You are on page 1of 2

NR. 55286 / 18.09.

2014

APROBAT,
PRIMAR
NECULAI ONŢANU

ANUNŢ
PRIMĂRIA SECTORULUI 2 ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 03.11.2014, LA ORA 12:00, LA SEDIUL DIN STR. CHIRISTIGIILOR NR. 11-13, SECTOR 2, CONCURS
PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR FUNCŢII PUBLICE VACANTE:
Nr.
crt.
COMPARTIMENTUL

1.

2.

SERVICIUL
PROIECTE
EUROPENE

SERVICIUL
PROIECTE
EUROPENE

FUNCŢIA
PUBLICĂ

Consilier

Consilier

CATEGORIE
CLASĂ
GRAD

Execuţie
I
superior

Execuţie
I
principal

STUDII DE
SPECIALITATE

Studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau
echivalentă

Studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau
echivalentă

VECHIME ( în
specialitatea
studiilor necesare
exercitării funcţiei
publice)

9 ani

5 ani

ALTE CONDIŢII SPECIFICE
(prevăzute în fişa postului)
- cunoştinţe de utilizare PC nivel mediu, pentru:
Word, Excel,
- limba engleză - scris/vorbit/ citit - nivel mediu
- abilităţi de comunicare, abilităţi de negociere, flexibilitatea
gândirii, dinamism, creativitate, spirit de echipă
- exercită atribuţii care necesită frecvente deplasări în teren, în
interiorul localităţii
- aptitudini manageriale în vederea participării la desfăşurarea
unor proiecte
- cunoştinţe de utilizare PC nivel mediu, pentru:
Word, Excel
- limba engleză - scris/vorbit/ citit - nivel mediu
- abilităţi de comunicare, abilităţi de negociere, flexibilitatea
gândirii, dinamism, creativitate, spirit de echipă
- exercită atribuţii care necesită frecvente deplasări în teren, în
interiorul localităţii
- aptitudini manageriale în vederea participării la desfăşurarea
unor proiecte

SRU - ANCON

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează.00/225. o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi. 2. dinamism. Înscrierile se fac până la data de 22.2014.SERVICIUL PROIECTE EUROPENE 3.60. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări. f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi. Consilier Execuţie I asistent Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă. e) cazierul judiciar.323 – Serviciul Resurse Umane sau la: 209. flexibilitatea gândirii.ANCON .60.10. Pentru participarea unei persoane la concurs sunt necesare condiţiile: a) are cetăţenia română şi domiciliul în România. de serviciu sau în legătura cu serviciul. Candidaţii trebuie să depună dosarul de concurs. d) are capacitate deplina de exerciţiu. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare. Daniela Năstase Intocmit. Partea a III-a. după caz. care împiedică înfăptuirea justiţiei. .cunoştinţe de utilizare PC nivel mediu.aptitudini manageriale în vederea participării la desfăşurarea unor proiecte Condiţii generale: 1.exercită atribuţii care necesită frecvente deplasări în teren. creativitate.abilităţi de comunicare. la Serviciul Secretariat şi Relaţii Publice. atestată pe bază de examen medical de specialitate. care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs pot fi obţinute la telefoanele: 209.scris/vorbit/ citit . h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii. g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice. spirit de echipă . astfel cum este definită prin lege. respectiv studii superioare de lungă durată. j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică. candidaţii se vor prezenta la Secretarul Comisiei de Concurs pentru verificarea conformităţii copiilor actelor din dosar cu actele originale. Şef Serviciu Resurse Umane. Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare. Consilier Nicoleta Niţu SRU . de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie. absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 1 an . Înainte de depunerea dosarului complet. d) copia carnetului de muncă sau. eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. care va conţine în mod obligatoriu: a) copia actului de identitate.00/349. în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice. pentru: Word. i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publica sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. scris şi vorbit. b) formularul de înscriere tipizat. contra statului sau contra autorităţii. Excel.    Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României. cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.nivel mediu .limba engleză . 224 – Serviciul Secretariat şi Relaţii Publice. abilităţi de negociere. după caz. b) cunoaşte limba română. în interiorul localităţii .