You are on page 1of 1

( ) - Page 1 of 1

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သိ႔မ
ု ဟုတ)္ သဇင္နီ အပိုင္း - ၄၄
မင္းဟန္ | တနလၤာေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၁၃ နာရီ ၄၄ မိနစ္ ေဆာင္းပါး

(၁၅၆)
၁၅၆)
၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္းကာလ …. ၅
ႏွစ္ ျပည့္ၿပီ။ စစ္အုပ္စုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္မေပး…။ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္းကို တႏွစ္ထပ္မံၿပီး
တုိးလိုက္ျပန္သည္။ စစ္အုပ္စု၏ အေၾကာင္းျပခ်က္က …. ပထမဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္ တႏွစ္တာကာလသည္၊ နဝတအဖြ႔၏
ဲ အမိန႔္
အာဏာစက္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုတႏွစ္ထိန္းသိမ္းထားမႈ ေနာက္ပိုင္းကာလသည္သာ …. ဥပေဒအရ ပုဒ္မ ၁ဝ (ခ) ၏
သက္ေရာက္မႈကာလ။ သိ႔ေ
ု ၾကာင့္ … ၅ ႏွစ္ မျပည့္ေသး…။ ထု႔အ
ိ တြက္ ….. ေနာက္ထပ္တႏွစ္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ကာလ တုိးျမႇင့္၍
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သ႔မ
ို ်ား တတ္ႏုိင္ပါေသးသနည္း….။ ဤသိ႔ေ
ု သာ စစ္အုပ္စု၏ ‘သားပိုက္ေကာင္’ တရားဥပေဒဟူ၍သာ
…. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ညည္းမိေတာ့၏။

ဇူလုိင္လအတြင္း၌ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း …. ‘အာဆီယ’ံ အစည္းအေဝးသို႔ နဝတ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၊


ေလ့လာသူအျဖစ္ႏွင့္ တက္ေရာက္ခင
ြ ့္ရ၏။ ထုိစဥ္က …. အာဆီယံတြင္ ထိုင္း ၊ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒုိးနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဘရူးႏုိင္းႏွင့္
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတ႔သ
ို ည္သာ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ရွိ၏။ စစ္အးလြန္ ကမၻာ့အခင္းအက်င္းအသစ္၌ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြ႔ဲ
အစည္းမ်ားအတြင္း အာဆီယံသည္ အေရးပါသည့္ အင္အားစုတခုအျဖစ္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေန၏။ အာဆီယံ အစည္းအေဝးမ်ားက
…. အာဆီယံ၏ ေဆြးေႏြးဘက္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း တဆက္တည္း ေဆြးေႏြးၾကသည့္ အစည္းအေဝးျဖစ္သည္။ အာဆီယံ၏
ေဆြးေႏြးဘက္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္တ႔ို ပါဝင္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဆီယံအတြင္း၌ကား ….. သေဘာထားတခုတည္း ရွိမေန…။ ညိႇႏႈိင္း၍ ေနၾကရဆဲ….။ စကၤာပူက


ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အထီးက်န္မထားသင့္၊ အကူအညီေပးရမည္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဖိလစ္ပိုင္ကမူ …. စကၤာပူ၏
အယူအဆအေပၚ၌ တထပ္တည္း လက္မခံႏိုင္ …. ။ ညႇိၾကရ၏။ ေဆြးေႏြးေဖာ္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း …. ဂ်ပန္က စကၤာပူႏွင့္
တသေဘာတည္း ရွိေနၿပီး၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကမူ ဆန္႔က်င္၏။ အဆံုး၌မူ …. အာဆီယံအစည္းအေဝးက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
ပတ္သက္၍ မူဝါဒတရပ္ ခ်မွတ္ခ့ၾဲ က၏။

‘အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဆက္ဆံေရးမူဝါဒ’
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ …. အာဆီယံက အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိၾကသည္။

(၁၅၇)
၁၅၇)
၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း မိသားစုမဟုတ္သည့္ … ဧည့္သည္ ေနာက္ထပ္တဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ခင
ြ ့္ထပ္မံရရွိ၏။
ဧည့္သည္က …. ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္တပါး ျဖစ္၏။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ‘ဘာမင္ဟမ္’ ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းထုိင္သည့္
ဆရာေတာ္ ‘ဦးေရဝတ’ ကိုယ္ေတာ္…..။ အမွတ္ ၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္သို႔ ၾကြခ်ီလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္က ….
ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ …. ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (NCUB) ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေစာဘိုျမႏွင့္
ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး၊ ရန္ကုန္တင
ြ ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန႔္တ႔ႏ
ို ွင့္လည္း ေတြ႔ဆံု၏။ ဘာမင္ဟမ္ ေက်ာင္းဆရာေတာ္က ….
ျမန္မာ့အေရး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသံတမန္တပါးဟု ဆိုရမည္။ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး …. တိ႔အ
ု တြက္
ဝါတြင္းကာလၾကီးအတြင္းမွာပင္ …. ဘာမင္ဟမ္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးၿပီး မေနႏုိင္အား….၊ ခရီးထြက္လာရ၏။ ပထမဦးဆံုးေသာ
စစ္အုပ္စုမွ ခြင့္ျပဳလက္ခံသည့္ ‘သံဃာ့သံတမန္ၾကီး’…..။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က …. ဘာမင္ဟမ္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ကို ေန႔လယ္ဆြမ္း ဆက္ကပ္၍ဒါနျပဳ၏။ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာ၏။


ဆရာေတာ္၏ မိန႔မ
္ ွာခ်က္မ်ားကို နာယူ၏။ ေလွ်ာက္တင္စရာ …. အေရးကိစၥမ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထား၏။ ဘာမင္ဟမ္ေက်ာင္း
ဆရာေတာ္က … ဒကာမၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ နဝတ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မၾကာမီ
ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္ဟု …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျမြက္ၾကား၏။

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4416-2009-12-21-07-30-13.html?tmpl=co... 1/13/2010