You are on page 1of 5

( ) - Page 1 of 5

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သိ႔မ
ု ဟုတ)္ သဇင္နီ အပိုင္း - ၄၇
မင္းဟန္ | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၃၂ မိနစ္

(၁၇ဝ)
အမွတ္ (၉၇) ခ၊ အေနာက္ေရႊဂံုတုိင္ရွိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တင
ြ ္ ၄၉ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနား က်င္းပ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပည္လည္လတ
ြ ္ေျမာက္ခ့ၿဲ ပီးသည့္ေနာက္…. ပထမဆံုးအၾကိမ္ က်င္းပသည့္ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္၏ ျပည္ေထာင္စုေန႔
အခမ္းအနား ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္မူ …. အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ ဖြ႔ဲစည္းၿပီးခဲ့သည့္ေနာက္…. က်င္းပသည့္
ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယအၾကိမ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ကို ပင္လံုတင
ြ ္
၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ က်င္းပခဲ့ၾက၏။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခ့ၾဲ ကသည့္ ျပည္ေထာင္စုေျမ၌ က်င္းပခဲ့ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနား….။

ပင္လံုေျမအခမ္းအနားတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္မွ ‘ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုသစ္’ စာတမ္းကို ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၉ အျဖစ္ႏွင့္
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့၏။ ‘တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အားလံုး၏ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးက႑ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒
ာန္းခြင့္ ရရွိေရးကို ဦးတည္ေရွးရႈမည္’…. ဟူ၍ မူဝါဒသေဘာထား ခ်မွတ္ထားရွိၿပီး…. တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရက
ြ ္မည့္ ေယဘူယ်လုပ္ငန္းစဥ္ ၇ ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့၏။ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္၏ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုသစ္ဆီသို႔
သြားမည့္လမ္းညႊန္ေျမပံု ၇ ဆင္…
့ .။

ယခု ၄၉ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားကိုမူ …ရန္ကုန္၌ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တ႔ို က်င္းပ၏။ ကန္႔သတ္ဟန္႔


တားမႈမ်ားၾကားမွပင္….. ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အဖြ႔ဲဝင္မ်ား တတ္ေရာက္ခဲ့ၾက၏။ စာတမ္းတေစာင္ကို
ထုတ္ျပန္၏။

‘အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထားရွိေသာ သေဘာထား’ ဟူသည့္ စာတမ္းျဖစ္သည္။

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4576-2010-01-13-10-16-56.html?tmpl=co... 1/13/2010
( ) - Page 2 of 5

စာတမ္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လူမ်ဳိးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိပၸာယ္ဖင


ြ ့္ဆုိခ်က္ကို ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပ၏။

“လူမ်ဳိးဆုိသည္မွာ သုခ၊ ဒုကၡ အတူခံစားၾက၍ နီးနီးစပ္စပ္ အက်ဳိးခ်င္းထပ္ၿပီးလွ်င္ ႏွစ္ပရိေစၦဒရွည္လ်ားစြာ တမ်ဳိးတစားတည္းပင္ဟု


စိတ္ထားရွိသူတ႔က
ို ို တစုတည္းေပါင္း၍ ေခၚေဝၚျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။ အမ်ဳိးအႏြယ္၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတရား၊ ေျပာဆိုသည့္
ဘာသာစကားတိ႔က
ု ို အေရးထားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စင္စစ္မွာေအးအတူ၊ ပူအမွ် ေကာင္းတူဆိုးဘက္ ပူးေပါင္းလ်က္ေနလိုေသာ
အစဥ္အလာ ဆႏၵအေပၚတြင္ ဝံသာႏုရကၡိတတရားသည္ တည္ေနေပ၏”

…….. ၿပီးလွ်င္ …. ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ အႏွစ္သာရကို ေကာက္ႏုတ္ၿပီး …..


“ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၏ နယ္တင
ြ ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ယခုလက္ရွိခံစားလ်က္ရွိေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆံုးပါးရန္
မည္သည့္ေဒသတြင္မဆုိ လံုးဝျပဳမူလိမ့္မည္မဟုတ္၊ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားအတြက္ နယ္တင
ြ ္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္
အျပည့္အဝရွိေၾကာင္း မူအားျဖင့္ လက္ခံသည္။

ေတာင္တန္းေဒသရွိ ျပည္သူတ႔သ
ို ည္ ဒီမိုကေရစီတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အေျခခံအခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားဟု သတ္မွတ္ထားသည့္
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို ရရွိခံစားေစရမည္” … ဟူ၍ စာတမ္း၏ နိဒါန္းတြင္ ေဖာ္ျပ၏။

စာတမ္းက ဆက္၍ …. အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ


ဲ ်ဳပ္၏ ဖြ႔ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္း (ယာယီ) ႏွင့္ မူဝါဒသေဘာထားမ်ား
(မူၾကမ္း)၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၉) ေရြးေကာက္ပဲြ ေၾကညာစာတမ္း၊ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ႏွင့္
ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းခ်က္မ်ားမွ …. တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္၏ ထားရွိခဲ့ေသာ မူဝါဒသေဘာထားမ်ားကို
ျပန္လည္၍ ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။ စာတမ္း၏ ဝိညာဥ္မွာမူ…

“ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တန္းတူရည္တူျဖစ္ၾကေသာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း အစရွိေသာ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္”

“အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ‘ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္’ အျဖစ္ တည္ေဆာင္ရန္၊ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဖြ႔ဲစည္းသည့္အခါ ဗဟိုတင


ြ ္
ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔ ပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို ဖြ႔ဲစည္းရန္၊ တန္းတူရည္တူျဖစ္ၾကေသာ
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ (သိ႔မ
ု ဟုတ)္ တိုင္း လႊတ္ေတာ္တရပ္စီ ဖြ႔ဲစည္းရန္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခင
ြ ့္ရ
ေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခင
ြ ့္အာဏာမ်ားရွိသည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ား ဖြ႔ဲစည္းထားရွိရန္၊ အဆင့္ဆင့္ေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို
ျပည္သူက လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မိမိတ႔ိုကိုယ္တုိင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ အာဏာအပ္ႏွင္းလိုက္ေသာ
ျပည္သ႔က
ူ ိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္” … ဟူ၍ ျဖစ္၏။

အခမ္းအနားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန႔ခ


္ န
ြ ္းစကားေျပာ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က… သူမ၏ မိန႔ခ
္ ြန္းတြင္ စာတမ္းႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ထည့္သင
ြ ္း၍ ေျပာဆို၏။

“အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ရ့ဲ တုိင္းရင္းသားအေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ သေဘာထားကို အမ်ားသိႏုိင္ဖို႔ ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။
သေဘာထား ေၾကညာစာတမ္းထဲမွာ ျပည္ေထာင္စုသားအားလံုး စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးအတြက္ မျဖစ္မေန ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒမွာ ပါသင့္တယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြဟာ ျပည္ေထာင္စု
တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ လိုအပ္တ့ဲ အနည္းဆံုး အာမခံခ်က္ေတြလ႔ဆ
ို ိုရင္ မွားမယ္ မထင္ပါဘူး”

“ဒီေနရာမွာ အေလးအနက္ထားၿပီး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အမွန္စင္စစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ အဖြ႔အ


ဲ စည္းတခုတည္းက
ၾကိဳက္သလို ေရးဆြအ
ဲ ပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး”

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4576-2010-01-13-10-16-56.html?tmpl=co... 1/13/2010
( ) - Page 3 of 5

၄၉ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားက အႏွစ္သာရမ်ားစြာႏွင့္ …။ ေရႊဂံုတုိင္က ျပည္ေထာင္စုေတး သီက်ဴရင္း…၊


ပင္လုံအလံေတာ္ လႊင့္ထူလ်က္…။ ေဆာင္းေႏွာင္းေလက ေႏြးေႏြးေထြးေထြး……။
(၁၇၁)
၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅ ရက္၊ တနလာၤေန႔….။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပည္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္မွာ ရက္ေပါင္း ၂၅၉ ရက္ရွိၿပီ။ ၂၅၉ ရက္အတြင္း
စစ္အုပ္စုကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အေနႏွင့္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္မွာ ၃ ၾကိမ္ရွိၿပီ။ မည္သ႔မ
ို ွ် မတံ႔ျု ပန္….။ ၿငိမ္ဝပ္၍ေနသည္။
ကမ္းလွမ္းမႈ ၃ ၾကိမ္လံုးက တရားဝင္စာထုတ္၍ ေတာင္းဆိုတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။

ပထမအၾကိမ္က ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္၏။


“ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ ေအာင္ျမင္စြာ ျဖစ္ေျမာက္သည္အထိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္၏ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္
အမ်ဳိးသားညီလာခံသို႔ ဆက္လက္တက္ေရာက္ျခင္း မျပဳေသးဘဲ ေစာင့္ဆုိင္းေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း…” အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ စာပိ႔ု
၍ေတာင္းဆို၏။ သိ႔ေ
ု သာ္ တု႔ျံ ပန္မႈကား ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမေဆာင္၏ တံခါး ဖြင့္ျခင္းမဟုတ…
္ . အမ်ဳိးသားညီလာခံသ႔ို
တက္ေရာက္ေနၾကသည့္ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္၏ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးကို ထုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ တံ႔ျု ပန္လိုက္၏။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တင


ြ ္ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊက (နဝတ) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊထံ တရားဝင္
စာေရးသားေပးပိ႔ျု ပန္၏။

“အမ်ဳိးသားျပည္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေရး၊ အမ်ားျပည္သူတို႔


လက္ခံလာႏုိင္ေသာ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ ေပၚထြန္းေရး၊ အနာဂတ္ခရီး ေခ်ာေမာေျပျပစ္ေရးအတြက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔
ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ျပဳလုပ္ပါရန္ ထပ္ေလာင္း၍ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္” ….. ဟူ၍ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ စာတြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔
ဆံုေဆြးေႏြးေရးအတြက္ စစ္အုပ္စုကုိ ေမတၱာရပ္ခံ၏။ သိ႔ေ
ု သာ္ …. စစ္အုပ္စုက ၿငိမ္၍ေနၿမဲ…။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲႏွင့္ …. ၁၉၉၆
ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔…၊ ေန႔စႏ
ဲြ ွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒က အာဏာရွင္ဥကၠ႒ထံ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္
စာေရးသား၍ ‘မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး’ ကို ေမတၱာရပ္ခံျပန္သည္။

“မိမိတ႔ႏ
ို ုိင္ငံတင
ြ ္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ႏုိင္ေရး၊ ျပည္သူတ႔၏
ို စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အစရွိသည္မ်ား တုိးတက္ဖ႔ြၿံ ဖိဳးၿပီး ျပည္သူတ႔ို
၏ ကာယ၊ ဥာဏ၊ လံ႔လ
ု ၊ ဝိရိယ၊ စြမ္းအားတိ႔အ
ု ရ ခံစားႏုိင္ေရး၊ အမ်ားျပည္သူတို႔ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ျဖင့္ လက္ခံႏိုင္ေသာ ဖြဲ႔
စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚထြန္းလာႏုိင္ေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေရး အစရွိသည့္
ျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြ႔သ
ဲ ည္ တဦးႏွင့္တဦး သိ႔မ
ု ဟုတ္ တဖြ႔ဲႏွင့္တဖြ႔ဲ ေတြ႔
ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အထူးလိုအပ္ေနသည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္က ႐ိုးသားပြင့္လင္းစြာ ယံုၾကည္လက္ခံထားေၾကာင္း” ေဖာ္ျပ၏။
စစ္အုပ္စုက … ေနၿမဲပင္။

သိ႔ေ
ု သာ္ … လြန္ခ့သ
ဲ ည့္ႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္မူ စစ္အုပ္စု ဥကၠ႒က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္
တိုင္းျပည္သ႔ို မိန႔ခ
္ န
ြ ္းေခြ်ရာ၌ …..

“ႏိုင္ငံေတာ္ရ႕ဲ ေအးခ်မ္းသာယာေရးကို မထိခိုက္ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ရ႕ဲ အက်ဳိးစီးပြားကို မထိခိုက္ဘူးဆိုရင္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4576-2010-01-13-10-16-56.html?tmpl=co... 1/13/2010
( ) - Page 4 of 5

အာဃာတထားစရာအေၾကာင္း မရွိဘူးလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ တပ္မေတာ္ရ႕ဲ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္စည္းလံုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ


ေျမေပၚႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြလည္း အက်ဳံးဝင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု အားလံုးနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး
ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးအတြက္ ညီညီညတ
ြ ္ညတ
ြ ္န႔ဲ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ဖို႔ အၿမဲတမ္း ၾကိဳးစားေနပါတယ္” ….. ဟူ၍ ဆုိ၏။ လက္ေတြ႔တင
ြ ္က
…. ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ခရီးသိ႔ု မ်က္ႏွာမျပဳ၊ ေျခလွမ္းမျပင္…။

(၁၇၂)
၁၉၉၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ရန္ကုန္ရွိ ေရႊဂံုတုိင္ ႐ုံးခ်ဳပ္၌ပင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္၏ ဗဟိုဦးစီးအဖြ႔ဲ အစည္းအေဝး
က်င္းပ၏။ ဦးေအာင္ေရႊ၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦးၾကည္ေမာင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြ႔ဲဝင္မ်ား အားလံုး
တက္ေရာက္ၾက၏။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က တခုတည္း….။

“ပထမအၾကိမ္ ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ေခၚယူက်င္းပမည့္ရက္ သတ္မွတ္ေပးရန္” စစ္အုပ္စုသို႔ ေတာင္းဆိုသြားေရးႏွင့္
ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းႏုိင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျဖစ္၏။

ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးစီးခဲ့သည္မွာ ၆ ႏွစ္ ရွိေလၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားသည္လည္း


ၿပီးျပတ္ခဲ့ၿပီ။ ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ
ြ ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ အခန္း ၂ ၊ ပုဒ္မ ၃ အရ …

“လႊတ္ေတာ္ကို မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လုိက္ေသာ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြ႔ဲ


စည္းရမည္” ဟူ၍ ပါရွိ၏။ ပုဒ္မ ၂ ၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ေဖာ္ျပခ်က္အရ “လႊတ္ေတာ္ဆိုသည္မွာ ျပည္သ႔ူလႊတ္ေတာ္ကို ဆိုလုိသည္” ဟု
တိက်စြာ အဓိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆုိထားေလရာ…. တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဟူ၍ အျငင္းပြားစရာမရွ…
ိ .။ ထားေတာ့….။ စစ္အုပ္စုမွ
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၁/၉ဝ) အပိုဒ္ ၁၂ တြင္က …..

“ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဥ
ဲြ ပေဒ ပုဒ္မ ၃ တြင္ လႊတ္ေတာ္ကို မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းရမည္” …. ဟူ၍ တိတိက်က်ပင္ ျပ႒ာန္းေၾကညာထား၏။
ၿပီးလွ်င္ ….

သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔မွ အၾကိမ္ ၉ဝ ေျမာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတင


ြ ္ သတင္းေထာက္တဦး၏ ျပည္သ႔ူလႊတ္ေတာ္
အစည္းအေဝးေခၚယူမည့္ရက္ သတ္မွတ္ထားရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားရာတြင္ “ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ အေရြးခံရသည့္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟူ၍ အတိအလင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္”

ဤအတြက္ပင္ …. အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ဗဟိုဦးစီးအဖြ႔ဲ အစည္းအေဝးက…. ပထမအၾကိမ္ ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ေခၚယူက်င္းပမည့္ရက္
သတ္မွတ္ရန္ ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေပးရန္ စစ္အုပ္စုကို ေတာင္းဆုိ၏။

‘စည္ေမာင္း’ သံ ၾကားရ၏။ တံခန


ြ ္၊ အလံတ႔က
ို …. ေရႊဂံုတိုင္တင
ြ ္ တလြင့္လင
ြ …
့္ ..။

ကိုးကား ……

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4576-2010-01-13-10-16-56.html?tmpl=co... 1/13/2010
( ) - Page 5 of 5

- ေရႊခေမာက္မွတ္တမ္းလႊာ
- အာဏာရွင္သ႔ေ
ို ပးစာ၊ အတြဲ (၁)
- ဝင္းတင့္ထြန္း၏ အေမွာင္ၾကားက ဗမာျပည္
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာျပည္ကလာတဲ့ စာ၊ အတြဲ - ၁
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာျပည္ကလာတဲ့ စာ၊ အတြဲ - ၂
- ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္ အထူးသံအမတ္ မစၥေအာဘ႐ိုက္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ မွတ္တမ္း
- ေမာင္ရင္မႈိင္း၏ ေဒၚစုၾကည္၊ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီႏွင့္ က်ေနာ္တ႔၏
ို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္နီ ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္မွ

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4576-2010-01-13-10-16-56.html?tmpl=co... 1/13/2010