You are on page 1of 1

ADAM

SHETH
ANWAS
QINAN
MAHLAIL
YARID

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan


untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Q21:107

IDRIS
MATUSALKH
LAMIK
NUH
SAM

ARFAKHSHAD

SHALIKH
ABIR
FALIKH

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi yang (namanya) mereka
dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Q7:157

RAU
SARU
NAHUR
AZAR

IBRAHIM
2000 BCE

ISMAIL

dari Watsilah bin Al-Asqa r.a. Rasulullah bersabda,


"Sesungguhnya, Allah telah memilih Ismail menjadi anak
Ibrahim dan Dia telah memilih keturunan Kinanah
menjadi keturunan Ismail dan Dia telah memilih Quraisy
dari keturunan Kinanah dan Dia telah memilih Hasyim
dari Quraisy, dan Dia telah memilih aku (Muhammad)
dari keturunan Hasyim." HR. Tirmidzi

HAIDIR
ARAM
ADWA
WAZZI
SAMI
ZARIH

Bani Ismail
Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan
Kuberkati, Kubuat beranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua
belas raja, dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. (Kejadian
17:20)
Dari Wanita yang Ditinggal Suaminya
Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan!
Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah
menderita sakit bersalin! Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih
banyak anak dari pada yang bersuami, rman TUHAN. (Yesaya 54:1)

NAHITH
MUKSAR
AIHAM
AFNAD
AISAR
DESHAN
AID
ARAWI
YALHAN
YAHZIN
YATHRABI
Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari
para nabi: "Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu
berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu
seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu,
niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya
dan menolongnya". Allah berrman: "Apakah kamu
mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang
demikian itu?" mereka menjawab: "Kami mengakui". Allah
berrman: "Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan
Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu". (Qur'an 3:81)

SENBIR
HAMDAN

Nabi Seperti Musa


Seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara
mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh rman-Ku dalam mulutnya, dan ia
akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang
yang tidak mendengarkan segala rman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi
nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi,
yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak
Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama allah lain,
nabi itu harus mati. (Ulangan 18:18-20)

AD-DAA
UBAID
ABQAR
AID
MAKHI
NAHISH
JAHIM
TABIKH
YADLAF
BILDAS
HAZA
NASHID
AWWAM
OBAI
QAMWAL
BUZ
AWS
SALAMAN

Nabi Itu
Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang
Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan
orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia:
"Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta,
katanya: "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya
kepadanya: "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia
menjawab: "Bukan!" "Engkaukah nabi yang akan datang?"
Dan ia menjawab: "Bukan!". (Yohanes 1 : 19-21)

HUMAISI;
ADD
ADNAN
MAAD
NIZAR
MUDAR
ELIAS

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, bagaimanakah


pendapatmu jika Al Qur'an itu datang dari sisi Allah,
padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani
Israel mengakui (kebenaran) yang serupa dengan (yang
disebut dalam) Al Qur'an lalu dia beriman, sedang kamu
menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tiada memberi
petunjuk kepada orang-orang yang lalim". (Qur'an 46:10)

122 BCE

MUDRIKAH
KHUZAIMAN
KINANA
AN-NADHR

Penolong yang Lain


Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu
seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
(Yohanes 14:16)
Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang
kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh
Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak
akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya
itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal
yang akan datang. (Yohanes 16:12-13)

MALIK
FIHR

208 CE

GHALIB
LUAY

Tongkat Kerajaan
Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun
lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang
berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa.
(Kejadian 49:10) | Matius 21:43

KAB
MURRAH

Bakah

KILAB
QUSAI
Apakah kamu tidak memperhatikan
bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap
tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan
tipu daya mereka (untuk menghancurkan Kakbah)
itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka
burung yang berbondong-bondong, yang
melempari mereka dengan batu (berasal) dari
tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan mereka
seperti daun-daun yang dimakan (ulat). (Surah al
Fiil)

406 CE

ABD MUNAF

Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya


menjadi tempat yang bermata air; bahkan hujan pada awal musim
menyelubunginya dengan berkat. (Mazmur 84:7)
Ia yang Datang dari Paran
Allah datang dari negeri Teman dan Yang Mahakudus dari
pegunungan Paran. Sela. Keagungan-Nya menutupi segenap langit,
dan bumipun penuh dengan pujian kepada-Nya. (Habakkuk 3:3)

HASHIM
ABDUL MUTHALIB
ABDULLAH
Penyerangan Kabah

569 CE

Kelahiran

570 CE

MUHAMMAD

Muhammad
Kata-katanya manis semata-mata, Muhammadim.
Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai puteri-puteri
Yerusalem. (Kidung Agung 5:16)
Himada
Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga
Himada kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka Aku akan
memenuhi Rumah ini dengan kemegahan, rman TUHAN semesta
alam. (Haggai 2:7)

Bertemu Buhaira

Tahi Lalat
[] of his hand, two [] a mark. His
| hair will be red and he will have moles on [] |
and small marks in his thighs. [And after t]wo years,
he will know one thing from another[1]. | While he
is young, he will be like (Naskah Qumran
Phrase 4q534 col 1)

Hilf al Fudhul

585 CE

Menikah dg
Khadijah

595 CE

"Benar, kamu benar. Pulanglah bersama keponakanmu itu. Hati - hati,


jaga dia dari orang - orang Yhudi. Jika mereka tahu tanda - tanda yang
ada padanya seperti yang aku tahu, mereka pasti akan melakukan hal hal yang membahayakanya. Karena pada anak itu terdapat sesuatu
yang agung"". Buhaira menasehati kepada Abu Thalib

Firman dalam Bahasa Arab dan Iqra!


Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh
orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini
(Yesaya 28:11)

Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang


menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari
segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah Yang
Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan
perantaran qolam (pena). Dia mengajar kepada
manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. Al
Alaq: 1-5)

Wahyu Pertama

610 CE

Dawah Publik

613 CE
614 CE

Hijrah ke Habasyah

Sebab beginilah rman Tuhan


kepadaku: "Dalam setahun lagi, menurut masa
kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan
Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah
yang gagah perkasa dari bani Kedar, akan tinggal
sejumlah kecil saja, sebab Tuhan, Allah Israel, telah
mengatakannya. (Yesaya, 21 : 16-17) | Yesaya
21 : 7

Perang Uhud

617 CE
618 CE
619 CE
620 CE
621 CE
622 CE
623 CE
624 CE

Perpindahan Kiblat
Kelimpahan dari sebrang laut akan
beralih kepadamu. Sejumlah besar unta akan
menutupi daerahmu segala kambing domba
Kedar dan Nebayot untuk ibadahmu Aku
akan menyemarakkan rumah keagungan-Ku
orang-orang asing akan membangun tembokmu
mereka akan menyebut engkau kota Tuhan.
(Yesaya 60 : 5 - 14) | Yohanes 4:21

Futuh Makkah

629 CE

Haji Wada

631 CE
632 CE

Pemboikotan

Hijrah
Ucapan ilahi terhadap Arabia . Di
belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kalah
kalah orang Dedan ! Hai penduduk tanah Tema ,
keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus,
pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti!
Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya
terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur
yang dilentur, dan terhadap kehebatan
peperangan. (Yesaya 21:13-17)

Boikot diakhiri
Tahun Kesedihan
Baiat Aqaba I
Isra Miraj
Hijrah ke Madinah
Perang Badar

Badar

Kemenangan
Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai
pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu!
Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran,
perikemanusiaan dan keadilan! Biarlah tangan
kananmu mengajarkan engkau perbuatanperbuatan yang dahsyat! Anak-anak panahmu
tajam, menembus jantung musuh raja; bangsabangsa jatuh di bawah kakimu. (Maz. 45 : 3-5)

Wafat

Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak


dapat membaca dengan mengatakan: "Baiklah baca ini," maka ia akan
menjawab: "Aku tidak dapat membaca." (Yesaya 29:12)

Dakwah
Ada suara yang berseru-seru: "Persiapkanlah di padang
gurun jalan untuk TUHAN, luruskanlah di padang belantara jalan raya
bagi Allah kita! (Yesaya 40:3)

Menuju Bait dengan Mendadak


Lihat, Aku menyuruh utusan-Ku, supaya ia
mempersiapkan jalan di hadapan-Ku! Dengan mendadak Tuhan yang
kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya! Malaikat Perjanjian yang kamu
kehendaki itu, sesungguhnya, Ia datang, rman TUHAN semesta
alam. (Maleakhi 3:1)

Bersinar di Paran bersama Puluhan Ribu Orang Suci


Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada
orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia: "TUHAN datang dari Sinai
dan terbit kepada mereka dari Seir; Ia tampak bersinar dari
pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang
yang kudus; di sebelah kanan-Nya tampak kepada mereka api yang
menyala. Sungguh Ia mengasihi umat-Nya; semua orang-Nya yang
kudus--di dalam tangan-Mulah mereka, pada kaki-Mulah mereka
duduk, menangkap sesuatu dari rman-Mu. (Ulangan 33:1-3)
Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan
suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan
kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain: kerajaan itu akan
meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu
sendiri akan tetap untuk selama-lamanya (Daniel 2:44)
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi TUHAN dan pujilah Dia dari ujung
bumi! Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau
dengan segala penduduknya. (Isaiah 42:10)

Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku, yang kepadanya Aku berkenan.
Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsabangsa. (Yesaya 41 : 1)
Hiduplah ia! Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Syeba! Kiranya ia didoakan
senantiasa, dan diberkati sepanjang hari! (Mazmur 72 : 15)
Aku mau memasyhurkan namamu turun-temurun; sebab itu bangsa-bangsa akan
bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. (Mazmur 45:17)