You are on page 1of 4

KUMPULAN 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3

Matapelajaran

Dunia Sains dan Teknologi – Elemen Sains

Kelas

3 Amanah

Tema

Sains Fizikal

Tajuk

Magnet

Masa

8.00 – 9.00 (60 minit)

Bilangan murid

35

Standard
Pembelajaran

Objektif
Pembelajaran

5.1.2 - mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek dengan
menjalankan penyiasatan
5.1.3 - mengelas objek berdasarkan tindakan magnet ke atasnya.
5.1.4 - menyatakan bahan yang diperbuat daripada besi adalah
bahan magnet
5.1.7 - menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK
atau lisan

Pada akhir pembelajaran, murid boleh :
1. menyatakan tindakan magnet ke atas pelbagai objek
2. mengelas objek berdasarkan tindakan magnet
3. menyatakan bahan besi adalah bahan magnet

Komunikasi Aktiviti P n P 1. Berdasarkan penyiasatan. Kertas mahjung. Murid menamakan bentuk-bentuk magnet yang telah dipelajari 2. pensel. pemadam getah. Murid membentuk kumpulan dan membuat penyiasatan terhadap tindakan magnet ke atas pelbagai objek 3. butang. cincin Objek : pembaris besi. pen marker Penilaian P n P 1. Membincangkan hasil dapatan murid 6.mengelas objek berdasarkan tindakan magnet . Murid merekod pemerhatian di dalam jadual Refleksi 1.KPS 1. ladam.mengenalpasti bentuk-bentuk magnet . murid menyatakan bahawa bahan besi adalah bahan magnet. 7. 5 orang dengan bimbingan guru . klip kertas. Murid menyiapkan tugasan EMK Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Mengajar Magnet – magnet U. bar.Berdasarkan hasil penyiasatan. Murid mengelaskan objek berdasarkan tindakan magnet terhadapnya (ditarik oleh magnet dan tidak ditarik oleh magnet) 5. Memerhati 2.menyatakan bahan besi adalah bahan magnet 2. murid mencatat hasil penyiasatan di dalam kertas mahjung yang dibekalkan dalam bentuk jadual 4. silinder. Mengelas 3. gunting. pembaris plastic. 30 orang murid dapat : .

1.1.3 Deskriptor B3 D6 Evidens B3 D6 E1 B3 D6 E2 .2 5.EVIDENS Tema Sains Band Pernyataan Standard Sains Fizikal Band 3 Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkaraperkara asas dalam sains dan teknologi Standard Pembelajaran 5.

3. . 3. 2. Bahan bukan magnet 1. 2.INSTRUMEN pensel paku klip kertas straw pemadam gunting Kelaskan objek-objek berdasarkan tindakan magnet ke atasnya Bahan magnet 1.