You are on page 1of 5

ZAKON

O VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE*


(neslubeni preieni tekst)

I - OPE ODREDBE
lan 1.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije)
je izvrni organ Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), koja
vri izvrnu vlast Federacije, ako odreene izvrne kompetencije nisu Ustavom
Federacije predviene za Predsjednika Federacije, odnosno jednog od
Potpredsjednika Federacije.
lan 2.
Premijer/Predsjednik Vlade Federacije i njegovi zamjenici, ministri i Vlada
Federacije u cjelini za svoj rad odgovorni su Parlamentu Federacije, Predsjedniku i
Potpredsjednicima Federacije. Ministri su odgovorni i Premijeru/Predsjedniku
Vlade Federacije, u skladu sa Ustavom Federacije.
lan 3.
Vlada Federacije zastupa Federaciju kao pravno lice, ako Ustavom
Federacije i zakonom nije drugaije odreeno.
Vlada Federacije upravlja imovinom u vlasnitvu Federacije, ako zakonom
nije drugaije odreeno.
lan 4.
Vlada Federacije ureuje svoj rad, unutranju organizaciju, kao i djelokrug
i ovlaenja slubi koje obrazuje.
lan 5.
Sjedite Vlade Federacije je u Sarajevu.
Premijer/Predsjednik Vlade Federacije i zamjenici Premijera/Predsjednika
Vlade Federacije imaju jedan zajedniki podruni ured u Mostaru.
II - SASTAV VLADE
lan 6.
Vladu ine: Premijer/Predsjednik Vlade Federacije koji ima dva zamjenika,
iz razliitih konstitutivnih naroda koji se biraju iz reda ministara i ministri.
Vlada Federacije se sastoji od osam ministara iz reda bonjakog, pet
ministara iz reda hrvatskog i tri ministra iz reda srpskog naroda. Jednog ministra iz
*

Zakon je objavljen u "Slubenim novinama Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,
19/03, 2/06 i 8/06. Radi preglednosti teksta Zakona , a u cilju olakavanja kandidatima
pripremanja Ispita opeg znanja prireivai se preistili tekst zakona.

235

reda ostalih moe imenovati Premijer/Predsjednik Vlade iz kvote najbrojnijeg


konstitutivnog naroda.
Nakon potpune provedbe Aneksa 7. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini najmanje 15% lanova Vlade Federacije mora biti iz jednog
konstitutivnog naroda. Najmanje 35% lanova Vlade mora biti iz dva konstitutivna
naroda. Jedan lan Vlade mora biti iz reda ostalih.
lan 6a.
Predsjednik Federacije uz saglasnost oba Potpredsjednika Federacije,
imenuje Vladu Federacije nakon konsultacija sa Premijerom/Predsjednikom Vlade
Federacije ili sa kandidatom za tu funkciju.
Vlada Federacije je izabrana nakon to je njeno imenovanje potvrdio
veinom glasova Predstavniki dom Parlamenta Federacije.
Svako upranjeno mjesto popunjava se istim postupkom.
Ukoliko Predstavniki dom ne potvrdi imenovanje Vlade Federacije,
Predsjednik Federacije u saglasnosti sa Potpredsjednicima Federacije, a uz
konsultaciju sa Premijerom ili kandidatom za tu funkciju, ponovo e postupiti u
skladu sa stavom 1. ovog lana.
lan 7.
Premijer/Predsjednik Vlade Federacije i njegovi zamjenici, kao i ministri,
nakon potvrivanja imenovanja u Predstavnikom domu Parlamenta Federacije
daju sveanu izjavu pred predsjedavajuim Predstavnikog doma Parlamenta
Federacije.
lan 8.
Vlada Federacije imenuje i razrjeava sekretara Vlade Federacije.
Sekretar Vlade Federacije odgovara za svoj rad Vladi Federacije, Premijeru/Predsjedniku Vlade Federacije i zamjenicima Premijera/Predsjednika Vlade
Federacije.
III - PRAVA I DUNOSTI PREMIJERA, ZAMJENIKA
PREMIJERA I LANOVA VLADE FEDERACIJE
lan 9.
Premijer je predsjednik Vlade i rukovodi radom Vlade i odgovoran je za
njen rad, osigurava jedinstvo u izvravanju poslova iz djelokruga Vlade, ostvaruje
saradnju sa drugim organima Federacije i organima kantona, sa drugim dravnim
tijelima, kao i sa drugim organima i organizacijama i usmjerava djelovanje Vlade
kao cjeline i lanova Vlade pojedinano, te vri i druge poslove utvrene Ustavom
Federacije.
Premijer potpisuje akte Vlade Federacije.
lan 10.
Zamjenici Premijera/Predsjednika Vlade Federacije pomau Premijeru/Predsjedniku Vlade Federacije u obavljanju njegovih poslova.
236

U sluaju odsutnosti Premijera/Predsjednika Vlade Federacije ili u drugim


sluajevima kada Premijer/Predsjednik Vlade Federacije nije u mogunosti da
obavlja dunost zamjenjuje ga jedan od zamjenika Premijera/Predsjednika Vlade
Federacije kojeg on odredi.
U sluaju kada Premijer/Predsjednik Vlade Federacije nije u mogunosti da
odredi koji od zamjenika Premijera/Predsjednika Vlade Federacije e ga
zamjenjivati, kao i u sluaju upranjenjenja mjesta Premijera/Predsjednika Vlade
Federacije, dok novi Premijer/Predsjednik Vlade Federacije ne preuzme dunost,
Predsjednik Federacije, uz saglasnost oba Potpredsjednika Federacije, odredit e
jednog od dva zamjenika Premijera/Predsjednika Vlade Federacije koji e obavljati
dunost Premijera.
Premijer/Predsjednik Vlade Federacije, u okviru svojih ovlatenja, moe
pojedina svoja ovlatenja prenijeti na zamjenike Premijera/Predsjednika Vlade
Federacije.
lan 11.
lanovi Vlade mogu pokrenuti inicijativu za donoenje zakona i drugih
propisa, predloiti razmatranje i pretresanje pojedinih pitanja iz nadlenosti Vlade
kao i predloiti utvrivanje stavova Vlade, te imaju i druga prava i dunosti
utvrena Ustavom.
IV - NAIN RADA VLADE
lan 12.
Vlada Federacije radi na sjednici.
Vlada Federacije moe odluivati ako sjednici prisustvuje vie od polovice
lanova Vlade.
Vlada Federacije odluke donosi veinom glasova prisutnih lanova, ako
Ustavom Federacije nije drugaije odreeno.
lan 13. Brisan
lan 14.
Za davanje prijedloga i miljenja o pitanjima iz svoje nadlenosti, Vlada
Federacije moe osnivati stalna i povremena radna tijela (savjete, urede, komitete,
odbore, komisije i dr.).
Sastav i nadlenost radnih tijela iz stava 1. ovog lana ureuje se
Poslovnikom Vlade ili aktom o osnivanju.
lan 15.
Za donoenje rjeenja u upravnom postupku i odluivanje o drugim
pojedinim pitanjima iz nadlenosti Vlade, Vlada Federacije moe osnovati jednu ili
vie komisija ije lanove imenuje iz redova lanova Vlade.

237

lan 16.
Vlada Federacije donijet e Poslovnik o svome radu u roku od 30 dana od
dana svoga konstituiranja, koji e pored ostalog urediti postupak i nain
zakazivanja sjednica Vlade Federacije, odreivanje mjesta odravanja sjednica,
postupak i formu prethodnog razmatranja materijala, utvrivanje prijedloga i
zakljuaka, nain ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u
pripremi i izradi pisanih materijala, nain izvrenja zakljuaka, prenoenje
ovlatenja i zaduenja i druga poslovnika pitanja.
Pojedina pitanja iz stava 1. ovog lana, ukoliko nisu ureena Poslovnikom
Vlade Federacije, ureuju se zakljukom Vlade Federacije.
lan 17.
Vlada Federacije osigurava javnost svog rada.
V - AKTI VLADE
lan 18.
Vlada Federacije, u ostvarivanju svojih ovlaenja utvrenim Ustavom
Federacije, donosi uredbe sa zakonskom snagom, uredbe, odluke, rjeenja i
zakljuke.
Vlada Federacije donosi uredbe sa zakonskom snagom u skladu sa
Ustavom Federacije.
lan 19.
Uredbom se ureuju najvanija pitanja iz nadlenosti Vlade Federacije,
blie ureuju odnosi za sprovoenje zakona, osnivaju strune i druge slube Vlade
i utvruju naela za unutranje ustrojstvo federalnih organa dravne uprave.
Odlukom se ureuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade, daje
saglasnost ili potvruju akti drugih organa ili organizacija, te odluuje o drugim
pitanjima o kojima se ne odluuje uredbom.
Rjeenjem se odluuje o imenovanjima i razrjeenjima, kao i o drugim
pojedinanim pitanjima iz nadlenosti Vlade.
Zakljukom se utvruju stavovi o pitanjima od znaaja za provoenje
utvrene politike, ureuju unutranji odnosi u Vladi i odreuju zadaci federalnim
organima dravne uprave i slubama Vlade.
lan 20.
Uredbe sa zakonskom snagom, uredbe i odluke objavljuju se u Slubenim
novinama Federacije Bosne i Hercegovine, a ostali akti Vlade, ako je to u njima
navedeno.
VI - STRUNE I DRUGE SLUBE VLADE
lan 21.
Za obavljanje odreenih strunih i drugih poslova za svoje potrebe, Vlada
obrazuje Strunu slubu Vlade, Ured za zakonodavstvo i druge samostalne strune
238

slube, biroe i sl. Za vrenje odreenih poslova za potrebe federalnih ministarstava,


drugih tijela federalne uprave i drugih dravnih tijela, Vlada moe obrazovati
zajednike slube. Aktom o obrazovanju slube iz st. 1. i 2. ovog lanka, utvr|uje
se njen djelokrug, poloaj i odgovornost funkcionera koji rukovodi tom slubom, a
moe se ako priroda zadataka slube to zahtjeva, odrediti da odreena sluba ima
svojstvo pravne osobe.
lan 22.
Sekretar Vlade usklauje rad svih strunih slubi u obavljanju poslova za
potrebe Vlade i odgovoran je za njihov rad.
VII - PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lan 23. brisan
lan 24.
Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u Slubenim novinama
Federacije BiH.

239