You are on page 1of 2

Än Thi mÅn hÇc PLC

CÄu hÅi:
1.

Cac phương ph‚p tổng hợp mạch logic – đề cho lớp học DKLG & PLC.

2.

Phương ph‚p Ma trận trạng th‚i cho vŒ dụ – đề cho lớp học DKLG & PLC.

3.

Phương ph‚p Grafcet cho vŒ dụ – đề cho lớp học DKLG & PLC.

4.

PLC l€ g•, c‚c ƒ„nh ngh…a v€ khả năng †ng d‡ng của PLC.

5.

ˆu ƒi‰m cŠa PLC, c‚c l‹u Œ khi s• d‡ng PLC.

6. Cấu tr•c đầu v„o, dầu ra PLC, Sơ đồ Gh‡p nối PLC CPM1, v„ S7-200 với cŠc thiết bị khŠc của hệ
điều khiển.
7. CŠc mạch bảo vệ đầu ra cho PLC khi d“ng với tải l„ cuộncảm?
8. Gh‡p cảm biến c• đầu ra l„ Transitor PNP hoặc NPN v„o đầu v„o PLC như thế n„o?. Sơ đồ lắp rŠp
PLC với cŠc thiết bị khŠc ?
9.

C‚c b‹Žc l•p tr•nh ƒi•u khi‰n PLC.

10. M‘ch dao ƒ’ng nh“p nh‚y 1 gi”y s‚ng v€ 1 gi”y t•i.
11. M‘ch ƒi•u khi‰n ƒ–n c—ng tr‹˜ng.
12. M‘ch ƒi•u khi‰n ng™ t‹ giao th—ng: xanh 20” , v€ng 10” , ƒ› 30 ”
13. M‚y ƒœm t‚o (m•i h’p 10 quž).
14. Điều khiển khởi động v• đ–ng m‚y ph‚t dự ph˜ng.
15. M‘ch ƒi•u khi‰n ƒ–n ch‘y.
16. M‘ch ph”n lo‘i v€ ph‚t hiŸn sžn ph m l•i trong d”y chuy•n (d”y chuy•n m’t lo‘i l•i, hai lo‘i

l•i…)
17. M‚y ƒœm xe ra v€o b™i ƒ• xe.
18. ¢o tu£i th¤ dao c¥t.
19. Điều khiển băng tải nhiều đoạn.
20.

†ng d‡ng nguy¦n t¥c ghi d„ch ƒi•u khi‰n Robot c—ng nghiŸp.

21. ¢i•u khi‰n qu‚ tr•nh c”n tr’n ph•i liŸu. Trạm trộn b™ tšng tự động.
22. Bộ điều khiển PID bằng s7-200,(Phœn biến v•o ra, lưu đồ chương trŸnh, chương trŸnh, giải

thŒch cœu lệnh – đề cho lớp chŒnh quy)
23. C‚c bước lập trŸnh cho s7-300/400, cho vŒ dụ. – đề cho lớp chŒnh quy)
24. C‚c bước lập trŸnh winCC, mš phỏng với s7300- LAD, PLC Sim, - đề cho lớp chŒnh quy).
25. Gh¢p nối truyền thšng giữa M‚y tŒnh v• PLC, cho vŒ dụ- (đề cho lớp chŒnh quy)

M ỗi b•i tập cƒ thể thực hiện bằng 1 trong cˆc loại PLC đ‹ được học gồm :

M• tả c•ng nghệ
Chọn PLC & Ph’n cổng v•o ra
Lưu đồ chương tr•nh
Chương tr•nh LAD
Thuyết minh chương tr•nh
Sơ đồ lắp rˆp

HÄ nÅi ngÄy 01 thÇng 12. NÉm 2012
GiÄo viÅn phÇ trÄch mÉn học.