You are on page 1of 3

3C COSMETICS CO. TD.

Cng ty m phm 3C
in thoi: 0905856115
Web: www.thammyhoc.com
Mail: thammyhoc.com@gmail.com
CNG THC PHA CH M PHM
Nc ra tay st khun
Thnh phn A...Trng lng %....................Theo t l 240g
nc ct.32,8%..................................79g
Polyquaternium-10 (iu ha, cht lm c)1%...............................2.4 g / tha c ph
Thnh phn B
Ru bin tnh 70%.......................................65%..................................156g
Glycerin..1%....................................2.4 g / tha c ph
Hng liu (tr trng),.0,2%.................................0,5g/10 git

3C COSMETICS CO. TD.

Cng thc pha ch


Thm polyquaternium-1 0 vo nc v mt na s ru bin tnh, trn u cho n khi bt t v
phn tn. Thm s ru cn li v trn u ln cho n khi ng nht. Thm glycerin v nc hoa v
khuy u.

3C COSMETICS CO. TD.

c tnh
Dung dch ra tay vi ru c nng 45% git vi trng v vi khun.

c t vn v cung cp nguyn liu lm m phm tt nht, qu khch vui lng lin h M phm
3C
ST: 0905 856 115
Website: http://www.thammyhoc.com/
Hng dn lm m phm:http://mypham3c.vn