You are on page 1of 9

ထထေျျမာကက္ ျခငက္ း အ႐႐ င င္သခငက္ ထျယ႐ႈခရစက္ ထတာျက္ (Bible

Study)
Thursday, 04 February 2010 13:42 administrator

ထထေျျမာကက္ ျခငက္ း အ႐႐ င င္သခငက္ ထျယ႐ႈခရစက္ ထတာျက္
Jesus Christ the Risen Lord
သငင္ခ နက္းစာ (၅)
''အသကက္ ႐႐ွငက္ေသာ သသူ လညက္ းျျဖစက္ ၏။ ငါသညည္အ ရငက္ ေသသညက္ ျဖစက္ ၍၊ ကမၻာအဆကက္ဆ ကက္
အသကက္ ႏျ႐ွ ငက္ င့္ျျပညက္ င့္စစံ ျု၏။...''(ဗဗာ၊၁း၁၈)
ခခစစစ္စြ ာထျသာ မမိ တက္ထဆဆြ၊
သင ည
င္သ က္ ခဗစစ္ခငင္ရသသူတဥဦ း၏သခၤဗျဳျိငက္းတတငက္ းအနား ရပက္ ေနခခင့္ ဘသူ းပါသလား။
သငက္ ၏အတလနက္ျမတက္ ႏျို းခဗစစ္ခငင္ရသသူ၏ကို ယစ္ခ ႏၶာကို ေျျျမသို ႔ ေခဗနစဥက္ ၾကညက္ ႐င့္ ႈလဗကက္
အတလနက္ဝမက္ းနညက္ းခခင့္ ရပါသလား။ သို ႔ျဖစက္ ေသာျက္ ေျသျခငက္ းသညက္
ေျၾကာတကက္ဖြ ယက္ေသာ
ရန င္သူျျဖစက္ ေၾကာငက္ း သင ည
င္သ က္ နားလညက္ ရၿပဦ း။ တကၽႏျုပပိ ု႔ေမသမ႐ွဦ
တကၽႏျုပပိ ု႔အတတကက္ သခငက္ ေယ႐ႈ
ခဗဦေျဆာငက္ ျခငက္ းင႐ွ ါ ၾတကလာခခင့္ ျျခငက္ း မ႐႐ွိ ခခင့္ေျသးလ႐ွ ျဗငက္ တကၽႏျုပပိ ု႔ေအယာကကဦ တိုငက္ း ေျသျခငက္ းကို
ျျဖတင္သ နက္းေရပလိ မက္ င့္မညက္ ။ ကဗမက္းစာက''လသူ သညည ိ ုေျနာကက တခါတညက္
႐ွ
းေျသ၍...''ဟုဆို သညက္ ။
တကၽႏျုပပိ ု႔သညက္ ခရစက္ ေတာျ္ိ ု တကၽႏျုပပိ ု႔၏ကယပ ငက္ ႐႐ွငျည္အ ဖစက္
ယစံ ျုၾကည္ ိ ုးစားၿပဦ းခခင့္ ေျသာျက္ ေျသျခငက္ းကို တကၽႏျုပပိ ု႔ ေျၾကာကက ရာမလို ေျတာင့္ပါ။ ဤရန င္သူ
ေျသျခငက္ းကို ေျယ႐ႈခရစက္ ေတာျင္သညက္ ေျအာငက္ ႏျို ငစ္ခခ င့္ေျသာေျၾကာငက္ င့္ ျျဖစက္ ၏။ ကဗမက္းစာက ဆို သညက ာ႐ွ
သသူ သညက္ ေျသျခငက္ း၏တနစ္ခိုး ကို ခဗဳျိးဖဗကစ္ခခ င့္ၿပဦ ၊ ဧဝစံ ေျဂလိ သတငက္ းအားျျဖငက္ င့္ ထာဝရအသက္ ိ ု
တကၽႏျုပပိ ု႔ထစံ ယသူ ေျဆာင ာင္လ ခခင့္ ၏။
''ဧဝစံ ေျဂလိ '' ဟသူ ေျသာစကား၏အဓိ ပၸါယက ာ႐ွ ''သတငက္ းေျကာငက္ း''ျျဖစက္ ၿပဦ း
တမနက္ေတာျက္ေပါလု က ဘယ္ ခ သ
င့္ ို ႔ေသာ သတငက္ း ေျကာငက္ းျျဖစက္ ေျၾကာငက္ းကို တကၽႏျုပပိ ု႔အား
ေျျျပာခခင့္ ၏။ ေျပါလု က''ညဦ အစု္ိ တို ႔၊ ငါသညင္သ ငုပိ ႔အား ေျဟာေျျျပာဘသူ းသညက္ ႏျ႐ွ ငက္ င့္အညဦ ၊ သငုပိ ႔သညက္
ခစံ ယသူ ၍ မ႐ွဦ ဝခဆညက္ းကပက္ ေသာ ဧဝစံ ေျဂလိ တရားကို သငပိ ု႔အား တဖနန ါၾကားလို ကက္ ၏။ ငါသညက္ ကို ယပ ိ ုငက္
ခစံ ယသူ သညက္ င့္ အတို ငက္ း ....ခရစက္ ေတာျင္သညက္ ကဗမက္းစာလာသညက္ အ
င့္ တို ငက္ း ငါတို ႔အျပစက္ ေၾကာငက္ င့္
ေအသခစံ ေျတာျက ူ၏။-သၿဂၤျဳ ျိဟက္ၿပဦ းမ႐ွ ၊ ကဗမက္းစာ လာသညက္ င့္ အတို ငက္ း သစံ ျုးရကက္
ေျျျမာကက္ ေသာေျန႔၌ ေထျျမာကက္ ေတာျက ူ၏။''ဟုဆို ၏။(၁ေကာ၊၁၅း၁,၃,၄)

.ဤကဗမက္းပို ဒက ႐ွ သခငက္ ေယ႐ႈခရစက္ ၏ဧဝစံ ေျဂလိ တရားသညက္ ႀကဦ းစစာေျသာ သမၼာတရား ျႏျ႐ွ စဗစ္ခ ေကည္အ ပၚ တညက္ ေေနၾကာငက္ း တကၽႏျုပပိ ု႔ ေျတတ႕ျမငင္ရ သညက္ ။ (၁) ခရစက္ ေတာျက္ တကၽႏျုပပိ ု႔၏အျပစကဗားအတတေကည္အ သခစံ ၏။ (၂) ခရစက္ ေတာျက္ ေျသျခငက္ းမ႐ွ ေထျျမာကစ္ခခ င့္၏။ ကဗမက္းစာက တကၽႏျုပပိ ု႔အား ဘုရားသခင ည င္သ က္ အခဗဳျိ႕ေသာလသူ မဗားကို ေျသျခငက္ းမ႐ွ ေထျျမာကစ္ခခ င့္ေျၾကာငက္ း အမ႐ွ နက္ျဖစင္ရ ပဗက ားကို ေျျျပာပါ၏။ မညင္သ ိ ု႔ပငက္ ျဖစက္ ေစ ျျဖစစဗကကႈတို ငက္ း၌ ဤလသူ မဗားသညက္ ေျနာကစိ ုငက္ းတတငက္ ေျသခခင့္ ၾက၏။ သို ႔ေသာျက္ သခငက္ ေယ႐ႈမသူ ကား ထို ကခင့္ သို ႔မဟုတစ ါ။ သသူ သညက္ သခၤဗျဳျိငက္းမ႐ွ ေထျျမာကစ္ခခ င့္ၿပဦ း၊ ေျနာကပ ဖနက္ ဘယက္ ေသာအခါမ႐ွ ျဗ ေမေသတာင့္ပါ။ ေျယ႐ႈက''အသကက္ ႐႐ွငက္ေသာ သသူ လညက္ းျျဖစက္ ၏။ ငါသညက္ အရငက္ ေျသသညက္ ျဖစက္ ၍၊ ကမၻာအဆကက္ဆ ကက္ အသကက္ ႏျ႐ွ ငက္ င့္ျျပညက္ င့္စစံ ျု၏။..၂ဝ) ဂဗဂးမဗားစစာက ေျယ႐ႈသညက္ ဘုရားသခငက္ ၏သားေျတာျက္ျဖစက္ ေၾကာငက္ းကို မယစံ ျုၾကညက္ ၾကပါ။ သသူ တို ႔သညက္ ေျယ႐ႈကို မုနက္းၾကၿပဦ း၊ သသူ ႕ကို သတင္ရ နက္ အလို ႐႐ွိ ၏။ ျျဖစင္ရ ပခပ ု ၌ သသူ တို ႔က ေျယ႐ႈကို သသူ သညက္ ဘုရားသခငက္ ၏သားေျတာျက္ အစစည္အမ႐ွနက္ ျျဖစက္ ေၾကာငက္ းကို နိမိတင္လကၡဏာျျဖငက္ င့္ ျျပရနက္ ေျျျပာဆို ၾက၏။ ေျယ႐ႈက သသူ တို ႔ကို ေပရာဖကက္ ေယာန၏နိမိတင္လကၡဏာတခုကို ျျပမညက္ ျဖစက္ ေၾကာငက္ းကို ေျျျပာ၏။ ေျယ႐ႈက'' ေျယာနသညက္ ငါႀကဦ းဝမက္ း ထခ မ႐ွာ သစံ ျုးရကက္ ေနရသကခင့္ သို ႔၊ လသူ သားသညက္ ေျျမ ႀကဦ းထခ မ႐ွာ သစံ ျုးရကက္ ေနရလတစံင့္ ။''ဟုဆို ၏။(မ၊၁၂း၄ဝ) ေျယ႐ႈသညက္ ဘာကို ဆို လို ပါသနညက္ း။ ေျယာနသညက္ ငါးႀကဦ း၏ဝမက္ းတတငက္ း သစံ ျုးရကက္ ႏျ႐ွ ငက္ င့္သစံ ျုးည ေျနခခင့္ ရသကခင့္ သို ႔ သသူ သညက္ လညက္ း သခၤဗျဳျိငက္း တတငက္ သစံ ျုးေျန႔ႏျ႐ွ ငက္ င့္သစံ ျုးေညနမညက္ ျျဖစက္ ေၾကာငက္ း ေျျျပာခခင့္ ၏။ ထို ေျနာကက္ သသူ သညပ ဖေန ညျျမာကင္လ ိ မက္မင့္ ညက္ ။ သသူ ၏႐႐ွ ငက္ျပနက္ ေထျျမာကက္ ျခငက္ းက သသူ သညက္ ဘုရားသခငက္ ၏သားစစက္ ျဖစက္ ေၾကာငက္ း နိမိတင္လကၡဏာသကက္ ေသ ျျဖစင္လိ မက္ င့္မညက္ ။ ထျယ႐ႈ ကါးတမိကို င န္ထေ ဆကက္တြ ငက္ ထအသသတင္ခတ္ခံ ခခခဲ့ ျျခငက္ း သခငက္ ေယ႐ႈသည္ ားစင ည တကပ ငက္ နစံ နက္ ိ ုးနာရဦ တတငက္ ႐ိ ုကည ားျျခငက္ းကို ခစံ ရၿပဦ း၊ စမနက္းလလခ သစံျုးနာ၌အသကက္ ေတာျ္ိ ု စစနက္႕ ေျတာျက ူခခင့္ ၏။ စမနက္းတညက္ ခင့္ ဗိနကစ၍သစံ ႐ွ ျုးနာရဦ တိုငက္ ေအာငက္ ေတလာကလစံ ျုးသညက္ မခ ေျမ႐ွ ာင င္လဗကက္ ႐႐ွိ၏။ ထို ေျနာကက္ ေျယ႐ႈသညက္ ငို ေျၾတကး လဗကက္ ''အမႈၿပဦ းၿပဦ ''ဟု မိ နက္႔ေတာျက ူၿပဦ းေျနာကက္ အသကက္ ေတာျ္ိ ုစစနက္႕ေတာျက ူ၏။ ထို အခါ ခဏျခငက္ းပငက္ ဗိ မာနက္ေတာျက္၏ ကုလားကာသညက္ အထတကက နက္း မ႐ွ ေျအာတကက နက္းတို ငက္ ေအာငက္ စုလတ္ ခ ေျလ၏။ ႀကဦ းစစာေျသာေျျျမႀကဦ းလႈပက္ ေလ၏။ ေျကဗာကကဗားတို ႔သညက္ လကခ ျျပားၾက၏။ .''ဟုဆို ၏။(ဗဗာ၊၁း၁၈) ထျယ႐ႈသညက္ သသူ ၏႐႐ ငက္ျပထနျ န္ထေ ျမာကက္ ျခငက္ းထအၾကာငက္ းကမိကို ႀကမိ ျဳတငက္ ၍ထျျျပာခခခဲ့ ၏ သခငက္ ေယ႐ႈက တပညက္ င့္ေျတာျကဗ ားအား ေျျျပာခခင့္ သညက ာ႐ွ သသူ သညည္ဒ ုကၡဆငက္ းရခ ျျခငက္ းကို ခစံ ရမညက္ ။ ေအသသတက္ ျခငက္ းကို ခစံ ရမညက္ ၊ ထို မ႐ွ သစံ ျုးရကက္ ၿပဦ း၊ ေျနာကပ ဖနက္ ေထျျမာကင္လ ိ မက္ င့္မညက္ ။ ေျယ႐ႈက'' ခဏၾကာၿပဦ းမ႐ွ သငပိ ု႔သညက္ ငါကို မျမငင္ရ ၾက။ တဖနစ္ခဏၾကာၿပဦ းမ႐ွ ငါင့္ကို ျျမငက္ ျပနက္ၾက လိ မက္မင့္ ညက္ (သသူ သညက္ တဖေန ညျျမာကင္လ ိ မက္ င့္မညက္ ျျဖစက္ ေသာေျၾကာငက္ င့္ )။ ေအၾကာငက္ းမသူ ကားငါသညက္ ခမညက္ းေျတာျညစံသို ႔ တသားမညက္ ဟု မိ နက္႔ေတာျက ူ၏။ -ငါ အမ႐ွ နက ည္အ န ုသည္ က္ဆိ ား၊ သငပိ ု႔သညက္ ငို ေျၾတကး မညပ မက္ းျျခငက္ း ရ႐ွိၾကလိ မက္မင့္ ညက္ ။ ေျလာကဦ သားတို ႔ သညက္ ဝမက္ းေျျျမာကက္ ျခငက္ း ရ႐ွိၾကလိ မက္မင့္ ညက္ ။ သငပိ ု႔မသူ ကား ဝမက္ းနညက္ းျျခငက္ း ရ႐ွိေျသာျင္လညက္း၊ ထို ဝမက္ းနညက္ းျျခငက္ းသညက္ တဖနက္ ဝမက္ းေျျျမာကက္ ျခငက္ း ျျဖစင္လိ မက္ င့္မညက္ ။''ဟု ဆို ၏။ (ေျယာ၊၁၆း၁၆.

ထို ေျနာကက ႐ွ ေျယ႐ႈေျသၿပဦ းေျနာကက္ ေျရာမစစ ာင္သ းမဗား ေျရာကင္လ ာၾက၏။ ေျယ႐ႈ၏ေျဘး႐႐ွိ လကက္ ဝါးကပပိ ုငက္ ေပၚ ႐ိ ုကက္ ထားေျသာ သသူ ႏျ႐ွ စက္ေယာကက္ ၏ေျျျခကို ခဗဳျိးၾက၏။ သို ႔ေသာျက္ ေျယ႐ႈထစံ သို ႔ေရာကက္ ေသာျက္ သသူ သညက္ ေျသႏျ႐ွ ငက္ င့္ၿပဦ းေျၾကာငက္ းကို ေျတတ႕ျမင ျဗ င္လ ႐ွ ငက္ ေျျျခ ကို မခဗဳျိးဘခ ေျနၾက၏။ ထို ေအၾကာငက္ းအရာကား ကယပ ငက္ ႐႐ွငက္၏ကို ယက ႐ွ အ႐ိ ုးေတခဗာငက္ းမ႐ွ ျဗ မကဗဳျိးရဟု (ဆာလစံ ၊၃၄း၂ဝ) အရ ေပရာဖကက္ ျပဳ ခခင့္ေျသာ ကဗမက္းစာလာခဗက္ို တို ကက္ ႐ိုကက္ ျပညက္ စင့္ စံ ျုျျခငက္ း ေအၾကာငက္ းျျဖစက္ ၏။ ထျယ႐ႈကမိကို သၿဂၤျဳ ျမိသက္ျမဳ ပက္ႏျ႐တ္ခံ ျျခငက္ း အရိ မသခ ၿမိ ျဳ႕သားေျယာသပက္ ျဖစက္ ေသာ သသူ ေျဌးေတယာကင္သ ညက္ ပိ လတက ငက္းထစံ လာၿပဦ း ေျယ႐ႈ၏ေအလာငက္ းေျတာျ္ိ ု ယသူ တသား မညက္ ေင့္ အၾကာငက္ း အစခငက္ င့္ေျတာငက္ း၏။ ပိ လတက ငက္းသညက္ ေျယ႐ႈ ေျေသၾကာငက္ းကို ေအသအျခာသိ လ႐ွျဗငက္ ေျယာသပက္ ၏ေျတာငက္ းဆို ခဗက္ို စခငက္ င့္ျျပဳ ေျလ၏။ ေျယာသပက္ ႏျ႐ွ ငက္ င့္အျခားေျသာတပညက္ င့္ေျတာျက္ျဖစက္ ေသာ နိေျကာဒငပိ ု႔သညင္လ ာ၍ ေျယ႐ႈ၏ေအလာငက္ းကို သၿဂၤျဳ ျိသင္ရနက္ ျျပင င က္ဆ က္ ေျလ၏။ သသူ ၏ေအလာငက္ းေျတာျ္ိ ု ပိ တစုဆို းျျဖငက္ င့္ ပတင္ရ စက္ၾက၏။ ေျယ႐ႈ၏ကို ယစ္ခ ႏၶာတတငက္ ဒါဏင္ရ ာမဗား႐႐ွိ ၍ အဝတတပ ငက္ ေျမႊျးႀကိ ျဳငက္ေသာ နစံ သာမဗားကို ထညက္ င့္လဗကက္ ပတင္ရ စက္ေလ၏။ ေျယ႐ႈ၏ေအလာငက္ းေျတာျ္ိ ု ေျကဗာတကပ ငက္ တထငက္ းထားေျသာ၊ ေတယာက္ ိ ုမ႐ွ ျဗ မသၿဂၤျဳ ျိသသ္ဘူးေျသာ၊ သခၤဗျဳျိငက္းတတငက္ းသစက္ တခု တတငက္ ျျမဳ ပက္ႏျ႐ွစံ ၾက၏။ ႀကဦ းစစာေျသာေျကဗာကက္ ျဖငက္ င့္ သခၤဗျဳျိငက္းဂသူ တစံ ခါး အဝကို ပိ တစ္ခခ င့္ၾက၏။ ေျယ႐ႈ၏တပညက္ ေင့္ ျတာျကဗ ားသညက္ သသူ ၏ေအလာငက္ းကို ခို းယသူ ႏျို ငက္ ၿပဦ း သခၤဗျဳျိငက္းမ႐ွ ေထျျမာကက္ ေၾကာငက္ းကို ေျၾတကးေျၾကာျက ာကို ႐ွ ဖာရိ ႐႐ွခတို႔ သညက္ ေျၾကာကင္သ ျဖငက္ င့္ သခၤဗျဳျိငက္းဂသူ ကို ေျစါငက္ င့္ၾကပင္ရ နက္ ေျရာမစစ ာင္သ းမဗားကို တာဝနစ္ခဗထားေျပးရနက္ ပိ လတက ငက္းထစံ ေျတာငက္ းဆို ၾက၏။ ပိ လတက ငက္းသညက္ သသူ တို ႔၏ေျတာငက္ းဆို ျျခငက္ းကို စခငက္ င့္ျျပဳ ခခင့္၏။ ထျယ႐ႈ သခၤချဳျမိငက္းမ႐ ထထေျျမာကင္ခ ခ ခဲ့ျျခငက္ း ေျယ႐ႈ၏ေအလာငက္ းသညက္ သခၤဗျဳျိငက္းဂသူ အတတငက္ း သစံ ျုးရကက္ ႏျ႐ွ ငက္ င့္သစံ ျုးည လညက္ းေျလ႐ွ ျဗာငက္ းခခင့္ ၏။ တတိ ေယျျမာကက္ ေသာေျန႔ နစံ နကက္ မို းမလငက္ းမဦ ျ႐ွ သခငက္ ေယ႐ႈသညက္ ေျသျခငက္ းမ႐ွ ေထျျမာကစ္ခခ င့္၏။ ထို ေျနာကက ႐ွ ႀကဦ းစစာေျသာ ေျျျမငလ႐ွ ျဗငက္ လႈပက္ ေလ၏။ ထာဝရဘုရား၏ ေျကာငက္ း ကငပမန ည င္သ က္ ေျကာငက္ းကငစံ ျ သ္ဘ ု မ႐ွ ဆငက္ းလာၿပဦ း၊ ဂသူ တစံ ခါးဝ၌ ပိ တင္လဗကက္႐႐ွိေျသာ ေျကဗာက္ ိ ု လိ မက္လ င့္ ႐ွ နစ္ခခ င့္၏။ ကဗမက္းစာက ေျရာမ စစ ာင္သ းတို ႔သညက္ '' ေျၾကာကက္ ႐စစံ ႕ သျဖငက္ င့္ တုန ႈင္လ ပက္ ၍ ေျသမတတက္ ျဖစက္ ၾက၏''ဟုဆို ၏။ ထို ေျန႔ နစံ နကက္ ေစာေျစာတတငက္ အမဗဳျိးသမဦ းသစံ ျုးဥဦ းတို ႔သညက္ ေျယ႐ႈ၏သခၤဗျဳျိငက္းဂသူ သို ႔ လာၾက၏။ေျယ႐ႈ၏ေအလာငက္ းကို နစံ ႔သာမဗဳျိးျႏျ႐ွ ငက္ င့္ျျပင င က္ဆ က္ ရနက္ လာျျခငက္ းျျဖစက္ ၏။ သို ႔ေသာျက္ သသူ တို ႔ ေျရာကက္ ေသာအခါ သခၤဗျဳျိငက္းသညက္ ဗလာ ျျဖစက္ ေၾကာငက္ းကို သာေျတတ႕ၾက၏။ ေျကာငက္ းကငပမန ္ သသူ တို ႔အား ''ေျၾကာကက္ ႐စံ စ ႕ျခငက္ း မ႐႐ွိ ၾကႏျ႐ွ ငက္ င့္။ လကက္ ဝါးကပပိ ုငက ာ႐ွ သတက္ ေသာ ေျယ႐ႈကို သငပိ ု႔႐႐ွ ာၾကသည္ ိ ု ငါသိ ၏။ ဤ အရပက္ ၌မ႐႐ွိ ။ မိ နက္႔ေတာျက ူသညက္ အတို ငက္ းေထျျမာကက္ ေတာျက ူၿပဦ ။.''ဟုဆို ၏။ အမဗဳျိးသမဦ းတို ႔သညက္ ေျယ႐ႈေထျျမာကက္ ေၾကာငက္ းကို တပညက္ ေင့္ ျတာျပိ ု႔အား ၾကားေျျျပာရနက္ ေျနာကင္သ ိ ု႔ ျျပနက္ေျျပးတသားၾက၏။ သသူ တို ႔သညက္ ေျပတ႐ုႏျ႐ွ ငက္ င့္ေျယာဟနု္ိ ေျတတ႕ၿပဦ း သသူ တို ႔ျမငစ္ခခ င့္၊ ၾကားခခင့္ သမ႐ွ ျဗတို႔ကို ၾကားေျျျပာေျလ၏။ ...

ငါင့္လက္ ိ ု ၾကညက္ ၾ င့္ ေကလာင့္။ ငါင့္ေျျျခကို လညက္ း ၾကညက္ င့္ၾေကလာင့္။ ငါင့္ ကို ယစ ငက္ျဖစက္ ၏။ ငါင့္ကို ၾကညက္ ႐င့္ ႈစမက္ းသပက္ ၾေကလာင့္။ ငါသညက္ သငပိ ု႔ျမင ည င္သ က္ အတို ငက္ း အ႐ိ ုးအသား ျႏျ႐ွ ငက္ င့္ ျျပညက္ င့္စစံ ျု၏။ ေတစၧမညင္သ ည္ ား ဤကခင့္ သို ႔ မျပညက္ စင့္ စံ ျု ''ဟု မိ နက္႔ေတာျက ူ၏။ တပညက္ ေင့္ ျတာျပိ ု႔သညက္ ေျယ႐ႈကို ၾကညက္ လ င့္ ဗကက္ အစံင့္ ၾသၾက၏။ ေျယ႐ႈက''သငပိ ု႔၌ စားစရာ တစစံ ျုတခု ႐႐ွိ ေသလာ။''ဟု ေျမး ေျတာျက ူ၏။ သသူ တို ႔သညက္ ငါးကငပပိုငက္ းျႏျ႐ွ ငက္ င့္ပဗားလပို ႔ကို ေျပးၾက၏။ ေျယ႐ႈသညက္ သသူ တို ႔ေအ႐႐ွ ႕၌ စားေျတာျက ူ၏။ ေျယ႐ႈသညက္ သခၤဗျဳျိငက္းမ႐ွ သသူ ၏အ႐ိ ုး၊ အသားခႏၶာကို ယက္ ႏျ႐ွ ငက္ င့္ ေထျျမာကစ္ခခ င့္ၿပဦ း။ တပညက္ င့္ေျတာျကဗ ား မည္ ခ သ င့္ ို ႔သိ သနညက္ း။ သသူ တို ႔ သသူ ႔ကို ျျမငက္ ၾက၏။ သသူ ႕ကို တို ႔ထိ စမက္ းသပက္ ၾက၏။ သသူ ႏျ႐ွ ငက္ င့္အတသူ စကားေျျျပာဆို ၾက၏။ သသူ ႏျ႐ွ ငက္ င့္အတသူ စားၾက၏။ တပညက္ ေင့္ ျတာျကဗ ားသညက္ ေျသာမအား ႐႐ွ ာေျတတ႕ၿပဦ း သတငက္ းေျကာငက္ းကို ေျျျပာရနက္ ေမစါငက္ င့္ႏျို ငစ္ခခ င့္ၾကပါ။ သသူ တို ႔ ေျသာမကို ေျယ႐ႈ အသကက္ ႐႐ွ ငက္ေၾကာငက္ းကို ေျျျပာေျသာအခါ၊ ေျသာမကလညက္ း သသူ တို ႔ကို မယစံ ျုပါ။ သသူ က '' သစံ ႐ိ ုကင္ရ ာခဗက္ို မျမငက္ ၊ သစံ ႐ိ ုကင္ရ ာ ခဗက္ို လကက္ ၫျိ ႈျးျႏျ႐ွ ငက္ င့္မတို ႔မစမက္ း၊ နစံ ေျဖးေျတာျ္ိ ုလညက္ း လကက္ ႏျ႐ွ ငက္ င့္မစမက္ းမသပင္ရ လ႐ွျဗငက္ အတကၽနု ပက ယစံျု ''ဟုဆို ၏။(ေျယာ၊၂ဝး၂၅) .ေျပတ႐ုႏျ႐ွ ငက္ င့္ေျယာဟန ည င္သ က္ သခၤဗျဳျိငက္း သို ႔ ေျျျပးတသားၾက၏။ သသူ တို ႔ သခၤဗျဳျိငင္ဂူသို ႔ ေျရာကက္ ေသာအခါ အစံင့္ စဖယက္ ျမတင ္ ငက္ းကို ေျတတ႕ၾက၏။ ေျယ႐ႈ၏ေအလာငက္ းကို ပတင္ရစ င္လဗကက္ ႐႐ွိေျသာ ပိ တစုဆို းသညက္ ပစံ ျုမပဗကသ္ဘခ ႐႐ွိ လဗကက္ေန၏။ လသူ ၏ပစံ ျုစစံ အတို ငက္ းပငက္ ႐႐ွိ ေျနၿပဦ း သို ႔ေသာျက္ ေျယ႐ႈ၏ခႏၶာမသူ ကား မ႐႐ွိ ေျတာင့္ပါ။ ေျခါငက္ းေျတာျက္၌႐႐ွိ ေျသာ ပုဝါသညက္ ပိ တစုဆို းျႏျ႐ွ ငက္ င့္အတသူ မ႐႐ွိ ဘခ တျခားစဦ လိပ င္လဗကက္ ေျထာငက္ င့္ တခု၌႐႐ွိ ေျန၏။ ေျယ႐ႈ ေထျျမာကစ္ခခ င့္ၿပဦ ။ တပညက္ ေင့္ ျတာျကဗ ား တထတကင္သ ားၿပဦ းေျနာကက္ မာရိ မာကဒလသညက္ သခၤဗျဳျိငက္းဂသူ အျပင သ္ဘ တကပ ငက္ ငို ေျၾတကးလဗကက္ ရပက္ ေန၏။ သသူ မ သညနစံ ျု႔၍ တတငက္ းထခ သို႔ၾကညက္ လ င့္ ႐ွ ျဗငက္ ေျကာငက္ းကငပမနက္ ျႏျ႐ွ စစါးကို ျျမငက္ ေလ၏။ သသူ တို ႔က သသူ မအား ''အခဗငက္းမိ နက္းမ အဘယက္ ေၾကာငက္ င့္ ငို ေျၾတကးသနညက္ း။ ''ဟု ေျမးလ႐ွ ျဗငက္ မာရိ က''တကၽနက၏သခငု္ိ ယသူ တသားၾကၿပဦ း။ အဘယက ာ႐ွ ထားၾကသည္ ိ ု မသိ ပါ''ဟု ေျျျပာဆို ၏။ ထို သို ႔ဆို ၿပဦ းမ႐ွ ေျနာကင္သ ိ ု႔လ႐ွ ညက္လ င့္ ႐ွ ျဗငက္ လသူ ေတယာကင္သ ညက္ သသူ မအား စကားေျျျပာေျတာျက ူ၏။ ထိသူ သသူ သညက္ ေျယ႐ႈ ကို ယက္ ေတာျက္ တို ငက္ ျဖစက္ ၏။ သသူ က''အခဗငက္းမိ နက္းမ အဘယက္ ေၾကာငက္ င့္ ငို ေျၾတကးသနညက္ း။ အဘယင္သ ူကို ႐႐ွ ာသနညက္ း။''ဟုေျမးေျတာျက ူ၏။ မာရိ သညက္ ေျမ႐ွ ာျက္ မၾကညက္ ဘ င့္ ခ ႏျ႐ွ ငက္ င့္ သသူ ႔ကို ဥယဗာဥက္ေစာငက္ င့္ ျျဖစ ည င္သ က္ ဟု ထငက တက္ ႐ွ ၏။ ေျယ႐ႈက တဖနက္ ''မာရိ ''ဟု ေျခၚလ႐ွ ျဗငက္ သသူ မသညက္ သခငက္ ေယ႐ႈကို မ႐ွ တိက ၿပဦ း ''အ႐႐ွ င သ္ဘုရား''ဟု ထသူ းေျတာျက ူ၏။ ထို ည တပညက္ င့္ေျတာျက္ ဆယက္ ေယာကပ ိ ု႔သညက္ ထို ေျန႔တာ၏ ထသူ းျျခားေျသာ အျဖစည္အပဗကဗက ားကို ေျျျပာဆို ရနက္ ပိ တညားလဗကက္႐႐ွိေျသာ အခနက္းတတငက္ ေျတတ႕ဆစံ ျုၾက၏။ ေျသာမသညက္ သသူ တို ႔ႏျ႐ွ ငက္ င့္အတသူ မ႐႐ွိ ပါ။ ဂဗဂးမဗားကို ေျၾကာကက္ ေသာေျၾကာငက္ င့္ တစံ ခါးသညက္ ပိ တက္ လဗကက္ ႐႐ွိ ၏။ ႐ုတပ ရကက္ သသူ တို ႔၏အလယက္ ၌ ေျယ႐ႈသညက္ ေပၚလာၿပဦ း ''သငပိ ု႔၌ ၿငိမ က င္သ က္ ျခငက္ း ႐႐ွိ ေျစသတညက္ း''ဟု မိ နက္႔ေတာျက ူ၏။ တပညက္ င့္ ေျတာျပိ ု႔ သညက္ ေျၾကာကက္ ႐စံ စ ႕ၾက၏။ တပညက္ င့္ေျတာျပိ ု႔သညက္ ေျယ႐ႈကို ေတစၧ ျျဖစ ည င္သ က္ ဟု ထငက တက္ ႐ွ ျက္ၾက၏။ ေျယ႐ႈက ''ကို ယက္ ေတာျ္လညက္ း၊ အဘယက္ ေျၾကာငက္ င့္ တုန ႈင္လ ပက္ ျခငက္ း ရ႐ွိၾကသနညက္ း။ အဘယက္ ေၾကာငက္ င့္ အထသူ းထသူ း ေအေတထတထ ေျသာ စိ တင္ရိ ၾ ႐ွ ကသနညက္ း။ .

...''ဟုဆို ၏။(ေျရာ၊၁း၃-၄) ထျယ႐ႈ၏႐႐ ငက္ျပထနျ န္ထေ ျမာကက္ ျခငက္ းသညက္ ဆကၽႏျကိုပုက္တြမိ ႔၏႐႐ ငက္ျပထန န္ထေျျမာကက္ ျခငက္ းကမိကို အာမခတ္ခံ ခခကက္ထပးပါသညက္ ။ .''ဟုဆို ၏။(ဗဗာ၊၁း၁၈) ထျယ႐ႈ၏ထျသျခငက္ းမ႐ ႐႐ငက္ျပထနျ န္ထေ ျမာကက္ ျခငက္ းသညက္ သသူ သညက္ ဘကို ရားသခငက္ ၏သားထျတာျက္ျဖစက္ ထၾကာငက္ း သကက္ ထသျဖစင္သညက္။ ေျယ႐ႈသညက္ ေျသျခငက္ းမ႐ွ ေထျျမာကက္ ေၾကာငက္ းကို တကၽႏျုပပိ ု႔သိ ၾကသညက္ ။ သို ႔ေသာျက္ သသူ ၏ေျသျခငက္ းမ႐ွ ႐႐ွ ငက္ျပနက္ ေထျျမာကက္ ျခငက္ း ၏ အမ႐ွ နဓည္အ ိ ပၸါယ္ ား အဘယယ္န ညက္း။ ေျယ႐ႈ၏ေျသျခငက္ းမ႐ွ ႐႐ွ ငက္ျပေန ညျျမာကက္ ျခငက္ းသညက္ သသူ သညက္ ဧကနည္အမ႐ွနက္ ဘုရားသခငက္ ၏သားေျတာျက္ျဖစက္ ျခငက္ းျႏျ႐ွ ငက္ င့္ သသူ ေျဟာ ေျျျပာခခင့္ ေျသာ ေအၾကာငက္ းအရာမဗားအားလစံ ျုးသညက္ အမ႐ွ န ပရားျျဖစက္ ေပ၏။ သငက္ ၏ကယပ ငက္ ျခငက္ းျႏျ႐ွ ငက္ င့္ပတင္သ ကက္၍ သစံ သယ႐႐ွိ ျျခငက္ း၌ သင ည င္သ က္ ျျပသနာမဗား ႐႐ွိ ေျနခခင့္ ေျသာျက္၊ သို ႔မဟုတက္ ကဗမက္းစာေအပၚ ယစံ ျုၾကညက ႈ အရာ၌ သစံ သယျဖစက္ ေေနသာ မိ တက္ေတဆမဗား သငက္ ၌ ႐႐ွိ ေျနခခင့္ လ႐ွ ျဗငက္ ထို အရာမဗားအားလစံ ျုးကို ခေဏဘးဖယည ားလဗကက္ ေအၾကာငက္ းအရာအားလစံ ျုးကို ဤေျမးစခနက္ းေအပၚ ဆစံ ျုးျျဖတက စက္ေဆးမႈကို ျျပဳ ပါ။ ေျယ႐ႈခရစ င္သညက္ ဧကနည္အမ႐ွနက္ေသခခင့္ ပါသလား။ သသူ ျသူ သညက္ ဧကနည္အမ႐ွနက္ တဖနက္ ေထျျမာကက္ ခခင့္ ပါသလား။ ဧကနည္အမ႐ွနက္ျဖစစ ါသညက္ ။ သသူ သညက္ ဧကနည္အမ႐ွနက္ေသခခင့္ ၏။ သသူ သညက္ ဧကနည္အမ႐ွနက္ တဖနက္ ေထျျမာကစ္ခခ င့္၏။ ထို ႔ေၾကာငက္ င့္ သသူ သညက္ ဘုရားသခငက္ ၏သား ျျဖစက္ ျခငက္ းျႏျ႐ွ ငက္ င့္ သသူ ေျဟာေျျျပာခခင့္ သမ႐ွ ေျဗ သာ အရာမဗားအားလစံ ျုးတို ႔သညက္ အမ႐ွ နက္ျဖစက္ ေၾကာငက္ းကို တကၽႏျုပပိ ု႔ သိ ၾက၏။ တကၽႏျုပပိ ု႔ သညက္ သသူ ႔ေအပၚ အျပညက္ အ င့္ ဝ ယစံ ျုၾကည္ ိ ုးစားျျခငက္ းကို ျျပဳ ႏျို ငစ ါသညက္ ။ ကဗမက္းစာက ''ေျသျခငက္ းမ႐ွ ေထျျမာကက္ ေတာျက္ မသူ ၍၊ သနက္႔႐႐ွ ငက္းေျသာ ဝိ ညာဥက္ေတာျက္ အားျျဖငက္ င့္၊တနစ္ခိုးျႏျ႐ွ ငက္ င့္တတက ဘုရားသခငက္ ၏သားေျတာျက္ ထငက္ ႐႐ွားျျဖစက္ ေတာျက ူေျသာ ငါတို ႔ သခငက္ ေယ႐ႈ ခရစပညက္း ဟသူ ေျသာ မိ မိသားေျတာျ္ိ ု ေအၾကာငက္ းျျပဳ ၍...မိ မိအသကက္ ႐႐ွငက္ေၾကာငက္ းကို ခို ငစ္ခ နက္႔ေသာ သကက္ ေသအမဗားအား ျျဖငက္ င့္ျျေပတာျက ူ၏'' ဟုဆို ၏။(တ၊၁း၃) ေျယ႐ႈက ငါသညက္ ''အသကက္ ႐႐ွငက္ေသာ သသူ လညက္ းျျဖစက္ ၏။ ငါသညက္ အရငက္ ေသသညက္ ျဖစက္ ၍၊ ကမၻာအဆကက္ဆ ကက္ အသကက္ ႏျ႐ွ ငက္ င့္ ျျပညက္ င့္စစံ ျု၏။.ထို ေျနာကက္ ႐႐ွ စင္ရကက္ေျျမာကက္ ေသာေျန႔၌ တပညက္ င့္ေျတာျကဗ ားသညက္ တဖနက္ ယခငည္အခနက္း၌ ျျပနစံ ျ က္ဆ ု ၾက၏။ ေျသာမသညင္လ ညက္ း ဤအခဗိနက္ ၌ သသူ တို ႔ႏျ႐ွ ငက္ င့္အတသူ ႐႐ွိ ေျတာျက ူ၏။ တဖနက္ ေျယ႐ႈသညင္သ ူတို ႔၌ ေျပၚလာၿပဦ း''သငပိ ု႔၌ ၿငိမ က င္သ က္ ျခငက္ း႐႐ွိ ေျစသတညက္ း''ဟု မိ နက္႔ေတာျက ူ၏။ ေျယ႐ႈသညက္ ေျသာမထစံ သို ႔လ႐ွ ညက္၍ င့္ '' သငက္ ၏လကက္ ၫႈျိ းကို ဆနက္႔၍ ငါင့္လက္ ိ ု ၾကညက္ င့္ေျလာင့္။ သငက္ ၏လက္ ိ ုဆနက္႔၍ ငါင့္နစံေျဖးကို စမက္ းသပက္ ေလာင့္။ ယစံ ျုမ႐ွ ားျျခငက္ း မရ႐ွိႏျ႐ွ ငက္ င့္။ ယစံ ျုေျလာင့္ဟု မိ နက္႔ေတာျက ူ၏။'' ေျသာမသညင္လ ညက္ း ယစံ ျုမ႐ွ ားျျခငက္ း မ႐႐ွိ ေျတာင့္ပါ။ ေျသာမကလညက္ း၊ ''အတကၽနု ပက္ ၏အရ႐ွငက္၊ အတကၽနု ပက္ ၏ ဘုရားသခငက္ ပါတကား ''ဟု ျျပနက္၍ေျလ႐ွ ျဗာကင္လ ဗကက္ ကို းတကယက္ ေလ၏။ (ေျယာ၊၂ဝး၂၈) သခငက္ ေယ႐ႈသညက္ သခၤဗျဳျိငက္းမ႐ွ ေထျျမာကက္ ၿပဦ းေျနာကက္ ဤေျျျမႀကဦ းေျပၚ၌ ရကက္ ေပါငက္ းေျလးဆယပ ိ ုငက္ ကို ယည ငက္႐႐ွား ျျပ ေျတာျက္ မသူ ၏။ ကဗမက္းစာ၌ ေျယ႐ႈသညက္ သသူ ႐႐ွ ငက္ျပေန ညျျမာကက္ ၿပဦ းေျနာကက္ အျဖစည္အပဗကက္ အနညက္ းဆစံ ျုး ဆယက္ ႀကိ မက ည က္ မနညက္ း တပညက္ င့္ေျတာျက္ တို ႔အား ကို ယည ငက္ ႐႐ွ ား ျျေပတာျက ူခခင့္ ေျၾကာငက္ းကို ေျျျပာဆို ထားပါသညက္ ။ ကဗမက္းစာက ''ေအသခစံ ေျတာျက ူၿပဦ းလ႐ွ ျဗငက္၊ တမနက္ေတာျပိ ု႔အား အရကက္ ေလး ဆယစ တစံ င္လ ျုး ကို ယ္ ိ ုျျပ၍..

ေျသၿပဦ းေျနာကက္ ဘုရား၏သားသမဦ းမဗား တဖနည္အသကက္ ႐႐ွငက္ျခငက္ းကို ဘုရားသခင ည င္သ က္ ကတိ ျျပဳ ထားခခင့္ ပါသညက္ ။ သသူ သညက္ ဤအမႈကို ျျပဳ လုပက္ ျႏျို ငစ ါသလား။ အမ႐ွ နစငက္ သသူ ျျပဳ လုပက္ ျႏျို ငစ ါသညက္ ။ မည္ ခ သ င့္ ို ႔ တကၽႏျုပပိ ု႔ သိ ႏျို ငစ ါသနညက္ း။ သသူ သညက္ ေျယ႐ႈကို ေထျျမာကက္ ေစခခင့္ ေျသာ ေျၾကာငက္ င့္ ျျဖစ ည င္သ က္ ။ ေျယ႐ႈက ''ငါသညက္ အသကက္ ႐႐ွငက္ေသာေျၾကာငက္ င့္ သငပိ ု႔သညင္လ ညက္ း အသကက္ ႐႐ွငက္ ရၾကလိ မက္မင့္ ညက္ ။''ဟုဆို သညက္ ။ (ေျယာ၊၁၄း၁၉) တဖနက္ေယ႐ႈက'' ေျယ႐ႈကလညက္ း၊ ငါသေညည ျျမာကက္ ျခငက္ းေအၾကာငက္ း၊ အသကင္ရ ငက္႐ွ ျခငက္ းေအၾကာငက္ း ျျဖစက္ ၏။ ငါင့္ကို ယစံ ျုၾကညက္ ေသာ သသူ သညက္ ေျသတလနက္ေသာျင္လညက္း ရ႐ွင မက္င္လိ င့္မညက္ ။''ဟုဆို ျျပနက္၏။(ေျယာ၊၁၁း၂၅) ခရစစ္ယာထနက္တြယာကက္ ထျသၿပပီ းထျနာကက္ ဘာထျဆတ ျျဖစစမိ မက္ ခဲ့မညည္န ညက္း တကၽႏျုပပိ ု႔သညပ ဖနက္ အသကက္ ႐႐ွငက္ျခငက္ းသို ႔ေရာကင္လ ိ မက္မင့္ ညက္ ျဖစက္ ေၾကာငက္ း တကၽႏျုပပိ ု႔ သိ ေျနၾကသညက္ တ င့္ ို ငက္ ခရစစ္ယာနက္ ေတယာကက္ ေျသခခင့္ လ႐ွ ျဗငက္ ဘာေျတတ ျျဖစင္လိ မက္ င့္မညယ္န ညက္း၊ ေစသာ ေျမးစခနက္ းမဗားသညက္ တကၽႏျုပပိ ု႔၌႐႐ွိ ေျနပါသညက္ ။ တကၽႏျုပပိ ု႔ ဘယ္ ိ ု တသားၾက မညယ္န ညက္း။ တကၽႏျုပပိ ု႔၏ ကို ယစ္ခ ႏၶာ၌ အဘယ္ ခ သ င့္ ို ႔ျဖစက ညယ္နညက္း။ ေျကာငက္ းကငစံ ျ သ္ဘ ု ၌ တကၽႏျုပပိ ု႔ မည္ ခ သ င့္ ို ႔ ျျဖစင္လာလိ မက္ င့္မညယ္န ညက္း။ ေျကာငက္ းကငစံ ျ သ္ဘ ု ၌ တကၽႏျုပပိ ု႔ ခဗစစ္ခငက္ေသာ သသူ မဗားျႏျ႐ွ ငက္ င့္ သိ ၾကလိ မက္မင့္ ညင္လ ား။ ဤေျမးစခနက္ းမဗားသညက္ အတလနက ႐ွ ေအရးႀကဦ းပါသညက္ ။ ဤ ေအၾကာငက္ းအရာမဗားျႏျ႐ွ ငက္ င့္ ပတင္သ ကက္၍ ဘုရားသခငက္ ၏ျႏျႈတ္ ပတက္ ေတာျက ႐ွ မည္ ခ သ င့္ ို ႔ ေျျျပာဆို ထားေျၾကာငက္ းကို တကၽႏျုပပိ ု႔ ၾကညက္ င့္ၾက ရမညက္ ။ (၁)ခရစစ္ယာထနက္တြယာကက္ ထျသခခခဲ့ ၿပပီ းထျနာကက္ ဘာထျဆတျျဖစစ္မ ညည္နညက္း။ ေျယ႐ႈခရစက္ ႏျ႐ွ ငက္ င့္အတသူ ေျနရနက္ သသူ တထတကင္သ ားသညက္ ။ ကို ယစ္ခ ႏၶာသညက္ င္သ က္ ေျျျမႀကဦ းထခ တတငက္ ျျမဳ ပာည းသညက္ ။ သို ႔ေသာျက္ လသူ ပုဂၢျိ ျဳလက္ ျျဖစက္ ေျသာ၊ စိ တက္ႏျ႐ွ ငက္ င့္ဝိ ညာဥ ည ခဗကက္ျခငက္ းပငက္ သခငက္ ေယ႐ႈျႏျ႐ွ ငက္ င့္အတသူ ေျနရနက္ တထတကင္သ ားသညက္ ။ တမနက္ေတာျက္႐႐ွ ငက္ေပါလု က ''ငါ အသကက္ ႐႐ွင ည င္သ ည္အ ရာမ႐ွ ာ ခရစက္ ေတာျက္ျဖစက္ ၏။ ေျသလ႐ွ ျဗငကူကား၊ သာ၍အကဗဳျိး႐႐ွိ ၏။''ဟုဆို ၏။(ဖိ ၊၁း၂၁) ႐႐ွ ငက္ေပါလု က ဘာေျၾကာငက္ င့္ ေျသလ႐ွ ျဗင ာင္သ ၍ ''အကဗဳျိး'' ႐႐ွိ သညက္ ဟုေျျျပာဆို ရသနညက္ း။ အဓိ ပၸါယက ာ႐ွ ခရစက္ ေတာျက္ ျႏျ႐ွ ငက္ င့္အတသူ ေျနရနက္ တသားျျခငက္ း ျျဖစ ည င္သ က္ ။ ခဗစစ္ခေငင္ရ သာ ခရစစ္ယာန ပဥဦ း ေျေသသာအခါ တကၽႏျုပပိ ု႔သညက္ အတလနက္ဝမက္ းနညက္ းၾကသညက္ ။ ဤကား ဓမၼတာပငက္ ျျဖစ ည င္သ က္ ။ သသူ ႔ကို တကၽႏျုပပိ ု႔ အတလတန င္လ မက္ းတဆတက္ ေသာေျၾကာငက္ င့္ ျျဖစ ည င္သ က္ ။ သို ႔ေသာျက္ တကၽႏျုပပိ ု႔ သိ ထားရနကာ႐ွ သသူ တို ႔သညက္ ခရစက္ ေတာျက္ ျႏျ႐ွ ငက္ င့္အတသူ ႐႐ွိ ေျနျခငက္ းသညက္ ဤေျနရာမ႐ွ ာ ႐႐ွိ ေျနျခငက္ းထကက္ အတလနကသာ၍ေျကာငက္ ႐ွ းေလ႐ွ ပသညက္ ။ (၂)ဆကၽႏျကိုပုက္တြမိ ႔၏ကမိကို ယင္ခ ႏၶာ၌ မညည ခသ ခဲ့ မိကို ႔ျဖစစ္မ ညည္နညက္း။ ခရစစ္ယာနက္ ေျေသသာအခါ ခႏၶာကို သခၤဗျဳျိငက္း တတင ာည းပါသညက္ ။ ခႏၶာသညက္ ''ခရစက္ ေတာျက္၌ အိ ပက္ေပဗာျက္ျခငက္ း '' ဟုဆို ပါသညက္ ။ ေျယ႐ႈ တဖနက္ ၾတကလာေျသာအခါ တကၽႏျုပပိ ု႔၏ခနၶာကို ေထျျမာကက္ ေျစလိ မက္မင့္ ညက္ ။ ခႏၶာအသစု္ိ ေျပးလိ မက္မင့္ ညက္ ။ တကၽႏျုပပိ ု႔၏ခႏၶာကို အိ မလ ပ စံ ျုး အျဖစက္ ေျျျပာဆို ထားပါသညက္ ။ တမနက္ေတာျက္႐႐ွ ငက္ေပါလု က''ယာယဦ တချျဖစက္ ေသာ ငါတို ႔ေျျမအိမ ည င္သ စဗကင္လျဗ႐ွ ငက္၊ ေျကာငက္ းကငစံ ျ သ္ဘ ု ၌ လသူ လကက္ ျဖငက္ င့္မလု ပသ္ဘခ ၊ ဘုရားသခငက္ဖြန ငက္ဆ က္ းေျတာျက ူေျသာ နိစၥထာဝရအိ မက္႐႐ွိေျၾကာငက္ းကို ငါတို ႔သိ ၾက၏။''ဟုဆို သညက္ ။(၂ေကာ၊၅း၁) ဤေျနရာ၌ ႐႐ွ ငက္ေပါလု က ဘာေျျျပာပါသနညက္ း။ သသူ က ''ငါသညက္ ေျသခခင့္ ေျသာျက္၊ ငါ၏ခႏၶာသညက္ ေျျျမသို ႔ျပစန ာင္သ းမညက္ ။ ေတန႔ေသာအခါ အင့္စံတဘယက္ ေသာ ခႏၶာသစု္ိ ေျပးရနက္ .

ဘုရားသခင ည င္သ က္ သသူ ကို ယပ ိ ုငက္ တကၽႏျုပပိ ု႔အတတကက္ ျျပဳ လုပက္ ေျပးလိ မက္မင့္ ညက္ ။ တကၽႏျုပပိ ု႔ သညက္ ေျကာငက္ းကငစံ ျ သ္ဘ ု ၌ အစဥက္ေနေရပလိ မက္မင့္ ညက္ ။ (၃)ထျကာငက္ းကငတ္ခံ ျကို င ၌ ဆကၽႏျကိုပုက္တြမိ ႔မညည ခသ ခဲ့ မိကို ႔ျဖစစ္မ ညည္နညက္း။ သခငက္ ေယ႐ႈျႏျ႐ွ ငက္ င့္ တသူ လာလိ မက္မင့္ ညက္ ။ သသူ ၏ဘုနက္ းျႏျ႐ွ ငက္ င့္ျျပညက္ င့္ေျသာ ႐႐ွ ငက္ျပေန ညျျမာကက္ ျခငက္ းကခင့္ သို ႔ေသာ ခႏၶာကို ရ႐႐ွိ ၾကလိ မက္မင့္ ညက္ ။ ကဗမက္းစာက ''ခဗစ င္သူတို ႔ယခုတတငက္ ငါတို ႔သညသ္ဘ ုရားသခငက္ ၏သား ျျဖစက္ ၾက၏။ ေျနာကက ႐ွ အဘယင္သ ိ ု႔ေသာသသူ ျျဖစက ညက္ဟု မထငက္ ႐႐ွားေျသး၊ သို ႔ေသာျင္လညက္း ကို ယက္ ေတာျင္သညက္ ထငက္ ႐႐ွား ေျပၚတထနက္ းေျတာျက ူေျသာအခါ၊ ငါတို ႔သညက္ ကို ယက္ ေတာျက္ႏျ႐ွ ငက္ င့္ တသူ ၾကလတစံင့္ ဟု ငါတို ႔သိ ၾက၏။ ေအၾကာငက္ းမသူ ကား၊ ကို ယက္ ေတာျက္ ျျဖစက္ ေတာျက ူသညက္ င့္အတို ငက္ းကို ငါတို ႔သိ ျျမငင္ရ ၾကလိ မက္ င့္မညက္ ။''ဟုဆို ၏။(၁ေယာ၊၃း၂) (၄)ထျကာငက္ းကငတ္ခံ ျကို င ၌ ဆကၽႏျကိုပုက္တြမိ ႔၏ခခစင္ခငင္ခခ ခဲ့ထရသာသသူ မခားျႏျ႐ငက္ ခဲ့ ဆကၽႏျကိုပုက္တြမိ ႔သမိ ၾကလမိ မက္ ခဲ့မညစ ား။ တကၽႏျုပပိ ု႔ သိ ၾကလိ မက္မင့္ ညက္ ။ ေျကာငက္ းကငစံ ျ သ္ဘ ု ၌ ခရစက္ ေတာျင္သညက္ တကၽႏျုပပိ ု႔ကို သိ သကခင့္ သို ႔ တကၽႏျုပပိ ု႔သညက္ အခဗငက္းခဗငက္း ေတယာကက္ ႏျ႐ွ ငက္ င့္ ေတယာက္ ိ ု သိ ၾကလိ မက္မင့္ ညက္ ။ ကဗမက္းစာက''ယခုတတငက္ ငါတို ႔သညက္ မ႐ွ နာည္အ းျျဖငက္ င့္ ရိ ပိက လဗကင္သာ ေျနၾက၏။ ထို အခါ မသူ ကား၊ မဗကက္ေမ႐ွ ာကက္ ထင ညငက္ ျျမငင္ရ လိမက္ င့္မညက္ ။ ယခုတတငက္ ငါအသိ အျမငက စစံျုမလငက္ ျဖစက္ ၏။ ထို အခါမသူ ကား၊ သသူ တပါးသညန ါင့္ကို သိ သ ကခင့္ သို ႔ ငါသိ ရလိ မက္မင့္ ညက္ ။''ဟု ဆို ၏။(၁ေကာ၊၁၃း၁၂) သခငက္ ေယ႐ႈခရစ င္သညက္ သငက္ ၏ကယပ ငက္ ႐႐ွငက္ ျျဖစစ ါသလား။ သသူ သညက္ သငက္ င့္ကို ပို ငက္ ေၾကာငက္ းကို သင ည င္သ က္ သိ ပါသလား။ သို ႔ ျျဖစက္ ေသာျက္ သင ည င္သ က္ ေျသျခငက္ းကို ေျၾကာကင္ရ နက္ မလို ေျတာင့္ပါ။ ဘုရားသခငက္ ၏သားသမဦ းမဗားအတတကက္ ေျသျခငက္ းသညက္ ေျကာငက္ းကငက္ ဘစံ ျုသို ႔ ေျရာကင္ရ နစံ ခါးတခ ပ ု ျျဖစက္ ၿပဦ ၊ တကၽႏျုပပိ ု႔သခငက္ ၏မဗကက္ေမ႐ွ ာကက္ ေတာျညခ ၌ တကၽႏျုပပိ ု႔ ထာဝစဥက္ ေျနေရပလိ မက္မင့္ ညက္ ။ ထျယ႐ႈခရစင္သညက္ ထထေျျမာကက္ ျခငက္ း အ႐႐ င င္သခငက္ ျျဖစင္သညက္။ သသူ သညက္ အသကက္ ႐႐ငက္ ထျသာထျၾကာငက္ ခဲ့ ဆကၽႏျကိုပုက္တြမိ ႔သညစ ညက္း အသကက္ ႐႐ငက္ ရၾကလမိ မက္ ခဲ့မညက္ ။ ထျမးစခနက္ းမခား ၁။ “ဧ၀ျစံ ေျဂလိ ”ဟသူ ေျသာ စကား၏ အဓိ ပၸါယက ာ႐ွ သတငက္ းေျကာငက္ း ျျဖစ ည င္သ က္ ။ ၁ ေျကာ ၁၅ အရ ဧ၀ျစံ ေျဂလိ တရား ဟသူ သညက ာ၊႐ွ (က) ကယပ ငက္ ျခငက္ းသို ႔ေရာကင္ရ နက္ ပညတက္ ေတာျက္ ဆယစ ါးကို ကတၽႏျုပပိ ု႔ ေျစါငက္ င့္ထိ နက္းရမညက္ ။ (ခ ) ေျယ႐ႈခရစက္ ေတာျက္ ကတၽႏျုပပိ ု႔အျပစကဗားအတတကက္ ေအသခစံ ျျခငက္ း၊ ျျမဳ ပက္ႏျ႐ွစံ ျျခငက္ းျႏျ႐ွ ငက္ င့္ ထာ၀ရအသကက္ ႐႐ွငက္ျခငက္ း ျျဖစ ည င္သ က္ ။ (ဂ ) ကယပ ငက္ ျခငက္ းသို ႔ေရာကင္ရ နက္ ေျယ႐ႈ၏နမသူ နာ အတို ငက္ း ကတၽႏျုပပိ ု႔ လို ကက္ ေလ႐ွ ျဗ ာကင္ရ မညက္ ။ ၂။ သသူ သညက္ ထအသ သတက္ ျခငက္ း မခတ္ခံ မ႐ပီ သခငက္ ထယ႐ႈက တပညက္ ခဲ့ထျတာျစ္မခားကမိကို ထျျျပာခခခဲ့ သညစ္မ ာ၊႐ (က) ထျနာငင္အခါ သသူ ၌ မညည ခသ ခဲ့ မိကို ႔ ျျဖစစမိ မက္ ခဲ့မညစ္မ ာ႐ ထမသခခာပါ။ (ခ ) သသူ ၌ လသူ ထေကို ပရမိ သတည မညည ခသ ခဲ့ မိကို ႔ ျျပဳ လမိမက္ ခဲ့မညည မိ ု သသူ ထျၾကာကက္ ႐တ္ခံ စ ႕ျခငက္ း ႐႐မိ သညက္ ။ .

(ဂ ) သသူ သညက္ ဒကို ကၡဆြငက္ းရခ ခတ္ခံရမညက္ ၊ ထအသသတက္ ျခငက္ း ခတ္ခံ ရမညက္ ။ သတ္ခံ ျကိုးရကက္ ၿပပီ းထျနာကက္ တဖနက္ ထထေျျမာကစ မိ မက္ ခဲ့မညက္ ။ ၃။ သခငက္ ထယ႐ႈက ယကို ဒလသူ တမိကို႔အား သသူ သညက္ ဘကို ရားသခငက္ ၏သားထျတာျက္ ဧကနင္အမ႐နက္ ျျဖစက္ ထၾကာငက္ းကမိကို သကက္ ထသျပရနက္ မညင္သ ညက္ ခဲ့ နမမိ တစကၡဏာ တခကို ကမိကို ထျပးခခခဲ့ ပါသနညက္ း။ (က) အခဲ့ တ္ခံ ဆဘယည္န မမိတက္ လကၡဏာမခား။ (ခ ) ထပရာဖကက္ ထျယာန၏နမမိ တစကၡဏာ (ဤကား သသူ သညက္ ထအသခတ္ခံ ျျခငက္ းျႏျ႐ငက္ ခဲ့ ထထေျျမာကက္ ျခငက္ း ျျဖစင္သညက္ )။ (၈ ) ထပရာဖကက္ အာမကို တက္ ၏ နမမိ တစကၡဏာ။ ၄။ သခငက္ ထယရႈ ထျသျခငက္ းမ႐ ထထေျျမာကက္ ထသါ အခါ၊ (က) သသူ သညက္ အရမိကို း၊ အသား မ႐႐မိ ထျသာ ၀ျမိ ညာဥက္ ျႏျ႐ငက္ ခဲ့ ျျဖစင္သညက္။ (ခ ) ထျယ႐ႈ တဖထန န္ထေျျမာကက္ ျခငက္ းကမိကို တပညက္ ခဲ့ထျတာျစ္မခားသာလ႐ ျခငက္ ျျမငက္ ထဆတ႕ရသညက္ ။ (၈ ) အ႐မိ ုး၊ အသား႐႐မိ ထျသာ ခႏၶာႏျ႐ငက္ ခဲ့ သသူ သညက္ ႐႐ ငက္ျပထန န္ထေျျမာကင္ခ ခ ခဲ့သညက္ ။ ၅။ ထျယ႐ႈ သခၤချဳျမိငက္းမ႐ ထထေျျမာကင္ခ ခ ခဲ့သညည မိ ု တပညက္ ခဲ့ထျတာျစ္မခား မညည ခသ ခဲ့ မိကို ႔ သမိ ခခခဲ့ပါသနညက္ း။ (က) သသူ ၏ခႏၶာ သခၤချဳျမိငက္းဂသူ ၌ မ႐႐မိ ထျတာခဲ့ ျျခငက္ း။ (ခ ) တပညက္ ခဲ့ထျတာျစ္မခား သသူ ႕ကမိကို ျျမငင္ရ သညက္ ၊ သသူ ႔ ကမိကို တမိကို ႔ထေမိ ရသညက္ ၊ သသူ ႏျ႐ငက္ ခဲ့ စကားထျျျပာရသညက္ ၊ သသူ ႏျ႐ငက္ ခဲ့အတသူ စားထျသာကက္ ၾကရသညက္ ။ (ဂ ) တစတ္ခံ ျကိုထတယာကည တပညက္ ခဲ့ထျတာျစ္မခားကမိကို ထျယ႐ႈ ထထေျျမာကက္ ထၾကာငက္ း ထျျျပာခခခဲ့ သညက္ ။ ၆။ သခငက္ ထယ႐ႈသညက္ ထျသျခငက္ းမ႐ ထထေျျမာကက္ ၿပပီ းထျနာကက္ သသူ ၏တပညက္ ခဲ့ထျတာျစ္မခားကမိကို ကမိကို ယက္ ထေငက္ ႐႐ားျျပခခခဲ့ သညက္ ။ (က) အနညက္ းဆြတ္ခံ ျကိုး ဆြယက္ ႀကမိ မက န္ထေ က္ မနညက္ း၊ (ခ ) အႀကမိ မက္ အနညက္ းငယစ္မ ျခ႐ သာလ႐ ျခငက္။ (ဂ ) တႀကမိ မည က္တြ က္ းသာ။ ၇။ ထျယ႐ႈ၏႐႐ ငက္ျပထနျ န္ထေ ျမ႐ ာကက္ ျခငက္ းထျၾကာငက္ ခဲ့ ကဆၽႏျကိုပုက္တြမိ ႔သမိ ရသညစ္မ ာ၊႐ (က) အခခဳျမိ႕ထသာ ခရစစ္ယာနစ္မခား ထျသၿပပီ းထျနာကက္ တဖနက္ ထထေျျမ႐ ာကက္ ျခငက္ းကမိကို ခတ္ခံ ရလမိ မက္ ခဲ့မညက္ ။ (ခ ) ဘကို ရား၏သားသမပီ းမခား အားလတ္ခံ ျကိုး ထျသၿပပီ းထျနာကက္ အသကက္ ႐႐ငင္ရၾကမညက္ ျျဖစက္ ထၾကာငက္ း ဘကို ရား ကတမိ ထျတာျက္႐႐မိသညက္ ။ (ဂ ) ခရစစ္ယာနက္ အနညက္ းငယစ္မ ျခ႐ သာ ထျသၿပပီ းထျနာကက္ ထျယ႐ႈကမိကို ျျမငက္ ထဆတ႕ ရလမိ မက္ ခဲ့မညက္ ။ ၈။ ခရထစက္တြယာကက္ ထျထသသာအခါ၊ င္သ က္ (က) ကမိကို ယင္ခ ႏၶာ သခၤချဳျမိငက္း၌ ျျမဳ ပက္ႏျ႐တ္ခံ သညက္ ။ သမိကို ႔ထသာျက္ သသူ ၏ စမိ တက္ႏျ႐ငက္ ခဲ့၀ျမိ ညာဥ ည သခငက္ ထယ႐ႈျႏျ႐ငက္ ခဲ့အတသူ ထျနရနက္ တခဏျခငက္ း ဆသားထျရာကင္သ ညက္။ (ခ ) သသူ သညက္ အျပစင္သား ျျဖစင္သညက္ ခဲ့အဆတကက္ တရားစပီ ရငက္ ျခငက္ းကမိကို ခတ္ခံ ရလမိ မက္ ခဲ့မညက္ ။ျခဲ့ သသူ ၏အျပစစ္မခားအဆတကက္ ထျပးဆြပင္ရ လမိမက္ ခဲ့မညက္ ။ .

(ဂ ) သသူ သညက္ ထျကာငက္ းကငတ္ခံ ျကို င (သမိကို ႔) ငရခ တခကို ခကို ဆတငက္ ထျရာကက္ ႐႐မိလမိမက္ ခဲ့မညက္ မ႐ ာ သသူ ၌ ထမသခခာပါ။ ၉။ တမနက္ ထတာျက္ထပါလကို က သသူ ထျသၿပပီ းထျနာကက္ သခငက္ ထယ႐ႈျႏျ႐ငက္ ခဲ့အတသူ ထျနရနက္ ဆသားရလမိ မက္ ခဲ့မညည မိ ု သသူ သမိ ထျသာထျၾကာငက္ ခဲ့ ဖမိ လမိပၸမိ ၁း၂၁ ၌ ထျရးသားခခခဲ့ သညစ္မ ာ၊႐ အမ႐ နက က္တြ ယက္ ထျသလ႐ ျခငစ္မူကား သာ၍၊ (က) သမိ တက္ မဆြမိကို း႐စ ားပါ။ (ခ ) အထေမိ တက္တြလနက္ ႔ျဖစက္ ျခငက္ းျႏျ႐ငက္ ခဲ့ ထမသျခာ ထမရရာ ျျဖစက္ ျခငက္ း ျျဖစင္သညက္။ (ဂ ) အကခဳျမိး႐႐မိ သညက္ ။ ၁၀။ ထျကာငက္ းကငတ္ခံ ျကို င ၌ ကဆၽႏျကိုပုက္တြမိ ႔ မညည ခသ ခဲ့ မိကို ႔ ျျဖစ မက္စမိ ခဲ့နညည္န ညက္း။ (က) ကဆၽႏျကိုပုက္တြမိ ႔သညက္ ယခကို ဤ ထျနရာ ထျျျမႀကပီ းထျပၚမ႐ ာကခခဲ့ သမိကို ႔ ပငက္ အတသူ ျသူတသူ နပီးပါးပငက္ ျျဖစက္ ၾကလမိ မက္ ခဲ့မညက္ ။ (ခ ) ကဆၽႏျကိုပုက္တြမိ ႔သညက္ ထျကာငက္ းကငက္တြမနစ္မခားကခခဲ့ သမိကို ႔ ထအတာငစ္မခား ႐႐မိ လာလမိ မက္ ခဲ့မညက္ ။ (ဂ ) ကဆၽႏျကိုပုက္တြမိ ႔ ထျယ႐ႈျႏျ႐ငက္ ခဲ့ တသူ လာၾက လမိ မက္ ခဲ့မညက္ ။ ဤ သငင္ခ နက္းစာကမိကို သင ည င္သ က္ ထျလခဲ့ လာခခခဲ့ ၿပပီ း ျျဖစင္သညက္။ ဘယင္အ ရာသညက္ ထအရးၾကပီ းဆြတ္ခံ ျကိုး ျျဖစစ္ပ ါသနညက္ း။ သခငက္ ထယ႐ႈခရစင္သညက္ သငက္ ၏ ကယက္တြ ငက္ ႐႐ငက္ ျျဖစစ္ပ ါသလား။ သငက္ ခဲ့ကမိကို သသူ ပမိကို င ုငက္ ငမိ ထၾကာငက္ းကမိကို သင ည င္သ က္ သမိ ပါသလား။ သမိကို ႔ျဖစက္ ထသာျက္ သင ည င္သ က္ ထျသျခငက္ းကမိကို ထျၾကာကစ္စြ ရာ မလမိကို ထျတာခဲ့ ပါ။ ဘကို ရား၏သားသမပီ းမခားအဆတကက္ ထျသျခငက္ းသညက္ ထျကာငက္ းကငတ္ခံ ျကို င သမိကို႔ ၀ငင္ရ နက္ တတ္ခံ ခါးတခကို သာ င္အ မခ ျျဖစက္ ၿပပီ း၊ ထေမိကို ထျနရာ ကဆၽႏျကိုပုက္တြမိ ႔သခငက္ ၏ မခကက္ထမ႐ ာကက္ ထတာျက္႐မိ႐ ရာ၌ ကဆၽႏျကိုပုက္တြမိ ႔ အစဥၿ ထျနရၾကလမိ မက္ ခဲ့မညက္ ။ အငင္ဒ ရသူ း .