You are on page 1of 24

ÊÙÄÉÊÏÓ: 1676

ÉÄÑÕÔÇÓ:
ÁÑÅÔÇ ÌÁËÁÌÇ
ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ:
ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å.
ÅÊÄÏÔÇÓ:
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ÍÝïé
áãùíåò Αποφασίστηκε στη χθεσινή
σύσκεψη στο Τσεπέλοβο
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ÇÐÅÉÑÏÕ
Άμεση καταγραφή και
Áñ. Öýëëïõ 4067 φύλαξη των εικόνων
ÔÉÌÇ 0,40 Åõñþ Óåëßäá 3

Ενώ διετάχθη προκαταρκτική


έρευνα από τον εισαγγελέα
H Δ.Α. βρήκε... σωλήνα
σωτηρίας για το διαγω-
νισμό της ΔΕΥΑΙ ΣΕΛ. 5
Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ
Επιλέγουν αλλαγή
Και κοινό υποψήφιο από την αντιπολίτευση στο δήμο
Προσωρινό... στοπ
από το Πρωτοδικείο
✔ Προβληματισμός από το μικρό ποσοστό των πολιτών
στο προεδρείο των
τριών παρατάξεων
που ξέρουν ότι ενοποιήθηκαν οι δύο παρατάξεις
ΣΕΛ. 2

Για πινακοθήκη, βιβλιο-


θήκη και καφενείο
Σε δημόσια διαβού-
λευση η μελέτη για
την «Όαση» ΣΕΛ. 4
Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων
Υπέρ του «Καλλι-
κράτη», αλλά υπό
προϋποθέσεις
✔ Και οι πρώτες... επεκτατικές
τάσεις προς όμορους δήμους
ΣΕΛ. 3

Μεγάλη δημοσκόπηση των «Νέων Αγώνων»


Στο δεύτερο μέρος δημοσίευσης των ευρημά- κάθε περίπτωση ενδιαφέροντα.
ãíþìç
των της μεγάλης δημοσκόπησης που έκαναν
οι ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ το ενδιαφέρον είναι σαφές
Σε ότι αφορά το ερώτημα για τον ποιόν θεω-
ρείτε καταλληλότερο για δήμαρχο η ερμηνεία
πιο αυξημένο δεδομένου ότι οι ερωτήσεις πάνω στα ευρήματα μπορεί να είναι ανάλογη
αφορούν μόνο τα δημοτικά πράγματα της με την οπτική γωνία που τα βλέπει ο αναγνώ-
πόλης. στης έχοντας πάντα όμως κατά νου στην Aλλαγή στο Δήμο επι-
Τα συμπεράσματα στο οποία μπορεί να κατα- ανάλυσή του ότι οι απαντήσεις είναι αυθόρμη- θυμεί η πλειοψηφία
λήξει κανείς έχουν να κάνουν με τρία μεγάλα τες. Γεγονός που σημαίνει ότι εκείνη τη συγκε-
θέματα. Το ένα αφορά το μεγάλο ποσοστό κριμένη στιγμή η απάντηση είναι αποτέλεσμα Στο δεύτερο μέρος της έρευ-
των ερωτηθέντων που θέλει να αλλάξει η του ονόματος που του ήρθε στο μυαλό του. νας οι απαντήσεις συνεχί-
ζουν να είναι με καθαρά
800 εισιτήρια θα διοίκηση στο δήμο. Το δεύτερο έχει να κάνει
με το μεγάλο ποσοστό που θα στήριξαν μια
Και βέβαια επέλεξε τα πιο γνωστά.
Δεν θελήσαμε να πάμε στη λογική επιλογής μηνύματα προς κάθε κατεύ-
θυνση και κυρίως στη Δημο-
πάρουν οι Αρειανοί προσπάθεια της ενοποιημένης αντιπολίτευσης
στο δήμο μα κοινά αποδεκτό υποψήφιο
γιατί έτσι θα μπαίναμε στη διαδικασία της
αμφισβήτησης της εγκυρότητας της δημοσκό- τική Αρχή και την αντιπολί-
τευση. Το 54,8% πιστεύει ότι
δήμαρχο και το τρίο αφορά τον μικρό αριθ- πησης. Γιατί με ποια κριτήρια εμείς ως εφημε-
στο «Ζωσιμάδες» μό ερωτηθέντων που γνώριζαν ότι έχουν ρίδα θα επιλέγαμε πέντε ονόματα για να ζητή-
πρέπει να αλλάξει η δημοτι-
κή αρχή και το 30,4% πως
ΣΕΛ. 21 ενοποιηθεί οι δύο παρατάξεις στο δήμο. σουμε τη γνώμη των συμπολιτών μας πάνω σε όχι. ΣΕΛ 3
Τρία ευρήματα ιδιαιτέρως σημαντικά και σε αυτά. Ρεπορτάζ σελίδες Α1 μέχρι Α8

Οι ειδήσεις πρώτες στο www.neoiagones.gr


2 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ


Προσωρινό ...στοπ από το Πρωτοδικείο
Ï ÊÁÉÑÏÓ óÞìåñá
στο προεδρείο των τριών παρατάξεων Προβλέπονται νεφώσεις με Çãïõìåíßôóá: Λίγο
ασθενείς βροχές. Το βράδυ οι νεφλώδης. ÂñÜäõ: Πιθανή
Χωρίς οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να έχουν ενημερωθεί αρμοδίως,
μέχρι χθες τουλάχιστον, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ βροχές θα ενταθούν, θα εκδη- βροχή.
Ν. Ιωαννίνων Νίκος Κρικώνης ανακοίνωσε ότι το Πρωτοδικείο εξέδωσε λωθούν καταιγίδες και στα ÉùÜííéíá: Διάσπαρτα νέφη.
προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της απόφασης της 19ης ορεινά θα σημειωθούν χιονο- ÂñÜäõ: ÐéèáíÞ âñï÷Þ.
Δεκεμβρίου με την οποία οι άλλες τρεις παρατάξεις στη διοίκηση του πτώσεις. ÐñÝâåæá: Διάσπαρτα νέφη.
Συλλόγου συγκρότησαν σε Σώμα το προεδρείο. Η συζήτηση της σχετι- Άνεμοι βορειοδυτικοί 3 ÂñÜäõ: Βñï÷Þ.
κής αίτησης που κατέθεσαν μέλη του Συλλόγου ορίστηκε για τις 5 με 5 μποφόρ και από το
Φεβρουαρίου. ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÅÓ
Í. ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ απόγευμα από νότιες
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ. Κρικώνη ο οποίος υπογράφει ως
διευθύνσεις 4 με 6 ÁÑÔÁ 70 Ýùò 130 C
πρόεδρος, έχοντας εκλεγεί πολύ πριν συγκροτηθεί σε Σώμα από τις
άλλες παρατάξεις το διοικητικό συμβούλιο, η αίτηση ασφαλιστικών μποφόρ. ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ 80 Ýùò 130 C
μέτρων κατά της απόφασης των τριών παρατάξεων κατατέθηκε προκει- ¢ñôá: Λίγο νεφελώδης. ÉÙÁÍÍÉÍA 80 Ýùò 130 C
μένου να μην εμφανίζεται η διοίκηση, που χαρακτηρίζεται άκυρη, ότι Í. ÈÅÓÐÑÙÔÉÁÓ ÂñÜäõ: ÐéèáíÞ âñï÷Þ. ÐÑÅÂÅÆÁ 70 Ýùò 14 0C
εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και καλεί σε συνεδριάσεις, έχοντας
εκδώσει παράνομα σφραγίδα και κατέχοντας επίσης παράνομα βιβλία
Í. ÐÑÅÂÅÆÁÓ
πρακτικών.
Ο κ. Κρικώνης επιμένει στην άποψη ότι μέσα από γενική συνέλευση Í. ÁÑÔÁÓ
που αποφασίστηκε στην συνέλευση της 23ης Δεκεμβρίου την οποία
συγκάλεσε, πρέπει να γίνει αλλαγή του καταστατικού και να προκηρυ-
χθούν εκλογές στο Σύλλογο, ώστε να βγει από το διοικητικό αδιέξοδο.
Από την πλευρά των παρατάξεων που συγκρότησαν προεδρείο δεν
υπήρξε αντίδραση και αναμένεται να εκδηλωθεί μόλις λάβουν επίσημα
την απόφαση προσωρινής αναστολής εκτέλεσης της απόφασης.

õ ãÞ... ùò áíôßäïôï
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ για «Καλλικράτη» ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Ùò äéáö εντρικών
Τομή, αλλά υπολείπεται η πρόταση της κυβέρνησης οί των κ
Οι ιστορικ ν να
από τις αποφάσεις του συνεδρίου της Κυλλήνης Τετάρτη 13 Éáíïõáñßïõ 2010 ό μ ω ν , θ α μπορούσα
δρ αι
Ερμύλου & Στρατονίκου μαρτύρων
α ν α λ ύ σ ουν γιατί κ
Η πρόταση της Κυβέρνησης για την διοικητική μεταρρύθμιση αποτέ- μα ς
ο ρ ά έ χ ε ι τη δύνα-
λεσε αντικείμενο της χθεσινής συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ, κατά πως η αγ ς–
τη διάρκεια της οποίας έγινε η πρώτη αποτίμηση του Προγράμματος
ν α κ ά ν ε ι τους πάντε
μη
«Καλλικράτης».
ό μ α κ α ι τ ις μεγάλες
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Ν. Κακλαμάνης κληθείς να καταθέσει μια ακ
μπες – να
γκαρνταρό νδυτοι.
πρώτη προσέγγιση για την πρόταση της Κυβέρνησης σημείωσε πως η
διοικητική μεταρρύθμιση αποτελεί, αναμφισβήτητα, τομή στα σημερι- ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ ακέ
νά δεδομένα του ελληνικού κράτους και ότι η Αυτοδιοίκηση θα συν- νιώθουν ρ ÁÍ.ΔΕ.
δράμει με τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που απαιτεί το εγχείρημα. ÅÖÇÌÅÑÅÕÅÉ:
Σημείωσε ωστόσο ότι η πρόταση της Κυβέρνησης υπολείπεται πολύ
από τις αποφάσεις του συνεδρίου της Κυλλήνης, ότι υπάρχουν ουσια- ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏ
στικές προτάσεις που δεν έχουν συμπεριληφθεί, δηλαδή το χωροταξι- ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ,
κό, η οικονομική στήριξη του προγράμματος και το επιχειρησιακό πρό- ôçë. 2651099111
γραμμα υλοποίησής του.

Χιόνια σε όλο το νομό


Αρκετά προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή χιονόπτωση που έπληξε
το νομό Ιωαννίνων από το απόγευμα της Κυριακής και συνεχίστηκε
χθες. Το χιόνι μάλιστα κατέβηκε μέχρι και τα 600 μέτρα υψόμετρο ντύ-
νοντας στα λευκά, εκτός από τις ορεινές και πολλές ημιορεινές περιο-
χές. Για ακόμη μια φορά τα μηχανήματα της Νομαρχίας αλλά και των
Δήμων κλήθηκαν να καθαρίσουν τους δρόμους σε όλο το μήκος του
οδικού δικτύου από την Κόνιτσα και το Ζαγόρι μέχρι και το Μέτσοβο.
Στην Ελάτη μάλιστα απεγκλώβισαν ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ καθώς και
ένα Ι.Χ. τα οποία δεν είχαν αλυσίδες και έμειναν στο δρόμο.
Το χιόνι που έπεσε δεν δημιούργησε πρόβλημα στην κυκλοφορία της
Εγνατίας αφού ειδικά μηχανήματα έριχναν αλάτι καθ’ όλη τη διάρκεια
της χιονόπτωσης η οποία ήταν αρκετά δυνατή από το ύψος του Μετσό-
βου μέχρι και το Μεγ. Περιστέρι.
Οι υπεύθυνοι της Εγνατίας είχαν φρόντισαν να προειδοποιήσουν
τους οδηγούς για το τι τους περιμένει, με φωτεινές πινακίδες, ενώ ταυ-
τόχρονα είχαν απαγορεύσει την είσοδο στις αριστερές λωρίδες στις
σήραγγες που υπάρχουν εκεί προκειμένου οι οδηγοί να μην αναπτύσ-
σουν μεγάλες ταχύτητες.
Στα Γιάννινα μπορεί να χιόνισε, στην Πρέβεζα όμως έπεσε χαλάζι για
περίπου ένα τέταρτο στρώνοντάς το ακόμα και σε παραθαλάσσιους
δρόμους της πόλης.
Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί από σήμερα με χιόνια να αναμένονται
ξανά στα ορεινά του νομού και τη θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΥ
να παραμένει στα ίδια σχεδόν επίπεδα για όλη την εβδομάδα

ÍÝïé áãþíåò ÇÐÅÉÑÏÕ Όποιος πηγαίνει στην αγορά κάτι του λείπει. Δεν μιλάμε για δόντια, δάχτυλα,
ÉäéïêôÞôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å., Åêäüôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ, ÄéåõèõíôÞò: ÓÐÕÑÏÓ ÈÅÌÅËÇÓ, Αρχισυντάκτης: Χρήστος πόδια, μάτια (Θεός φυλάξοι) ή άλλα απαραίτητα πράγματα, παρά για την ίδια
Καζάκος, ΡεðïñôÜæ - Ýñåõíá: Αλέξανδρος Θεμελής, ÐïëéôéóôéêÜ êáé Ýíèåôá: την έλλειψη που κάνει μυστήρια πλαναρίσματα μέσα στη φαντασία του πελάτη.
¢ííá ÄåñÝêá, Áèëçôéêό ρεπορτάζ: ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò, ÁíôáðïêñéôÞò Èåóðñù-
ôßáò: Παναγιώτης Ρίζος, Óåëéäïðïßçóç: ¼ëãá ÆáëáâñÜ - ÊáñáóÜââá, Ãéþñãïò Για να θέλεις να αποκτήσεις κάτι – έχεις δεν έχεις λεπτά – σημαίνει ότι κάτι
ÓïåëåìÝæïãëïõ, Íïìéêüò Óýìâïõëïò: ÌÜñéïò ÃéáííÝôáò
μέσα σου κροταλίζει απειλητικά. Σε καταγγέλλει ως ενδεή, σε χωρίζει από τον
Ïé «ÍÝïé Áãþíåò» ôõðþíïíôáé óôï ôõðïãñáöåßï εαυτό σου, κάνει λογαριασμούς και σχέδια ερήμην σου, αναπολεί το έχειν σου,
ôùí «Çðåéñùôéêþí åêäüóåùí»
Ãñáöåßá: ÄáãêëÞ 7, ô.ê. 45444 και το βγάζει ελλειματικό. Γενικά την έλλειψη δεν την προσέχουμε. Προσηλωνό-
μαστε στο πράγμα που μας δελεάζει και όχι στην πρότερη διάθεση. Νιώθουμε
ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: 150 åõñþ
Ôñáðåæþí, ïñãáíéóìþí, äÞìùí êáé íïìéêþí ðñïóþðùí: 180 åõñþ ότι το ίδιο το εγώ μας συλλαμβάνει επ’ αυτοφώρω να είμαστε λιγότεροι και κατώ-
Óôçí ðáñáðÜíù ôéìÞ äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé ï ÖÐÁ 4,5%
ÔçëÝöùíá: 26510-77466, 27627 ôçë.&öáî: 26510-37880
τεροι του αναμενόμενου, ανεξεταστέοι και επιλαχόντες μιας πληρότητας που
Web page: www.neoiagones.gr ενίοτε ισοδυναμεί με άδεια κυκλοφορίας.
e-mail: nagones@ioa.forthnet.gr, info@neoiagones.gr Ποιανού; Κατά κύριο λόγο του σώματος. ΑΝ.ΔΕ
ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ 3

Δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων ãíþìç ç ì þ í ã


Υπέρ του «Καλλικράτη», Αλλαγή στο Δήμο επιθυμεί
η πλειοψηφία
αλλά υπό προϋποθέσεις Στο δεύτερο μέρος της έρευνας οι απαντήσεις συνεχί-
ζουν να είναι με καθαρά μηνύματα προς κάθε
✔ Οικονομικά και χωροταξικό τα δυο...αγκάθια και οι πρώτες... επεκτατικές τάσεις κατεύθυνση και κυρίως στη Δημοτική Αρχή και την
αντιπολίτευση. Το 54,8% πιστεύει ότι πρέπει να
από Γκόντα και μειοψηφία με αναφορές στον βιολογικό και το πανεπιστήμιο αλλάξει η δημοτική αρχή και το 30,4% πως όχι.
Αυτό δείχνει ότι ως προς τη δημοτική αρχή η αρνητική
Υπέρ της διοικητικής μεταρρύθμισης με το πρό- ζητώντας να ισχύσουν ειδικά κριτήρια για την ψήφος είναι ισχυρή. Μάλιστα το 29% των ψηφοφό-
γραμμα «Καλλικράτης», αλλά με προϋπόθεση την Ήπειρο λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων και να ρων που ψήφησαν Ν.Δ. στις εκλογές του 2009 επι-
διασφάλιση των αναγκαίων πόρων και απόδοση των υπάρξει εκτεταμένος διάλογος. λέγουν ναι στην αλλαγή της δημοτικής αρχής.
παρακρατηθέντων και με άμεση ανακοίνωση του Πάντως αδιευκρίνιστο παραμένει αν θα μπορούν H συσπείρωση των ψήφων της Ν.Δ. ως προς τη δημοτι-
χωροταξικού από το υπουργείο Εσωτερικών, τάχθη- να αποσχιστούν από δήμους κάποια δημοτικά δια- κή αρχή είναι περιορισμένη και φτάνει το 60,4%.
κε χθες το δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων συζητώ- μερίσματα ή θα πρέπει να συνενώνονται ολόκληροι Μία ενδιαφέρουσα πτυχή της έρευνας δείχνει ότι η
ντας το σχέδιο νόμου που δόθηκε για διαβούλευση δήμοι, Το Σύνταγμα δεν το επιτρέπει, αλλά στο πλειοψηφία του εκλογικού σώματος, το 52,8%, δε
στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα αποτελέσει θέμα συνέδριο της ΚΕΔΚΕ αναμένεται να ξεκαθαριστεί, γνωρίζει ότι οι αντιπολιτευτικές παρατάξεις στο
του συνεδρίου της ΤΕΔΚ το ερχόμενο Σάββατο και αφού είναι σημαντική παράμετρος και δεν μπορεί δήμο Ιωαννιτών ενοποιήθηκαν.
σε αυτό της ΚΕΔΚΕ τη Δευτέρα. ένα δημοτική διαμέρισμα δίπλα στα Γιάννινα να Που δείχνει ότι δεν έχει γίνει πλήρως αντιληπτή η
Η πρόταση αυτή θα κατατεθεί στην ΚΕΔΚΕ, όπως μην συνενωθεί, επειδή θα πρέπει να ακολουθήσει ένωση των δύο παρατάξεων και ότι αποτελούν
πλέον μια δημοτική παράταξη. Η έλλειψη του ενός
ζήτησε με επιστολή της, όμως εκείνο που τονίστη- ολόκληρος ο δήμος το τελευταίο διαμέρισμα του
επικεφαλής και η παρουσία των δύο αρχηγών
κε ιδιαίτερα στη συνεδρίαση ήταν το χωροταξικό οποίου μπορεί να βρίσκεται πολύ μακριά, όπως για ακόμη δημιουργούν την αίσθηση των δύο παρατάξε-
και με ποια κριτήρια θα γίνουν οι συνενώσεις. παράδειγμα η Κράψη του δήμου Παμβώτιδας και ο ων.
Οι πρώτες ..επιθυμίες-διεκδικήσεις δεν έλειψαν Κατσικάς που είναι έδρα και κοντά στα Γιάννινα. Το ποσοστό των ψηφοφόρων των παρατάξεων Μελανίδη
από τον δήμαρχο και από συμβούλους της αντιπο- Ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΤΕΔΚ παρουσία- – Φίλιου που γνωρίζουν ότι έγινε ενοποίηση είναι
λίτευσης με ...όχημα τον βιολογικό και το πανεπι- σε τις βασικές αλλαγές και κατευθύνσεις του σχεδί- μόλις 62% και 65%. Απ’ όσους γνωρίζουν την ενο-
στήμιο που πρέπει να είναι εντός των ορίων του ου νόμου, σημείωσε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ποίηση των δύο παρατάξεων το 42,2% το θεωρούν
δήμου Ιωαννιτών...Τούτο συνεπάγεται συνένωση στο χωροταξικό η ορεινότητα, όπως για τα νησιά θετικό και το 33,9% αρνητικό που επιβεβαιώνει την
με το δήμο Περάματος, Πασσαρώνας και Μπιζανί- και να ισχύσουν αντικειμενικά κριτήρια, επέμεινε αρνητική επιλογή προς την δημοτική αρχή.
ου ή διαμερίσματα τους. στην ασάφεια των οικονομικών, όπως και στην Στην ερώτηση για κοινό υποψήφιο στην αντιπολίτευση
«Ένας δήμος Ιωαννιτών δεν μπορεί να έχει έξω συνεδρίαση της ΤΕΔΚ, ενημερώνοντας ότι το Σάβ- με σκοπό την αλλαγή της διοίκησης του δήμου, οι
τον βιολογικό, τις πηγές κρύας και το πανεπιστή- βατο στο συνέδριο της Τοπικής Ένωσης θα συζητη- απαντήσεις, οι θετικές γνώμες κατά 59,1% και οι
μιο», ήταν η επισήμανση με νόημα του δημάρχου θούν όλα τα ζητήματα για να καταθέσουν προτά- αρνητικές κατά 24,5%. Εδώ η διαφορά θετικών και
Νίκου Γκόντα, ενώ ο Δημήτρης Θεμελής από την σεις οι αιρετοί στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, όπως θα αρνητικών ψήφων είναι στο 34,7%. Επίσης το
μειοψηφία σημείωσε εύστοχα ότι, αν η πολιτεία κάνουν και τα δημοτικά συμβούλια. 33,2% των ψηφοφόρων της Ν.Δ. θα υποστήριζαν
ρίξει το ..μπαλάκι στην ΚΕΔΚΕ και αυτή στην Το δημοτικό συμβούλιο θα συζητήσει και το επό- μία τέτοια εξέλιξη και ακόμη πολύ υψηλά είναι τα
ποσοστά που ψηφίζουν μια τέτοια προοπτική απ’
ΤΕΔΚ για τα όρια των νέων δήμων, θα φτάσουν στα μενο διάστημα την μεταρρύθμιση, ιδίως όταν τεθεί
όλα τα υπόλοιπα κόμματα.
χέρια οι αιρετοί.... το χωροταξικό, αφού όλοι οι σύμβουλοι έδειξαν ότι Το εντυπωσιακό είναι ότι το 41% των ψηφοφόρων της
Για τριβές με όμορους δήμους όταν έρθει η ώρα θέλουν έναν δήμο με τις βασικές υποδομές και λει- παράταξης Γκόντα θα υποστήριζαν έναν κοινό
του χωροταξικού, έκανε λόγο ο Γιάννης Μελανίδης, τουργίες εντός των νέων του ορίων. Χ. Καζάκος υποψήφιο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
Το πιο σημαντικό πρόβλημα στην πόλη θεωρείται το
κυκλοφοριακό με 38,7% και έπονται η ανεργία
Αποφασίστηκε στη χθεσινή σύσκεψη στο Τσεπέλοβο 21,5%, το οδικό δίκτυο με 19,3%, η καθαριότητα
17,7%.
Στο προφίλ και τα χαρακτηριστικά ενός δημάρχου, η
Άμεση καταγραφή και φύλαξη των εικόνων εντιμότητα, η γνώση των προβλημάτων και η ικανό-
τητα είναι τα τρία πρώτα χαρακτηριστικά, που
πιστεύουν οι ψηφοφόροι ότι πρέπει να έχει ένας
Πραγματοποιήθηκε χθες η υποψήφιος δήμαρχος.
ευρεία σύσκεψη που είχε δρομολο- Στο ερώτημα ποιον θεωρείτε καταλληλότερο για δήμαρ-
γηθεί μετά από την πρωτοβουλία χο, με αυθόρμητες απαντήσεις,ο κ. Γκόντας συγκέ-
κατοίκων του Κουκουλίου με αφορ- ντρωσε πάλι το 24,5%, ο κ. Φίλιος το 9% και άλλοι
μή τις επαναλαμβανόμενες κλοπές το 29%.
που έχουν σημειωθεί στις εκκλη- Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο για δήμαρχο ο κ.
σίες του Ζαγορίου, οι οποίες έχουν Μπάτσης επιλέγεται με το μεγαλύτερο γενικά ποσο-
στην κυριολεξία απολέσει σημαντι- στό 8,3% από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και
κό μέρος τους πλούτου τους. Παρό- 17,9% από τους ψηφοφόρους των δύο ενοποιημέ-
ντες ο Αστυνομικός Διευθυντής νων παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
Ιωαννίνων κ. Θεοχάρης Αγόρης, ο Στο ισοζύγιο θετικών – αρνητικών γνωμών για τους
Νομάρχης Ιωαννίνων κ. Αλέξαν- δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης όλοι
δρος Καχριμάνης, ο Δήμαρχος έχουν θετικό πρόσημο με πρώτους τους κυρίους
Τύμφης κ. Γιώργος Σουκουβέλος Ελισάφ 45,9%, και κ. Γκόλα με 43,4%.
καθώς και εκπρόσωποι της εκκλη- Γενικό συμπέρασμα από τα ευρήματα της έρευνας είναι
σίας αλλά και της εφορίας βυζαντι- ότι η πλειονότητα επιθυμεί αλλαγή στη διοίκηση
του δήμου Ιωαννιτών. Την αντιπολίτευση ενωμένη
νών μνημείων.
με κοινό υποψήφιο που θα επιλεγεί, σύμφωνα με τα
εικόνες και όσα άλλα αντικείμενα πάρει οι κλοπές στην περιοχή του κριτήρια που θέτουν οι ψηφοφόροι και όχι με την
Καταγραφή και φύλαξη έχουν ιδιαίτερη χρηματική και Ζαγορίου. υπόδειξη των κομμάτων.
ιστορική αξία, ενώ ταυτόχρονα θα Τον προβληματισμό του μετέφε- Πιστεύεται ότι η Δημοτική Αρχή έχει προβλήματα στην
Στην σύσκεψη που πραγματοποι- οικονομική διαχείριση και στη κατασκευή των
δημιουργηθούν αντίγραφα τα ρε και ο Νομάρχης Ιωαννίνων επα-
ήθηκε στο δημαρχείο Τύμφης που έργων, αν και ο κ. Γκόντας διατηρεί ισχυρή την
οποία θα αντικαταστήσουν τα αυθε- ναλαμβάνοντας τις καταγγελίες που
βρίσκεται στο Τσεπέλοβο ο πρώτος παρουσία του.
ντικά στις υπόλοιπες εκκλησίες. είχε κάνει και παλιότερα για κλο-
άξονας στον οποίο συμφώνησαν Ελπίζουμε από την έρευνα και την καταγραφή της τάσης
όλοι όσοι πήραν μέρος στη συζήτη- πές κατόπιν παραγγελίας ενώ πρό-
Eπαγρύπνηση και εντατική του εκλογικού σώματος να εξαχθούν χρήσιμα
ση, ήταν να ξεκινήσει άμεσα μια σθεσε πως ο ίδιος έχει και στο
συμπεράσματα προς όφελος της περιοχής και των
καταγραφή όλων των πολύτιμων προσπάθεια παρελθόν προσπαθήσει να επιστή- πολιτών της. Βαγγέλης Αθανασίου
εικόνων αλλά και άλλων εκκλησια- σει την προσοχή σε όλους και να
στικών αντικειμένων που υπάρχουν Τόσο ο κ. Καχριμάνης όσο και ο «σπάσει αυτή τη νιρβάνα» στην
στις εκκλησίες της περιοχής προ- κ. Σουκουβέλος τόνισαν ότι από τη οποία βρίσκονται, όπως χαρακτηρι-
κειμένου να υπάρχουν πλέον τεκ- μεριά τους θα κάνουν ό,τι είναι στικά είπε.
μηριωμένα όλα τα περιουσιακά δυνατόν προκειμένου να δοθεί ένα Τέλος ο Αστυνομικός Διευθυντής
στοιχεία καταγεγραμμένα. Πέραν τέλος στο φαινόμενο αυτό. Ο των Ιωαννίνων, τόνισε για μια
όμως της καταγραφής συμφωνήθη- Δήμαρχος Τύμφης τόνισε ότι ο ακόμη φορά πως η άποψη της αστυ-
κε να εφαρμοστεί και ένα άλλο Δήμος και η Νομαρχία θα αναλά- νομίας είναι ότι στην περιοχή του
μέτρο με σκοπό τη διαφύλαξη των βουν το κόστος ώστε να γίνουν αντί- Ζαγορίου αλλά και στην Β. Ήπειρο
εικόνων και των αντικειμένων. Απο- γραφα των εικόνων που έχουν κλα- δρουν οργανωμένα κυκλώματα, ενώ
φασίστηκε λοιπόν, σε κάθε χωριό πεί, ενώ στις δηλώσεις του δεν δεν παρέλειψε να δηλώσει πως οι
να επιλεγεί ένας ναός στον οποίο έκρυψε τον προβληματισμό του έρευνες για τον εντοπισμό των
θα μεταφερθούν όλες οι αυθεντικές από τις διαστάσεις που έχουν υπευθύνων συνεχίζονται.
4 ÑEÐOÑÔÁÆ ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Για πινακοθήκη, βιβλιοθήκη και καφενείο

Σε δημόσια διαβούλευση η μελέτη για την «Όαση»


✔ Η δημοτική αρχή θεωρεί ότι πρόκειται για καλή λύση,
ενώ η μειοψηφία εξέφρασε επιφυλάξεις για την επιλογή
Με αρκετές επιφυλάξεις από την
πλευρά της μειοψηφίας η πρόταση της
δημοτικής αρχής για την μετατροπή της
«Όασης» σε πολυχώρο στον οποίο θα
λειτουργεί έκθεση της πινακοθήκης και
λαϊκό καφενείο τίθεται σε δημόσια δια-
βούλευση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου,
προκειμένου να εκφράσουν απόψεις και
οι φορείς της πόλης. Η δημοτική αρχή
πάντως υποστήριξε ότι πρόκειται για
την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση. Ο
δήμαρχος Νίκος Γκόντας αφού παραδέ-
χτηκε, κάνοντας αυτοκριτική ότι παρήλ-
θε μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να
δοθεί λύση, εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα
πετύχει το εγχείρημα.
Την εισήγηση από πλευράς υπηρε-
σιών του δήμου έκανε η συντάκτρια της
μελέτης η αρχιτέκτων Ζανέτ Ιωάννου, τη
δουλειά της οποίας εξήρε ο δήμαρχος
Νίκος Γκόντας. Το κτίριο θα αποκατα-
σταθεί στην αρχική μορφή του και θα
λειτουργήσει ως εκθετήριο της δημοτι-
κής πινακοθήκης (θα συνεχιστεί η
φιλοξενία της στο κτίριο της οδού του κτιρίου που κατασκευάστηκε σε Το κτίριο κρίθηκε διατηρητέο με από κό ότι στο κέντρο της πόλης δεν υπάρ-
Κοραή), βιβλιοθήκη της τέχνης και ανα- σχέδια του αείμνηστου αρχιτέκτονα το υπουργείο Πολιτισμού με εισήγηση χει ένα παραδοσιακό εστιατόριο και
γνωστήριο και ένα τμήμα του ισογείου Άρη Κωνσταντινίδη το 1971 και αποδί- της 6ης Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων καφενείο. Σύμβουλοι της πλειοψηφίας
θα χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία δεται σε μια νέα δημόσια χρήση. Στο και του προϊσταμένου της Σπύρου αντέτειναν ότι ο δήμος δεν μπορεί να
λαϊκού καφενείου. Σύμφωνα με το πάνω επίπεδο, στο ισόγειο δηλαδή, θα Πανταζή και όπως υποστήριξε ο δημο- γίνει επιχειρηματίας και εστιάτορας.
δήμαρχο, επειδή το κτίριο της οδού στεγαστεί η πινακοθήκη στη μεγαλύτε- τικός σύμβουλος Βασίλης Μασσαλάς Πάντως η συζήτηση περιείχε αρκετό
Κοραή που στεγάζει την πινακοθήκη ρη έκταση και δίπλα, με ανεξάρτητη αυτό έγινε λόγω της χρήσης του ως προβληματισμό και επιφυλάξεις για το
δεν είναι και τόσο επισκέψιμο, με την είσοδο το καφενείο, ενώ στο υπόγειο η λαϊκό καφενείο και εστιατόριο και ως κατά πόσο μπορεί να αλλάξει η χρήση
έκθεση στο κέντρο της πόλης θα αυξη- βιβλιοθήκη. Απαντώντας σε ερωτήματα τόπος συνάθροισης των πολιτών. του κτιρίου που σχεδιάστηκε ως καφε-
θεί η επισκεψιμότητα. Πρόσθεσε ότι η δημοτικών συμβούλων όλων των παρα- Πάντως η Εφορεία θα κληθεί να εγκρί- νείο και εστιατόριο. Στον εξωτερικό
Δημοτική Πινακοθήκη, είναι μία από τάξεων για το αν μπορούν να εκτεθούν νει τις παρεμβάσεις όταν έρθει η ώρα. χώρο που ανήκει στο δήμο, ενώ το κτί-
τις καλύτερες περιφερειακές πινακοθή- έργα ζωγραφικής σε ένα χώρο με ελάχι- Για την περίπτωση να μεταφερθεί η ριο στη ΔΕΤΑΙ (η οποία θα αποφασίσει
κες κι ευχαρίστησε δημόσια τον πρώην στους τοίχους και πολλές βιτρίνες, η πινακοθήκη στο κτίριο της παλιάς τελικά) θα αναπτυχθούν ομπρέλες και
δήμαρχο Τάσο Παπασταύρο για τη συμ- μελετήτρια υποστήριξε ότι με παρέμβα- Ζωσιμαίας Σχολής, όπως προτείνει η θα προστεθούν δέντρα, αλλά το μείζον
βολή του στο σχεδιασμό. ση που θα γίνει θα εξασφαλιστούν οι αντιπολίτευση, η απάντηση του δημάρ- δεν είναι αυτό.
κατάλληλες επιφάνειες για τους πίνα- χου ήταν ότι δεν ανήκει στο δήμο και Διαφάνηκε ότι πλειοψηφία και μειο-
Τι περιλαμβάνει η μελέτη κες, ενώ για το υπόγειο υπάρχουν στη δεδομένη συγκυρία προέχει η αξιο- ψηφία δεν συμφωνούν στην λύση που
Σύμφωνα με τη μελέτη που παρουσία- πολλά συρόμενα παράθυρα που δίνουν ποίηση της «Όασης». προτάθηκε και ίσως μέσα από τη δια-
σε η κ. Ιωάννου, γίνεται αποκατάσταση φως. βούλευση προκύψουν βελτιώσεις και
Επιφυλάξεις αλλαγές. Για κάποιες απόψεις που
και προβληματισμός ακούστηκαν ότι οι Γιαννιώτες δεν έχουν
Οι επιφυλάξεις για το εγχείρημα αφο- την κουλτούρα για να υποδεχθούν πινα-
ρούσαν τη συνύπαρξη πινακοθήκης και κοθήκη με καφενείο στον ίδιο χώρο, ο
καφενείου, ενώ σύμβουλοι της αντιπολί- δήμαρχος έσπευσε να απαντήσει ότι οι
τευσης πρότειναν να λειτουργήσει μόνο Γιαννιώτες έχουν και κουλτούρα και
ως καφενείο και εστιατόριο είτε από το πολιτισμό και είναι κρίμα να ακούγο-
δήμο. Είτε με μίσθωση αλλά με μικρό νται αντίθετες απόψεις.
αντίτιμο για να προσφέρονται χαμηλές «Η «ΟΑΣΗ», είπε ο δήμαρχος, απέ-
τιμές στους πολίτες και με το αιτιολογι- τυχε και ως Δημοτική και ως ιδιωτική
επιχείρηση αναψυχής. Στόχος μας είναι
να δώσουμε λειτουργικότητα στο συγκε-
κριμένο χώρο. Είναι μια σημαντική
παρέμβαση στο κέντρο της πόλης μας.
Η σημερινή πρόταση τίθεται για δημό-
σια διαβούλευση μέχρι τις 31 Ιανουαρί-
ου» κατέληξε ο κ. Γκόντας.
Για το κόστος των παρεμβάσεων δεν
δόθηκαν στοιχεία, αλλά δεν προβλέπε-
ται να είναι ιδιαίτερα μεγάλο.

Ομόφωνα
για Πολυτεχνική Σχολή
Ομόφωνα έγινε αποδεκτό από το
δημοτικό συμβούλιο το αίτημα του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ιωάννη Γεροθανάση για ίδρυση Πολυ-
τεχνικής Σχολής. «Η πόλη μας οφείλει
πάρα πολλά στο πανεπιστήμιο και
σήμερα είμαστε σε θέση ν’ ανταποδώ-
σουμε με την αποδοχή του αιτήματος»
τόνισε ο Δήμαρχος, υπενθυμίζοντας
και την περσινή απόφαση του Σώματος
για την ίδρυση του τμήματος αρχιτεκτό-
νων. Από τις παρατάξεις της αντιπολί-
τευσης δεν εκφράστηκε κάποια αντίρρη-
ση στο να στηριχθεί το αίτημα, αλλά δεν
έλειψε η κριτική για το γεγονός ότι εξα-
ντλείται σε τέτοιες αποφάσεις η σχέση
πανεπιστημίου-δήμου. Χ. Καζάκος
ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ÑÅÐÏÑÔÁÆ 5
Με τον δήμαρχο και πρόεδρο της ΔΕΥΑΙ Ενώ διετάχθη προκαταρκτική έρευνα από τον εισαγγελέα
Νίκο Γκόντα να μιλά για ... λάθος που έγινε
και συμμετείχε η εταιρεία στην οποία μετέχει
ο Γενικός Γραμματέας του δήμου Κώστας
Βήχας και τον ίδιο να αποδίδει σε ... άτυχη
συγκυρία αυτή τη συμμετοχή, επιχείρησε η
Η Δ.Α βρήκε... σωλήνα σωτηρίας
δημοτική αρχή, στη χθεσινή συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου, να κλείσει το θέμα
με τον επίμαχο διαγωνισμό της ΔΕΥΑΙ, ενώ
νωρίτερα ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας
για τον διαγωνισμό της ΔΕΥΑΙ
Αυδής ανακοίνωσε στο σώμα ότι προσέφυγε
στη δικαιοσύνη για όσα γράφτηκαν και ακού- ✔ Δεν ήταν σωστή η εγγυητική επιστολή και ακυρώθηκε η πρώτη μειοδότρια κοινοπραξία...
στηκαν περί συμμετοχής του στην εταιρεία
του πατέρα του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι ✔ Σκληρή αντιπαράθεση χθες στο δημοτικό συμβούλιο με τον δήμαρχο να καταγγέλλει εργολαβικά
μέτοχος αυτής που μετείχε στο διαγωνισμό.
Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό ότι ο Εισαγ- συμφέροντα και να μιλά για... λάθος, το Κ. Βήχα για...ατυχή συγκυρία, τον Κ. Αυδή να ανακοινώνει
γελέας Πρωτοδικών κ. Λογοθέτης, μετά τις
καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότη- μηνύσεις και την αντιπολίτευση να εμμένει στη θέση της για το ηθικό και πολιτικό θέμα
τας και οι οποίες μιλούσαν για «φωτογραφι-
κή» διακήρυξη, διέταξε προκαταρκτική εξέ- Ο Δ. Θεμελής ως εκπρόσωπος της μειοψη-
ταση. φίας στο Δ.Σ της ΔΕΥΑΙ είχε ...διάλογο και
αντιπαράθεση με τον αντιπρόεδρο της επιχεί-
Το ηθικό και πολιτικό θέμα ρησης και αντιδήμαρχο Επαμεινώντα Ριστά-
υφίσταται νη, αλλά και το δήμαρχο και πρόεδρο και για
Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επέ- την αποδοχή της ένστασης και για ποιο λόγο
μεινε στην θέση ότι το ηθικό και πολιτικό ο δεύτερος μειοδότης κέρδισε την ένσταση.
ζήτημα δεν απαντήθηκε και ζήτησε εκ νέου Με απλά λόγια ποιο ήταν το ...λάθος της
την παραίτηση του κ. Βήχα, ενώ για το λόγο πρώτης μειοδότριας κοινοπραξίας. Μετά από
της ακύρωσης της κοινοπραξίας ΔΗΤΕ (συμ- αρκετή ώρα ο δήμαρχος υποστήριξε ότι ο
φερόντων Γιάννη Αυδή) και ΤΡΙΠΥΛΟΣ (της
οικογένειας Βήχα) που ήταν η προσωρινή κύριος λόγος της απόρριψης της πρώτης μει-
ανάδοχος ζήτησε εξηγήσεις με το δήμαρχο οδότριας ήταν ότι στην εγγυητική επιστολή
να επικαλείται πρόβλημα στοιχείων στην που κατέθεσε ήταν ελλιπή τα στοιχεία, δηλα-
εγγυητική επιστολή που κατέθεσε... δή για τυπικούς λόγους.
Ως γνωστόν προχθές το Δ.Σ της ΔΕΥΑΙ Πάντως η εξήγηση δεν φάνηκε να έπεισε,
έδωσε το έργο στον δεύτερο μειοδότη, κάνο- αλλά η δημοτική αρχή ήθελε να βγει από τη
ντας δεκτή ένσταση που είχε καταθέσει και η δύσκολη θέση και βρήκε τρόπο.
ερμηνεία που δίνεται ότι αυτό έγινε για να Ο Αχιλλέας Μπιστιόλης άσκησε σκληρή
βγει από τη δύσκολη θέση η δημοτική αρχή.
Ν.Ε ΠΑΣΟΚ: Έστω κι αργά αντιλήφθηκαν κριτική στη δημοτική αρχή για το όλο θέμα,
Πάντως ο δήμαρχος επανέλαβε τα περί εργο- αποδίδοντας της ψεύδη, ανευθυνότητα και
λαβικών συμφερόντων και της αποτυχημένης το ηθικό ασυμβίβαστο δήλωσε δικαιωμένος για την επιλογή του να
προσπάθειας να «στηθεί» ο διαγωνισμός από ανεξαρτητοποιηθεί από την παράταξη της
ντόπιες εταιρείες και δεν παρέλειψε να επιτε- Για δικαίωση κάνει λόγο η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ μετά την ακύ-
πλειοψηφίας, προκαλώντας τον δήμαρχο να
θεί και στο τοπικό ΠΑΣΟΚ για όσα κατήγγει- ρωση της ανάδειξης ως μειοδότη του έργου της ΔΕΥΑΙ της κοινοπραξίας εται- ζητήσει συγγνώμη για την ανακοίνωση που
λε. ριών συμφερόντων των κ.κ Αυδή και Βήχα. Με γραπτή της ανακοίνωση επιση- είχε γίνει από τη δημοτική αρχή, ότι αποχώ-
μαίνει πως έστω και αργά ο κ. Γκόντας αντιλήφθηκε το ηθικό ασυμβίβαστο, ενώ ρησε ο κ. Μπιστιόλης γιατί δεν πέρασε ο
Μηνύσεις από Αυδή υποστηρίζει πως στο θέμα υπάρχει ίσως και νομικό ασυμβίβαστο, αφού ο Γενι- εκβιασμός του... Αντίδραση από το δήμαρχο
κός Γραμματέας του Δήμου είναι μέτοχος και μέλος του Δ.Σ. τεχνικής εταιρίας δεν υπήρξε.
η οποία συμμετείχε στο διαγωνισμό.
Η Ν.Ε. Ιωαννίνων του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπως αναφέρει, δεν επιχαίρει για τη δικαίω- Το λάθος και η ατυχής συγκυρία...
σή των απόψεών της, αλλά για τη διασφάλιση των συμφερόντων της πόλης και της Ο δήμαρχος ανάμεσα στα άλλα που υπο-
επικράτησης του δικαίου. στήριξε για τον διαγωνισμό, είπε σε κάποια
Προσθέτει πως λυπάται βαθύτατα που δεν είχε την ευθιξία να παραιτηθεί της αποστροφή του λόγου του τη λέξη λάθος ανα-
συμμετοχής της στο διαγωνισμό η κοινοπραξία που αρχικά μειοδότησε και φερόμενος στη συμμετοχή της εταιρείας,
ακόμη περισσότερο που ανέχεται ο δήμαρχος της πόλης των Ιωαννίνων να τον στην οποία έχει κατατεθειμένο το πτυχίο του
εκθέτουν ανεπανόρθωτα και να πλήττεται καίρια το κύρος του Δήμου. ο Γενικός γραμματέας του δήμου Κώστας
Τέλος επισημαίνει πως δεν πρόκειται να σταματήσει ν’ αγωνίζεται για θέματα Βήχας, στο διαγωνισμό. Το ... λάθος που
Ο κ. Αυδής ζητώντας το λόγο στην αρχή αρχών και αξιών και ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει δραστικά και σε κυβερνη-
της συνεδρίασης «επί προσωπικού» υποστή- είπε ο κ. Γκόντας δεν μείωσε τις αντιδράσεις
τικό επίπεδο, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα του τόπου και των της αντιπολίτευσης και λίγο αργότερα πήρε
ριξε ότι δεν υπήρξε και δεν είναι μέτοχος πολιτών και για να υλοποιηθούν μία προς μία όλες οι δεσμεύσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
στην εταιρεία ΔΗΤΕ, ούτε μεταβίβασε, όπως το λόγο ο άμεσα ενδιαφερόμενος Κώστας
για μια νέα πορεία, για μια νέα εποχή. Βήχας ο οποίος υποστήριξε ότι στα επτά χρό-
πολλοί κάνουν για να ασχοληθούν με τα
κοινά, τις μετοχές, σε συγγενικά πρόσωπα. νια στο δήμο δεν έχει μετάσχει η εταιρεία
μειώσουν και να τον συκοφαντήσουν και ότι ενημέρωση και κριτική έγινε σκόπιμα επίθε- που διατηρεί με τους γιους του σε διαγωνι-
Πρόσθεσε ότι εργολαβικά και άλλα συμφέρο- έγινε σκόπιμη και δόλια δημοσιογραφική ση εναντίον του και προσέβαλε βάναυσα την
ντα προσπάθησαν μέσω της πολιτικής να τον σμό του δήμου ή άλλης επιχείρησης. Παρό-
προσωπική του τιμή και αξιο- λο που, όπως σημείωσε, για τη ΔΕΥΑΙ δεν
πρέπεια. Με απαξίωσε ως υπάρχει νομικό κώλυμα, χαρακτήρισε ως
δημοτικό σύμβουλο, αφού με ...ατυχή συγκυρία η συμμετοχή στον συγκε-
εμφάνισε ως ανήθικο και κριμένο διαγωνισμό. Είπε μάλιστα ότι 15
ενεργούντα για ίδιον όφελος, μέρες «σταυρώνεται» για την υπόθεση αυτή
αυτά όλα με ανάγκασαν να και όσο για την παραμονή ή μη στη θέση του,
μηνύσω τους συκοφάντες είναι θέμα του δημάρχου και η παραίτηση
μου». του είναι πάντα στη διάθεση του.
Δεν καταφερθήκαμε ενα-
ντίον του, ζητήσαμε να πάρει Συμφέροντα και κέρδος
πολιτική θέση, όπως έκανε για τη ΔΕΥΑΙ
σήμερα, ήταν η απάντηση Ο κ. Γκόντας αφού ανέφερε τα μεγάλα
της αντιπολίτευσης δια του ποσοστά έκπτωσης που δόθηκαν από τις
Δημήτρη Θεμελή σε όσα είπε περισσότερες εταιρείες που μετείχαν στο δια-
ο κ. Αυδής και όσα αναφέρει γωνισμό, υποστηρίζοντας ότι καμία παρανο-
στις μηνύσεις του δεν αφο- μία δεν έγινε στη δημοπρασία (που αφορά
ρούν την αντιπολίτευση. την αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην
«Εμείς δεν βάλαμε εναντίον πόλη σε μήκος 46 χιλιομέτρων με προϋπο-
του πολιτικού προσώπου Κ. λογισμό περίπου 4 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ)
Αυδή», συμπλήρωσε, αλλά και ότι ο Δήμος, από το συγκεκριμένο διαγω-
για την εταιρεία έχουμε τις νισμό, έχει οφέλη της τάξης των 2 εκ. €.
απόψεις μας, κατέληξε. Ο δήμαρχος για να περάσει στην... αντεπί-
θεση αναφέρθηκε στον τρόπο διεξαγωγής
Επέμειναν στην απομά- ορισμένων διαγωνισμών, καταγγέλλοντας
κρυνση Βήχα παράλληλα μεθοδεύσεις που προηγήθηκαν
Ο Γιάννης Μελανίδης υπο- της συγκεκριμένης δημοπρασίας, σε σύσκε-
στήριξε ότι έπρεπε να έχει ψη εκπροσώπων εργοληπτικών εταιρειών,
υποβάλλει την παραίτηση (ενέπλεξε και τον δημοτικό σύμβουλο Βασί-
του αν ήθελε με την εταιρεία λη Μασσαλά ο οποίος διέψευσε ότι μετείχε)
στην οποία μετέχει να πάρει όπου συζητήθηκε έκπτωση 8%, χωρίς αυτό
μέρος στο διαγωνισμό και να χαρακτηρίζει όλο τον τεχνικό κόσμο της
αφού δεν το έπραξε οφείλει περιοχής, τον οποίο υπολήπτεται ο ίδιος και
να τον διώξει ο δήμαρχος. το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως σημείωσε.
Στο ίδιο μήκος κύματος Δεν παρέλειψε και αυτή τη φορά να μιλή-
και ο Φίλιππας Φίλιος σημει- σει για παρέμβαση στα εσωτερικά του δήμου
ώνοντας ότι το θέμα του υλι- από ένα κόμμα, χωρίς να κατονομάσει το
κού των σωλήνων χωρά ΠΑΣΟΚ που έκανε τις καταγγελίες.
πολλή συζήτηση, αλλά το Μεγάλη συζήτηση έγινε συνέχεια για τα
ηθικό και πολιτικό μέρος και τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων, και το
η εμπλοκή Βήχα παραμένει κόστος, το ποσοστό έκπτωσης και άλλα συνα-
μέγα θέμα, αφού είναι ο δεύ- φή ζητήματα τεχνικής φύσεως, με τον Γενικό
τερος διαγωνισμός που μετέ- Διευθυντή της ΔΕΥΑΙ Κώστα Γιωτάκη να
χει η εταιρεία στην οποία δίνει απαντήσεις οι οποίες όμως δεν ικανο-
μετέχει με τους γιούς του. ποίησαν την μειοψηφία. Χ. Καζάκος
6 Ó×ÏËÉÁ - ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Ορθά και... ανάποδα


ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ
Όταν μιλάει η τσέπη…
Ìå ôïN... Íßêï ÆáñìðáëÜ
Οι εκπτώσεις αρχίζουν αλλά δε ξέρω πόσοι είναι διατεθειμένοι
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση να ξοδέψουν. Αν βέβαια τους περίσσεψε τίποτα από τις γιορτές
info@nikoszarbalas.gr των Χριστουγέννων και τις Πρωτοχρονιάς. Γιατί όσο και να προ-
σπαθήσεις αυτές τις μέρες θα ανοιχτείς, δε γίνεται αλλιώς. Λίγο,
τα δώρα σε παιδιά, βαφτιστήρια και εορτάζοντες, λίγο τα γλυκά,
οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα, λίγο οι έξοδοι και τα
Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με στελέχη Ν.Δ.; Δεν ρεβεγιόν, πάνε τα λεφτά. Αν συνυπολογίσει κανείς και τα τέλη
που ήρθαν λίγο έως πολύ φουσκωμένα φέτος τότε εύκολα κατα-
Πάνε οι 100 πρώτες μέρες και του ΠΑΣΟΚ (στους περισσό- έκλεισε
λαβαίνει πως οι οικονομίες πήγαν περίπατο. Έτσι μπορεί το
τερους χώρους) εξακολουθεί να διοικεί με τα στελέχη της Ν.Δ.
πνεύμα και το σώμα να θέλει να βγει στην αγορά, η τσέπη όμως
● ● ● Ελπίζουμε ότι θ’ αλλάξουν (εντός της τετραετίας). Εξαιρετικής σημασίας
για την τοπική οικονομία δε μπορεί.
μπορεί ν’ αποδειχτεί η ▲ Κι όταν η τσέπη δεν μπορεί το σώμα και το πνεύμα κάνουν
απόφαση της κυβέρνησης ν’ τουμπεκί.
αναγράφεται στις συσκευα-
Έργο σίες του γάλακτος η χώρα προ- Κι άλλη δημοσκόπηση
Δ. Πανοζάχου έλευσης.
Η αρμόδια υπουργός (Λούκα Ανοίξαμε το χορό και φαίνεται πως ακολουθούν και άλλοι το
● ● ● Κάκιστες είναι οι επιδόσεις Κατσέλη) ικανοποίησε ένα δίκαιο
της περιφέρειας Ηπείρου στην υλοποίη- παράδειγμα μας, αφού μια νέα δημοσκόπη-
αίτημα των γαλακτοπαραγωγών ση διεξάγεται αυτές τις μέρες με ερωτήσεις
ση του περιφερειακού προγράμματος του παρά την έντονη αντίδραση των
ΕΣΠΑ. που έχουν να κάνουν με το σχέδιο «Καλλι-
Βρυξελλών. κράτης» και τα πρόσωπα που μπορεί να
Έπειτα από τρία χρόνια εφαρμογής κανένας σχε- Πιστεύω όμως πως το θέμα δεν
διασμός δεν έχει εκπονηθεί έργα και δράσεις παρα- διεκδικήσουν θέση υποψηφίου περιφερει-
έχει κλείσει. Στην Ευρωπαϊκή
μένουν ατάκτως ερριμμένα σε χαρτιά χωρίς στοχεύ- άρχη. Δε μάθαμε ποιος παρήγγειλε τη
Ένωση εξετάζουν σενάρια μείωσης
σεις ενώ η απορροφητικότητα κινείται σε νούμερα των γαλακτοπαραγωγικών εκμεταλ- συγκεκριμένη δημοσκόπηση αλλά μάλλον
που… «παγώνουν» (5-6%). λεύσεων στην Ευρώπη. κάποιοι είδαν ότι το εγχείρημα της εφημερί-
● ● ● Κακή όμως είναι και η πορεία του προγράμματος Οι πιέσεις λοιπόν ν’ αλλάξει δας μας, το οποίο κατά γενική ομολογία
«Θησέας». πολιτική η κυβέρνηση, θα μεγα- ήταν πρωτοπόρο καθώς εδώ και
Με τον
λώσουν. χρόνια δεν υπήρξε μια αντίστοιχη
● ● ● Είναι ανάγκη οι φορείς Αλέξανδρο Θεμελή προσπάθεια καταγραφής της κοι-
του τόπου μας να υποστηρί- νής γνώμης στα Γιάννινα και γλυ-
Ο Δ. Πανοζάχος ξουν δυναμικά την ελληνική κάθηκαν, προσπαθώντας να
«τρούπωσε» εκ θέση. Όλοι (ανα)γνωρίζου- κάνουν κάτι παρόμοιο.
νέου στη Ρηγίλλης, με τη συμβολή της κτη- ▲ Καλό είναι αυτό πάντως, μιας και ο τύπος στα Γιάννινα, ηλε-
κι ετοιμάζεται να νοτροφίας στην πορεία κτρονικός και έντυπος, πάσχει από τέτοιες ιδέες.
μας… ξανασώσει! της οικονομίας της
περιοχής μας. Φούμαρα η καπνοαπαγόρευση
Από το 2005 ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό, που υλοποιείται
από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, κι έπειτα από
πέντε ολόκληρα χρόνια η απορρόφηση των πόρων στην Ήπει- Εκείνο τον περίφημο νόμο για την απαγόρευση του καπνίσμα-
ρο δεν φτάνει ούτε στο 50%!!! τος τον θυμάστε; Ναι εκείνον που προώθησε ο τότε υπουργός
Αυτή είναι τουλάχιστον η εικόνα που προέκυψε από την υγείας Δ. Αβραμόπουλος και που είχε ξεσηκώσει θύελλα αντι-
τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης Αριθμοί δράσεων από καπνιστές και καταστηματάρχες. Που πήγε αυτός ο
που πραγματοποιήθηκε (υπό τον κ. Δ. Πανοζάχο) τον νόμος; Έγινε καπνός. Φούμαρα ήταν τελικά αφού, δεν υπάρχει
περασμένο Σεπτέμβριο, μεσούσης της προεκλογικής Η Ελλάδα έχει παραγγείλει μαγαζί όχι μόνο στα Γιάννινα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλά-
περιόδου. 16 εκατομμύρια δόσεις και δα, πιστεύω που να εφαρμόζει πλέον το μέτρο αυτό, το οποίο
Έργο Δ. Πανοζάχου κι αυτό. έχουν εμβολιαστεί γύρω στους
στην ουσία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Το καλοκαίρι τα τραπεζάκια
● ● ● Κι η νέα περιφερειάρχης, που παραλαμ- 350.000 έλληνες.
ήταν έξω και το χειμώνα αυτοκαταργήθηκε, αφού όλοι είδαν ότι
βάνει τη μια βόμβα πίσω από την άλλη, έχει Πως είπατε;
δύσκολο έργο μπροστά της. Είναι πολλά τα λεφτά; δεν υπάρχει κανένας έλεγχος από πουθενά.
Την ίδια ώρα ο απελθών Δ. Πανοζάχος, Ακριβώς! ▲ Ένα ακόμα ανεφάρμοστο μέτρο.
«τρούπωσε» εκ νέου στη Ρηγίλλης, βρί- (και το χειρότερο είναι πως
σκεται στο πλάι του νέου προέ- δύσκολα θα βρούμε αγορα-
δρου Αντώνη Σαμαρά κι ετοι- στές. Γαλλία και Γερμανία που-
μάζεται να… ξανασώσει λάνε ήδη τις επιπλέον ποσότη-
την Ελλάδα. τες).
ÍÝïé
ÍÝïé Áãþ
Áãþíåò,
íåò, ΤΕΤΑΡΤΗ
ÔÑÉÔÇ 11 13
ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2007
2010 ΣΧΟΛΙΑ 7

Ìå ôïí ×ñÞóôï ÊáæÜêï


Λιγότεροι δήμοι, μειωμένες και οι καρέκλες... Να το δούμε και να το πιστέψουμε... μόνο. Κάνουν τις δουλειές που οι ντόπιοι ...αποφεύ-
γουν, αλλά οι συνθήκες διαβίωσης τους χαρακτηρίζο-
Η νέα συνένωση των δήμων ίσως σημάνει και το «Μαχαίρι» σε νομικά πρόσωπα και επι- νται επιεικώς απαράδεκτες. Να μην θυμηθούμε τα
τέλος της δημαρχιακής θητείας πολλών ετών για πολ- παλιά όταν πήρε φωτιά παλιό πτηνοτροφείο και κινδύ-
λούς στο νομό Ιωαννίνων. χειρήσεις δήμων νεψαν άνθρωποι που ήταν στοιβαγμένοι. Τώρα με πρω-
Με 8-10 δήμους από 28 σήμερα γίνεται αντιληπτό ότι τοβουλία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και του Ερυ-
το 1/3 των σημερινών δημάρχων θα χάσει την καρέκλα Οι... αμαρτωλές εν πολλοίς δημοτικές επιχειρήσεις θρού Σταυρού επιχειρείται να βοηθηθούν αυτοί οι
τους. Κάποιοι οι οποίοι θα δοκιμάσουν να εκλεγούν σε ΟΤΑ που τώρα έγιναν κοινωφελείς στην πλειονότητα άνθρωποι και να ζήσουν αξιοπρεπώς σε έναν τόπο που
νέους δήμους μάλλον θα πρέπει να αποτελέσουν επι- τους, αλλά και νομικά πρόσωπα θα μειωθούν κατά τα ήρθαν για μεροκάματο. Σε σύσκεψη που έγινε αποφα-
λογές κομμάτων, αφού πλέον, όπως και στους μεγαλύ- 2/3 με τον «Καλλικράτη», αφού προβλέπεται από τις σίστηκε να διατεθούν είδη ένδυσης και υπόδησης, να
τερους δήμους θα εισχωρήσει πιο πολύ το κομματικό 6.000 περίπου να μείνουν μόλις 2.000. Φυσικό επακό- βρεθεί τρόπος να τους παρέχονται τα βασικά για την
στοιχείο, θα πάρουν και κομματικά χαρακτηριστικά οι λουθο αυτό, αφού από τους ΟΤΑ που θα συνενωθούν υγιεινή τους και τη σίτιση και η ιατροφαρμακευτική
εκλογές αυτές. δεν μπορούν να παραμείνουν διπλές και τριπλές επι- περίθαλψη. Οι άνθρωποι αυτοί θα απασχοληθούν επο-
Θα δούμε έτσι ψηφοδέλτια με κομματικές επιλογές χειρήσεις, αλλά και γενικότερα για 370 δήμους οι χιακά για ακόμη δυο μήνες και θα φύγουν, αλλά κάθε
και στηρίξεις, όσο κι αν διατείνονται τα πολιτικά κόμμα- 2.000 επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα είναι καλός χρόνο έρχονται οικονομικοί μετανάστες στο νομό για
τα ότι δεν... μπερδεύονται στα της αυτοδιοίκησης και αριθμός. Εφόσον θα γίνει αυτό ποιο νόημα έχει να τις αγροτικές δουλειές, συμβάλλοντας στην στήριξη της
φυσικά στις περιφέρειες οι εκλογές θα λάβουν χαρα- μπαίνουν σε έξοδα και φασαρία οι δήμοι σήμερα για να τοπικής οικονομίας, όμως οι ντόπιοι, παρόλο που τους
κτήρα άκρως πολιτικό και θα παίζει ρόλο το αποτέλε- λειτουργούν τις νέες επιχειρήσεις και να ...τακτοποιούν χρειάζονται δεν θέλουν να διαβιούν σε ανθρώπινες
σμα για όλα τα κόμματα, αφού θα μετρούν δυνάμεις σε το προσωπικό; Δεν το κάνουν μια και καλή από το 2011 συνθήκες, δηλαδή σε κάποια κτίρια και όχι σε αντίσκη-
επίπεδο περιφέρειας. που θα αναλάβουν οι νέοι δήμοι; να...
Για να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη μας ας αναφέρου- Είναι από τα αντιφατικά της υπόθεσης αυτό, όμως ο
με ποιοι δήμαρχοι διανύουν την τρίτη θητεία τους, Οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες δεν περι- ανθρωπισμός δεν εξέλιπε και ορθώς η νομαρχία επιχει-
δηλαδή εκλέγονται αδιαλείπτως από την εφαρμογή του ρεί να βοηθήσει στο μέτρο του δυνατού και μακάρι να
«Καποδίστρια» τα 1998. Είναι οι δήμαρχοι, Ανατολής μένουν... αντιληφθούν όλοι ότι ο μετανάστης είναι άνθρωπος που
Γιάννης Εμμανουηλίδης, Δελβινακίου Θανάσης Μπο- προσφέρει. Παραβατική συμπεριφορά δεν έχουν οι
ζιάρης, Καλπακίου Κώστας Καψάλης, Κεντρικού Ζαγο- άνθρωποι αυτοί και άρα δεν υπάρχει λόγος να τους μην
ρίου Γαβριήλ Παπαναστασίου, Κατσανοχωρίων Βασί- τους θέλουν αφενός και να τους χρειάζονται για τις
λης Χήτας, Εκάλης Χρήστος Ζαχάρης. δουλειές αφετέρου...
Από δυο θητείες έχουν οι δήμαρχοι, Ιωαννίνων
Νίκος Γκόντας, Ανατολικού Ζαγορίου Βασίλης Σπύρου, Ποιοι δεν έκαναν όσα έπρεπε για τα
Λάκκας Σουλίου Χρήστος Ντακαλέτσης, Αγίου Δημη-
τρίου Χρήστος Παπαδήμας, Ευρυμενών Μιχάλης σκουπίδια
Κατσάνος, Μετσόβου Κώστας Τζαφέας, Σελλών Αλέξαν-
δρος Δήμος, Περάματος Μιχάλης Κασσής, Τύμφης
Γιώργος Σουκουβέλος, Μολοσσών Γιώργος Παργανάς
(στην πρώτη θητεία διαδέχτηκε τον Μ. Παντούλα).
Υπάρχουν και διατελέσαντες δήμαρχοι στις πρώτες δυο
τετραετίες του «Καποδίστρια» και κάποιοι εκ των οποί-
ων περιμένουν να επανεκτεθούν.
Το πώς θα διαμορφωθούν οι νέοι δήμοι, με κριτήρια Το μόνο βέβαιο, χωροταξικά τουλάχιστον, από την
και κατά πως βολεύει εκλογικά, όπως κάποιοι ... φοβού- νέα μεταρρύθμιση και την θέσπιση της αιρετής περιφε-
νται και ποιοι θα είναι υποψήφιοι δεν μπορούμε να το ρειακής αυτοδιοίκησης είναι τα όρια των περιφερειών
γνωρίζουμε, αλλά μετά την συνένωση θα διαφανούν οι και άρα οι ενδιαφερόμενοι να διεκδικήσουν τη θέση
προθέσεις, πλην του δημάρχου Ιωαννίνων ο οποίος στην Ήπειρο δεν έχουν αγωνία για το που θα εκτεθούν.
Το θέμα έιναι ποιος θα τους... εκθέσει, αφού η υποψη-
έχει δηλώσει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος.
φιότητα θα περάσει από την κομματική... ευλογία.
Για όσους δεν ηγηθούν συνδυασμού είναι η ευκαιρία
ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ θα επιδιώξουν να κερδίσουν όσο το
να θητεύσουν και σε θέσεις αντιδημάρχων σε μεγάλους
δυνατόν πιο πολλές περιφέρειες και με το 50%+1 που Με αφορμή το θέμα του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό ακούμε
δήμους, ως θεματικοί ή τοπικοί αντιδήμαρχοι, όπως θα
επανέρχεται ο δεύτερος γύρος θεωρείται σχεδόν βέβαι- το τελευταίο διάστημα ωραίες, πραγματικά, προτάσεις
ονομάζονται.
ος και άρα δεν θα λείψουν και οι συνεργασίες κομμά- για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά και ριζι-
των, πριν ή μετά. κά το πρόβλημα στο νομό και γενικά στην Ήπειρο.
Μόνο το 1/5 των δήμων έχει πιστοποίηση Για πρόσωπα είναι νωρίς να μιλά κανείς, σίγουρα Ακούμε για την ανάγκη ανακύκλωσης, για λειτουργία
υπάρχουν φιλοδοξίες από σημερινούς και πρώην ΧΥΤΥ και όχι ΧΥΤΑ, για καύση και πυρόλυση και
Ένα από τα επιχειρήματα του υπουργού Εσωτερικών νομάρχες, αλλά και άλλους αυτοδιοικητικούς και όχι πολλά άλλα που δεν είναι καινούρια, απλά τα επαναφέ-
για την αναγκαιότητα της συνένωσης των δήμων, ήταν μόνο. ρουν ορισμένοι στο προσκήνιο κάθε φορά που υπάρχει
και η αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις σύγχρονες Ένας μικρός κυβερνήτης και μάλιστα αιρετός δεν αδιέξοδο. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν
απαιτήσεις και στα δεδομένα που θέτει η υλοποίηση είναι και μικρή υπόθεση και αρκετοί θα τολμήσουν να πρώτη η αυτοδιοίκηση προχωρούσε την ανακύκλωση
του ΕΣΠΑ. Μόλις το 1/5 από τους 1034 δήμους έχουν πάρουν το «χρίσμα» των κομμάτων. Και οι θέσεις αντι- προ πολλού, επέλεγε που θα γίνει ο ΧΥΤΥ και είχε
λάβει πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας κατά την περιφερειαρχών που θα μοιράζονται από τον περιφε- περάσει στους πολίτες το μήνυμα της ανακύκλωσης;
μεταβατική περίοδο, εξαιτίας της μη ύπαρξης στελεχω- ρειάρχη, όπως ορίζονται οι αντιδήμαρχοι, δεν είναι Αντίθετα ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ δια εκπροσώπων τους,
μένων και οργανωμένων τεχνικών υπηρεσιών. Αυτό ευκαταφρόνητες... θεσμικών κυρίως ...φρόντισαν να βάλουν ...καρούλια
είναι μια πραγματικότητα, τη ζήσαμε και στην Ήπειρο Πάντως η συγκυρία μάλλον ευνοεί το ΠΑΣΟΚ που στον ΧΥΤΑ και να κάνουν άνω κάτω το νομό και τους
με την πλειονότητα των «Καποδιστριακών» δήμων να κέρδισε σε όλη την Ήπειρο στις πρόσφατες εθνικές πολίτες, μαζί και οι δήμαρχοι.
μένουν εκτός πιστοποίησης και να συνάπτουν προ- εκλογές... Τώρα εισπράττουν τα επίχειρα αυτών των επιλογών
γραμματικές συμβάσεις με την Περιφέρεια για να εντά- και όλοι τρέχουν πίσω από τα γεγονότα, προσπαθώντας
ξουν έργα στο ΕΣΠΑ. Με την συνένωση... δυνάμεων και Οι οικονομικοί μετανάστες στην Άρτα να εμφανιστούν ως υπέρμαχοι της σωστής διαχείρισης
τις προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού που θα των σκουπιδιών. Η απάντηση είναι απλή: Άργησαν και
μένει δέκα χρόνια (για να μην συμβεί ό,τι και με τον Περίπου 600 άνθρωποι, οικονομικοί μετανάστες λάθεψαν για χρόνια όλοι τους, αυτοδιοίκηση και πολι-
«Καποδίστρια» που οι δικοί του επιστήμονες μετατά- κυρίως από βαλκανικές χώρες ...ζουν και εργάζονται τεία και τώρα με το Ελληνικό να ζητά λύση, απλά υπό-
χθηκαν σε μεγάλους δήμους) ελπίζεται ότι θα αποκτή- αυτό το διάστημα στην Άρτα, απασχολούμενοι σε αγρο- σχονται αυτά που θα έπρεπε να κάνουν από δεκαε-
σουν το στελεχιακό δυναμικό που χρειάζονται. τικές εργασίες, στη συγκομιδή πορτοκαλιών και όχι τίας...

KÙÍÓÔÁÍÔÉÁ Ã. ÊÁÓÊÁÍÇ
ÉÁÔÑÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ

* ÇëåêôñïìõïãñÜöïò
* ÇëåêôñïåãêåöáëïãñÜöïò
* ÐñïêëçôÜ ÄõíáìéêÜ
(ÓùìáôïáéóèçôéêÜ, ÏðôéêÜ, ÁêïõóôéêÜ)
ÔÇË.: 26510 36931
×ÁÑ. ÔÑÉÊÏÕÐÇ 5 (çìéüñïöïò) FAX: 26510 36743
454 44 ÉÙÁÍÍÉÍÁ ÊÉÍ.: 6944 444568
8 ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Πως κρίνετε τις πρώτες 100 ημέρες


της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέ-
ου;
Β. Αργύρης: «100 μέρες μάχης για τήρηση
100 μέρες «μάχης» για τήρηση των
προεκλογικών δεσμεύσεων, ανόρθωση
του κύρους της χώρας, δημιουργίας
ενός αναλυτικού σχεδίου αναδιάταξης
των προεκλογικών δεσμεύσεων»
του συνόλου των λειτουργιών αλλά κει
των στόχων μας και διαμόρφωσης των
Συνέντευξη του γ’ αντιπροέδρου της βουλής
προϋποθέσεων ανατροπής όλων των
στοιχείων, των φαινομένων και των νοο- των Ελλήνων στην Εφημερίδα «Η Νίκη της Δημοκρατίας»
τροπιών που μας οδηγούν στη μιζέρια ,
το τέλμα και την υποβάθμιση. 100 λική λειτουργία της Ένωσης. Για το λόγο Είναι ένα θέμα όπου το σύνολο των
δύσκολες μέρες για να μπορέσουμε να αυτό θέτουν στόχους για το σύνολο των Κοινοβουλευτικών κομμάτων πρέπει να
περάσουμε από την εποχή της «αδρά- μελών και είναι δική μας δουλειά να χειριστούν με σύνεση και υπευθυνότη-
νειας και της καθήλωσης» 6 χρόνων , ασκήσουμε τις πολιτικές επίτευξής τα.
στην εποχή της δημιουργίας ενός νέου τους.
μοντέλου ανάπτυξης της χώρας μας. Το πρώτο και βασικό θέμα όμως είναι Κατά πόσο είναι εφικτή μια συνεργα-
να μπορούμε να συνδιαλεγόμαστε αξιό- σία με τον ΣΥΡΙΖΑ για να κερδηθούν
Ποια ήταν τα λάθη και οι παραλείψεις πιστα και με κύρος και αυτό θέλει πολύ μεγάλοι δήμοι όπως της Αθήνας και της
που διαπιστώσατε; δουλειά για να επιτευχθεί καθώς τα Θεσσαλονίκης;
Όταν δουλεύεις κάνεις και λάθη και τελευταία χρόνια «καταφέραμε» να αυτό- Πάγια διακηρυγμένη μας θέση είναι η
αυτό συμβαίνει και με την Κυβέρνηση. υποβαθμιστούμε. ευρύτερη δυνατή συνεργασία των προο-
Αρκεί να μαθαίνεις από αυτά και να δευτικών δυνάμεων του τόπου σε όλα τα
έχεις τη θέληση να τα διορθώνεις προς Σας φοβίζει το ενδεχόμενο κοινωνι- επίπεδα.
όφελος των πολιτών και ιδιαίτερα όσων κής αναταραχής, με δεδομένο ότι θα
έχουν ανάγκη. Σε αυτή την κατεύθυνση υπάρξουν ριζικές ανατροπές στο ασφα- Τι απαντάτε σε όλους όσοι υποστηρί-
κινείται και ο Πρωθυπουργός και η λιστικό και τη φορολογία των μισθωτών; ζουν ότι με τις εξεταστικές επιτροπές το
Κυβέρνηση. Εάν οι αντιδράσεις έχουν να κάνουν ΠΑΣΟΚ έχει ως στόχο να αποπροσανα-
προκειμένου βραχυπρόθεσμα να λύσου- με επιμέρους κοινωνικές ομάδες ή τολίσει τους πολίτες από τα πραγματικά
με κάποια από τα οικονομικά μας προ- συντεχνίες που αντιδρούν λόγω απώλει-
τους προβλήματα;
Που αποδίδετε το γεγονός ότι ακόμη βλήματα. Προχωράμε με διάλογο και ας κακώς εννοούμενων κεκτημένων τότε
Η διαφάνεια και η αποκατάσταση του
και σήμερα δεν έχει διοριστεί το σύνολο αποφασιστικότητα στη δημιουργία νέου έχουμε πετύχει το στόχο μας που είναι
κύρους του πολιτικού μας συστήματος
των γραμματέων στα υπουργεία και δίκαιου φορολογικού συστήματος, στην μία πιο δίκαιη κοινωνία. Και μη ξεχνά-
είναι βασικό ζητούμενο και σίγουρα δεν
κάποιοι υφυπουργοί δεν έχουν αρμο- αξιοποίηση όλων των παραγωγικών και με ότι οι πολίτες κατανοούν τα προβλή-
είναι αποπροσανατολισμός. Έχουμε
διότητες; δημιουργικών δυνάμεων και στην ενί- ματα και συμμετέχουν στην επίλυσή
τους εφόσον γνωρίζουν και βιώνουν την δηλώσει ξεκάθαρα ότι πρέπει να πέσει
Επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο ενός σχυση κλάδων ανάπτυξης που βλέπουν
ανταποδοτικότητα μέτρων και πολιτικών φως σε όλες τις υποθέσεις που έχουν
νέου μοντέλου διακυβέρνησης και στο μέλλον και αλλάζουν ένα χρεοκοπη-
μένο μοντέλο που επικρατεί στη χώρα και βλέπουν προοπτική και θετική εξέ- αφήσει σκιές και να ματώσουμε εάν
σίγουρα υπάρχουν και δυσλειτουργίες χρειάζεται. Δεν αναστέλλουμε την πολι-
και καθυστερήσεις . Αυτό όμως που έχει τις τελευταίες 10-ετίες. Στόχος μας να λιξη.
παράγουμε όλοι σύμφωνα με τις πραγ- Δε γίνεται «ομελέτα χωρίς να σπάσεις τική μας λειτουργία αλλά ενισχύουμε
σημασία είναι το παραγόμενο έργο και
ματικές μας δυνατότητες αλλά και να αυγά» . Χρέος μας είναι, όμως, να μην και με αυτή την πρωτοβουλία την ανά-
από αυτό θα κριθούμε.
μπορεί η χώρα πλέον να παράγει και όχι καεί η «ομελέτα» και να μην «σπάμε γκη για διαφάνεια.
Τι είδους μέτρα πρέπει να ληφθούν μόνο να καταναλώνει. αυγά» που είναι αναγκαία για αναπαρα-
και πως τοποθετείστε απέναντι σε γωγή. Σας φοβίζουν οι αντιδράσεις τοπικών
αυτούς που λένε ότι πρέπει να είναι εδώ Κατά πόσο είναι δικαιολογημένες οι κοινωνιών με βάση το σχέδιο για τον
και τώρα και σε αυτούς που μιλούν για απόψεις αυτών που μιλούν για τεχνο- Ποια είναι η άποψή σας για το «Γερ- Καποδίστρια-2;
ήπια προσαρμογή; κράτες των Βρυξελλών και δεν ενδιαφέ- μανικό» μοντέλο εκλογής βουλευτών Οι τοπικές κοινωνίες είναι ώριμες και
Η Κυβέρνηση έχει ενιαία στρατηγική ρονται για τον άνθρωπο, αλλά μόνο για που προωθεί η κυβέρνηση; κατανοούν την αναγκαιότητα ενδυνάμω-
για την αντιμετώπιση της οικονομικής αριθμούς; Ο πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί για σης της αυτοδιοίκησης μέσα από τη δια-
κρίσης αλλά και ταυτόχρονα την είσοδο Οι εταίροι μας ενδιαφέρονται να την αναμόρφωση του εκλογικού Νόμου δικασία των συνενώσεων και της αιρετής
της Ελληνικής οικονομίας σε τροχιά έχουν αξιόπιστη Κυβέρνηση και αυτό με στόχο της διαφάνεια και την ενίσχυ- Περιφέρειας. Είναι η ώρα για μία ουσια-
κοινωνικής δικαιοσύνης και ουσιαστι- είναι το βασικό στοίχημα της Κυβέρνη- ση της αξιοπιστίας της πολιτικής και της στική διοικητική μεταρρύθμιση με ταυ-
κής ανάπτυξης προς όφελος των πολι- σης. Ταυτόχρονα, βέβαια,ενδιαφέρονται σχέσης της με τους πολίτες και προς τόχρονη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
τών. Δεν υιοθετούμε την εύκολη λύση οι οικονομίες των χωρών μελών της ΕΕ αυτή την κατεύθυνση κινείται η Κυβέρ- πόρων και με μείωση του Κεντρικού
της επιβάρυνσης των «εύκολων στόχων» να μη δημιουργούν πρόβλημα στη συνο- νηση. Κράτους και των φορέων του.

ÅÐÉÊÁÉÑÁ Ðáñá - Ïéêïíïìßá


● ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ και πληθύνονται καθημερινά τα αδέσποτα Μέτωπο πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν έχουν παρά να συνδε-
θούν με το «Σύζευξις» και να κάνουν χρήση των
σκυλιά στους δρόμους της πόλεως. Το θέαμα δεν είναι ευχά-
Μέτωπο έχει ανοίξει η υπουργός Οικονομίας με ίδιων υπηρεσιών με σημαντικά χαμηλότερο κόστος
ριστο. Κάποιος πρέπει να τα περισυλλέξει τα τετράποδα αυτά,
την Ε.Ε, καθώς οι Βρυξέλλες δεν συμμερίζονται τις ή ακόμα και δωρεάν.
το συντομότερο δυνατόν, πριν αρχίσουν να αναπαράγονται Σε μια προσπάθεια ελέγχου των εξόδων, οι δύο
ελληνικές ευαισθησίες και θέσεις για το θέμα της
επικίνδυνα. αναγραφής στις συσκευασίες του γάλακτος της υπουργοί ζητούν από τους φορείς που έχουν ήδη
χώρας προέλευσης. συνδεθεί με το δίκτυο, αλλά παράλληλα έχουν και
● ΜΠΟΡΕΙ η οικονομία να είναι πρώτη στην ατζέντα, αλλά Η υπουργός φαίνεται ανυποχώρητη για ένα δίκαιο συνδρομές σε εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας, να
η χώρα και οι Έλληνες έχουν απαιτήσεις για αλλαγές. Και η αίτημα των Ελλήνων γαλακτοπαραγωγών, όμως η ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμέ-
κυβέρνηση θα κάνει μεγάλο λάθος εάν εγκλωβιστεί στον λαβύ- είδηση πώς η Ε.Ε. ασχολείται τις τελευταίες ημέρες νου το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών
ρινθο της οικονομίας. Μπορεί εκεί να καταφέρει να μην πέσει εντατικά με την μείωση των γαλακτοκομικών εκμε- να εξυπηρετείται από το «Σύζευξις».
το καράβι στα βράχια, αλλά υπάρχουν και οι επιβάτες. ταλλεύσεων στην Ευρώπη ανησυχεί το επιτελείο της.
Και αυτό διότι οι πιέσεις που θα ασκηθούν θα μεγα- ***
λώσουν.
● ΠΟΙΟΙ άνθρωποι θα αλληλοβοηθηθούν στις δύσκολες Από την πρώην Ολυμπιακή
μέρες και τις δύσκολες περιστάσεις, ώστε να μη διαρραγεί
***
εντελώς ο κοινωνικός ιστός, όταν ακόμη και τώρα –μεσούσης «Χρυσή εφεδρεία» για να καλυφθούν κενά στο
της κρίσης και με χρεωμένα τα εγγόνια μας- παριστάνουμε Οικονομία κλήσεων Δημόσιο θα προσφέρουν οι 3.500 πρώην εργαζόμε-
τους κοσμικούς και ξεσαλωμένους της Ευρώπης! νοι της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Ηδη τους έχει
Οι κυβερνήσεις πέφτουνε αλλά οι δαπάνες ζητηθεί να δηλώσουν σε ποιες θέσεις του επιθυ-
● ΩΣΤΕ υπάρχει κύκλωμα προώθησης και πώλησης μέσα μένουν και, σε μια προσπάθεια να μπει χαλινάρι μούν να τοποθετηθούν. Υπουργεία, δημόσιες υπη-
στα νοσοκομεία, συγκεκριμένων φαρμάκων, κύκλωμα στο στα έξοδα των υπηρεσιών του Δημοσίου για τηλεπι- ρεσίες, οργανισμοί, κοινωφελείς οργανισμοί περι-
οποίο εμπλέκονται διοικητές νοσοκομείων, νοσοκομειακοί κοινωνιακές υπηρεσίες, οι αρμόδιοι υπουργοί υπεν- λαμβάνονται στον κατάλογο μέσα από τον οποίο θα
θυμίζουν την ύπαρξη του δικτύου «Σύζευξις». επιλέξουν. Ετσι για παράδειγμα, οι 1.000 κενές
γιατροί και φαρμακοποιοί νοσοκομείων: και την όλη υπόθεση
Με εγκύκλιό τους προς όλα τα υπουργεία και, θέσεις στην ΕΘΕΛ για οδηγούς και τεχνικούς υπο-
– σκάνδαλο παρέπεμψε ήδη η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου λογίζεται ότι θα καλυφθούν κυρίως από αυτές τις
πρακτικά, το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, οι
στον Εισαγγελέα: Δεν μπορώ να το πιστέψω! Και ο λόγος είναι υπουργοί Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης και Οικονομι- μετακινήσεις υπαλλήλων, κι άρα δεν θα χρειαστεί
απλός: ο Καραμανλής junior, η Ντόρα, ο Αβραμόπουλος, ο κών Γ. Παπακωνσταντίνου υποδεικνύουν το προφα- να προχωρήσει σχετικός διαγωνισμός. Αντίστοιχα
Αντώνης Σαμαράς και τα άλλα «καλά» γαλάζια παιδιά, τι έκα- νές. θα καλυφθούν κενά στα ΚΕΠ αλλά και σε άλλες
ναν για 5,5 ολόκληρα χρόνια: παρίσταναν τους χαμαμτζήδες Αντί, δηλαδή, οι δημόσιες υπηρεσίες να πληρώ- υπηρεσίες, για τις οποίες θα γίνονταν διαγωνισμοί
ή τζιτζίκια πετάλωναν; ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ νουν… χρυσά τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και την μέσω ΑΣΕΠ.
ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Α1

ΑΡΕΤΗ ΜΑΛΑΜΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αρ. Φύλλου 3339


ΤΙΜΗ 0,40 Ευρώ

Β’ ΜΕΡΟΣ

Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος


της μεγάλης δημοσκόπησης της εφημερίδας
στα περίπτερα και στην ιστοσελίδα

των Νέων Αγώνων και της εταιρείας «To The Point»

Πως αξιολογούν οι Γιαννιώτες την κεντρική


πολιτική σκηνή και τη Νομαρχιακή αρχή

Πως κρίνουν τη Δημοτική αρχή

Πως βλέπουν την ενιαία αντιπολίτευση


στο Δήμο

Πως βαθμολογούν πιθανούς υποψήφιους


Δημάρχους και την προσφορά Δημοτικών
Συμβούλων
Α2 ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

H δημοσκόπηση
των «Νέων Αγώνων»
Το ερώτημα που θα μπορούσε να διατυπώσει ευθύς εξ’ αρχής
ο αναγνώστης είναι: Γιατί αυτή τη χρονική περίοδο μια δημοσκό-
πηση και σε τι εξυπηρετεί;
Ερώτημα – απορία εύλογη
Η απάντηση απλή. Έχουμε μπει σε εκλογική χρονιά και επι-
χειρούμε να καταγράψουμε τώρα τις προθέσεις της κοινής γνώ-
μης δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους όλων
των πλευρών να την γνωρίζουν και ανάλογα να κάνουν τις όποι-
ες κινήσεις επιθυμούν έχοντας μπροστά τους ένα εύλογο χρονι-
κό διάστημα για να αποδώσουν.
Ένα άλλο εύλογο ερώτημα είναι το εξής: Και να τον Νοέμβρη
του 2010 πάμε σε εκλογές με βάση την διοικητική μεταρρύθμι-
ση του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΙΙ τι θα γίνει;
Η απάντηση είναι και πάλι απλή.
Τα ευρήματα της δημοσκόπησης θα είναι χωρίς αντικείμενο.
Όχι στο σύνολό τους βέβαια μια και κάποια από αυτά παραμέ-
νουν πάντα επίκαιρα. Όπως για παράδειγμα η επιλογή του υπο-
ψήφιου δημάρχου σε σχέση με τον ρόλο των κομμάτων.
Αφού λοιπόν έχουμε δώσει τις απαραίτητες διευκρινίσεις στα
δύο βασικά ζητήματα να πούμε λόγια για την δημοσκόπηση.
Είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ σε τοπικό επίπεδο. Είτε
τα ευρήματά της είδαν το φως της δημοσιότητας, είτε όχι το δείγ-
μα των 790 πολιτών που ερωτήθηκαν απέχει μόλις και 200
άτομα από τις πανελλαδικές δημοσκοπήσεις που γινόταν πριν τις
εθνικές εκλογές.
Ως εκ τούτου μιλάμε για μια δημοσκόπηση που καταγράφει σε
μεγάλο ποσοστό τα στιγμιαία διάθεση, πρόθεση, θέση, κλίμα
που επικρατεί στην περιοχή.
Ένα άλλο σημείο που πρέπει να διευκρινιστεί είναι το εξής:
Στην περιοχική ανάλυση κέντρο θεωρείται όλη η πόλη και
περιφέρεια τα δημοτικά διαμερίσματα Νεοχωρόπουλου, Σταυ-
ρακίου και Μαρμάρων. Οι επιμέρους αναλύσεις και εκτιμήσεις
σε κάθε πίνακα ξεχωριστά.
Στο δεύτερο λοιπόν μέρος της δημοσίευσης των «ΝΕΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ» και σε εκείνα τα ευρήματα που μπορεί να σταθεί
κανείς είναι τα εξής:
- Το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό δεν γνωρίζει την εκποί-
ηση των δύο παρατάξεων της αντιπολίτευσης και χαρακτηρίζει
μάλλον αρνητική την αντιπολιτευτική της δραστηριότητα.
- Παρόλα αυτά η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επιθυμεί αφ’
ενός μεν την αλλαγή διοίκησης στο δήμο και αφ’ ετέρου στηρί-
ζει θετικά την προοπτική ενός ψηφοδελτίου των δύο παρατάξε-
ων με κοινό υποψήφιο.
- Δεν επιθυμεί ο κοινός υποψήφιος να είναι κομματική επιλο-
γή και για το λόγο αυτό στο ερώτημα για τα χαρακτηριστικά που
έπρεπε να έχει ένας υποψήφιος η κομματική επιταγή καταλαμ-
βάνει την τελευταία θέση.
- Την ώρα που επιθυμεί αλλαγή δημοτικής διοίκησης θεωρεί
τον Νίκο Γκόντα ως καταλληλότερο για δήμαρχο με δεύτερο
τον Φίλιππα Φίλιο ενώ οι υπόλοιπες επιλογές είναι πολύ χαμη-
λά.
- Τέλος το κυκλοφοριακό σε όλες τις παραμέτρους του θεω-
ρείται το μεγαλύτερο πρόβλημα της πόλης.
«NEOI ΑΓΩΝΕΣ»

Οι ειδήσεις πρώτες στο www.neoiagones.gr


ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Α3
Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της περιοχής σας Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της περιοχής σας, και ποιο άλλο;

Το ερώτημα εδώ διατυπώθηκε δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να απαντήσουν


Το κυκλοφοριακό και με διαφορά. Θα πρέπει κανείς να προσέξει εδώ ότι αν στις σε πρώτη και σε δεύτερη επιλογή. Έτσι λοιπόν αν απαντήσουν πρώτα το κυκλοφορια-
αυθόρμητες απαντήσεις του ερωτήματος εκτός του κυκλοφοριακού προσθέσει και τις κό, ακολουθούσε το ερώτημα και ποιο άλλο με αποτέλεσμα να απαντήσει για ένα από
απαντήσεις που αφορούν τις συγκοινωνίες, την έλλειψη πάρκιγκ, την έλλειψη πεζοδρο- όλα τα υπόλοιπα. Το κυκλοφοριακό βγαίνει πρώτο και στην δεύτερη επιλογή γιατί απο-
μίων και το οδικό δίκτυο, απαντήσεις οι οποίες είναι σχετικές με την κυκλοφορία πεζών τέλεσε μετά τις άλλες απαντήσεις που δινόταν (ανεργία, πράσινο, καθαριότητα κλπ)
και οχημάτων στην πόλη, τότε τα ποσοστά είναι τεράστια. και η οποία απάντηση ήταν πρώτη επιλογή, δεύτερη ακολούθησε το κυκλοφοριακό.

Γνωρίζετε ότι οι δύο σημαντικότερες


αντιπολιτευτικές παρατάξεις στο Δήμο
Ιωαννίνων ενοποιήθηκαν;
Απίστευτο και όμως αληθινό. Το 52,8% δεν γνω-
ρίζουν ότι οι δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης
στο Δήμο «Συμμαχία Ενεργών Πολιτών» και
«Συνεργασία για την αλλαγή» ενοποιήθηκαν.
Ένα θέμα πολύ σοβαρό για την αντιπολίτευση
αφού δεν κατάφερε να κάνει ευρέως γνωστό το
σημαντικό αυτό γεγονός. Αυτό σημαίνει έλλειψη
οργάνωσης, μικρή παρουσία στα κοινά της πόλης,
μικρή παρουσία στη γειτονιά. Δεν μπορεί να
ερμηνευτεί διαφορετικά. Ακόμη και η συμμετοχή
στις τηλεοπτικές εμφανίσεις στελεχών των παρατά-
ξεων δεν φωτίζουν, ενημερώνουν τον κόσμο για το
ποιοι είναι και τι εκπροσωπούν.

Ψήφος Βουλευτικές Εκλογές 2009 Ψήφος Δημοτικές Εκλογές 2006

Ο ένας στους δύο από τους πολίτες που ψήφισαν ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 2009 δεν γνωρίζει για Εδώ τα πράγματα βελτιώνονται κάπως, παρόλα αυτά το ποσοστό 37% και 34,9% των
την ενοποίηση των δύο δημοτικών παρατάξεων. Τι και αν σ’ αυτές μετέχουν προβεβλη- ψηφοφόρων της «Συμμαχίας Ενεργών Πολιτών» και της «Συμμαχίας για την Αλλαγή»
μένα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. αντίστοιχα είναι μεγάλο ποσοστό. Με την παρατήρηση ότι οι απαντήσεις της κατηγορίας
ΔΞ/ΔΑ είναι οι μικρότερες που δόθηκαν σε όλη τη δημοσκόπηση με 1,1%.

Ηλικιακή ανάλυση Περιοχική ανάλυση

Η ηλικία 18-34 είναι η απόλυτη απογοήτευση για τις δύο παρατάξεις αφού το απίστευ- Οι εκτός περιοχές με ποσοστό 55,7% να μην γνωρίζουν για την ενοποίηση είναι επί-
το 72,3% δεν γνωρίζει για την ενοποίηση. Όλα τα υπόλοιπα σχόλια νομίζω ότι είναι σης θέμα που πρέπει ν’ απασχολήσει τα στελέχη των δύο παρατάξεων.
περιττά.
Α4 ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Πως κρίνετε την αντιπολιτευτική δράση της


ενωμένης αντιπολίτευσης;
(Βάση: Όσοι γνωρίζουν ότι ενοποιήθηκαν
οι δύο σημαντικότερες αντιπολιτευτικές
παρατάξεις στο Δήμο Ιωαννίνων)

Οι απαντήσεις στη διπλανή διαφάνεια λαμβάνονται από


το ποσοστό εκείνων που γνωρίζουν ότι ενοποιήθηκαν οι
δύο παρατάξεις, δηλαδή από το 46,1% του συνόλου των
ερωτηθέντων. Κρίναμε ότι η ερώτηση θα πρέπει ν’ απευ-
θυνθεί μόνο σ’ αυτούς που γνώριζαν την ενοποίηση γιατί
σε διαφορετική περίπτωση, υπήρχε ο κίνδυνος αποπρο-
σανατολισμού μια και ποια κριτική μπορεί ν’ ασκήσει
κάποιος σε κάτι που δεν γνωρίζει ότι υπάρχει.
Εδώ λοιπόν ο ένας στους δύο στέκεται θετική απέναντι
στην αντιπολιτευτική δράση της ενοποιημένης παράτα-
ξης. Ωστόσο το ποσοστό δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανο-
ποιητικό. Είναι προφανές ότι η αντιπολίτευση δεν μπορεί
να μεταφέρει προς την κοινωνία σωστά το έργο της.

Ανάλυση με βάση την ψήφο στις Βουλευτικές Εκλογές 2009 Ανάλυση με βάση την ψήφο στις Δημοτικές Εκλογές 2006
(Βάση: Όσοι γνωρίζουν ότι ενοποιήθηκαν οι δύο σημαντικότερες αντιπολιτευτικές (Βάση: Όσοι γνωρίζουν ότι ενοποιήθηκαν οι δύο σημαντικότερες αντιπολιτευτικές
παρατάξεις στο Δήμο Ιωαννίνων) παρατάξεις στο Δήμο Ιωαννίνων)

Το μικρότερο ποσοστό αρνητικής διάθεσης καταγράφουν εδώ μεταξύ των ψηφοφόρων Σημειώστε το 35,7% των θετικών απαντήσεων από τους ψηφοφόρους που το 2006
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το ’09. Κάτι θετικό για την αντιπολίτευση η οποία πρέπει να κρατήσει στα ψήφισαν «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία» και ενδεχομένως το όχι κακό 51,7% των
θετικά της τόσο το 24,3% των ψηφοφόρων της Ν.Δ. το ’09 όσο και το 54,1% των ψηφο- αρνητικών ψήφων από το ίδιο σώμα. Αυτό το ποσοστό ουσιαστικά δείχνει ότι ο ένας
φόρων των άλλων κομμάτων. Ποσοστό που χρίζει προσεκτικής ανάλυσης μια και στους δύο από τους ψηφοφόρους της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας» δεν βλέ-
παρουσιάζει ενδιαφέρον. πει αρνητικά την αντιπολιτευτική δράση της τυποποιημένης παράταξης.

Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει η διοίκηση του Δήμου Ιωαννίνων;

Και ενώ σε προηγούμενο ερώτημα το 49,5%


περίπου ήταν ευχαριστημένο από το έργο στο ερώ-
τημα αν πρέπει ν’ αλλάξει η δημοτική αρχή το
54,8% απαντάει θετικά, ενώ το 30,4% λέει όχι. Το
6,4% των ουδέτερων απαντήσεων δεν επηρεάζει τα
βασικά ερωτήματα.

Ανάλυση με βάση την ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 2009 Περιοχική ανάλυση
Εδώ τα πράγματα για τη δημοτική αρχή δεν είναι καλά αφού υπάρχει ένα 29% των Παρατηρούμε μια σχετική ισορροπία ανάμεσα στους κατοίκους της πόλης και των
ερωτηθέντων που ψήφισαν Ν.Δ. στις εκλογές του ’09 που επιθυμεί να αλλάξει η Δημο- δημοτικών διαμερισμάτων σε ότι αφορά την ανάγκη αλλαγής διοίκησης στο δήμο, με
τική Αρχή. τους ερωτηθέντες κατοίκους των δημοτικών διαμερισμάτων να είναι περισσότεροι σε
Υψηλά είναι τα ποσοστά των ψηφοφόρων τόσο του ΠΑΣΟ.Κ. όσο και των άλλων κομ- σχέση με αυτούς της πόλης. Δείγμα όχι άσχετο με τα παράπονα που έχουν οι κάτοικοι
μάτων που επιθυμούν αλλαγή διοίκησης στο δήμο. αυτή από τα όσα κάνει ή δεν κάνει η δημοτική αρχή στα διαμερίσματά της.
ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Α5
Εάν η ενοποίηση των δύο σημαντικότερων αντιπολιτευόμενων δυνάμεων στο Δημοτικό Συμβούλιο οδηγούσε
σε κοινό υποψήφιο με σκοπό την αλλαγή στη διοίκηση του Δήμου θα υποστηρίζατε μια τέτοια προσπάθεια;

Οι απαντήσεις ξεκάθαρες μια και το 59,1% των ερωτηθέντων απαντάει μάλλον ναι και σίγουρα ναι. Σημειωτέο το μόλις 18,8% που απαντάει σίγουρα όχι και το
σχεδόν διπλάσιο 34,4% που απαντάει σίγουρα ναι.

Ανάλυση με βάση τις βουλευτικές


εκλογές 2009
Τα ερωτήματα παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό
ενδιαφέρον κυρίως στις απαντήσεις των ερω-
τηθέντων οι οποίοι στις εθνικές εκλογές του
’09 ψήφισαν Ν.Δ, του ΚΚΕ και του ΛΑΟΣ.
Και αυτό γιατί όσοι απάντησαν μάλλον ναι
και σίγουρα ναι από τους ψηφοφόρους της
Ν.Δ. φθάνουν το ποσοστό του 33,2% για τη
Ν.Δ. το 70% όσων ψήφισαν ΚΚΕ κα το 50%
όσων ψήφισαν ΛΑΟΣ.

Ανάλυση με βάση τις δημοτικές


εκλογές 2006

Εδώ το 41% των ερωτηθέντων που ψήφι-


σαν «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία»
στις δημοτικές εκλογές του ’06 θα στήριζε
την προσπάθεια αυτή. Υπάρχει όμως και το
εύρημα που αφορά στις απαντήσεις των
ψηφοφόρων της «Συνεργασία για την Αλλα-
γή» του ’06, σύμφωνα με το οποίο υπολείπε-
ται κατά 14,7% σε σχέση με τους ψηφοφό-
ρους της «Συμμαχίας Ενεργών Πολιτών»
στην «μάλλον ναι», και «σίγουρα ναι» στήρι-
ξη.

Περιοχική ανάλυση Ανάλυση με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης


Εδώ υπάρχει μια σχετική ισορροπία τόσο ως προς την αποδοχή στήριξης όσο και ως προς Πρώτοι στην στήριξη της προσπάθειας οι απόφοιτη γυμνασίου λυκείου με 61,8% ακο-
την απόρριψη, μεταξύ των κατοίκων της πόλης 58,8% των δημοτικών διαμερισμάτων 59,6%. λουθούν απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ με 57,3% και δημοτικού με 56,8%.

Ηλικιακή ανάλυση

Οι νέοι πρώτοι με 65,8% θετικό πρόσιμο (18-34) ακο-


λούθησαν οι της ηλικίας (35-44) με 63,6% της ηλικίας
(45-54) με 59,8% της ηλικίας (55-64) με 58,6% και άνω
των 65 με 44,2%.
Α6 ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Ποια είναι τα χαρακτηρι-


στικά ενός υποψηφίου
Δημάρχου που εσείς θα
ψηφίζατε;

Να έχει υποστήριξη από το


κόμμα που προτιμώ επιλέχτηκε
από το 3,7% των ερωτηθέντων.
Και αυτό κάτι λέει.
Πάντως, στην επιλογή της
αδιαφάνειας η πρώτη επιλογή
του να «είναι έντιμος» με ποσο-
στό 61,5% κάθε άλλο παρά
τυχαία μπορεί να χαρακτηρισθεί.
Πολύ δε περισσότερο όταν ξεπέ-
ρασε τις απαντήσεις που ξέραμε
μέχρι τώρα. Να γνωρίζει τα προ-
βλήματα της περιοχής, να είναι
ικανός, να έχει ικανούς συνεργά-
τες.
Ο κόσμος πια στέλνει το μήνυ-
μά του σε κάθε ευκαιρία. Λέει
όχι στη διαπλοκή και τη λαμογιά.
Θέλει πρώτα έντιμους ανθρώ-
πους και μετά ικανούς.

Ηλικιακή ανάλυση

Οι απαντήσεις εδώ δεν χρίζουν


ερμηνειών. Είναι καθαρές οι
εκλογές σε όλες τις ηλικίες. Η
εντιμότητα παίζει τον πρώτο
ρόλο με εξαίρεση στους άνω των
65 όπου η ικανότητα αξιολογεί-
ται πρώτη και με διαφορά από τα
υπόλοιπα χαρακτηριστικά.

Ποια είναι η γνώμη σας για τα πρόσωπα που ακολουθούν;


Ισοζύγιο θετικών - αρνητικών γνωμών, βάση σύνολο δείγματος

Δεν περιλαμβάνετε το όνομα του Σπύρου Ντάκη γιατί όπως έχει πει κατά το παρελθόν δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος. Μπορεί να έχουμε κάνει λάθος γι’ αυτή την επιλογή αλλά έτσι εκτιμήσαμε.
ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Α7

Ποιον θεωρείτε καταλληλότερο για δήμαρχο;


Το ερώτημα ήταν και όπως το διαβάζετε και οι απα- σαμε το ερώτημα όλοι όσοι είναι ευρέως γνωστοί. Για ήδη προβεβλημένων.
ντήσεις που δόθηκαν ήταν αυθόρμητες. Δε θελήσα- παράδειγμα ο Δήμαρχος Νίκος Γκόντας και ο για Υπ’ αυτή την έννοια το εύρημα έχει τη δική του
με να επιλέξουμε εμείς υποψήφιους δημάρχους πολλά χρόνια δήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος αξία. Εκτός από τους ενδιαφερόμενους στον πίνακα
γιατί έτσι θα παρεμβαίναμε αυθαίρετα σε μια διαδι- Φίλιππας Φίλιος. συμπολίτες μας υπάρχουν και άλλοι όπως ο Τρια-
κασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και κυρίως σε ότι Το μειονέκτημα λοιπόν του ερωτήματος είναι ότι οι ντάφυλλος Αλμπάνης, ο Επαμεινώνδας Ριστάνης
αφορά τη συζήτηση στην ενοποιημένη αντιπολίτευ- ερωτηθέντες πρέπει εκείνη την στιγμή να θυμηθούν κλπ.
ση του δήμου. ένα όνομα και συνήθως θυμούνται αυτούς που είναι Στο σημείο λοιπόν αυτό έρχεται και η απάντηση
Βέβαια, από την άλλη μεριά το να δίνεις την ευχέ- γνωστοί. των «ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ» στη δήλωση του αγαπητού
ρεια στον ερωτώμενο να απαντήσει αυθόρμητα και Από την άλλη πλευρά το πλεονέκτημα του ερωτή- φίλου Τριαντάφυλλου Αλμπάνη. Εμείς λοιπόν δεν
χωρίς να του βάζεις ζήτημα σύγκρισης μεταξύ ματος είναι ότι στις απαντήσεις μνημονεύονται του επιλέξαμε να αξιολογηθεί από τους πολίτες. Οι
συγκεκριμένων προσώπων, αυτό αδικεί αυτόματα και άτομα με πολύ λιγότερη προβολή. Έτσι σου δίνεται η πολίτες που ρωτήθηκαν είπαν σ’ ένα ποσοστό, ότι
σε μεγάλο ποσοστό όσους δεν είναι προβεβλημένοι. δυνατότητα να διαπιστώσεις σ’ ένα άλλο επίπεδο κάνει για δήμαρχος. Αναγκαία διευκρίνιση για να
Αντίθετα ευνοούνται από τον τρόπο που διατυπώ- ποιοι θα μπορούσαν να παίξουν έναν ρόλο εκτός των μην υπάρξουν παρεξηγήσεις.

Θα σας διαβάσω κάποια χαρακτηριστικά και θα ήθελα να μου πείτε σε ποιον/ποιους ταιριάζει το καθένα:
Τα ποσοστά που πήραν οι παρακά-
τω συμπολίτες μας προκύπτουν ως
εξής:
Από αυτούς που απάντησαν στο
ερώτημα «Ποιο πρόσωπο θεωρείτε
καταλληλότερο για Δήμαρχο Ιωαννί-
ΕΛΙΣΑΦ

νων» (αυθόρμητες αναφορές) κάποιοι


είπαν τον «τάδε». Από αυτούς που
είπαν αυθόρμητα τον «τάδε» προκύ-
πτουν δύο ποσοστά.
Το πρώτο ποσοστό αφορά το σύνο-
λο των ερωτηθέντων οι οποίοι το
2009 ψήφισαν ΠΑ.ΣΟ.Κ. Παράδειγ-
μα: Ρωτήθηκαν 790. Από αυτούς του
35,2% δεν απάντησαν. Το 4,5% είπε
ΚΑΝΕΝΑΣ και το 14,9% έδωσε διάφο-
ρα άλλα ονόματα τα οποία λόγω του
μικρού ποσοστού δεν δημοσιεύονται. Στο ερώτημα «Ποιο πρόσωπο θεωρείται καταλληλότερο για Δήμαρχο Ιωαννίνων;» (αυθόρμητες αναφορές)
Από τους 790 ερωτηθέντες ένα Ο κ. Ελισάφ επιλέγεται από το:
ποσοστό δήλωσε ότι ψήφισε - 5,6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ (‘09)
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και επέλεξε ως καταλληλό- - 11,4 % των ψηφοφόρων των δύο ενοποιημένων παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο
τερο πρόσωπο τον «τάδε». Έτσι δικαι-
ολογείται το μικρό ποσοστό που
εμφανίζεται στις προτιμήσεις των
ερωτηθέντων για τα άτομα που επιλέ-
ξαμε να δημοσιεύσουμε. Ένα ποσοστό
που προκύπτει από το σύνολο των
ΣΙΑΚΑΡΗΣ

ερωτηθέντων και εμφανίζεται προσω-


πικά μικρό γιατί ως προς την κομματι-
κή προέλευση των ερωτηθέντων γιατί
επιλέχτηκε μικρό αριθμό στις αυθόρ-
μητες απαντήσεις.
Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στο θέμα
αποδοχής για τους ψηφοφόρους που
στις εκλογές του 2006 ψήφισαν τις
παρατάξεις «Συμμαχία Ενεργών Πολι-
τών» και «Συνεργασία για την Αλλα-
γή».
Η προβολή της ανάλυσης των προ-
σώπων γίνεται με βάση τη σειρά κατά- Στο ερώτημα «Ποιο πρόσωπο θεωρείται καταλληλότερο για Δήμαρχο Ιωαννίνων;» (αυθόρμητες αναφορές)
ταξης που πήρε ο καθένας στο ερώτη- Ο κ. Σιάκαρης επιλέγεται από το:
μα «Ποιον θεωρείται καταλληλότερο - 6,8 % των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ (‘09)
δήμαρχος στα Γιάννινα;» - 8,6 % των ψηφοφόρων των δύο ενοποιημένων παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο
Α8 ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Θα σας διαβάσω κάποια χαρακτηριστικά και θα ήθελα να μου πείτε σε ποιον/ποιους ταιριάζει το καθένα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ç êáôÜóôáóç
óôï ÄÞìï Éùáííéôþí

ΜΠΑΤΣΗΣ
Από την εταιρεία ερευνών
και επικοινωνίας
to the point

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο Δήμος Ιωαννιτών, στο επί-


πεδο της γενικής εκλογικής Στο ερώτημα «Ποιο πρόσωπο θεωρείται καταλληλότερο για Δήμαρχο Ιωαννίνων;» (αυθόρμητες αναφορές)
συμπεριφοράς, κατέγραψε στις Ο κ. Μπάτσης επιλέγεται από το:
πρόσφατες βουλευτικές εκλο- - 8,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ (‘09)
γές παραπλήσια αποτελέσματα - 17,9% των ψηφοφόρων των δύο ενοποιημένων παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο
με αυτά του πυρήνα των αστι-
κών κέντρων σε πολλούς
Δήμους που είναι πρωτεύουσες
στους νομούς τους: διαφορά
ΠΑΣΟΚ – ΝΔ σημαντικά μικρό-
τερη του πανελλήνιου αποτελέ-
ΜΠΕΓΚΑΣ

σματος αλλά και αισθητά


μικρότερη του εκλογικού απο-
τελέσματος σε επίπεδο νομού
και σαφής πλειοψηφία της
Κεντροαριστεράς έναντι του
πόλου της Κεντροδεξιάς .
Η ικανοποίηση από την
Κυβέρνηση δεν είναι ιδιαίτερα
υψηλή. Ουσιαστικά βρίσκεται
στο ίδιο επίπεδο με τη δυσαρέ- Στο ερώτημα «Ποιο πρόσωπο θεωρείται καταλληλότερο για Δήμαρχο Ιωαννίνων;» (αυθόρμητες αναφορές)
σκεια. Το πιο χαρακτηριστικό Ο κ. Mπέγκας επιλέγεται από το:
στοιχείο πάντως είναι η - 5,6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ (‘09)
êáôáöáíÞò óôÜóç áíáìïíÞò - 13,2 % των ψηφοφόρων των δύο ενοποιημένων παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο
των ερωτηθέντων, αφού το 24% ðïéüôçôáò æùÞò éäéáßôåñá óôçí Ðïëéôéóìïý έχουμε υπεροχή γκαιότητας αλλαγής στη διοίκη- σύντομης αναφοράς σχετικά με
περίπου δηλώνει αυθόρμητα ðåñéöÝñåéá ôçò ðüëçò. Δεν πρέ- κατά 4,5 μονάδες της θετικής ση του Δήμου, ενώ το 60% την έρευνα της εταιρείας “ To
«ούτε ικανοποιημένο / ούτε πει ασφαλώς να αγνοηθεί το αξιολόγησης έναντι της αρνητι- περίπου παραμένει πιστό στην the Point” θα μπορούσαμε να
δυσαρεστημένο» από την γεγονός ότι δεύτερο θέμα κής. αντίθετη άποψη. Τα ποσοστά προσθέσουμε πως οι τάσεις της
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ενώ αναδεικνύεται η áíåñãßá που - Στη γενική αξιολόγηση της των ψηφοφόρων των άλλων κοινής γνώμης στην πόλη είναι
ένα 20% περίπου δεν απαντά. αποτελεί μία πληγή για τους δημοτικής αρχής, οι κομμάτων που πιστεύουν στην åõêñéíåßò. Μία προσεκτική και
Για την αξιωματική αντιπολί- νέους αλλά και τους γονείς της αποκαλούμενες ðáñáãùãéêÝò αναγκαιότητα αλλαγής είναι καλά σχεδιασμένη προσπάθεια
τευση ο βαθμός δυσαρέσκειας περιοχής. çëéêßåò (35-55) Ý÷ïõí õøçëÜ. για ανταπόκριση στα κυρίαρχα
είναι ισχυρός: 25 ìïíÜäåò Οι περαιτέρω αναλύσεις áñíçôéêÞ Üðïøç για τα πεπραγ- Τα παραπάνω επιβεβαιώνο- αιτήματα των πολιτών δεν πρέ-
μεγαλύτερος του βαθμού ικανο- αναδεικνύουν το ïäéêü äßêôõï μένα της δημοτικής αρχής, η νται και από την ανάλυση σε πει να αγνοήσει τρία καθοριστι-
ποίησης. Αυτό προφανώς είναι και την áðï÷Ýôåõóç ως μείζονα οποία âåëôéþíåé τις επιδόσεις επίπεδο ηλικιών όπου σχεδόν κά στοιχεία:
εύκολα ερμηνεύσιμο από το προβλήματα με περιοχική της στις νεότερες ηλικίες αλλά óôï óýíïëï των κατηγοριών -Τον παράγοντα του χρόνου
δίμηνο της σκληρής εσωκομμα- έμφαση στην περιφέρεια της κυρίως στους ανθρώπους άνω υπερτερεί το αίτημα της αλλα- (οποιαδήποτε επιλογή χρειάζε-
τικής διαπάλης για την αρχηγία πόλης. των 65 ετών. γής διοίκησης του δήμου. ται να έχει στη διάθεση της
στο κόμμα. Πάντως, και εδώ Στο χώρο της δημοτικής αντι- Είναι χαρακτηριστικό πως χρόνο ωρίμασης και συνεπώς
έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ πολίτευσης έχουμε το στοιχείο στο ερώτημα «εάν θα υποστήρι- οι áéöíßäéåò ή/και
στάσης αναμονής (περίπου ΔΗΜΑΡΧΟΥ- της επίσης éó÷õñÞò èåôéêÞò ζαν έναν κοινό υποψήφιο των êáèõóôåñçìÝíåò ανακοινώσεις
20%). ÁÍÔÉÐÏËÉÔÅÕÓÇÓ áîéïëüãçóçò της δράσης της δύο ισχυρότερων αντιπολιτευό- ενδέχεται να οδηγήσουν σε
ενοποιημένης παράταξης (49% μενων δυνάμεων, με σκοπό την αποσύνδεση από τις διαθέσεις
Α. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Η θετική αξιολόγηση της θετική γνώμη για τη δράση ένα- αλλαγή στη διοίκηση του των πολιτών)
ΠΟΛΗ δημοτικής αρχής είναι ντι 34% της αρνητικής γνώμης). δήμου», οι ερωτώμενοι -Τον παράγοντα του τόπου
éó÷õñüôåñç της αρνητικής αξιο- Κι εδώ όμως έχουμε ένα απάντησαν óå ðïóïóôü 60% (επιλογές που γίνονται áðü την
Η äéá÷åßñéóç ôïõ λόγησης κατά 13 περίπου εύρημα που αμβλύνει τις κατ’ ðåñßðïõ êáôáöáôéêÜ. Μόλις 1 πόλη ãéá την πόλη και όχι από
áõôïêéíÞôïõ êáé ôùí μονάδες. Αυτή η γενικά θετική αρχήν θετικές εντυπώσεις: το στους 4 απάντησε αρνητικά κομματικά γραφεία των Αθη-
ìåôáêéíÞóåùí γενικότερα εικόνα αμβλύνεται όταν γίνο- 53% των ερωτηθέντων δεν γνω- (κυρίως από το χώρο της ΝΔ). νών).
βαραίνει βασανιστικά την ατζέ- νται πιο συγκεκριμένες ρίζει πως οι δύο μεγαλύτερες Κατά τους ερωτώμενους, ôï -Τον παράγοντα των συναινέ-
ντα των τοπικών θεμάτων, προσεγγίσεις: παρατάξεις της αντιπολίτευσης ðñïößë ôïõ éäáíéêïý ÄçìÜñ÷ïõ σεων (μετωπικές κομματικές
δεδομένου ότι ðÜíù áðü ôï - Στον ôïìÝá ôçò äéá÷åßñéóçò έχουν ενοποιηθεί (το 46% σκιαγραφείται κυρίως από τα αναμετρήσεις στο χώρο της
70% ôùí áðáíôÞóåùí αφορούν ôùí ïéêïíïìéêþí ôïõ ÄÞìïõ οι δηλώνει πως το γνωρίζει - εξής χαρακτηριστικά, όπως οι Αυτοδιοίκησης απάδουν των
αυτό το ζήτημα σε διάφορες αρνητικές αξιολογήσεις υπερ- κυρίως όσοι έχουν ψηφίσει τις ίδιοι οι ερωτηθέντες τα κατέτα- διαθέσεων της μεγάλης πλειο-
εκδοχές του (39% περίπου το βαίνουν κατά 40 μονάδες τις δύο αυτές παρατάξεις το 2006). ξαν: ψηφίας των πολιτών των Ιωαννί-
κυκλοφοριακό -πρώτο και με θετικές αξιολογήσεις! Ακόμα - Να είναι έντιμος νων).
διαφορά-, 19% το οδικό δίκτυο, και στο εσωτερικό των ψηφοφό- Γ. Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - Να γνωρίζει τα προβλήματα
11% περίπου την έλλειψη πάρ- ρων της ΝΔ εμφανίζεται υπερο- ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ της πόλης
κινγκ και περίπου 4% το χή της αρνητικής γνώμης για τη - Να είναι ικανός
συγκοινωνιακό πρόβλημα). δημοτική αρχή στο Τα ευρήματα της έρευνας - Να έχει καλούς συνεργάτες
Ακολουθούν το ζήτημα της συγκεκριμένο τομέα. συγκλίνουν πως ôï áßôçìá ãéá Παρατηρούμε πως σταδιακά
êáèáñéüôçôáò ôçò ðüëçò (ένα - Στον ôïìÝá ôùí ôå÷íéêþí áëëáãÞ óôç äéïßêçóç ôïõ απομειώνεται η ισχύς ορισμέ-
κλασικό αυτοδιοικητικό θέμα) Ýñãùí -ένα κατ’ εξοχήν πεδίο ÄÞìïõ åßíáé éó÷õñü. Το 55% νων πολιτικών πρακτικών του
με το διόλου ευκαταφρόνητο στο οποίο το δημοτικό έργο θεωρεί πως ðñÝðåé να αλλάξει παρελθόντος (το «κομματικό Δημήτρης Κατσαντώνης
17,7% και η áðï÷Ýôåõóç, η γίνεται άμεσα ορατό-η αξιολό- η διοίκηση του Δήμου ενώ το χρίσμα και «το φιλικό χτύπημα Πρόεδρος και Διευθύνων
οποία, σε συνδυασμό και με γηση της δημοτικής αρχής 30,4% δεν το πιστεύει. Είναι στην πλάτη») προς όφελος πιο Σύμβουλος
την Ýëëåéøç êïéíùíéêþí εμφανίζει αρνητικό ισοζύγιο χαρακτηριστικό πως το 29% ορθολογικών και αυτοδιοικητι- της εταιρίας ερευνών
õðïäïìþí αντανακλούν μία τριών (3) περίπου μονάδων ενώ των ψηφοφόρων της ΝΔ προ- κών κριτηρίων. και επικοινωνίας
áßóèçóç õðïâÜèìéóçò ôçò αντίθετα στον ôïìÝá ôïõ σχωρεί στην άποψη περί ανα- Ως κατάληξη αυτής της “To the Point”

Οι ειδήσεις πρώτες στο www.neoiagones.gr


ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ÅIÄÇÓÅÉÓ - ΔIAKHΡΥΞΕΙΣ 17
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αρ. πρωτ.: 19 Ιωάννινα 12-01-2010
Αρμοδιότητες και «Μπαλτατζής»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ συζήτησε η ΕΝΑΕ με την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μπατζελή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοινώνει Συνάντηση με την υπουργό Αγροτι-
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της με αριθ. Η.Π. κής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ.
37111/2021/26-9-03 (Φ.Ε.Κ. 1391 Β’ της 29-09-03) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός Μπατζελή είχε τη Δευτέρα το μεση-
τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμ- μέρι το Δ.Σ της ΕΝΑΕ. Σύμφωνα με
φωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντι- τον Νομάρχη Πρέβεζας κ. Βασίλη
καταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. Ιωάννου που συμμετείχε στη σύσκε-
3010/2002» στους πολίτες και φορείς εκπροσώπησης τους για να
λάβουν γνώση της με αριθ. πρωτ. 14669/ 24-12-2009 απόφασης του ψη ως μέλος της ΕΝΑΕ υπ’ όψιν της
Νομάρχη Ιωαννίνων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εγκατά- υπουργού τέθηκαν σημαντικά ζητή-
σταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 99,75 KW με
κωδικό αριθμό «Περάτης 2» που πρόκειται να εγκατασταθεί σε γήπε-
ματα τα οποία αφορούν την λειτουρ-
δο που βρίσκεται στη θέση «Κάμπος Σφήκου» της κτηματικής περι- γία των νομαρχιακών αυτοδιοικήσε-
φέρειας του Τοπικού Διαμ/τος Περάτης του Δήμου Πασσαρώνος Ν. ων και το έργο που αυτές πρέπει να
Ιωαννίνων.
Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστη-
προωθήσουν και να ολοκληρώσουν
ριότητας είναι η εταιρεία: «ΚΑΠΑ ΡΕΝ Μ.Ε.Π.Ε.». προς όφελος των αγροτών. Το πρώτο
Αρμόδια Υπηρεσία της Ν.Α. Ιωαννίνων είναι η Δ/νση Πολεοδομίας & ζήτημα που συζητήθηκε αφορούσε
Περιβάλλοντος.
Αρμόδια Υπηρεσία της Ν.Α. Ιωαννίνων –εκτός του Ν.Σ.- για την παρο- τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με
χή πληροφοριών και στοιχείων είναι η Δ/νση Πολεοδομίας & Περ/ντος τα θέματα του υπουργείου Αγροτικής
(Διοικητήριο-γρ. 329). Ανάπτυξης και Τροφίμων και της και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδι- Ο κ. Ιωάννου χαρακτήρισε γόνιμη
Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθούν στην εφημερίδα «Νέοι
Αγώνες». Αυτοδιοίκησης. Ζητήθηκε να στηρι- οίκησης, ενώ αξίζει να σημειωθεί η και ουσιαστική την συζήτηση που
χτεί το εισόδημα του παραγωγού και δήλωση της υπουργού ότι θα υπάρξει έγινε με την Υπουργό και σημείωσε
O πρόεδρος Ν.Σ. έγινε ευρεία συζήτηση για το ζήτημα
Κων/νος Πέτσιος
μια καινούρια φιλοσοφία ως προς ότι η κ. Μπατζελή εμφανίστηκε δια-
της διατροφικής αλυσίδας και του την διαχείριση των υδάτινων πόρων τεθειμένη να ξεκινήσει έναν ουσια-
ελέγχου στα τρόφιμα. Επίσης τέθη- και των εγγείων βελτιώσεων. στικό διάλογο για τις αρμοδιότητες
καν ζητήματα της Κοινής Αγροτικής Ο Νομάρχης Πρέβεζας τόνισε ότι η του Υπουργείου για θέματα τα οποία
Πολιτικής (ΚΑΠ) και των κοινών πρόθεση της υπουργού για επανα- σχετίζονται με την επί θύραις Διοι-
Α.Π.: 29 Ιωάννινα 11/1/2010
οργανώσεων αγοράς των προϊόντων σχεδιασμό του «Αλέξανδρος Μπαλ- κητική Μεταρρύθμιση και αφορούν
το ζήτημα της διατροφικής αλυσίδας, τατζής» είναι προς θετική κατεύθυν- αρμοδιότητες της υπό σύστασης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ του ελέγχου στα τρόφιμα αλλά το ση αφού όπως είπε στο νομό παρότι Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης,
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, προκειμένου να προσλάβει έξι ζήτημα των σταβλικών εγκαταστάσε- υπήρχαν ώριμες μελέτες για έργα πάνω σε ζητήματα Υπουργείου
(6) υπαλλήλους, των προσόντων και ειδικοτήτων που αναφέρονται στη ων. τόσο από τη Νομαρχία όσο και από Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
συνέχεια, δέχεται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους, Δημότες των Το σημαντικότερο θέμα που τέθη- τους δήμους αυτά δεν εντάχθηκαν Αρμοδιότητες, οι οποίες αυτή τη
Δήμων και Κοινοτήτων του νομού Θεσπρωτίας, μέχρι την Παρασκευή
κε πάντως ήταν αυτό της συνέχισης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ανέ- στιγμή ανήκουν είτε στην Νομαρχια-
29/01/2010.
Διευθυντικά στελέχη (2 άτομα) του Προγράμματος «Αλέξανδρος φερε ενδεικτικά τα έργα στην Λάμα- κή Αυτοδιοίκηση είτε στην αποκε-
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών σε πιστωτικό ίδρυμα. Μπαλτατζής» και της εφαρμογής των ρη, τον Αχέροντα αλλά και τη Βελανι- ντρωμένη Περιφέρεια (Γενικές Γραμ-
- Επιθυμητά προσόντα γνώση Αγγλική Γλώσσας και γνώση χρήσης προγραμμάτων για την αγροτική ανά- δοράχη και υπογράμμισε ότι είναι ματείες των Περιφερειών όλης της
Η/Υ. πτυξη μέσα από κοινοτικό πλαίσιο κοινή υπόθεση η ανάπτυξη αγροτι- χώρας), ή σε αποκεντρωμένες δομές,
Υπάλληλοι Τράπεζας (4 άτομα)
- Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης.
στήριξης. Το πρόγραμμα «θα ξεκινή- κής υπαίθρου και των ζητημάτων οι οποίες αναφέρονται απευθείας ή
- Γνώση χρήσης Η/Υ (ECDL). σει πολύ σύντομα μετά από διαβού- που αφορούν το Έλληνα παραγωγό εποπτεύονται από το Υπουργείο
- Επαρκής γνώμη Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο LOWER). λευση, στην οποία θα συμμετέχουν και το εισόδημα του. Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.
- Επιθυμητό προσόν η προϋπηρεσία σε άλλη τράπεζα.
- Ηλικία μέχρι 35 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Κατάστη- Προάχθηκε ο Διοικητής της ΠΔΠΥ Ηπείρου Οδηγός βρήκε πιστόλι σε κάθισμα λεωφορείου
μα της Τράπεζας, Αβέρωφ 12-Ιωάννινα, υπεύθυνη κ. Ευσταθία Δέντσι-
κα, τηλ. 26510-30520 και στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, Κυρά-Βασιλι- Ο Διοικητής της Π.Δ.Π.Υ. Ηπείρου Δημήτρης Νάσης Με μεγάλη του έκπληξη ένας οδηγός λεωφορείου
κή 13, Τηλ. 26650 29485, υπεύθυνη κ. Αικατερίνη Πλιάτσικα, για να προ- προάχθηκε λόγω επανακρίσεων στο βαθμό του Υποστρα-
μηθεύονται τα έντυπα της αίτησης του βιογραφικού σημειώματος και τήγου αναδρομικά από 15-1-2008. υπεραστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, την ώρα που καθάριζε
της αναλυτικής προκήρυξης. το όχημά του το μεσημέρι της Δευτέρας, βρήκε στα
Επίσης τα έντυπα αυτά μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμε- καθίσματα του ένα πυροβόλο όπλο, τύπου πιστόλι, δια-
νοι μέσω INTERNET www.epirusbank.com Εκδήλωση μνήμης μετρήματος 7,65 χιλιοστών, το οποίο έφερε γεμιστήρα
Ο σύλλογος των εκπαιδευτικών του 2ου Γυμνασίου με ένα φυσίγγιο του ιδίου διαμετρήματος.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ συνήλθε υπό την προεδρία της Δ/ντριας κ. Νόκα Τρια- Το πυροβόλο όπλο και το φυσίγγιο κατασχέθηκαν
νταφυλλιάς, με θέμα τον απροσδόκητο θάνατο της συνα- από την Υ.Α. Ιωαννίνων που διενεργεί την προανάκρι-
δέλφου Σίβης Βαλτά, η οποία υπήρξε εξαίρετη συνάδελ- ση.
MIKΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ φος, σεμνή, διακριτική, αθόρυβη.
Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 110 τ.μ., 3 υπν/τια 2ου ορό- Διέθετε σπάνιο ήθος και ήταν αφοσιωμένη στο εκπαι- Ναρκωτικά
φου, καινούρια κατασκευή, ανεξάρτητη θέρμανση, μπόιλερ, δευτικό της έργο, το οποίο υπηρέτησε με υψηλό αίσθημα Αργά το βράδυ της Δευτέρας στα Γιάννινα αστυνομι-
χωρίς κοινόχρηστα, περιοχή άνωθεν Γεωργικού Σταθμού της αποστολής της, με συνέπεια και υπευθυνότητα.
Η προσφορά της στους μαθητές υπήρξε μεγάλη, η κοί συνέλαβαν 2 Έλληνες γιατί κατελήφθησαν να κατέ-
Κατσικάς (σύνορα Κατσικάς - Ανατολής). Τιμή ενοικίου 380Ε.
εργατικότητα και η αφοσίωσή της στο λειτούργημα του χουν μικροποσότητα ηρωίνης και 4 ναρκωτικά χάπια.
Τηλ. 2117159747, 2104182544, 6945586589
δασκάλου υποδειγματική. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, ενώ
Ομόφωνα ο σύλλογος αποφάσισε: η ηρωίνη και τα χάπια κατασχέθηκαν.
Αφού εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογέ-
νειά της να προσφέρει στη μνήμη της χρηματικό ποσό Λαθρομετανάστες
στο σύλλογο παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Η Ογδόντα έξι συνολικά λαθρομετανάστες, συνελήφθη-
ΦΛΟΓΑ».
- Να ονομάσει την αίθουσα των αγγλικών αίθουσα σαν την 11-01-2010, σε όλη την Ήπειρο και επαναπρο-
«Σίβης Βαλτά» ωθήθηκαν στη χώρα τους.
- Να πραγματοποιήσει επιμνημόσυνη δέηση στις 29
Ιανουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αγοράς KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
- Να δημοσιεύσει την παρούσα απόφαση στον τοπικό
τύπο. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Διαχ/κη επιτροπή του κληροδοτήματος Χατζαρόπουλου Κ. διακη-
Κλειστή η βιβλιοθήκη ρύττει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική δημοπρασία την ενοικίαση οικόπεδο
επιφανείας 1800 μ2 περίπου, ευρισκόμενου επί της Λ. Γράμμου και
Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως στα Ιωάννινα.
Ιωαννίνων θα παραμείνει κλειστή για το κοινό στις 15 & Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 24/1/2010 και ώρα 11:00 - 13:00
16 Ιανουαρίου 2010, λόγω τεχνικών εργασιών για την στο γραφείο του κλκηροδοτήματος, 28ης Οκτωβρίου 3, Ιωάννινα.
αποπεράτωση του έργου της αντικατάστασης των ηλε- Ιωάννινα 12/1/2010
κτρολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου (απόφαση Ε.Σ.
Η διαχεριστική επιτροπή
15/6.10.2009).

ÁíáëáìâÜíïõìå ðÜóçò öýóåùò åêäçëþóåéò


(áññáâþíåò, âáöôßóéá, ïíïìáóôéêÝò åïñôÝò ê.ë.ð.)
ÐåñéïñéóìÝíïò áñéèìüò áôüìùí, Ýùò 60 Üôïìá,
ìå ìåíïý ôçò åðéëïãÞò óáò óå ðïëý êáëÞ ôéìÞ
Ôçë. 2651045445
18 ÅΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Όμιλος Παμβώτις: Ανακαλύψ-


τε το θαλάσσιο σκι για ΑμεΑ

Ένας από τους βασικότερους στό-


χους του Ομίλου Παμβώτις είναι η
Πρωτοχρονιάτικες πίτες
συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία
Πρωτοχρονιάτικη πίτα του
στις δραστηριότητες του συλλόγου .
Το θαλάσσιο σκι είναι ένα άθλη- Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
μα στο οποίο συμμετέχουν άτομα
αυτής της κατηγορίας σε ολόκληρη Το Περιφερειακό Τμήμα Ιωαννίνων του
σχεδόν την Ευρώπη, και μάλιστα με Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα κόψει την
πολύ μεγάλη επιτυχία. Δυστυχώς, Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα την Παρα-
όμως, στη χώρα μας η συμμετοχή σκευή 15 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 21:00
στο Ξενοδοχείο Du Lac.
των ατόμων με αναπηρία στις δρα-
Καλούνται οι Εθελοντές και φίλοι του
στηριότητες του θαλασσίου σκι ήταν
Ερυθρού Σταυρού να μας τιμήσουν με την
μέχρι πρότινος μια ουτοπία. Στην παρουσία τους.
πραγματικότητα ουδείς ασχολείται
σοβαρά με τις ανάγκες αλλά και τις Το Περιφερειακό Τμήμα Ιωαννίνων του
ιδιαίτερες ικανότητες αυτών των ατό- Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αισθάνεται
μων σχετικά με τον αθλητισμό, με την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά:
αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να αντι- - Το Super Market Παπαγεωργίου ΑΕ
μετωπίζουν καθημερινά την απομό- - Την Εταιρεία Παύλου ΑΕ
νωση και στον αθλητισμό, που εντεί- - Την Εταιρεία ΑΕΕΕ Αρβανιτίδης
νεται ακόμη περισσότερο από το - Την Εταιρεία Αφοι Βερόπουλου
γεγονός ότι σε γενικές γραμμές η - Το Super Market Big Atlantic
Ελληνική κοινωνία στην ουσία τα - Το Super Market Atlantic
απομονώνει σχεδόν γενικά. - Το Super Market ΒασιλόπουλοςΑΕ
Η ανάπτυξη του θαλασσίου σκι - Το Super Market Μαρινόπουλος ΑΕ
στη χώρα μας, όπως άλλωστε και - Το Super Market Carrefour
- Το Super Market ΜΑΡΟΣ
των υπολοίπων αθλημάτων που
για την πολύτιμη συνεργασία – προσφο-
απευθύνονται σε ατόμων με αναπη-
ρά τους και όλους όσους προσέφεραν από Η πίτα των Ποντίων Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ιωαννίνων
ρία , θα διαπαιδαγωγήσει το κοινω- το υστέρημά τους, σε τρόφιμα και είδη κόβει την πίτα
νικό σύνολο και θα δημιουργήσει πρώτης ανάγκης, στην προσπάθεια του Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότη-
ένα μεγαλύτερο κοινωνικό ενδιαφέ- Τμήματος να ικανοποιήσει μερικώς τις τας Ποντίων και Μικρασιατών Ηπείρου, Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ιωαννίνων
ρον για παιδιά και ενηλίκους με ανάγκες ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρου- (Ι.Ο.Ι.) θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα
αναπηρίες. σία σας την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης του την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2010, ώρα
Στόχος επίσης είναι η τόσο επανα- Από το γραφείο του ΕΕΣ Ιωαννίνων πίτας του, που θα πραγματοποιηθεί στις 17
7 μ.μ., στην «Κυρά Φροσύνη».
φορά των εθνικών πρωταθλημάτων Ιανουαρίου 2010, ημέρα Κυριακή και ώρα
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε μέλη και
της χώρας και η διοργάνωση διε- Η πίτα στο δήμο Δελβινακίου 11:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Πνευματικού – Πολιτιστικού Κέντρου μη μέλη του Ομίλου, στα παιδιά που παρα-
θνών αγώνων (Πανευρωπαϊκοί, κλπ) κολουθούν μαθήματα ιστιοπλοΐας στη
στην πόλη των Ιωαννίνων όσο και η Ο Δήμος Δελβινακίου σας καλεί στο Δήμου Ανατολής.
κόψιμο της πίτας 2010 για τους ετεροδημό- λίμνη Παμβώτιδα και στις οικογένειές
το να δώσουμε την δυνατότητα τόσο
τες που θα γίνει το Σάββατο, 16 Ιανουαρί- Η πίτα των πολιτικών συνταξιού- τους, καθώς και στους φίλους του Ομίλου.
στους συμπολίτες μας όσο και στους
επισκέπτες να απολαύσουν το
ου 2010, στο Ξενοδοχείο «STANLEY» χων Θα διεξαχθεί λαχειοφόρος αγορά με δώρα
(πλατεία «Καραϊσκάκη» ΑΘΗΝΑ.) στις 6 τόσο ιστιοπλοϊκού όσο και γενικότερου
θαλάσσιο σκι και να χαρούν το το απόγευμα. Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συν/χων του ενδιαφέροντος, όπως επίσης δώρο θα
φυσικό περιβάλλον της λίμνης η Θα μιλήσει ο Δήμαρχος και θα ακολου- νομού Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι το Σάβ- λάβει κι ο τυχερός της πίτας.
οποία είναι μια από τις πιο όμορφες θήσουν εκπλήξεις και δώρα γα όλους. βατο 16 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 12 μ. Θα
στην Ευρώπη. κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο
Κοπή πίτας στο Πανεπιστημιακό Βασιλόπιτα
κέντρο «Λιθαρίτσια».
Πληροφορίες: νοσοκομείο Παρακαλούνται οι Πολιτικοί Συν/χοι
Κατερίνα Χαρίση τηλέφωνο επι- Η ομοσπονδία πολιτιστικών συλλόγων
να τιμήσουν με την παρουσία τους την
κοινωνίας: 6932767774 Σας ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη 14- νομού Ιωαννίνων θα κόψει την πίτα στις 19
εκδήλωσή μας αυτή, στην οποία θα γίνει
Χατζής Σωτήρης τηλέφωνο επι- 01-2010 στο Νοσοκομείο μας και ώρα Ιανουαρίου 2010, ημέρα Τρίτη.
12:00 μ. μ. παρουσία των αρχών του και σύντομος απολογι-
κοινωνίας: 6932547200 σμός του μέχρι σήμερα
τόπου, θα γίνει η καθιερωμένη γιορτή της
email: skipamvotis@yahoo.gr έργου του συνδέσμου
Πρωτοχρονιάτικης πίτας για τους εργαζο-
μένους μας, στο αμφιθέατρο του Νοσοκο- και αναφορά σε σοβαρά
«Οι φίλοι της ΓΚΡΕΤΣΙΑ μείου. προβλήματα των πολιτι-
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτε- κών συνταξιούχων.
ΣΑΛΕΝΤΙΝΑ» ρα.
Η πίτα του Χατζη-
Ο Σύλλογος «Οι φίλοι της Κοπή πίτας κώστα
ΓΚΡΕΤΣΙΑ ΣΑΛΕΝΤΙΝΑ» κάνει γνω-
στό στα μέλη και τους φίλους του ότι Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Σας προσκαλούμε
το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2010 (Σ.Ε.Π.Ε) Ιωαννίνων θα κόψει την πρωτο- στην κοπή της Βασιλόπι-
διοργανώνει πολιτιστική και ψυχα- χρονιάτικη πίτα του στις 15/01/2010,
τας η οποία θα γίνει στις
γωγική εκδρομή στο Μουσείο Νικό- ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, οπότε
13/01/2010 ημέρα
πολης και στο Μουσείου Κόπραι- και λήγει η ώρα υποδοχής του κοινού.
Τετάρτη και ώρα 12:00,
νας. στο Γενικό Νοσοκομείο
Στη δε Κορωνησία θα κόψει την Η πίτα των Σαρακατσαναίων
Ιωαννίνων Χατζηκώστα .
Πρωτοχρονιάτικη πίτα του.
Ώρα αναχώρησης από Ιωάννινα
Η Αδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπεί-
ρου κάνει γνωστό στους φίλους και τα μέλη
Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης θα αναγνω-
×ÑÙÌÁÔÁ - ÂÅÑÍÉÊÉÁ - ÌÏÍÙÔÉÊÁ
08:00. της ότι το Σάββατο 16 Ιανουαρίου και ώρα σθεί ο απολογισμός του ÅñãïóôÜóéï: 8ï ÷ëì. Å.Ï. Éùáííßíùí - Áèçíþí
Πληροφορίες: κα Χρύσα Τζιάλλα, 20:00 θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα 2009 και οι στόχοι του
6977956747, κ. Χάρης Δολιώτης, στα Γραφεία του Συλλόγου που βρίσκονται νοσοκομείου για το Ôçë.: 2651092192, fax: 2651092882
6974427559 στη Δεσποτάτου Ηπείρου 30. 2010.
ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 19

KOΣΜΗΜΑ
Επεξηγηματική, του γιατί τα στολίδια πολεμάνε και κατατροπώνουν το κακό
«εν κροσσωτοίς χρυσοίς πεποικιλμέ- Αν δεχθεί κανείς σαν προοπτική
νη» αυτό που διεκήρυξε προ ετών ο Νταλί,
η ορθόδοξη υμνογραφία για τα στο- εξηγώντας τους λόγους που τον έκαναν
λίδια της Παναγίας ν’ ασχοληθεί με το κόσμημα, ότι δηλα-
δή η τέχνη του χρυσοχόου δεν θα έχει
Στη βάρβαρη εποχή μας, το να φτιά- στο μέλλον ανάγκη να στηρίζεται στη
χνεις κοσμήματα είναι ένας τρόπος για λάμψη μόνο και στην πολυτιμότατα των
να χτυπήσεις το κακό. Η τέχνη είναι το ευγενών μετάλλων και των πετραδιών,
προσφορότερο, γι’ αυτό, εργαλείο. Γιατί αλλά θα αντλεί δυνάμεις και θα ανανε-
διαψεύδει την βαρβαρότητα. Με χίλι- ώνεται μέσα από το σχέδιο και την
ους τρόπους λέει πως τα ωραία πράγμα- τεχνική, τότε δεν μπορεί παρά να ομο-
τα είναι χρήσιμα για την άμυνα της λογήσει ότι η Ήπειρος βρίσκεται ακρι-
ψυχής. Το ψωμί (και τα ποδοσφαιρικά βώς επάνω στ’ αχνάρια που οδηγούν το
θέματα) δεν φτάνουν για να ζήσεις τη κόσμημα σε μια νέα εποχή.
σήμερον ημέρα. Την ψυχική ανδρεία Ο ασχολούμενος με το κόσμημα,
που χρειάζεται για να αρνηθείς τους πρέπει να είναι γνώστης βαθύς της
νέους δεινόσαυρους, μόνο η τέχνη την φιλοσοφίας του κοσμήματος, μιας
δίνει, γιατί διδάσκει το ελεύθερον φρό- φιλοσοφίας απρόσιτης στους πολλούς,
νημα. Γι’ αυτό και οι τόσες προσπάθει- που απαιτεί κατάρτιση αρχαιολογική,
ες να κλείσει το στόμα του συγγραφέα, ιστορική, τεχνική, μαζί δε μ’ αυτά και
να δολοφονηθεί πάση θυσία ο ποιη- μια κάποια έφεση και τριβή στα θέμα-
τής… τα της εφηρμοσμένης ψυχολογίας. Ο
Ένα κόσμημα, λοιπόν, δίνει αισιοδο- τεχνίτης του κοσμήματος πρέπει να
ξία κι ελπίδα. Φυλακτήριο σε περίοπτη είναι ανήσυχος και πάντα ανικανοποί-
θέση, είναι σα να λέει; «Δεν μπορεί τα ητος από ό,τι κάνει, να χαράξει ένα
νέα δεινοθήρια να σβήσουν την πάντι- δρόμο δικό του, που ξεκινά από τα
μη ανθρώπινη υπόστασή μας». Αυτό θα εργαστήρια των παλιών Ελλήνων
γίνει (και τότε δεν θα φοριούνται πια τα μαστόρων, κάνει ένα γύρο στα ευρω-
κοσμήματα), μόνον όταν οι άνθρωποι παϊκά πρότυπα – παλιά και σύγχρονα
γίνουν απλά εξαρτήματα της Μηχανής. – παρακάμπτει επιδεικτικά την τυπο-
λατρεία, από την οποία ακόμη, δυστυ-
Τότε, το μόνο επι-
Σχόλια από την χώς, δεν έχουν απολυτρωθεί οι περισ-
τρεπόμενο κόσμημα
σότεροι ομότεχνοι του κοσμήματος,
¢ííá ÄåñÝêá θα είναι ο «κωδικός Τα δημοσιευόμενα κοσμήματα, και με ελιγμούς, αληθινά αξιοθαύμα-
αριθμός» τους. στους, πότε ανάμεσα από την αρχαία
Στην πόλη είδαμε είναι από την έκθεση της Τ. Δερδεμέζη
αγγειογραφία και την πλαστική, πότε
πρόσφατα, κοσμήματα του Τάκη Στεφά- εγκληματικά σπαταλά, τις πιο πολλές με διάθεση να κάνει παιχνίδι. Παιχνί- στα βάθη του υποσυνειδήτου, πότε στο
νου, καταξιωμένου ζωγράφου, αλλά και φορές, τη ζωή του. δια όμορφα για μεγάλους, να τα φορέ- διάστημα και άλλοτε πάλι στον μικρό-
της Τατιάνας Δερδεμέζη πρωτοεμφανι- Τα στολίσματα της Δερδεμέζη, με σουν σαν στολίδια. Η πρωταρχική ιδέα κοσμο, στην λειτουργική της ελληνι-
ζόμενης στο κόσμημα. τσόχα, καουτσούκ, ημιπολύτιμες και η τέχνη του τεχνίτη σμίξανε και σφι- κής χλωρίδος, στον χώρο της παιδικής
Τα έργα του Στεφάνου, έχουν αντί- πέτρες, προσπαθήσανε να δώσουνε τα χτοδέθηκαν ταιριαστά σε στολίδια, σε φαντασίας, να φθάνει εκεί από όπου
ληψη ζωγραφική, γιατί ο δράστης είναι πηγαία ανθρώπινα συναισθήματα, τα τρόπο που ούτε το σχέδιο να ξεχαστεί, ξεκίνησε: Στην μαστοριά. Μια μαστο-
κυρίως ζωγράφος και είτε πινέλα και σύμβολα μνήμης ενός απώτατου παρελ- ούτε της μαστοριάς οι νόμοι να προδο- ριά όμως ενσυνείδητη, κατασταλαγμέ-
μπογιές μεταχειρίζεται ή χάντρες, το θόντος, άλλοτε ζωηρεύοντας πνοές και θούν. νη, που δεν αναλίσκεται στην επανά-
ίδιο κάνει. ευαισθησίες, και άλλοτε βλέποντας το «Ως αυτός τα κρίνει, τα θέλησε, τα ληψη νεκρών παραδοσιακών τύπων,
Θεέ μου τι όμορφα πράματα μπορεί σχέδιο σαν ένα ζωντανό και επίκαιρο βλέπει ωραία…», πήρε η Τ.Δ. τα συλλα- ούτε δέχεται να συγκαλύπτει και να
να κάνει ο άνθρωπος με τα χέρια του, θέμα, σαν διαστημικό εξάρτημα ή όργα- βίσματα της καρδιάς, και τα έδεσε και ωραιοποιεί μια πράξη πεζή, πεζότατη
κι όμως σε πόσα μάταια κι άχρηστα κι νο συγχρόνου τεχνολογίας. Όλα αυτά τα «ασήμωσε» σε τραγούδια. που λέγεται «αγοραπωλησία χρυσού».

Πολιτισμός - εκθέσεις
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΦΟΡΟΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΓΑΘΟΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΡΗ ΛΙΑΚΟΥ


ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Στην Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία
Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 8.00 μ.μ.

Ομιλητές:
Θεόδωρος Παπαγιάννης, Γλύπτης, Καθηγητής στην ΑΣΚΤ
Θάνος Χρήστου, Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιστορίας Τέχνης, Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επι-
στημών της Τέχνης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
20 ÅΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ÍÝïé
ÍÝïéÁãþ
Áãþíåò,
íåò,ðåìðôç 19 13
ΤΕΤΑΡΤΗ ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007
2010

Συνεχίζονται οι παραστάσεις «Τα τελευ-


Χοροεσπερίδα του Ελλη-
νο-Ιταλικού Συλλόγου
ταία φεγγάρια» του Furio Bordon στο θέατρο
Πολυθέαμα.
Συνεχίζουν «Τα τελευταία φεγγάρια»
Το Θέατρο Πολυθέαμα κλείνει φέτος 25
Φιλίας
χρόνια προσφοράς στον πολιτισμό και το
θέατρο. Σε αυτή την επετειακή στιγμή το Θέα-
στο θέατρο Πολυθέαμα
Ο «Ελληνο-Ιταλικός Σύλλο-
τρο Πολυθέαμα ανεβάζει το αριστούργημα
γος Φιλίας» του Νομού Ιωαννί-
της σύγχρονης Δραματουργίας τα «Τα τελευ-
νων καλεί τα μέλη και όλους
ταία Φεγγάρια» του Furio Bordon τηρώντας
τους παλιούς και νέους φίλους
έτσι τη γραμμή που έχει χαράξει τα τελευταία
της Ιταλίας στην ετήσια χοροε- χρόνια για καλό, ποιοτικά σωστό και αισθητι-
σπερίδα που θα πραγματοποι- κά άρτιο θέατρο που να αναφέρεται όμως στο
ηθεί το Σάββατο 16 Ιανουαρίου πλατύ κοινό .
στις 21.00 στο Ξενοδοχείο Du Το έργο αναφέρεται στην ανάγκη για αξιο-
Lac πρέπεια στο πέρας της ζωής, που βάζει τους
Πληροφορίες και κρατήσεις νεότερους να αναλογισθούν, προβάλλοντας
στο τηλ: 26510 39771, ώρες στο μέλλον, τις ευθύνες, τις πράξεις και τις
γραφείου. παραλείψεις απέναντι στα γηρατειά.
Έργο βαθιά ανθρώπινο με συγκίνηση χιού-
Ανακοίνωση Συλλόγου μορ και εξαιρετικό περιεχόμενο.
Η παράσταση ανεβαίνει σε σκηνοθεσία
«ΗΡΑ» Θοδωρή Γκόγκου, σκηνογραφία του Θανάση
Τζάτσου, μουσική επιμέλεια Χρήστου
Σας ανακοινώνουμε ότι Ντρουμπάλη.
μαζευτήκαμε γονείς απ’ όλη Παίζουν οι Ηθοποιοί ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ, Σικελιανού 3, τηλ.
την Ελλάδα, που έχουν παιδιά ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ Οι παραστάσεις δίνονται από Τετάρτη έως 6955416236 -2651003492
με αναπηρία στην όραση και ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Σάββατο ώρα 9 μμ και την Κυριακή στις 7 μμ. e.mail: politheatro@yahoo.gr
ιδρύουμε τον Σύλλογο Γονέων
& Κηδεμόνων Παιδιών με ανα-
πηρία στην όραση, που θα ονο-
μάζεται «ΗΡΑ».
Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής του Άρη Λιάκου Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη
με τη ΧΕΝ Ιωαννίνων
Γι’ αυτό όποιος γονέας έχει Στα εγκαίνια της αναδρο-
παιδί με αναπηρία στην όραση μικής έκθεσης ζωγραφικής Τριήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη διορ-
θα άρμοζε να γίνει μέλος του του Άρη Λιάκου που θα γανώνει η ΧΕΝ Ιωαννίνων από 29 έως 31
Συλλόγου. Ξέρετε ότι υπάρ- πραγματοποιηθούν της Ιανουαρίου 2010.
χουν προβλήματα που μας Τετάρτη 13 Ιανουαρίου Οι εκδρομείς θα αναχωρήσουν από τη Ζωσι-
δυσκολεύουν και δεν μπορού- στις 8 το βράδυ στον εκθε- μαία Παιδαγωγική Ακαδημία στις 8.30 το
σιακό χώρο της αίθουσας πρωί της Παρασκευής, 29 Ιανουαρίου και θα
με να ανταποκριθούμε σε αυτά,
επιστρέψουν το βράδυ της Κυριακής, 31
π.χ. μεγεθυμένα βιβλία, «Αρχιεπισκόπου Σπυρίδω-
Ιανουαρίου.
παράλληλη στήριξη, μεταφο- νος» στη ΖΠΑ, προσκαλεί Στη Θεσσαλονίκη θα καταλύσουν στο ξενο-
ρά, κ.λπ. Αυτά θέλουμε να το ίδρυμα Κωνσταντίνου δοχείο «Κίνηση Παλάς», κηρυγμένο ιστορικό
λύσουμε και αν είμαστε ενωμέ- Κάτσαρη όλους τους Γιαν- μνημείο των αρχών του 20ου αιώνα.
νοι θα τα καταφέρουμε. νιώτες και τις Γιαννιώτισ- Θα ξεναγηθούν στην έκθεση Χουάν Μιρό
Τα παιδιά μας πρέπει, και σες. και στα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης.
οφείλει το κράτος, να έχουν Στην εκδήλωση θα μιλή- Θα παρακολουθήσουν την παράσταση «Δάφ-
ίσες ευκαιρίες με τα βλέποντα σουν οι: νις και Χλόη» του Μωρίς Ραβέλ, σε σκηνοθε-
Θεόδωρος Παπαγιάννης, σία-χορογραφίες του Κωνσταντίνου Ρήγου,
παιδιά. Είμαστε στην διάθεσή στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και τη
σας για οποιαδήποτε πληροφο- Γλύπτης, Καθηγητής στην
θεατρική εκδοχή της κινηματογραφικής ται-
ρία ή διευκρίνιση χρειαστείτε. ΑΣΚΤ και νίας του Μιχάλη Κακογιάννη «Το Κορίτσι με
Τηλέφωνα επικοινωνίας: Θάνος Χρήστου, Ανα- τα μαύρα» στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλά-
2651022076 – 6774483932 πληρωτής Καθηγητής της δος, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη. Θα
κα Ανθή Δούπη. Ιστορίας Τέχνης, Τμήμα έχουν ακόμη την ευκαιρία να χαρούν το καρ-
Πλαστικών Τεχνών και Επι- ναβάλι, που φέτος αρχίζει νωρίς, σε γνωστά
Έκθεση ζωγραφικής στημών της Τέχνης Πανε- στέκια της πόλης.
πιστημίου Ιωαννίνων. Δηλώσεις συμμετοχής- πληροφορίες : κ.
και γλυπτικής Πόπη Στεφανίδη 6945973373, έως 20 Ιανου-
αρίου.
Έως και το Σάββατο 16
Ιανουάριοι) 2010, στον φιλόξε-
νο χώρο του πρώτου ορόφου
στο ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΒΕΡΩΦ (Γ. Αβέρωφ
47, 26510-33242) θα εκθέ-
τουν:
Ο Σπύρος Πανσές τα ζωγρα-
φικά έργα του και ο Γιάννης
Φλούδας τα γλυπτά του από
σύρμα και φυσικά υλικά.
Η έκθεση θα ανοίξει το από-
γευμα της Τετάρτης, 16-12-
2009, ώρα 7:00 μ.μ.
και θα λειτουργεί:Τρίτη,
Πέμπτη, Παρασκευή απόγευμα
(6:00μ.μ. - 9:00μ.μ.)
και Σάββατο από το πρωί ως
το μεσημέρι (10:00 π.μ. -
2;30μ,μ.).

«Aν μίλαγε
η καρέκλα μου»
Την Παρασκευή 15 Ιανουα-
ρίου 2010 στις 20:00 στην art
gallery cafe θα πραγματοποιη-
θεί η παρουσίαση του βιβλίου
«αν μίλαγε η καρέκλα μου» της
Ελένης Ν. Γύρα.
Στις 22:00 θα ακολουθήσει
μουσικό πρόγραμμα με τη
Janet Kapuya.
Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ.
Κρατήσεις: 2108958866
ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ÁèëçôéêÜ 21
Τον διεθνή Σλοβένο αμυντικό χαφ, Αλε- Εναλλακτική λύση
ξάνταρ Ραντοσάβλεβιτς, προσπαθούν τις
τελευταίες μέρες να φέρουν στα Γιάννινα
Χριστοβασίλης, Αγγελής και Γεωργούλης,
Χτυπάει διεθνή Σλοβένο ο ΠΑΣ εντός συνόρων
Αν δεν προχωρήσει η περίπτωση αυτή,
συνεπικουρούμενοι από τον «κολλητό» του στα υπ’ όψιν υπάρχουν και κάποιες λύσεις
κορμί (1,80 ύψος) και αν ο ΠΑΣ τα κατα-
φίλο στα Γιάννινα Μίρνες Σίσιτς. Το όνομα από το εσωτερικό και ήδη υπήρξε μία δια-
φέρει θα έχει χτυπήσει «λαβράκι» στη
έχει διαρρεύσει εδώ και δύο μέρες, αλλά πραγμάτευση τις τελευταίες μέρες μ’ έναν
θέση του «κόφτη» στην οποία έπασχε.
από την ΠΑΕ μας είχαν πει χαρακτηριστι- αμυντικό χαφ που αποχωρεί από τη νυν
κά «αν αγαπάτε τον ΠΑΣ Γιάννινα κρατή- Το 1998-1999 έπαιξε στην Triglav Kranj
ομάδα του.
στε το όνομα», όμως δυστυχώς η διαρροή (31 συμμετοχές, 1 γκολ), το 1999-2002
μεγάλωσε, με αποτέλεσμα το όνομά του να στην Celje (82 συμμετοχές, 21 γκολ), το
δει ήδη το φως της δημοσιότητας. Το αν 2002-2007 στην Shinnik Yaroslavl (70 Και επιθετικός…
αυτό θα αποτελέσει εμπόδιο ή αν ο ΠΑΣ συμμετοχές, 0 γκολ) και το 2007-2010 Αν υπάρξει τελικά αποδέσμευση του
Γιάννινα πρόλαβε να ολοκληρώσει το κρί- στην Tom Tomsk (60 συμμετοχές, 4 γκολ). Μπακαγιόκο, στον ΠΑΣ Γιάννινα έχουν
σιμο σημείο των διαπραγματεύσεων, θα Στα πρόσφατα προκριματικά και τα μπα- στα σκαριά μία ακόμα μεταγραφή διε-
φανεί σύντομα από την πορεία της μετα- για τον οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ράζ των Μουντιάλ οδήγησε την ομάδα του θνούς ποδοσφαιριστή που παίζει σε μεγά-
γραφής. Εξ’ αρχής, πάντως, στην ΠΑΕ έλε- η μεταγραφή. στα τελικά της Νοτίου Αφρικής έχοντας 7 λο πρωτάθλημα της άλλης πλευράς του
γαν ότι η Τετάρτη (σ.σ. δηλαδή σήμερα) Ο Ραντοσάβλιεβιτς μπορεί ως όνομα να Ατλαντικού. Μάλιστα μικρότερος είχε
θα είναι η κρίσιμη μέρα, άρα θα πρέπει να συμμετοχές, εκ των οποίων οι δύο στα
μη θυμίζει πολλά, όμως είναι ένας από μπαράζ με τη Ρωσία. Φυσικά, αν έρθει στα κατακτήσει μετάλλιο σε Μουντιάλ Νέων…,
περιμένουμε ένα με δύο 24ώρα ακόμα για
να μάθουμε αν ο παίκτης πείστηκε από την τους αρχηγούς της Εθνικής Σλοβενίας, Γιάννινα, θα έρθει με στόχο τις συμμετο- αλλά γι’ αυτήν την περίπτωση θα κάνουμε
ΠΑΕ και τον συμπατριώτη του για να έρθει έχει ιταλικό διαβατήριο από τον Αύγουστο χές για να κληθεί από τον Ομοσπονδιακό αναλυτικότερα λόγο αν στην ΠΑΕ αποφα-
στα Γιάννινα και φυσικά αν υπήρχε ταύτι- του 2002 και πρόσφατα έπαιζε στην Τομ τεχνικό της Σλοβενίας στα τελικά του Μου- σίσουν να προχωρήσουν στην περίπτωσή
ση στο οικονομικό που ήτανε και ο λόγος Τομσκ της Ρωσίας. Είναι αρκετά ψηλό ντιάλ. του.

800 εισιτήρια θα πάρουν οι Αρειανοί στο «Ζωσιμάδες»


Πολυπληθέστατη θα είναι η παρουσία στική ατμόσφαιρα, οπότε κι εκείνοι θα
των φίλων του Άρη στα Γιάννινα την πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους
ερχόμενη Κυριακή, καθώς στη χθεσινή εαυτό για να υποστηρίξουν την ομάδα
σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του τους.
αγώνα αποφασίστηκε να δοθεί ανάλογος Τα εισιτήρια του αγώνα τέθηκαν από
αριθμός με όσα είχαν παραχωρηθεί και χθες σε κυκλοφορία με τις εξής τιμές:
στους Γιαννιώτες στον αγώνα του α’ 40 Ευρώ (Θ 3-4-6), 25 Ευρώ (Θ 10), 15
γύρου. Η σύσκεψη διεξήχθη παρουσία Ευρώ ( Θ 1). Οι φίλαθλοι μας θα μπο-
εκπροσώπων της Αστυνομικής Διεύθυν- ρούν να τα προμηθευτούν από τα γρα-
σης Ιωαννίνων, της Εισαγγελίας Ιωαννί- φεία της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στο
νων και εκπροσώπων των ιομάδων και Π.Ε.Α.Κ.Ι. ,από την μπουτίκ της ομάδας
της διοργανώτριας αρχής. Την ΠΑΕ μας επί της οδού Φ. Τζαβέλλα 29 και
ΠΑΣ Γιάννινα εκπροσώπησε ο κ. από τους Συνδέσμους Φιλάθλων.
Κων/νος Πρόκος, την SUPER LEAGUE
ο κ. Δημήτριος Κώτσης, την Δ.Ε.Α.Β. ο Ρεπό χθες για τους παίκτες
κ. Βασίλειος Φασούλας, την ΠΑΕ ΆρηςΣ Ημέρα ξεκούρασης ήταν η χθεσινή
ο κ. Λάζαρος Παπανικολάου και παρών Φίλαθλοι σαν αυτούς του Άρη ασφα- μας, αφού το κλίμα που υπήρχε στις εξέ- για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Γιάν-
ήταν ο υπεύθυνος ασφαλείας της ΠΑΕ λώς και είναι ευπρόσδεκτοι στην πόλη δρες στον πρώτο αγώνα απέδειξε ότι νινα, μιας και ο τεχνικός, Ευθύμιος
ΠΑΣ Γιάννινα Ηλίας Φίλος. υπάρχουν άριστες σχέσεις ανάμεσα στις Γεωργούλης, τους έδωσε ρεπό. Η προε-
δύο ομάδες, οπότε όλα θα κυλήσουν τοιμασία για το εντός παιχνίδι με τον
ομαλά. Άρη θα συνεχιστεί σήμερα και το πρό-
Πάντως οι Γιαννιώτες που θα κατακλύ- γραμμα περιλαμβάνει μια προπόνηση
σουν την Κυριακή το Εθνικό μας Στάδιο (13:00). Στα Γιάννινα επέστρεψε χθες το
θα πρέπει να ξέρουν ότι θα έχουν μεσημέρι και ο Δημήτρης Ελευθερόπου-
δύσκολο «αντίπαλο» απέναντί τους, λος, που είχε πάει στην Αθήνα, μετά την
αφού οι Αρειανοί δημιουργούν φαντα- ελαφρά διάσειση που υπέστη.
22 ÁèëçôéêÜ
ÐOËÉÔÉÓÌÏÓ ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Το πήρε πάνω του ο Γεωργούλης


Το πόσο εκτιμάει κανείς τα προσόντα
του Γεωργούλη ως προπονητή είναι καθα-
ρά υποκειμενικό θέμα, αν και σε γενικές
γραμμές έχει δείξει θετικά δείγματα γρα-
φής, έχοντας καταγράψει ήδη 2 νίκες και

για το επεισόδιο με τον Σικαλιά


μία ισοπαλία στο πρωτάθλημα, ενώ στην
ήττα από τον Παναθηναϊκό, δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι ο ΠΑΣ για 75 λεπτά δυσκόλε-
ψε τον Παναθηναϊκό του Σισέ. Ωστόσο,
για πολλούς μετράει και το ήθος του εκά-
στοτε προσώπου κι εκεί είμαστε αναγκα-
σμένοι να βγάλουμε το καπέλο στον
Θύμιο Γεωργούλη, ο οποίος βγήκε αντρί-
κεια και πήρε πάνω του την ευθύνη για το
φραστικό επεισόδιο με τον Σικαλιά, το
οποίο πήρε διαστάσεις, λόγω του ότι απο-
τυπώθηκε ζωντανά στην κάμερα.
«Για το συμβάν με τον τερματοφύλακα
της ομάδας μας Γεώργιο Σικαλιά η ευθύ-
νη είναι δική μου και κανενός άλλου. Ο
Σικαλιάς απέδειξε με την απόδοση του ότι
είναι το παρόν και το μέλλον του ΠΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΝΑ. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα»,
ήταν η δήλωση του προπονητή, που βάζει
τελεία και παύλα στο επεισόδιο, αφού και
ο παίκτης από την πλευρά του παραδέχτη-
κε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με
τον προπονητή του, δηλώνοντας στο site
της ΠΑΕ: «Θέλω να δώσω ένα τέλος σε
όλη αυτή την παρεξήγηση που έχει γίνει
γύρω από το όνομα μου και τον προπονη-
τή μου κ. Γεωργούλη. Δεν ήταν όπως
φάνηκε προς τα έξω. Πήρε μεγάλες δια-
στάσεις και δεν θα έπρεπε. Θέλω να ζητή-
σω ένα συγνώμη από τον κόσμο και τον ÅðéìÝëåéá: Δευτέρα την όποια εμπιστοσύνη μετά και αποστολή για την Κομοτηνή και έπαιξε,
προπονητή μου, με τον οποίο έχω άρι- την εμφάνιση στον αγώνα με την Ξάνθη όπου απογοήτευσε γι’ άλλη μια φορά και
στες σχέσεις και θα συνεχίσω να έχω. ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò και πλέον δεν υπήρχε κανένα στήριγμα τώρα σκέφτονται να του δώσουν μια
Πιστεύω ότι τόσο οι συμπαίκτες μου όσο giannakis1@mail.gr για τον Αρτινό μέσο. τελευταία ευκαιρία στο παιχνίδι με τον
και ο προπονητής μου, είναι άξιοι να επι- Οι αποδεσμεύσεις ενδέχεται να συνεχι- Άρη πριν ξανασυζητήσουν μαζί του την
τύχουν τον στόχο που έχει θέσει ο ΠΑΣ στούν και με άλλους παίκτες, αλλά ακόμα πρόωρη λύση της συνεργασίας.
ΓΙΑΝΝΙΝΑ την τρέχουσα αγωνιστική Σίσιτς. Στην ΠΑΕ, πάντως, για ηθικούς τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα. Επίσης, προτάθηκε στον Βαρτζιώτη να
περίοδο». λόγους θα έπρεπε να ζητήσουν από την Στον Ζαφειρόπουλο έγινε μία πρόταση να πάει δανεικός σε άλλη ομάδα, αλλά δεν
Ωστόσο, όλοι στον ΠΑΣ Γιάννινα θα πειθαρχική επιτροπή της Λίγκας να εξε- πάει στον Πανσερραϊκό, αλλά το άσχημο φαίνεται και πολύ πρόθυμος. Ο Γιαννιώ-
πρέπει να προσέχουν από εδώ και στο τάσει το βίντεο και να τιμωρήσει τον κλίμα από τη διαφαινόμενη απώλεια της της αμυντικός θέλει να εξαντλήσει το συμ-
εξής τη συμπεριφορά τους, γιατί ήδη ο ποδοσφαιριστή Ντιαλό εκ των υστέρων, ανόδου, βάζει φρένο στον έμπειρο «πορ- βόλαιό του που είναι ως το καλοκαίρι.
κόσμος βοά από τα όσα γίνονται σχεδόν όπως έχει ξαναγίνει στο παρελθόν και τιέρο», που συν τοις άλλοις ζητάει ίδιο Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από την
σε καθημερινή βάση. Σε όλα αυτά πρέπει μάλιστα είχε τιμωρηθεί παίκτης του Παν- συμβόλαιο με αυτό που είχε στον ΠΑΣ, Παναχαϊκή και θα δούμε αν προκύψει
να μπει ένα τέλος, να συμμαζευτούν τα θρακικού, ο Ενγκαμπί, για αγκωνιά εκτός διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θέλει κάτι.
αποδυτήρια και να επιβληθεί ξανά η φάσης στον Νίνη. να φύγει μακριά από την οικογένειά του. Ο Κουτσοσπύρος έχει μία πρόταση από
τάξη, αν χρειαστεί ακόμα και με πρόστι- Για τον Μπακαγιόκο οι απόψεις αλλά- Κύπρο και πιθανότατα θα αποχωρήσει
μα. Ο κ. Χριστοβασίλης την περασμένη Ευχαριστίες προς όλους από τον ζουν μέρα με τη μέρα. Αρχικά ήταν στα και τέλος περιμένουμε να ελαφρύνει το
Παρασκευή έδωσε ένα σημαντικό ποσό Νίκο Γεωργιάδη πλάνα των αποδεσμεύσεων, στη συνέχεια ρόστερ από κάποιους νεαρούς που έπαι-
για δόσεις συμβολαίων, μισθούς και ενοί- ο Μπακαγιόκο συμπεριλήφθηκε στην ζαν στην ομάδα Κ-21.
κια και δικαιούται να απαιτεί από τους
παίκτες να δείχνουν επαγγελματική
συμπεριφορά, γιατί αυτά δεν συνέβαιναν
στην ομάδα ούτε σε περιόδους… πείνας.

«Είχε πρόθεση ο Ντιαλό»


Στο μεταξύ, ο Θύμιος Γεωργούλης πήρε
θέση και για τον τραυματισμό του Ελευθε-
ρόπουλου από τον Ντιαλό, στο «δολοφο-
νικό» τάκλιν του δεύτερου στο πρόσωπο Και τυπικά παρελθόν αποτελεί πλέον ο
του πρώτου. Είναι ενδεικτικό ότι οι τάπες Νίκος Γεωργιάδης, ένα από τα ταλέντα
των παπουτσιών του Ντιαλό είχαν σημα- που είχε φέρει το καλοκαίρι του 2005 ο
δέψει το πρόσωπο του πρώην διεθνή πορ- Αλέξης Κούγιας από την Κοζάνη και
τιέρο και δυστυχώς κανένας από την ουσιαστικά ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά
Κομοτηνή δεν ζήτησε μία συγνώμη, έστω στα Γιάννινα. Λίγο πριν αναχωρήσει από
σε ένδειξη συμπαράστασης. Ο Γεωργού- την πόλη μας, ο 27χρονος πλέον αμυντι-
λης σε γραπτή του δήλωσε τονίζει: κός, δήλωσε τα εξής:
«Θεωρώ ότι ο ποδοσφαιριστής του «Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ.
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ Ντιαλό είχε πρόθεση να Αλέξη Κούγια που το καλοκαίρι του 2005
χτυπήσει τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο μου έδωσε την ευκαιρία και με έκανε
και ο παίκτης μας στάθηκε "τυχερός στην μέλος της οικογένειας του ΠΑΣ πριν 4,5
ατυχία του", μιας και δεν έγινε μεγαλύτε- περίπου χρόνια, τα οποία ήταν υπέροχα.
ρη ζημιά σε ένα ευαίσθητο σημείο του Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον σημερι-
ανθρώπινου σώματος όπως είναι το κεφά- νό πρόεδρο Γιώργο Χριστοβασίλη που
λι. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι Κύριος. Ευχαριστώ επίσης συμπαί-
υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία και προ- κτες, προπονητές, φυσιοθεραπευτές, φρο-
στασία από τους διαιτητές και να επιβάλ- ντιστές και όλους όσοι συνεργάστηκα και
λονται οι ανάλογες κυρώσεις». Ο Γιάχος, ειδικά τους γιατρούς της ομάδας Αναστά-
πάντως, δεν είχε καν την ευαισθησία να σιο Γεωργούλη και Σπύρο Σιαράβα. Τέλος
σφυρίξει φάουλ!!! ευχαριστώ θερμά το φίλαθλο κόσμο του
Αν το δούμε καθαρά από την πλευρά ΠΑΣ, τον οποίο δεν θα ξεχάσω ποτέ.
του πειθαρχικού ελέγχου, ο Γιάχος ήταν Εύχομαι στον ΠΑΣ ό,τι καλύτερο για τη
ηθικός αυτουργός στα εγκληματικά μαρ- συνέχεια του πρωταθλήματος».
καρίσματα του Ντιαλό πάνω στον Ελευθε- Οι αποδεσμεύσεις θα συνεχιστούν
ρόπουλο, αλλά και του Παπαδόπουλου πιθανόττα με τον Σωτήρη Μπαλάφα, ο
πάνω στον Σίσιτς στο α’ ημίχρονο, όπου ο οποίος δεν ικανοποίησε και επιστρέφει
Σλοβένος μεσοεπιθετικός αποφεύγει την στον ΠΑΟΚ, ο οποίος με τη σειρά του
τελευταία στιγμή τον ποδοσφαιριστή-δρε- σκέφτεται να τον στείλει στον Εργοτέλη. Ο
πανηφόρο του Πανθρακικού που ερχόταν Μπαλάφας βρέθηκε στο στόχαστρο και
με στόχο να του τσακίσει τα πόδια! των οργανωμένων εσχάτως, αν και μετά
Η φάση του τραυματισμού του Ελευθε- τον Ηρακλή ο επικεφαλής των Blue
ρόπουλου δεν τιμωρήθηκε ούτε με απλό Vayeros, Χριστόδουλος Θεοδωρίκας, τον
φάουλ από τον διαιτητή, ενώ ο Παπαδό- είχε προστατεύσει. Από τηλεοπτική εκπο-
πουλος πήρε κίτρινη για το φάουλ στον μπή του συνδέσμου, όμως, απέσυρε την
ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 EÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ 23
ÁèëçôéêÜ

Yπέγραψε ο Αράς για ενάμιση χρόνο ÐÅÑÉ-ÈÅÙÑÅÉÁ-ÊÁ


✐ Έχουμε αναφερθεί κατά κόρον
Τρεισήμισι ώρες είχαν στην αναμονή τους από τη στήλη μας στη διαιτησία τον
δημοσιογράφους μέχρι τελικά να γίνει η επί- τελευταίο καιρό, αλλά κατά πόσο μπο-
σημη παρουσίαση του Σαλίμ Αράς, αφού ρεί να κάνει κάτι ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν
την τελευταία στιγμή ένα μικρό ιατρικό θέμα το ξέρουμε. Αλλά και το να ακούμε
έφερε πίσω τις τελικές υπογραφές. Το ιατρι- «δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα»
κό αυτό θέμα ήταν μια μαγνητική εξέταση, δεν μας αρέσει καθόλου.
καθώς στο παρελθόν ο Αράς είχε κάνει ✗ Στο φύλλο του Σαββάτου παραθέ-
εγχείριση χιαστών και στον ΠΑΣ ήθελαν να ταμε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας
βεβαιωθούν ότι θα είναι όλα καλά και ότι δεν goal ότι στο β’ γύρο ο ΠΑΣ θα νιώσει
υπάρχει κίνδυνος για το μέλλον, αφού άλλω- στο πετσί του τι εστί αδικία. Λίγο-
στε το συμβόλαιο θα είναι διάρκειας 1,5 χρό- πολύ, το είχαμε αναφέρει κι εμείς
νου. αυτό σε προηγούμενα σχόλια και τελι-
Έστω και καταπονημένοι άπαντες, με τον κώς στο ματς με τον Πανθρακικό απο-
και Σάββατο θα προπονηθεί και από τη στιγ- Αναφερόμενος στους φιλάθλους του ΠΑΣ δείχτηκε ότι οι «σφαγές» άρχισαν. Ο
Αράς να έχει περάσει και από πλήρεις ιατρι- μή που έρχεται από ένα πρωτάθλημα με Γιάννινα τόνισε: «Είχα διαβάσει κάποια
κές εξετάσεις όλο το πρωί, ο Γαλλοαλγερινός Γιάχος άφησε εγκληματικά φάουλ σε
γεμάτες συμμετοχές, τότε σίγουρα μπορεί να πράγματα στο internet και μου έκαναν εντύ- βάρος παικτών του ΠΑΣ. Στη φάση
παρουσιάστηκε στα μέσα ενημέρωσης και πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής, όπως είχε πωση, γιατί είναι πολύ εκδηλωτικοί».
έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ντιαλό δεν σφύριξε καν φάουλ
γίνει και με τον Σίσιτς. Ο Αράς χθες το πρωί ξεναγήθηκε στο πάνω στον Ελευθερόπουλο, στη φάση
του ΠΑΣ Γιάννινα. «Είμαι πολύ ευχαριστη- Για το λόγο που αποφάσισε να επιλέξει Εθνικό μας Στάδιο για να πάρει μία γεύση
μένος από την υπογραφή του συμβολαίου του Σίσιτς τιμώρησε την ενέργεια του
Ελλάδα και ΠΑΣ Γιάννινα και όχι κάποιο από την έδρα της ομάδας, ενώ περνώντας Παπαδόπουλου μόνο με κίτρινη
και την εδώ παρουσία μου. Με υποδέχτηκαν άλλο πρωτάθλημα, ο Αράς εξήγησε ότι «ο από τα γραφεία των Blue Vayeros που ήταν
όλοι θερμά στην ομάδα κι αυτό που θέλω κάρτα. Και οι δύο φάσεις ήταν για
πρόεδρος και ο κ. Αγγελής έκαναν τα πάντα απέναντι από τα αποδυτήρια εξέφρασε την κόκκινη κάρτα! Μάλιστα στην «Αθλη-
τώρα είναι να ξεκινήσω γρήγορα προπονή- για να με πείσουν. Έδειξαν μεγάλη επιθυμία επιθυμία να επισκεφθεί όλους τους συνδέ-
σεις» είπε αρχικά μέσω της διερμηνέως τική Κυριακή» ο Παύλος Παπαδημη-
και γι’ αυτό ήρθα». σμους φιλάθλων. Η επιθυμία του αυτή ίσως τρίου αναφώνησε «αυτή η φάση είναι
Βασιλικής Νάτσιου. Οι θέσεις που αγωνιζόταν σε προηγούμε- να σχετίζεται και με το γεγονός ότι στο
Για το αν προλαβαίνει να παίξει στον κρί- για δύο κόκκινες κάρτες στον Ντιαλό»!
νες ομάδες ήταν αριστερά ή δεξιά στα άκρα παρελθόν στη Γαλλία είχε δεχτεί 3 φορές ☞ Για μας παραμένουν αμφισβητού-
σιμο αγώνα της Κυριακής με τον Άρη, η εκτί- της μεσαίας γραμμής και κάποιες φορές ρατσιστικές επιθέσεις, ευτυχώς όμως στην
μηση είναι ότι ίσως προλάβει, αν έρθει η μενες και οι δύο φάσεις οφσάιντ του
δεύτερος επιθετικός. Ελλάδα τέτοιου είδους κρούσματα είναι σχε- Σίσιτς και του Σαϊτιώτη, αφού το
μπλε κάρτα. Να συμπληρώσουμε κάπου εδώ Για το αν γνωρίζει τους στόχους της ομά- δόν ανύπαρκτα, ενώ για τα Γιάννινα είναι
ότι ο Αράς αναχωρεί σήμερα για Μασσαλία πλάνο δεν ξεκαθαρίζει απόλυτα τι
δας, απάντησε: «Στόχος είναι να μείνει η άγνωστη λέξη. ακριβώς συμβαίνει, να είστε σίγουροι
για να μαζέψει τα πράγματά του και θα επι- ομάδα στην κατηγορία και γι’ αυτό θα προ- Ο Αράς έμεινε ευχαριστημένος και από τις πάντως ότι, αν ήταν φάσεις από ντέρ-
στρέψει την Πέμπτη το βράδυ. Παρασκευή σπαθήσω κι εγώ». προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας. μπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού, θα
είχαν βρει τον τρόπο να μας διαφωτί-
σουν.
Ποδαρικό με το δεξί για τη γυναικεία ✐ Με αφορμή όλα αυτά περί διαιτη-
σίας, μας ρώτησε φίλος της στήλης,
«δεν θα μπορούσε ο Χριστοβασίλης
να βάλει στη διοίκηση τον Μπριάκο
ομάδα μπάσκετ του ΠΑΣ που έχει τις διασυνδέσεις του στο
χώρο της διαιτησίας, όπως έχουν ο
Άρχισε την Κυριακή 10 Κασναφέρης στην Ξάνθη και ο Μπο-
ροβήλος στον Αστέρα Τρίπολης»; Και
Ιανουαρίου το πρωτάθλημα ανταπαντήσαμε, «δεν θα μπορούσε να
μπάσκετ γυναικών της βάλει ένα ουδέτερο και άφθαρτο πρό-
ΕΣΚΑΒΔΕ. Σε αυτό το πρωτά- σωπο να χτίσει πάνω στις δημόσιες
θλημα για δεύτερη συνεχόμε- σχέσεις της ομάδας γενικότερα, όχι
νη χρονιά συμμετέχει η μόνο προς τον πόλο της διαιτησίας,
ομάδα μπάσκετ του ΠΑΣ αλλά και προς ΕΠΟ, Σούπερ Λίγκα,
ΓΙΑΝΝΙΝΑ μαζί με τις ομάδες Μέσα Ενημέρωσης (τοπικά, αλλά και
Σχερία Κέρκυρας, ΑΣ Ναυπά- αθηναϊκά)»;
κτου, ΦΙ.ΜΠΑ. Πήγασος ✗ Ο Μπριάκος είναι ενεργός διε-
θνής παρατηρητής διαιτησίας, αμείβε-
Αγρινίου και Αργοναύτες
ται με μεγάλα ποσά και δεν θα άφηνε
Αγρινίου. εύκολα αυτόν τον χώρο για να τον
Η ομάδα του ΠΑΣ, μάλιστα, ανταλλάξει με την παρουσία του στον
αποτελεί και την μοναδική ΠΑΣ Γιάννινα, όπου συν τοις άλλοις η
γυναικεία ομάδα σε όλη την φθορά είναι γρήγορη και κανείς δεν
Ήπειρο, κάτι που αναδεικνύει θα του εγγυόταν ότι θα έμενε επ’ άπει-
την άρτια και απολύτως σχε- ρον στη θέση του. Στο ποδόσφαιρο οι
διασμένη από κάθε πλευρά πάντες γίνονται σκυταλοδρόμοι.
λειτουργία του τμήματος μπά- Παραλαμβάνουν από τον έναν και
σκετ του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, ÅðéìÝëåéá: άς που πραγματοποιείται στο περίτρανα την άξια προσοχής παραδίνουν στον επόμενο. Προς τι
όπως και το ιδιαίτερο ενδιαφέ- λοιπόν να έπαιρνε το ρίσκο ο Μπριά-
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò τμήμα μπάσκετ του ερασιτέ- και ορθολογική νοοτροπία
κος, όταν είναι στον «αφρό» των παρα-
ρον που επιδεικνύεται, όχι χνη ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ αλλά και που υπάρχει στο τμήμα του
μόνο για τα ανδρικά τμήματα giannakis1@mail.gr τηρητών;
του συγκεκριμένου σχεδια- ερασιτέχνη ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ,
της ομάδας, αλλά εξίσου και ☞ Ωστόσο ο κ. Χριστοβασίλης θα
σμού των τελευταίων χρόνων δημιουργώντας κατά αυτόν τον
για τα γυναικεία! ΦΙ.ΜΠΑ. ΠΗΓΑΣΟΣ Αγρινίου πρέπει να αναζητήσει το άφθαρτο
από την έναρξη της λειτουρ- τρόπο μια ομάδα με τεράστιο πρόσωπο που θα «χτίσει» τις δημόσιες
Στη περυσινή πρώτη της και έπειτα από μια εξαιρετική γίας του τμήματος που αποδί- μπασκετικό μέλλον στον σχέσεις του ΠΑΣ, διότι η ομάδα υστε-
εμφάνιση η γυναικεία ομάδα εμφάνιση οι γυναίκες του δει καρπούς, είναι το γεγονός χώρο, μια ομάδα για την ρεί στο ότι είναι μακριά από τα κέντρα
του ΠΑΣ είχε αξιοπρόσεκτη ΠΑΣ πήραν το ροζ φύλλο ότι στη γυναικεία ομάδα συμ- οποία και είναι περήφανοι οι αποφάσεων και δεν συμμετέχει σ’
παρουσία αφήνοντας πολλές αγώνα επικρατώντας με σκορ μετέχουν και αγωνίζονται ήδη άνθρωποι του συλλόγου. αυτά. Δεν είναι εύκολο για τον πρόε-
υποσχέσεις για το μέλλον του 32-60 (ημίχρονο 14-38), αφή- από την περυσινή χρονιά 2 Η σύνθεση της ομάδας δρο να βρει το κατάλληλο πρόσωπο
γυναικείου μπάσκετ στην νοντας πραγματικά άριστες κοπέλες από το τμήμα κορασί- γυναικών του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: και αντιλαμβανόμαστε αυτή τη δυσκο-
πόλη μας. εντυπώσεις στο κοινό του δων του συλλόγου (ηλικίας (Αναστασίου, Παππάς): Δια- λία, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει
Φέτος, στον πρώτο αγώνα Αγρινίου, που ιπποτικά κατα- δηλαδή μόλις 15 ετών), ενώ μάντη Β. 5, Σουερέφ 2, Διαμά- να αφήσει τα πράγματα στην τύχη
του πρωταθλήματος η ομάδα χειροκρότησε την ομάδα του ταυτόχρονα η μεγαλύτερη σε ντη Ε. 11, Τσακτσίρα 2, Βολί- τους. Μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να
του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ταξίδεψε ΠΑΣ μετά το τέλος της αναμέ- ηλικία αθλήτρια της ομάδας κα, Πλάκα, Παπαδιά 8, Βούλ- υπάρξει αυτό το πρόσωπο στο οποίο
στο Αγρίνιο για να αντιμετωπί- τρησης. είναι μόλις 24 ετών! Το παρα- γαρη, Σακκά 13, Ζιώγα 5, Λεο- θα ανοίγουν όλες οι πόρτες.
σει την τοπική ομάδα Χαρακτηριστικό της δουλει- ÃÉÁÍ - ÃÉÁÍ
πάνω στοιχείο αποδεικνύει ντίου 4, Καρπόνη 10.
ÍÝïé ÍÝïé Áãþíåò, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

áãùíåò
ÇÐÅÉÑÏÕ
ÓÅ ÐÑÙÔÏ ÐËÁÍÏ ìå ôïí Σπύρο Θεμελή.

Ξεκάθαρα τα πράγματα Αδικούνται


Ó÷ïëéÜæïíôáò ôçí åðéêáéñüôçôá οι μη προβεβλημένοι
ΤΑ πράγματα είναι ξεκάθαρα με
βάση τα ευρήματα της μεγάλης
δημοσκόπησης των ΝΕΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ.
Η μεγάλη πλειοψηφία των πολι-
τών επιθυμεί να αλλάξει η διοίκη-
ση στο δήμο Ιωαννιτών.
Το ποσοστό είναι ξεκάθαρο και
δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση.
Σε κάθε περίπτωση μπορεί ο
Νίκος Γκόντας να έχει μια αποδοχή Υπάρχουν κάποια ευρήματα στο
ωστόσο η ερμηνεία για την αλλαγή ερώτημα ποιόν θεωρείτε καταλλη-
διοίκησης είναι ότι όσα είχε να λότερο για δήμαρχο της πόλης τα
οποία αδικούν πολλά αξιόλογα
δώσει τα έδωσε και άρα πρέπει να
πρόσωπα τα οποία δεν έχουν τύχη
αλλάξει.
της προβολής του δημάρχου ή
▲ Γιατί όλα έχουν ένα τέλος. κάποιων ατόμων που έχουν χρόνια
στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Σκοτσέζικο ντους Ωστόσο προτιμήσαμε τις αυθόρ-
μητες απαντήσεις από το να επιλέ-
Ράβε ξήλωνε στην οδό Ζωσιμαδών. Δεν πέρασαν μερικές βδομάδες από την κατασκευή των πεζο- ξουμε εμείς αυθαίρετα κάποια ονό-
δρομίων και αλλάζουν από την αρχή τα πλακάκια ματα για υποψήφιους δημάρχους.
▲ Γιατί αν το κάναμε θα μας

Μικρά και ενδιαφέροντα κατηγορούσαν ότι παίζουμε κάποιο


πολιτικό παιχνίδι.
✔ Προκαταρκτική εξέταση για τις σωλήνες ✔ Και συμπληρώνουν ότι σε τελική ανάλυση Βγαίνει συμπέρασμα
ζήτησε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών. η Ν.Δ. δεν έχει και κάτι καλύτερο να παρουσιά-
✔ Μετά τα δημοσιεύματα και τις καταγγελίες σει στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ΠΑΡΟΛΑ αυτά όμως, από τα επί
που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ήπειρο. μέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά
✔ Θα μου πείτε ότι και στο παρελθόν έχουν ✔ Με ξάφνιασε η θέση του Αλέκου. των πολιτών που οι ερωτηθέντες
δει το φως της δημοσιότητας πολλές και σκλη- Όποια απόφαση και να ληφθεί ο ίδιος θα υπο- επέλεξαν, προκύπτουν ουσιαστικά
ρές καταγγελίες. γράψει για ΧΥΤΥ δήλωσε. συμπεράσματα.
ΟΣΟ για την ενιαία αντιπολίτευση ✔ Χωρίς να επεμβαίνει η εισαγγελία. ✔ Η Ν.Δ. κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για τα όσα Αν τα αναλύσει κανείς προσεκτι-
εδώ μιλάμε για σκοτσέζικο ντους. ✔ Κάτι άλλαξε και είναι γνωστό. Ο Εισαγγε- δεν έκανε τις πρώτες εκατό μέρες. κά θα οδηγηθεί σε κάποιες αξιολο-
Από την μια μεριά το ποσοστό λέας. ✔ Και δεν λέει κουβέντα για όσα αυτή δεν γήσεις που προκύπτουν από αυτές.
των πολιτών που γνωρίζει την συνέ- ✔ Αγωνία για την τελική χωροταξική κατανο- έκανε πεντέμισι χρόνια στην εξουσία… ▲ Και δεν χρειάζεται κανείς να
νωση είναι πολύ μικρό, που σημαί- μή του σχεδίου «Καλλικράτης». έχει ιδιαίτερες δημοσκοπικές γνώ-
✔ Αν αυτό δεν είναι ασέβεια προς τον κόσμο
νει ότι υπάρχει σοβαρό επικοινω- ✔ Αγωνία από τους δημάρχους μικρών δήμων σεις για να καταλήξει σε κάποια
τότε τι είναι;
νιακό πρόβλημα, από την άλλη οι κατά βάση. συμπεράσματα.
✔ Κάποιοι κατηγορούν τον Σαμαρά για την
πολίτες σε ένα πολύ υψηλό ποσο- ✔ Τι να γίνει όμως; Δεν μπορούσε να πάει
μεγάλη δημοσκοπική διαφορά του ΠΑΣΟΚ σε
στό θα στήριζαν μια προσπάθεια άλλο αυτή η κατάσταση.
βάρος της Ν.Δ. «Στιγμιαίο» λάθος
με κοινά αποδεκτό υποψήφιο ✔ Ούτε πολλούς δήμους να έχουμε, ούτε ΓΙΑ… στιγμιαίο λάθος μίλησαν
επαγγελματίες δημάρχους. ✔ Δηλαδή αν αρχηγός ήταν η Μπακογιάννη
δήμαρχο. κάποιοι στη συνεδρίαση του δημο-
✔ Κάποτε όλα τελειώνουν. η διαφορά θα ήταν μικρότερη;
Τα μηνύματα λοιπόν και εδώ τικού συμβουλίου κατά τη συζήτη-
✔ Ακούγεται για τον νομάρχη Ιωαννίνων ✔ Μην τρελαθούμε κιόλας. ση του θέματος που έχει προκύψει
ξεκάθαρα. ✔ Η Ν.Δ. θα περάσει αυτό ακριβώς που πέρα-
Αλέκο Καχριμάνη ως επιχείρημα. και αφορά την (αρχική) ανάδοχη
Η αντιπολίτευση δεν μπόρεσε να σε το ΠΑΣΟΚ μετά το 2004.
✔ Ως επιχείρημα ότι θα διεκδικήσει την εταιρεία που πήρε το έργο αντικα-
κάνει γνωστή την σημαντική εξέλι- ✔ Θα κάνει καιρό να συνέλθει και να γίνει
εκλογή του στην αιρετή περιφέρεια. τάστασης δικτύου ύδρευσης των
ξη της συνένωσης των δύο παρατά-
✔ Μετά από τόσα χρόνια δήμαρχος στο αξιόπιστη. δημοτικών διαμερισμάτων του
ξεων την ώρα που ο κόσμος στέκε- Μέτσοβο και Νομάρχης στα Γιάννινα, τι θα ✔ Σήμερα δεν την υπολογίζει κανείς και δεν δήμου.
ται θετικά στο να στηρίξει μια κάνει; Θα αποστρατευτεί; την σέβεται κανείς. Στην κοινοπραξία συμμετείχαν
τέτοια προσπάθεια. ✔ Μάλλον δύσκολο λένε αυτοί που τον ✔ Γιατί ξέρουν και βλέπουν τη άφησε πίσω συγγενικά πρόσωπα δημοτικού
▲ Με … δεν βάφονται αυγά. ξέρουν. της ως κυβέρνηση. συμβούλου και του γραμματέα του
δήμου.
Υπάρχει πρόβλημα ▲ Για στιγμιαίο λάθος είχε μιλή-
Êõêëïöüñçóå ç â’ Ýêäïóç ôïõ âéâëßïõ ãéá ôç ÷ïýíôá óôá ÃéÜííéíá σει και ο τραγουδιστής Πασχάλης,
αλλά η ζημιά έγινε…
ΣΕ κάθε περίπτωση υπάρχει πρό-
βλημα το οποίο πρέπει τα στελέχη Êõêëïöïñåß ç äåýôåñç Ýêä- Νέα δημοσκόπηση
της ενοποιημένης παράταξης να
εντοπίσουν και να το αντιμετωπί- ïóç ôïõ âéâëßïõ ìå ôßôëï
σουν έγκαιρα.
Χρόνος υπάρχει μπροστά και
«ÃéÜííéíá 1967-1974», ôá
μάλιστα επαρκής. ÷ñüíéá ôçò ÷ïýíôáò ìÝóá áðü
Θα μπορούσε ωστόσο να πει
κανείς ότι μπροστά μας βρίσκεται áöçãÞóåéò ðñùôáãùíéóôþí
το σχέδιο «Καλλικράτης» και άρα τι êáé áðüññçôá Ýããñáöá, ôïõ
σημασία έχουν όλα αυτά.
Μια και πιθανά οι εκλογές του äçìïóéïãñÜöïõ Óðýñïõ ΝΕΑ δημοσκόπηση γίνεται αυτές
ερχόμενου Νοεμβρίου θα γίνουν τις μέρες στην περιοχή μας.
κάτω από διαφορετικές χωροταξι- ÈåìåëÞ. Ç êåíôñéêÞ äéÜèåóç Με κατεύθυνση την εκλογή αιρε-
κές συνθήκες.. ãßíåôáé áðü ôçí åöçìåñßäá τού Περιφερειάρχη.
▲ Σωστό. Όπως όμως και να Στα ερωτήματα έχουν μπει ονό-
έχουν τα πράγματα μια ισχυρή «ÍÝïé Áãþíåò», ÄáãêëÞ 7, ματα όπως αυτά των Αργύρη,
παράταξη στον δήμο Ιωαννιτών θα Παντούλα, Καχριμάνη, Χατζηε-
μπορούσε να αποτελέσει την βάση
êáé ôá êåíôñéêÜ âéâëéïðùë- φραιμίδη.
για διεύρυνση συνεργαζόμενων åßá. ▲ Η οποία θα βγει στη δημοσιό-
δυνάμεων. τητα οσονούπω.