You are on page 1of 3

Turn Your Eyes Upon Jesus

Words and Music by Helen Howarth Lemel

q = 74

# ## # 3 .
4 . ˙
&

j
œ œ

full

in

œ

u - pon

Je

œ
-

œ

˙.

ful

face.

# ## # ˙
&
things

œ

œ.

j
œ œ

˙

of

earth

will grow

stran

œ

œ œ

˙
light

of

His

glo

-

œ

œ

˙.

ry

and

grace.

E

&

# ## #

Look

B

Œ

œ

œ œ
And the

#

F m7

œ
-

gely

œ

Œ

dim,

œ œ œ
in

the

A

A/B

E/B

œ

sus.

-

A

E/D

Œ

œ

B sus4

won - der

His

E

&

˙.

#

E
4fr.

j
œ œ

F m7

œ.

# ## #

eyes

your

A

&

œ.

œ

Turn

# ## #

#

C m

B sus4

E

U
|.

© 1922 New Spring Publishing administered by Universal Music Publishing MGB Australia Pty. Ltd.
CCLI: 15960

#1

œ

Œ

Œ

..

& 4 . of œ won . ˙. ˙ j œ œ œ. œ œ earth œ œ - œ œ œ œ œ Look œ œ œ œ œ œ B œ Œ œ œ And the ˙. ˙.. CCLI: 15960 1 sus. œ Turn ? # # # # 3 . ˙ n˙. # & ## ## & ## ## œ j œ œ œ. full in His œ œ œ œ œ ˙. u . œ ˙. ? ## ## # C m B sus4 E œ Œ œ œ œ œ dim. œ œ œ œ œ œ ˙. © 1922 New Spring Publishing administered by Universal Music Publishing MGB Australia Pty. A F m7 will grow stran # œ - gely œ œ œ œ œ œ ˙. ˙. œ œ œ in the œ ‰ J . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ Œ œ B sus4 œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ.Turn Your Eyes Upon Jesus Words and Music by Helen Howarth Lemel q = 74 ## ## 3 . ˙. œ œ œ œ œ œ & 4 . 4 ˙.der - ? ## ## ˙. Ltd.pon F m7 A E 4fr. ful face. Je eyes your ## ## 3 . E E/D ## ## ˙ & œ ## ## œ œ œ œ œ œ & things ˙.

& ## ## & ## ## œ ? ## ## ’ ’ ’ ˙. ry and grace. œ œ glo - œ œ ˙. . 2 Œ Œ . U |..& ## ## œ œ ˙ light ## ## œ œ œ & A A/B E/B of His œ œ ? ## ## ˙ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .... . . œ œ œ ˙˙˙˙ .. œ œ ˙. E œ ˙. œ œ œ œ ˙. ˙.