You are on page 1of 7

1.

Latitud dan longitud di permukaan bumi dapat


menentukan
A. Arah
B. Keluasan
C. Ketinggian
D. Kedudukan

6. Longitud yang dapat menentukan waktu


tempatan sesuatu tempat ialah Garisan
A. Tarikh Antarabangsa
B. Meridian Pangkal
C. Sartan
D. Jadi

2. Garisan Meridian Pangkal (GMP) merujuk


kepada
A. Latitud 0
B. Longitud 0
C. Latitud 180
D. Longitud 180

7. Latitud yang membahagikan bumi kepada


Hemisfera Utara dan Hemisfera Selatan
dinamakan Garisan
A. Jadi
B. Artik
C. Sartan
D. Khatulistiwa

3. Antara berikut, yang manakah merupakan


garisan longitud bumi?
A. GarisanJadi
B. GarisanSartan
C. GarisanAntartik
D. Garisan Meridian Pangkal
4. Rajah menunjukkan latitud di permukaan bumi

Garisan yang bertanda X dalam rajah ialah


A. Garisan Jadi
B. Garisan Artik
C. Garisan Sartan
D. Garisan Khatulistiwa
5. Kombinasi yang manakah benar dikaitkan
dengan latitud dan longitud dalam rajah
berikut?

A.
B.
C.
D.

X
latitud
latitud
longitud
longitud

Y
Latitud
Longitud
Longitud
Latitud

8. Pernyataan yang manakah benar menerangkan


Garisan Khatulistiwa
I.
latitud 0
II.
longitud 180B
III.
menentukan tarikh
IV.
latitud terpanjang
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
9. Pernyataan yang manakah benar tentang
Garisan Meridian Pangkal (GMP)?
I.
menentukan waktu tempatan
II.
latitud terpanjang
III.
longitud 180T
IV.
longitud 0
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Soalan 10 dan 11 berdasarkan rajah yang berikut

10. Bandar X terletak di kedudukan


A. 33U 42B
B. 35S 55T
C. 40U 69T
D. 42U 38B
Page 1 of 7

11. Di manakah kedudukan Bandar Y


A. 33U 38T
B. 69U 42B
C. 38U 42T
D. 33U 69T

16. Apakah garisan yang bertanda A pada rajah


tersebut?
A. Garisan Tarikh Antarabangsa
B. Garisan Meridian Pangkal
C. Garisan Antartika
D. Garisan Sartan

Soalan 12 dan 14 berdasarkan rajah berikut


17. Garisan yang bertanda B dalam rajah tersebut
ialah Garisan
A. Jadi
B. Artik
C. Sartan
D. Khatulistiwa
Soalan 18 hingga 20 berdasarkan rajah berikut

12. Apakah kedudukan Bandar P?


A. 0 35T
B. 35S 45T
C. 35U 60T
D. 35U 0
13. Kedudukan Bandar Q terletak di
A. 40U 0
B. 35U 40T
C. 60U 40T
D. 35S 80T
14. Berapakah perbezaan longitud antara lokasi Q
dengan R?
A. 35
B. 40
C. 65
D. 85
15. Setiap 1 putaran bumi pada paksinya
mengambil masa selama
A. 3 minit
B. 4 minit
C. 8 minit
D. 15 minit

18. waktu tempatan di Q ialah


A. 3.20 petang
B. 4.40 petang
C. 5.20 petang
D. 4.40 pagi
19. Kirakan perbezaan masa di antara waktu
tempatan di P dengan Q
A. 2 jam 45 minit
B. 3 jam 12 minit
C. 3 jam 35 minit
D. 3 jam 42 minit
20. Jika waktu tempatan di bandar Q ialah tepat
pada pukul 1.50 petang, kirakan waktu
tempatan di bandar P
A. 9.55 pagi
B. 10.28 pagi
C. 10.38 pagi
D. 11.12 pagi
Soalan 21 dan 22 berdasarkan rajah berikut.

Soalan 16 dan 17 berdasarkan rajah berikut

Page 2 of 7

21. Berdasarkan rajah, kirakan waktu tempatan di


Beijing, China
A. 6.40 petang
B. 7.40 malam
C. 7.55 malam
D. 8.20 malam

26. Antara yang berikut, yang manakah merupakan


arah mata angin perantaraan?
A. tenggara
B. selatan
C. barat
D. utara

22. Kirakan waktu tempatan di Moscow


A. 1.20 petang
B. 1.50 petang
C. 2.00 petang
D. 2.40 petang

27. Sudut bearing sudutan diukur bermula dari arah


A. tenggara
B. selatan
C. utara
D. timur

23. Berdasarkan jadual berikut, kirakan waktu


tempatan di bandar Q

28. Berdasarkan rajah berikut, berapakah sudut


bagi lokasi X dari arah utara?

Bandar Latitud Longitud Waktu tempatan


P
40U
60T
7.30 malam
Q
32U
22T
?
A.
B.
C.
D.

3.18 pagi
4.28 petang
4.58 pagi
4.58 petang

A.
B.
C.
D.

24. Apakah kegunaan alat dalam rajah berikut?

45
90
135
265

29. Nisbah jarak di atas peta dengan dengan jarak


sebenar di permukaan bumi dinamakan
A. skala
B. keluasan
C. jarak relatif
D. jarak mutlak

A.
B.
C.
D.

mengira keluasan kawasan


menentukan jarak ciri geografi
menentukan arah tiupan angin
menentukan arah sesuatu ciri geografi

25. Selain kompas magnetik, arah mata angin


boleh ditentukan berdasarkan
A. pergerakan asap kilang
B. kedudukan matahari
C. aliran sungai
D. tiupan angin

30. Pernyataan yang manakah benar dikaitkan


dengan skala?
I.
mengukur panjang sungai
II.
mengukur jarak
III.
menentukan kedudukan sesuatu lokasi
IV.
menentukan ketinggian sesuatu kawasan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
31. Apakah ciri geografi di atas peta yang diukur
dengan menggunakan seutas benang?
I.
keluasan kawasan tanaman
II.
tinggi sesuatu bukit
III.
jarak pinggir laut
IV.
panjang sungai

Page 3 of 7

A.
B.
C.
D.

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

32. Skala lurus yang manakah menunjukkan 1 cm


mewakili 1 km?

35. Jarak dari simpang tiga Kampung Tuas ke


masjid melalui jalan raya ialah
A. 4.2 km
B. 5.5 km
C. 6.8 km
D. 9.6 km
36. Bearing kemuncak Bukit Jati dari masjid ialah
A. 184
B. 201
C. 228
D. 345

33. Antara yang berikut, yang manakah


menunjukkan skala lurus 1 cm mewakili
0.5 km?

37. Bearing kuil dari simpang tiga Kampung Kiara


A. 60
B. 70
C. 86
D. 98
38. Bearing masjid dari kilang ialah
A. 166
B. 185
C. 212
D. 222
Soalan 39 hingga 45 berdasarkan peta di bawah

Soalan 34 hingga 38 berdasarkan peta di bawah

34. Panjang Sungai Batu ialah


A. 5.2 km
B. 6.9 km
C. 8.1 km
D. 6.4 km

39. Bearing masjid dari kilang ialah


A. 108
B. 120
C. 140
D. 168
Page 4 of 7

40. Jarak sebenar dari kuari ke simpang tiga


Kampung Mahsuri melalui jalan raya ialah
A. 3.0 km
B. 4.7 km
C. 6.9 km
D. 7.8 km

46. Berapakah jumlah murid lelaki dan perempuan


yang mendapat Gred A dalam subjek Geografi
pada tahun 2010?
A. 35 orang
B. 45 orang
C. 50 orang
D. 51 orang

41. Jarak sebenar dari kilang ke simpang tiga


Kampung Hulu melalui jalan raya ialah
A. 3.6 km
B. 5.5 km
C. 6.4 km
D. 7.6 km

47. Bilakah jumlah pelajar perempuan yang berjaya


mendapat Gred A dalam subjek Geografi
meningkat paling tinggi?
A. 2006
B. 2007
C. 2009
D. 2010

42. Bearing kuil dari kemuncak Bukit Indah ialah


A. 195
B. 208
C. 225
D. 247
43. Panjang Sungai Sentul dalam peta ialah
A. 8.1 km
B. 12.8 km
C. 13.8 km
D. 15.2 km
44. Jarak sebenar masjid ke kuil melalui jalan raya
ialah
A. 5.0 km
B. 6.3 km
C. 7.7 km
D. 8.3 km
45. Bearing klinik dari Bukit Indah ialah
A. 95
B. 100
C. 123
D. 223
Soalan 46 hingga 49 berdasarkan graf berikut.

48. Berapakah jumlah pelajar lelaki yang mendapat


Gred A dalam subjek Geografi pada tahun
2006?
A. 6 orang
B. 9 orang
C. 11 orang
D. 15 orang
49. Antara berikut, pernyataan manakah yang
benar mengenai graf di atas?
I.
jumlah pelajar lelaki yang skor A dalam
Geografi tidak berubah setiap tahun
II.
jumlah pelajar perempuan yang skor A
dalam Geografi miningkat setiap tahun
III.
jumlah pelajar lelaki yang skor A dalam
Geografi paling tinggi ialah pada tahun
2010
IV.
jumlah pelajar perempuan yang skor A
dalam Geografi paling tinggi pada tahun
2009
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Soalan 50 hingga 52 berdasarkan graf berikut.

Page 5 of 7

50. Bilakah pengeluaran kelapa sawit Ladang Bukit


Goh meningkat paling tinggi?
A. 2007
B. 2008
C. 2009
D. 2010

54. Apakah kegiatan X yang dikaitkan dengan


maklumat dalam rajah berikut?

51. Berapakah jumlah pengeluaran kelapa sawit


Ladang Triang dari tahun 2006 hingga 2009?
A. 99 ribu tan metrik
B. 150 ribu tan metrik
C. 160 ribu tan metrik
D. 165 ribu tan metrik
52. Pernyataan manakah yang benar dikaitkan
dengan graf di atas?
I.
pengeluaran kelapa sawit dari Ladang
Bukit Goh meningkat setiap tahun
II.
hasil kelapa sawit dari Ladang Bukit Goh
lebih rendah daripada Ladang Triang
III.
pengeluaran kelapa sawit dari Ladang
Bukit Goh paling rendah pada tahun 2008
IV.
pengeluaran kelapa sawit dari Ladang
Triang rendah pada tahun 2010
berbanding tahun 2009
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

A.
B.
C.
D.

perikanan
perindustrian
pembandaran
penebangan hutan

55. Apakah kesan alam sekitar akibat kegiatan


manusia yang dikaitkan dengan rajah berikut?

53. Apakah jenis rajah yang ditunjukkan dalam


rajah berikut?
I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

carta pai
peta minda
gambar rajah
rajah kitaran
Page 6 of 7

penipisan lapisan ozon


pencemaran air
pencemaran udara
pencemaran bunyi
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Soalan 56 hingga 60 berdasarkan peta berikut

56. Simbol bergambar peta pelancongan di atas


dikaitkan dengan
I.
Taman Negara Endau Rompin
II.
Tanah Tinggi Cameron
III.
Gua Charah
IV.
Pekan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
57. Apakah aktiviti pelancongan yang terdapat di
Tanah Tinggi Cameron
I.
melawat zoo
II.
taman tema air
III.
melawat ladang teh
IV.
melawat kebun sayuran dan bunga
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
58. Pusat pelancongan yang terletak di tenggara
negeri pahang ialah
A. Taman Negara Endau Rompin

B. Tanah Tinggi Genting


C. Gunung Tahan
D. Bukit Fraser
59. Maklumat berikut berkaitan dengan sebuah
kawasan.

Kawasan tersebut terletak di


A. Bukit Fraser
B. Gunung Tahan
C. Tanah Tinggi Genting
D. Tanah Tinggi Cameron
60. Di manakah letaknya kemuncak tertinggi di
Semenanjung Malaysia?
A. Bukit Fraser
B. Gua Charah
C. Gunung Tahan
D. Tanah Tinggi Genting

Page 7 of 7