You are on page 1of 4

( ) -( ) Page 1 of 4

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သိ႔မ
ု ဟုတ)္ သဇင္နီ - (အပိုင္း ၄၆)
မင္းဟန္ | တနဂၤေႏြေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၀၃ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၀၄ နာရီ ၁၉ မိနစ္ ေဆာင္းပါး

(၁၆၆)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ခ့ၿဲ ပီးသည့္ ေနာက္တင
ြ ္ … ႏိုင္ငံျခား သတင္းစာ အယ္ဒီတာမ်ား၊ အခက္အခဲ မ်ားစြာၾကားမွ
ရန္ကုန္သ႔ို လာေရာက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့၏။ ပထမဦးစြာ အမွတ္ ၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း
ေနအိမ္သို႔ ေရာက္လာခဲ့သည့္ သတင္းစာက …. ထုိင္းႏုိင္ငံမွ The Nation သတင္းစာျဖစ္သည္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ မစၥတာ ဆူသီခ်ဳိင္းယြန္
ကိုယ္တုိင္ပင္ လာေရာက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယေရာက္လာသည္က ….. ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ
Mainichi သတင္းစာ ျဖစ္သည္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ Mr. Hiroshi Nagai ရန္ကုန္သို႔ လာေရာက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔၏။
Mainichi အတြက္ အင္တာဗ်ဴး လုပ္၏။ ၿပီးလွ်င္ ….. Mr. Hiroshi Nagai က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို Mainichi သတင္းစာတြင္
အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တုိင္း ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးေရးေပးပါရန္ ပန္ၾကား၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ … Letter From
Burma အမည္ႏွင့္ အခန္းဆက္ေရးေပးမည္ဟု ကတိေပးလိုက္သည္။

မအားမလပ္ေလာက္ေအာင္ … မ်ားျပားလွသည့္ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္မ်ား အၾကားမွပင္ …. Mainichi သတင္းစာအတြက္


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေဆာင္းပါးေရးရန္ ျပင္ဆင္ရ၏။ Letter From Burma ‘ျမန္မာျပည္က လာသည့္စာ’ …။ ဤေခါင္းစဥ္ႏွင့္
မည္သည့္စာမ်ဳိး ဂ်ပန္ျပည္သို႔ ေရးမည္နည္း….။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စဥ္းစားရ၏။ အေၾကာင္းအရာမ်ားကမူ …. ျမန္မာျပည္တြင္
အျပည့္အသိပ…
္ ။ သူမ ထိေတြ႔ျဖတ္သန္းသြားလာေနရသည့္ ဝန္းက်င္တြင္ပင္ ေရးစရာမ်ားက မ်ားျပားစြာရွိ၏။

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း က်ဆံုးသြားခဲ့ၾကရသည့္ သူမ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ ရဲေဘာ္မ်ားအေၾကာင္း …..၊ တရားမဲ့


အဖမ္းအဆီးေတြအေၾကာင္း ….၊ ဖက္ဆစ္ေျမမွ လူထု၏ ဘဝအေထြေထြ…၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားက အေတြးတြင္ စီကာစဥ္ကာႏွင့္
ေပၚလာ၏။ ထုိထုိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြင္းမွ၊ စ၍ … ခ်ေရးမည့္ အေၾကာင္းအရာကို ေရြးခ်ယ္ရသည္မွာက ခက္ခသ
ဲ လို
ရွိေန၏။

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း က်ဆံုးခဲ့ရသည့္ NLD မွ ဦးလွသန္း၊ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း၊ ေမာင္ေသာ္က (ဦးဘေသာ္) တို႔ အေၾကာင္း


ေရးမည္လား…။ ေဝခြရ
ဲ ခက္လာ၏။ ေနာက္ဆံုး …. လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ပတ္ေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႔က သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ‘သာမည’ ခရီးကိုပင္
ဦးစြာစ၍ ေရးမည္ဟု ဆံုးျဖတ္လိုက္ေတာ့၏။ ျမန္မာျပည္ကလာတဲ့စာ … အပိုင္းတစ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စ၍ … ခ်ေရး၏။

“….
“…. က်မတိအဖြ
႔ုအဖြဲ႔ဟာ
ဟာ ကား ၃ စီးနဲ႔ မနက္ ၄ နာရီေလာက္မွာ ပဲခူးၿမိဳ႕ကို သြားတဲ့လမ္းအတုိင္း ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ သာမညေတာင္
ဆရာေတာ္ရ႕ဲ ဆံုးမတရားကို နာယူဖအတြ
႔ိုအတြက္ သာမညေတာင္ကို ဦးတည္ထြက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပူျပင္းတဲ့ေဒသရဲ႕ မနက္အ႐ုဏ္
ဏမ ္ တတ္ခင္ ခရီးထြက္ရတာ အင္မတန္ စိတ္ၾကည္ႏူးစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ ညအေမွာင္ျမဴထုၾကားထဲက
ႏိုးထလာတဲ့ အ႐ုဏ္
ဏသ ္ စ္ဝိုးတဝါးရႈခင္းနဲ႔ ေလႏုေအးေတြဟာ စိတ္ကို လန္းဆန္းသြားေစခဲ့ပါတယ္။

က်မတိ႔ကားဟာ
ုကားဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ က်ယ္ျပန္႔တဲ
တ့ဲ လမ္းေဘးတေလွ်ာက္မွာ သစ္ပင္ေတြ၊ လယ္ကင
ြ ္းေတြက
တေမွ်ာ္တေခၚၾကီးပါပဲ။ ေရမႈန္သီးေနတဲ့ ကားျပတင္းေပါက္ကေနတဆင့္ ေရႊေရာင္ထီးေတာ္နဲ႔ ထံုးေစတီတဆူကို ျပဴထြက္စ
ေနေရာင္ေနာက္ခံန႔ဲ ျမန္မာဘုရင္တဦးျဖစ္တ့ဲ ဘုရင့္ေနာင္ထီးနန္းစိုက္ခဲ့တဲ့ ေတာင္ပိုင္းေဒသက ဒီၿမိဳ႕ဟာ ကမၻာက စိတ္ဝင္စားမႈ
နည္းလွပါတယ္ …” ဟူ၍ ပထမအပိုဒ္ စ၍ေရးသည္။ ေရးရင္းႏွင့္ စာက ရွည္သြား၏။ အပိုင္းတပိုင္းစာမွ် မကေတာ့…။ ေလးပိုင္းစာမွ်
ရွိသြား၏။ မတတ္ႏုိင…
္ ။ ဤအတိုင္းပင္ Mainichi သတင္းစာသိ႔ု ေပးပိ႔လ
ု ိုက္သည္။

(၁၆၇)
ျမန္မာ့အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ အမ်ဳိးသားညီလာခံအတြင္း အေျဖရွာ၍မရ …. ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္က ေတာင္းဆို၏။
စစ္အုပ္စုက လက္မခံ…။ ျငင္းဆန္၏။ ႏိုင္ငံတကာမွ …. စစ္အုပ္စုကို အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပါရန္ တုိက္တြန္း၏။ စစ္အုပ္စုက
နားမဝင္…။ ျငင္းပယ္၏။

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4501-2010-01-02-22-05-37.html?tmpl=co... 1/13/2010
( ) -( ) Page 2 of 4

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔၊ ေန႔စျဲြ ဖင့္ ဗိုလ္မႉးေအာင္၊ ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္၊ သခင္သိန္းေဖ စသည့္ … လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈ
တိုက္ပအ
ြဲ ဆက္ဆက္တင
ြ ္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား ၂၃ ဦးက လက္ရွိျဖစ္ရွိေနသည့္
ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို (နအဖ) ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္တ႔ို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းထားသည့္ စာတေစာင္ကို
(နအဖ) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊထံသို႔ ေပးပိ႔၏
ု ။ စစ္အုပ္စုက သေဘာမတူ…။ ျငင္းဆန္ျပန္၏။ ၿပီးလွ်င္ …. ဗိုလ္မႉးေအာင္တ႔က
ို ုိ
၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ထေ
ဲ ရးဝန္ၾကီး႐ုံးခန္းသို႔ ေခၚယူ၍ … စစ္လား၊ ေမးလား၊ စြပ္စြဲလား … လုပ္၏။

ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဗိုလ္မႉးၾကီးတင္လႈိင္က … “ဘဘတု႔ိ လုိလားခ်က္ဟာ အေမရိကန္ငပြၾကီးနဲ႔ တထပ္တည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။


အေမရိကန္သ႐
ံ းံု က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ ေန႔
ေန႔စဥ္
စဥ္အဝင္အထြက္ ရွိေနတယ္။ ေအာဘ႐
ေအာဘ႐ုိက္
ကက ္ လည္း တင္းတင္းမားမား
ေျပာသြားတယ္။ အေမရိကန္ခိုင္းသမွ် လုပ္ေပးရမယ့္သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။ အေမရိကန္ လက္ကိုင္ဒုတ္အျဖစ္ မခံႏိုင္ဘူး ….” ဟူ၍ …
စြပ္စ၏
ြဲ ။

ဗိုလ္မႉးေအာင္က …. “ဘဘတိ႔ဟာ
ုဟာ ဘယ္သ႔လက္
ူလက္ကိုင္ဒုတ္မွ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္သူေျမႇာက္ေပးလိ႔မွ
ုမလွ ည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒီစာကို အ
႐းုိ သားဆံုးေရးတာ ျဖစ္တယ္။ တုိင္းျပည္အေပၚမွာ တာဝန္ရွိေနေသးတယ္ထင္လ႔ို ပန္ၾကားတာ ျဖစ္တယ္။ ဘာပေယာဂမွ မပါဘူး။
ပေယာဂကိုလည္း လက္မခံဘူး” …. ဟု ျပတ္ျပတ္ရွင္းရွင္းပင္ ျပန္၍ေျပာသည္။

အေျခအေနက … တင္းတင္းမာမာ ေျပာဆို၍မရသည္ကို သေဘာေပါက္သြား၍ ျဖစ္မည္။ ဗိုလ္မႉးၾကီးတင္လႈိင္က ေလေျပထုိးကာ


ပန္ၾကားသလိုႏွင့္ ေခ်ာ့၍ ေျခာက္ျပန္၏။

“လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ အေမရိကန္ေျပာတာနဲ႔ တထပ္တည္းျဖစ္ေနတယ္။ ပေယာဂပါသေယာင္ ျဖစ္ေနတယ္။ အန္အယ္ဒီက


ဆြေ
ဲ ခၚသြားသလို ျဖစ္ေနတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္လုိလားတယ္။ ဘယ္အစုိးရမွ မလုပ္ခဲ့တာေတြ လုပ္ေနတယ္။
တုိင္းရင္းသားညီညႊတ္ေရးကို လုပ္ေနတယ္။ ရႈပ္ရႈပ္ေထြးေထြး ျဖစ္လာရင္ မပါေအာင္ ေျပာတာပါ ….” ဟု … ဗိုလ္မႉးၾကီးတင္လႈိင္က
ေျပာ၍ ေတြ႔ဆံုပဲြကို အဆံုးသတ္လိုက္၏။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔တင


ြ ္ … ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေခၚယူ၍
ေတြ႔ဆံုျပန္သည္။ အေမရိကန္ေနာက္လိုက္ မလုပ္ဖို႔ …. NLD ေနာက္လိုက္မလုပ္ဖို႔ ေခၚၿပီး ပန္ၾကားသလိုႏွင့္ ေခ်ာ့၍ ေျခာက္ျပန္သည္။
ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္သည္လည္း NLD ႏွင့္ စစ္အုပ္စုတ႔ို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကပါရန္ ပန္ၾကားစာထုတ္ျပန္ခဲ့၏။

(၁၆၈)
အားလံုးမွ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကပါရန္ တိုက္တန
ြ ္းၾက၊ ေတာင္းဆိုၾက၊ ပန္ၾကားၾက … ဖိအားေပးၾကေသာ္လည္း စစ္အုပ္စုကမူ … ေတြ႔
ဆံုေဆြးေႏြးေရး စားပြဝ
ဲ ိုင္းဆီသို႔ မ်က္ႏွာမျပဳ။ ဦးမလွည…
့္ .။ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၍
အေျဖရွာရန္ စစ္အုပ္စုသည္ စိုးစဥ္မွ် ဆႏၵမရွ…
ိ ။ သေဘာထား တင္းမာလြန္းလွ၏။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝသည့္
ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွ …

“ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြ႔တြ


ဲတငြ ္ ပါဝင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲခ်ဳပ္
႔ခ်ဳပ္မွ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲတင
ြ ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔တြ
တင ြ ္ ပါဝင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြခ်ဳပ္
႔ဲခ်ဳပ္မွ
ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ ၈၁ ဦးတိသည္
႔ုသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ႏွင့္ ၃ဝ ရက္တ႔တြ
ိုတင
ြ ္ က်င္းပေသာ အမ်ဳိးသားညီလာခံ
အစည္းအေဝးသိ႔ု သဘာပတိအဖြဲ၏
႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ တက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္သျဖင့္ အဆိုပါ
ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ ၈၆ ဦးကို အမ်ဳိးသားညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္မွ ႐ုပ္
ပသ ္ ိမ္းေၾကာင္း” ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၿပီးလွ်င္ …

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္မွ ပါဝင္တက္ေရာက္ျခင္း မရွိေတာ့သည့္ ညီလာခံကို စစ္အုပ္စုသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ အကန္႔
အသတ္မရွိ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေတာ့၏။ စစ္အုပ္စုက …. ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလမ္းကို မဖြင…
့္ ။ ၿပီးလွ်င္ … သူ၏ အမ်ဳိးသားညီလာခံ
တံခါးကိုလည္း ပိတ္ပစ္လိုက္ျပန္၏။ စစ္အုပ္စုက မ်က္မျမင္တဦးကဲ့သို႔ …။ အာဏာကို လက္လြတ္ဆံုးရႈံးရမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္ရ႕ြံ သည့္
ဘယာ၏ ဖံုးလႊမ္းမႈေၾကာင့္ စစ္အုပ္စု၏ အျမင္အာ႐ုံဟူသည္က ပိတ္ေမွာင္၍ေနသည္။

ခရစ္စမတ္ရက္ နီးၿပီျဖစ္၍ … ဓမၼေတးသံမ်ား ဟိုမွ၊ သည္မွ ၾကားေနရ၏။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳသံတ႔က


ို

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4501-2010-01-02-22-05-37.html?tmpl=co... 1/13/2010
( ) -( ) Page 3 of 4

စစ္ဖိနပ္သံမ်ားေအာက္၌ တုိးတိတ္၍ေနဆဲ ….။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိခင္ ေဒၚခင္ၾကည္ ရွိစဥ္ကတည္းက ႏွစ္စဥ္ ခရစၥမတ္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္အခါတိုင္း ရန္ကုန္ရွိ မ်က္မျမင္


ဒုကၡိတ ရိပ္သာတခုကို ေထာက္ပ့ံကူညီေနသည့္ ခရစ္ယာန္အသင္းအဖြ႔ဲတခုမွ အမွတ္ ၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ေနအိမ္သို႔
လာေရာက္ၿပီး ဓမၼေတးမ်ားအား သီဆိုၾက၏။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆုေတာင္းၾက၏။ ဤအစဥ္အလာက … သူမ ထိန္းသိမ္းခံေနရစဥ္ …
၆ ႏွစ္တာအတြင္းတြင္မူ … ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရ၏။ ယခုႏွစ္ …. ခရစၥမတ္တင
ြ ္မွ၊ မ်က္မျမင္မ်ား လာေရာက္၍ သီဆုိၾကေပလိမ့္မည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္
ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ … မြန္းလြပ
ဲ ိုင္းတြင္ အမွတ္ ၅၄၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ေနအိမ္သို႔ သူတ႔အ
ို ဖြဲ႔ ေရာက္လာၾက၏။
ခရစၥမတ္ေတး သီဆိုၾက၏။

ဓမၼေတးမ်ားကို တီးခတ္ၾကသည့္သူမ်ား၊ သီဆိုၾကသည့္သူမ်ား အားလံုးက မ်က္မျမင္မ်ားပင္ …။ သူတ႔အ


ို ဖြ႔ဲတြင္ မ်က္စိျမင္သူက ၂ ဦး ၊
၃ ဦးသာ ပါ၏။ သူတ႔က
ို လမ္းျပၾကရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ဓမၼေတးမ်ား သီဆုိ၍ ၿပီးသည္ႏွင့္ သူတ႔အ
ုိ ားလံုးကို
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေကာ္ဖီႏွင့္ မုန႔မ
္ ်ား တုိက္ေၾကြး၍ ဧည့္ခံ၏။ မ်က္မျမင္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာ၏။ သူတ႔၏
ို မ်က္မျမင္ဘဝမ်ားကို
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ နားေထာင္၏။ မ်က္မျမင္မ်ား စု၍ေနထိုင္ၾကသည့္ ဘံုရိပ္သာက သူတ႔၏
ို လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းေလးတခုပင္ ….။
မ်က္မျမင္မ်ား၏ အဖုိး၊ အဖြားမ်ားကမူ မ်က္မျမင္မ်ား မဟုတ္ခဲ့ၾက…။ မိဘမ်ဳိးဆက္တင
ြ ္သာ မ်က္မျမင္မ်ား ျဖစ္လာၾက၏။
မ်က္မျမင္မိဘမ်ားမွ ေပါက္ဖာြ းလာသည့္ သူတ႔မ
ို ်ဳိးဆက္သည္လည္း မိဘမ်ားကဲ့သ႔ိုပင္ မ်က္စိမျမင္ၾက…။ ၿပီးလွ်င္ ….
မ်က္မျမင္အခ်င္းခ်င္းပင္ အိမ္ေထာင္ျပဳၾက၏။ သားသမီးမ်ား ပြားစည္းၾက၏။ သူတ႔၏
ုိ သားသမီးမ်ားကမူ … အျမင္အာ႐ုံမခ်ဳိ႕ယြင္း …
ေကာင္းမြန္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ မ်ဳိးဆက္ႏွစ္ဆက္လြန္ေသာ္ တတိယမ်ဳိးဆက္သစ္က … မျမင္မကန္းမ်ား မဟုတ္ေတာ့ …. အျမင္အာ
႐ုံေကာင္းမြန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေလၿပီ။

မ်က္မျမင္မ်ား ေျပာျပသည့္ သူတ႔ဘ


ို ဝအေၾကာင္းကို ေတြးရင္း … ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေတြးက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဆီသ႔ို
ေရာက္ျပန္ေလသည္။ တပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္မ်ဳိးဆက္တြင္ ကန္းသြားခဲ့ေလသနည္း … ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ လက္ထက္တင
ြ ္မူ
မကန္းေသး …။ ၿပီးလွ်င္ …. တပ္မေတာ္ကို မ်ဳိးဆက္တြက္ၾကည့္၏။ မ်ဳိးဆက္ မည္မွ်ကန္းခဲ့ၿပီးေလၿပီနည္း ….။

(၁၆၉)
၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးသို႔ … စစ္အုပ္စုသည္ ဓား၊ ျမား၊ ေလးတိ႔ု တျပင္ျပင္ႏွင့္ ကူးဝင္ခဲ့၏။ ဓား၊ ျမားတိ႔ုက အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ဲ
ခ်ဳပ္အေပၚ၌ တဝဲဝ…
ဲ ။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္က ၄၈ ၾကိမ္ေျမာက္
လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြေ
ဲ န႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပ၏။ အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးမွ လူရႊင္ေတာ္ ဦးပါပါေလးတို႔ အၿငိမ့္အဖြဲ႔
က ဂုဏ္ျပဳေဖ်ာ္ေျဖ၏။ လူရႊင္ေတာ္တ႔၏
ို ျပက္လံုးမ်ားက ေခတ္ကို ေဖာ္ျပၾက၏။ ေခတ္က သေရာ္စရာမ်ားႏွင့္ … ေခတ္ပ်က္။

လူရႊင္ေတာ္ ဦးပါပါေလးတို႔ အဖြ႔ခ


ဲ ်ဳပ္၏ လြတ္လပ္ေရးသဘင္ၿပီး၍ မႏၲေလးသိ႔ျု ပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ ဦးပါပါေလး၊ ဦးလူေဇာ္၊ ဦးေထြး၊
ဦးေအာင္စိုးတိ႔ုကို စစ္အုပ္စုက ဖမ္းဆီး၏။ ႐ုံးတင္၍ တရားစြဆ
ဲ ိုသည္။ လူရႊင္ေတာ္ ဦးပါပါေလးတိ႔၏
ု အမႈတြဲကို သက္ေသအျဖစ္ တရား
႐ုံးတြင္ ထြက္ဆိုရန္ … အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး၊ ဦးၾကည္ေမာင္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးဝင္းထိန္တို႔
၄ ဦး မႏၲေလးသို႔ သြား၏။ ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးမွ မီးရထားႏွင့္သြားရန္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ စီးနင္းသည့္ရထားတြဲကို
အာဏာပိုင္တ႔ိုက ျဖဳတ္ခ်၍ ခ်န္ထားခဲ့၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ မႏၲေလးသို႔ မသြားႏုိင္ရန္ လုပ္ၾကံျခင္းျဖစ္၏။ ၿပီးလွ်င္ ….
အာဏာပိုင္မ်ားက အတင္းအက်ပ္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္သ႔ို ျပန္ပ႔၏
ို ။

အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တ႔မ
ို ွ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို စစ္အုပ္စုမွ ဤသို႔ ျပန္လည္၍ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္လိုက္ျခင္း
ျဖစ္၏။

ကိုးကား …

- ေရႊခေမာက္မွတ္တမ္းလႊာ
- ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္)
- ဝင္းတင့္ထြန္း၏ အေမွာင္ၾကားက ဗမာျပည္
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာျပည္ကလာတဲ့ စာ၊ အတြဲ - ၁
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာျပည္ကလာတဲ့ စာ၊ အတြဲ - ၂

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4501-2010-01-02-22-05-37.html?tmpl=co... 1/13/2010
( ) -( ) Page 4 of 4

- ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္ အထူးသံအမတ္ မစၥေအာဘ႐ိုက္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ မွတ္တမ္း


- ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ Mainichi သတင္းစာအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ Mr. Hiroshi Nagai ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း
- ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ
- ေမာင္ရင္မႈိင္း၏ ေဒၚစုၾကည္၊ အန္အယ္ဒီပါတီႏွင့္ က်ေနာ္တ႔၏
ို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္နီ ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္မွ

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4501-2010-01-02-22-05-37.html?tmpl=co... 1/13/2010