You are on page 1of 7

SÔ ÑOÀ PHAÛN ÖÙNG VOÂ CÔ

Baøi 1:
A
CaCO3
D
Baøi 2:

 B  C  CaCO3
 E  F  CaCO3
A

CaCO3
Baøi 3:
Cu  A

 Ca(OH)2

CaCl2 

CaSO4

B
Baøi 4:
A

 B  C

Fe2O3

B  E  C  D

Baøi 5:
A

D

FeCl2
Fe

E

C

C

B

F
Bieát A laø 1 kim loaïi thoâng duïng maøu traéng baïc, naëng , thöôøng theå
hieän hai hoaù trò
trong caùc hôïp chaát; B laø 1 phi kim ñieån hình , laø chaát khí maøu vaøng luïc,
C, D, E, F
laø nhöõng hôïp chaát voâ cô khaùc nhau, trong ñoù D vaø C cuøng loaïi chaát
Baøi 6:
A   t
X ,

A

0

 Fe

0

  t
Y ,

  B 

D   E  C

A   t
Bieát raèng A + HCl  D + C + H2O
Baøi 7:
   A CuCl2
Cu
  B 
(X)
 D  CuCl2 + H2O
  C 
(I)
  E  CuCl2 + ( K  )
 +F
( L  )  D CuCl2 + H2O
Baøi 8:
 CuO  A  CuSO4  B  A
 A  B  C  D  Cu
 Fe  A  B  FeSO4
Z ,

0

Baøi 9:
Fe

FeCl2

FeCl3

Baøi 10:
Mg  A  B  C 
 CaCO3  + ….
Ca(OH)2 + A

Ca(OH)2 + B
CaCO3  + …
Ca(OH)2 + C 
CaCO3  + …

6g saét (III) oxit vaø 0.896 lít khí sunfurô ôû ñieàu kieän tieâu chuaån a) Xaùc ñònh CTPT cuûa A b) Vieát PT phaûn öùng ñeå thöïc hieän chuoãi chuyeån hoaù sau: . t  E  BaSO4 Baøi 18: Fe  A  B  C  Fe  D E F D (LG/122) Baøi 19: Ñoát chaùy hoaøn toaøn 1 chaát voâ cô A trong khoâng khí chæ thu ñöôïc 1.Baøi 11: X + A X + B  E   F  G    H  E   F Fe  I    M    X  G   H X + C X + D Baøi 12 :    H 2  X    O 2 hay Z  Fe   E    Y .   A Baøi 12: A1   X  L   H + BaSO4  A(muøi tröùng thoái) X + D  D  Br 2  Y B K + Z + G  Y    A3 A2 Fe(OH)2 Fe(OH)3 B1  Z   B2  T   B3 Baøi 13: A +X +Y Fe2O3 FeCl2 +Z B Baøi 14: Cu    A  Baøi 15: A  O    CuO 2 +T CuCl2 +B  CuSO4  HCl     B D +NH3  ddNH    3 o   NaOH    C  t  C D  CO    A Baøi 16: A O   2 B Khí D + ddE HCl     C  Na   Keát tuûa F   t  G Bieát A laø hoãn hôïp goàm Mg vaø Cu Baøi 17: A  D  C A Ot FeS2 O M  A  B  H2SO4  C (LG/224)    D .

D. D laø nguyeân lieäu chính ñeå saûn xuaát thuyû tinh. C. A. F. B. D. E. X3 ……vaø hoaøn thaønh daõy chuyeån hoaù sau:  X2 (1) Na + H2O  X1 + …… (2) Ai + Cl2 (3) X2 + X2  X3  + …… (4) X3 + X1  X4   X3 (5) X4 + CO2 X3  + …… (6) X1 + CO2 (7) X3 + X1  X6 + …… (8) X2 + X6 + H2O  …… Baøi 13: CO2 NaOH B to CaCO3 NaOH C D Baøi 14: +X +X A FeS2 D +X B (LG167) +Y E MSO4 (LG/168) M . Vieát PTPÖ (tuyeån choïn 265 ) Baøi 24: Cho sô ñoà sau F B  D o o A o A G C  E Bieát A laø kim loaïi. D. B. C. E laø nhöõng chaát khí. G . E. Vieát caùc PTPÖ xaûy ra (tuyeån choïn 281 ) Baøi 25: Xaùc ñònh X2. Haõy hoaøn thaønh caùc PTPÖ theo sô ñoà treân (Coù ghi roõ traïng thaùi caùc chaát) (tuyeån choïn ) Baøi 22:Vieát PTPÖ cho sô ñoà sau A B R + dd HCl C D E R laø nhöõng chaát raén khaùc nhau. B. Phaân loaïi nhöõng chaát treân theo nhöõng chaát voâ cô ñaõ hoïc (tuyeån choïn 244 ) Baøi 23: Cho daõy chuyeån hoaù sau: Fe  A  B  C  Fe  D  E  F  D Xaùc ñònh A. c) G + D   t  H + C t Bieát A. D. b) B + D   t  E . G laø hôïp chaát cuûa A Xaùc ñònh coâng thöùc cuûaA. X2. C. B. G. C. F. E. F.SO2 Muoái A1 A A3 Keát tuûa A2 Baøi 20: A D B D C CuSO4 CuCl2 Cu(NO3)2 B C o Baøi 21: a) A   t  B + C .

 t Cl   2 A4(khí) A3(khí)  O   2 A5(khí) 0     A4 B1(raén) Baøi 6: X1 (khí) Al2O3 + C A2 (khí)  0  l ln. E.Cl 2     Y4(khí) Y5(khí)  O   2 X2 + Y4 + H2O .Baøi 15: B(II) A(II) C(IV) S C(IV) D(VI) E(VI) F(II) G Bieát A. C . B . D laø hôïp chaát höõu cô Baøi 5 A1(khí) CH3COONa   CaO. C.haõy thöïc hieän sô ñoà: B  HBr     B1 axitsunfuric.…………. F. Bieát X1 taùc duïng vôùi dung dòch Ioát thaáy xuaát hieän maøu xanh Baøi 3: Bieát A laø hôïp chaát höõu cô chöùa 2 nguyeân töû cacbon. C. G laø hôïp chaát cuûa löu huyønh vôùi hoaù trò laø chöõ soá la maõ (PL&HD8-12/246) Baøi 16: a) c ñònh A. vaø vieát phöông trình thöïc hieän chuyeån hoaù sau vôùi ñaày ñuû ñieàu kieän A   O2 B  dd NaOH C B   O2 E  H 2O  F    Cu    Cu B   dd NaOH D  dd HCl  Cho bieát A laø thaønh phaàn chính cuûa quaëng firit saét b) Duøng phaûn öùng hoaù hoïc naøo thì coù theå loaïi E ra khoûi hoãn hôïp B. Vieát PTPÖ (Tuyeån choïn/ 33) Baøi 17: SÔ ÑOÀ PHAÛN ÖÙNG HÖÕU CÔ Baøi 1 A B Bieát A laø hôïp chaát Gluxít Baøi 2: X1 C D  CaCO     3 CO2  X2  X3  X4  X6  X5  X3 Tìm caùc chaát X1 . A        A t o C   Na   C1 Baøi 4: B C CH3COOH  A D Bieát A . D. X3 . D…. B. X2 . E vaø loaïi HCl ra khoûi hoãn hôïp B. HCl?. B. 1500       O 2 X2(khí) Y2(  ) 0  t Y1(raén)  Y   4  nuoc     Y3(khí)  B2(raén)    A4 A5(khí) muoái Y6 as.

Tæ khoái hôi cuûa X so vôùi hidroâ laø 23 a) xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû X ? b) X coù 2 ñoàng phaân A vaø B. nhieät ñoä soâi cuûa A laø +78. cuûa B laø -23. Cho bieát A & B laø caùc hôïp chaát vöøa tìm ôû treân A A1  A2  A3  A4  A5  B Baøi 10: CH3COONa   NaOH A  l ln.60C . D.t     B  cacbon    . 1500    . Bieát A laø hiñrocacbon ñôn giaûn nhaát A  PVC  E  B  D  xiclohexan  F Baøi 15: (C) Poly Vinyl clorua (PVC) (D) I K (E) (F) Poly Etylen (A) B (F) (G) (K) Etyl axetat (H) (I) .Baøi 7: A  B  C2H5OH  C   E D Baøi 8:   A.78% veà khoái löôïng.    B + E   xt  B  O   C      D   NaOH Baøi 9: X laø hôïp chaát höõu cô chöùa 3 nguyeân toá C. C Baøi 11: C D CH4  A B F  CH4  H2 D E 2 0 0 0 Baøi 12: D E F G CH3COOC2H5 C6H12O6 A B C A E H (. H. B.30C. E. O trong ñoù oxi chieám 34. xt I  C  E  CH4  A   nuoc. V.CH2 – CH = CH –CH2 -) (LG160) Baøi 13: Xaùc ñònh A.600    C  +HCl D P. Tìm coâng thöùc caáu taïo A vaø B ? c) Vieát PTPÖ theo daõy bieán hoaù. CaO   . F vaø hoaøn thaønh daõy chuyeän hoaù sau vôùi ñaày ñuû ñieàu kieän.

Fe (H) C6H5Cl o xt.CH2 – CHCl -)n 2) Baøi 19: C2H5OH  CH3COOH C2H4  P.+A (L) t (K) to (N) (A) (M) +E +E xt (B) Glucoâzô (K) (LG/195) (E) xt. to (D) (F) Cl2. to (G) xt (I) P. to 2 C C   H O  D Baøi 22: Cho sô ñoà chuyeån hoaù 2  O   2 CH3COOH Men . Daõy 1 cacbon  H2  CH4  C  CH4  CH3Cl  CH2Cl2  CHCl3 1) H2O 2) CH3COONa  CH4  HCHO  CO2  NH4HCO3 3) Al4C3  CH4  CO  CO2  CaCO3  Ca(HCO3)2 4) Al2O3  Al4C3  CH4  CH3Cl  CH2Cl2  CHCl3 (PPGTHC/62) Daõy 2 cacbon 1) C2H5COONa  C2H6  C2H5Cl  C2H4Cl2  C2H3Cl3  C2H4  C2H6  CO2  NaHCO3 2) CH3 – CH3 (PPGTHC/63) Daõy phöùc taïp 1) CnH2n + 1COONa  CnH2n + 2  CnH2n + 1Cl  (CnH2n + 1)2 2) CH3COONa  CH4  C2H2  C2H6    C4H10  C2H5Cl CH3COOH (PPGTHC/64) 3) CH3COOH  CH3COONa  CH4  CH3Cl  C2H6  C2H4 Baøi 18: HIDROCACBON CHÖA NO 1) CH2 = CH – COONa  C2H4  C2H6  C2H4  C2H4Br2  C2H4  C2H3Cl  ( .Baøi 16: +E o +M (A) +E. ax.E Baøi 20: + Na ? Br C6H6 ? C H OH     6 5 + Br ? 2 Fe 2 Baøi 21: A   H O B Xt. t xt. V. C xt. to Baøi 17: (HYDROCACBON NO).

B. A. D. C. E. F.CH4   t  A1   H O A2  O    A3    A  A4 Baøi 23: Cho sô ñoà sau X  A  B  C D E    C6H12O7 F G Bieát X laø 1 chaát khí A laø 1 polime coù khoái löôïng phaân töû lôùn C phaûn öùng ñöôïc vôùi Na nhöng khoâng phaûn öùng vôùi dd kieàm D phaûn öùng ñöôïc vôùi Na vaø kieàm G phaûn öùng ñöôïc vôùi kieàm nhöng khoâng phaûn öùng vôùi Na E. F laø hôïp chaát cuûa Na Xaùc ñònh coâng thöùc caùc chaát X. Vieát caùc PTPÖ theo sô ñoà treân (Tuyeån choïn 274) o 2 2 4 . G.

Related Interests