You are on page 1of 26

nTO

Decontarea etapelor
proiectelor de
cercetare pentru
tineri
doctoranzi - TD
CUPRINS
pag.
I. Introducere 5
II. Pachete de documente necesare decontării 6
2.1. Documentele necesare decontării fazei intermediare 6
2.2. Documentele necesare decontării fazei finale a anului curent 6
2.3. Documentele necesare finalizării proiectului 7
III. Completarea documentelor de decontare 7
3.1. Fişa de evidenţă a cheltuielilor 7
3.1.1. Informaţii generale 9
3.1.2. Utilizarea resurselor umane 10
3.1.3. Cheltuieli indirecte 10
3.1.4. Cheltuieli de diseminare 10

2
3.1.6. Cheltuieli de mobilităţi 10
3.1.5.1. Deplasări interne/externe 10
3.1.5.2. Taxe de participare la conferinţe 11
Cheltuieli de logistică 11
3.1.6.1. Infrastructură de cercetare 11
3.1.6.2. Materiale consumabile, piese de schimb 11
3.1.6.3. Obiecte de inventar 11
3.1.6.4. Acces la infrastructura de cercetare 11
3.2. Procesul verbal de avizare internă a rezultatelor 12
3.3. Deviz cadru postcalcul 13
3.4. Plan de realizare al proiectului 14
3.5. Sinteza lucrării 14
Anexa A FISA DE EVIDENTA A CHELTUIELILOR 15
Anexa B PROCESUL VERBAL DE AVIZARE INTERNĂ A
21
REZULTATELOR
Anexa C DEVIZ CADRU POSTCALCUL 25

3
Decontarea etapelor proiectelor de cercetare
pentru tineri doctoranzi - tip TD

I. Introducere

Prin acest tip de proiecte se urmăreşte încurajarea tinerilor cercetători, doctoranzi cu


frecvenţă sau doctoranzi fără frecvenţă, angajaţi în instituţii de învăţământ superior sau de
cercetare, pentru a-şi finaliza cercetările prevăzute în cadrul programului de doctorat.

Durata proiectului este de max. 18 luni, în funcţie de stadiul realizării tezei de doctorat
(proiectul trebuie să se finalizeze cu depunerea tezei de doctorat la secretariatul ştiinţific al
instituţiei organizatoare de doctorat).

Sprijinul financiar acordat pentru un proiect de acest tip, pe toată durata acestuia, este
de max. 42.500 lei, pentru un proiect de 18 luni. Pentru un proiect cu o durată mai mică,
trebuie să existe concordanţă între bugetul solicitat şi perioada de derulare.

Tipurile de cheltuieli eligibile pentru aceste proiecte sunt următoarele:

• Cheltuieli de personal (suma prevăzută pentru acest capitol trebuie să cuprindă un


venit net de max. 850 lei/lună pentru doctorand, rămas după reţinerea tuturor taxelor
şi contribuţiilor datorate de angajat şi angajator, conform legislaţiei în vigoare) .
• Cheltuieli indirecte (regie – max. 5% din valoarea proiectului)
• Cheltuieli de diseminare rezultate obţinute şi informare-documentare;
• Cheltuieli de mobilităţi – vizite de studiu, participări la manifestări ştiinţifice naţionale
şi internaţionale (cheltuieli de transport, cazare, diurnă, taxe de participare);

4
• Cheltuieli de logistică necesare pentru finalizarea cercetărilor din cadrul programului
de doctorat – consumabile de laborator, echipamente, taxe de acces la infrastructura de
cercetare a terţilor,etc.

Dacă pentru finalizarea tezei de doctorat este nevoie de desfăşurarea unor activităţi de
cercetare la un alt laborator de cercetare din ţară, doctorandul poate aplica şi la instrumentele
specifice de suport a mobilităţilor intersectoriale (PROIECTE DE MOBILITATE A
DOCTORANZILOR - MD).

Participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale de prestigiu din străinatate, în


vederea susţinerii de lucrări, poate fi asigurată de instrumentele specifice de suport a
mobilităţilor pentru cercetători (PROIECTE DE MOBILITATE A CERCETĂTORILOR -
MC).

Observaţie: Structura de cheltuieli pentru proiect, defalcată pe activităţi, destinaţii şi categorii,


trebuie să respecte prevederile H.G. nr.1579/2002.

II. Pachete de documente necesare decontării

Există trei situaţii în care trebuie realizată decontarea:

- pentru finalizarea etapelor intermediare ale proiectului (în cazul în care acestea sunt
prevăzute în proiect);
- pentru finalizarea etapelor finale ale anului curent pentru care se face raportarea;
- pentru finalizarea proiectului.

2.1. Documentele necesare decontării fazei intermediare (dacă este cazul):

• Proces de avizare internă a rezultatelor, (vezi anexa B )- (3 exemplare);


• Devizul cadru postcalcul (vezi anexa C ) – pentru suma aferentă etapei intermediare-
(3 exemplare);
• Plan de realizare al proiectului – cu rezultatele livrate în etapa corespunzătoare- (3
exemplare) ;
• Fişa de evidenţă a cheltuielilor (vezi anexa A) – (1 exemplar).

5
2.2. Documentele necesare decontării fazei finale a anului curent (etapă ce nu
coincide cu etapa de finalizare a proiectului):

• Proces verbal de avizare internă a rezultatelor (vezi anexa B ) - (3 exemplare);


• Deviz cadru postcalcul (vezi anexa C ) - pentru suma aferentă etapei anului curent –
(3 exemplare);
• Sinteza lucrării (5-7 pagini), cuprinzând activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute
comparativ cu obiectivele proiectului de cercetare – (1 exemplar);
• Fişa de evidenţă a cheltuielilor (vezi anexa A ) – (1 exemplar);
• Raportul anual de activitate– (1 exemplar);
• Raport al auditului financiar intern ) – în maximum 30 zile calendaristice de la
depunerea documentelor de raportare.

2.3. Documentele necesare finalizării proiectului

În maximum 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentelor solicitate la decontarea


fazei finale a ultimului an de desfăşurare a proiectului se depun următoarele documente, în

vederea finalizării proiectului:

• Raportul final de activitate (autoevaluare) – (1 exemplar);


• Raport de audit financiar intern – (1 exemplar);
• D
 ovada depunerii tezei de doctorat la secretariatul ştiinţific al Universităţii – (1
exemplar).

Avizarea şi aprobarea rezultatelor finale aferente realizării proiectului se face în baza


unui Raport final de evaluare întocmit de către Autoritatea Contractantă prin Comisia de
evaluare constituită în acest scop. Comisia de evaluare, pe baza documentelor prezentate de
către Contractor avizează favorabil/nefavorabil efectuarea plăţii ultimei etape a proiectului.
Raportul final de evaluare este semnat de persoanele autorizate din Autoritatea Contractantă
(director, contabil).

III. Completarea documentelor de decontare

3.1. Fişa de evidenţă a cheltuielilor

6
Fişa de evidenţă a cheltuielilor cuprinde cheltuielile, defalcate pe fiecare capitol de buget,
pentru faza pentru care se realizează decontarea. Pentru decontarea lucrărilor temelor de
cercetare, Contractorul (UTCN) este obligat să respecte următoarele reguli:

- în realizarea granturilor de cercetare finanţate vor fi angajate şi efectuate numai


categoriile de cheltuieli eligibile (personal; mobilităţi, logistică, etc.);
- în vederea organizării evidenţei extracontabile a fiecărui proiect în parte, se va
proceda astfel:

7
Contract tip TD, Nr 84 /2008 COD 216 director xxxxxx
Cheltuie
li
Tipul Beneficiarul Produse persona Contribu Logistic Mobilita Disemina
Data actului Data si nr actului platii achizitionate VENIT REGIE l tii salarii a ti re SOLD
16.51 826, 9.744 1.741 4.945,
DEVIZ CHELTUIELI ETAPA 2008 6 00 ,00 ,7 4.000 204.3 8
01.11.20 4.945
08 venit ,8 248 0,00 -248
29.11.20 factura 000317/29.11.20 Caps.prof.100 394.4 -
08 fiscala 08 Cris .SRL coli 0,00 0 394,40
28.11.20 factura SC Blue USB Corsair
08 fiscala 28525/28.11.08 Comp 1GB 0,00 36,00 -36,00
Cartus Toner
HPLaserJet
28.11.20 factura SC Blue 3052 negru 150,0 -
08 fiscala 28525/28.11.08 Comp (Q2612A ) 0,00 0 150,00
29.11.20 factura 000317/29.11.20 SC Blue Masina de 519,0 -
08 fiscala 08 Comp indosariat 0,00 8 519,08
10 – 18.12.09
18.12.20 decont Sophia
08 deplasare 916/4.12.2008 xxxxxx Antipolis. 0,00 3800 -3800
4.12.200 Nota 163580909/4.12. S.C.Xprint.SR
8 comanda 2008 L Listare poster 0,00 83,70 -83,70
5.12.200 Nota -
8 comanda 165833/05.12.08 Elsevir carti 0,00 100,6 100,60
Taxa
6.12.200 publicare
8 Chitanta 5132/6.12.2008 UTCN revista 20 -20,00
05.01.20 factura S.C.Stambige 642,2 -
09 fiscala 1163/05.01.2009 r Viscozimetru 2 642,22
20.01.20 Univ.Trans.B Taxa
09 Chitanta 11/15.01.2009 rasov conf.OPTIM 200 -200

8 -
4.945 1.248,
SOLDURI ,8 -578 9.744,00 0,00 0,00 0,00 20
Figura.1. Exemplu Specificaţie Financiară a Fazei Proiectului

9
(i) cheltuielile directe se vor evidenţia pe baza de documente primare justificative pe
fiecare grant de cercetare în parte.

Observaţie: În dosarele aferente fiecărui grant, CPACS ataşează copiile acestor documente
primare în vederea întocmirii rapoartelor de audit.

(ii) cheltuielile indirecte (regia generală) se vor repartiza pe granturi de cercetare, pe


baza de coeficienţi stabiliţi conform criteriilor de repartizare adoptate de UTCN.

Lunar, fiecare director de proiect primeşte, prin mail de la CPACS, situaţia financiară a
proiectului său. Un exemplu de situaţie financiară a proiectului este cea din tabelul prezentat în
figura.1. Acestă situaţie cuprinde, practic, toate informaţiile necesare completării fişei de
evidenţă a cheltuielilor.

Se observă că primul rând al tabelului conţine sumele, defalcate pe fiecare capitol de


buget, prevăzute în devizul antecalcul pentru faza pentru care se realizează raportarea.
Rândurile următoare cuprind detalii privind toate cheltuielile efectuate în cadrul fazei.

Primele 5 coloanele ale tabelului cuprind explicaţii privind natura fiecărei cheltuieli
efectuate în cadul fazei proiectului: data efectuării cheltuielii respective, tipul actului care
justifică cheltuiala (de ex. facturi, chitanţe), numărul şi data actului care justifică cheltuiala,
beneficiarul plăţii), iar în coloana a cincea este trecută denumirea produsului achiziţionat
(adaptor, perforator, abonament IEEE, etc.). Coloanele următoare cuprind sumele cheltuite,
fiecare suma cheltuită fiind încadrată la capitolul de buget corespunzător. Informaţiile care
trebuie trecute în Fişa de evidenţă a cheltuielilor sunt:

3.1.1.Informaţii generale:

a. termen de decontare planificat: termenul fazei;


b. termenul de decontare realizat : termenul fazei;
c. buget planificat: suma aprobată în devizul antecalcul;
d. buget realizat: suma efectiv cheltuită;
e. avans acordat planificat: suma primită ca avans;
f. avans acordat realizat: suma primită ca avans efectiv cheltuită;
g. avans stins planificat: suma primită ca avans;

10
h. avans stins realizat: suma primită ca avans efectiv cheltuită.

Cauzele de nerealizare acceptate pot fi:

- schimb valutar favorabil pentru achiziţii din import;


- nedesfăşurarea unei manifestări ştiinţifice;
- obţinerea unor discount-uri de la furnizori, etc.

3.1.2. Utilizarea resurselor umane

- nume director proiect;


- valoare salariu brut, se calculeză ca fiind: Nr. de luni a fazei x (850 + contrinuţii
angajator) RON, suma obţinută trebuind să coincidă cu valoarea cheltuielilor de
personal din devizul antecalcul;
- valoare salariu net, se calculeză ca fiind: Nr. de luni a fazei x 850 RON;
- nr.ore lucrate, se calculeză ca fiind: Nr. de luni a fazei x 170h;

3.1.3. Cheltuieli indirecte

- valoare: suma prevăzută în devizul antecalcul;


- metoda de calculaţie: 5% din valoarea fazei.

3.1.4. Cheltuieli de diseminare

- publicaţii specifice în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării: se referă la taxe de


publicare în reviste de specialitate a directorului de proiect, achiziţionarea de reviste
ştiinţifice, abonament de acces la baze de date a unor asociaţii profesionale, etc.;
- materiale de informare (pliant, afiş, broşură, panou de prezentare, pagina web, etc):
se referă la costuri de editare a posterelor, pliantelor sau a altor tipuri de materiale
de informare;
- cărţi, tratate, dicţionare, enciclopedii, compendii, manuale, etc: se referă la
achiziţionarea acestor tipuri de materiale.

3.1.5. Cheltuieli de mobilităţi

3.1.5.1. Deplasări interne/externe

11
- se referă la cheltuieli de deplasare interne/externe (diurnă, cazare şi
transport) pentru vizite de lucru sau de documentare, participări la conferinţe ale
directorului de proiect. Datele care trebuie completate se găsesc în Specificaţia
Financiară a Proiectului (vezi fig.1).

3.1.5.2. Taxe de participare la conferinţe

- se referă strict la valoarea taxelor de participare la conferinţe.

3.1.6. Cheltuieli de logistică

3.1.6.1. Infrastructură de cercetare

- echipamente pentru cercetare – dezvoltare: standuri, dispozitive, etc.;


- aparatură, birotică: aparate de măsură - control, hârtie, toner, copiatoare, etc.;
- calculatoare electronice şi echipamente periferice: sisteme desktop şi
laptop, PDA, stick,.imprimante, etc;

3.1.6.2. Materiale consumabile, piese de schimb

- se referă strict la consumabilele de laborator şi piese de schimb.

3.1.6.3. Obiecte de inventar

- se referă la bunuri cu o valoare mai mică de 1800 RON, pe care nu le puteţi include în
celelalte categorii de cheltuieli de logistică (de exemplu echipament de protecţie, mic
mobilier, etc.).

3.1.6.4. Acces la infrastructura de cercetare

- se referă la taxele de acces la infrastructura altor laboratoare de cercetare din ţară


sau din străinătate. Justificarea accesului la această infrastructură de cercetare
trebuie să se refere la necesitatea utilizării echipamentului din acel laborator şi care
nu există în laboratoarele în care vă desfăşuraţi activitatea.

La finalul documentului completaţi numele contabilului şef (Ec.Ana VEREŞ) şi


numele dvs.

12
Observaţie: În cazul în care bugetul proiectului nu va permis să decontaţi integral o anumită
cheltuială, în coloana valoare se va trece valoarea cheltuielii care apare în documentul
justificativ, iar în coloana valoare decontată din bugetul proiectului se va trece doar suma pe
care aţi acoperit-o din proiect.

Observaţie: Presupunând că aţi efectuat toate cheltuielile prevăzute în devizul antecalcul, în


Specificaţia Financiară a Proiectului soldurile corespunzătoare categoriilor de buget logistică,
mobilităţi şi diseminare, trebuie să fie nule. Soldul cheltuielilor de personal face excepţie,
deoarece plata cheltuielilor salariale se face după decontarea fazelor şi încasarea banilor. De
asemenea, şi soldul pentru cheltuielile de regie nu este nul, deoarece la încasarea avansului se
reţine 5% din avans, nu din suma totală prevazută pentru etapa de decontare.

În Anexa A este exemplificat modul de completare a acestui document. Datele


introduse au fost marcate cu galben şi sunt orientative.

3.2. Procesul verbal de avizare internă a rezultatelor

Decontarea lucrărilor de către Autoritatea Contractantă, în condiţiile prevăzute de


Procesul verbal de evaluare şi avizare a rezultatelor (anexa IV la Contractul de Finanţare), se
face în limita creditelor bugetare deschise, cu această destinaţie. La completarea acestui
document trebuie să respectaţi următoarele reguli:

- Procesul verbal de avizare internă a rezultatelor (pentru suma aferentă etapei


intermediare/finale) va fi semnat de comisia internă de avizare, constituită şi aprobată de
către Autoritatea Contractantă, în scopul evaluării şi avizării lucrărilor efectuate în cadrul
proiectului de cercetare, şi de directorul de proiect.
- Membrii Comisiei de evaluare şi avizare a granturilor sunt precizaţi în contractul dvs., iar
modificarea componenţei Comisiei de evaluare nu se poate face fără aprobarea CNCSIS.
Completaţi pe ultima pagină numele membrilor comisiei şi numele directorului de proiect;

Observaţie: Comisiile de evaluare şi avizare a rezultatelor lucrărilor de cercetare finanţate prin


granturi sunt formate din minim 3 membri şi un secretar. Comisia de evaluare şi avizare va
avea un preşedinte ales dintre membrii acesteia. În comisie nu se includ persoane care au
calitatea de colaborator al unităţii Contractoare sau care au interese ce pot afecta obiectivitatea
în aprecierea rezultatelor. Specialiştii desemnaţi vor prezenta, pe proprie răspundere, o

13
Declaraţie de imparţialitate, confidenţialitate şi competenţă, pe care unitatea Contractoare o va
transmite la CNCSIS. Modele documentelor Comisie_Avizare_UTCluj, respectiv Declaraţie de
imparţialitate, confidenţialitate şi competenţă se pot descărca de pe site-ul UTCN, la adresele:

http://ftp.utcluj.ro/pub/cercetare/Idei_septembrie2007/09_Comisie_Avizare_UTCluj.doc
http://ftp.utcluj.ro/pub/cercetare/Idei_septembrie2007/10_Declaratii_competenta_impartialitate
.doc

- suma propusă pentru decontare, înscrisă pe procesul verbal de avizare a rezultatelor, nu


trebuie să depăşească suma prevăzută pentru faza respectivă.
- nr. temei şi Codul CNCSIS sunt furnizate de CPACS;
- în câmpurile VALOARE TOTALĂ contract / an şi Valoare fază se vor trece sumele
aprobate prin contract pe anul, respectiv etapa pentru care se realizează decontarea.
- la capitolul I EVALUAREA REZULTATELOR, punctele a)-d) vă rugăm să scrieţi cel
puţin o pagină :

a) Stadiul atins în derularea proiectelor în raport cu obiectivele prevăzute iniţial: este


important să se arate că obiectivele au fost îndeplinite în totalitate;
b) Valoarea şi nivelul ştiinţific al rezultatelor obţinute până în stadiul respectiv;
c) Măsura în care rezultatele au fost difuzate (articole, cărţi, comunicări, participări
la conferinţe) alte constatări;
d) Modul de utilizare a fondurilor până în stadiul respectiv: trebuie completat
”conform devizului postcalcul ataşat”.
- la capitolul II. PROPUNERI la suma reprezentând decontarea prevăzută în contract se
va trece suma efectiv decontată.

Observaţie: Sistarea finanţării proiectului multianual sau a unei părţi a acestuia nu dă drept
directorului de contract să solicite şi să obţină decontarea sumelor cheltuite în avans faţă de
data încheierii contractului de grant, prevăzute în bugetul general al proiectului pentru fazele
sau partea din proiect pentru care s-a dispus sistarea finanţării.

Un model de completare a documentului Proces verbal de avizare a rezultatelor, este


dat în Anexa B. Câmpurile care trebuie completate au fost marcate cu galben.

3.3. Deviz cadru postcalcul

14
Deviz cadru postcalcul (Anexa I la Contractul de Finanţare) cuprinde costurile finale, pe
capitole de buget, ale proiectului şi a căror sumă totală nu poate depăşi valoarea proiectului
prevăzută în Contract. Cheltuielile, pe fiecare categorie de buget, trebuie să corespundă cu
sumele cuprinse în Fişa de evidenţă a cheltuielilor.

La completarea acestui document trebuie să respectaţi următoarele reguli:

- vă rugăm să completaţi câmpurile: Nr. temă, Codul CNCSIS, Numele directorului de


proiect şi datele financiare
- la capitolele de buget cheltuieli de diseminare, cheltuieli de mobilităţi şi cheltuieli de
logistică pot să existe diferenţe de max. 10% între devizul antecalcul şi devizul
postcalcul cumulat pe întregul grant.
- Capitolele de buget cheltuieli de personal şi cheltuieli indirecte se consideră negociate
prin contract şi nu se pot modifica, sumele de pe devizul postcalcul trebuie să fie
identice cu cele prevăzute în devizul antecalcul.
completaţi numele contabilului şef (Ec.Ana VEREŞ) şi numele dvs.

Un model de completare a documentului Proces verbal de avizare a rezultatelor, este


dat în Anexa C. Câmpurile care trebuie completate au fost marcate cu galben.

3.4. Plan de realizare al proiectului

Anexa II – Plan de realizare al proiectului cuprinde rezultatele livrate în etapa pentru


care se realizează decontul.

3.5. Sinteza lucrării

Sinteza lucrării (5-7 pagini), cuprinde activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute


comparativ cu obiectivele proiectului. Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite
prezentarea lucrării în extenso sau completarea sintezei. Întocmirea necorespunzătoare a
acesteia sau refuzul de a fi reformulată sau completată poate atrage după sine amânarea sau
chiar nedecontarea lucrărilor.

15
Anexa A: FISA DE EVIDENTA A CHELTUIELILOR

FISA DE EVIDENTA A CHELTUIELILOR PE FIECARE CAPITOL PENTRU FAZA DE DECONTARE NR.


______/2009
1. INFORMATII GENERALE
Tabelul nr.1
Nr.crt. Informatii Planificat Realizat Cauze de nerealizare
generale
Termen de 15 martie 2009 15 martie 2009
decontare
1
BUGET (lei)
16.516 16.516
2 AVANS ACORDAT 4.954.8 4.954.8
3 AVANS STINS 4.954.8 4.954.8

2. UTILIZAREA RESURSELOR UMANE

Tabelul nr. 2
Directorul de Valoare salariu brut Valoare salariu
Nr. proiect net Nr. ore Echivalent norma
(inclusiv cheltuieli
crt. angajator) -lei- -lei- lucrate intreaga

1 Directorul de 9.744 9 x 850= 170 x 9= 9


proiect 7650 1530

16
3. CHELTUIELI INDIRECTE (REGIE)

Valoare :_____826________lei
Metoda de calculatie a cheltuielilor indirecte:___ 5% din valoarea fazei proiectului

4.CHELTUIELI DE DISEMINARE
Tabelul nr. 3
Nr.crt. Denumire Document UM Cant. Valoare lei Valoare decontata
justificativ din bugetul
proiectului
I. Publicatii specifice domeniului stiintei, tehnologiei si inovarii
1 Taxa pentru Chit. Nr. Buc 1 20 20
publicare articol în 5132/6.12.08
revista Acta
Tehnica
Napocensis –
Electronică şi
Telecomunicaţii
....
n
II. Materiale de informare (pliant, afis, brosura, panou de prezentare, pagina web, etc)
1 Poster Nota de comanda buc 1 83.7 83.7
nr.1-
163580909/04.12.08
....
n
III. Carti, tratate, dictionare, enciclopedii, compendii, manuale, etc
1 Carti editura Nota de comanda buc 1 100.6 100.6

17
ELSEVIER nr. 165833/05.12.08
....
n

5. CHELTUIELI DE MOBILITATI

5.1 Deplasari Interne/Externe

cheltuielile aferente deplasarilor efectuate se decontează in conditiile legale stabilite pentru


institutiile publice

Tabelul nr. 4
Numele si prenumele Scopul Localitate Cheltuieli decontate din
Nr. Durata
Nr. ordin deplasare/data deplasarii a bugetul proiectului pentru:
crt deplasarii
Diurna Cazare Transport
1 Sophia
Ordin depla.
Antipolis si Director
916/4.12.2008 si 8 zile 987,28 1365,62 2371,34
Chambery, proiect
Decont nr. 31286/21.12.08
FRANTA
TOTAL : 987,28 1365,62 2371,34
TOTAL DEPLASARI (DIURNA, CAZARE, TRANSPORT): 4724,24 din care se
deconteaza 3800 cf. Deviz
Postcalcul

18
5.2. Taxe de participare la conferinte
Tabelul nr. 5
Nr.crt. Denumirea Perioada de Locul Valoare Valoare decontata
conferintei desfasurare (lei) din bugetul
proiectului
1 OPTIM 1-3 febr.2009 Brasov 200 200

....
n

6. CHELTUIELI DE LOGISTICA

6.1.Infrastructura de cercetare
Tabelul nr. 6
Valoare decontata
Nr. Document justificativ
Denumire Valoare totala (lei) de la bugetul
crt. Denumire/ nr./ data
proiectului (lei)
1. ECHIPAMENTE PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE
1 Viscozimetru tip
Factura/1163/05.01.2009 642,22 642,22
STABINGER SVM 3000

n
TOTAL ECHIPAMENTE DE C-D: 642,22 642,22
2. APARATURA, BIROTICA

19
1 Capsatoare
Factura/000317/29.11.2008 394,40 394,40
profesionale 100 coli

n
TOTAL APARATURA, BIROTICA: 394,40 394,40
3. CALCULATOARE ELECTRONICE SI ECHIPAMENTE PERIFERICE
1 USB Flash Drive factura fiscala. Nr. 36RON 36RON
Corsair Voyager 1GB 28525/28.11.08
TOTAL CALCULATOARE, PERIFERICE : 36RON 36RON
TOTAL DOTARI INDEPENDENTE (1+2+3): 1.072,62 1.072,62

6.2 Materiale consumabile, piese de schimb:

Tabelul nr. 7
Document
Valoare decontata
Nr. Denumire justificativ Valoare totala
UM Cant de la bugetul
crt. Denumire/ nr./ (lei)
proiectului (lei)
data
1 Cartus Toner Factura
HPLaserJet 3052 nr.28525/28.11.0 buc 2 150 150
negru (Q2612A ) 8
TOTAL MATERIALE CONSUMABILE, PIESE DE
150 150
SCHIMB:

20
6.3 Obiecte de inventar :

Tabelul nr. 7
Valoare
Nr. Document justificativ Valoare decontata de la
Denumire
crt. Denumire/ nr./ data totala (lei) bugetul
proiectului (lei)
1 Masina de indosariat cu inele Factura/000317/29.11.2008 519,08 519,08

n
TOTAL OBIECTE DE INVENTAR : 519,08 519,08

6.4. Acces la infrastructura de cercetare


Tabelul nr. 8
Justificarea
Denumirea Factura Valoare Valoare decontata de
accesului la
Nr. crt. infrastructurii de Nr./ totala la bugetul proiectului
infrastructura de
cercetare data (lei) (lei)
cercetare

TOTAL -
SERVICII
:

Director proiect Contabil sef


_____xxxxx________ _Ec.Ana VEREŞ_

21
Anexa B: PROCESUL VERBAL DE AVIZARE INTERNĂ A
REZULTATELOR

Model A / la contractul de finanţare nr.


…………………

Nr.şi data înregistrării

CONTRACTOR ---------------------------
------------
RECTOR / DIRECTOR,
prof.dr.ing Munteanu Radu

Nr. şi data înregistrării


________________________________

Programul: IResurse Umane


Tipul Proiecte de cercetare pentru tineri doctoranzi
proiectului:
Cod proiect: TD-414

VALOARE TOTALĂ contract / an 16.516 lei


ETAPA (din Anexa II) Unica/2008
VALOARE FAZĂ 16.516 lei

PROCES VERBAL DE AVIZARE INTERNĂ A


REZULTATELOR

Comisia internă constituită şi aprobată de către Autoritatea


Contractantă, întrunită în vederea evaluării şi avizării lucrărilor efectuate în
cadrul proiectului de cercetare - cod proiect 414 titlul proiectului __
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
care fac obiectul Contractului de finanţare ________/______, încheiat
între Autoritatea Contractantă - UEFISCSU şi Contractor, pentru anul
2008 (se va trece anul financiar).
EVALUEAZĂ ŞI CERTIFICĂ PE PROPRIA RĂSPUNDERE REZULTATELE
CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
pentru etapa: finala 2007 din Anexa II (intermediară/ finală a anului
curent)

22
obiectiv planificat: Reprezentarea cunostintelor de administrare a
serviciului de catre furnizor
şi face propuneri Autorităţii Contractante privind finanţarea proiectului,
după cum urmează:

I. EVALUAREA REZULTATELOR:
a) Stadiul atins în derularea proiectelor în raport cu obiectivele
prevăzute iniţial;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
b) Valoarea şi nivelul ştiinţific al rezultatelor obţinute până în
stadiul respectiv;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
c) Măsura în care rezultatele au fost difuzate (articole, cărţi,
comunicări, participări la conferinţe) alte constatări;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
d) Modul de utilizare a fondurilor până în stadiul respectiv.
”conform devizului postcalcul ataşat”.

II. PROPUNERI: (alternative nu se pot cumula)


1) Având în vedere rezultatele evaluării Comisia internă
AVIZEAZĂ lucrările evaluate conform Capitolului I lit. a-d din prezentul
proces verbal şi propune acordarea sumei de _________16.516_________
lei, în litere (_sasesprezecemiicincisutesasesprezece RON__) reprezentând
decontarea prevăzută în contract pentru etapa ___ Unică/2008_______.

2) Având în vedere concluziile cuprinse la Capitolul I din prezentul


proces verbal, Comisia internă AVIZEAZĂ lucrările de cercetare pentru
suma de _______________lei (în litere ___________________) şi
propune reducerea tranşei (tranşelor) de finanţare, astfel:
- etapa __________suma prevazută în
contract__________________ lei
suma propusă
____________________________lei
- etapa __________suma prevazută în
contract___________________lei
suma
propusă_____________________________lei
pentru
motivul:_____________________________________________________
______________________

23
____________________________________________________________
____________________________
3) Având în vedere concluziile cuprinse la Capitolul I din prezentul
proces verbal, Comisia internă NU AVIZEAZĂ CONTINUAREA
lucrărilor de cercetare la cod proiect__________ şi propune sistarea
finanţării pentru următoarele
motive:______________________________________________________
___________
____________________________________________________________
___________________________
____________________________________________________________
___________________________
____________________________________________________________
___________________________
Lucrările executate până la această etapă, SE AVIZEAZĂ pentru
suma de ____________lei
(în litere:_______________________________________), existând
următoarele posibilităţi de valorificare:
____________________________________________________________
____________________________
____________________________________________________________
____________________________

4) Având în vedere concluziile cuprinse la Capitolul I din prezentul


proces verbal, Comisia NU AVIZEAZĂ lucrările de cercetare la cod
proiect____________şi propune sistarea finanţării, restituirea sumelor
acordate până în prezent, în suma de_____________lei, precum şi
suportarea de către
____________________________________________________________
____________________________
____________________________________________________________
____________________________
____________________________________________________________
____________________________
a penalităţilor prevăzute în contract, pentru următoarele
motive:_____________________________________
____________________________________________________________
____________________________
____________________________________________________________
____________________________

24
Evaluarea şi avizarea lucrărilor s-a efectuat pe baza constatărilor
făcute de Comisia internă la Contractor, pe baza următoarelor documente:
 Anexa II- Plan de realizare, pentru etapa
corespunzătoare;
 Anexa I– Deviz cadru postcalcul;
 Lucrarea in extenso/Sinteza lucrării.
Prin semnarea de către Contractor a prezentului proces verbal
acesta confirmă constatările Comisiei interne de avizare şi îşi însuşeşte
propunerile acesteia.
Prin semnarea de către Contractor a prezentului proces verbal
acesta certifică faptul că toate mijloacele fixe şi obiectele de inventar
achiziţionate în cadrul proiectului au fost înregistrate în patrimoniul
instituţiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Prezentul proces verbal s-a încheiat în trei exemplare, din care un
exemplar pentru Contractor şi două exemplare pentru Autoritatea
Contractantă.

COMISIA INTERNĂ DE AVIZARE A REZULTATELOR

Numele şi prenumele Semnătura

PREŞEDINTE: prof.dr.ing. QQQQQQQ


Membri:
conf.dr.ing. YYYYYY

conf. dr.ing. ZZZZZZZ

Secretar:
as.drd.ing. TTTTTTT

DIRECTOR PROIECT, CONTABIL ŞEF,

XXXXXXXX Ec.Ana VEREŞ


_____________________ _________________

25
Anexa C : DEVIZ CADRU POSTCALCUL

CONTRACTOR

-----------------------------------------------------
Se aprobă,
RECTOR / DIRECTOR
Prof.dr.ing.Munteanu Radu

Programul: Resurse Umane


Tipul Proiecte de cercetare pentru tineri doctoranzi
proiectului:
Cod TD------
proiect:

DEVIZ CADRU POSTCALCUL


Denumirea proiectului ………………………………………

NR.
CRT
DENUMIRE CAPITOL BUGET TOTAL

VALOARE 2008(lei)
CHELTUIELI DE PERSONAL
1. (salariu, CAS, Şomaj, Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate) 9.744
CHELTUIELI INDIRECTE
2.
(regie, max. 5% din valoarea proiectului) 826
CHELTUIELI DE DISEMINARE
3. 204,3
CHELTUIELI DE MOBILITATI
3
(max. 10% din valoarea proiectului) 4000
CHELTUIELI DE LOGISTICĂ
4.
(max. 20% din valoarea proiectului) 1741,66

5.
TOTAL 16.516

Director de proiect, Director economic/ Contabil şef,


...........XXXX................. Ec. Ana Veres

Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.

26