You are on page 1of 5

( ) - Page 1 of 5

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သိ႔မ
ု ဟုတ)္ သဇင္နီ အပိုင္း - ၄၅
မင္းဟန္ | အဂၤါေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၀၅ မိနစ္ ေဆာင္းပါး

(၁၆၂)
၁၆၂)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္…. ေန႔စဥ္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္
လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း၌ ေနအိမ္ၿခံေရွ႕တြင္ သူမကို လာေရာက္ႏႈတ္ဆက္ၾကသည့္ လူထုကို ၿခံေရွ႕ထြက္၍ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ရျခင္းသည္လည္း
တခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ၿခံေရွ႕သိ႔ထ
ု ြက္၍ ႏႈတ္ဆက္စကားမဆုိမျခ်င္း လူထုသည္မျပန္၊ ေစာင့္၍ေနၾကသည္။ တစ…တစ လူထုက
မ်ားလာသည္။ ေလးငါးေျခာက္ဆယ္ တရာအထိ ျဖစ္လာသည္။ တနာရီၾကာလည္းမျပန္၊ ႏွစ္ႏွာရီၾကာလည္း… ဆက္၍ေစာင့္ေနၾကဆဲ….
။ ရန္ကုန္မိုးက အစိုးမရ…။ ေရအုိးေမွာက္သကဲ့သ႔…
ို ။ မညိဳ႕မမႈိင္း…မအံ႔မ
ု ဆိုင္းဘဲ …ျဖဳန္းကနဲရြာခ်တတ္၏။ မိုးရြာလွ်င္လည္း လူထုက
မုိးေရထဲ၌ ထီးေဆာင္း၍ေစာင့္၏။ ဤတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က …. လုပ္ကိုင္လက္စလုပ္ငန္းမ်ား ေခတၱရပ္ၿပီး… ၿခံေရွ႕သိ႔ထ
ု ြက္၍
လူထုကို ႏႈတ္ခန
ြ ္းဆက္ရ၏။

“က်န္းမာပါေစ…ခ်မ္းသာပါေစ….”

စသည္မွ် …ထြက္၍စကားေျပာရသည္။ ျပန္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းရသည္။ ဤသို႔ ေဒၚစုမွ ထြက…


္ ၊ ထြက္ၿပီး ႏႈတ္ခြန္းဆက္မွပင္ ၿခံေရွ႕
လူထုသည္ ေက်ေက်နပ္နပ္ႏွင့္ ျပန္သာြ းၾက၏။ သိ႔ေ
ု သာ္….မၾကာ…. ေနာက္ထပ္လူစုက ထပ္၍ေရာက္လာၾကသည္ပင္…။ တေန႔…
တေန႔… ၂ ၾကိမ္၊ ၃ ၾကိမ္မွ် ၿခံအေရွ႕သိ႔ု ထြက္ၿပီး လူထုကို ႏႈတ္ခြန္းဆက္ေနရ၏။ မလြယ…
္ .။

အိမ္အတြင္း အစည္းေဝးထုိင္ေနလွ်င္လည္း…. အစည္းအေဝးမွ ေခတၱခင


ြ ့္ေတာင္းၿပီး ….လူထုကို ထြက္၍ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ရ၏။
သတင္းမီဒီယားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေနလွ်င္လည္း … ဤသိ႔ပ
ု င္…ခြင့္ေတာင္းရျပန္၏။ ခက္ၿပီ။ လူထုကလည္း ဇြဲၾကီးၾကီးႏွင့္ ေစာင့္၏။
ေလထဲ၊ ေရထဲ မိုးထဲမေရွာင္….။ ေနပူ…ပူ။ ျမဴႏွင္းက်…က်။ အသက္အရြယ္ ၾကီးရင့္သည့္သူမ်ားလည္း ပါ၏။ မျဖစ္…။ ဤအတြက္
တခုခုေတာ့ နည္းလမ္းရွာရမည္။ ေနာက္ဆံုး … လူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည့္အခ်ိန္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ထားရွိရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဆံုးျဖတ္ရ၏။ ဘဘဦးတင္ဦး၊ ဘဘဦးၾကည္ေမာင္တ႔ိုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၏။ အားလံုးကလည္း လူထုႏွင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္
အခ်ိန္ေပး၍ ေတြ႔ဆံုရန္လုိေၾကာင္း သေဘာထားေပးၾက၏။

သိ႔ႏ
ု ွင့္ …၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔၊ စေနေန႔မွစ၍ တကၠသိုလ္ရိပ္သာ လမ္းအမွတ္ ၅၄ ၿခံဝင္းအေရွ႕၌ အပတ္စဥ္ …. စေန၊
တနဂၤေႏြရက္မ်ားတြင္ လူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆံုးျဖတ္လိုက္၏။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေနညိဳညေနခင္း လူထုေဆြးေႏြးပြ…


ဲ . သိ႔မ
ု ဟုတ…
္ . လူထု၏ ဘဝဟစ္တိုင္ လႈပ္ရွားမႈသစ္….။

(၁၆၃)
၁၆၃)
အမွတ္ ၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ…။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အၿမဲတမ္းသံအမတ္ၾကီး Mrs. Medeleine K. Albright ရန္ကုန္သို႔ လာၿပီး၊


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔၏။

အမွတ္ ၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္ဧည့္ခန္းအတြင္း အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦး ေတြ႔ဆံုမႈက သီးသန္႔ဆန္၏။


လြန္ခဲ့သည့္ ၁ဝ ရက္ခန္႔ကလည္း ဤဧည့္ခန္းအတြင္း၌ပင္ … ကုလသမဂၢမွ အထူးအရာရွိ ‘အယ္ဗာ႐ိုဒီဆိုတ’ုိ ႏွင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုခ့ေ
ဲ သး၏။ ယခု … မစၥမက္ဒလင္းေအာဘ႐ိုက္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းက လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္တင
ြ ္

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4474-2009-12-29-07-55-54.html?tmpl=co... 1/13/2010
( ) - Page 2 of 5

ဒုတိယေျမာက္ ႏုိင္ငံျခားသံတမန္ ဧည့္သည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္မွလာသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္မူ …


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရစဥ္ … လြန္ခဲ့သည့္ ၁၈ လက တၾကိမ္ေတြ႔ဆံုခဲ့ဖူးၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိစဥ္က …. အေမရိကန္ကန
ြ ္ကရက္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဘီလ္ရစ္ခ်က္ဆန္၊ ကုလသမဂၢမွ ပုဂိၢဳလ္တဦး၊
နယူးေယာက္တုိင္း သတင္းစာမွ သတင္းေထာက္တဦးတိ႔ုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု …. ေတြ႔ဆံုသည့္ မစၥမက္ဒလင္းေအာဘ
႐ိုက္က ဝါရွင္တန္မွ ဒုတိယ၊ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္တဦးျဖစ္၏။
ေဆြးေႏြးမႈက ပြင့္ပင
ြ ့္လင္းလင္း၊ လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္….။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စစ္အုပ္စုမွက်င္းပျပဳလုပ္ေနသည့္ အမ်ဳိးသား ညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူမ၏ အျမင္ကို ေဆြးေႏြးသည္။

“အမ်ဳိးသားညီလာခံကို ယခုအတိုင္း ဆက္ၿပီးက်င္းပသြားမည္ဆိုရင္… အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ စစ္မွန္တဲ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ


ႏိုင္ငံသစ္ျဖစ္ေပၚလာေရး၊ အမ်ားျပည္သူတို႔ လက္ခံယံုၾကည္တဲ့ ဖြ႔ဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒတရပ္ ေပၚထြန္းလာေရး ဆိုတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ ၃
ရပ္ကို ဘယ္လုိမွ ေရာက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အေနနဲ႔ကေတာ့ … ဒီ ဦးတည္ခ်က္ ၃ ရပ္
ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ဆိုရင္ …. အမ်ဳိးသား ညီလာခံအတြင္းမွာ အေျဖရွာလိ႔ု မရႏိုင္ဘူးလိ႔ု ခံယူထားပါတယ္။
စစ္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုညိႇႏႈိင္းဖို႔ လိုပါတယ္။ က်မတိ႔ု အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနန႔ဲက …. ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ ျဖစ္ထြန္းလာတဲ့အထိ
အမ်ဳိးသား ညီလာခံကို မတက္ေရာက္ဘဲ ေစာင့္ဆိုင္းသြားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္…” ဟူ၍ ေျပာသည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္အေနႏွင့္လည္း စစ္အုပ္စုက ျပဳလုပ္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္မဝင္စားေၾကာင္း…၊


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တသေဘာထားတည္းရွိသည့္ အေၾကာင္း Mrs Albright က ဆုိသည္။

စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး စားပြဝ


ဲ ုိင္းဆီသို႔ ေရာက္ရွိလာေစရန္ ႏိုင္ငံတကာမွ မည္သည့္ ဝိုင္းရံပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္သည္ကို
Mrs Albright က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေမး၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က …. ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္


ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ ‘ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီးပြားေရး တုိးတက္ဆက္ဆံေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ စူးစမ္းေလ့လာမႈ’
ေဆြးေႏြးပြသ
ဲ ို႔ သူမ ေရးသားေပးပိ႔ခ
ု ့သ
ဲ ည့္ စာတမ္းပါ အယူအဆမ်ားကို ရွင္းျပ၏။ ဖိလစ္ပိုင္ ေဆြးေႏြးပြ၌
ဲ မူ… သမၼတေဟာင္း
‘မဒမ္အကြီႏ’ို ဖတ္ၾကားခဲ့သည့္ စာတမ္းျဖစ္၏။

စာတမ္းက …. ဖြ႔ၿံ ဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး …. “စီးပြားေရးဖြံၿ႔ ဖိဳးတုိးတတ္ေအာင္ အရင္ေဆာင္ရြက္၊ ဒီမုိကေရစီအေရးကို ေနာက္မွ


ျဖည္းျဖည္းေဆာင္ရက
ြ ”္ ဟူသည့္ အေတြးအျမင္ကို ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ေခ်ပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးလွ်င္ …. အာဏာကို လက္ရွိဆုပ္ကိုင္ထားၾကသည့္ ဖြ႔ံၿဖဳိးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္သည္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္


ျဖစ္ရပ္မွန္ကို မခြျဲ ခားႏိုင္ၾကဘဲ …. ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ျပႆနာအားလံုးသည္ အေနာက္တိုင္း
ေတြးေခၚယူဆမႈ၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္ဟူ၍ လ်စ္လ်ဴရႈေနၾကျခင္းအေပၚလည္း ျပစ္တင္ေဝဖန္ထား၏။

စာတမ္း၏ နိဂုံးခ်ဳပ္တင
ြ ္မူ … ကုလသမဂၢကို ဖြ႔ၿံ ဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား … အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲျပာက်ၿပီး ေအာက္တန္း၊ ေနာက္တန္းက်ေနသည့္
ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ျပႆနာမ်ားအေပၚ အေလးအနက္ဂ႐ုျပဳ၍ ေထာက္ခံကူညီပါရန္လည္း စာတမ္း၌
ေမတၱာရပ္ခံ အၾကံျပဳတင္ျပထား၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စာတမ္းကို ရွင္းျပရင္း…. ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ႏိုင္ငံတကာမွ အေရးယူပိတ္ဆ႔ိုမႈမ်ား


လိုအပ္သည့္အေၾကာင္းကိုကား အထူးအေလးအနက္ထား၍ ေဆြးႏြးသည္။

Mrs Albright က ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတင


ြ ္ အေရးပါသည့္ အမ်ဳိးသမီးတဦး ျဖစ္သကဲ့သို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္ႏွင့္လည္း နီးစပ္သူျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးအျဖစ္ ေရပန္းစားနာမည္ထက
ြ ္ေနသူ တဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီးလွ်င္ …
စစ္အုပ္စုႏွင့္လည္း ေတြ႔ရန္ရွိ၏။ စစ္အုပ္စုႏွင့္ ေတြ႔လွ်င္မူ … အိမ္ျဖဴေတာ္၏ သေဘာထား ျပတ္ျပတ္ရွင္းရွင္းပင္ ေျပာဆိုမည္ဟု

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4474-2009-12-29-07-55-54.html?tmpl=co... 1/13/2010
( ) - Page 3 of 5

ဆိုသည္။

(၁၆၄)
၁၆၄)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ‘သာမည’ ဆရာေတာ္ကို ဖူးေျမာ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ….
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္၏ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြ႔ဲကို တရားဝင္ ျပန္လည္၍ဖြ႔ဲစည္း၏။ စစ္အုပ္စု၏
အၾကပ္ကိုင္ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္အတြင္း ဦးတင္ဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တ႔အ
ို ား အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္မွ ဦးေအာင္ေရႊ၊
လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ထုတ္ပယ္ခ့ရ
ဲ ၏။

ထုိစဥ္က …. ဦးတင္ဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တ႔ို ႏွစ္ဦးလံုးက စစ္အုပ္စု၏ ထိန္းသိမ္းျခင္းကို ခံေနၾကရ၏။ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္


ေနအိမ္အတြင္း၌…။ ယခုမူ … ၂ ဦးလုံး ျပန္လည္၍ လႊတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကေလၿပီ။ ဤအတြက္ …. အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြ႔ဲ
ကို ျပန္လည္ဖြ႔ဲစည္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊ႔၊ ဒု-ဥကၠ႒မ်ားက …. ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဦးၾကည္ေမာင္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္၏။


ဦးလြင္က အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီး ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ အဖြ႔ဲဝင္မ်ားတြင္ … ဦးသန္းထြန္း၊ ဦးညႊန႔ေ
္ ဝ၊ ဦးစုိးျမင့္၊ ဦးလြန္းတင္၊
ဦးလွေဖ၊ ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔ ျဖစ္သည္။ ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတ႔ုိက စစ္အုပ္စု၏ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း၌
အထိန္းသိမ္းခံေနၾကရဆဲ…။

အမွတ္ ၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္ဧည့္ခန္းတြင္ပင္ အဖြ႔ခ


ဲ ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ အဖြဲ႔အစည္းအေဝး ထုိင္၏။
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြ႔သ
ဲ စ္၏ ပထမအၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး…။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ … ၊ တနလၤာေန႔…။

လတ္တေလာ အေရးတၾကီး ေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းအရာက … စစ္အုပ္စု၏ အမ်ဳိးသားညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။


အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္သည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အမ်ဳိးသားညီလာခံ တက္ေရာက္ခဲ့၏။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ စစ္အုပ္စုက သူ၏ မ်ဳိးသားညီလာခံ ျပန္၍ စတင္မည္ျဖစ္သည္။ ၂၉ ရက္ေန႔တင
ြ ္
ျပန္လည္စတင္မည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အေနျဖင့္ မည္သ႔ို ဆံုးျဖတ္မည္နည္း။ သေဘာထားအျပင္၊ လက္ေတြ႔
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုပါ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ ၾကရေပမည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦးၾကည္ေမာင္ စသည့္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး စံုညီၾကသည့္အတြက္ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္၏ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မႈက ခိုင္ခန္႔၏။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုခုကို ခ်မွတ္ရာတြင္ ‘အား’
ရွိ၏။

(၁၆၅)
၁၆၅)
အမွတ္ ၉၇/ခ၊ အေနာက္ေရႊဂုံတုိင…
္ .။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္…။

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔က … “ အမ်ဳိးသား ညီလာခံအေပၚ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္၏
သေဘာထား” ဟူသည့္ စာတမ္းကို ထုတ္ျပန္လိုက္၏။ စာတမ္းတြင္ ‘အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား’ ၊ ‘အာဏာပိုင္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္’ ၊ ‘အမ်ဳိးသား ညီလာခံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပကတိအေျခအေနမ်ား’ ႏွင့္ ‘အမ်ဳိးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား’ ဟူ၍ အခန္းငယ္မ်ားခြဲကာ ေရးသားထား၏။

စာတမ္း၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကမူ ….. လက္ရွိက်င္းပျပဳလုပ္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံသည္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ စစ္မွန္သည့္


ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္ေရး၊ အမ်ားလက္ခံ သေဘာ တူညီႏိုင္သည့္ ဖြဲစ
႔ ည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္တရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေရးတိ႔က
ု ို
ျဖစ္ထြန္းေစလိမ့္မည္မဟုတ…
္ .။

ဤအတြက္ ….. စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ား အားလံုး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကရန္


လိုအပ္သည္…ဟူ၍ျဖစ္သည္။

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4474-2009-12-29-07-55-54.html?tmpl=co... 1/13/2010
( ) - Page 4 of 5

ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔မွ စာတမ္းထုတ္ျပန္ၿပီးသည့္ေနာက္ …. အဖြ႔ခ


ဲ ်ဳပ္႐ုံးတြင္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ဳိးသားညီလာခံႏွင့္
ပတ္သက္၍၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္၏။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ အကဲျဖတ္ခ်က္ကို ပထမဦးစြာ ရွင္းလင္းေျပာဆို၏။

“ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ယခုထက္တုိင္ တရားဝင္ျဖစ္ေသးတဲ့ အမိန႔ထ


္ ုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၁/၉ဝ မွာ၊ အေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ျပည္သ႔ူ
ကိုယ္စားလွယ္ေတြရ႕ဲ တာဝန္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲဖ႔ျို ဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္…။ အမ်ဳိးသား
ညီလာခံရ႕ဲ ပဏာမေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ွာ အမ်ဳိးသား ညီလာခံ က်င္းပေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ကလည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံၾကရတဲ့
ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဖြ႔စ
ဲ ည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲဖ႔ို တာဝန္ရွိမွာျဖစ္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အရ ဒီကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕
တင္ျပခ်က္ေတြကေန ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာၾကမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ … အခု အမ်ဳိးသားညီလာခံကို
က်င္းပတဲ့အခါမွာ … အထက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြႏွင့္ အညီ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး…။
ေၾကညာခ်က္ထမ
ဲ ွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြရဲ႕ အခန္းကိုလည္း ေသးသိမ္ရႈပ္ေထြးသြားေအာင္
အလုပ္ခံခဲ့ရတယ္။ အမ်ဳိးသား ညီလာခံအတြင္း ျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိေနတဲ့ တကယ့္အေျခအေနကို ေလ့လာတဲ့အခါ ဒီညီလာခံဟာ သူ႔ရ႕ဲ
မူလ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေန ေသြဖယ္သာြ းတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ေအာက္ပါတိ႔ဟ
ု ာ လက္ရွိညီလာခံမွာ ေပၚလြင္ေနတဲ့ သြင္ျပင္
လကၡဏာတခ်ဳိ႕ ျဖစ္တယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ညီလာခံမွာ တက္ေရာက္ၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး ဦးေရရဲ႕
၁၅.၂၄ % သာ ရွိတ့အ
ဲ တြက္ ညီလာခံမွာ သူတ႔ဟ
ို ာ အၿမဲပဲ လူနည္းစု ျဖစ္ေနပါတယ္။ ညီလာခံရ႕ဲ ရည္မွန္းခ်က္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ပျဲ ဖစ္ျဖစ္၊ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းတိုင္ပင္ၿပီး ေရးဆြဲတာ မဟုတ္ပါ။ ညီလာခံသ႔ို
တင္ျပမယ့္ စာတမ္း ေတြဟာ စိစစ္တာခံၾကရၿပီး၊ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ သေဘာဆႏၵနဲ႔အညီ ျပင္ဆင္တာ ခံၾကရတယ္။ ညီလာခံရဲ႕
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို အဆိုျပဳထားတဲ့ ဖြ႔စ
ဲ ည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒရဲ႕ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ မူေတြအေပၚမွာသာ ျပဳလုပ္တာ မဟုတ္ပါ။
အေသးစိတ္ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း လိုက္လုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ က်မတိ႔ုဟာ သက္ဆိုင္ရာအားလံုးသို႔ ျပည္သူေတြက
လက္ခံႏိုင္တဲ့ ခိုင္ၿမဲတ့ဲ ဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏိုင္ငံတခုရ႕ဲ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ဖန္တီးမယ့္
အမ်ဳိးသားညီလာခံတရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ တင္ျပပါတယ္”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွင္းလင္းေျပာဆို၍ ၿပီးဆုံးသည္ႏွင့္ … သတင္းေထာက္တဦးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေမး၏။

“ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ျပန္လည္စတင္မယ့္ … အမ်ဳိးသားညီလာခံကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး


တက္ေရာက္မွာလား…။ ဒါမွမဟုတ္ မတက္ေရာက္ဘဲ သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ အစီအစဥ္မ်ား ရွိပါသလား…” သတင္းေထာက္၏ အေမးကို
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျဖသည္။

“အမ်ဳိးသားညီလာခံကို က်မတို႔ သပိတ္ေမွာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဆြးေႏြးပြတ


ဲ ရပ္ ေအာင္ျမင္စြာနဲ႔ ျဖစ္ေျမာက္လာဖိ႔အ
ု တြက္ ….
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အေနနဲ႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရ႕ဲ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ညီလာခံကို မတတ္ဘဲ ေစာင့္ဆုိင္းေနမွာသာ
ျဖစ္ပါတယ္။ သပိတ္ေမွာက္တာ မဟုတ္ပါဘူး…။” ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္
အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ အမ်ဳိးသားညီလာခံက …. အၿပံဳးမဲ့ေသာ မိုနာလီဇာ
ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္ပမာ….။

ကိုးကား ……

- ေရႊခေမာက္မွတ္တမ္းလႊာ

- ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၂ဝဝ၃ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္)

- ဝင္းတင့္ထြန္း၏ အေမွာင္ၾကားက ဗမာျပည္

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာျပည္ကလာတဲ့ စာ၊ အတြဲ - ၁

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာျပည္ကလာတဲ့ စာ၊ အတြဲ - ၂


- အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဘီလ္ရစ္ခ်ဒ္ဆန္၊ UNDP ကုလသမဂၢ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈ အစီအစဥ္မွ ေဂ်ဟန္ရာဟင္မ္ႏွင့္ New York

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4474-2009-12-29-07-55-54.html?tmpl=co... 1/13/2010
( ) - Page 5 of 5

Times (NYT) သတင္းေထာက္ ဖီးလစ္ပ္ရွယ္ႏန


ြ ္တို႔ ၃ ဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4474-2009-12-29-07-55-54.html?tmpl=co... 1/13/2010