You are on page 1of 8

PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN SATU

LATIHAN

:

C ketabahan
D kesungguhan

Jawab semua soalan.
Soalan 1 hingga Soalan 4 merujuk
kepada
nilai-nilai
yang
telah
disenaraikan berikut.
Nilai H
Tuhan
Nilai I :
Nilai J :
Nilai K :

:

Kepercayaan

kepada

Amanah
Harga Diri
Bertanggungjawab

1 Kita
mesti
mematuhi
segala
suruhan-Nya
berlandaskan
pegangan agama masing- masing.
A Nilai I
B Nilai J
C Nilai K
D Nilai H
2 Seorang pelajar yang mempunyai
_________ akan menghormati guru.
A nilai I
B nilai J
C nilai K
D nilai H
3 Seorang pekerja melaksanakan
tugas dengan sebaik mungkin.
Pekerja tersebut tidak pernah
menyerahkan tugasnya kepada
orang
lain.
Pekerja
tersebut
mengamalkan
A nilai I
B nilai J
C nilai K
D nilai H
4 Seorang pekerja yang baik perlu
datang ke pejabat tepat pada
masanya. Seorang pekerja mesti
menjalankan tugas yang diberi
dengan cekap dan bersih. Pekerja
ini mengamalkan
A nilai I
B nilai J
C nilai K
D nilai H
5 Maisarah berlatih bersungguhsungguh tanpa mengenal erti
putus
asa
dengan
penuh
kecekalan untuk berjaya dalam
sukan
bowling.
Nilai
yang
diamalkan oleh Maisarah ialah
A kerajinan
B kecekalan

6 Antara kesan mengamalkan nilai X
ialah
memberi
kesejahteraan
hidup bersama, saling memahami
antara satu dengan yang lain,
perasaan perikemanusiaan, dan
prihatin. Nilai X ialah
A toleransi
B berhemah
C kasih sayang
D cinta akan tanah air
7 Perlakuan
yang
tidak
menunjukkan nilai kasih sayang
ialah
A persefahaman
B peperangan
C persahabatan
D permuafakatan
8 Encik Adnan telah mengambil
seorang pekerja baharu yang
merupakan anak seorang sahabat
baiknya.
Beliau
mengabaikan
calon-calon lain yang lebih layak.
Encik Adnan tidak mengamalkan
nilai
A keadilan
B toleransi
C kerajinan
D kepimpinan
9 Pengadil bola sepak SMK Methodist
itu mengadili permainan tersebut
tanpa mempunyai perasaan berat
sebelah.
Pengadil
ini
mengamalkan nilai
A keadilan
B berhemah
C kerjasama
D bertolak ansur
10 Anak-anak akan melawan ibu
bapa dan memberontak jika
mereka kurang nilai
A cinta akan negara
B kasih sayang
C berdikari
D rasional

Ini adalah contoh perlakuan positif bagi nilai A menyayangi dan menghargai alam sekitar B menghargai kesenian C menyayangi bandar Dmenyayangi hutan Bahan yang diperbuat dari kertas seperti suratkhabar diasingkan daripada bahan buangan lain. Mereka akan berasa diri dihargai dan diperlukan oleh keluarga. A dedikasi B toleransi C kerajinan D kesabaran 19 Golongan wanita dalam gambar berikut diberi peluang untuk menjawat jawatan penting dan mendapat pekerjaan sebagaimana yang diperuntukkan untuk kaum lelaki. yang bulat tidak datang bergolek". Hari Kantin. Hari Penyampaian Hadiah.PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN SATU 11 Seorang peniaga runcit menghadapi kerugian dalam perniagaannya. 17 Aktiviti berikut boleh dikaitkan dengan nilai A kesejahteraan rakyat B keharmonian sejagat C kestabilan alam sekitar dengan hidupan D keharmonian antara manusia dengan alam sekitar 18 Peribahasa berikut memberi peringatan bahawa pentingnya nilai ______ dalam kehidupan. Bahan tersebut boleh dijual untuk kitar semula. Apakah nilai yang diamalkan? A kesungguhan B kegigihan C berdikari D toleransi 12 Berikut merupakan ciri-ciri nilai sanggup berkorban untuk negara kecuali A rela berkorban B kesetiaan yang jitu C kesanggupan menunjuk perasaan D kesanggupan menghadapi rintangan 13 Sambutan Hari Guru. dan Hari Sukan merupakan antara aktiviti yang dapat mewujudkan A toleransi B kegigihan C keyakinan D kasih sayang 14 Pak Ali akan mendengar setiap pendapat dan pandangan anakanaknya secara terbuka dan berusaha membantu mereka. Ini berkaitan dengan nilai A menjaga kaum wanita B menyayangi kaum ibu Cmenghormati hak wanita D menyayangi kaum wanita 20 Nilai melindungi bermaksud hak pekerja . "Yang pipih tidak datang melayang. Nilai yang diamalkan oleh Pak Ali ialah A hormat dan taat kepada anggota keluarga B hormat kepada anggota keluarga C hormat kepada anak-anak D hormat kepada saudara 15 Apakah kesan negatif jika tiada amalan nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga? A Keluarga akan berjaya B Keluarga akan bahagia C Keluarga akan harmoni D Keluarga akan berpecah-belah 16 Kerajaan lanskap menggalakkan aktiviti di bandar dan : menjalankan penghutanan semula. Dia akan menghadapi cabaran tersebut dengan mencari kaedah mengurangkan belanja dan meningkatkan jualannya sehingga memperoleh keuntungan.

Peruncit ini mengamalkan nilai Amencari keuntungan yang lebih Bmelindungi hak pengguna Cberamal sambil berniaga D memberi kemudahan 25 Setiap individu mempunyai perasaan takut untuk melanggar peraturan dan undang-undang tertentu kerana sedar tindakan sedemikian boleh : menye. Perasaan ini berkaitan dengan nilai Amelanggar peraturan jalan raya Bmelanggar disiplin sekolah Cmematuhi peraturan dan undang.PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN SATU A mengiktiraf perkhidmatan.undang D melanggar peraturan dan undang.babkannya didakwa di mahkamah. dan sumbangan golongan pekerja B menghargai waktu bergembira golongan pekerja C menjaga makan dan minum golongan pekerja D menghargai pangkat pekerja 21 Yang manakah menunjukkan cara-cara menghormati hak golongan kurangupaya? A Mengajak mereka menonton B Memberi pendidikan sempurna C Membiarkan mereka bersendirian D Mengajak mereka bergotongroyong 22 Mengapakah hak pengguna perlu dilindungi? A Pengguna mengharapkan perlindungan B Pengguna dan pengeluar akan bergaduh C Pengguna ialah golongan yang lemah D Menyedari kepentingan melindungi pengguna daripada dieksploitasi oleh pengeluar 23 Berikut merupakan tindakan yang boleh diambil untuk melindungi hak pengguna.undang dan 27 Kebebasan bersuara ialah A menyedari keinginan bersuara B menyedari kebebasan bersuara C menyedari kebebasan bersuara tanpa batasan D menyedari kebebasan bersuara dengan batasan 28 Seseorang pelajar boleh mengeluarkan pandangan atau kenyataan di dalam kelas ataupun peringkat persatuan. kecuali A memperbanyakkan maklumat kepeng. Pelajar ini mengamalkan nilai A keinginan bersuara B kebebasan bersuara C kebebasan bersuara tanpa batasan D kebebasan bersuara dengan batasan 29 Nilai kebebasan beragama berkaitan dengan perasaan A sentiasa bersikap terbuka B perlu membuat pilihan mengikut ibu bapa C sentiasa bersikap terbuka terhadap pilihan agama D sentiasa memandang agama tertentu lebih baik .undang 26 Gambar berikut menunjukkan penunggang motosikal itu mengamalkan nilai A B C D mematuhi peraturan mematuhi arahan ibu mematuhi kehendak bapa mematuhi peraturan undang. jasa.gunaan B menubuhkan pusat-pusat aduan pengguna C mengadakan demonstrasi pengguna D menubuhkan persatuan pengguna 24 Seorang peruncit menjual barangan yang selamat dan terjamin bukan bermotifkan keuntungan semata-mata.

masing B bersikap terbuka terhadap pilihan agama orang lain C bertoleransi antara satu dengan yang lain dan tidak menghina agama orang lain D tidak membenarkan sekumpulan penduduk minoriti membina rumah ibadah 31 Mamat memasuki pasukan RELA di kampungnya dan berjaya memberkas beberapa kumpulan penagih dadah. yang manakah merupakan ciri nilai hidup bersama secara aman? A Berprasangka buruk B Berdemonstrasi di jalanan C Mementingkan diri sendiri D Bersatu padu dan bekerjasama 39 Antara berikut. kecuali A bergotong-royong B tidak bertolak ansur C berbaik-baik sesama jiran D Bersama-sama meraikan sesuatu perayaan 38 Antara berikut. yang manakah ciri-ciri saling menghormati antara negara? .sihan C Melukis poster cinta akan tanah air D Melukis poster antidadah 37 Berikut merupakan amalannilai hidup bersama secara aman.PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN SATU 30 Berikut ialah ciri-ciri nilai kebebasan beragama. yang manakah peranan kerajaan untuk menyatu padukan rakyat demi keharmonian negara? A Mengadakan kempen-kempen perpa.duan B Mengadakan kempen-kempen keber. kecuali A saling memahami pendirian masing. pelajar dalam unit badan beruniform dapat menyumbang ke arah pembangunan negara kerana A dapat mengajar pelajar berkawad B dapat memberi pakaian seragam kepada pelajar C dapat memberi ruang kepada pelajar memenuhi masa lapang D dapat mendidik pelajar supaya mempunyai keyakinan diri 33 Nilai sikap keterbukaan penting kerana A membolehkan kita menerima pandangan dan kritikan orang lain secara terbuka dan rasional B membolehkan kita menerima pandangan secara terbuka C membolehkan kita menerima idea orang lain D membolehkan kita memberi idea 34 Antara berikut. Pak Lasim menerima cadangan tersebut dengan hati terbuka. Pak Lasim mengamalkan nilai A berhemah B sikap positif C sikap toleransi D sikap keterbukaan 36 Antara berikut. Mamat mengamalkan nilai A melibatkan diri dalam pembangunan negara B melibatkam diri dalam kemajuan sosial C melibatkan diri dalam kerja kebajikan D melibatkan diri dalam RELA 32 Penglibatan. yang manakah bukan tindakan positif dalam : mengamalkan nilai sikap keterbukaan? A Menerima kritikan secara positif B Memendam rasa apabila dikritik C Tidak marah dengan kritikan orang lain D Berusaha menyelesaikan masalah secara berkumpulan 35 Pak Ahmad memberitahu Pak Lasim tentang projek penternakan ikan air tawar mereka perlu diubahsuai.

Ini menunjukkan Kamisah mengamalkan A kebebasan beragama B kebebasan berkawan C kebebasan bersuara D kebebasan beraya 43 Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam menerapkan nilai saling menghormati antara negara ialah A menggalakkan permusuhan antara kaum B menggalakkan perkauman antara kawasan C menggalakkan kerjasama antara negara D menggalakkan kerjasama antara musuh 44 Berikut merupakan kesan amalan saling menghormati antara negara kecuali A keharmonian sejagat tidak dapat dikekalkan B wujud kerjasama yang positif antara negara : C tidak berlaku peperangan D tidak berlaku rusuhan 45 Apakah langkah untuk menerapkan nilai hidup bersama secara aman? A Berjiran sambil menindas golongan miskin B Berjiran sambil ziarahmenziarahi C Hidup bersendirian tanpa jiran D Hidup secara individualistik 46 Antara berikut.PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN SATU A Tidak menghormati dasar negara lain B Campur tangan dalam isu negara jiran C Menjalin hubungan berprasangka D Tidak memandang rendah terhadap negara lain 40 Berikut merupakan tindakan individu yang bersikap terbuka kecuali A beremosi B sentiasa rasional C berfikir secara positif D boleh menerima teguran 41 Hidup bersama secara aman bermaksud A hidup bersama dan saling bermusuhan B hidup bersama dengan meng.kan kedamaian dan keharmonian 42 Kamisah mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada Ah Meng. yang manakah kesan negatif jika tidak mengamalkan nilai hidup bersama secara aman? A Berlaku huru-hara B Wujud persefahaman C Persahabatan semakin erat D Masyarakat hidup dengan aman 47 Perlakuan yang tidak menunjukkan nilai kasih sayang ialah A pesta perayaan B rumah terbuka C peperangan D kongsi raya 48 Berikut bukan ciri-ciri berdikari A berkeyakinan B kurang keyakinan C tidak bergantung pada orang lain D bertindak mencapai matlamat 49 Kesan amalan kasih sayang ialah A mewujudkan insan yang malas B mewujudkan insan yang keras hati C mewujudkan generasi yang kejam D mewujudkan perasaan cinta dan kasih sayang 50 Berikut merupakan kesan positif perlakuan yang rasional kecuali A mewujudkan keamanan B memberi manfaat kepada diri C membuat keputusan yang tepat D membahayakan diri sendiri 51 Sikap kilang sesetengah yang pengusaha melakukan .kan keseronokan D hidup bersama dengan mengutama.utamakan kewangan C hidup bersama dengan mengutama.

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN SATU pencemaran dengan membuang sisa toksik ke dalam sungai jelas menggambarkan mereka tidak mempunyai nilai A keharmonian antara manusia dengan alam sekitar B cinta akan alam sekitar dan binatang C memulihara hidupan air D keharmonian alam 52 Apakah tindakan yang perlu diambil untuk mewujudkan keharmonian antara manusia dengan alam sekitar? A Melibatkan diri dalam aktiviti membuang sisa toksik ke dalam sungai B Tidak mengambil bahagian dalam aktiviti kitar semula C Melibatkan diri dalam aktiviti kitar semula D Melakukan pembakaran terbuka 53 Ciri yang berkaitan dengan cinta akan negara ialah A menyokong usaha pelbagai pihak bagi memajukan negara dalam pelbagai bidang B menyokong usaha pihak yang memusnahkan hidupan air C menyokong pihak yang menangkap hidupan liar D menyokong pihak yang memusnahkan alam 54 Taat setia kepada raja dan negara bermaksud A mempunyai perasaan taat setia yang jitu dan teguh kepada raja dan negara B mempunyai perasaan taat kepada negara dan bangsa C mempunyai perasaan taat kepada raja dan bangsa D mempunyai perasaan setia kepada bangsa 55 Gambar berikut menunjukkan sokongan yang diberi oleh rakyat Malaysia yang membeli barangan keluaran Malaysia. : Individu tersebut mengamalkan nilai A cinta akan negara B cinta akan bangsa C cinta akan kebendaan D cinta akan keluaran negara 56 Berikut merupakan ciri-ciri nilai melindungi hak kanak-kanak kecuali A melindungi kanak-kanak B mengiktiraf hak kanak-kanak C tidak bertindak melampaui batas D melindungi kanak-kanak yatim sahaja 57 Apakah nilai yang boleh dirumuskan berdasarkan gambar berikut? A Sanggup berkorban untuk negara B Tanggungjawab terhadap keluarga C Mengekalkan tradisi kekeluargaan D Hormat dan taat kepada anggota keluarga 58 Antara berikut. golongan yang manakah perlu dilindungi haknya? A Pengguna yang lemah dan sering dieksploitasi oleh pengeluar B Pengguna yang banyak wang C Pengguna yang tamak D Pengguna yang lemah 59 Berikut merupakan ciri-ciri nilai kebebasan bersuara kecuali A berucap dengan tidak menyentuh isu sensitif B pengucapan tidak boleh menimbulkan huru-hara .

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN SATU : C pengucapan bebas dan boleh menyentuh apa-apa isu D kebebasan berucap mengikut adab dan peraturan 60 Gambar berikut orang kampung nilai menunjukkan mengamalkan A berusaha gigih B bertimbang rasa C bertoleransi dan bermesra D saling membantu dan bekerjasama .

C 26.PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN SATU MASA: 1 jam 15 minit JAWAPAN: PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN SATU BIL BIL BIL 1. 4. 20. 5. C 45. D A C A B A C B D D A C A A A D B A C D SMK METHODIST . B A 51. B 27. C 49. D 21. 2. 3 18. D 46. B 22. D D 55. D 42. D 48. C D 52. A 25. 0. 8. 3 10. A 29. 6. A A 56. C 23. 2. 3 12. B D 50. B 44. 3 14. 3 11. 3. 3 19. D B 57. 6. 3 17. C D 58. 1. A 4 A 60. C 43. 7. 7. A 24. PANITIA PENDIDIKAN MORAL 0. A 28. 9. 3 15. 3. 3 13. 4. 5. 3 16. A B 54. D 47. 9. 8. D A 53. C D 59. B 41.