You are on page 1of 10

Resultaten virtuele open koffie

Michel Brakenhoff
michel.brakenhoff@synthetron.com
Rijksoverheid deelname
geconcentreerd bij LNV en Justitie
Verdeling per organisatie

Leeftijdscategorie in procenten

Gem eente
Adviesbureau
Totaal

Ministerie Gemeente
Overig Provincie
leeftijd <30
Ministerie Ministerie
Ministerie
leeftijd 30-50
Justitie LNV
Provincie leeftijd >50

Adviesbureau
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Heeft voorbeeldgedrag Maxime


Verhagen invloed op gedrag
ambtenaren BuZa?
Gemengde en actieve sessie
Verdeling van bijdragen per deelnemer

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93

Berichten Synthetrons Reacties Reacties die een synthetron zijn geworden

• 55 deelnemers gelijk in sessie


• Meer dan 1.000 berichten
• Percentage synthetrons (14%) en reacties (33%) gemiddeld
• Beperkte support voor synthetrons mogelijk door diversiteit
deelnemers
Behoefte aan open koffie
bijeenkomsten door hele land

‘helemaal mee eens, het is De open koffie bijeenkomsten zouden niet alleen in Den Haag plaats
moeten vinden, maar door het hele land

juist belangrijk dat mensen


buiten Den Haag hier ook 0% 20%

helemaal oneens
40%

oneens neutraal
60%

eens
80%

helemaal mee eens


100%

mee in aanraking komen’


(lage synthetron)

Acties om op meer plaatsen open koffie te


organiseren of organisch laten ontstaan?
Grote meerderheid is positief over
gebruik web 2.0

• Verdieping meningsvorming Wat beschrijft het best je eigen houding ten aanzien van het gebuik van
web 2.0 voor je werk als ambtenaar?

door kennis uiteenlopende visies


0% 20% 40% 60% 80% 100%

• Internet rijke bron


weerstand sceptisch neutraal positief enthousiast

vakinhoudelijke kennis
Als ambtenaar moet je je actief bewegen op het internet waar het jouw
onderwerp betreft

• Contact met collega’s buiten de


afdeling 0% 20%

helemaal oneens
40%

eerder oneens neutraal


60%

eerder eens
80%

helemaal mee eens


100%

Is alleen luisteren via internet voldoende


of is actieve inbreng gewenst?
Randvoorwaarden: vertrouwen,
ruimte en goede voorzieningen
• Management en structuur
- vertrouwen en ruimte van de leidinggevenden
- visie ontwikkelen en leiderschapstijl aanpassen
- aanpassing organisatiestructuur niet noodzakelijk

• Cultuur
- de ruimte om fouten te kunnen maken
- open community ten dienste van zijn stakeholders

• Technische faciliteiten
- goede apparatuur en voorzieningen
- ICT afdeling betere ondersteuning
- gebruik van marktstandaarden

Op welke manier kunnen professionals invloed


uitoefenen op de gewenste veranderingen?
Verantwoordelijk omgaan met
persoonlijke mening
‘een ambtenaar hoeft het niet eens te zijn (privé) met alles
maar hij moet verantwoordelijk omgaan met het uiten van die
mening’ (gemiddelde synthetron)

Suggesties met lage ondersteuning


• Alleen gericht feiten inbrengen of anoniem meedoen
• Duidelijk aangeven privé standpunt
• Mening via intranet geven
• In beperkte mate uiten en daarnaast officiële lijn verdedigen

Is er behoefte aan een beschrijving wat


‘verantwoordelijk’ precies inhoudt?
Kenmerken toepassingen die kloof
tussen burger en overheid verkleinen
• Reacties burgers serieus oppakken en laten weten wat
ermee gedaan is
• Overheid open over handelen en data beschikbaar stellen
• Meer rechtstreeks contact met burger:
volksvertegenwoordiging achterhaald systeem
• Standaarden volgen
• Experiment aan durven gaan

Zinvol om een lijst van geschikte toepassingen te


maken?
Eigen acties om collega’s mee te
nemen in de 2.0 wereld

• Zelf actief aan de slag


• Successen laten zien aan collega’s
• Actief benaderen directe collega’s

Wat zijn je eigen ervaringen?


Grootste uitdaging is overtuigen van
collega’s en bestuurders

• Aanpassing van de cultuur


• Overtuigen van politiek en bestuur
• Overtuigen van de ‘non-believers’