You are on page 1of 4

( ) -( ) Page 1 of 4

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သိ႔မ
ု ဟုတ)္ သဇင္နီ - (အပိုင္း ၄၃)
မင္းဟန္ | ၾကာသပေတးေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၁၃ နာရီ ၄၈ မိနစ္

(၁၅၄)
၁၅၄)

အမွတ္ ၅၄ ၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း။
၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္။
မစၥတာ ဘီလ္ရစ္ခ်က္ဆန္၊ မစၥတာေဂ်ဟမ္ရာဟင္မ္၊ မစၥတာဖီးလစ္(လ္)ရွယ္ႏြန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တ႔၏
ုိ စကားဝိုင္းက ….
အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားက ေလးနက္၍လာသည္။ ျမန္မာ့အေရးအေပၚ နက္နက္ရိႈင္းရႈိင္းပင္
ေဝဖန္ၾက၏။ ရႈျမင္ၾက၏။ အေျဖရွာၾက၏။ အာ႐ုံဝင္စားေနမႈက … အခ်ိန္၏ တိုက္စားျခင္းကိုပင္ သတိမထားမိၾက …။ ေန႔လည္စာ
စားခ်ိန္သ႔ပ
ို င္ တိုင္ခ့ၿဲ ပီ။ အက်ဥ္းက်ေနရသည့္ အိမ္ရွင္ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က …. ဧည့္သည္မ်ားကို၊ ေန႔လည္စာျဖင့္
တည္းခင္း၍ ဧည့္ဝတ္မေက်ႏုိင္သည့္အေပၚ အားနာစြာႏွင့္ပင္ ေတာင္းပန္ရ၏။ အိမ္တင
ြ ္က …. ၾကက္ဥတမ်ဳိးတည္းပဲ ရွိ၏။
ၾကက္ဥပင္လွ်င္ …. ၆ လံုးသာ ရွိ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ရွိၿပီး ဝယ္ခ်မ္းခ်က္ျပဳတ္ေပးသည့္ ‘မာရီယာ’ က မနက္ျဖန္
ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္မွ အျပင္ထက
ြ ္၍ ေစ်းဝယ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ …. အိမ္တင
ြ ္ ဧည့္သည္မ်ားကို ေန႔လည္စားႏွင့္ ဧည့္ခံရန္အတြက္
အစားအေသာက္မ်ားက မရွ…
ိ ။ မတတ္ႏိုင္။ ေကာ္ဖီႏွင့္ပင္ ဧည့္ခံရင္း …. ေတာင္းပန္ရသည္။

ေဆြးေႏြးမႈက ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆီသို႔ ေရာက္ရွိသြား၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က …
“… ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရ႕ဲ ျပတ္သားတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ က်မ ျမင္ေတြ႔ခ်င္ပါတယ္။ အဘက္ဘက္က
တုိက္ခုိက္တာခံေနရတဲ့ ‘ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ’ တခုကုိ ေထာက္ခံအားေပးမယ္ဆုိရင္ အင္မတန္ ျပတ္သားမႈ ရွိရပါ့မယ္။ က်မအေနနဲ႔
မၾကာခင္က အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ခ်မွတ္လုိက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာပါတ့ဲ အခ်က္အလက္
အသံုးအႏႈန္းေတြကို သိပ္သေဘာက်ၿပီး အလြန္ပဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံအားေပးတဲ့
ထုတ္ျပန္ခ်က္မွန္သမွ်ကုိ အားတက္သေရာ ၾကိဳဆုိပါတယ္…။”

မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ ေပးလုိက္သည့္ သမၼတၾကီး ကလင္တန္၏ စာတြင္ ထိုသ႔ို


အားေပးေထာက္ခံခ်က္မ်ား ေရးသားထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မစၥတာ ရာဟင္မ္ဘက္သို႔ လွည့္၍ … “ ကုလသမဂၢက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အတြက္ ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာထဲက


‘ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး က႑’ မွာ ‘ျပန္လည္ညိႇႏႈိင္းယူျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေရးတိ႔အ
ု ေၾကာင္း’ ကုိ က်မ ေလ့လာၾကည့္ၿပီးပါၿပီ။ အဲဒီ
အစီရင္ခံစာဟာ အင္မတန္ တိက်မွန္ကန္စာြ ပဲ ‘တိုးတက္မႈႏႈန္း’ နဲ႔ ‘ဖံ႔ြၿဖိဳးမႈ’ တိ႔ရ
ု ႕ဲ ကြာဟခ်က္ကို အေလးထား ခြဲျခားၿပီး
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တုိးတက္မႈႏႈန္းဟာ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈကိုေတာင္ အႏၲရာယ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ရွင္းလင္းျပထားပါတယ္။ စီးပြားေရး
ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္တ့ဲ နည္းနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တနည္းတလမ္းက ကူညီလုိၾကတယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေတြဟာ ဒီအခ်က္ကုိ
ေလ့လာသင့္ၾကတာေပါ့။”

မစၥတာရာဟင္မ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စကားကို သေဘာတူေၾကာင္း ေျပာ၏။ ၿပီးလွ်င္ … “ႏိုင္ငံတခုရ႕ဲ အင္အားဟာ သူ႔


ႏုိင္ငံသားမ်ား အတြင္းမွာသာ ရွိတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔ နားလည္ထားပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စု တခုဟာ လူေတြအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈ
မရိွဘူးဆိုရင္ ဒီႏုိင္ငံအတြက္ ေရွ႕ႏုိင္ငံေရး အလားအလာ သိမ္မရွိေတာ့ပါဘူး။” ဟု သူ၏ စကားကို အဆုံးသတ္၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မစၥတာရာဟင္မ္ကို … “ဟုိတုန္းကတည္းက ရွင္တ႔ရ


ို ႕ဲ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ မွန္တယ္လုိ႔ က်မ
ထင္ခဲ့တာပါ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းေတြကို က်မ အမွာစကား ပါးခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ က်မ အဲဒီႏုိင္ငံေတြကို အေလးေပး၊
ေဇာင္းေပးၿပီး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ စီးပြားေရးစနစ္တခုရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈဆုိတာဟာ တဦးအေပၚတဦး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မႈအေပၚမွာ
တည္ပါတယ္လ႔…
ို ။ အစိုးရနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတု႔ဟ
ိ ာ တဦးအေပၚတဦး ဘယ္ေလာက္ ယံုၾကည္ႏုိင္သလဲ ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ ဘယ္သူမွ

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4399-2009-12-17-07-32-46.html?tmpl=co... 1/13/2010
( ) -( ) Page 2 of 4

ယံုၾကည္ကုိးစားမႈ မရွိတ့ဲ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို က်င္းပေနတာဟာလည္း ဘာမွ အသံုးက်လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထု


ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ မရွိတ့ဲ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထုရ႕ဲ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ
မပါတဲ့ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းဟာလည္း တကယ့္တုိးတက္မႈဆီကုိ ဦးတည္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုး တြက္ခ်က္လိုက္ရင္
ဒီမိုကေရစီလိုခ်င္သူမ်ားနဲ႔ မလုိခ်င္သူမ်ားအၾကားမွာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မႈ ရွိဖ႔ေ
ို တာ့ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီဟာလည္း တုိင္းျပည္အတြက္
ေထာက္ထားၿပီး က်မတိ႔ု လုိအပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္…။”

(၁၅၅)
၁၅၅)
နယူးေယာက္တုိင္း သတင္းေထာက္ မစၥတာ ဖီးလစ္ရွယ္ႏြန္က …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္
မစၥတာ ဘီလ္ရစ္ခ်က္ဆန္တို႔ ႏွစ္ဦးကုိ စားပြတ
ဲ င
ြ ္တြဲထုိင္၍ စကားေျပာေနသည့္ပံု ဓာတ္ပံုတြဲ႐ိုက္၏။ အေနာက္ဘက္နံရံတင
ြ ္က
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဆီေဆး႐ုပ္ပံု ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ၾကီး….။

မစၥတာ ဖီးလစ္ရွယ္ႏန
ြ ္က …. ၿခံဝင္းအတြင္းလိုက္လံ၍ ၾကည့္ရႈလ႔ရ
ုိ မလားဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံတြင္ ခြင့္ေတာင္း၏။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ရယ္ေမာ၍ က်မကို ေစာင့္ထိန္းထားရတဲ့ ဗိုလ္မႉးၾကီး ေသြးတက္ေနပါဦးမယ္ဟု ဆုိသည္။

ၿခံဝင္းအတြင္းရွိ ဥယ်ာဥ္ကို …. မျပဳျပင္ႏုိင္ခ့သ


ဲ ည္မွာ ၾကာၿပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိခင္ရွိစဥ္ကမူ …. ၿခံလုပ္သားတဦး ငွားရမ္းၿပီး
စနစ္တက် ျပဳျပင္ခ့၏
ဲ ။ ယခုမူ …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဘဝႏွင့္ အထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္မွစ၍ မျပဳျပင္ႏုိင္ခ…
ဲ့ .။
ဧည့္သည္မ်ားလာမည္ျဖစ္၍ …. စစ္အုပ္စုမွပင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ရက္က …. စစ္သားမ်ားႏွင့္ ၿခံဝင္းကုိ ရွင္းလင္းျပဳျပင္ေပးထားသျဖင့္ ….
ၿခံဝင္းက အနည္းငယ္ ရွင္း၍ …. သပ္ရပ္ေန၏။

နယူးေယာက္တိုင္း သတင္းေထာက္ မစၥတာရွယ္ႏန


ြ ္က အားလုံးသို႔ ရည္ရြယ္၍ ေမးခြန္းတခုထုတ္၏။ “ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အခု ဘယ္လုိဆက္ဆံႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္သလဲ။ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥမွာ ကန္႔သတ္ထားသလား။”

မစၥတာရာဟင္မ္က … မစၥတာရွယ္ႏန
ြ ္၏ အေမးအေပၚ သူ၏ အျမင္ကို ဦးစြာေဆြးေႏြးသည္။
“ကုန္သြယ္ေရးကေတာ့ ဒီႏိုင္ငံကုိ ပိုမိုပင
ြ ့္လင္းလာေစတဲ့ အသြင္ေဆာင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ပိုမိုဆက္ဆံလာတဲ့ ကိစၥမွာ
ကုန္သြယ္ေရးဟာ တန္ဖုိးရွိတ့ဲ ကိရိယာတခုလုိ႔ ထင္ရပါတယ္…။”

မစၥတာရာဟင္မ္၏ စကားအဆုံးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က …

“ရွင္တို႔ ကုန္သယ
ြ ္ေရး ကန္႔သတ္မႈအတြက္ ေျပာေနၾကတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး အေတြးအေခၚ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား
ရွိပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္မ်ဳိးအေပၚ အျငင္းပြားမႈဟာလည္း ဘယ္ေတာ့မွ အေျဖေပၚမယ့္ပံု မေပၚပါဘူး။ ႐ုိး႐ုိး အရပ္သားေတြကို ထိခုိက္မယ့္
လုပ္ရပ္ေတြကို လူေတြက မလုပ္ခ်င္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရ႕ဲ တည္ဆဲကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းေတြဟာ တကယ္ပဲ လူထုကုိ
အေထာက္အကူ ျပဳေနသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အစုိးရကို တည္ၿမဲေနေစဖုိ႔ အခြင့္အေရး ေပးေနသလား၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ မဖြ႔ံၿဖိဳးလာခင္
စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးလာတဲ့ ဥပမာအေနနဲ႔ လူေတြက ဘယ္ႏုိင္ငံေတြကို ဥပမာ ေပးသလဲ၊ လူေတြက အာဆီယံႏုိင္ငံေတြရ႕ဲ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈ
ပံုသ႑ာန္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရ႕ဲ အေျခခံန႔ဲ ကြာျခားလွပါတယ္။ ဥပမာ … အင္ဒိုနီးရွားကုိ ၾကည့္ပါ။ ဆူဟာတုိ အာဏာရယူလာတဲ့ေနာက္
ပံုစံကလည္း အလြန္ကာြ ျခားလွတ့ဲ အေျခအေနမ်ဳိးမွာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ နည္းရတာကလည္း ေရြးေကာက္ပရ
ြဲ လဒ္ကုိ
မေလးစားခဲ့လ႔ုိပါပဲ။ အဲဒီလို လုပ္ရပ္က ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကုိ ကိုင္လႈပ္ပစ္လုိက္ပါတယ္။ အလားတူ ကိစၥမ်ဳိး အာဆီယံႏုိင္ငံေတြမွာ
မျဖစ္ပါဘူး။ အဲဒီႏုိင္ငံေတြမွာ အစုိးရအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ တည္ရွိေနပါတယ္။ ဆူဟာတုိက စစ္တပ္ အသံုးစရိတ္ကုိေတာင္
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့တယ္ …။”

မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္ကလည္း ဂ်ပန္ႏွင့္ စကၤာပူတ႔၏


ို ခ်ဥ္းကပ္ပံုအေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ နဝတႏွင့္ ပိုၿပီး နီးနီးကပ္ကပ္
ဆက္သြယ္သည့္ပံုစံ …။ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈမ်ားကို ျခြင္းခ်က္မထားဘဲ တုိးေပးသင့္သည္ဟု ယံုၾကည္ေနမႈ…။

“… ဂ်ပန္နဲ႔ စကၤာပူတို႔ ဆိုလုိခ်င္တာကေတာ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရ႕ဲ မူဝါဒဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚမွာ သိပ္ျပင္းထန္လြန္းတယ္၊


နဝတကုိ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥေတြမွာ ပုိၿပီး တုိးတက္လာဖု႔ဆ
ိ ိုရင္ သူတုိနဲ႔ အျပဳသေဘာ ဆက္သြယ္သင့္တယ္ ေပါ့ …” ဟူ၍
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္က သူ၏ စကားကို အဆုံးသတ္လိုက္သည္။

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4399-2009-12-17-07-32-46.html?tmpl=co... 1/13/2010
( ) -( ) Page 3 of 4

မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္၏ စကားဆုံးသည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ အျမင္ကုိ ပြင့္ပင


ြ ့္လင္းလင္းပင္ ေျပာ၏။

“ရွင္ေျပာတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကုိ က်မ ေကာင္းေကာင္း သေဘာမတူႏုိင္ေသးပါဘူး။ ရွင္ဆိုလုိခ်င္တ့ဲပံုကုိ က်မ


နားလည္သေလာက္ကေတာ့ နဝတဟာ စီးပြားေရး အေထာက္အပံ့ေတြရလုိ႔ အခုလုိ မူေျပာင္းေဆာင္ရြက္ေအာင္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ရွင္ … အခု
ေျပာေနပံုအရ စီးပြားေရး အကူအညီရဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ သူတုိ႔ ဒီလုိ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနသလုိ ျဖစ္ေနျပန္တယ္။ နဝတ မူေျပာင္းၿပီး
လုိက္ေလ်ာမႈတခ်ဳိ႕ ရွိလာတာဟာ အျပဳသေဘာဆက္ဆံေရးေတြ၊ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈေတြေၾကာင့္လား။ ဒါမွမဟုတ္ အကူအညီ
အေထာက္အပံ့ေတြ ရလာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ေနတာလား ဆိုတာပါပဲ။”

“… အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထက
ဲ လူတခ်ဳိ႕ရဲ႕ အဆုိအရေတာ့ ‘မုန႔တ
္ ဖက္၊ တုတ္တဖက္’ မူဝါဒကို က်င့္သံုးသင့္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။
တခ်ဳိ႕လူေတြက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ကင္းကြာေနၿပီလုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္အေပၚမွာ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုရ႕ဲ မူဝါဒ ဘယ္လုိ ထားသင့္သလဲ …” ဟူ၍ မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေမးခြန္းထုတ္၍ သူ၏
စကားကို အဆုံးသတ္လိုက္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာျပည္အေပၚ အျပဳသေဘာ ဆက္ဆံလုိသူေတြ၏ အျမင္သည္ ၾကည္လင္သလား၊


မၾကည္လင္ဘူးလားဆုိသည္ကို သူမအေနျဖင့္မူ ေရေရရာရာ မဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေျပာ၏။ ၿပီးလွ်င္ … သူမက …

“မုန႔တ
္ ဖက္၊ တုတ္တဖက္ ဆက္ဆံေရးမွာ တုတ္က ဘာကုိ ဆုိလိုတာလဲ …” ဟု မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္ကို ျပန္၍ေမး၏။

“… တုတ္ဆိုတာက ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြပဲေလ။ ကမၻာ့ဘဏ္ အကူအညီေတြကို ဆုိင္းင့ံထားမယ္၊ ကုလသမဂၢ အကူအညီနဲ႔


ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ကန္႔သတ္ထားမယ္၊ အာရွဘဏ္ ေခ်းငွားတာေတြကုိ ျငင္းပယ္ထားမယ္၊ ဂ်ပန္ရ႕ဲ အဆိုအရေတာ့
အကူအညီေတြ ေပးျခင္းဟာ ဆက္ဆံေရးေတြ ပုိတိုးတက္လာေစတယ္ေပါ့။ တခ်ဳိ႕က ေျပာၾကတယ္၊ အေမရိကန္ကေတာ့ တုတ္ပဲ
ျပေနတယ္တဲ့။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ရန္ကုန္မွာ အေမရိကန္သံအမတ္ၾကီးေတာင္ မထားဘူး၊ ေနာက္ၿပီး နဝတကုိ က်ေနာ္တုိ႔
တခ်ိန္လံုး ရႈတ္ခ်ေဝဖန္ေနပါတယ္…” မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္၏ စကားအဆုံးတြင္၊ မစၥတာရာဟင္မ္က …

“အခု က်ေနာ္တုိ႔ အေျခအတင္ ေျပာဆိုေနၾကတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကုိ ဝါက်ပံုစံ ေျပာင္းဖြ႔ဲၿပီး ၾကည့္ဖုိ႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တုိ႔
ေျပာဆုိေနၾကတာက ‘အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး’ ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။ အယူအဆ သေဘာကေတာ့
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာေစဖု႔ိ တန္ဖုိးတခု ေပးဆပ္ရမယ့္ သေဘာပါ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာဖုိ႔ တုိက္တြန္းရင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာေစမယ့္
ကြ်မ္းက်င္မႈ အေထာက္အကူေတြပါ ေပးဖို႔ အဆင္သင့္ရိွရမွာ ျဖစ္ပါတယ္…”

စကားဝိုင္းက အေျခအတင္သေဘာ ဆန္လာသည္။ ျမန္မာအေရးအတြက္၊ ႏိုင္ငံတကာမွ အေရးၾကီးသည့္


သေဘာထားဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္ … ေဆြးေႏြးေနၾကသည့္ စကားဝိုင္းက ထက္သန္တက္ၾကြဖြယ…
္ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ …

“အခု ေျပာေနၾကတာက စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တခုတည္းကုိလား။ ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေရာ ပါပါသလား။


အဲဒီလုိပါတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ …ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြမွာ ျခြင္းခ်က္ေတြပါ ပူးတြဲ ထည့္ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ျခြင္းခ်က္နဲ႔ ေထာက္ပံ့ကူညီတာမ်ိဳး
ဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဓိပၸာယ္ရွိတ့ဲ ျခြင္းခ်က္မ်ဳိးေတာ့ ျဖစ္ရပါ့မယ္။ က်မအေနနဲ႔ကေတာ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကရမယ္ဆိုတဲ့
ျခြင္းခ်က္မ်ဳိးေပါ့။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈဟာ ကိစၥေျမာက္ျမားစြာဆီကုိ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါတယ္။ က်မကို ‘ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္ခ်င္သ’ူ လုိ႔
ေဝဖန္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စားပြတ
ဲ ဖက္တခ်က္မွာ ထုိင္ရင္း ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္ၿပီး ေတြ႔လုိတာပါ …”

“ႏုိင္ငံတကာကုိ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အဓိကမွာၾကားလုိခ်က္က ဘာမ်ားပါလိမ…


့္ ” ဟူ၍ မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
ေမးသည္။

“… ေက်းဇူးျပဳၿပီး နဝတကုိ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုေပးၾကပါ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရဲ႕ ဖိအားေပးမႈဟာ ထိေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ နဝတဟာ


စိတ္လႈပ္ရွားမႈကုိ အေျချပဳၿပီး ေဆာင္ရက
ြ ္ေနတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္ျခင္တံု ဉာဏ္ရည္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာရဲ႕ ဖိအားေပးမႈဟာ အင္မတန္ အေထာက္အကူ ရေနပါတယ္။ နဝတအဖြ႔ဲဝင္ေတြဟာ ႏုိင္ငံတကာ စာနယ္ဇင္းေတြမွာ
သူတ႔အ
ုိ ေၾကာင္း ဘယ္လုိေတြ ဆုိၾကေရးၾကတယ္ဆိုတဲ့အေပၚ အင္မတန္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံ လႈပ္ရွားလြယ္တတ္ၾကပါတယ္…၊ က်မ
ဒီလုိ မွတ္ခ်က္ျပဳတာကိုေတာ့ အမ်ားတကာကို မေျပာျပေစခ်င္ဘူး…”

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4399-2009-12-17-07-32-46.html?tmpl=co... 1/13/2010
( ) -( ) Page 4 of 4

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စကားဆုံးသည္ႏွင့္ ဧည့္ခန္းအတြင္း တိတ္ဆိတ္လ်က္ … အားလုံးက ေလးေလးနက္နက္ ေတြးေတာ၍


ေနၾကသည္။ မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္တ႔က
ို … ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး၍ ၿပီးလွ်င္၊ နဝတ၏ အတြင္းေရးမႉး(၁)ႏွင့္ ထပ္မံ၍
ေတြ႔ရန္ ရွိ၏။ ၿပီးလွ်င္ … အင္းစိန္ေထာင္သ႔သ
ို ာြ း၍ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရန္ ရွိ၏။ အခ်ိန္က … က်ပ္က်ပ္သိပ္သိပ္ပင္ …။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္က ျပည္ပမွာရွိေနၾကသည့္ ျမန္မာအတိုက္အခံမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ဘာမ်ားမွာခ်င္တာရွိလဲဟူ၍
ေမးသည္။

“… က်မ မွာခ်င္တာကေတာ့ ‘ညီညြတ္ၾကပါ’ လုိ႔ ဆုိတာတခုပါပဲ။ သူတ႔ုိ အခ်င္းခ်င္း ကေတာက္ကဆေတြ ျဖစ္မေနၾကပါနဲ႔ …။ သူတ႔ုိ
ကိုေတာ့ ရွင္းရွင္းပဲ ေျပာလုိက္မယ္၊ ကြၿဲ ပဲတာမ်ဳိး မလုပ္ျပၾကနဲ႔ …။ အေၾကာင္းအရာ တခုခုအေပၚမွာ သေဘာတူညီမႈ မရၾကဘူးဆိုရင္
အဲဒီအရာကုိ ေခြၽးသိပ္ထားလုိက္ၾကပါ။ လုပ္ငန္းစဥ္တခုကုိ ဆံုးျဖတ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ပုဂၢိဳလ္စေ
ြဲ တြ ေဘးဖယ္ၿပီး အေျခခံမူေပၚမွာသာ
အေျချပဳဆံုးျဖတ္ၾကပါလို႔ … ဒီေလာက္ပါပဲရွင္။”

ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမႈက ၿပီးျပည့္စုံေလၿပီ…။ ေဆြးေႏြးရန္ဟူ၍က မက်န္ေတာ့…။ ျပန္ရန္ ထိုင္ရာမွ ထၾက၏။ အျပန္အလွန္


ႏႈတ္ဆက္သံတ႔ျို ဖင့္ ဧည့္ခန္းသည္ စိုလင
ြ ္လ်က္…။ မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္က ေနာက္ဆုံး ႏႈတ္ဆက္ရင္း … သားငယ္မ်ားအေပၚ စြန႔္
ခြာထားရစ္ရသည့္ မိခင္တဦး၏ ခံစားခ်က္ကို ေမး၏။

“…သူတ႔ေ
ို လးေတြန႔အ
ဲ တူ က်မအတူ ရွိမေနတဲ့အတြက္ က်မ လိပ္ျပာမွာ အျပစ္မကင္း ျဖစ္ေနတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့
မိုက္ကယ္လ္အေနနဲ႔ ၾကိဳးစားျဖည့္ဆည္း ေပးေနတယ္ဆိုတာ က်မ သိေနပါတယ္။ သူတ႔ုိတေတြ အားလံုးက က်မအေပၚ နားလည္မႈ
ရွိၾကပါတယ္ရွင…
္ ။” ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စကားသံသည္သာ ဧည့္ခန္းအတြင္း … ႐ိုက္ခတ္လ်က္ …။ အမွတ္ (၅၄)
တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ ေနအိမ္ဧည့္ခန္းက တိုးတိတ္၍ ဆိတ္ၿငိမ္စြာႏွင့္ …။

ကိုးကား …

- ေရႊခေမာက္မွတ္တမ္းလႊာ
- ဝီလ်ံဟန္ဂေလ၏ က်ေနာ့္ေမေမ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေၾကာက္ရ႕ံြ ျခင္းမွ လြတ္ကင္းေရး
- Nation News Talk, Channel 9 တြင္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္ ေနရွင္းသတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဆူသီခ်ဳိင္းယြန္ႏွင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း
- အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဘီလ္ရစ္ခ်ဒ္ဆန္၊ UNDP ကုလသမဂၢ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈ အစီအစဥ္မွ ေဂ်ဟန္ရာဟင္မ္ႏွင့္ New York
Times (NYT) သတင္းေထာက္ ဖီးလစ္ပ္ရွယ္ႏန
ြ ္တို႔ ၃ ဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4399-2009-12-17-07-32-46.html?tmpl=co... 1/13/2010