You are on page 1of 13
yán zì pánɡ ér tū ér bǎo ɡài é r liǎnɡ ér diǎn er shu ér 言字旁儿 秃宝盖儿 两点水儿 计、论、识 写、军、冠 次、冷、准 lì dāo pánɡ ér sān kuānɡ lán ér p i ā n ér ér chǎnɡ ér ér 立刀旁儿 三匡栏儿 偏厂儿厅、 列、别、剑 区、匠、匣 历、厚 b ā o z ì t ó u é r dān ré n pánɡ ér tónɡ zì kuānɡ ér ér ér ér 包字头儿 单人旁儿 同字匡儿 勺、勾、旬 仁、位、你 冈、网、周 d ā n ě r d ā o é r jiàn zhī pánɡ ér s ī ér ér z ì é r é r 单耳刀儿 建之旁儿 私字儿允、 卫、印、却 廷、延、建 去、矣 jiānɡ zì pánɡ ér sān diǎn shuǐ ér shuānɡ ěr dāo ér ér ér ér 将字旁儿 三点水儿 双耳刀儿 壮、状、将 江 、 汪 、 活 阻、院、邦 .

忄 辶 廾 口 夂 宀 土 尢 彳 犭 广 艹 扌 彡 饣 .

ɡuǎnɡ zì pánɡ ér b ǎ o ér ɡài é r shù xīn pánɡ ér ér ér 广字旁儿 宝盖儿宇、竖心旁儿 庄、店、席 cǎo zì tóu 定、宾 ér tí ér tǔ pánɡ 怀、快、性 ér z ǒ u ér zhī ér ér 草字头儿 提土旁儿 走之儿过、 艾、花、英 地、场、城 还、送 tí shǒu pánɡ ér yóu zì pánɡ ér n ò n ɡ ér ér zì dǐ ér ér 提手旁儿 尤字旁儿 弄字底儿 扛、担、摘 sān piě 尤、龙、尥 é r sh uānɡ ér ér rén 开、弁、异 pánɡ f ā n ɡ kuānɡ ér ér é r 三撇儿形、双人旁儿 方匡儿因、 参、须 行、征、徒 国、图 shí zì pánɡ ér fǎn quǎn pánɡ ér s h é ér ér wén ér ér 食字旁儿 反犬旁儿 折文儿冬、 饮、饲、饰 狂、独、狠 处、夏 .

子 灬 王 攵  纟 火 木 疒 罒 巛 礻 牛 衤 皿 .

sān ɡuǎi é r jiǎo sī pánɡ ér z ǐ ér ér zì pánɡ ér ér 三拐儿甾、绞丝旁儿 子字旁儿 邕、巢 红、约、纯 孔、孙、孩 shì zì pánɡ ér huǒ zì pánɡ ér s ì ér ér diǎn ér ér 示字旁儿 火字旁儿 四点儿杰、 礼、社、祖 灯、灿、烛 niú zì pánɡ ér m ù ér zì pánɡ 点、热 é r wánɡ zì pánɡ ér ér ér 牛字旁儿 木字旁儿 王字旁儿 牡、物、牲 yī zì pánɡ 朴、杜、栋 玩、珍、班 é r bìnɡ zì pánɡ ér fǎn wén pánɡ ér ér ér ér 衣字旁儿 病字旁儿 反文旁儿 初、袖、被 mǐn zì dǐ 症、疼、痕 ér sì ér zì tóu 收、政、教 é r chūn zì tóu ér ér ér 皿字底儿 四字头儿 春字头儿 盂、益、盔 罗、罢、罪 奉、奏、秦 .

钅禾癶 米虍  .

dēnɡ zì tóu ér h é ér mù pánɡ é r jīn zì pánɡ ér ér ér 登字头儿 禾木旁儿 金字旁儿 癸、登、凳 和、秋、种 zhú zì tóu ér hǔ ér zì tóu 钢、钦、铃 ér mǐ ér zì pánɡ ér ér 竹字头儿 虎字头儿 米字旁儿 笑、笔、笛 虏、虑、虚 粉、料、粮 hénɡ diǎn zú 横 点 ér zì pánɡ ér 足字旁儿 (十、士、干 ) (主、实、宝 ) 跃、距、蹄 nà piě shù 捺 撇 竖 (入、大、建 ) (白、皮、看 ) (中、旧、十 ) shù tí piě diǎn tí 竖提(比、撇点(巢、 提 切) 好) (找、地、物 ) .

.

shù ɡōu wān ɡōu hénɡ zhé tí 竖钩(茶、弯钩(承、横折提 求) 了、丞 ) (认、识、计 ) wò ɡōu xié ɡōu shù wān ɡōu 卧钩(必、斜钩(钱、竖弯钩 心) 盏、戈 ) hénɡ zhé wān ɡōu hénɡ zhé ɡōu (电、也、匕 ) hénɡ ɡōu 横折弯钩 横折钩 横钩(军、 (几、杂) (同、句、力) 买) shù zhé zhé ɡōu hénɡ zhé zhé zhé ɡōu hénɡ piě wān ɡōu 竖折折钩 (与、号、巧) 横折折折钩 hénɡ zhé (奶、汤) hénɡ zhé wān 横撇弯钩 (那、阴) shù wān 横折(口、横折弯 竖弯 丑) (沿、没) (四) .

.

hénɡ piě piě zhé shù zhé 横撇(又、撇折(去、竖折(田、 劲) 矣) 世) hénɡ zhé zhé zhé zhé zhé ɡōu shù zhé piě hénɡ zhé zhé piě 横折折折折折钩 (费、张、夷) 竖折撇 (专) 横折折撇 (建、及) .