You are on page 1of 1

Tng Vnh Khang

10

Trn Hong Huyn Trn

9.0

L Ngc Hn

8.5

Trng Th Thanh Tuyt

7.5

L Minh Hong Mai

7.5

Nguyn Kim Ngc

7.5

Nguyn Th Thy Trang

7.0

Trn Cm Quyn

6.5

Hong i Ngha

6.5

Trn Nguyn Hong Tn

5.0

Nguyn Th Thm

4.5

Nguyn Khnh

4.5

L Thanh Sang

4.5

Nguyn Quc Ton

4.0

Nguyn Quc Vit

4.5

Nguyn Th Cm T

3.0

Bi Ngc Tin

3.0

Nguyn Trung Trc

3.5

Trng Hng Tht

3.5

Trn Phi Long

1.0

Nguyn Minh Qun

2.0

Nguyn Thanh An

2.0

Bi Tin Thnh

2.5

Hunh Minh Tuyn

2.0