You are on page 1of 3

NR. 51320/03.09.

2014

APROBAT,
PRIMAR
NECULAI ONŢANU

ANUNŢ
PRIMĂRIA SECTORULUI 2 ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 16.10.2014, LA ORA 12:00, LA SEDIUL DIN STR. CHIRISTIGIILOR NR. 11-13, SECTOR 2, CONCURS
PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR FUNCŢII PUBLICE VACANTE:
Nr.
crt.
COMPARTIMENTUL

1.

SERVICIUL
GOSPODĂRIE
COMUNALĂ

2.

SERVICIUL
MONITORIZARE,
EXECUŢIE CONTRACTE
EDILITARE

3.

SERVICIUL
MONITORIZARE,
EXECUŢIE CONTRACTE
EDILITARE

FUNCŢIA
PUBLICĂ

Inspector

Inspector
* 3 posturi

Inspector

VECHIME ( în
specialitatea
studiilor necesare
exercitării funcţiei
publice).

CATEGORIE
CLASĂ
GRAD

STUDII DE SPECIALITATE

Execuţie
I
asistent

Studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă: ştiinţe
inginereşti

1 an

Execuţie
I
principal

Studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă : ştiinţe
inginereşti

5 ani

Execuţie
I
asistent

Studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă : ştiinţe
inginereşti

1 an

ALTE CONDIŢII SPECIFICE
(prevăzute în fişa postului)

- cunoştinţe de utilizare PC nivel mediu, pentru:
Word, Excel
- competenţă profesională, abilităţi sociale, organizare,
responsabilitate, conduită morală ireproşabilă
- exercită atribuţii care necesită frecvente deplasări în
teren, în interiorul localităţii
- cunoştinţe de utilizare PC nivel mediu, pentru:
Word, Excel
- engleză – nivel mediu
- competenţă profesională, abilităţi sociale, organizare,
responsabilitate, conduită morală ireproşabilă
- exercită atribuţii care necesită frecvente deplasări în
teren, în interiorul localităţii
- cunoştinţe de utilizare PC nivel mediu, pentru:
Word, Excel
- engleză – nivel mediu
- competenţă profesională, abilităţi sociale, organizare,
responsabilitate, conduită morală ireproşabilă
- exercită atribuţii care necesită frecvente deplasări în
SRU - ANCON

competenţă profesională. în interiorul localităţii 4. Excel . competenţă profesională. conduită morală ireproşabilă . în interiorul localităţii . EXECUŢIE CONTRACTE EDILITARE Inspector * 2 posturi Execuţie I debutant Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă. Excel .exercită atribuţii care necesită frecvente deplasări în teren. g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice. 7. d) are capacitate deplina de exerciţiu. responsabilitate. solicitudine în relaţiile cu publicul. Excel . respectiv studii superioare de lungă durată. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi. SERVICIUL MONITORIZARE.exercită atribuţii care necesită frecvente deplasări în teren. în interiorul localităţii . Excel . eficienţă. pentru: Word. rapiditate în execuţia sarcinilor de serviciu. pentru: Word. respectiv studii superioare de lungă durată. eficienţă.conduită morală ireproşabilă. abilităţi sociale. competenţă profesională.cunoştinţe de utilizare PC nivel mediu. f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică. solicitudine în relaţiile cu publicul. absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă : ştiinţe inginereşti 5. respectiv studii superioare de lungă durată. SERVICIUL MONITORIZARE. în interiorul localităţii Condiţii generale: 1.cunoştinţe de utilizare PC nivel mediu. organizare. responsabilitate. absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă : ştiinţe inginereşti. confidenţialitate şi prezenţă de spirit .teren. în interiorul localităţii . absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă : ştiinţe inginereşti.engleză – nivel mediu . scris şi vorbit.engleză – nivel mediu . ştiinţe sociale - 6. conduită morală ireproşabilă . abilităţi sociale. confidenţialitate şi prezenţă de spirit . respectiv studii medii liceale. pentru: Word.exercită atribuţii care necesită frecvente deplasări în teren. SRU . SERVICIUL RELAŢII CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI SERVICIUL RELAŢII CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI Inspector Inspector - . b) cunoaşte limba română. atestată pe bază de examen medical de specialitate. rapiditate în execuţia sarcinilor de serviciu.cunoştinţe de utilizare PC nivel mediu.ANCON . finalizate cu diplomă de bacalaureat 5 ani Execuţie I principal Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă. organizare. EXECUŢIE CONTRACTE EDILITARE Referent Execuţie III principal Studii liceale.cunoştinţe de utilizare PC nivel mediu. ştiinţe sociale 5 ani Execuţie I debutant Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă. pentru: Word.exercită atribuţii care necesită frecvente deplasări în teren. Pentru participarea unei persoane la concurs sunt necesare condiţiile: a) are cetăţenia română şi domiciliul în România.conduită morală ireproşabilă. e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează.competenţă profesională.

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică. 224 – Serviciul Secretariat şi Relaţii Publice. în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. e) cazierul judiciar. Daniela Năstase SRU .00 /349. de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie. care împiedică înfăptuirea justiţiei. cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. după caz. contra statului sau contra autorităţii. care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice. Înscrierile se fac până la data de 06.  Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii.60. după caz.60. bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs pot fi obţinute la telefoanele: 209.10.323. i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publica sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. astfel cum este definită prin lege. 304 – Serviciul Resurse Umane sau la: 209. 2. la Serviciul Secretariat şi Relaţii Publice. o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi. d) copia carnetului de muncă sau.00/225. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.  Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare.ANCON . candidaţii se vor prezenta la Secretarul Comisiei de Concurs pentru verificarea conformităţii copiilor actelor din dosar cu actele originale. de serviciu sau în legătura cu serviciul.  Înainte de depunerea dosarului complet. Candidaţii trebuie să depună dosarul de concurs.2014. b) formularul de înscriere tipizat. Şef Serviciu Resurse Umane. eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Partea a III-a. care va conţine în mod obligatoriu: a) copia actului de identitate.