You are on page 1of 5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.

HCM

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


------------------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

QUẢN TRỊ HỌC

THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC

1. Mục tiêu của môn học :

Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể lãnh đạo, quản lý
một tổ chức kinh doanh hoặc các tổ chức trong các lĩnh vực khác.
Sau khi học môn này , sinh viên sẽ :
• Hiểu Quản trị là gì, và biết những công việc của nhà quản trị.
• Có kiến thức và kỹ năng để quản trị có hiệu quả.

2. Yêu cầu của môn học :


Môn Quản trị học không bắt buộc sinh viên phải học trước bất cứ môn học nào trong
chương trình đại học, nhưng để tiếp thu tốt nội dung môn học, sinh viên cần có kiến thức phổ
thông tổng hợp về khoa học xã hội và nhân văn, ví dụ về các tổ chức trong xã hội, quan hệ con
người, chi phí, thành quả công việc v.v…
Vì nhiều ví dụ minh hoạ sẽ được lấy từ cuộc sống thực tế, nhất là trong lĩnh vực kinh
doanh, nên sinh viên cần tập thói quen đọc báo hàng ngày và các tạp chí định kỳ hoặc các trang
web về quản trị kinh doanh như Nhà quản trị, Kinh tế Sài gòn, các trang web “chúngta.com”,
“bwportal ” v.v... để có thông tin về các tình huống cụ thể.

3. Thời lượng của môn học :


Môn Quản trị học là một học phần có 4 đơn vị học trình, học trong 60 tiết, được phân bổ
như sau :
• Số tiết lý thuyết : 30
• Số tiết thảo luận, bài tập : 15
• Số tiết tự học, thuyết trình, báo cáo chuyên đề : 15

4. Phương pháp giảng dạy :


• Giảng viên giới thiệu tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn sinh viên đọc tài liệu
(30 tiết)
• Sau một nhóm bài theo chủ đề, giảng viên sẽ cho câu hỏi hoặc tình huống để sinh viên làm
bài tập và thảo luận tại lớp (15 tiết).
• Bổ sung bài giảng chính khoá bằng các chuyên đề để sinh viên tự nghiên cứu và thuyết
trình (15 tiết).

5. Đánh giá kết quả học tập :


• Nghiên cứu, thuyết trình, bài tập tại lớp : 30%
• Bài thi cuối khoá (tự luận hoặc trắc nghiệm) : 70%

6. Tài liệu học tập :


• Học liệu căn bản : Tài liệu hướng dẫn học tập môn “Quản trị học ” do Tiến sĩ Trần Anh
Tuấn, Thạc sĩ Lê Thị Thanh Xuân, Thạc sĩ Mai Thị Hoàng Yến biên soạn, tài liệu lưu
hành nội bộ của Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh năm 2007.
• Chương trình phát thanh môn Quản trị học trên Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM.
• Ngoài học liệu căn bản trên, sinh viên có thể đọc tham khảo bất cứ cuốn sách “Quản trị
học” nào bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để củng cố và mở rộng kiến thức.

7. Phân bố thời gian giảng dạy


• Phần lý thuyết
1. Đại cương về Quản trị và Quản trị học (3t)
2. Nhà quản trị (3t)
3. Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại (3t)
4. Chức năng hoạch định của Nhà quản trị (3t)
5. Các khái niệm căn bản về tổ chức (3t)
6. Các mô hình bộ máy tổ chức (3t)
7. Chức năng lãnh đạo của Nhà quản trị (3t)
8. Chức năng Kiểm tra của Nhà quản trị (3t)
9. Ra quyết định (3t)
10. Truyền thông trong quản trị (3t)

Tổng số tiết lý thuyết : 30 tiết

• Phần bài tập và thảo luận

1. Chủ đề 1 (Tổng quát. Chương 1, 2, 3) (5t)


2. Chủ đề 2 (Chức năng quản trị. Chương 4, 5, 6, 7, 8 ) (5t)
3. Chủ đề 3 (Kỹ năng quản trị. Chương 9, 10) (5t)
Tổng số tiết bài tập : 15 tiết

• Phần chuyên dề tự hoc


1. Chuyên đề 1. Tư tưởng quản trị của người Việt Nam (7t)
2. Chuyên đề 2 . Nhược điểm của công tác quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam
(8 t)
Tổng số tiết báo cáo chuyên đề : 15 tiết

NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC


1. Đại cương về Quản trị và Quản trị học :
• Mục tiêu yêu cầu : Giới thiệu khái quát về Quản trị làm cơ sở cho việc học các chương
sau .
• Nội dung chính :
- Định nghĩa Quản trị
- Nội dung của hoạt động Quản trị
- Tính chất và ý nghĩa của hoạt động quản trị
- Sự phát triển của Quản trị học
• Những kiến thức cốt lõi cần nắm :
- Nội dung của từng chức năng Quản trị
- Phân biệt hiệu quả với kết quả
- Tính phổ biến của Quản trị

2. Nhà Quản trị :


• Mục tiêu yêu cầu : Hiểu rõ vai trò , nhiệm vụ và yêu cầu về kỹ năng của Nhà quản trị
• Nội dung chính :
- Khái niệm , các cấp bậc và chức năng của Nhà quản trị
- Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của các Nhà quản trị
- Các vai trò của Nhà quản trị
- Các khó khăn và thách đố đối với Nhà quản trị trong thời đại hiện nay.
• Những kiến thức cốt lõi cần nắm :
- Phân biệt Nhà quản trị với người thừa hành
- Các cấp bậc của Nhà quản trị, nhiệm vụ của họ
- Yêu cầu về kỹ năng của Nhà quản trị
- Vai trò của Nhà quản trị

3. Khái quát về lý thuyết Quản trị hiện đại :

• Mục tiêu yêu cầu : Cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết cơ bản về các lý thuyết quản trị
xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 , hiện còn được áp dụng .
• Nội dung chính :
- Các lý thuyết cổ điển
- Các lý thuyết tâm lý xã hội
- Các lý thuyết định lượng
• Những kiến thức cốt lõi cần nắm :
- Lý thuyết Quản trị của Taylor, Fayol, Weber.
- Nghiên cứu Hawthornes, lý thuyết nhu cầu của Maslow, lý thuyết X - Y của Argyris.
- Lý thuyết định lượng
- Sự đúng đắn và mặt giới hạn của từng lý thuyết.

4. Chức năng hoạch định của Nhà quản trị :


• Mục tiêu yêu cầu : Hiểu rõ nội dung, tính chất và những việc phải làm của Nhà quản trị
trong việc hoạch định hoạt động tương lai của tổ chức.
• Nội dung chính :
- Vai trò và ý nghĩa của hoạch định.
- Phân loại kế hoạch.
- Tiến trình hoạch định chiến lược.
- Kỹ thuật quản trị theo mục tiêu.
• Những kiến thức cốt lõi cần nắm :
- Ý nghĩa của chức năng hoạch định
- Phân biệt chiến lược và kế hoạch
- Các bước để thiết lập chiến lược
- Nội dung và giá trị của kỹ thuật MBO

5. Các khái niệm căn bản về tổ chức :


• Mục tiêu yêu cầu : Hiểu rõ một số khái niệm quan trọng cần thiết để xây dựng bộ máy tổ
chức
• Nội dung chính :
- Vai trò và tính chất của công tác tổ chức
- Tầm hạn quản trị
- Quyền hành quản trị
- Phân cấp quản trị
• Những kiến thức cốt lõi cần nắm :
- Quan hệ giữa tầm hạn quản trị với bộ máy tổ chức
- Cơ sở vững chắc của quyền hành quản trị
- Ưu điểm và nhược điểm của việc phân cấp quản trị
6. Các Mô hình bộ máy tổ chức :
• Mục tiêu yêu cầu : Hiểu rõ các cách thức tổ chức khác nhau, ưu nhược điểm của từng mô
hình để chọn lựa áp dụng.
• Nội dung chính :
- Khái niệm về bộ máy tổ chức và những yếu tố cần xem xét khi xây dựng bộ máy tổ
chức
- Các cách thức phân chia đơn vị trong tổ chức
- Các mô hình bộ máy tổ chức
• Những kiến thức cốt lõi cần nắm :
- Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng bộ máy tổ chức .
- Ưu và nhược điểm của từng mô hình bộ máy tổ chức

7. Chức năng lãnh đạo của Nhà quản trị :


• Mục tiêu yêu cầu : Cung cấp những hiểu biết cần thiết để Nhà quản trị làm tốt việc lãnh
đạo và động viên nhân viên dưới quyền.
• Nội dung chính :
- Khái niệm về chức năng lãnh đạo và động viên
- Các lý thuyết giải thích sự lãnh đạo hữu hiệu
- Các lý thuyết hướng dẫn cách thức động viên
• Những kiến thức cốt lõi cần nắm :
- Các lý thuyết về lãnh đạo và động viên
- Giá trị và giới hạn của từng lý thuyết

8. Chức năng kiểm tra của nhà quản trị :


• Mục tiêu yêu cầu : Hiểu được tầm quan trọng của công tác kiểm tra và những phương
pháp, nguyên tắc để tiến hành kiểm tra có hiệu quả.
• Nội dung chính :
- Khái niệm và tầm quan trọng của kiểm tra
- Qui trình kiểm tra
- Các nguyên tắc kiểm tra
• Những kiến thức cốt lõi cần nắm :
- Ý nghĩa của kiểm tra
- Các bước trong qui trình kiểm tra
- Những nguyên tắc để tiến hành kiểm tra

9. Ra quyết định :
• Mục tiêu yêu cầu : Cung cấp cho sinh viên những sự hiểu biết cần thiết để có thể đưa ra
những quyết định đúng đắn trong quá trình quản trị .
• Nội dung chính :
- Khái niệm về việc ra quyết định
- Tiến trình ra quyết định
- Ưu điểm và nhược điểm của việc ra quyết định tập thể .
• Những kiến thức cốt lõi cần nắm :
- Phân loại quyết định theo tiến trình
- Mô hình cổ điển và mô hình hành chính của việc ra quyết định
- Các bước trong tiến trình ra quyết định
- Ưu và nhược điểm của việc ra quyết định tập thể

10. Truyền thông quản trị :


• Mục tiêu yêu cầu : Cung cấp những hiểu biết cần thiết để Nhà quản trị có thể thực hiện
việc truyền thông và giao tiếp có hiệu quả .
• Nội dung chính :
- Khái niệm và tầm quan trọng của truyền thông trong quản trị
- Qui trình truyền thông
- Các kênh truyền thông
- Các điều cần lưu ý để truyền thông có hiệu quả .
• Những kiến thức cốt lõi cần nắm :
- Qui trình truyền thông
- Ưu điểm và nhược điểm của các kênh truyền thông khác nhau

11. Các chủ đề bài tập và thảo luận :


1. Những vấn đề chung về quản trị (chương 1 , 2 , 3)
2. Các chức năng quản trị (chương 4 , 5 , 6 , 7, 8)
3. Các kỹ năng quản trị (chương 9 , 10)

12. Các báo cáo chuyên đề, thuyết trình :


1. Tư tưởng quản trị của người Việt Nam
2. Nhược điểm của công tác quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Viết đề cương: Tiến sĩ Trần Anh Tuấn


Tháng 8/2007