You are on page 1of 25

1

Akta Pendidikan 1996
Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Kurikulum Kebangsaan) 1997

“… SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK
KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG
MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN,
NORMA,
NILAI,
UNSUR
KEBUDAYAAN
DAN
KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN
SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI
JASMANI, ROHANI, MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK
MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL
YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN
PENGETAHUAN”

• KBSR (Semakan) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) • • ??? ????? 2003 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) • 1993 1983 .

• • Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) • Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) KBSR (Semakan) • 2011 2003 1993 1983 Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) .

Ekuiti dan Kualiti Semua murid perlu diberi pendidikan yang sama dan berkualiti Akauntabiliti Pentadbir dan guru memastikan murid melepasi piawaian standard yang ditetapkan Skema dan piawai pengukuran Pengetahuan dan kemahiran perlu diukur dengan jelas .

.

.

KURIKULUM Suatu pengalaman pembelajaran yang terancang ke arah mencapai penghasilan pembelajaran yang dihasratkan KANDUNGAN APAKAH OBJEKTIF PEMBELAJARAN YANG HENDAK DICAPAI? APAKAH PENGALAMAN PEMBELAJARAN YANG BOLEH MENCAPAI OBJEKTIF? BAGAIMANAKAH PENGALAMAN PEMBELAJARAN BOLEH DIRANCANG SECARA BERKESAN? PEDAGOGI BAGAIMANAKAH CARA MENENTUKAN HASRAT PEMBELAJARAN SUDAH TERCAPAI? PENTAKSIRAN (PPK. 2001) .

• Pengalaman pembelajaran yang seharusnya dilalui menerusi teknik dan kaedah yang berkualiti ke arah mencapai objektif pembelajaran Susun atur pengalaman pembelajaran yang terancang bagi mencapai objektif pembelajaran • • Kaedah yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk PENTAKSIRAN menentukan objektif pembelajaran telah dicapai .KANDUNGAN KURIKULUM ????? • • Isi kandungan mata pelajaran Matlamat dan objektif pembelajaran/hasil pembelajaran yang dihasratkan melalui mata pelajaran tersebut.

KANDUNGAN KURIKULUM PEDAGOGI • • Isi kandungan mata pelajaran Matlamat dan objektif pembelajaran/hasil pembelajaran yang dihasratkan melalui mata pelajaran tersebut. • Pengalaman pembelajaran yang seharusnya dilalui menerusi teknik dan kaedah yang berkualiti ke arah mencapai objektif pembelajaran Susun atur pengalaman pembelajaran yang terancang bagi mencapai objektif pembelajaran • • Kaedah yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk PENTAKSIRAN menentukan objektif pembelajaran telah dicapai .

• Mendapatkan gambaran tentang perkembangan murid • Menilai keberkesanan PdP • Membantu memperbaiki PdP • Membantu perancangan tindakan susulan • • • Memahami tujuan mereka belajar dan mengetahui kemajuan pembelajaran mereka Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri Mendapat maklumbalas tentang tindak susul yang perlu dilakukan 11 .

tugasan projek murid dan pemerhatian • Pentaksiran pada akhir unit pembelajaran. penggal.PENTAKSIRAN DALAM BILIK DARJAH FORMATIF SUMATIF • Secara berterusan dalam proses PdP • Maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai • Maklumat tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid • Contoh: latihan. peperiksaan penggal persekolahan 12 . lembaran kerja. bulan atau tahun • Memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain • Digunakan untuk membuat pemilihan • Contoh: Ujian topikal. kuiz. ujian bulanan. kerja rumah.

Semasa PdP Berlaku pada akhir suatu tempoh pembelajaran Pelaporan dalam bentuk deskriptif Dilaksanakan secara berterusan Maklumat membantu meningkatkan kualiti PdP Tindakan susulan Pelaporan dalam bentuk skor/gred Berkala Maklumat menunjukkan tahap pencapaian murid .

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH • PENTAKSIRAN PUSAT • PENTAKSIRAN SEKOLAH • PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI. SUKAN DAN KOKURIKULUM • PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK .

MENGAPA • Membantu untuk memudahkan guru melaksanakan pentaksiran dalam proses PdP. BAGAIMANA • Guru melaksanakan PdP dan menjalankan pentaksiran dengan merujuk satu dokumen sahaja. • Guru mentaksir perkembangan dan pencapaian murid melalui Standard Prestasi. • Standard Kandungan (SK).APA • Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran. Standard Pembelajaran (SP) dan Standard Prestasi (SPi). 15 .

Standard Prestasi Satu set kriteria yang menunjukkan tahap-tahap penguasaan murid sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai .Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

.

4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi. 3 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. 6 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik. 2 Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. bersikap positif. 5 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif. .Tafsiran Tahap Penguasaan Secara Umum TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1 Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

PELAPORAN KEPADA PIHAK BERKEPENTINGAN .TINDAK SUSUL .PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID • TIDAK SECARA DALAM TALIAN • MENGGUNAKAN APLIKASI MS EXCEL • GURU PERLU MEMBUAT PENTAKSIRAN APABILA LENGKAP MENGAJAR SATU KELOMPOK STANDARD KANDUNGAN DAN PEMBELAJARAN • REKOD DISIMPAN DI SEKOLAH UNTUK: .

NOTA  TIADA UJIAN SETARA DI PERINGKAT DAERAH. NEGERI ATAU SEKOLAH CONTOHNYA UJIAN BULANAN SETARA  UJIAN PERTENGAHAN DAN AKHIR TAHUN DILAKSANAKAN DI SEKOLAH SEBAGAI PENTAKSIRAN SUMATIF .

Garis Masa Pelaksanaan Penggunaan DSKP Kohort Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KBSR SP+ HSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KBSR SP+ HSP KBSR SP+ HSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM 2017 KSSR semakan DSKP KBSR SP+ HSP KBSR SP+ HSP KBSR SP+ HSP KSSR DSKP KSSR DSKP KSSR DSKP KSSR DSKP KBSR SP+ HSP KBSR SP+ HSP KBSR SP+ HSP KBSR SP+ HSP KSSR DSKP KSSR DSKP KSSR DSKP KBSR SP+ HSP KBSR SP+ HSP KBSR SP+ HSP KBSR SP+ HSP KBSR SP+ HSP KSSR DSKP KSSR DSKP KSSR semakan DSKP KSSR DSK+3PM 2018 KSSR semakan DSKP KSSR DSKP KSSR DSKP KSSR DSKP 2019 KSSR semakan DSKP KSSR semakan DSKP KSSR semakan DSKP KSSR DSKP KSSR DSKP KSSR DSKP 2020 KSSR semakan DSKP KSSR semakan DSKP KSSR semakan DSKP KSSR semakan DSKP KSSR DSKP KSSR DSKP 2021 KSSR semakan DSKP KSSR semakan DSKP KSSR semakan DSKP KSSR semakan DSKP KSSR semakan DSKP KSSR DSKP 2022 KSSR semakan DSKP KSSR semakan DSKP KSSR semakan DSKP KSSR semakan DSKP KSSR semakan DSKP KSSR semakan DSKP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .

Arab/BCSK/BTSK/B. Kadazandusun/B. Seni Visual Pend. Iban/B.BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN TERAS Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Sains Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pend. Muzik Reka Bentuk & Teknologi/Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sejarah MATA PELAJARAN ELEKTIF B. Semai Perhimpunan Jumlah MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) SK SJKC SJKT 300 300 180 120 180 60 30 60 30 240 180 300 180 120 150 60 30 60 30 240 180 300 180 120 150 60 30 60 30 60 60 60 60 60 60 90 30 1500 30 1500 30 1500 .

2 jam selepas waktu sekolah. 1 . Pengisian termasuk: • Melaksanakan kursus kepada panitia mengikut mata pelajaran • Membuat perancangan PdP bersama panitia (lesson study) • Membincangkan strategi PdP berkesan • Melaksanakan coaching and mentoring .KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) Mengadakan perjumpaan bersama panitia pada setiap minggu.

.

25 .