You are on page 1of 2

TRNG I HC M TP.

HCM
KHOA CNG NGH THNG TIN
---------------------------------------

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
------------------------------------

LCH THI TRN MY KHOA CNG NGH THNG TIN (c hiu chnh)
HC K 1 NM HC 2014-2015
a im thi: Phng my - 119 Ph Quang, P.9, Qun Ph Nhun
Thi gian thi:
Ca 1: bt u lc 07g00

Ca 4: bt u lc 15g15

Ca 2: bt u lc 09g15

Ca 5: bt u lc 17g45

Ca 3: bt u lc 13g00
Sinh vin i thi mang theo th sinh vin v bin lai ng hc ph.
STT

NGY THI

CA
THI

TH
THI

M MH

1
1
2
2
3
3
3
3
4
4

CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN

ITEC1403
ITEC1604
ITEC1403
ITEC1604
ITEC2504
MISY4402
ITEC3508
ITEC3506
ITEC4414
ITEC4414

TN MN HC

M
NHM

M LP

M GV

GiNG VIN

CC LP TR N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

28/12/14
28/02/14
18/01/15
18/01/15
18/01/15
11/01/15
11/01/15
11/01/15
11/01/15
11/01/15

K thut lp trnh
K thut lp trnh
K thut lp trnh
K thut lp trnh
Lp trnh hng i tng
K nng lp trnh qun l
Lp trnh mng (HC)
Lp trnh c s d liu (HC)
Cc k nng LT chuyn su
Cc k nng LT chuyn su

GV005
GV005
GV005
GV005
TH006
TH010
TH009
TH010
TH010
TH009

Nguyn Th Trm
Nguyn Th Trm
Nguyn Th Trm
Nguyn Th Trm
Hunh Minh
H Quang
L Xun
H Quang
H Quang
L Xun

HLI1
HLI2
HLI1
HLI2
HLI3
THI1
THI6
THIB
THID
THIM

_CNTT
_CNTT
_CNTT
_CNTT
_CNTT
_CNTT
_CNTT
_CNTT
_CNTT
_CNTT

HT21
MMT
TH21
TH21
TH21
TH21

DH12TH01
DH12TH01
DH12TH01
DH12TH01

TH31

DH13TH01 GV005 Nguyn Th Trm

SL
SV
K

SLPM

GHI CH

Anh
Anh
Anh
Anh
Quang
Khi
Trng
Khi
Khi
Trng

89
3
89
3
97
4
12
15
10
3

1
1
1
1

Cui k
Cui k
Cui k
Cui k
Cui k

CD12TH01 TH011 Nguyn Quang


CD12TH01 TH004 T Oai

Trnh
Hng

33
30

1
1

Cui k

Nguyn Th Mai
Nguyn Quang
Nguyn Th Mai
H Quang

Trang
Trnh
Trang
Khi

107
66
82
65

3
2
2
2

Anh

114

Cui k
Cui k

CC LP CAO NG

11
12

06/01/15
08/01/15

1
3

Ba ITEC4410 Cng ngh m ngun m


Nm ITEC3302 Cc k nng LT chuyn su (C)

CC LP I HC NGNH KHOA HC MY TNH

13
14
15
16

07/01/15
08/01/15
12/01/15
13/01/15

1
1
3
3

17

12/01/15

T
Nm
Hai
Ba

ITEC3403
ITEC4410
ITEC3405
ITEC3402

Lp trnh web
Cng ngh m ngun m
Lp trnh windows
C s d liu nng cao

Hai ITEC2402 Thut gii

TH036
TH011
TH036
TH010

STT

18
19
20
21
22
23

NGY THI

CA
THI

TH
THI

M MH

TN MN HC

M
NHM

M LP

M GV

GiNG VIN

theo lch ging vin


ITEC1505 C s lp trnh
26/01/15 1
Hai ITEC1505 C s lp trnh
28/01/15 1
T ITEC1401 Nhp mn tin hc

TH41
TH41
TH41

DH14TH01 GV345 L Hng


DH14TH01 GV345 L Hng
DH14TH01 GV418 Nguyn Cao

Hai ITEC1505 C s lp trnh


Hai ITEC1505 C s lp trnh
T ITEC1401 Nhp mn tin hc

TH43
TH43
TH43

DH14TH03 TH004 T Oai


Hng
DH14TH03 TH004 T Oai
Hng
DH14TH03 GV252 Nguyn Tri Qunh Nga

19/01/15
26/01/15
28/01/15

3
3
3

Thi
Thi
Tng

SL
SLPM
SV
K
79
2

79
79

2
2

83
83
96

2
2
2

GHI CH

Cui k

Cui k

CC LP I HC NGNH H THNG THNG TIN QuN L

24
25

11/01/15
18/01/15

1
1

CN
CN

ITEC3406 Lp trnh c s d liu


ITEC3406 Lp trnh c s d liu

TK21
TK21

DH12TK01 TH096 L Vit


DH12TK01 TH096 L Vit

Tun
Tun

101
101

3
3

26

13/01/15

Ba

ITEC2502 Nhp mn c s d liu

TK31

DH13TK01 GV418 Nguyn Cao

Tng

119

27
28
29

17/12/14
30/12/14
07/01/15

3
3
3

T
Ba
T

ITEC1505 C s lp trnh
ITEC1401 Nhp mn tin hc
ITEC1505 C s lp trnh

TK41
TK41
TK41

DH14TK01 GV005 Nguyn Th Trm Anh


DH14TK01 GV252 Nguyn Tri Qunh Nga
DH14TK01 GV005 Nguyn Th Trm Anh

102
75
102

2
2
3

Cui k

30
31
32

22/12/14
29/12/14
05/01/15

3
3
3

Hai ITEC1401 Nhp mn tin hc


Hai ITEC1505 C s lp trnh
Hai ITEC1505 C s lp trnh

TK43
TK43
TK43

DH14TK03 TH027 L Anh


DH14TK03 TH004 T Oai
DH14TK03 TH004 T Oai

66
72
72

2
2
2

Cui k

Minh
Hng
Hng

Cui k

Tp.HCM, ngy 1 thng 12 nm 2014


VP KHOA CNG NGH THNG TIN