You are on page 1of 16

Menurut Skinner (1953), sesuatu gerak balas boleh

diperkukuhkan atau dihapuskan dengan peneguhan positif
atau negative. Peneguhan positif boleh ditakrifkan sebagai
rangsangan yang diberikan oleh guru yang menyebabkan
murid untuk mengurangi sesuatu tingkah laku. Satu contoh
peneguhan positif ialah apabila guru melafazkan , “tahniah”
kepada murid-murid yang menjawab soalan-soalan dalam
kelas dengan betul. Satu contoh peneguhan negative ialah
murid-murid menghafal sifir matematik dengan gigih untuk
mengelak guru daripada memarahi mereka.
Selain itu, beliau juga telah mengutamakn prinsip-prinsip
Premack, denda dan penghapusan. Prinsip Premack merujuk
kepada pemberian aktiviti yang kurang diminati oleh muridmurid untuk mengukuhkan tingkah laku yang diingini/positif.
Mengikut Skinner, sebarang aktiviti yang membawa ganjaran
yang tinggi boleh digunakan untuk meneguhkan aktivitiaktiviti yang membawa ganjaran yang tinggi boleh digunakan
untuk meneguhkan aktiviti-aktiviti yang membawa ganjaran
yang lebih rendah. Sebagai contoh, guru menyediakan aktiviti
kuiz yang menyeronokkan dengan syarat murid-muridnya
menghabiskan semua kerja rumahnya pada waktu rehat
sekolah.
Satu lagi, contoh yang menghuraikan prinsip Premack adalah
seperti berikut. Apabila seorang ibu menghendaki anaknya
mengemaskan alat-alat permainannya, dia akan
menghulurkan rangsangan yang menarik seperti pergi
bersamanya ke pusat membeli belah dan makan ais krim.

iaitu. peneguhan negative pula ditakrifkan sebagai rangsangan yang digunakan oleh guru untuk sesuatu tingkah laku di kalangan murid. Penguhan negative terdiri daripada denda dan penghapusan . Manakala. Anak tersebut akan melakukan aktiviti yang kurang menyeronokkan (mengemas alat permainannya) supaya dia dapat makan ais krim(pengalaman yang menyeronokkan ) yang telah dijanjikan oleh ibunya.Anak tersebut mempunyai pilihan untuk mengemas biliknya atau tidak. dengan menarik balik sesuatu yang digemari oleh kanak-kanak seperti tidak dibernakan keluar untuk bermain atau tidak dibenarkan menonton TV sepanjang hari. Denda ialah proses untuk melemahkan sesuatu tingkah laku yang tidak diingini. Denda boleh dilaksanakan dengan dua cara. .jika tidak dia tidak dapat makan ais krim tersebut.

Beliau terkenal untuk dua teori kognitifnya. murid-murid digalakkan belajar melalui perbuatan aktiviti dan pengalaman sendiri. Menurut model ini.yakni. Dalam keadaan ini. (i) Model Penemuan Inkuiri Model utama teori Bruner adalah model penemuan inkuiri dalam pembelajaran yang mementingkan konsep kategorisasi. Walau bagaimana pun.Bruner berpendapat bahawa cara seseorang individu mengamalkan budayanya dan pergaulan sosialnya akn menentukan cara bagaimana individu tersebut menerima pendidikan. Bruner lebih menegaskan factorfaktor persekitaran dan pengalaman dalam model penemuan inkuirinya. peranan guru adalah untuk mencungkil fikiran mereka serta .Murid-murid akan mengolah maklumat melalui struktur kognitif yang sedia ada seperti skema dan model mental untuk menambah kesedaran baru dalam ingatan. seorang murid akan membina maklumat dan konsep baru berdasarkan perkaitan di antara maklumat-maklumat yang sedia ada . Pembelajaran penemuan Bruner lebih berdasarkan prinsip konstruktivisme iaitu.Bruner bersetuju dengan Piaget bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berlaku secara berperingkat-peringkat.

Guru-guru mesti selalu pertengahkan dan memberikan keutamaan pada konsep-konsep yang baru kerana penguasaan fakta atau sesuatu teknik tidak berkesan dalam jangka masa panjang. sesuatu topic mesti selalu diulang oleh guru sehingga murid-murid memahaminya dengan sempurna. Selain daripada itu. .memberandsangkan naluri ingin bertanggungjawab untuk memastikan aktiviti-aktiviti pengajaran bersesuaian dan murid-murid tidak gagal dalam aktiviti penemuan mereka. Empat tema berkaitan Model Penemuan Inkuiri yang harus diutamakan adalah: (a) Pertengahankan Konsep dan Keutamaan Struktur Kognitif Dalam Proses Pembelajaran Pemindahan pembelajaran daripada pengetahuan lam yang sedia ada kepada input dan konsep-konsep baru perlu difokuskan. (b) Kesediaan Belajar Guru-guru mesti meneliti kesediaan pembelajaran murid-murid dan mengutamakan kurikulum berpusar. mengajar isi pelajaran dan kurikulum daripada senang kepada susah dan yang sentiasa mengaitkan satu konsep dengan yang lain.yakni.

. Pembelajaran perlu disokong dengan pemikiran lain seperti pemikiran analitikal. Guru-guru juga perlu mengajar murid-murid yang mencapai markah tertinggi dalam peperiksaan atau mendapat tempat pertama dalam pertandingan sekolah bukan tujuan utama untuk belajar sesuatu.(c) Penggunaan Naluri Intuitif Atau Gerak Hati Semasa guru-guru mengajar. (d) Motif Untuk Belajar Guru-guru juga mesti sentiasa mencungkil motivasi dalaman atau naluri ingin tahu muridmurid mengenai sesuatu fenomena. mereka mesti mengajar dengan memokuskan kepada naluri intuitif atau gerak hati para murid. Pembelajaran harus produktif dan perlu diutamakan sebagai pembelajaran yang bermakna untuk murid-murid. Ini merupakan cara yang paling berkesan bagi seorang guru untuk menarik minat muridmuridnya. Motif untuk belajar adalah lebih untuk memenuhi keperluan kognitif minda serta untuk perkembangan intelek murid-murid.

Mereka juga perlu membuat perkatan di antara konsep-konsep yang baru dengan yang lama. Mereka juga perlu mengemukakan prinsip-prinsip utama sebelum menerangkan ciri-ciri dan prinsip-prinsip yang lebih terperinci dalam sesuatu konsep.Brunner (1996) telah menyarankan empat aspek utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesen. .yakni. JUsteru itu. (i) Kecenderungan Murid-murid Murid-murid mesti mempunyai kecenderungan untuk ingin tahu perkara-perkara yang berlaku di sekelilingnya. Mengapa?”. “Kenapa ?” atau “Bagaimanakah sesuatu berlaku?” (ii) Pengajaran Berstruktur Penyusunan maklumatdan pengajaran berstruktur guru-guru membantu memudahkan kefahaman murid-murid mengenai sesuatu konsep baru. guru-guru harus menstrukturkan penyampaian bahan pengajaran daripada mudah ke kompleks. dekat kepada jauh dan sebagainya. Mereka perlu sentiasa menyoal diri dengan soalan-soalan seperti.

guru-guru harus mengemukakan sesuatu pembelajaran baru sebagai urutan atau kesinambungan kepada pembelajaran yang telah berlaku sebelum ini. penetapan masa yang sesuai dalam pemberian peneguhan juga penting supaya gerak balas yang ditunjukkan oleh murid-murid diulang secara bersiri dan konsisten. . Mengikut Bruner. selain daripada memberi peneguhan .(iii) Rangkaian Rangkaian merupakan langkah pengajaran paling mudah bagi guruguru untuk memperkenalkan sesuatu tajuk baru. Justeru itu. (iv) Peneguhan Guru-guru mesti bijak membuat peneguhan yang bersesuaian (positif dan negatif) untuk memperkukuhkan sesuatu pembelajaran. murid-murid harus diberi peluang untuk sentiasa mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada dan menguasai bahan-bahan pembelajaran dalam bentuk rangkaian.Dalam langkah ini.

Bruner mengembangkan pemikiran beliau bahawa cara pengajaran yang diamalkan oleh guru-guru akan mempengaruhiperkembangan model mental yang dibina oleh murid-murid . Implikasi Teori Bruner Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran . Konsep kendiri lahir dan berkembang berdasarkan budaya seseorang individu. Model mental ini mesti sentiasa dimurnikan supaya murid-murid mendapat pemahaman yang jelas dalam penguasaan konsep.Contohnya.(v) Budaya Dalam Pembelajaran Dalam tahun-tahun kebelakang ini. proses pembelajaran seorang kanak-kanak India yang dibesarkan di Amerika Syarikat akan lebih bercenderung kepada kebudayaan dan tradisi India yang diamalkan di rumah oleh ahli-ahli keluarganya. Bruner telah meluaskan pandangannya apabila beliau menyedari aspek budaya mempengaruhi proses pembelajaran seseorang.

daripada yang sudah diketahui kepada penguasaan maklunat bar. Di antara cara-cara teori Bruner dapat diaplikasikan di dalam bilik darjah adalah: (a) Penyusunan sukatan pelajaran harus berstruktur dan teratur agar murid-murid boleh menghubungkaitkan setiap tajuk pembelaajran dengan tajuk yang sebelumnya.Boleh dikatakan bahawa teori Bruner telah mempengaruhi pengajaran dengan impak yang paling ketara. . guru-guru perlu menyediakan bahan-bahan sokongan seperti gambar. (c) Guru-guru menyediakan peluang untuk murid-murid meneroka agar pengolahan maklumat secara manipulasi berlaku di dalam kelas. (b) Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang bermakna. carta dan objek bagi memudahkan proses pembentukan konsep. (d) Guru-guru perlu menyusun isi pelajaran dari mudah ke kompleks.

(g) Guru-guru perlu menggunakan bahan-bahan bantu pengajaran maujud dan kronkit untuk pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak yang berada di dalam kelas tadika dan kelas tahap 1. (f) Guru-guru mengamalkan penggunaan peta minda/konsep untuk membantu murid-murid membentuk pertalian dan perkaitan di antara konsep-konsep yang berlainan supaya pembelajaran bermakna berlaku. .(e) Guru-guru pelu menggalakan murid-murid menjana idea-idea baru dengan menggunakan strategi-strategi pengajaran seperti inkuiri dan penyelesaian masalah.

. Fikiran muridmurid beralih kepada elemen-elemen cuaca yang membawanya kepada konsepkonsep banjir di tempatnya. petir. dsb.Proses Pembelajaran Bermakna Bermula dengan Penyusun Awal: Guru memperkenalkan tajuk‘Hari ini kita akan belajar tentang cuaca.’ Resepi: Muridmurid didedahkan kepada konsep cuaca melalui satu penyampaian “Powerpoint” oleh guru . tsunami.

pengetahuan baru diasimilasikan dalam kerangka kognitif secara mantap. lengkap dan tersusun. Ausubel juga telah memperkenalkan konsep penyusun awal. iaitu. Murid-murid berusaha untuk mencari makna sendiri dengan menggunakan kerangka kognitif yang telah dibina selama ini. guru-guru harus menyampaikan pelajaran melalui kuliah atau ceramah . Penemuan berlaku apabila murid-murid meneroka bahan-bahan pembelajaran yang disediakan oleh guru-guru dan membentuk konsep melalui proses penyelesaian masalah. Resepsi bererti penerimaan maklumat oleh murid-murid apabila guru mengemukakan isi kandungan pelajaran secara eksplisit. Keadaan ini dibetulkan melalui proses penyelarasan integrative atau pengubahsuaian bersepadu sehingga kitidakseimbang dikurangkan atau dielakkan. proses superordinat dan subordinat berterusan sehingga maklumat asal mengalami pembezaan progresif. Untuk membantu pembelajaran. Ausubel lebih mementingkan pembelajaran resepsi daripada pembelajaran penemuan dan hafazan. Dua proses yang dikemukakan untuk membantu pembelajaran bermakna ialah pembelajaran resepsi dan penenmuan. Akhirnya. dalam bentuk pengajaran memusatkan guru. Mengikut model pengajaran ini. Apabila terdapat percanggahan di antara konsep.Proses merangkaikan maklumat baru kepada maklumat yang sedia di dalam struktur kognitif sedang berlaku (subsumsi). Penyusun awal . langsung.

‘Hari ini. Penyusun awal terdiri daripada tiga jenis makluamt . Mengikut Aubusel. guru-guru memulakan pengajaran dengan pernyataan-pernyataan umum seperti. Pemetaan peta konsep seperti yang tertera dalam Rajah 9.’ atau ‘Lampiran yang diedarkan hari ini adalah mengenai Tuanku Abdul Rahman .’ Murid-murid akan mengingat semula maklumat dan pengalaman mereka mengenai elemenelemen cuaca atau tokoh tersebut. penyusun awal adalah bahan sokongan (mental scaffolding) untuk memudahkan permahaman dalam struktur mental murid-murid agar menghasilkan pembelajaran bermakna daripada maklumat baru.terdiri daripada kata-kata awal secara lisan. peta konsep adalah sebuah struktur grafik yang boleh digunakan sebagai penyusun awal dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam bahasa psikologi. kita akan belajar tentang cuaca.21 dapat .iaitu: a) Definisi konsep. Penyusun awal biasanya ditetapkan sebagai langkah set induksi dalam rancangan mengajar harian seorang guru. Contohnya. b) Analogi melalui membanding beza atau membuat persamaan. bertulis atau gambar grafik dan petikan video untuk menarik perhatian murid-murid kepada tajuk pelajaran supaya mereka mengingat semula apa yang sudah dipelajari. dan c) Pernyataan-pernyataan umum.

membantu proses penyusunan maklumat murid-murid secara jelas. Benda hidup Pokok Anjing adalah adalah adalah Lembu adalah Binatang Tumbuhan makan adalah Daun Sayur adalah Rumput makan adalah Harimau . Ia juga dapat mengukuhkan isi kandungan yang sedia ada dalam struktur kognitif murid-murid dan mendemonstrasikan kefahaman mereka mengenai sesuatu topik.

teori beliau juga dikenali sebagai Teori Pembelajaran Resepsi. pembelajaran berkesan berlaku jika penyampaian pengajaran guru-guru tersusun dan atur. Dalam erti kata lain. Justeru itu.Pembelajaran bermakna hanya boleh berlaku sekiranya guru-guru menyusun bahan-bahan pembelajaran dalam bentuk yang lengkap dan sempurna. .