You are on page 1of 14

PENGHASILAN PROJEK PELAJAR SEMESTER AKHIR DIPLOMA

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK, POLITEKNIK UNGKU
OMAR
Rosdiah Hamzah
1
, Nurhadiana Nashruddin
2
, Khuzaimah Abu Bakar
3
Politeknik Ungku Omar, Ipoh.

Abstrak: Malaysia amat memerlukan generasi yang kreatif dan inovatif da
lam usaha menjadikan
Malaysia sebagai negara yang maju serta berdaya saing di peringkat glo
bal. Bagi menyokong usaha ini,
sistem politeknik Malaysia telah mewajibkan kursus Projek sebagai salah satu kur
sus yang mesti diambil
oleh para pelajar semester akhir Diploma Kejuruteraan. Walaubagaimanapun
didapati majoriti pelajar
tidak dapat menyiapkan projek yang berkualiti dalam tempoh masa yang ditetapkan.
Sehubungan itu satu
kajian telah dilaksanakan untuk mengenalpasti faktor yang mempengaruhi pe
nghasilan projek yang baik.
Satu instrumen soal selidik yang mengandungi 42 item telah diberi kepa
da 82 orang responden. Data
diperolehi dan dianalisa menggunakan perisian Statistical Package for th
e Social Sciences (SPSS) versi
16.0. Secara keseluruhan, dapatan kajian menunjukkan faktor penyelia dan
faktor kemahiran didapati
mempunyai nilai korelasi yang paling tinggi iaitu r=0.418** yang menunj
ukkan kaitan yang kuat bagi
menghasilkan projek yang baik. Manakala faktor kemudahan memberi nilai r=0. 367*
* dan r=0.270* bagi
faktor tanggapan. Berdasarkan dari Ujian-T didapati tidak terdapat perb
ezaan statistik yang signifikan
antara penghasilan projek dari segi latar belakang pendidikan. Dari kaj
ian juga didapati faktor penyelia
dan faktor kemahiran menyumbang kepada penghasilan projek pelajar yang
baik manakala faktor
tanggapan dan faktor kemudahan merupakan penyumbang kepada penghasilan projek pe
lajar yang kurang
baik. Oleh itu, adalah disarankan agar pihak pengurusan politeknik dan
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
membantu para pelajar dari aspek tanggapan serta memperbaiki kemudahan
bengkel projek di jabatan
bagi membolehkan pelajar menghasilkan projek yang lebih baik dan berkualiti.
1.0 PENDAHULUAN
Sejajar dengan transformasi negara, Malaysia kini berada di landasan me
nuju ke arah menjadi
sebuah negara yang maju dalam sektor perindustrian strategik seperti el
ektronik, automotif, teknologi
maklumat dan bioteknologi. Bagi merealisasikan matlamat ini, antara cara

Sehubungan itu dalam menyokong inspirasi negara. Pro jek Pelajar ini merupakan satu latihan ilmiah untuk pelajar mempraktikkan pengetahuan dan kemahiran ber kaitan dengan pengajian di jabatan dan merupakan salah satu daripada syarat untuk penganugerahan diploma. Sepertimana yang dinyatakan oleh Dato‘ Dr. setiap projek pelajar akan diselia dan di pantau oleh seorang penyelia yang dilantik oleh Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Setiap kumpulan pelajar dikehendaki merekod segala pembangunan dan penjalanan semasa menghasilka n projek ke dalam buku laporan projek kerana buku tersebut menggambarkan sikap. Matlamat projek pelajar juga adalah untuk mempertingkatkan pengetahuan d an kemahiran pelajar. yang boleh di transformasi kepada hak harta intelek yang menguatkan kompetensi organisasi serta keupayaan negara bersaing dalam perdagangan global atau antarabangsa. Ini untuk memastikan kelancaran projek dan penc apaian pelajar dari masa kesemasa.nya adalah melalui inovasi yang kreatif di kalangan warganya terutama bagi generasi muda bakal pe neraju negara. Sharifah Zarah Syed Ahmad. mem pertingkatkan pemikiran yang kritis dan kreatif agar melahirkan pelajar yang berketrampilan seperti mana yang diharapkan dalam Pelan Staregik Pengajian Tinggi Negara. Politeknik Un gku Omar. Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar) di upacara perasmian Ekspo Teknologi Malaysia 2010 pada 4 Februari 2010 l alu dimana menurut beliau secara keseluruhannya Negara berada pada kedudukan yang baik berbanding dengan kebanyakan negara di rantau ini dari aspek inovasi berdasarkan Kajian Economist Intellige nce Unit (EIU) yang diterbitkan dalam bulan April 2009 yang meletakkan Malaysia pada kedudukan ke-31 daripada 82 buah negara dalam prestasi indek inovasi (Innovative Performance Index). mengaplikasikan pengetahuan akademik serta pengalaman amali. 2010). 2. Perlaksanaan kursus projek berupaya untuk menggalakkan penhasilan produk dan teknologi berteraskan pengetahuan. Pembudayaan inovasi melalui rekacipta serta projek akan dapat meningkatkan d aya kreativiti yang mampu meningkatkan kecemerlangan sesuatu institusi bagi membantu negara mencapai mat lamat negara maju di tahun 2020. (Mosti. E4006 untuk para pelajar semester 5 dan E5006 untuk pelajar semester 6. sistem Politeknik-polite knik Malaysia telah menggubal kurikulum dimana terdapat 3 kursus projek yang ditawarkan kep ada para pelajar Politeknikpoliteknik Malaysia Jabatan Kejuruteraan Elektrik iaitu E3006 untuk para pelajar semester 4. kemajuan dan day a usaha pelajar yang akan dinilai di akhir semester. .0 LATAR BELAKANG MASALAH Sepanjang penghasilan projek.

pah dari mana-mana pihak. iii. Mengenalpasti sejauhmana faktor kemahiran pelajar.0 OBJEKTIF KAJIAN i. Penghasil an projek bermula dari penyediaan kertas cadangan projek yang akan dinilai oleh panel-panel ya ng dilantik oleh jabatan untuk memastikan kesesuaian projek untuk dilaksanakan. Sekiranya masalah ini dibiar berlarutan. faktor kemudahan serta faktor penyelia mempengaruhi pencapaian penghasilan projek pelajar. Kejuruteraan Elek ditetapkan terutam diciplak atau ditem melahirkan gradua dapat direalisasika 3. 4. 5. faktor kemahiran pelajar. Walaubagaimanapun 10 % daripada projek yang dihasilkan dalam te mpoh tersebut tidak dapat disiapkan sepenuhnya atau tidak berfungsi langsung (data daripada Unit Projek Sesi Disember 2010). harapan untuk n yang mempunyai daya kreativiti. Pertandingan prakelayakan di ka langan pelajar semester akhir diadakan 1 minggu sebelum pertandingan akhir untuk memilih 12 kumpulan terbaik ke pertandingan akhir. ii. Mengetahui kaitan latar belakang pelajar dengan penghasilan projek pelajar semester akhir Diploma Kejuruteraan Elektrik. Pihak Unit Proje k Pelajar JKE mendapati 90% cadangan perlaksanaan projek semester 5 tidak diluluskan oleh panel dalam tempoh 10 minggu pertama ( data Unit Projek Sesi Disember 2010 ). Apakah tahap faktor yang mempengaruhi penghasilan projek pelajar yang bai k. Apakah faktor utama yang mempengaruhi penghasilan projek pelajar. iv.0 PERSOALAN KAJIAN i. Didapati juga projek yang dihasilkan ditiru. Adakah terdapat kaitan latar belakang pelajar dalam penghasilan projek pela jar semester akhir Diploma Kejuruteraan Elektrik. iii. inovasi dan kompetensi yang tinggi mungkin tidak n. Sejauhmanakah faktor tanggapan pelajar. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk mengkaji masalah yang berlaku dan mencari jalan penyelesaian bagi meningkatkan kualiti projek yang dihasilkan dari masa ke semasa. ii.Walaubagaimanapun berdasarkan rekod Unit Projek Jabatan trik beberapa projek pelajar masih gagal disiapkan dalam tempoh yang a pada minggu pertandingan prakelayakan. f aktor kemudahan serta faktor penyelia mempengaruhi pencapaian penghasilan projek pelajar.0 PENYATAAN MASALAH Unit Projek berperanan memastikan penghasilan projek supaya berte patan dengan piawaian (standard) yang dikehendaki oleh Jabatan Kejuruteraan Elektrik. . Mengenalpasti tahap faktor yang mempengaruhi penghasilan projek pelajar.

Justeru itu kursus atau modul teras yang wajib dan perlu diambil oleh semua para pelajar sijil dan diploma Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Ungku Omar ialah kursus Projek yang dikenalpasti mempunyai ciri-ciri kreatif dan inovasi yang diperlukan negara.0 KEPENTINGAN KAJIAN Kajian yang dijalankan ini. kursus projek ini diambil selama dua semester iaitu semester 5 (E4006) dan semester 6 (E5006).0 HIPOTESIS KAJIAN H 01 : Tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan antara penghasilan projek d ari segi latar belakang pendidikan 7. kursus projek ini akan diambil pada semester keempat. Hasil kajian merupakan langkah pertama ke arah mengenalpasti faktor -faktor yang perlu diambil kira oleh pihak pengurusan politeknik dalam menyumbang inovasi serta penghasilan rekacipta produk atau projek pelajar yang lebih berkualiti sepert imana yang diharapkan oleh negara. Politeknik Ungku Omar . 9. Manakala bagi ta hap diploma. Sistem pendidikan dan latihan di Politeknik memberi sumbangan yang besar dalam penghasilan tenaga pekerja separa profesional dan eksekutif pertengahan dalam pelbagai sektor pekerjaan dan ekonomi negara.6. Bagi pe lajar semester akhir tahap sijil.0 SKOP KAJIAN Kajian ini membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan proj ek pelajar yang baik. ii. 8.0 Kajian Literature Dalam era globalisasi. mempunyai beberapa manafaat kepada p ihak pengurusan Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Politeknik Ungku Omar . Membantu pihak Politeknik mengetahui dan memahami fenomena yang dial ami oleh para pelajar Politeknik di dalam usaha untuk menghasilkan projek yang baik. Antara kepentingan yang boleh diperolehi adalah: i. Projek E4006 ini memberi pendedahan kepada para pelajar semester 5 men . kerajaan menetapkan bahawa agenda transformasi ne gara hendaklah berpaksikan inovasi dan kreativiti yang dikenalpasti mampu untuk mempertingkat kan sumbangan kepada pembangunan ekonomi negara. Kajian ini juga hanya melibatkan pelajar semester 6 yang merupak an pelajar semester akhir Diploma Kejuruteraan Elektronik serta Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer) dan dilaksanakan di Jabatan Kejuruteraan Elektrik.

Setelah mendapat persetujuan dari penyelia at au pensyarah yang terlibat. Bagi menghasilkan penyeliaan yang baik. menukarkannya ke pada bentuk litar PCB dengan menggunakan perisian yang sesuai. Namun kebanyakan projek yang d ihasilkan oleh pelajar diploma ini boleh dikatakan tidak mencabar dan terlalu ringkas. 2010). para pelajar y ang terlibat perlu mengetahui bagaimana cara untuk membaca litar skematik. Malah ada projek pelajar in i mendapat sambutan yang baik dikalangan pengusaha tempatan. Ini bermaksud semua pensyarah yang terlibat dalam proses penyeliaan perlu berusaha bagi memastikan keberkesanan pembelajaran pelajar dalam membin a projek yang baik dapat dipertingkatkan. bukan sahaja sebagai satu peranan atau jawatan. Penekanan kursus ini adalah terhadap kaedah pembinaan. Pelajar program diploma semester 5 dikehendaki menyediakan satu proposal projek yang perlu disediakan pada awal semester. pengujian. Dalam proses menyiapkan kursus projek ini. Kursus ini memerlukan pelajar menggunakan program perisian (software) disamping menghasilkan pr ototaip projek (hardware). (Murugan & Simmathiri. iaitu intelektual. (2004) iaitu ―supervision is assistance for the improvement of ins truction dimana definisi ini menyatakan bahawa penyeliaan dilihat sebagai satu fungsi dan proses . Definisi penyelia an yang diberikan oleh Glickman et al. kaedah penyediaan dan pembentangan kertas cadan gan serta penghasilan projek. sosial dan praktikal. Pelbaga i faktor boleh dikaitkan dalam penghasilan projek yang ringkas dan kurang inovatif dalam sistem pembelajaran di Politeknik. personal. Projek selalu dikatakan sebagai satu mata pelajaran yang mencabar kerana ianya m enggabungkan beberapa kemahiran untuk menghasilkan satu projek yang baik. Hanya sebi langan kecil projek sahaja yang memenuhi kualiti dan standard yang dibanggakan. Inskipp dan Pr . Kursus ini juga melatih pelajar untuk menyediakan laporan projek mengikut format yang ditetapkan dan membuat persembahan projek di akhir semester. penges anan dan pembaikpulihan kerosakan serta menyiapkan projek yang telah dirancang pada semester se belumnya supaya dapat berfungsi dengan sempurna. Manakala Projek E5006 pula merupakan lanjutan bagi Projek E4006. menurut Light dan Cox (2001) perl u memenuhi empat dimensi utama. setiap pelajar perlu melaksanakan persediaan awal projek yang ingin dibina dan d irekabentuk.genai pemilihan dan perancangan awal projek. Semasa membina prototaip produk bagi kursus Projek ini. para pelajar akan diselia oleh seoran g penyelia yang merupakan para pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik.

Oleh itu. Ketiga-tiga faktor ini diaplikasi dalam tugasan penyeliaan yang menawarkan bantuan langsung penyelia dan berupaya untuk memenuhi keperluan mereka di samping membantu meningkatkan kualiti pembelajaran dalam usaha menghas ilkan projek yang berkualiti. bekerjasama dan berfikiran positif. Statistik deskriptif berperanan untuk menerangkan p ola sampel taburan kekerapan. Menurut mereka. Manakala Bahagian B mengandungi empat faktor yang mungkin bagi mempengaruhi keberkesanan perlaksanaan sesebuah projek. penyelia perlu berinisiatif tinggi. membimbing dan menasihati. latar belakang sekolah serta aliran yang diikuti semasa di sekolah. menegaskan ukuran kualiti penyeliaan adalah berasaskan keberkesanan amalan penyeliaan. 10. Selanjutnya. (2004). dan kemahiran teknikal. Instrumen yang digunakan merupa kan satu set soalan yang mengandungi bahagian A dan bahagian B yang digunakan untuk mengumpul maklumat dan data. Seterusnya Glickman et al. Bahagian A mengandungi lima item iaitu jantina. bangsa. kelas.0 METODOLOGI KAJIAN Kaedah yang digunakan adalah kaedah kuantitatif. tahap ketabahan dan kesabaran yang tinggi. Sebaliknya. pengkaji menggunakan analisa korelasi Pearson k erana data yang diuji adalah . fleksibel. dalam situasi penyeliaan yang kurang memberangsangkan. Manakala untuk melihat hubungan faktor-faktor yang mempengaruh i keberkesanan perlaksanaan sesebuah projek pelajar. Data Bahagian B dianalisa den gan menggunakan kaedah analisa ujian T tidak bersandar untuk menguji kewujudan perbezaan min antara pembolehubah bagi dua kumpulan sampel iaitu keberkesanan penghasilan projek dari segi jantina serta la tar belakang pendidikan. kemahiran interpersonal. peratus. min dan mod. pensyarah selaku penyelia dikehendaki menguas ai segala pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan. sa bar. Sullivan dan Glanz (2000) menegaskan penyelia meme rlukan kepakaran pengetahuan dan kemahiran bagi membolehkan mereka menghadapi cabaran dal am bidang pendidikan. dalam menan gani perubahan menuju kepada penyeliaan yang berkualiti.octor (2001). Sehubungan dengan itu. Bahagian A merupakan item demografi pelajar yang akan dianalisa dengan menggunakan statistik deskriptif. dalam Murphy (2004) pula mengkategorikan fungsi penyeliaan yang baik sebagai aktiviti mendidik. penyeliaan yang berkesan memerlukan pengetahuan. peny elia perlu mempunyai visi.

899 8 Kemudahan Membina Projek 0.714 8 Penghasilan Projek 0. Jadual 1 Kebolehpercayaan (realibity) Alpha Cronbach instrumen kajian Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .6 mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tidak rendah.720 7 Secara keseluruhan didapati instrumen kajian mempunyai nilai kebolehperca yaan yang baik kerana menurut Jackson (2003) nilai Alpha Cronbach yang melebihi 0.812 9 Pemantauan Penyelia terhadap perlaksanaan Projek 0.0 KEBOLEHPERCAYAAN Ujian kebolehpercayaan digunakan untuk menentukan indeks kebol ehpercayaan instrumen kajian.882 42 Jadual 2 Kebolehpercayaan (realibity) Alpha Cronbach item yang diuji Sekolah Menengah Akademik 40 48. Jadual 1 di bawah menunjukkan kebolehpercayaan (realibity) Alpha Cronbach bagi keseluruhan instrumen kajian.821 diperolehi.2% Pembolehubah Nilai Alpha Cronbach Bilangan Item (N) Tanggapan Pelajar Terhadap Kursus projek 0. lata . Data-data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian Statisti cal Package For The Social Science atau dikenali sebagai SPSS versi 16. bangsa.0 Analisa Keputusan dan Perbincangan Bahagian A: Demografi Seramai 82 responden terlibat dalam kajian ini. Daripada dapatan tersebut menunjukkan bahawa item yang dibin a mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan sesuai untuk diteruskan perlaksanaan kajian tersebut.611 10 Kemahiran pelajar Untuk Membina Projek 0. kelas. Dengan menggunakan program SPSS v ersi 16. Manakala Jadual 2 menunjukkan kebolehpercayaan (realibi ty) Alpha Cronbach itemitem atau instrumen yang diuji. Jadual 3 menunjukkan f rekuensi dan peratus responden yang terpilih dipecahkan mengikut jantina.8% Sekolah menengah Teknik/vokasional 42 51. hasil dari kajian rintis tersebut didapati nilai kebolehpercayaan (realib ity) Alpha Cronbach bernilai 0. Bagi menguji keesahan dan kebolehpercayaan instrumen soal selidi k yang dibentuk. 12. Oleh itu instrumen soal selidik yang sama digunakan untuk mendapatkan hasil kajian yang i ngin diperolehi.0.858 . satu kajian rintis telah dijalankan terhadap 30 responden.kategori selang sela.0. 11.

Jadual 3 Latarbelakang Responden Pembolehubah Profile Kekerapan Peratus (%) Jantina Lelaki 53 64.6% adalah lelaki dan 3 5.0% sastera 24 29.9% 19 23. 4.2% KKelas Diploma 30 36. keputusan yang boleh dibuat ialah me nerima hipotesis nul yang menyatakan tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan antara pen ghasilan projek dari segi latar belakang pendidikan pelajar.6% Perempuan 29 35.4% latar_belakangpendidikan aliran sains 23 28.4% Bangsa Melayu 71 86.6% adalah pelajar Diplom a manakala 63.5% Kejuruteraan (lain) 6 7.4% adalah pelajar Diploma Intergrasi.3% Perdagangan 4 4. Para responden diambil dari 5 buah kelas yang boleh dikategorikan kepa da 2 kategori iaitu pelajar ambilan terus SPM ke diploma dan pelajar dari sijil politeknik ke program diplom a yang dikenali sebagai pelajar kelas integrasi.6% Cina 4 4.9% kejuruteraan elektrik 25 30.6% Integrasi 52 63. Soalan kajian 1: Adakah terdapat kaitan latar belakang pelajar dalam p enghasilan projek pelajar semester akhir Diploma Kejuruteraan Elektrik. Oleh yang demikian pengkaji membuat kesimpu .Justeru. Berdasarkan Jadual 4 pula menunjukkan hasil analisa Ujian-T Tidak Bersanda r bagi penghasilan projek mengikut latar belakang pendidikan pelajar.6% berbangsa Melayu. 64.3% Daripada 82 respoden tersebut. Para responden terdiri dari 86.05. Dimana dari jadual didapati 36.5% Kelas DTK6A PKE6B PKE6C PTK6B DKE6A 12 14. dari jadual dibawah didapati nilai p yang diperolehi adalah melebihi dari 0.9% berbangsa Cina mana kala 8.4% adalah perempuan.9% India 7 8.r belakang dan aliran akademik ketika persekolahan.6% 18 22.4% 13 15.0% 20 24.5% berbangsa India. Bahagian B: PEMBINAAN PROJEK Bahagian ini dianalisa mengikut soalan kajian.

Jadual 5 dibawah menunjukkan terdapat korelasi diantara kemudahan da n penghasilan projek dengan nilai r=.4694 Soalan kajian 2: Sejauhmanakah faktor kemudahan. fak tor kemahiran pelajar.4857 . Ini adalah bertepatan denga n dapatan kajian oleh Ahmad Syukri (2003) yang mendapati responden kajian beliau memili h kemudahan dan peralatan yang mencukupi sebagai indikator yang paling penting dalam menentukan kecemer langan bengkel elektrik Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru yang membawa kepada kecemerlangan pembelajar an. serta faktor penyelia mempengaruhi pencapaian penghasilan projek pelajar. Ini kerana pendidikan yang telah pelajar terima sepanjang tempoh pembel ajaran di politeknik telah menyediakan para pelajar dengan ilmu yang sesuai untuk menghasilkan projek yang baik.lan bahawa tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan antara penghasilan projek dari segi l atar belakang pendidikan pelajar. Keadaan ini digunakan bagi melihat hubungan antara faktor kemudahan. 367** yang menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan diantara faktor kemudahan dan keberkesanan penghasilan projek pelajar. faktor kemahiran dan faktor tanggapan dengan penghas ilan projek. Analisa terhadap hubungan penghasilan projek dengan faktor yang mempengaruhi dibuat dengan menggunakan Pekali Korelasi Pearson. Jadual 4 Hasil Analisa Ujian-T Tidak Bersandar bagi Penghasilan Projek mengikut latar belakang pendidikan Kumpulan Statistik Ujian-T Item latar_belakangpendidikan N Mean T P Keputusan min_penghasilanprojek Sekolah Menengah Akademik 40 3.108 . faktor tanggapan pelajar. faktor penyelia.673 Diterima Sekolah menengah Teknik/vokasional 42 3. Jadual 5 : Korelasi (Correlations) min_penghasi .

Manakala korelasi bagi kemudahan bernilai 0.270* menunjukkan korelasi adalah signifikan antara tanggapan pelajar terhadap modul proje k dan penghasilan projek yang baik oleh pelajar.000 . Korelasi bagi faktor penyelia dan faktor kemahiran didapati mempunyai n ilai yang paling tinggi iaitu 0. Correlation is significant at the 0.000 . Walaupun nilai korelasi agak kecil tetapi ia masih menunjukka n perkaitan.001 .01 level (2-tailed) *.270 * . Correlation is significant at the 0. Kesemua perkaitan positif ini membantu perkembangan penghasil .05 level (2-tailed) Bagi faktor tanggapan pelajar terhadap kursus projek didapati nilai kor elasi ialah 0.418 .418 ** . (2tailed) N 1 ** .367** yang menunjukkan kaitan yang sederhana bagi menghasilkan projek yang baik.lanprojek min_ kemudahan min_penyelia min_ kemahiran min_ tanggapan min_penghasilan Pearson projek Correlation Sig.418** yang menunjukkan kaitan yang kuat bagi menghasilkan projek yang baik.367 ** .014 82 82 82 82 82 **.

27* dan 0.±0.±1. Ini selari dengan pendapat .±0.8211 Tinggi 3 Pemantauan penyelia terhadap perlaksanaan projek 4.±0.30 sedikit. Soalan kajian 4: Apakah faktor utama yang mempengaruhi penghasilan projek pelaj ar.40 kecil tetapi ada perkaitan ±0.Hair.0244 Tinggi 4 Kemudahan membina projek 3. dimana item pemantauan penyelia terhadap perlaksanaan projek berada pada tahap yang paling tinggi dengan memperolehi skor 4.Hair Jr.an projek pelajar. Kekuatan hubungan korelasi diantara 0. et al.34-3. 2007) Soalan kajian 3: Apakah tahap faktor yang mempengaruhi penghasilan projek pelaja r yang baik.0244. Bagi menentukan tahap faktor yang mempengaruhi penghasilan projek pelaja r yang baik. 2007) sepertimana yang ditunjukkan melalui jadual 6 di bawah.00 Sangat Tinggi ±0.00-2.66 3 3.71.3622.70 sederahana ±0. Berdasarkan Jadual 9 dibawah didapati faktor penyelia dipil ih oleh responden sebagai penyumbang atau faktor utama kepada penghasilan projek yang baik.91.91. Jadual 6 Saiz Pekali Korelasi Julat Coeffiecient Kekuatan ±0.90 Tinggi ±0. hampir boleh diabaikan (Sumber: Diadaptasi dari Joseph F. Jadual 7: Tahap Faktor Kod kumpulan 1 1.67-5.418** menunjukkan perhubungan yang sederh ana ( F.3622 Sederhana 2 Kemahiran pelajar untuk membina projek 3.33 2 2.91. Manakala 2 item iaitu tanggapan p elajar terhadap kursus projek dan kemudahan membina projek berada pada tahap sederhana dengan item tanggapan pelaj ar terhadap kursus projek mencapai skor min yang paling rendah iaitu 3. data yang diperolehi dianalisa bagi menentukan taburan min dan dikelaskan k epada tiga tahap berdasarkan spesifikasi julat yang ditunjukkan dalam jadual 7 di bawah. 2 item berada pada tahap tinggi adalah it em atau faktor kemahiran pelajar untuk membina projek dan pemantauan penyelia terhadap perlaksana an projek.00 Julat Tahap Elemen Rendah Sederhana Tinggi (Sumber: Diadaptasi dari Landell. 1997) PENYELIDIKAN DAN INOVASI MEMPERKASA KUALITI PENDIDIKAN TVET | 420 Jadual 8 : Taburan tahap bagi keseluruhan item Bil Item Skor Tahap 1 Tanggapan pelajar terhadap kursus Projek 3.4619 Sederhana Berdasarkan Jadual 8 diatas.91.±0.

4774 . min_kemah iran Dari Jadual 11. R 2 pula ialah 0.0244 . (2004) yang mana penyeliaan yang berkesan memerlukan p engetahuan. min_penyelia dan min_ kemahiran terhadap min_penghasilan projek. Ketiga-tiga faktor ini apabila di aplikasi dalam tugasan penyeliaan berupaya untuk meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar seliaan dalam u saha menghasilkan projek pelajar yang berkualiti.239 dan min_kemudahan pula benilai 0. Deviation N min_penghasilanprojek 3.324 yang menunjukkan 32.63112 82 min_kemahiran 3. Te rdapat perkaitan antara faktor yang mempengaruhi yang terdiri dari min_kemudahan.05 dimana jika nilai signifi kan (sig. Error of the Estimate 1 . min_kemudahan. min_penyelia. min_tanggapan.55645 82 min_tanggapan 3. Predictors: (Constant). dan kemahiran teknikal.8211 . Jadual 9 Descriptive Statistics Mean Std. PENYELIDIKAN DAN INOVASI MEMPERKASA KUALITI PENDIDIKAN TVET | 421 Jadual 10 Multiple Regression Coefficient Model R R Square Adjusted R Square Std.002 yang menunjukkan kedua-dua faktor ini menunjukkan nilai yang signifikan kepad a penghasilan projek yang baik berdasarkan kepada nilai signifikan 0.53116 82 Jadual 10 di bawah menunjukkan Multiple Regression Coefficient (R) bagi hubungan dan perkaitan ialah 0. faktor min_kemahiran ialah 0.05 menunjukkan hubungan tidak signifikan.289 .Glickman et al.68170 82 min_kemudahan 3.569 a .82535 82 min_penyelia 4.4% variasi di dalam dependent variable iaitu penghasilan projek yang baik dan 68% variasi yang masih belum diketahui mungkin mempunyai sebab-sebab yang lain.05 menunju kkan hubungan yang signifikan.037 dan min _penyelia pula 0.569 yang bermakna hubungan yang positif dan kuat. Dari jadual juga menunjukkan bahawa faktor min tanggapan be rnilai 0.4619 .3622 . kemahiran interpersonal. manakala jika kurang 0.) melebihi 0.57488 a.324 .093 merupakan penyumbang kepada penghasilan .

118 . Jadual 11 :Coefficients a Pembolehubah tidak bersandar ke atas penghasilan projek Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.028 .338 .281 . B Std. pandangan mengenai bebanan disamping faktor luaran iaitu jumlah kredit yang tidak sepadan dengan masa dan usaha pelajar.176 1.313 3.700 .093 a.156 . Dependent Variable: min_penghasilanprojek 13. PENYELIDIKAN DAN INOVASI MEMPERKASA KUALITI PENDIDIKAN TVET | 422 . Oleh itu pihak pen gurusan Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Politeknik Ungku Omar diharap menyediakan makmal atau beng kel projek yang lebih lengkap dan sempurna disamping menyediakan juruteknik yang boleh membant u pelajar dalam menggunakan peralatan di makmal projek berkenaan.145 .605 .178 .085 . Sehubungan itu fak tor penyelia bukanlah penyebab kepada kurangnya penghasilan projek yang baik tetapi didapati fa ktor utama penyebab kepada masalah penghasilan projek pelajar adalah tanggapan pelajar terhadap kur sus projek.133 .projek pelajar yang kurang baik.122 1.132 .106 .229 2. Error Beta 1 (Constant) min_tanggapan min_kemahiran min_penyelia min_kemudahan .978 .187 .037 .239 .017 .002 . Di samping itu faktor kemudahan membina projek juga menyumbang kepada masalah menghasilkan projek yang baik oleh pelajar. Tanggapan pelajar merupakan faktor instrinsik diri pelajar sendiri yang meliputi kepada m inat terhadap kursus projek.0 KESIMPULAN Menurut responden didapati penyelia projek telah melaksanakan tugasan mere ka dalam memberi bimbingan serta penyeliaan dalam menghasilkan projek pelajar.

and Ross-Gordon.my/748/1/24_Pages Berndtsson.RUJUKAN Ahmad Syukri Bin Mohamed Yunus (Mac. et al ( 2007).uthm.Protempgroup. http://Mte2010. M.. et. Supervision and Ins tructional Leadership: A Developmental Approach (6th ed. Boston: Pearson Jackson.edu. Sharifah Zarah Syed Ahmad. Hotel Palm Garden IOI Resort Putrajaya 28-29 April 2009 Sullivan.Php?Option=Com_Content&Task=View&Id=111 . (2000). 2003) Pembentukan Dan Penilaian Indikator Bengkel Elektrik Cemerlang: Satu Kajian Di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Joseph F. S. J. Research Methods and Statistik: ACritical Thinking Approach . S. D. Murugan Krishnan & Simmathiri Aplanaidu (2009) Pelaksanaan Kursus Projek Berasas kan Pendekatan OBE Di Politeknik.). (1997) Management by Menu.Hair Jr. Thousand Oaks. Teks Ucapan Yb Menteri Mosti (Di Baca Oleh Dato‘ Dr. (2002) Planning and Implementing Your Final Year Project with Success. K. (2004). Australia: Thomas Wadsworth. J. S. Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar))Di Upacara Perasmian Malaysia Teknologi Ekspo 2010 Pada 4 Feb 2010 . Glickman.(Thesis : Master) http://eprints. C. CA: Corwin Press. P. London: Wiley and Son Inc. Landell. al.Com/Index. Prosiding Seminar Kebangsaan Teknologi dan Inovasi Pengajaran-Pembelajaran. L(2003). Springer. Research Method For Business. Supervision that improves teaching: Strategi es and techniques. London: Wiley and Son Inc. Gordon. and Glanz.