You are on page 1of 109

Na osnovu ~lana IV.3.

b) Ustava Bosne i Hercegovine, Predstavni~ki


dom Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine na 72. sjednici,
odr`anoj 16. januara 2006. godine, usvojio je

POSLOVNIK
PREDSTAVNI^KOG DOMA
PARLAMENTARNE SKUP[TINE
BOSNE I HERCEGOVINE
POGLAVLJE I. Konstituiranje Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine

^lan 1.
(Konstituiranje Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine)
Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Dom) organizira se i radi u skladu sa Ustavom BiH,
zakonom i ovim poslovnikom.
^lan 2.
(Konstituiraju}a sjednica)
(1) Dom se konstituira odr`avanjem prve sjednice tog mandata.
(2) Prvu sjednicu Doma, nakon izbora, saziva Kolegij Doma iz
prethodnog saziva, ako zakonom nije druga~ije regulirano.
(3) Dok se ne izabere predsjedavaju}i, prvom sjednicom
predsjedava najstariji izabrani poslanik kao privremeni
predsjedavaju}i.
(4) Nakon otvaranja prve sjednice, privremeni predsjedavaju}i ~ita
listu poslanika.
Tekst Poslovnika Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH
objavljen je u Slu`benom glasniku BiH, broj 33/06

31

^lan 3.
(Sve~ana izjava)
Poslanici preuzimaju du`nost zajedni~kim davanjem i pojedina~nim
potpisivanjem sve~ane izjave koja glasi: "Izjavljujem da }u savjesno
obavljati du`nosti koje su mi povjerene; po{tivati Ustav Bosne i
Hercegovine; u potpunosti provoditi Op}i okvirni sporazum za mir u
Bosni i Hercegovini; {tititi i zauzimati se za ljudska prava i osnovne
slobode, te {tititi interese i ravnopravnost svih naroda i gra|ana."
^lan 4.
(Izbor Kolegija Doma)
(1) Nakon {to poslanici daju izjavu, Dom me|u svojim ~lanovima
bira jednog Srbina, jednog Bo{njaka i jednog Hrvata koji }e
obavljati du`nosti: predsjedavaju}eg, prvog zamjenika
predsjedavaju}eg i drugog zamjenika predsjedavaju}eg
Doma. Predsjedavaju}i ne mo`e biti izabran iz istog
konstitutivnog naroda kao predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH
i predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH.
(2) Svaki poslanik ima pravo predlagati kandidate za ove du`nosti.
Ako za jedno mjesto ima vi{e kandidata, redoslijed kandidata
utvr|uje se `rijebanjem. Nakon {to se utvrdi lista kandidata za
svako mjesto, glasa se.
(3) U prvom krugu glasanja prvo se glasa za predsjedavaju}eg,
zatim za prvog zamjenika predsjedavaju}eg te za drugog
zamjenika predsjedavaju}eg Doma, a u drugom krugu obrnutim
redoslijedom.
(4) Ako od vi{e kandidata za jedno mjesto nijedan kandidat nije dobio
potrebnu ve}inu ili su dobili isti broj glasova, glasanje se ponavlja
za dva kandidata koji su dobili najvi{e ili isti broj glasova.

32

(5) Odluka o izboru donosi se ve}inom glasova onih koji su prisutni


i koji glasaju, s tim {to }e, u slu~aju usagla{avanja, usagla{avanje
obaviti predstavnici politi~kih stranaka zastupljenih u Domu, a
ako usagla{avanje ne uspije, glasanje se u cjelini ponavlja.
(6) Ako nijedan kandidat nije dobio potrebnu ve}inu, glasanje se u
cjelini ponavlja.
^lan 5.
(Osnivanje klubova poslanika)
(1) U roku od sedam sljede}ih dana, poslanici mogu osnovati
klubove prema ~lanu 16. ovog poslovnika. Klubovi dostavljaju
predsjedavaju}em listu svojih ~lanova, koju je potpisao svaki
~lan, uklju~uju}i zvani~ni naziv kluba poslanika i ime njegovog
predsjedavaju}eg i zamjenika predsjedavaju}eg.
(2) Predsjedavaju}i i zamjenik predsjedavaju}eg mogu se na toj
du`nosti rotirati prema dogovoru, {to }e biti navedeno u listi
~lanova kluba.
^lan 6.
(Rok za izbor ~lanova komisija)
U roku od sedam dana nakon isteka roka odre|enog ~lanom 5., Dom,
na prijedlog klubova, odlu~uje o ~lanstvu u komisijama prema ~lanu
30. ovog poslovnika.

33

POGLAVLJE II. Poslanici i klubovi poslanika


Odjeljak A. Prava i du`nosti poslanika
^lan 7.
(U~e{}e u radu sjednica Doma i komisija)
(1) Poslanik ima pravo i du`nost prisustvovati sjednicama Doma
i sjednicama komisija Doma ~iji je ~lan. On u~estvuje u
njihovom radu i anga`ira se na pronala`enju rje{enja i
dono{enju odluka kojima se osigurava izvr{avanje ustavnih
nadle`nosti institucija BiH.
(2) U ostvarivanju svojih du`nosti poslanik mo`e u~estvovati u radu
komisija ~iji nije ~lan, bez prava glasa.
(3) Poslanik koji je sprije~en prisustvovati sjednici Doma ili
komisije ~iji je ~lan, ili koji mora napustiti sjednicu za vrijeme
njenog trajanja, na vrijeme obavje{tava predsjedavaju}eg Doma
ili predsjedavaju}eg komisije, te iznosi razloge svog odsustva.
^lan 8.
(Poslani~ke inicijative)
Poslanik ima pravo inicirati postupak za usvajanje, izmjene ili dopune
Ustava BiH, zakona i drugih akata, kao i primijeniti druge postupke
sadr`ane u ovom poslovniku.
^lan 9.
(Obavje{tavanje poslanika i dostavljanje materijala)
Da bi se olak{alo njegovo u~e{}e u aktivnostima Doma, poslanik se,
u skladu s Poslovnikom, pravovremeno obavje{tava o sazivanju
sjednice i dostavlja mu se odgovaraju}i materijal.
34

^lan 10.
(Pravo na slobodu izra`avanja)
(1) Poslanik ima pravo na slobodu izra`avanja.
(2) Poslanik ima du`nost baviti se pitanjima od politi~kog i javnog
interesa.
(3) Pravo i du`nost iz st. (1) i (2) ovog ~lana poslanik ostvaruje za
govornicom Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, na
javnim skupovima koje organizira vlast ili nevladine
organizacije, te putem sredstava javnog informiranja.
^lan 11.
(^uvanje tajnosti)
(1) Poslanik je obavezan dr`ati u tajnosti dr`avnu, vojnu, slu`benu
ili poslovnu tajnu i povjerljive podatke i za to je odgovoran.
(2) Prije dostavljanja materijala poslaniku, predsjedavaju}i Doma i
predsjedavaju}i komisija Doma, u saradnji s podnosiocem
materijala, odlu~uju o stepenu povjerljivosti materijala, u skladu
sa zakonom.
(3) Stav (1) ovog ~lana odnosi se i na materijale koje Vije}e
ministara BiH i druga tijela BiH dostavljaju Domu, a koji su
ozna~eni kao dr`avna, vojna, slu`bena ili poslovna tajna, kako
je odre|eno zakonom ili drugim propisima donesenim na
osnovu zakona.
(4) Dom mo`e, na preporuku Ustavnopravne komisije i nakon
rasprave, oduzeti imunitet poslaniku koji kr{i pravila odre|ena
st. od (1) do (3) ovog ~lana, nakon ~ega se mo`e provesti
sudski postupak.
(5) Ustavnopravna komisija mo`e dati preporuku Domu za
35

oduzimanje imuniteta ako to od nje zatra`e Kolegij Doma, neko


od stalnih tijela Doma ili najmanje jedan klub poslanika.
^lan 12.
(Radnopravni status poslanika)
(1) Poslanik, koji ima status stalno zaposlenog u Domu, ima pravo
na pla}u za obavljanje du`nosti i druge nadoknade, u skladu sa
zakonom i odlukama Zajedni~ke komisije za administrativne
poslove, a svi poslanici imaju pravo na poslani~ki pau{al te
pravo na nadoknadu odre|enih materijalnih tro{kova.
(2) Dom svojim zaklju~kom, na prijedlog Kolegija Doma, odre|uje
kriterije po kojima poslanik, u svojstvu izabranog zvani~nika,
ima status stalno zaposlenog poslanika u Domu.
^lan 13.
(Poslani~ka legitimacija)
(1) Poslaniku se izdaje poslani~ka legitimacija i glasa~ka kartica
s brojem za ~iju je upotrebu odgovoran. Poslani~ka
legitimacija i glasa~ka kartica ne mogu se davati nijednom
drugom licu ni poslaniku.
(2) U poslani~koj legitimaciji navode se: ime i prezime poslanika,
imunitetsko pravo i druga prava odre|ena zakonom.
(3) Sadr`aj, formu i na~in vo|enja evidencije o poslani~koj
legitimaciji i glasa~koj kartici s brojem utvr|uje Kolegij
Doma. Sekretar Doma zadu`en je za njihovo izdavanje i
vo|enje evidencije.

36

^lan 14.
(Odgovornost poslanika)
(1) U skladu s Ustavom BiH i zakonom, poslanik ne}e biti pozvan
na krivi~nu i gra|ansku odgovornost za bilo koje djelo izvr{eno
u okviru svojih du`nosti u Parlamentarnoj skup{tini Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: PSBiH).
(2) O oduzimanju imuniteta u svakom konkretnom slu~aju odlu~uje
Dom, na prijedlog Ustavnopravne komisije.
^lan 15.
(Ostavka poslanika)
(1) Poslanik ima pravo podnijeti ostavku na poslani~ku du`nost.
Ostavka se podnosi predsjedavaju}em Doma u pisanoj formi ili
usmeno na sjednici Doma, ako Izbornim zakonom BiH nije
druga~ije regulirano.
(2) Poslanik, uklju~uju}i i poslanika koji je podnio ostavku, mo`e
zatra`iti hitnu raspravu u vezi s ostavkom. Ako poslanik i
nakon rasprave ostane pri ostavci, predsjedavaju}i o tome
obavje{tava nadle`no tijelo utvr|eno zakonom kako bi se
izvr{ila njegova zamjena.
Odjeljak B. Klubovi poslanika
^lan 16.
(Osnivanje klubova poslanika)
(1) Klubovi se osnivaju kao oblik djelovanja poslanika u Domu,
posebno u pripremama i utvr|ivanju dnevnog reda za sjednicu
Doma.
(2) Klub mogu osnovati najmanje tri poslanika.
37

(3) Poslanik koji nije stupio ni u jedan poseban klub mo`e biti ~lan
mje{ovitih klubova. Prava i du`nosti mje{ovitih klubova ista su
kao i svih ostalih klubova.
(4) Nezavisni poslanik ima ista prava i obaveze kao i poslanik koji
je uklju~en u klub.
^lan 17.
(Rukovo|enje i ure|enje klubova poslanika)
Klub ima predsjedavaju}eg i zamjenika predsjedavaju}eg i
samostalno ure|uje svoju organizaciju i djelovanje.
^lan 18.
(Uslovi za rad klubova poslanika)
Radi stvaranja povoljnih uslova za u~e{}e klubova u aktivnostima
Doma, Zajedni~ka komisija za administrativne poslove odlu~uje i
godi{nje izvje{tava Dom o preraspodjeli finansijskih sredstava,
prostorija, kao i administrativnih, tehni~kih i drugih usluga za rad
klubova.

POGLAVLJE III. Organizacija Doma


Odjeljak A. Kolegij Doma, Pro{ireni kolegij Doma i
Zajedni~ki kolegij oba doma PSBiH
^lan 19.
(Kolegij Doma)
(1) Kolegij Doma (u daljnjem tekstu: Kolegij) ~ine: predsjedavaju}i,
te prvi i drugi zamjenik predsjedavaju}eg Doma.
(2) U slu~aju da mjesto predsjedavaju}eg, prvog ili drugog
38

zamjenika predsjedavaju}eg ostane upra`njeno, Dom bira


jednog od svojih ~lanova iz istog konstitutivnog naroda kojem
pripada i odsutni predsjedavaju}i ili zamjenik predsjedavaju}eg,
koji }e popuniti upra`njeno mjesto.
^lan 20.
(Du`nosti Kolegija)
Kolegij je zadu`en za:
a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

ostvarivanje prava i du`nosti poslanika, koji su u vezi s


obavljanjem njihove du`nosti te izradu prijedloga kriterija
kojim se reguliraju prava i obaveze poslanika na
profesionalnom radu;
saradnju s Domom naroda, uklju~uju}i odr`avanje plenarne
sjednice oba doma na svoj ili na zahtjev Kolegija Doma
naroda, i za odr`avanje zajedni~kih sjednica kolegija;
ostvarivanje prava i du`nosti Doma prema Predsjedni{tvu
BiH i Vije}u ministara BiH, u skladu sa Ustavom BiH,
zakonom i ovim poslovnikom;
razmatranje inicijativa i prijedloga podnesenih Domu u vezi
s njihovom uskla|eno{}u s ovim poslovnikom;
odlu~ivanje o tome koja je komisija nadle`na za
razmatranje prijedloga zakona i drugih inicijativa;
odlu~ivanje o upotrebi pe~ata Doma, koji }e biti stavljen na
svaki odobreni akt;
ostvarivanje saradnje s politi~kim strankama,
organizacijama i udru`enjima gra|ana;
odlu~ivanje o tuma~enju ovog poslovnika, dok pitanje ne
regulira Dom;
primjenu i drugih ovla{tenja dodijeljenih ovim
poslovnikom.
39

^lan 21.
(Sazivanje sjednica i dono{enje odluka Kolegija)
(1) Sjednicu Kolegija saziva predsjedavaju}i na zahtjev bilo kojeg
njegovog ~lana.
(2) Kolegij donosi odluke konsenzusom. Ako napori da se postigne
konsenzus ne uspiju, odluke donosi Dom.
^lan 22.
(Pro{ireni kolegij)
(1) Kolegij radi u pro{irenom sastavu, uz u~e{}e predstavnika
svakog kluba poslanika, na:
a)
b)
c)
d)

konsultacijama u vezi s pripremom plenarnih sjednica i pri


tome odlu~uje o obaveznim i drugim mogu}im ta~kama;
konsultacijama u vezi s pripremanjem mogu}eg radnog
plana;
odlu~ivanju o trajanju rasprave o pitanjima koja su na
dnevnom redu Doma, a nisu zakonodavnog karaktera;
svim drugim pitanjima koja bi mogla uticati na
funkcioniranje Doma.

(2) Pro{ireni kolegij nastoji usvajati odluke konsenzusom. Ako


napori da se postigne konsenzus ne uspiju, Kolegij usvaja odluke
konsenzusom.
(3) Predstavnik Vije}a ministara BiH poziva se na sjednicu ili dio
sjednice Pro{irenog kolegija i u~estvuje u raspravi o pitanjima iz
stava (1) ta~. a) i b) ovog ~lana. Stav predstavnika Vije}a
ministara BiH nije od va`nosti za usvajanje odluke.

40

^lan 23.
(Sazivanje sjednica Pro{irenog kolegija)
Pro{ireni kolegij sastaje se prema radnom planu na zahtjev
predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg ili jednog od klubova
poslanika.
^lan 24.
(Pozivanje na sjednice Pro{irenog kolegija)
Na sjednicu Pro{irenog kolegija pozivaju se, prema potrebi,
predsjedavaju}i komisija Doma i druga lica koja pozove
predsjedavaju}i, a koja ne}e imati pravo odlu~ivanja.
^lan 25.
(Zajedni~ki kolegij oba doma PSBiH)
(1) Sjednica Zajedni~kog kolegija oba doma PSBiH (u daljnjem
tekstu: Zajedni~ki kolegij) odr`ava se najmanje jednom
mjese~no.
(2) Zajedni~kim kolegijem naizmjeni~no predsjedavaju
predsjedavaju}i domova. Prvu sjednicu Zajedni~kog kolegija
sazivaju predsjedavaju}i oba doma PSBiH (u daljnjem tekstu:
oba doma). Sljede}u sjednicu saziva predsjedavaju}i doma
koji predsjedava sjednicom.
(3) Zajedni~ki kolegij odluke donosi konsenzusom. U slu~aju da se
ne postigne konsenzus o nekom pitanju, kona~nu odluku donose
domovi.
(4) Kada se tako odlu~i, u radu Zajedni~kog kolegija mogu
u~estvovati predstavnici klubova naroda i klubova poslanika.
(5) Zajedni~ki kolegij nadle`an je za:
a)

iniciranje i koordiniranje me|uparlamentarne saradnje;


41

b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

imenovanje ~lanova privremenih delegacija koje u~estvuju


na me|uparlamentarnim skupovima, o ~emu obavje{tavaju
klubove naroda i klubove poslanika;
odlu~ivanje o na~inu i rokovima rasprava u vezi s odlukama
koje zahtijevaju odobrenje oba doma;
utvr|ivanje kriterija za izbor ~lanova stalnih delegacija
PSBiH;
sazivanje i organiziranje zajedni~ke sjednice oba doma
PSBiH;
sazivanje zajedni~kih sastanaka s Vije}em ministara BiH;
utvr|ivanje prijedloga za imenovanje sekretara Zajedni~ke
slu`be Sekretarijata PSBiH i imenovanje sekretara
zajedni~kih komisija oba doma u skladu s Odlukom o
organizaciji Sekretarijata PSBiH;
obavljanje i drugih poslova koje mu domovi stavljaju u
nadle`nost i koji su utvr|eni poslovnicima domova.
Odjeljak B. Predsjedavaju}i Doma
^lan 26.
(Rotacija na du`nosti predsjedavaju}eg i
predsjedavanje sjednicama)

(1) Predsjedavaju}i se automatski rotira na toj du`nosti, bez


glasanja, svakih osam mjeseci, po~ev{i od dana izbora
predsjedavaju}eg.
(2) Ako predsjedavaju}i privremeno nije u mogu}nosti prisustvovati
sjednici Doma, du`nost predsjedavaju}eg obavlja prvi zamjenik
predsjedavaju}eg. Ako je ovaj posljednji tako|er privremeno
odsutan, du`nost predsjedavaju}eg obavlja drugi zamjenik
predsjedavaju}eg.
42

^lan 27.
(Du`nosti predsjedavaju}eg)
(1) Predsjedavaju}i Doma:
a)
b)

predstavlja Dom;
u~estvuje u pripremi, saziva i predsjedava sjednicom
Doma;
c) u~estvuje u pripremi, saziva i predsjedava sjednicom
Kolegija;
d) inicira raspravu o pitanjima iz nadle`nosti Doma;
e) usmjerava raspravu, daje rije~ u~esnicima u raspravi i
oduzima je prema ovom poslovniku;
f) ograni~ava trajanje rasprave u vezi s jednim ili vi{e pitanja,
ako je potrebno, kako bi se osiguralo razmatranje usvojenog
dnevnog reda u cjelini;
g) preduzima sve potrebne mjere kako bi se osigurala mirna i
uredna rasprava, uklju~uju}i i odga|anja za kra}i vremenski
period;
h) brine o primjeni ovog poslovnika;
i) zadu`en je za primjenu principa javnosti rada Doma i
komisija Doma;
j) brine o ostvarivanju prava i obavljanju du`nosti poslanika u
okviru nadle`nosti Doma;
k) potpisuje zakone i druge akte koje Dom usvoji;
l) izdaje uputstva sekretaru Doma u vezi s obavljanjem
zadataka i du`nosti;
m) obavlja druge du`nosti u skladu s odlukama Doma.
(2) U obavljanju pomenutih du`nosti, predsjedavaju}i se konsultira
sa svojim zamjenicima.
43

Odjeljak C. Op}e odredbe o komisijama Doma


^lan 28.
(Komisije)
Dom osniva stalne i privremene komisije Doma i zajedni~ke stalne ili
privremene komisije oba doma.
^lan 29.
(Privremene komisije Doma)
(1) Dom svojim zaklju~kom mo`e, na prijedlog poslanika ili kluba
poslanika, osnovati privremene komisije Doma:
a)
b)

za razmatranje izvr{enja ili pripremu odre|enog akta ili


pitanja;
istra`ne komisije.

(2) Predlaga~ je du`an predlo`iti ciljeve i zadatke.


(3) Zadaci i sastav komisije utvr|uju se zaklju~kom Doma.
^lan 30.
(Broj i struktura ~lanova, predsjedavaju}i i
anga`iranje stru~njaka u komisijama)
(1) Stalne komisije imaju devet ~lanova, dok privremene komisije
mogu imati do devet ~lanova. Popunjavanje komisija
proporcionalno je veli~ini klubova poslanika u Domu, od kojih
su dvije tre}ine ~lanova izabrane s teritorije Federacije BiH, a
jedna tre}ina s teritorije Republike Srpske.
(2) Komisije me|u svojim ~lanovima biraju predsjedavaju}eg, te
prvog i drugog zamjenika predsjedavaju}eg. Oni se biraju iz tri
konstitutivna naroda.
44

(3) Komisije mogu zatra`iti povremenu pomo} stru~njaka s liste


koju su potvrdila oba doma. Javni konkurs raspisuju i provode
stru~ne slu`be Sekretarijata PSBiH (u daljnjem tekstu:
Sekretarijat) na osnovu kriterija koje je utvrdila Zajedni~ka
komisija za administrativne poslove.
(4) Zajedni~ka komisija za administrativne poslove utvr|uje i
predla`e Domu listu stru~njaka usagla{enu s nadle`nim
komisijama.
^lan 31.
(Du`nosti komisija)
(1) Komisije daju mi{ljenja, podnose prijedloge i izvje{taje Domu i
obavljaju druge du`nosti kako je propisano ovim poslovnikom.
Komisije odlu~uju i o pitanjima koja im Dom prenese u
nadle`nost, s tim {to se na komisije ne mo`e prenijeti nadle`nost
za usvajanje zakona.
(2) Komisije jednom godi{nje Domu podnose izvje{taj o svom radu.
^lan 32.
(Organizacija rada komisije)
Predsjedavaju}i komisije, u saradnji s njenim sekretarom,
organizira rad komisije. On ima ista ovla{tenja i kompetencije kao
predsjedavaju}i Doma, primijenjeno na postupke i rasprave u
komisiji.
^lan 33.
(Prvi i drugi zamjenik predsjedavaju}eg komisije)
(1) Prvi zamjenik predsjedavaju}eg komisije zamjenjuje
predsjedavaju}eg komisije kad je ovaj sprije~en da obavlja
du`nost predsjedavaju}eg. Ako je prvi zamjenik
45

predsjedavaju}eg odsutan, du`nost predsjedavaju}eg obavlja


drugi zamjenik predsjedavaju}eg.
(2) Ako mjesto predsjedavaju}eg komisije ili jednog od njegovih
zamjenika ostane upra`njeno, komisija odre|uje jednog od
svojih ~lanova da privremeno popuni upra`njeno mjesto i o tome
obavje{tava Dom.
^lan 34.
(Sazivanje sjednica komisije)
(1) Sjednicu komisije saziva predsjedavaju}i komisije na vlastitu
inicijativu i na prijedlog Kolegija i Pro{irenog kolegija,
zamjenika predsjedavaju}eg te komisije ili najmanje jedne
tre}ine ~lanova komisije kao i u slu~aju iz ~lana 33. stav (1) ovog
poslovnika.
(2) Predsjedavaju}i saziva sjednicu komisije pet dana prije njenog
odr`avanja, osim ako ne postoje opravdani razlozi da se ona
sazove u kra}em periodu. Poslaniku se na vrijeme dostavlja
materijal koji je u vezi s dnevnim redom.
(3) Ako predsjedavaju}i komisije ne sazove sjednicu kada se to od
njega zatra`i, sjednicu saziva jedan od njegovih zamjenika.
(4) Sjednici komisije mogu prisustvovati predstavnici klubova
poslanika koji nisu zastupljeni u komisiji, kao i stru~njaci za
pojedine oblasti, bez prava odlu~ivanja.
^lan 35.
(Dono{enje odluka u komisijama)
Komisija odlu~uje prostom ve}inom, uz uslov da je prisutna najmanje
ve}ina ~lanova, osim kona~nih odluka o kojima se ne izja{njava
Dom, kada komisija odlu~uje prema proceduri utvr|enoj ~l. 79. i 80.
46

ovog poslovnika, s tim {to predsjedavaju}i te prvi i drugi zamjenik


predsjedavaju}eg nastoje posti}i saglasnost.
^lan 36.
(Saradnja s drugim komisijama i tijelima)
(1) Komisija sara|uje s drugim komisijama Doma i odgovaraju}im
tijelima Doma naroda o pitanjima od zajedni~kog interesa.
(2) U obavljanju du`nosti iz svoje nadle`nosti, komisija mo`e
sara|ivati s odgovaraju}im tijelima Predsjedni{tva BiH, Vije}a
ministara BiH, entitetskih parlamenata i drugim tijelima i
institucijama na svim nivoima vlasti, kao i grupom gra|ana.
^lan 37.
(Metode rada komisije)
(1) Komisija mo`e:
a)
b)

c)
d)
e)

provesti javna ili zatvorena saslu{anja;


pozivati i saslu{ati svjedoke iz bilo koje institucije u Bosni
i Hercegovini i mo`e od njih zahtijevati da odgovore na sva
pitanja i iznesu sve ~injenice i informacije, kao i one koje
predstavljaju dr`avnu tajnu. La`ne ili neta~ne izjave date
komisiji tretirat }e se u skladu s pozitivnim zakonskim
propisima;
zahtijevati izvje{taje od bilo kojeg izabranog i imenovanog
zvani~nika, slu`benika ili institucije;
zahtijevati pomo} revizora;
zatra`iti pomo} nezavisnih stru~njaka van institucija u
Bosni i Hercegovini.

(2) Komisija mo`e odr`ati zajedni~ka javna ili zatvorena saslu{anja


s drugom nadle`nom komisijom.
47

^lan 38.
(Potkomisija ili radna grupa)
Radi prou~avanja odre|enih pitanja iz svoje nadle`nosti, pripreme
izvje{taja ili zakona, komisija mo`e osnovati potkomisiju ili radnu
grupu i utvrditi nadle`nost njenog rada.
^lan 39.
(Procedure)
U slu~ajevima koji nisu posebno regulirani ovim poslovnikom,
procedure u komisijama prate osnovne odredbe o zakonodavnim
aktivnostima.
Odjeljak D. Stalne komisije Doma
^lan 40.
(Stalne komisije)
Dom ima sljede}e stalne komisije:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ustavnopravnu komisiju;
Komisiju za vanjske poslove;
Komisiju za vanjsku trgovinu i carine;
Komisiju za finansije i bud`et;
Komisiju za saobra}aj i komunikacije;
Komisiju za ostvarivanje ravnopravnosti spolova.
^lan 41.
(Ustavnopravna komisija)

(1) Ustavnopravna komisija:


a)
48

prati provo|enje Ustava BiH;

b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)

razmatra pitanja zna~ajna za ustavni poredak Bosne i


Hercegovine i daje inicijativu za amandmane na Ustav BiH;
ispituje i dostavlja Domu mi{ljenja o prijedlozima
amandmana na Ustav BiH;
provodi javnu raspravu o prijedlozima amandmana na
Ustav BiH ili o prijedlozima zakona, te obavje{tava Dom o
rezultatima javne rasprave;
razmatra prijedloge zakona koje Dom treba usvojiti, u vezi
s njihovom uskla|eno{}u s Ustavom BiH i pravnim
sistemom, kao i vezi s pravnom obradom te Domu podnosi
izvje{taj s mi{ljenjem i prijedlozima, i pravno-tehni~kim
ispravkama o~iglednih gre{aka u tekstu;
razmatra pitanja zakonodavne metodologije i druga pitanja
zna~ajna za uskla|enost pravno-tehni~ke obrade akata koje
Dom treba usvojiti;
dostavlja mi{ljenja Ustavnom sudu BiH;
u~estvuje u pripremi programa rada iz oblasti zakonodavne
aktivnosti Doma;
utvr|uje, zajedno s odgovaraju}om komisijom Doma
naroda, pre~i{}eni tekst zakona i drugih propisa kada i ako
ih za to ovlaste oba doma;
razmatra prijedloge za oduzimanje imuniteta i u vezi s tim
predla`e odgovaraju}e odluke Domu.

(2) Komisija razmatra pitanja koja se odnose na: pravni sistem;


izborni sistem; Vije}e ministara BiH; dr`avne praznike; grb,
zastavu i dr`avnu himnu Bosne i Hercegovine, pe~at Bosne i
Hercegovine; dr`avnu administraciju; provo|enje me|unarodnih
i doma}ih krivi~nih zakona; te druga pitanja iz nadle`nosti Doma
koja nisu u nadle`nosti drugih komisija.

49

^lan 42.
(Komisija za vanjske poslove)
(1) Komisija za vanjske poslove:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

prati vo|enje vanjske politike Predsjedni{tva BiH i Vije}a


ministara BiH;
razmatra pitanja saradnje Bosne i Hercegovine s
Ujedinjenim narodima i me|unarodnom zajednicom;
razmatra pitanja me|uparlamentarne saradnje s
odgovaraju}im komisijama parlamenata drugih zemalja;
razmatra pitanja saradnje s Vije}em Evrope,
Interparlamentarnom unijom, Centralnoevropskom
inicijativom i Organizacijom za evropsku sigurnost i
saradnju, te drugim me|unarodnim organizacijama;
razmatra pitanja rada institucija BiH, nadle`nih za pitanja
vanjskih poslova i me|unarodnih odnosa;
razmatra aktivnosti stalnih ili privremenih delegacija
PSBiH u me|uparlamentarnim institucijama;
razmatra pitanja davanja i otkazivanja saglasnosti za
ratifikaciju me|unarodnih ugovora.

(2) Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti me|unarodnih i


vanjskih poslova.
^lan 43.
(Komisija za vanjsku trgovinu i carine)
(1) Komisija za vanjsku trgovinu i carine razmatra pitanja koja se
odnose na:
a)
b)
c)
50

vanjskotrgovinsku politiku;
sporazume o me|unarodnoj trgovini;
carinsku politiku;

d)
e)
f)

tarife, propise i zakone iz svoje oblasti;


me|unarodne obaveze Bosne i Hercegovine;
odnose s me|unarodnim trgovinskim institucijama.

(2) Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti vanjske trgovine i


carina.
^lan 44.
(Komisija za finansije i bud`et)
(1) Komisija za finansije i bud`et razmatra pitanja koja se odnose na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Centralnu banku BiH;


vanjski dug,
finansiranje institucija BiH;
fiskalnu i kreditnu politiku;
bankarstvo, osim politike bankarstva;
funkcioniranje finansijskih institucija na nivou Bosne i
Hercegovine;
propise u oblasti finansija i bud`eta,
razmatranje, izvr{enje i nadzor izvr{enja bud`eta;
razmatranje odluka o zadu`ivanju, reprogramiranju dugova
i drugim nov~anim obavezama Bosne i Hercegovine;
izvje{taje Ureda za reviziju institucija BiH.

(2) Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti ekonomije, finansija


i bud`eta.
^lan 45.
(Komisija za saobra}aj i komunikacije)
(1) Komisija za saobra}aj i komunikacije razmatra pitanja koja se
odnose na:
51

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

putne isprave;
boravak i kretanje stranaca;
odnose s Interpolom;
uspostavljanje i funkcioniranje zajedni~kih i me|unarodnih
komunikacija;
reguliranje me|uentitetskog saobra}aja;
kontrolu zra~nog saobra}aja;
kontrolu frekvencija.

(2) Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti saobra}aja i


komunikacija.
^lan 46.
(Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova)
(1) Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova razmatra
pitanja koja se odnose na:
a)

b)

c)

d)

e)

52

pitanja u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova u


Bosni i Hercegovini - posebno u vezi s unapre|ivanjem
statusa `ena u Bosni i Hercegovini;
podsticanje aktivnosti u institucijama BiH na provo|enju
Platforme za akciju Pekin{ke deklaracije (^etvrta svjetska
konferecija o `enama 1995.) u 12 kriti~kih sfera;
podsticanje i koordinaciju aktivnosti s entitetskim
parlamentima na unapre|ivanju statusa `ena i provo|enju
Platforme za akciju Pekin{ke deklaracije;
razmatranje predlo`enih zakona i drugih propisa sa
stanovi{ta ravnopravnosti spolova i spre~avanja
diskriminacije `ena;
razmatranje prijedloga dokumenata i izvje{taja institucija
BiH koji se odnose na ostvarivanje ravnopravnosti spolova

f)

i provo|enja Platforme za akciju Pekin{ke deklaracije u


cjelini, odnosno po pojedinim oblastima;
razmatranje pripreme za u~e{}e delegacija Bosne i
Hercegovine na me|unarodnim skupovima kad se razmatra
provo|enje Pekin{ke deklaracije (UN, Pakt stabilnosti i sl.)

(2) Komisija razmatra i druga pitanja u vezi s ostvarivanjem


ravnopravnosti spolova.
Odjeljak E. Op}e odredbe o zajedni~kim komisijama
^lan 47.
(Zajedni~ke komisije)
(1) Zajedni~ke komisije domovima daju svoja mi{ljenja, podnose
prijedloge i izvje{taje i obavljaju druge poslove kako je
propisano poslovnicima oba doma. Zajedni~ke komisije
odlu~uju i o pitanjima koja im domovi prenesu u nadle`nost, s
tim {to se na zajedni~ke komisije ne mo`e prenijeti nadle`nost
za usvajanje zakona.
(2) Domovi svojim zaklju~kom mogu, na prijedlog poslanika,
delegata i klubova poslanika i delegata, osnovati privremene
zajedni~ke komisije, radi pra}enja, razmatranja i istra`ivanja
specifi~nih pitanja, kao i za pripremu i prezentiranje prijedloga
za usvajanje zakona ili drugih akata iz nadle`nosti oba doma.
^lan 48.
(Broj i struktura ~lanova, predsjedavaju}i
i anga`iranje stru~njaka u zajedni~kim komisijama)
(1) Zajedni~ka komisija ima 12 ~lanova, od kojih se {est bira iz
Doma a {est iz Doma naroda, s tim da se dvije tre}ine ~lanova
biraju s teritorije Federacije BiH, a jedna tre}ina s teritorije
Republike Srpske.
53

(2) Prvu sjednicu zajedni~ke komisije sazivaju predsjedavaju}i oba


doma.
(3) Zajedni~ka komisija me|u svojim ~lanovima bira
predsjedavaju}eg, te prvog i drugog zamjenika
predsjedavaju}eg, koji se biraju iz reda tri konstitutivna
naroda. Predsjedavaju}i i prvi zamjenik predsjedavaju}eg ne
mogu biti ~lanovi istog doma.
(4) Zajedni~ke komisije mogu zatra`iti povremenu pomo}
stru~njaka, u skladu s ~lanom 30. stav (3) Poslovnika.
^lan 49.
(Definicija kvoruma i na~in dono{enja odluka
u zajedni~kim komisijama)
(1) Kvorum za rad komisije ~ini sedam ~lanova komisije, od ~ega
je najmanje polovina ~lanova komisije iz svakog doma, uz uslov
da ta ve}ina obuhvata najmanje po jednog predstavnika svakog
konstitutivnog naroda iz Doma naroda.
(2) Zajedni~ka komisija odlu~uje prostom ve}inom, uz uslov da ona
obuhvata najmanje jednu tre}inu ~lanova svakog doma i po
jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda. Izuzetno od
ove odredbe, Zajedni~ka komisija za administrativne poslove,
kada donosi kona~ne odluke, primjenjuje odredbu ~lana 79.
Poslovnika, gdje je neophodna propisana entitetska ve}ina, s tim
da predsjedavaju}i te prvi i drugi zamjenik predsjedavaju}eg
nastoje posti}i saglasnost.
^lan 50.
(Izvje{taji zajedni~kih komisija)
Zajedni~ke komisije podnose izvje{taj o svom radu po potrebi, a
najmanje jednom godi{nje.
54

^lan 51.
(Struktura ~lanstva i predsjedavaju}ih
zajedni~kih komisija po domovima)
U zajedni~kim komisijama domovi imaju jednu polovinu, a najmanje
jednu tre}inu predsjedavaju}ih.
^lan 52.
(Primjena odredbi poslovnika domova na zajedni~ke komisije)
Zajedni~ka komisija primjenjuje u svom radu ostale op}e odredbe
poslovnika domova o radu komisija.
Odjeljak F. Stalne zajedni~ke komisije
^lan 53.
(Stalne zajedni~ke komisije)
Domovi imaju sljede}e stalne zajedni~ke komisije:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zajedni~ku komisiju za odbranu i sigurnost BiH;


Zajedni~ku sigurnosno-obavje{tajnu komisiju za nadzor
nad radom Obavje{tajno-sigurnosne agencije BiH;
Zajedni~ku komisiju za ekonomske reforme i razvoj;
Zajedni~ku komisiju za evropske integracije,
Zajedni~ku komisiju za administrativne poslove;
Zajedni~ku komisiju za ljudska prava, prava djeteta, mlade,
imigraciju, izbjeglice, azil i etiku.
^lan 54.
(Zajedni~ka komisija za odbranu i sigurnost BiH)

(1) Zajedni~ka komisija za odbranu i sigurnost BiH:


a)

razmatra i prati provo|enje sigurnosne i odbrambene


politike Bosne i Hercegovine;
55

b)

c)
d)
e)

f)

g)

56

prati rad i razmatra izvje{taje Stalnog komiteta za vojna


pitanja, Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva sigurnosti
BiH i drugih izvr{nih tijela koja se bave pitanjima iz oblasti
sigurnosti i odbrane, i o tome izvje{tava PSBiH, s posebnim
osvrtom na izvje{taje, kratkoro~ne i dugoro~ne planove u
vezi sa strukturom Oru`anih snaga BiH, kadrovskom
politikom i regrutiranjem, pla}ama i naknadama,
obrazovanjem i obukom pripadnika Oru`anih snaga BiH,
profesionalnim pona{anjem i eti~kim standardima za civilno
i vojno osoblje, opremanjem vojske, radom vojne industrije,
nabavkom sredstava i uvozom i izvozom oru`ja i vojne
opreme, materijalnom pomo}i i ugovorima sa stranim
firmama koje pru`aju usluge odbrambenim institucijama na
komercijalnoj osnovi, borbenom gotovosti, vojnim
vje`bama i operacijama uklju~uju}i izvr{enje me|unarodnih
obaveza i me|unarodne operacije podr{ke miru;
razmatra zakone i amandmane na zakone iz nadle`nosti
Komisije;
razmatra i dostavlja mi{ljenja i preporuke, izmjene i dopune
na prijedlog bud`eta za odbranu;
razmatra izvje{taje o izvr{enju bud`eta za odbranu, kao i
izvje{taje o reviziji institucija iz oblasti odbrambene i
sigurnosne politike BiH;
razmatra pitanja saradnje Bosne i Hercegovine s
Ujedinjenim narodima, Organizacijom za sigurnost i
saradnju u Evropi, NATO-om, Paktom stabilnosti
Jugoisto~ne Evrope i drugim organizacijama i zemljama u
oblasti sigurnosti i odbrane;
razmatra aktivnosti stalnih i privremenih delegacija Bosne i
Hercegovine u me|unarodnim i me|uparlamentarnim
institucijama iz oblasti sigurnosti i odbrane;

h)

i)

razmatra i dostavlja mi{ljenja PSBiH o ratifikaciji i


provo|enju me|unarodnih ugovora iz oblasti sigurnosti i
odbrane;
ostvaruje saradnju s nadle`nim parlamentarnim komisijama
entiteta Bosne i Hercegovine, drugih dr`ava, kao i s
me|unarodnim organizacijama i drugim tijelima iz oblasti
odbrane.

(2) Zajedni~ka komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti sigurnosti


Bosne i Hercegovine.
^lan 55.
(Zajedni~ka sigurnosno - obavje{tajna komisija za nadzor
nad radom Obavje{tajno - sigurnosne agencije BiH)
(1) Zajedni~ka sigurnosno - obavje{tajna komisija za nadzor nad
radom Obavje{tajno - sigurnosne agencije BiH:
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

nadzire zakonitost rada Agencije;


raspravlja i daje mi{ljenja o imenovanju generalnog
direktora i zamjenika generalnog direktora;
razmatra izvje{taje predsjedavaju}eg o pitanjima iz njegove
nadle`nosti, uklju~uju}i mjere preduzete radi rje{avanja
svih problema u Agenciji utvr|enih prilikom provo|enja
inspekcijske kontrole, revizije ili istrage;
razmatra izvje{taje generalnog direktora o radu i
tro{kovima Agencije, te posebno analizira na~in tro{enja
bud`etskih sredstava;
daje mi{ljenja o detaljnom prijedlogu bud`eta Agencije;
razmatra izvje{taje glavnog inspektora;
zahtijeva od zaposlenih u Agenciji da, uz pomo}
predsjedavaju}eg, osiguraju stru~ne savjete kada je to
potrebno radi provo|enja nadzora;
57

h)

provodi istrage o radu Agencije.

(2) Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti rada Agencije u


skladu sa Zakonom o Obavje{tajno - sigurnosnoj agenciji BiH,
kao i drugim posebnim zakonima iz kojih proisti~e odgovaraju}a
nadle`nost.
^lan 56.
(Zajedni~ka komisija za ekonomske reforme i razvoj)
(1) Zajedni~ka komisija za ekonomske reforme i razvoj razmatra
pitanja koja se odnose na:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

ekonomske reforme koje su u nadle`nosti institucija BiH;


prijedloge reformi ili inicijative za izmjene zakona koje }e
Komisiji dostavljati: predstavnici gra|anskog dru{tva,
odnosno udru`enja privrednika, unije poslodavaca,
sindikata, agencija za regionalni razvoj, udru`enja gra|ana
ili drugih nevladinih interesnih grupa;
monetarnu politiku;
politiku vanjskog zadu`ivanja;
odnose s me|unarodnim finansijskim institucijama;
politiku i program rekonstrukcije i razvoja Bosne i
Hercegovine;
definiranje mjera ekonomske politike;
fiskalnu i kreditnu politiku Bosne i Hercegovine;
politiku bankarstva;
statistiku, mjere i standarde.

(2) Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti ekonomskih reformi,


rekonstrukcije i razvoja.

58

^lan 57.
(Zajedni~ka komisija za evropske integracije)
(1) Zajedni~ka komisija za evropske integracije razmatra pitanja
koja se odnose na:
a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)
i)
j)
k)

raspravljanje op}ih pitanja koja su u vezi s evropskim


integracijama;
pra}enje izvr{avanja prava i obaveza Bosne i Hercegovine
proiza{lih iz me|unarodnih ugovora koji se odnose na
Vije}e Evrope;
koordiniranje rada mati~nih radnih tijela u vezi s evropskim
integracijama i dostavljanje mi{ljenja, preporuka i
upozorenja tim tijelima;
analiziranje posljedica integracijske strategije za Bosnu i
Hercegovinu i priprema sveobuhvatnih izvje{taja;
nadziranje izrade studije izvodljivosti i pra}enje provo|enja
pretpristupne (Proces stabilizacije i pridru`ivanja) i
pristupne strategije Bosne i Hercegovine;
nadziranje provo|enja uskla|ivanja zakona Bosne i
Hercegovine s acquis communautaire (pozitivnom
legislativom EU) kada Komisija stekne uslove za to;
sara|ivanje s institucijama u Bosni i Hercegovini (posebno
s Direkcijom za evropske integracije BiH), institucijama
EU i drugih zemalja u vezi s pitanjima integracije;
organiziranje prezentacije javnog mi{ljenja o pitanjima
integracije;
prikupljanje, pohranjivanje i sistematsko prezentiranje
~lanovima Komisije informacija u vezi s EU;
nadziranje kori{tenja dodijeljenih sredstava EU;
obavljanje drugih poslova u vezi s evropskim pitanjima
koja ne spadaju u nadle`nost ostalih radnih tijela;
59

l)

odr`avanje javnog saslu{anja u vezi s pitanjima evropskih


integracija radi prikupljanja mi{ljenja i stavova predstavnika
civilnog dru{tva, nevladinih organizacija, intelektualaca, kao
i vladinih i nevladinih eksperata u odre|enim oblastima.

(2) Zajedni~ka komisija razmatra i druga pitanja u vezi s


evropskim integracijama.
^lan 58.
(Zajedni~ka komisija za administrativne poslove)
(1) Zajedni~ka komisija za administrativne poslove:
a)
b)

c)

d)

e)

60

usvaja akte koji reguliraju visinu pla}a i naknada za sve


zaposlene u PSBiH;
usvaja akte koji reguliraju visinu naknada za specifi~ne
materijalne tro{kove zaposlenih u PSBiH, donosi
pojedina~ne akte o pla}ama i naknadama materijalnih i
drugih tro{kova, naknadama i dnevnicama za anga`iranje
stru~njaka i svjedoka, kao i naknadama odre|enih
materijalnih tro{kova savjetnika;
u saradnji s nadle`nim tijelima oba doma, prati i razmatra
izvje{taje o izvr{enju bud`eta PSBiH i o tome obavje{tava
domove te donosi sve akte PSBiH kojima se regulira
tro{enje, odnosno kori{tenje sredstava utvr|enih bud`etom
PSBiH;
obavlja aktivnosti u vezi s nekretninama u vlasni{tvu
PSBiH, a posebno o kori{tenju stanova za zaposlene u
PSBiH i raspolaganju stanovima; odlu~uje o njihovoj
dodjeli na kori{tenje, zamjeni i jednokratnom prijenosu
prava kori{tenja, u skladu sa zakonom;
odlu~uje o dodjeli privremenog smje{taja zaposlenim u
skladu sa zakonom i aktima PSBiH;

f)

g)
h)
i)

j)

daje saglasnost na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji


Sekretarijata, u skladu s Odlukom o organizaciji
Sekretarijata koju donosi PSBiH;
daje prijedlog i mi{ljenje o promjeni organizacije
Sekretarijata;
definira uslove za kori{tenje automobila u obavljanju
slu`benih du`nosti;
na osnovu godi{njih izvje{taja klubova o utro{ku sredstava
i iskazanih godi{njih potreba klubova, odlu~uje i godi{nje
izvje{tava Dom o preraspodjeli finansijskih sredstava,
prostorija, kao i administrativnih, tehni~kih i drugih usluga
za rad klubova;
utvr|uje kriterije za anga`iranje stru~njaka i svjedoka za
potrebe komisija i drugih radnih tijela Doma.

(2) Komisija razmatra i druga administrativna pitanja iz nadle`nosti


domova, u skladu s poslovnicima domova.
^lan 59.
(Zajedni~ka komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade,
imigraciju, izbjeglice, azil i etiku)
(1) Zajedni~ka komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade,
imigraciju, izbjeglice, azil i etiku razmatra pitanja koja se
odnose na:
a)

b)

ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda,


zagarantiranih Ustavom BiH i zakonodavstvom BiH, od
dr`avnih organa, javnih institucija i organizacija koje
primjenjuju javna ovla{tenja, u slu~ajevima koje iznese
Ombudsmen, gra|ani i entiteti, te o tome obavje{tava
domove;
dr`avljanstvo;
61

c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)

k)

62

imigraciju, izbjeglice i azil;


provo|enje aneksa 6. i 7. Op}eg okvirnog sporazuma za mir
u Bosni i Hercegovini;
razvoj i probleme u realizaciji i za{titi ljudskih prava i
sloboda, te mjere za njihovu efikasniju za{titu. Komisija
ne}e razmatrati pitanja koja su u toku rje{avanja na
sudovima i druge sporove, osim ako se radi o
neprihvatljivom ka{njenju u postupku ili evidentnoj
zloupotrebi vlasti i samovolji na koju uka`e Ombudsmen;
prijedloge koje dostave gra|ani, uz obavje{tavanje
podnosioca o ishodu;
peticije u vezi s povredama ljudskih prava i osnovnih
sloboda, usvajaju}i odgovaraju}e mjere i obavje{tavaju}i
podnosioca i domove o usvojenim odlukama;
saradnju s Komisijom za ljudska prava (predvi|enom
Aneksom 6.) i Komisijom za raseljena lica i izbjeglice
(predvi|enom Aneksom 7. Op}eg okvirnog sporazuma za
mir), kao i komisijama za ljudska prava u Parlamentu
Federacije BiH i Narodnoj skup{tini Republike Srpske;
razmatranje pitanja u vezi s ostvarivanjem prava djeteta posebno pobolj{anjem statusa djeteta u Bosni i
Hercegovini;
podsticanje aktivnosti u institucijama BiH na provo|enju
Konvencije o pravima djeteta, kao i podsticanje i
ostvarivanje saradnje s komisijama entitetskih parlamenata
na pobolj{anju statusa djeteta i provo|enje Konvencije o
pravima djeteta;
razmatranje predlo`enih zakona i drugih propisa sa
stanovi{ta prava djeteta i spre~avanje diskriminacije prava
djeteta;

l)

razmatranje pitanja u vezi s ostvarivanjem prava mladih posebno unapre|enjem prava mladih u Bosni i
Hercegovini;
m) podsticanje aktivnosti u institucijama BiH na usvajanju i
provo|enju najzna~ajnijih me|unarodnih dokumenata o
pitanju mladih;
n) razmatranje prijedloga dokumenata i izvje{taja institucija
BiH koji se odnose na prava djeteta i na pitanja mladih, te
razmatranje priprema za u~e{}e delegacija Bosne i
Hercegovine na me|unarodnim skupovima kada se
razmatraju pitanja prava djeteta i pitanja mladih;
o) analiziranje izvje{taja o provo|enju Zakona o sukobu
interesa u institucijama vlasti BiH koje vr{i Izborna
komisija BiH;
p) upozoravanje izabranih zvani~nika PSBiH i Vije}a
ministara BiH na odredbe Zakona o sukobu interesa u
institucijama vlasti BiH radi njegove dosljedne primjene;
r) razmatranje sa Izbornom komisijom BiH mogu}ih
slu~ajeva kr{enja Zakona o sukobu interesa u institucijama
vlasti BiH izabranih zvani~nika PSBiH i Vije}a ministara
BiH;
s) pripremanje i utvr|ivanje prijedloga kodeksa pona{anja za
poslanike i delegate u PSBiH.
(2) Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti ljudskih prava, prava
djeteta, mladih, imigracije, izbjeglica, azila i etike.

63

POGLAVLJE IV. Sjednice Doma


i zajedni~ke sjednice oba doma
Odjeljak A. Radni plan Doma
^lan 60.
(Orijentacioni radni plan)
(1) Pro{ireni kolegij utvr|uje orijentacioni radni plan Doma za
jednogodi{nji period. Taj plan uklju~uje pitanja i rokove za
njihovu raspravu na plenarnim sjednicama.
(2) Radi izrade radnog plana, Pro{ireni kolegij zatra`it }e od
Predsjedni{tva BiH, Vije}a ministara BiH, komisija i klubova
poslanika da iznesu prijedloge i mi{ljenja u roku koji odredi
Kolegij.
(3) Imaju}i u vidu sve ove prijedloge i bilo koje drugo pitanje koje
je ve} u postupku, sekretar Doma dostavlja Pro{irenom kolegiju
prijedlog radnog plana na razmatranje. Kad usvoji radni plan,
Pro{ireni kolegij ga dostavlja poslanicima i drugim tijelima
navedenim u stavu (2) ovog ~lana.
^lan 61.
(Kalendar)
Pro{ireni kolegij utvr|uje kalendar za idu}i mjesec, uklju~uju}i
datume ili sedmice u kojima su predvi|ene plenarne sjednice.
Kalendar se dostavlja poslanicima, komisijama Doma,
Predsjedni{tvu BiH i Vije}u ministara BiH.

64

Odjeljak B. Sazivanje sjednice, predlaganje


i utvr|ivanje dnevnog reda
^lan 62.
(Sazivanje sjednice Doma)
(1) Predsjedavaju}i, u dogovoru sa zamjenicima predsjedavaju}eg,
saziva sjednicu Doma i predla`e dnevni red poslanicima prema
radnom planu.
(2) Poziv za sjednicu Doma dostavlja se poslaniku deset dana prije
dana odr`avanja planirane sjednice, osim ako ovim poslovnikom
nije druga~ije propisano. Dnevni red, materijal pripremljen za
sjednicu i, ako je to slu~aj, zapisnik prethodne sjednice
dostavljaju se poslaniku s pozivom za sjednicu.
(3) U hitnim slu~ajevima i na zahtjev najmanje deset poslanika,
zamjenika predsjedavaju}eg ili prema vlastitoj odluci,
predsjedavaju}i mo`e sazvati sjednicu u roku kra}em od deset
dana. U tom slu~aju, dnevni red sjednice mo`e biti predlo`en za
vrijeme njenog odr`avanja.
^lan 63.
(Sazivanje sjednice Doma - zamjenik predsjedavaju}eg)
(1) Zamjenik predsjedavaju}eg Doma saziva sjednicu ako je
predsjedavaju}i sprije~en da sazove sjednicu Doma.
(2) Ako predsjedavaju}i Doma ne sazove sjednicu u roku iz ~lana
62. stav (3) ovog poslovnika, zamjenik predsjedavaju}eg saziva
sjednicu Doma najkasnije u roku od sedam dana.
^lan 64.
(Obavezne ta~ke dnevnog reda)
(1) Pro{ireni kolegij uvr{tava u dnevni red prijedlog zakona s
65

mi{ljenjima iz ~l. 105. stav (1), odnosno izvje{tajem iz ~lana


117., te svaku drugu ta~ku koja je obavezna, u skladu s ovim
poslovnikom.
(2) Obavezna ta~ka je ona koja je pro{la proceduru u skladu s
Poslovnikom.
(3) Pro{ireni kolegij uvr{tava u dnevni red i druga pitanja koja su
ovla{teni predlaga~i dostavili Domu i koja spadaju u njegovu
nadle`nost.
(4) Kolegij ne uvr{tava u dnevni red druga pitanja iz stava (3) ovog
~lana, za koja nadle`na komisija nije dostavila mi{ljenje.
^lan 65.
(Predlaganje nove i izostavljanje neobavezne ta~ke
dnevnog reda)
(1) Na po~etku sjednice, poslanik kao i svaki ovla{teni predlaga~
ima pravo tra`iti izostavljanje neobavezne ta~ke i predlaganje
nove. Izostavljanje obaveznih ta~aka iz ~lana 64. stav (1) ovog
poslovnika nije dozvoljeno.
(2) Poslanik ne mo`e izlagati du`e od tri minute ni elaborirati
su{tinu pitanja koje je predlo`eno kao ta~ka dnevnog reda, ako
Kolegij, na zahtjev poslanika, ne odlu~i druga~ije.
^lan 66.
(Usvajanje dnevnog reda)
Ako nisu predlo`ene izmjene dnevnog reda, smatra se da ga je Dom
usvojio. U slu~aju da su predlo`ene izmjene dnevnog reda i nakon {to
poslanici izraze svoje stavove u vezi s tim prijedlogom, Dom glasa o
svakoj predlo`enoj promjeni. Glasa se redoslijedom kojim su
poslanici predlagali izmjene.
66

Odjeljak C. Definicija kvoruma, predsjedavanje


i u~e{}e u radu
^lan 67.
(Utvr|ivanje kvoruma)
(1) Na po~etku sjednice, i u svakom trenutku - na zahtjev klubova
poslanika, predsjedavaju}i utvr|uje da li ima kvoruma i o tome
obavje{tava Dom.
(2) Kvorum ~ine 22 poslanika, uz uslov da je prisutna najmanje po
jedna tre}ina poslanika iz svakog entiteta, osim ako za
odlu~ivanje o pojedinim pitanjima Ustavom BiH i ovim
poslovnikom nije druga~ije odre|eno.
(3) Ako se utvrdi da nema kvoruma, predsjedavaju}i odre|uje
pauzu u trajanju do 60 minuta, tokom koje poku{ava na}i
rje{enje.
^lan 68.
(Prisustvo sjednicama ~lanova Predsjedni{tva BiH,
Vije}a ministara BiH, predlaga~a i zvani~nih gostiju)
(1) ^lanovi Predsjedni{tva BiH mogu, a ~lanovi Vije}a ministara
BiH imaju pravo i du`nost u~estvovati na sjednicama Doma.
(2) U slu~aju odsustva predlaga~a sa sjednice Doma, Dom mo`e
odlu~iti da raspravu vodi i bez prisustva predlaga~a.
(3) Zvani~ni gosti koje pozove predsjedavaju}i mogu u~estvovati u
radu sjednice u skladu s ovim poslovnikom.
^lan 69.
(Prijava za u~e{}e u raspravi i du`ina rasprave)
(1) Svaki poslanik ili drugi u~esnik sjednice Doma mo`e govoriti
67

kad zatra`i i dobije rije~ od predsjedavaju}eg, ali ne du`e od 10


minuta.
(2) Predlaga~ zakona ima pravo i obavezu da prije po~etka rasprave
obrazlo`i prijedlog zakona u trajanju do 15 minuta.
(3) Prijave za u~e{}e u raspravi mogu se podnijeti do kraja rasprave.
(4) Predsjedavaju}i daje rije~ poslanicima redoslijedom kojim su se
prijavili.
^lan 70.
(Rasprava o povredi Poslovnika i korekcija citata)
(1) Predsjedavaju}i daje rije~ poslaniku koji `eli govoriti o povredi
Poslovnika ili o nepridr`avanju utvr|enog dnevnog reda, nakon
{to je on zatra`i. Izno{enje primjedbe u vezi s tim ne mo`e trajati
du`e od tri minute, nakon ~ega predsjedavaju}i rje{ava ovo
pitanje.
(2) Poslanik mo`e tra`iti rije~ kako bi korigirao citat koji je neta~no
naveden i koji mo`e biti uzrok nesporazuma ili tra`i obja{njenje.
Predsjedavaju}i daje rije~ poslaniku nakon {to lice ~ija je izjava
prouzrokovala potrebu za obja{njenjem zavr{i svoju diskusiju. U
tom slu~aju, poslanik se mora ograni~iti na korekciju, odnosno
obja{njenje, koje ne mo`e trajati du`e od tri minute.
^lan 71.
(Odstupanje od dnevnog reda)
Poslanik ili drugi u~esnik u raspravi mo`e govoriti samo o pitanju
koje se razmatra u skladu s utvr|enim dnevnim redom. Ako odstupi
od dnevnog reda, predsjedavaju}i ga upozorava. Ako se i nakon ovog
upozorenja ne bude pridr`avao dnevnog reda, predsjedavaju}i mu
uskra}uje pravo da govori.
68

^lan 72.
(U~e{}e predsjedavaju}eg u raspravi)
Ako `eli u~estvovati u raspravi, predsjedavaju}i napu{ta mjesto
predsjedavaju}eg i izlazi za govornicu. Za to vrijeme sjednicom
predsjedava prvi zamjenik predsjedavaju}eg.
Odjeljak D. Odr`avanje reda
^lan 73.
(Odr`avanje reda za vrijeme sjednice)
(1) Predsjedavaju}i odr`ava red za vrijeme sjednice. Svi prisutni
obavezni su se pridr`avati njegovih uputstava i instrukcija.
(2) Predsjedavaju}i mo`e upozoriti poslanika koji svojim
pona{anjem ili govorom za vrijeme sjednice ne po{tuje red ili
odredbe ovog poslovnika.
(3) Poslaniku koji je tokom iste sjednice dva puta upozoren zbog
nepo{tivanja reda i odredbi ovog poslovnika uskra}uje se pravo
da govori - ako i dalje bude ometao red i primjenu ovog
poslovnika.
(4) Predsjedavaju}i mo`e, nakon konsultacija sa zamjenicima
predsjedavaju}eg, odlu~iti da bilo ko od prisutnih napusti salu
ako ne po{tuje red.
^lan 74.
(Prekid sjednice)
Ako predsjedavaju}i ocijeni da nije u stanju odr`avati red za vrijeme
sjednice, on }e, u dogovoru sa zamjenicima predsjedavaju}eg,
donijeti odluku da prekida sjednicu i da je nastavlja nakon {to stvori
neophodne uslove za nastavak rada. Prekid sjednice ne smije trajati
du`e od jednog sata.
69

Odjeljak E. Tok sjednice


^lan 75.
(Zapisnik)
(1) Zapisnik sjednice predla`e se na usvajanje na sljede}oj sjednici.
(2) Poslanik ima pravo dati primjedbe na zapisnik, ali ne du`e od tri
minute.
(3) Odluke o opravdanosti primjedbi na zapisnik usvajaju se na
sjednici bez rasprave. Ako su primjedbe usvojene, u zapisnik se
unose odgovaraju}e izmjene.
(4) Zapisnik ili dio zapisnika na koji nisu iznesene primjedbe smatra
se usvojenim.
(5) Usvojeni zapisnik potpisuju predsjedavaju}i i sekretar Doma.
^lan 76.
(Rasprava o ta~kama dnevnog reda)
(1) Svaka ta~ka dnevnog reda razmatra se prije dono{enja odluke o
njoj, osim ako je ovim poslovnikom propisano da se odluka o
odre|enom pitanju donosi bez rasprave.
(2) Kad iz rasprave o ta~ki dnevnog reda proistekne vi{e prijedloga
zaklju~aka o istom pitanju, predsjedavaju}i daje na glasanje
prijedloge zaklju~aka redoslijedom predlaganja. Nakon {to se
prvo izjasni o prijedlozima poslanika, Dom glasa u cjelini o
prijedlogu materijala koji razmatra.
(3) Rasprava o izvje{tajima o ustavnim amandmanima, predlo`enim
zakonima i drugim pitanjima sastoji se iz dva dijela: op}e
rasprave i rasprave o pojedinostima.
70

^lan 77.
(Pauza)
(1) Bilo koji klub poslanika ima pravo zatra`iti pauzu do 30 minuta
za svaku odgovaraju}u ta~ku. Predsjedavaju}i je du`an odmah
dati pauzu ako nije po~elo glasanje.
(2) Ako klub poslanika zatra`i pauzu du`u od 30 minuta,
predsjedavaju}i ovaj prijedlog stavlja na glasanje.
Odjeljak F. Dono{enje odluka
^lan 78.
(Neprenosivost glasa)
Glas svakog poslanika je li~an i ne mo`e se prenositi.
^lan 79.
(Dono{enje odluka)
(1) Odluke u Domu donose se ve}inom glasova poslanika koji su
prisutni i glasaju. Suzdr`ani glasovi ubrajaju se u kvorum i ne
dodaju se glasovima koji su "za", odnosno "protiv". Poslanici
ula`u napore kako bi ve}ina uklju~ivala najmanje jednu tre}inu
poslanika s teritorije svakog entiteta, osim ako je druga~ije
predvi|eno Ustavom BiH i ovim poslovnikom.
(2) Ako se poslanik prilikom glasanja ne izjasni "za", "protiv" ili
''suzdr`an'', a prisutan je u sali prilikom glasanja, smatra se
"suzdr`anim".
(3) U svim slu~ajevima, broj prebrojanih glasova mora biti najmanje
jednak kvorumu propisanom u ~lanu 67. stav (2) ovog
poslovnika, osim ako Ustavom BiH i ovim poslovnikom nije
druga~ije predvi|eno.
71

^lan 80.
(Procedure kada ve}ina ne sadr`i jednu tre}inu glasova
s teritorije svakog entiteta)
(1) Ako ve}ina glasova ne sadr`i jednu tre}inu glasova s teritorije
svakog entiteta, predsjedavaju}i mo`e odrediti pauzu u trajanju
do 60 minuta, tokom koje Kolegij, u saradnji s predsjedavaju}im
klubova i nezavisnim poslanicima, poku{ava na}i rje{enje.
(2) Ako sporno pitanje nije rije{eno nakon pauze iz stava (1) ovog
~lana, predsjedavaju}i saziva Kolegij, koji, rade}i kao komisija,
nastoji u roku od tri dana posti}i saglasnost.
(3) Ako Kolegij uspije posti}i saglasnost, o tome se obavje{tava
Dom, nakon ~ega se glasa u skladu s ~lanom 79. Poslovnika.
(4) Ako Kolegij ne uspije posti}i saglasnost ili ako postigne
saglasnost novim rje{enjem koje nije bilo predmet glasanja u
Domu, odluku donosi ve}ina od ukupnog broja poslanika koji su
prisutni i koji glasaju, uz uslov da glasovi protiv ne sadr`e dvije
tre}ine ili vi{e poslanika izabranih iz svakog entiteta.
(5) U slu~aju nedostatka kvoruma, ako nakon pauze predsjedavaju}i
utvrdi ili glasanje poka`e da i dalje nema kvoruma, razmatrano
pitanje odga|a se za narednu sjednicu.
^lan 81.
(Na~ini glasanja)
Glasanje u Domu obavlja se:
a) elektronski,
b) podizanjem glasa~kog kartona,
c) prozivanjem.

72

^lan 82.
(Elektronski sistem glasanja)
(1) U Domu se koristi elektronski sistem glasanja, koji registrira i
prikazuje ukupan broj glasova "za", broj glasova "protiv" i broj
"suzdr`anih" glasova. Na ekranu je prikazan glas svakog
poslanika zelenom ("za"), crvenom ("protiv") i bijelom
("suzdr`an") bojom, kao i sivom bojom prazna mjesta poslanika
koji ne prisustvuju sjednici. Elektronski sistem glasanja
registrira da li ima kvoruma i da li ve}ina, ako postoji, sadr`i
najmanje jednu tre}inu glasova poslanika s teritorije svakog
entiteta. Nakon glasanja, na ekranu se vide rezultati.
(2) Ako se glasanje provede nakon postupka tra`enja saglasnosti iz
~lana 80.st. (2) i (4) ovog poslovnika, elektronski sistem glasanja
registrira i prikazuje ukupan broj glasova "za", glasova "protiv"
i "suzdr`anih" glasova, kao i da li glasovi protiv sadr`e dvije
tre}ine ili vi{e glasova poslanika izabranih iz svakog entiteta.
(3) Kada se glasa o amandmanima na Ustav BiH, odobravanju
imenovanja predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH ili kada to
tra`i jedna tre}ina poslanika u Domu, elektronski sistem glasanja
registrira i na~in na koji je svaki poslanik glasao. Ova
informacija javno se objavljuje. Elektronski sistem omogu}ava i
tajno glasanje.
(4) Sve informacije na ekranu ispisuju se na jezicima koji su u
slu`benoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i odgovaraju}im
pismima.
^lan 83.
(Glasanje podizanjem glasa~kog kartona)
(1) Ako elektronski sistem glasanja nije u funkciji ili na zahtjev
jedne tre}ine poslanika u Domu, glasa se podizanjem ruke,
odnosno glasa~kog kartona.
73

(2) Uz pomo} zamjenika predsjedavaju}eg i sekretara Doma,


predsjedavaju}i konstatira koliko je glasova "za", koliko "protiv"
i koliko je "suzdr`anih" uzimaju}i u obzir ispunjenje drugih
zahtjeva iz ~lana 80. stav (1) ovog poslovnika.
^lan 84.
(Glasanje prozivanjem)
(1) Glasanje prozivanjem primjenjuje se kada predsjedavaju}i,
zamjenik predsjedavaju}eg li~no, ili na prijedlog predstavnika
kluba poslanika, odnosno svakog poslanika, ocijene da je to
neophodno kako bi se uklonile sumnje u regularnost rezultata
glasanja.
(2) U tom slu~aju, sekretar Doma osigurava prozivanje poslanika
pojedina~no. Svaki prozvani poslanik izja{njava se "za","protiv"
ili "suzdr`an". Prilikom prozivanja koristi se latini~ni - abecedni
redoslijed ako je predsjedavaju}i Bo{njak ili Hrvat, a azbu~ni }irili~ni redoslijed ako je predsjedavaju}i Srbin.
^lan 85.
(Saop}avanje rezultata glasanja)
Na kraju postupka glasanja predsjedavaju}i saop}ava koliko je
poslanika bilo "za", koliko "protiv" i koliko je "suzdr`anih", te
rezultate glasanja poslanika s teritorije svakog entiteta, kako je
predvi|eno ~lanom IV.3.d) Ustava BiH, i progla{ava kona~nu odluku
nakon glasanja.
Odjeljak G. Zapisnik i snimak rasprave
^lan 86.
(Elementi zapisnika)
(1) Zapisnik sadr`i podatke koji se odnose na: datum, mjesto i
74

vrijeme odr`avanja sjednice; razmatrana pitanja; imena i


zvani~ne du`nosti u~esnika u raspravama; rezultate glasanja i
usvojene odluke.
(2) Poslanik mo`e zahtijevati da njegova primjedba u vezi s
mogu}im kr{enjem Ustava BiH ili Poslovnika bude unesena u
zapisnik.
^lan 87.
(Objavljivanje zapisnika)
Zapisnici rasprava u Domu objavljuju se u cjelini.
^lan 88.
(Tonsko snimanje sjednica i transkript)
(1) Sjednice Doma tonski se snimaju, a mogu biti napravljene i
kratke zabilje{ke, radi izrade kona~nog transkripta sjednice.
(2) Kolegij preciznije regulira na~in pripremanja, ~uvanja,
objavljivanja i distribucije zvani~nog transkripta.
^lan 89.
(Autorizacija transkripta)
(1) Poslanik mo`e zatra`iti transkript svog govora na autorizaciju.
Od poslanika se o~ekuje da vrati autorizirani transkript. Prilikom
autorizacije poslanik ne smije unositi zna~ajnije izmjene u tekst
i izostavljati izra`ene misli.
(2) Ako poslanik ne dostavi ispravke u roku od 48 sati od trenutka
kada mu je transkript dostavljen, on se smatra autoriziranim.

75

Odjeljak H. Javnost rada


^lan 90.
(Javnost rada i pristup informacijama)
(1) Dom radi javno i na vrijeme, u potpunosti i objektivno,
obavje{tava javnost o svom radu. Pod istim uslovima Dom }e, u
skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH,
svim zainteresiranim osigurati pristup raspolo`ivim
informacijama.
(2) Kompletni zapisnici rasprava u Domu, zakonodavne kao i
najzna~ajnije aktivnosti u vezi s radom Doma i komisija Doma
dostupne su javnosti u elektronskoj formi, a u skladu s
mogu}nostima PSBiH, i u {tampanom glasilu.
(3) Izuzetak od navedenih informacija koje se objavljuju su
informacije za koje se mo`e o~ekivati da bi njihovo otkrivanje
izazvalo {tetu za legitimne ciljeve sljede}ih kategorija :
a)
b)
c)
d)

e)

vanjske politike, interesa odbrane i sigurnosti, kao i za{tite


javne sigurnosti;
interesa monetarne politike;
spre~avanja kriminala i svakog otkrivanja kriminala;
za{tite postupka dono{enja odluke javnog organa u davanju
mi{ljenja, savjeta ili preporuka javnog organa, zaposlenog
lica u javnom organu, ili svakog lica koje obavlja aktivnost
za ili u ime javnog organa, a ne obuhvata ~injeni~ne,
statisti~ke, nau~ne ili tehni~ke informacije;
druge izuzetke utvr|ene Zakonom o slobodi pristupa
informacijama u BiH;

(4) Dom objavljuje tra`enu informaciju bez obzira na utvr|eni


izuzetak u smislu stava (3) ovog ~lana, ako je to opravdano
76

javnim interesom, i uzima u obzir svaku korist i {tetu koje mogu


proiste}i iz toga, o ~emu odlu~uje Pro{ireni kolegij.
^lan 91.
(Objavljivanje akata i usvojenih prijedloga)
Prijedlozi i akti koje usvoji Dom mogu biti objavljeni u {tampi i
drugim sredstvima javnog informiranja.
^lan 92.
(Pristup sjednicama)
(1) Gra|anima i predstavnicima sredstava javnog informiranja
osiguran je pristup sjednicama Doma u, za njih, posebno
rezerviranom prostoru, kako je utvrdio Kolegij, u skladu s
mogu}nostima.
(2) Sjednice komisija otvorene su za javnost, ako komisija druga~ije
ne odlu~i.
(3) Sjednice ili dio sjednica na kojima se razmatraju pitanja iz ~lana
11. ovog poslovnika odr`avaju se bez prisustva predstavnika
sredstava javnog informiranja i javnosti.
^lan 93.
(Rezerviranje mjesta)
Osim mjesta rezerviranih za poslanike, odgovaraju}a mjesta
osigurana su za ~lanove Predsjedni{tva BiH, ~lanove Vije}a ministara
BiH i zvani~ne goste.

77

Odjeljak I. Zajedni~ke sjednice oba doma


^lan 94.
(Sazivanje i predsjedavanje)
(1) Zajedni~ku sjednicu oba doma sazivaju predsjedavaju}i
domova:
a)
b)
c)

u svim prilikama, prema ocjeni Zajedni~kog kolegija,


u sve~anim prilikama,
u izuzetnim okolnostima, na zahtjev Predsjedni{tva BiH.

(2) Zajedni~kom sjednicom oba doma naizmjeni~no predsjedavaju


predsjedavaju}i domova.
^lan 95.
(Poziv i dnevni red)
(1) Dnevni red zajedni~ke sjednice oba doma utvr|uje Zajedni~ki
kolegij.
(2) Poziv za zajedni~ku sjednicu domova dostavlja se poslanicima i
delegatima u rokovima utvr|enim poslovnicima domova.
^lan 96.
(Dono{enje odluka)
Prilikom dono{enja odluka domovi se izja{njavaju odvojeno i
primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na odlu~ivanje u
domu.

78

POGLAVLJE V. Aktivnosti Doma


Odjeljak A. Op}e odredbe
^lan 97.
(Rad Doma)
Dom radi u skladu sa Ustavom BiH, zakonom i odredbama ovog
poslovnika.
^lan 98.
(Aktivnosti Doma)
Dom obavlja sljede}e aktivnosti:
a) zakonodavnu,
b) informativnu,
c) kontrolnu,
d) unutra{nju regulaciju.
Odjeljak B. Osnovni zakonodavni postupak: inicijativa
^lan 99.
(Ovla{teni predlaga~)
Prijedlog zakona mo`e podnijeti svaki poslanik, komisije Doma,
zajedni~ke komisije, Dom naroda, kao i Predsjedni{tvo BiH i Vije}e
ministara BiH, u okviru svojih nadle`nosti.
^lan 100.
(Sadr`aj prijedloga zakona)
(1) Prijedlog zakona podnosi se u formi teksta prijedloga s
~lanovima. Predlaga~ zakona du`an je prijedlog zakona
istovremeno dostaviti u pisanoj i elektronskoj formi na jezicima
79

koji su u slu`benoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Izuzetno,


kada je poslanik predlaga~ zakona, mo`e dostaviti prijedlog
zakona u pisanoj i elektronskoj formi na jednom od jezika koji
je u slu`benoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.
(2) Uz prijedlog zakona dostavlja se obrazlo`enje koje sadr`i:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ustavni osnov za usvajanje zakona;


razloge za dono{enje zakona;
principe na kojima je prijedlog zasnovan;
finansijska i druga sredstva neophodna za provo|enje
zakona;
mi{ljenja institucija i organizacija koje su konsultirane
tokom izrade prijedloga;
bilo koje druge okolnosti koje bi Domu mogle pojasniti
razloge za dono{enje zakona.

(3) Uz prijedlog izmjena i/ili dopuna zakona ili drugog akta


prila`u se i odredbe, odnosno ~lanovi koji se mijenjaju,
odnosno dopunjavaju.
^lan 101.
(Podno{enje prijedloga zakona)
(1) Prijedlog zakona podnosi se predsjedavaju}em koji ga odmah
dostavlja Kolegiju.
(2) Kolegij u roku od sedam dana odlu~uje kojoj komisiji prijedlog
zakona treba dostaviti i dostavlja ga Ustavnopravnoj komisiji
radi davanja mi{ljenja o uskla|enosti sa Ustavom BiH i pravnim
sistemom te nadle`noj komisiji radi davanja mi{ljenja o
principima na kojima je zakon zasnovan. Istovremeno, Kolegij
dostavlja prijedlog zakona poslanicima, Vije}u ministara BiH i
Predsjedni{tvu BiH, kada oni nisu predlaga~i.
80

(3) Sekretari domova u dogovoru daju prijedlog kolegijima oba


doma radi odre|ivanja nadle`ne zajedni~ke komisije, o ~emu
odlu~uju kolegiji domova, u roku od sedam dana od dana
dostavljanja prijedloga zakona i dostavljaju ga subjektima
navedenim u stavu (2) ovog ~lana.
(4) Ako se ne ispune rokovi iz st. (1) i (2) ovog ~lana, Kolegij je
du`an obavijestiti Dom i predlaga~a zakona o razlozima
ka{njenja i predlo`iti nove rokove. O opravdanosti navedenih
razloga i prihvatanju novih rokova odlu~uje Dom.
(5) Ako je Dom dobio vi{e prijedloga zakona koji reguliraju ista
pitanja, Kolegij ih upu}uje u proceduru u skladu sa stavom (2)
ovog ~lana. Ako Vije}e ministara BiH nije predlaga~ zakona,
Kolegij zakone upu}uje Vije}u ministara BiH radi davanja
mi{ljenja u roku od 20 dana. Kada Dom dobije mi{ljenje Vije}a
ministara BiH o zakonu, zakon koji je dobio pozitivno mi{ljenje
ima prioritet u daljnjoj proceduri pred Domom.
(6) Kolegij poziva predlaga~e zakona iz stava (3) ovog ~lana da u
roku od sedam dana u~ine napor kako bi usaglasili svoje
prijedloge i jedan prijedlog zakona uputili u daljnju proceduru.
Ako predlaga~i ne postignu saglasnost, u daljnju parlamentarnu
proceduru upu}uje se prijedlog zakona koji je prvi dostavljen
Domu.
(7) Ako Vije}e ministara BiH, u roku utvr|enom stavom (5) ovog
~lana, ne dostavi mi{ljenje, nastavlja se parlamentarna
procedura po predlo`enim zakonima do zavr{etka postupka
pred Ustavnopravnom komisijom i nadle`nom komisijom,
saglasno stavu (6) ovog ~lana. Kada primi mi{ljenja
Ustavnopravne komisije i nadle`ne komisije, u dnevni red
sjednice Doma Kolegij uvr{tava zakon koji je prvi dostavljen
Domu. Do zavr{etka postupka pred Domom o prvom zakonu,
miruje postupak o ostalim predlo`enim zakonima.
81

^lan 102.
(Predlaga~ zakona - poslanik ili komisija Doma)
(1) Ako je predlaga~ zakona poslanik ili komisija Doma, a Kolegij
utvrdi da je nadle`na zajedni~ka komisija, prijedlog zakona
dostavlja se Zajedni~kom kolegiju.
(2) Nakon {to Zajedni~ki kolegij potvrdi da je nadle`na zajedni~ka
komisija, prijedlog zakona dostavlja se ustavnopravnim
komisijama domova.
(3) Nakon {to ustavnopravne komisije daju svoje mi{ljenje,
nastavlja se procedura pred zajedni~kom komisijom u skladu s
poslovnicima domova.
Odjeljak C. Osnovni zakonodavni postupak - komisijska faza
- Postupak u Ustavnopravnoj komisiji
i nadle`noj komisiji - prva faza
^lan 103.
(Usagla{enost prijedloga zakona sa Ustavom BiH)
Ustavnopravna komisija, nakon razmatranja usagla{enosti prijedloga
zakona sa Ustavom BiH i pravnim sistemom, dostavlja mi{ljenje
predsjedavaju}em Doma u roku od 15 dana nakon {to je primila
prijedlog zakona.
^lan 104.
(Prva faza pred nadle`nom komisijom)
Nadle`na komisija, razmatraju}i prijedlog zakona u prvoj fazi,
dostavlja mi{ljenje o principima predlo`enog zakona
predsjedavaju}em Doma u roku od 15 dana nakon {to je primila
prijedlog zakona, koji predsjedavaju}i upu}uje Domu.
82

^lan 105.
(Uvr{tavanje u dnevni red sjednice Doma)
(1) Kad primi mi{ljenja Ustavnopravne komisije i nadle`ne
komisije, dostavljena od predsjedavaju}eg Doma, Kolegij
uvr{tava prijedlog zakona u dnevni red sjednice Doma, koja }e
biti odr`ana u roku od 7 do 15 dana.
(2) Ako je predlaga~ zakona poslanik ili komisija Doma, Kolegij
mi{ljenje zajedni~ke komisije dostavlja Domu naroda s
prijedlogom zakona, koji }e s procedurom sa~ekati zavr{etak
postupka po prijedlogu zakona u Domu.
Odjeljak D. Osnovni zakonodavni postupak
Plenarna faza - prvo ~itanje
^lan 106.
(Op}a rasprava, principi, neophodnost dono{enja
i usagla{enost sa Ustavom BiH)
(1) Rasprava u Domu po~inje prvim ~itanjem koje se ti~e principa
na kojima je prijedlog zakona zasnovan i neophodnosti
dono{enja zakona, prema mi{ljenjima Ustavnopravne komisije i
nadle`ne komisije iz prve faze razmatranja.
(2) Predlaga~ ima pravo povu}i prijedlog zakona do zaklju~enja
rasprave o prijedlogu zakona u prvom ~itanju.
(3) Rasprava u prvom ~itanju zavr{ava se usvajanjem ili odbijanjem
prijedloga zakona u prvom ~itanju.
(4) Ako ocijeni da se radi o zakonu manjeg stepena slo`enosti, Dom
mo`e odlu~iti da prijedlog zakona razmatra i u drugom ~itanju,
bez razmatranja u nadle`noj komisiji - druga faza.
83

^lan 107.
(Rasprava u Domu kada je prvi izvje{taj nadle`ne
ili Ustavnopravne komisije negativan)
(1) Kada Kolegij primi mi{ljenja Ustavnopravne komisije i
nadle`ne komisije o prijedlogu zakona iz kojeg proizilazi da
komisija nije utvrdila uskla|enost sa Ustavom BiH i pravnim
sistemom, odnosno nije prihvatila principe predlo`enog
zakona, u kojem je komisija obavezna obrazlo`iti razloge
odbijanja, Kolegij uvr{tava prijedlog zakona s mi{ljenjima
komisija u dnevni red sjednice Doma, koja }e biti odr`ana u
roku od 7 do 15 dana.
(2) Ako Dom prihvati mi{ljenja Ustavnopravne ili nadle`ne
komisije iz stava (1) ovog ~lana, predlo`eni zakon smatra se
odbijenim.
(3) Ako ne prihvati mi{ljenja komisija iz stava (1) ovog ~lana, Dom
tra`i da komisije izrade novo mi{ljenje zasnovano na novim
smjernicama koje utvrdi Dom i u roku koji Dom odredi.
Odjeljak E. Osnovni zakonodavni postupak
- Postupak u nadle`noj komisiji - druga faza
^lan 108.
(Prisustvo predlaga~a sjednicama nadle`ne komisije)
(1) Predlaga~ zakona ili ovla{teni predstavnik predlaga~a
prisustvuje sjednici komisije. Predstavnik Vije}a ministara BiH
mo`e u~estvovati u radu komisije i onda kada Vije}e ministara
BiH nije predlaga~.
(2) Ako predlaga~ ili ovla{teni predstavnik predlaga~a ne
prisustvuje sjednici komisije, a ona utvrdi da je prisustvo
84

predlaga~a ili ovla{tenog predstavnika predlaga~a potrebno,


komisija mo`e odgoditi raspravu o tom pitanju i obavijestiti o
tome predlaga~a te tra`iti od njega da prisustvuje narednoj
sjednici. Ako predlaga~ ili njegov ovla{teni predstavnik po
pozivu ne prisustvuje ni narednoj sjednici, smatra se da je
odustao od prijedloga, o ~emu komisija obavje{tava
predsjedavaju}eg Doma.
^lan 109.
(Podno{enje amandmana)
(1) Poslanik, klub poslanika, nenadle`na komisija, predlaga~
zakona i Vije}e ministara BiH mogu dostaviti amandmane u
pisanoj formi u roku od 15 dana od dana zavr{etka rasprave o
prijedlogu zakona u prvom ~itanju.
(2) Nakon {to rasprava po~ne, osim amandmana iz stava (1) ovog
~lana, predsjedavaju}i, u konsultaciji sa zamjenicima
predsjedavaju}eg komisije, odobrava raspravu o novim
amandmanima samo u sljede}im slu~ajevima:
a)
b)

kada se odnose na nove aspekte; ili


kada nastoje usaglasiti dva ili vi{e prijedloga o kojima se
vodi rasprava.

(3) Kada je za razmatranje prijedloga zakona nadle`na zajedni~ka


komisija, i svaki delegat mo`e dostaviti amandmane, u skladu sa
stavom (1) ovog ~lana.
^lan 110.
(Postupak u nadle`noj komisiji)
(1) Postupak u komisiji po~inje raspravom o prijedlogu zakona i o
podnesenim amandmanima.
85

(2) Nakon rasprave komisija glasa o predlo`enim amandmanima


slijede}i redoslijed ~lanova na koji se odnose. U slu~aju izuzetno
velikog broja amandmana, predsjedavaju}i mo`e narediti drugi
na~in rasprave, osiguravaju}i da se sva politi~ka mi{ljenja mogu
korektno izraziti.
(3) O amandmanima koji se odnose na isti ~lan raspravlja se i glasa,
po~ev{i od onih koji podrazumijevaju ve}u izmjenu ~lana, o
~emu odlu~uje predsjedavaju}i.
(4) Nakon zavr{etka glasanja o svim predlo`enim amandmanima,
glasa se o prijedlogu zakona s prihva}enim amandmanima.
^lan 111.
(Izvje{taj nadle`ne komisije)
(1) Nadle`na komisija du`na je Domu dostaviti izvje{taj u roku od
20 dana od dana usvajanja prijedloga zakona u prvom ~itanju.
(2) Kada je nadle`na zajedni~ka komisija, ona je du`na dostaviti
izvje{taj u roku od 30 dana od dana kada je prijedlog zakona
usvojen u prvom ~itanju na sjednici doma koji je posljednji
razmatrao zakon.
(3) Izvje{taj nadle`ne komisije sadr`i izvje{taj o prijedlogu
zakona i usvojene amandmane koji su postali sastavni dio
prijedloga zakona.
^lan 112.
(Negativan izvje{taj nadle`ne komisije o zakonu u cjelini)
(1) Kada Kolegij primi izvje{taj nadle`ne komisije o prijedlogu
zakona iz kojeg proizilazi da komisija nije prihvatila prijedlog
zakona u cjelini, u kojem je komisija obavezna obrazlo`iti
razloge odbijanja, Kolegij uvr{tava prijedlog zakona sa
izvje{tajem komisije u dnevni red sjednice Doma, koja }e biti
odr`ana u roku od 7 do 15 dana.
86

(2) Ako Dom prihvati izvje{taj nadle`ne komisije iz stava (1) ovog
~lana, predlo`eni zakon smatra se odbijenim.
(3) Ako ne prihvati izvje{taj, Dom od nadle`ne komisije tra`i da
izradi novi izvje{taj zasnovan na novim smjernicama koje utvrdi
Dom i u roku koji Dom odredi.
^lan 113.
(Izvjestilac nadle`ne komisije)
Komisija me|u svojim ~lanovima imenuje izvjestioca koji podnosi
izvje{taj iz ~lana 111. ovog poslovnika. Izvjestilac brani stav komisije
na plenarnoj sjednici.
^lan 114.
(Javna rasprava)
(1) Prije stupanja u postupak iz ~lana 110. ovog poslovnika,
komisija mo`e odlu~iti da otvori javnu raspravu o predlo`enom
zakonu koja bi uklju~ivala zainteresirana tijela, stru~ne
institucije i pojedince.
(2) Javna rasprava ne}e trajati du`e od 15 dana. U slu~aju da se
javna rasprava provede, rok utvr|en ~lanom 111. ovog
poslovnika produ`ava se za 15 dana.
^lan 115.
(Mi{ljenja u~esnika javne rasprave)
Pozvani pojedinci i predstavnici tijela i institucija iznose svoje
mi{ljenje o pitanjima u vezi s predlo`enim zakonom, ako to
komisija bude tra`ila. Nakon zavr{ene rasprave, zaklju~kom
komisije, oni mogu prilo`iti tra`ene radove i druge materijale
podnesene tokom saslu{anja.

87

^lan 116.
(Rezultati javne rasprave)
Komisija uklju~uje u svoj izvje{taj zaklju~ke i rezultate javnog
saslu{anja i u aneksu prila`e radove i materijale podnesene tokom
saslu{anja. Ako postoji, prila`e se i transkript saslu{anja.
Odjeljak F. Osnovni zakonodavni postupak
- Plenarna faza - drugo ~itanje
^lan 117.
(Postupak sa izvje{tajem nadle`ne komisije)
Kad primi izvje{taj nadle`ne komisije, predsjedavaju}i Doma
izvje{taj dostavlja poslanicima i u roku od 15 dana saziva plenarnu
sjednicu Doma, na kojoj po~inje rasprava o prijedlogu zakona u
drugom ~itanju.
^lan 118.
(Amandmani u plenarnoj fazi)
(1) Poslanici i klubovi poslanika mogu predlagati amandmane koji
osporavaju amandmane koje je komisija usvojila. Ovi
amandmani dostavljaju se najkasnije 24 sata prije po~etka
plenarne sjednice.
(2) U istom roku ovla{teni predlaga~i amandmana iz ~l. 109. stav (1)
mogu predlo`iti amandmane u pisanoj formi koje `ele ponovo
braniti u plenarnoj fazi, nakon {to nisu bili uspje{no odbranjeni
u komisiji.
(3) Nakon {to rasprava po~ne, osim amandmana iz st. (1) i (2) ovog
~lana, predsjedavaju}i, u konsultaciji sa zamjenicima
predsjedavaju}eg, odobrava raspravu o novim amandmanima
samo u sljede}im slu~ajevima:
88

a)
b)

kada se odnose na nove aspekte; ili


kada nastoje usaglasiti dva ili vi{e prijedloga o kojima se
vodi rasprava.
^lan 119.
(Drugo ~itanje)

(1) Drugo ~itanje sastoji se od rasprave i glasanja o predlo`enim


amandmanima, slijede}i redoslijed ~lanova na koje se odnose.
U slu~aju da postoji izuzetno veliki broj amandmana,
predsjedavaju}i mo`e odrediti drugi na~in rasprave,
osiguravaju}i da se sva politi~ka mi{ljenja mogu korektno
izraziti.
(2) O predlo`enim amandmanima koji se odnose na isti ~lan
raspravlja se i glasa, po~ev{i od onih koji podrazumijevaju ve}u
izmjenu ~lana, o ~emu odlu~uje predsjedavaju}i.
(3) Predlaga~ zakona, izvjestilac i predstavnik Vije}a ministara BiH
dobivaju rije~ kad god zatra`e, u skladu s instrukcijama
predsjedavaju}eg.
(4) Nakon {to se glasalo o svim predlo`enim amandmanima, glasa
se o prijedlogu zakona u njegovom kona~nom tekstu.
^lan 120.
(Neuskla|enost i pravno-tehni~ke gre{ke)
Za vrijeme rasprave iz ~lana 119. stav (2) ovog poslovnika Dom
mo`e ocijeniti da usvojeni amandmani prouzrokuju unutra{nji
nesklad ili sadr`e pravno-tehni~ke gre{ke. U tom slu~aju takvi
amandmani ili ~lanovi upu}uju se nadle`noj komisiji, koja ih
razmatra i mijenja te predla`e uskla|eni tekst zakona.

89

Odjeljak G. Osnovni zakonodavni postupak


- Odnosi izme|u domova ^lan 121.
(Dono{enje zakona)
Prijedlog zakona smatra se donesenim kada ga oba doma usvoje u
identi~nom tekstu.
^lan 122.
(Zajedni~ka komisija za usagla{avanje)
(1) Kada se prijedlog zakona usvoji prvo u Domu, predsjedavaju}i
ga dostavlja Domu naroda u roku od tri dana.
(2) Ako tekst koji donesu oba doma nije identi~an, predsjedavaju}i
izvje{tava Dom naroda, kako bi se osnovala zajedni~ka
komisija.
(3) Prvu sjednicu zajedni~ke komisije sazivaju sekretari oba doma.
^lan 123.
(Usagla{avanje)
(1) Zajedni~ka komisija ima {est ~lanova, po tri iz svakog doma.
(2) Zajedni~ka komisija nastoji posti}i sporazum o identi~nom
tekstu. Za postizanje sporazuma neophodna je ve}ina glasova
svih ~lanova zajedni~ke komisije i u toj ve}ini zastupljenost sva
tri konstitutivna naroda, kao i ve}ina iz svakog doma.
(3) Ako jedan od domova ne usvoji izvje{taj zajedni~ke komisije,
prijedlog zakona smatra se odbijenim.
(4) Ako oba doma ne usvoje negativan izvje{taj zajedni~ke
komisije, prijedlog zakona dostavlja se zajedni~koj komisiji radi
izrade novog izvje{taja, u skladu sa smjernicama domova.
90

^lan 124.
(Usvajanje u identi~nom tekstu)
Ako Dom usvoji prijedlog zakona u identi~nom tekstu kao {to je
usvojen u Domu naroda, prijedlog zakona smatra se donesenim.
Predsjedavaju}i preduzima potrebne mjere za njegovo objavljivanje.
^lan 125.
(Izvorni tekst zakona)
(1) Sekretar Doma, u saradnji sa sekretarom Doma naroda,
odgovoran je za izradu izvornog teksta zakona, stavljanje pe~ata,
a brine i za druge radnje, u skladu sa zakonom.
(2) Sekretar Doma odgovoran je za izradu izvornog teksta akata
Doma i stavljanje pe~ata, a brine i za druge radnje, u skladu sa
zakonom.
Odjeljak H. Skra}eni postupak
^lan 126.
(Skra}eni postupak)
(1) Kada podnosi prijedlog zakona, predlaga~ mo`e zatra`iti da se
prijedlog zakona razmatra po skra}enom postupku. U tom
slu~aju on je obavezan posebno obrazlo`iti razloge koji
opravdavaju skra}ivanje postupka.
(2) Zahtjev iz stava (1) ovog ~lana razmatra se na sljede}oj sjednici
Doma. O zahtjevu Dom odlu~uje nakon rasprave.
(3) Ako Dom prihvati da razmatra prijedlog zakona po skra}enom
postupku, svi rokovi iz redovnog zakonodavnog postupka,
propisani ~l. 103., 104., 105.,111., 114. i 117., skra}uju se na
pola.
91

(4) Kada se prijedlog zakona razmatra u skra}enom postupku,


Kolegij mo`e dodatno ograni~iti trajanje rasprave te ograni~iti
koliko puta poslanik mo`e dobiti rije~.
(5) Ako Dom ne prihvati zahtjev, prijedlog zakona razmatra se u
skladu s op}im pravilima.
Odjeljak I. Hitni postupak
^lan 127.
(Hitni postupak)
(1) Kada podnosi prijedlog zakona visokog stepena hitnosti ili
prijedlog zakona koji nije tako slo`en da se samo mo`e usvojiti
ili odbaciti u potpunosti, predlaga~ mo`e u pisanoj formi
zatra`iti od Doma da ga razmotri u jednom ~itanju.
(2) Zahtjev iz stava (1) ovog ~lana razmatra se na sljede}oj sjednici
Doma. Dom odlu~uje o zahtjevu nakon rasprave.
(3) Kada se o ovom zahtjevu obavi odgovaraju}a rasprava, glasa
se. Ako se usvoji, Dom nastavlja raspravu i glasa o prijedlogu
zakona. Amandmani na zakon se ne podnose.
(4) Ako Dom ne prihvati zahtjev predlaga~a za razmatranje
prijedloga zakona po hitnom postupku, Dom odlu~uje da li }e
zakon razmatrati po ~lanu 126. ili u skladu s op}im pravilima.
Odjeljak J. Bud`et i izvje{taj o izvr{enju bud`eta
institucija BiH
^lan 128.
(Bud`et)
(1) Predsjedni{tvo BiH, na preporuku Vije}a ministara BiH, prije
92

15. oktobra teku}e godine podnosi prijedlog zakona koji


sadr`i bud`et institucija BiH za sljede}u godinu (u daljnjem
tekstu: bud`et).
(2) Prilikom dono{enja bud`eta primjenjuju se odredbe koje
reguliraju osnovni zakonodavni postupak. Me|utim, Kolegij
skra}uje rokove i usvaja sve druge potrebne mjere za
dono{enje bud`eta i proslje|uje ga Domu naroda najkasnije
do 15. novembra teku}e godine.
^lan 129.
(Izmjene i dopune bud`eta)
Bud`et mo`e biti mijenjan na na~in i po postupku propisanom za
njegovo dono{enje.
^lan 130.
(Izvje{taj o izvr{enju bud`eta)
(1) Predsjedni{tvo BiH, prema prijedlogu Vije}a ministara BiH,
podnosi izvje{taj o izvr{enju bud`eta institucija BiH za
prethodnu godinu, dostavljaju}i podatke o ostvarenim prihodima
i rashodima u bud`etskoj godini.
(2) Brojevi sadr`ani u izvje{taju nisu podlo`ni amandmanima. Ako
Dom posumnja u ta~nost brojeva, on mo`e zatra`iti neophodna
obja{njenja ili korekcije od Vije}a ministara BiH.
Odjeljak K. Ovla{tenje za ratifikaciju me|unarodnih ugovora i
otkazivanje ugovora
^lan 131.
(Zahtjev za ratifikaciju ili otkazivanje ugovora)
(1) Predsjedni{tvo BiH, a u skladu sa Ustavom BiH i zakonom,
podnosi Domu zahtjev za davanje saglasnosti za ratificiranje ili
93

otkazivanje ratificiranih me|unarodnih ugovora, sporazuma i


konvencija.
(2) Tekst me|unarodnih ugovora, sporazuma i konvencija nije
podlo`an amandmanima.
Odjeljak L. Amandmani na Ustav BiH
^lan 132.
(Ovla{teni predlaga~i)
Amandmane na Ustav BiH mogu predlo`iti: Predsjedni{tvo BiH,
Vije}e ministara BiH, Dom naroda i svaki poslanik, u skladu sa
Ustavom BiH i ovim poslovnikom.
^lan 133.
(Podno{enje amandmana na Ustav BiH)
(1) Osim ako nije druga~ije propisano u ovom odjeljku, amandmani
na Ustav BiH podnose se pod istim uslovima kao i zakoni i prate
osnovni zakonodavni postupak.
(2) Predlo`ene ustavne amandmane Kolegij upu}uje Predsjedni{tvu
BiH i Vije}u ministara BiH radi davanja mi{ljenja, ako oni nisu
predlaga~i.
^lan 134.
(Javna rasprava)
(1) Amandmani na Ustav BiH stavljaju se na javnu raspravu.
(2) Ustavnopravna komisija provodi javnu raspravu i o njoj
izvje{tava Dom, ne prije isteka 30 dana nakon {to su ustavni
amandmani predlo`eni.
(3) Trajanje javne rasprave ne mo`e biti kra}e od 15 dana.
94

^lan 135.
(Usvajanje amandmana na Ustav BiH)
Predlo`ene amandmane na Ustav BiH usvaja Dom, uklju~uju}i
dvotre}insku ve}inu poslanika koji su prisutni i glasaju.
Odjeljak M. Ispravke u zakonu, drugom propisu i op}em aktu
^lan 136.
(Ispravke)
(1) Prijedlog za ispravku {tamparskih gre{aka u objavljenom tekstu
zakona ili drugog propisa, odnosno op}eg akta koji je donio
Dom, Domu podnosi organ nadle`an za provo|enje tog zakona,
odnosno op}eg akta.
(2) Ispravke {tamparskih gre{aka, poslije sravnjivanja sa
izvornikom, utvr|uju sekretari oba doma.
Odjeljak N. Autenti~no tuma~enje zakona i drugog op}eg akta
^lan 137.
(Postupak za autenti~no tuma~enje)
(1) Autenti~nim tuma~enjem utvr|uje se istinitost, autenti~nost,
izvornost i pravilan smisao nedovoljno jasne odredbe zakona i
drugog propisa, odnosno op}eg akta.
(2) Subjekti, koji provode zakone i druge op}e akte, zahtjev za
autenti~no tuma~enje mogu podnijeti PSBiH.
(3) Kada primi zahtjev za autenti~no tuma~enje zakona i drugog
propisa, odnosno op}eg akta, predsjedavaju}i Doma upu}uje ga
Ustavnopravnoj komisiji, nadle`noj komisiji, kao i Vije}u
ministara BiH radi davanja mi{ljenja. Vije}e ministara BiH
dostavlja mi{ljenje u roku od 20 dana.
95

(4) Nakon {to Ustavnopravna komisija razmotri zahtjev cijene}i


jasno}u norme na koju se tuma~enje odnosi, izvje{taj
Ustavnopravne komisije, zajedno s mi{ljenjem Vije}a ministara
BiH, dostavlja se nadle`noj komisiji Doma, u roku od 30 dana.
(5) Nadle`na komisija utvr|uje prijedlog za autenti~no tuma~enje, u
roku od 15 dana od dana prijema izvje{taja Ustavnopravne
komisije, i dostavlja ga Ustavnopravnoj komisiji.
(6) Ustavnopravna komisija utvr|uje kona~an prijedlog autenti~nog
tuma~enja i u roku od 30 dana dostavlja ga predsjedavaju}em
Doma.
^lan 138.
(Dono{enje)
(1) Autenti~no tuma~enje donosi Dom i ono postaje sastavni dio
zakona, drugog propisa, odnosno op}eg akta koji se tuma~i.
(2) Predsjedavaju}i Doma autenti~no tuma~enje dostavlja
predsjedavaju}em Doma naroda.
^lan 139.
(Primjena)
Autenti~no tuma~enje zakona, drugog propisa i op}eg akta
primjenjuje se i va`i od dana primjene propisa na koji se odnosi.
^lan 140.
(Objavljivanje)
Autenti~no tuma~enje zakona, drugog propisa i op}eg akta objavljuje
se u "Slu`benom glasniku BiH".

96

POGLAVLJE VI. Kontrolne aktivnosti


Odjeljak A. Op}a odredba
^lan 141.
(Odgovornost i obaveza podno{enja informacija
Vije}a ministara BiH)
(1) Vije}e ministara BiH odgovara Domu za predlaganje i
provo|enje politike i primjene zakona, drugih propisa i odredbi
~ije je provo|enje dio njegove ustavne i zakonske nadle`nosti,
kao i za usmjeravanje i koordinaciju rada ministarstava.
(2) Vije}e ministara BiH du`no je, na zahtjev Doma, podnijeti
informacije o svim relevantnim aktivnostima iz svog djelokruga.
Odjeljak B. Odobravanje imenovanja Vije}a ministara BiH
^lan 142.
(Odobravanje imenovanja predsjedavaju}eg
Vije}a ministara BiH)
(1) Kada Dom primi odluku o imenovanju predsjedavaju}eg Vije}a
ministara BiH, Kolegij saziva sjednicu, u skladu s ~lanom V.4.
Ustava BiH.
(2) Nakon {to predsjedavaju}i pro~ita odluku, imenovanom se daje
rije~ da objasni svoj politi~ki program, o ~emu }e se povesti
rasprava. O odobravanju imenovanja glasa se u skladu s ~lanom
82. stav (3) ovog poslovnika.
(3) Odobravanje za druge ~lanove Vije}a ministara BiH prolazi istu
proceduru, ali predsjedavaju}i mo`e ograni~iti broj diskusija,
njihovo trajanje i izostaviti izvr{enje ~lana 82. stav (3) ovog
poslovnika.
97

Odjeljak C. Glasanje o nepovjerenju i potrebi rekonstrukcije


Vije}a ministara BiH
^lan 143.
(Iniciranje glasanja o nepovjerenju Vije}u ministara BiH)
(1) Klub poslanika ili najmanje tri poslanika u Domu mogu
inicirati prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vije}u ministara
BiH ili o potrebi rekonstrukcije Vije}a ministara BiH.
(2) Prijedlog iz stava (1) ovog ~lana dostavlja se predsjedavaju}em
Doma u pisanoj formi, potpisan i s obja{njenjem.
(3) Predsjedavaju}i Doma odmah dostavlja ovaj prijedlog Vije}u
ministara BiH, poslanicima i Domu naroda.
^lan 144.
(Uvr{tavanje u dnevni red)
Prijedlog za glasanje o nepovjerenju obavezno se stavlja na dnevni
red nakon 20 dana, a najkasnije 30 dana od dana dostavljanja Vije}u
ministara BiH.
^lan 145.
(Izvje{taj Vije}a ministara BiH)
Prije po~etka sjednice o izglasavanju nepovjerenja, Vije}e ministara
BiH mo`e podnijeti Domu izvje{taj u pisanoj formi sa svojim
mi{ljenjem i stavovima. Izvje{taj se dostavlja poslanicima najkasnije
48 sati prije odr`avanja sjednice.
^lan 146.
(Obrazlaganje prijedloga i odgovor Vije}a ministara BiH)
(1) Svaki predlaga~ ima pravo na sjednici Doma obrazlo`iti
prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vije}u ministara BiH.
98

(2) Vije}e ministara BiH ima pravo odgovoriti i iznijeti svoj stav,
nakon ~ega se otvara op}a rasprava.
^lan 147.
(Glasanje)
(1) Nakon zavr{etka rasprave, prijedlog o nepovjerenju stavlja se na
glasanje.
(2) Ako prijedlog ne bude usvojen, mo`e se glasati o drugim
inicijativama u vezi s ovim prijedlogom.
(3) Predsjedavaju}i obavje{tava Dom naroda, Vije}e ministara BiH
i Predsjedni{tvo BiH o rezultatima glasanja o nepovjerenju i
drugim inicijativama u vezi s tim, ako su postojale.

POGLAVLJE VII. Rezolucija i ostali akti


^lan 148.
(Podno{enje prijedloga rezolucije)
(1) Dom mo`e rezolucijom izraziti svoj stav o relevantnim
politi~kim pitanjima, socijalnim problemima i potrebama i
utvrditi politi~ke smjernice koje }e provoditi Predsjedni{tvo
BiH, Vije}e ministara BiH ili druge institucije BiH.
(2) Svaki poslanik mo`e podnijeti prijedlog rezolucije. Prijedlog
rezolucije razmatra se na sjednici Doma, osim ako Dom ne
odlu~i da je potrebno da ga prethodno razmatra komisija.
^lan 149.
(Rasprava)
(1) Predlaga~ rezolucije dobiva rije~ u trajanju do 20 minuta, dok
99

ostali u~esnici u raspravi mogu dobiti rije~ u trajanju do 10


minuta. Amandmani na predlo`ene rezolucije podnose se u
pisanoj formi u bilo koje vrijeme sjednice.
(2) Predsjedavaju}i mo`e zaklju~iti raspravu kada je pitanje, prema
njegovom mi{ljenju, dovoljno razja{njeno. Kada se rasprava
zaklju~i, glasa se o predlo`enoj rezoluciji.
^lan 150.
(Ostali akti)
(1) Dom mo`e donositi deklaracije, odluke, preporuke, zaklju~ke i
druge akte.
(2) Akti iz stava (1) ovog ~lana definiraju se na sljede}i na~in:
a)
b)
c)
d)

Deklaracija je akt PSBiH koji sadr`i na~elno mi{ljenje o


va`nim pitanjima koja je PSBiH razmatrala;
Odluka je akt kojim se rje{avaju pitanja iz nadle`nosti
PSBiH;
Preporuka je akt kojim se ukazuje na zna~aj odre|enih
pitanja koja se odnose na provo|enje zakona;
Zaklju~ak je akt koji se donosi o pitanjima koja se ti~u
postupka u pojedina~noj stvari.

(3) Glasanje o aktima iz stava (1) ovog ~lana obavlja se u skladu s


utvr|enim na~inom odlu~ivanja u Domu, osim ako Ustavom
BiH, ovim poslovnikom ili zakonom nije druga~ije regulirano.

100

POGLAVLJE VIII. Aktivnosti informiranja


Odjeljak A. Poslani~ka pitanja
^lan 151.
(Postavljanje pitanja)
Poslanici mogu postavljati pitanja Vije}u ministara BiH ili bilo kojem
njegovom ~lanu, samostalnim upravama, zavodima i direkcijama.
Pitanja se odnose na specifi~ne ~injenice, situacije ili dio informacije
iz njihove nadle`nosti.
^lan 152.
(Podno{enje pitanja)
Pitanja se podnose predsjedavaju}em u pisanoj formi. Podnesak
sadr`i i izjavu - da li poslanik tra`i usmeni odgovor u Domu ili pisani
odgovor. U slu~aju da ni{ta nije navedeno, smatra se da odgovor treba
biti dat usmeno na sjednici Doma.
^lan 153.
(Usmeni odgovor)
(1) Kada se tra`i usmeni odgovor na sjednici Doma, pisani
podnesak kratko se formulira jednim pitanjem.
(2) Predsjedavaju}i proslje|uje pitanje subjektu na koji se odnosi,
osim u slu~aju kada pitanje ne ispunjava uslove iz stava (1) ovog
~lana.
(3) Za pitanja se minimalno izdvaja sat vremena na svakoj redovnoj
plenarnoj sjednici i osigurava direktan TV prijenos. Odgovori na
pitanja mogu se dati odmah na sjednici ako su prisutni ~lanovi
Vije}a ministara BiH i ako su u mogu}nosti odgovoriti. U
slu~aju da predstavnik Vije}a ministara BiH nije u mogu}nosti
101

dati odgovor, ostavlja mu se rok od 7 do 30 dana da pripremi


odgovor. Odgovori se daju redoslijedom kojim su pitanja
postavljana. Prije po~etka postavljanja pitanja predsjedavaju}i
obavje{tava Dom na koja pitanja je odgovoreno, a na koja nije.
^lan 154.
(Obrazlo`enje pitanja i odga|anje rasprave o pitanju)
(1) Pitanja se obrazla`u na sljede}i na~in: poslanik postavlja pitanje
u trajanju do tri minute. Zatim Vije}e ministara BiH ili resorni
ministar dobivaju rije~ u istom trajanju. Nakon toga, poslanik
mo`e komentirati odgovor ili postaviti novo pitanje u trajanju
do dvije minute. Kona~no, Vije}u ministara BiH ili resornom
ministru omogu}ava se novi odgovor, u istom trajanju, nakon
kojeg predsjedavaju}i progla{ava raspravu zavr{enom i daje
rije~ sljede}em licu ovla{tenom da govori.
(2) Vije}e ministara BiH ili ministar mogu zatra`iti, iz odre|enih
razloga i samo jednom, da se rasprava o pitanju odgodi za
sljede}u plenarnu sjednicu.
^lan 155.
(Odgovor u pisanoj formi)
(1) Pitanja s odgovorom u pisanoj formi uglavnom se, iako ne
isklju~ivo, odnose na tehni~ka ili pitanja koja ne dozvoljavaju
jednostavno usmeno obja{njenje. Ni pitanje ni odgovor ne smiju
prekora~iti jedan standardni list A-4.
(2) Predsjedavaju}i pitanje odmah dostavlja Vije}u ministara BiH ili
resornom ministru.
(3) Pisani odgovor na pitanje mora se dati u roku do 30 dana, ali se
mo`e tra`iti produ`enje roka od najvi{e 10 dana.
102

(4) Kada predsjedavaju}i primi odgovor, kopiju dostavlja


podnosiocu pitanja. Odgovor s pitanjem javno se objavljuje.
Predsjedavaju}i daje priliku poslaniku, koji je na postavljeno
pitanje tra`io pisani odgovor, da se izjasni da li je zadovoljan
odgovorom. Ako poslanik nije zadovoljan odgovorom,
primjenjuje se ~lan 154. stav (1) ovog poslovnika.
(5) Ako subjekat ne dostavi odgovor u navedenim rokovima,
podnosilac pitanja mo`e tra`iti od Kolegija da pitanje koje
zahtijeva usmeni odgovor obavezno uvrsti u dnevni red na
sljede}oj sjednici Doma.
^lan 156.
(Pitanja drugim subjektima)
(1) Poslanici mogu postavljati pitanja u vezi sa specifi~nim
~injenicama ili situacijama i drugim subjektima koji odgovore
dostavljaju u pisanoj formi.
(2) Pitanja se mogu postavljati i Uredu visokog predstavnika za BiH
i predstavnicima drugih me|unarodnih organizacija.
^lan 157.
(Zajedni~ka sjednica domova-pitanja i odgovori)
(1) Najmanje jednom u {est mjeseci Kolegij organizira posebnu,
odnosno Zajedni~ki kolegij zajedni~ku sjednicu oba doma o
temi: "Poslanici (delegati) pitaju - Vije}e ministara BiH
odgovara".
(2) Za ove sjednice dijalo{kog tipa stvaraju se uslovi za direktni
televizijski i radioprijenos radi javnosti rada i informiranja
gra|ana o svim relevantnim pitanjima koja se ti~u rada izvr{nih
organa vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
103

(3) Poslanik ima pravo postaviti jedno pitanje u trajanju do tri


minute i repliku na odgovore u istom trajanju. Pitanje se
dostavlja Vije}u ministara BiH najmanje sedam dana prije dana
odr`avanja sjednice.
(4) Sjednica iz stava (1) ovog ~lana zakazuje se 30 dana ranije, a
mo`e trajati do ~etiri radna sata.
Odjeljak B. Interpelacija
^lan 158.
(Podno{enje i razmatranje)
(1) Interpelacija se podnosi predsjedavaju}em u pisanoj formi i
odnosi se na stanje u pojedinim oblastima iz nadle`nosti
institucija BiH ili aktivnosti Vije}a ministara BiH i bilo kojeg
ministarstva na provo|enju utvr|ene politike i zakona.
(2) Kolegij ispituje i upu}uje interpelaciju na koga je naslovljena.
Ako je sadr`aj neprikladan za interpelaciju, Kolegij obavje{tava
predlaga~a o ovoj ~injenici, kako bi se interpelacija zamijenila
pitanjem.
^lan 159.
(Uvr{tavanje u dnevni red)
(1) Interpelacija se uvr{tava u dnevni red sjednice u roku od 15 do
60 dana od njenog upu}ivanja Vije}u ministara BiH ili ministru,
odnosno onome na koga je naslovljena.
(2) U dnevni red jedne sjednice ne mo`e se uvrstiti vi{e od jedne
interpelacije poslanika.

104

^lan 160.
(Rasprava)
(1) Interpelant dobiva rije~ u trajanju do 30 minuta za obja{njenje
svoje interpelacije. Zatim, rije~ u istom trajanju dobiva onaj
kome je interpelacija upu}ena. Nakon toga, drugi poslanici, na
svoje tra`enje, interveniraju u trajanju do 10 minuta. Isto pravilo
primjenjuje se i za interpelanta i za onoga kome je interpelacija
upu}ena.
(2) Predsjedavaju}i zaklju~uje raspravu kada je, prema njegovom
mi{ljenju, o interpelaciji dovoljno raspravljano.
^lan 161.
(Predlaganje rezolucije nakon rasprave o interpelaciji)
(1) U roku od tri dana od zatvaranja rasprave o interpelaciji, svaki
poslanik mo`e predlo`iti rezoluciju u smislu ~l. 148. i 149. ovog
poslovnika.
(2) Predlo`ena rezolucija uvr{tava se u dnevni red sljede}e sjednice,
ako su ispunjeni op}i uslovi.
Odjeljak C. Informativne sjednice i godi{nji izvje{taj
Vije}a ministara BiH
^lan 162.
(Informativne aktivnosti pred komisijama)
(1) ^lanovi Vije}a ministara BiH, na njihovo ili na tra`enje nadle`ne
komisije, izlaze pred komisiju radi odr`avanja informativne
sjednice o datom pitanju.
(2) Komisija mo`e zahtijevati da se prije sjednice podnese izvje{taj
u pisanoj formi o istom pitanju.
105

(3) Nakon zaklju~enja rasprave ili na svojoj sljede}oj sjednici


komisija mo`e usvojiti rezoluciju u kojoj se iznosi njen stav ili
smjernice u vezi s odgovaraju}om politikom ministarstva.
(4) Komisija mo`e pokrenuti postupak za utvr|ivanje odgovornosti
pozvanog ~lana Vije}a ministara BiH ako:
a)
b)
c)

ne odgovori na poziv komisije;


komisiji ne podnese potrebne informacije;
podnese nepotpune ili neta~ne informacije.
^lan 163.
(Izvje{taj o radu Vije}a ministara BiH)

(1) Vije}e ministara BiH podnosi Domu izvje{taj o svom radu


najmanje jednom godi{nje.
(2) Dom razmatra izvje{taj o radu Vije}a ministara BiH u roku od
30 dana od njegovog podno{enja. Nakon rasprave, Dom mo`e
rezolucijom iskazati svoj politi~ki stav o podnesenom izvje{taju.

POGLAVLJE IX. Unutra{nja regulacija


^lan 164.
(Izmjene i dopune Poslovnika)
Dom mo`e, na prijedlog poslanika, u svakom trenutku, dopunjavati
postoje}i poslovnik u skladu sa Ustavom BiH, koriste}i proceduru
dono{enja odluka u skladu s ~lanom IV. ta~ka 3.d) Ustava BiH.
^lan 165.
(Reguliranje konkretnih pitanja zaklju~kom)
(1) Dom mo`e zaklju~kom regulirati specifi~na pitanja koja nisu
106

regulirana Poslovnikom. U ovom slu~aju primjenjuju se odredbe


koje se odnose na osnovne zakonodavne procedure, osim ako se
ne odnose na rad u komisijskoj fazi.
(2) Zaklju~ak je obavezuju}i sve dok se Poslovnikom dato pitanje
druga~ije ne regulira. Zaklju~ak se primjenjuje od dana
usvajanja, osim ako njime nije druga~ije predvi|eno.
^lan 166.
(Zaklju~ak komisija)
Komisije mogu usvajati zaklju~ke u istu svrhu kao u ~lanu 165. ovog
poslovnika i o pitanjima iz svojih nadle`nosti. Ovi zaklju~ci
podre|eni su zaklju~cima Doma.

POGLAVLJE X. Odnosi s drugim institucijama BiH


Odjeljak A. Vije}e ministara BiH
^lan 167.
(Prava i du`nosti Vije}a ministara BiH)
U okviru svojih prava i du`nosti navedenih u Ustavu BiH i
zakonu,Vije}e ministara BiH mo`e:
a)
b)

c)
d)

podnositi prijedloge zakona Domu i dostavljati mi{ljenja o


prijedlozima zakona koje nije podnijelo;
tra`iti sazivanje sjednice Doma da bi se razmatralo pitanje
o kojem `eli iznijeti i svoj stav i dobiti mi{ljenje, odnosno
stav Doma;
preko svoga predstavnika, u~estvovati na sjednicama
Doma, Pro{irenog kolegija i komisija;
intervenirati u svakom trenutku u raspravama;
107

e)

tra`iti da uvrsti jednu ta~ku u dnevni red sjednice Doma. U


tom slu~aju, zatra`ena ta~ka uvr{tava se u dnevni red
sjednice Doma;
f) tra`iti odga|anje rasprave o jednoj neobaveznoj ta~ki
dnevnog reda kako bi zauzelo stav i iznijelo ga na sljede}oj
sjednici. U tom slu~aju zatra`ena ta~ka skida se s dnevnog
reda sjednice Doma.
^lan 168.
(Predstavljanje Vije}a ministara BiH)

(1) Vije}e ministara BiH u Domu predstavlja njegov


predsjedavaju}i ili jedan ili vi{e njegovih ~lanova, osim ako nije
druga~ije propisano ovim poslovnikom ili zakonom.
(2) Ministre mogu predstavljati zamjenici ministara i, ako se
prisustvo odnosi na sjednice komisija, pomo}nici ministara, osim
ako nije druga~ije propisano ovim poslovnikom ili zakonom.
^lan 169.
(Obavje{tavanje Vije}a ministara BiH
o sjednicama Doma i komisija)
Dom i njegove komisije obavje{tavaju Vije}e ministara BiH o
terminima odr`avanja svojih sjednica kako bi predstavnici Vije}a
ministara BiH na njima mogli u~estvovati.
Odjeljak B. Predsjedni{tvo BiH
^lan 170.
(Obavje{tavanje Predsjedni{tva BiH o sjednicama Doma)
(1) Predsjedavaju}i Doma obavje{tava Predsjedni{tvo BiH o svakoj
sjednici na kojoj }e biti razmatrani prijedlozi zakona koje
108

predlo`i Predsjedni{tvo BiH, pod uslovima iz ~lana 101. ovog


poslovnika.
(2) Predsjedni{tvo BiH, preko svojih predstavnika, u~estvuje na
sjednicama Doma i mo`e u~estvovati u raspravi u svakom
trenutku.
^lan 171.
(Izra`avanje stavova i izvje{taj Predsjedni{tva BiH)
(1) Na zahtjev Doma, Predsjedni{tvo BiH izra`ava stavove i
obavje{tava Dom o pitanjima koja spadaju u njegovu
nadle`nost.
(2) Predsjedni{tvo BiH, tako|er na zahtjev Doma, najmanje
jednom godi{nje podnosi Domu izvje{taj o rashodima
Predsjedni{tva BiH.
Odjeljak C. Ostale institucije
^lan 172.
(Saradnja s drugim institucijama BiH)
Prava i du`nosti, kao i saradnja Doma s drugim institucijama BiH,
obavljaju se u skladu s Ustavom BiH i zakonom.

POGLAVLJE XI. Razno


^lan 173.
(Imenovanje ~lanova parlamentarnih delegacija)
(1) Prije imenovanja ~lanova PSBiH, koji }e u~estvovati u
me|unarodnim parlamentarnim skup{tinama ili drugim
me|unarodnim institucijama, Kolegij, u saradnji s Kolegijem
109

Doma naroda, utvr|uje koliko ~lanova moraju izabrati oba


doma. Kolegij nastoji prona}i proporcionalnu formulu koja
odra`ava ukupan sastav PSBiH.
(2) Dom imenuje svoje ~lanove koji treba da u~estvuju u
me|unarodnim parlamentarnim skup{tinama ili drugim
me|unarodnim institucijama, pri ~emu osigurava da oni
odra`avaju ukupan sastav Doma. Kolegij brine da se, uz pomo}
Sekretarijata, osiguraju potrebni uslovi za provo|enje planiranih
me|unarodnih aktivnosti stalnih i privremenih parlamentarnih
delegacija.
(3) Delegacija je du`na, u roku od sedam dana nakon imenovanja
svojih ~lanova, izabrati predsjedavaju}eg i dva zamjenika,
utvrditi program rada i o tome obavijestiti Dom.
(4) Delegacija usvaja poslovnik kojim bli`e utvr|uje prava i
obaveze predsjedavaju}eg, zamjenika i ~lanova delegacije,odnos
prema Domu, na~in podno{enja izvje{taja i druga pitanja
zna~ajna za na~in njenog rada.
^lan 174.
(Grupe prijateljstva)
U skladu s kriterijima utvr|enim ~lanom 173. ovog poslovnika, Dom
mo`e imenovati svoje ~lanove u grupe prijateljstva s drugim
dr`avama.
^lan 175.
(Konsultacije za novoizabrane predstavnike
Bosne i Hercegovine)
(1) Nadle`ni organi Bosne i Hercegovine, koji provode procedure za
nominiranje predstavnika Bosne i Hercegovine za ~lanstvo u
me|unarodnim institucijama, prilikom izrade listi za ~lanstvo,
du`ni su obaviti konsultacije u Domu.
110

(2) Konsultacije se, prije izja{njavanja Doma, obavljaju na sjednici


Zajedni~kog kolegija.
^lan 176.
(Upotreba jezika)
(1) Zapisnici sastanaka i izvje{taji Doma, komisija i zajedni~kih
komisija pi{u se na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku,
latini~nim i }irili~nim pismom. Zakoni, ustavni amandmani,
poslovnici, zaklju~ci i rezolucije pi{u se i objavljuju na isti na~in.
(2) Poslanik u pisanoj formi izjavljuje na kojem jeziku `eli primati
materijale iz stava (1) ovog ~lana.
^lan 177.
(Rukovanje povjerljivim materijalom)
Svojim odlukama domovi propisuju na~in rukovanja povjerljivim
materijalima. Poslanici su du`ni potpisati izjavu o ~uvanju tajne i
poslije prestanka du`nosti u Domu i komisiji.
^lan 178.
(Isticanje grba i zastave BiH)
Isticanje grba i zastave Bosne i Hercegovine u konferencijskim
salama Doma i prostorijama strana~kih klubova, kao i intoniranje
dr`avne himne, obavljaju se u skladu sa zakonom.

POGLAVLJE XII. Sekretarijat


^lan 179.
(Osnivanje i organizacija Sekretarijata)
(1) Dom, zajedno s Domom naroda, osniva Sekretarijat.
111

(2) Organizacija i aktivnosti Sekretarijata reguliraju se posebnim


aktima.
^lan 180.
(Imenovanje sekretara Doma)
Dom ima sekretara, kojeg, na prijedlog Kolegija, imenuje Dom.
^lan 181.
(Imenovanje sekretara Zajedni~ke slu`be Sekretarijata)
Sekretara Zajedni~ke slu`be Sekretarijata, na prijedlog kolegija oba
doma, imenuju oba doma.
^lan 182.
(Prava i du`nosti sekretara Doma)
(1) Sekretar Doma:
a)
b)
c)
d)
e)

poma`e Kolegiju i predsjedavaju}em Doma u obavljanju


njihovih du`nosti;
osigurava vo|enje i ~uvanje zapisnika sjednica Doma,
Kolegija i Pro{irenog kolegija i komisija;
brine o zvani~noj publikaciji rasprava;
brine za objavljivanje, stavljanje pe~ata i proslje|ivanje, u
zavisnosti od slu~aja, zakona i akata koje Dom donese;
izvr{ava druga prava i du`nosti odre|ena ovim
poslovnikom i druge du`nosti koje mu povjeri Kolegij i
predsjedavaju}i Doma.

(2) U slu~aju da sekretar Doma nije u mogu}nosti prisustvovati


sjednicama Doma, predsjedavaju}em Doma u vo|enju
sjednica poma`e slu`benik Sekretarijata kojeg odredi Kolegij,
na prijedlog sekretara Doma.

112

POGLAVLJE XIII. Prijelazne i zavr{ne odredbe


^lan 183.
(Dono{enje poslovnika Doma)
Poslovnik Doma donosi se prema proceduri dono{enja odluka, u
skladu s ~lanom IV. ta~ka 3.d) Ustava BiH.
^lan 184.
(Postupak po prijedlozima zate~enim u proceduri)
Postupak po prijedlozima zakona i drugih akata koji se nalaze u
parlamentarnoj proceduri okon~at }e se prema odredbama
dosada{njeg poslovnika ("Slu`beni glasnik BiH", br. 20/00).
^lan 185.
(Postupak po prijedlozima zate~enim u proceduri
prilikom promjene saziva Doma izborima)
(1) Postupak po prijedlozima zakona i drugih akata, ~iji su
ovla{teni predlaga~i Predsjedni{tvo BiH, Vije}e ministara BiH
i Dom naroda, a koji su podneseni prije isteka saziva Doma,
nastavlja se u novom sazivu Doma sa zakonodavnim
postupkom u kome je prijedlog zakona ili drugog akta
razmatran u prethodnom sazivu.
(2) Postupak po prijedlozima zakona ili drugih akata ~iji su
predlaga~i poslanici prethodnog saziva Doma, a nisu u ovom
sazivu Doma, ne}e se nastaviti. Oni se upu}uju klubovima
poslanika radi stvaranja mogu}nosti da neko od izabranih
poslanika preuzme ulogu predlaga~a.

113

^lan 186.
(Prestanak va`enja)
Stupanjem na snagu ovog poslovnika prestaje primjena Poslovnika
Predstavni~kog doma PSBiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 20/00).
^lan 187.
(Stupanje na snagu)
Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Slu`benom glasniku BiH".

Broj: 01-34-6-96/06
16. januara 2006. godine
Sarajevo

Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
dr. Nikola [piri}, s.r.

Ispravka Poslovnika Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine,


objavljena u Slu`benom glasniku BiH, broj 91/06, ugra|ena je u ovaj poslovnik.

114

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA


PREDSTAVNI^KOG DOMA
PARLAMENTARNE SKUP[TINE
BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana IV.3 b) Ustava Bosne i Hercegovine i ~l. 136.


Poslovnika Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH
("Slu`beni glasnik BiH", br. 20/00), Predstavni~ki dom
Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, na 79. sjednici,
odr`anoj 18. maja 2006. godine, usvojio je
IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA
PREDSTAVNI^KOG DOMA
PARLAMENTARNE SKUP[TINE BOSNE I HERCEGOVINE
^lan 1.
^lan 186. Poslovnika Predstavni~kog doma Parlamentarne
skup{tine Bosne i Hercegovine (''Slu`beni glasnik BiH'', br. 33/06)
mijenja se i glasi:
''Po~etkom primjene ovog poslovnika prestaje primjena
Poslovnika Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine
BiH (''Slu`beni glasnik BiH'', br. 20/00)."
^lan 2.
U ~lanu 187. na kraju teksta umjesto ta~ke stavlja se zarez i dodaje
novi tekst: ''a primjenjivat }e se od po~etka novog saziva Doma.''
^lan 3.
Ove izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu narednog dana
od dana objavljivanja u ''Slu`benom glasniku BiH''.
Broj: 01-34-6-96/06.
18. maja 2006.
Sarajevo

Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Martin Ragu`, s.r.

Tekst izmjena i dopuna Poslovnika Predstavni~kog doma


Parlamentarne skup{tine BiH objavljen je u ''Slu`benom glasniku BiH'', broj 41/06

117

Na osnovu ~lana IV.3 d) Ustava Bosne i Hercegovine, Predstavni~ki


dom Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, na 85.
sjednici, odr`anoj 18. septembra 2006. godine, usvojio je
IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA
PREDSTAVNI^KOG DOMA
PARLAMENTARNE SKUP[TINE
BOSNE I HERCEGOVINE
^lan 1.
U ~lanu 6. Poslovnika Predstavni~kog doma Parlamentarne
skup{tine Bosne i Hercegovine (''Slu`beni glasnik BiH'', br. 33/06)
dodaje se novi stav (2) koji glasi:
''(2) Politi~ke stranke, koalicije i liste nezavisnih kandidata koje imaju
izabranog najmanje jednog poslanika u Domu predla`u na
konstitutivnoj sjednici po jednog kandidata, a izabrani nezavisni
kandidati kandidiraju se po automatizmu za ~lanstvo u Komisiji
za pripremu izbora Vije}a ministara BiH. Na istoj sjednici Dom
odlu~uje o ~lanstvu u Komisiji za pripremu izbora Vije}a
ministara BiH odmah nakon izbora Kolegija Doma.''
^lan 2.
U ~lanu 7. stav (2) iza rije~i: ''ostvarivanju svojih du`nosti'' dodaju
se rije~i: ''osim Komisije za pripremu izbora Vije}a ministara BiH.''
^lan 3.
U ~lanu 30. dodaje se novi stav (2) koji glasi:
''(2) Na sastav Komisije za pripremu izbora Vije}a ministara BiH
ne primjenjuje se stav (1) ovog ~lana.''
Raniji st. (2), (3) i (4) postaju st. (3), (4) i (5).
Tekst izmjena i dopuna Poslovnika Predstavni~kog doma Parlamentarne skuptine BiH
objavljen je u ''Slu`benom glasniku BiH'', broj 81/06

118

^lan 4.
Iza ~lana 30. dodaje se novi ~lan 30a. koji glasi:
''^lan 30a.
(Sastav Komisije za pripremu izbora Vije}a ministara BiH)
(1) Broj ~lanova Komisije za pripremu izbora Vije}a ministara
BiH nije stalan i utvr|uje se za svaki saziv Doma posebno na
konstitutivnoj sjednici u zavisnosti od izbornih rezultata.
(2) Broj ~lanova Komisije za pripremu izbora Vije}a ministara
BiH se tokom mandata saziva Doma ne mo`e mijenjati bez
obzira na eventualne promjene u odnosu na konstitutivnu
sjednicu Doma, vezane za ~lanstvo u politi~kim strankama i
koalicijama, odnosno naknadno sticanje statusa nezavisnog
poslanika. Izuzetak je prestanak mandata nezavisnom
kandidatu, kada se to mjesto ne popunjava.
(3) Komisiju za pripremu izbora Vije}a ministara BiH ~ine po
jedan predstavnik svake politi~ke stranke, koalicije, liste
nezavisnih kandidata, kao i svi nezavisni kandidati koji su
nosioci poslani~kih mandata u Domu.
(4) U slu~aju da ~lanu Komisije za pripremu izbora Vije}a
ministara BiH prestane poslani~ki mandat u skladu sa
Izbornim zakonom BiH, ~lanstvo u Komisiji za pripremu
izbora Vije}a ministara BiH po automatizmu dobiva kandidat
politi~ke stranke, koalicije i liste nezavisnih kandidata kojem
se dodijeli upra`njeni mandat. U slu~aju prestanka
poslani~kog mandata nezavisnog kandidata mjesto u Komisiji
za pripremu izbora Vije}a ministara BiH ostaje upra`njeno.''

119

^lan 5.
U ~lanu 34. na kraju stava (4) bri{e se ta~ka i dodaju se rije~i: ''osim
sjednice Komisije za pripremu izbora Vije}a ministara BiH.''
Dodaje se stav (5) koji glasi:
(5) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, sjednice Komisije za
pripremu izbora Vije}a ministara BiH sazivaju se na
inicijativu predsjedavaju}eg i na prijedlog najmanje jednog
~lana Komisije za pripremu izbora Vije}a ministara BiH.
^lan 6.
U ~lanu 40. stav (1) iza rije~i spolova umjesto ta~ke stavlja se zarez
i dodaje se ta~ka g) koja glasi:
''g) Komisija za pripremu izbora Vije}a ministara BiH.''
^lan 7.
Iza ~lana 46. dodaje se novi ~lan 46a. koji glasi:
^lan 46a.
(Komisija za pripremu izbora Vije}a ministara BiH)
(1) Komisija za pripremu izbora Vije}a ministara BiH ispituje i
analizira sve dostupne informacije radi ocjenjivanja i utvr|ivanja
podobnosti za obavljanje du`nosti predsjedavaju}eg i ~lanova
Vije}a ministara BiH na koje su imenovani i svojim mi{ljenjem
daje preporuku Domu za potvr|ivanje kandidata imenovanih na
pozicije predsjedavaju}eg i ~lanova Vije}a ministara BiH.
(2) Preporuka Komisije za pripremu izbora Vije}a ministara BiH
nije obavezuju}a za Dom.
(3) Predsjedni{tvo BiH za lice imenovano na poziciju
predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH, a predsjedavaju}i za
lica imenovana na pozicije ministara i zamjenika ministara
120

obavezni su u roku utvr|enom Zakonom Komisiji za pripremu


izbora Vije}a ministara BiH dostaviti:
a)

b)

potpisanu izjavu, ~iju formu i sadr`aj propisuje Centralna


izborna komisija BiH, u kojoj imenovano lice daje
podatke iz ~lana 10d. stav 1. ta~ke a) alineja od 1) do 6)
Zakona o Vije}u ministara BiH;
slu`benu potvrdu Centralne izborne komisije BiH da
navedeno lice ispunjava sve uslove iz ~lana 10c. Zakona
o Vije}u ministara BiH.
^lan 8.

Iza ~lana 46. dodaje se novi ~lan 46b. koji glasi:


^lan 46b.
(Procedure u Komisiji za pripremu izbora
Vije}a ministara BiH)
(1) ^lan Komisije za pripremu izbora Vije}a ministara BiH mo`e
tra`iti da se lice imenovano na poziciju predsjedavaju}eg
Vije}a ministara BiH, ministra ili zamjenika ministra pozove
na sjednicu Komisije za pripremu izbora Vije}a ministara BiH
i odgovara na postavljena pitanja.
(2) Za postavljanje pitanja iz stava (1) ovog ~lana, ~lan Komisije
za pripremu izbora Vije}a ministara BiH ima na raspolaganju
ukupno pet minuta za svako imenovano lice.
(3) Svako imenovano lice ima na raspolaganju ukupno 15 minuta
za davanje odgovora na sva pitanja koja mu postavi ~lan
Komisije za pripremu izbora Vije}a ministara BiH u skladu sa
st.(1) i (2) ovog ~lana.
(4) Zahtjev za pozivanje na sjednicu radi odgovaranja na pitanja
iz stava (1) ovog ~lana podnosi se u pisanoj formi
121

predsjedavaju}em Komisije za pripremu izbora Vije}a


ministara BiH. Predsjedavaju}i zahtjev dostavlja licu na koje
se on odnosi.
(5) Na osnovu ~lana 92. stav (2) ovog poslovnika, Komisija za
pripremu izbora Vije}a ministara BiH mo`e ograni~iti pristup
javnosti sjednici na kojoj lice imenovano na poziciju
predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH, ministra ili zamjenika
ministra treba da odgovara na postavljena pitanja.
(6) Ako se imenovano lice ne odazove pozivu da prisustvuje
sjednici Komisije za pripremu izbora Vije}a ministara BiH,
ova komisija mo`e odgoditi raspravu o tom pitanju i o tome
obavijestiti predlaga~a - Predsjedni{tvo BiH, odnosno
predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH, te od njih tra`iti da
osiguraju prisustvo imenovanog lica narednoj sjednici. Ako se
imenovano lice po pozivu ne odazove i ne prisustvuje ni
narednoj sjednici, ne mo`e dobiti preporuku za potvr|ivanje.
^lan 9.
Ove Izmjene i dopune Poslovnika Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH stupaju na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjivat }e
se nakon odr`avanja Op}ih izbora 2006. godine.
Broj: 01-34-6-1/06
18. septembra 2006. godine
Sarajevo

Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Martin Ragu`, s.r.

122

SADR@AJ
A. USTAV BOSNE I HERCEGOVINE .................................. 5
Preambula............................................................................ 5
^lan I - Bosna i Hercegovina ............................................
1. Kontinuitet..................................................................
2. Demokratska na~ela ..................................................
3. Sastav ........................................................................
4. Kretanje roba, usluga, kapitala i lica ........................
5. Glavni grad ................................................................
6. Simboli ......................................................................
7. Dr`avljanstvo ............................................................

6
6
6
6
6
7
7
7

^lan II - Ljudska prava i osnovne slobode ...................... 8


1. Ljudska prava ............................................................ 8
2. Me|unarodni standardi .............................................. 8
3. Katalog prava ............................................................ 8
4. Nediskriminacija ........................................................ 9
5. Izbjeglice i raseljena lica.......................................... 10
6. Implementacija ........................................................ 10
7. Me|unarodni sporazumi .......................................... 10
8. Saradnja.................................................................... 10
^lan III - Nadle`nosti i odnosi izme|u institucija
Bosne i Hercegovine i entiteta ........................ 11
1. Nadle`nosti institucija Bosne i Hercegovine .......... 11
2. Nadle`nosti entiteta ....................................................11
3. Pravni poredak i nadle`nosti institucija ....................12
4. Koordinacija ..............................................................13
5. Dodatne nadle`nosti ..................................................13
125

^lan IV - Parlamentarna skuptina ..................................13


1. Dom naroda ................................................................13
2. Predstavni~ki dom ......................................................14
3. Procedura....................................................................14
4. Ovlatenja ..................................................................16
^lan V - Predsjednitvo......................................................16
1. Izbor i trajanje mandata..............................................17
2. Procedura....................................................................17
3. Ovlatenja ..................................................................18
4. Vije}e ministara..........................................................19
5. Stalni komitet ............................................................20
^lan VI - Ustavni sud ........................................................20
1. Sastav..........................................................................20
2. Procedure....................................................................21
3. Jurisdikcija..................................................................21
4. Odluke ........................................................................22
^lan VII - Centralna banka ..............................................22
^lan VIII - Finansije ..........................................................23
^lan IX - Opte odredbe ....................................................24
^lan X - Izmjene i dopune ................................................24
1. Amandmanska procedura ..........................................24
2. Ljudska prava i osnovne slobode ..............................24
^lan XI - Prelazne odredbe................................................25
^lan XII - Stupanje na snagu ............................................25
126

Aneks I - Dodatni sporazumi o ljudskim pravima koji


}e se primjenjivati u Bosni i Hercegovini ........25
Aneks II - Prelazne odredbe ..............................................26
1. Zajedni~ka prelazna komisija ....................................26
2. Kontinuitet pravnih propisa........................................27
3. Pravni i administrativni postupci ..............................27
4. Dr`avni organi............................................................27
5. Ugovori ......................................................................27

B. POSLOVNIK PREDSTAVNI^KOG DOMA


PARLAMENTARNE SKUPTINE
BOSNE I HERCEGOVINE ..................................................31
POGLAVLJE I. Konstituiranje Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine ....................31
POGLAVLJE II. Poslanici i klubovi poslanika ....................34
Odjeljak A. Prava i du`nosti poslanika............................................34
Odjeljak B. Klubovi poslanika ........................................................37

POGLAVLJE III. Organizacija Doma ....................................38


Odjeljak A. Kolegij Doma, Pro{ireni kolegij Doma i
Zajedni~ki kolegij oba doma PSBiH............................38
Odjeljak B. Predsjedavaju}i Doma ..................................................42
Odjeljak C. Op}e odredbe o komisijama Doma ..............................44
Odjeljak D. Stalne komisije Doma ..................................................48
Odjeljak E. Op}e odredbe o zajedni~kim komisijama ....................53
Odjeljak F. Stalne zajedni~ke komisije ..........................................55

127

POGLAVLJE IV. Sjednice Doma i


zajedni~ke sjednice oba doma ..................64
Odjeljak A. Radni plan Doma..........................................................64
Odjeljak B. Sazivanje sjednice, predlaganje i utvr|ivanje
dnevnog reda ................................................................65
Odjeljak C. Definicija kvoruma, predsjedavanje
i u~e{}e u radu ..............................................................67
Odjeljak D. Odr`avanje reda............................................................69
Odjeljak E. Tok sjednice..................................................................70
Odjeljak F. Dono{enje odluka ........................................................71
Odjeljak G. Zapisnik i snimak rasprave ..........................................74
Odjeljak H. Javnost rada ..................................................................76
Odjeljak I. Zajedni~ke sjednice oba doma ....................................78

POGLAVLJE V. Aktivnosti Doma ..........................................79


Odjeljak A. Op}e odredbe................................................................79
Odjeljak B. Osnovni zakonodavni postupak: inicijativa ................79
Odjeljak C. Osnovni zakonodavni postupak - komisijska faza- Postupak u Ustavnopravnoj komisiji i nadle`noj komisiji - prva faza ..................82
Odjeljak D. Osnovni zakonodavni postupak
- Plenarna faza - prvo ~itanje ......................................83
Odjeljak E. Osnovni zakonodavni postupak
- Postupak u nadle`noj komisiji - druga faza ..............84
Odjeljak F. Osnovni zakonodavni postupak
- Plenarna faza - drugo ~itanje ....................................88
Odjeljak G. Osnovni zakonodavni postupak
- Odnosi izme|u domova - ..........................................90
Odjeljak H. Skra}eni postupak ........................................................91
Odjeljak I. Hitni postupak ..............................................................92
Odjeljak J. Bud`et i izvje{taj o izvr{enju bud`eta institucija BiH ......92
Odjeljak K. Ovla{tenje za ratifikaciju me|unarodnih ugovora i
otkazivanje ugovora......................................................93
Odjeljak L. Amandmani na Ustav BiH ..........................................94
Odjeljak M. Ispravke u zakonu, drugom propisu i op}em aktu ......95
Odjeljak N. Autenti~no tuma~enje zakona i drugog op}eg akta ....95
128

POGLAVLJE VI. Kontrolne aktivnosti ..................................97


Odjeljak A. Op}a odredba................................................................97
Odjeljak B. Odobravanje imenovanja Vije}a ministara BiH ..........97
Odjeljak C. Glasanje o nepovjerenju i o potrebi rekonstrukcije
Vije}a ministara BiH ....................................................98

POGLAVLJE VII. Rezolucija i ostali akti ..............................99


POGLAVLJE VIII. Aktivnosti informiranja........................101
Odjeljak A. Poslani~ka pitanja ......................................................101
Odjeljak B. Interpelacija ................................................................104
Odjeljak C. Informativne sjednice i godi{nji izvje{taj
Vije}a ministara BiH..................................................105

POGLAVLJE IX. Unutra{nja regulacija ..............................106


POGLAVLJE X. Odnosi s drugim institucijama BiH ........107
Odjeljak A. Vije}e ministara BiH ..................................................107
Odjeljak B. Predsjedni{tvo BiH ....................................................108
Odjeljak C. Ostale institucije ........................................................109

POGLAVLJE XI. Razno ........................................................109


POGLAVLJE XII. Sekretarijat ............................................111
POGLAVLJE XIII. Prijelazne i zavr{ne odredbe ..............113

C. IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA


Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine
Bosne i Hercegovine ..............................................................117
Izmjene i dopune Poslovnika
Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine
Bosne i Hercegovine ..........................................................................118
129

Na osnovu lana IV. 3. b) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 164. Poslovnika


Predstavnikog doma ('' Slubeni glasnik BiH'', br.33/ 06, 41/06,81/06 i 91/06),
Predstavniki dom Parlamentarne skuptine BiH, na 17. sjednici, odranoj 30.
novembra 2007. godine donosi
Izmjene i dopune Poslovnika
Predstavnikog doma Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine
lan 1.
U lanu 10. stav (3) mijenja se i glasi:
Prava i dunosti iz st. (1) i (2) ovog lana poslanik ostvaruje u Parlamentarnoj
skuptini BiH, u domaim i meunarodnim institucijama u koje je izabran kao
poslanik predstavnik PSBiH, komuniciranjem s graanima, nevladinim
organizacijama, predstavnicima svih nivoa vlasti i politikih stranaka u BiH,
predstavnicima drugih drava, meunarodnih organizacija, na javnim skupovima,
te putem sredstava javnog informiranja.
lan 2.
U lanu 19. iza stava (1) dodaju se novi st. (2) i (3),(4) i (5) koji glase:
''2) Predsjedavajui te prvi i drugi zamjenik predsjedavajueg imaju pravo
podnijeti ostavku na tu dunost koju podnose Domu u pisanoj formi ili usmeno na
sjednici Doma.
3) Predsjedavajui ili zamjenik predsjedavajueg koji podnese ostavku moe
zatraiti hitnu raspravu u vezi sa ostavkom. Ako i nakon rasprave ostane pri
ostavci, popunjavanje upranjenog mjesta vri se u skladu s odredbama ovog
poslovnika.
4) U sluajevima kada je jedan od lanova Kolegija sprijeen da prisustvuje
sjednici Kolegija ili Doma, moe ga zamijeniti predsjedavajui kluba poslanika iji
je lan odsutni lan Kolegija ili poslanik kojeg on ovlasti.
5) Predstavnik odsutnog lana Kolegija ima ovlatenja da uestvuje u radu
Kolegija i Proirenog kolegija Doma te Zajednikog kolegija oba doma
Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, te samo po ovlatenjima odstunog
lana glasa o odlukama koje kolegiji donose u skladu s ovim poslovnikom.''
Postojei stav (2) postaje stav (6).
lan 3.
U lanu 21. stav (1) nakon prve reenice dodaje se nova reenica koja glasi:
Ako je predsjedavajui sprijeen ili odbije da sazove sjednicu Kolegija na zahtjev
ostalih lanova Kolegija, jedan od tih lanova moe sazvati sjednicu Kolegija.
U lanu 21. stav (2) brie se i mijenja novim stavom (2), koji glasi:

Kvorum ine dva lana Kolegija. Kolegij svoje odluke donosi konsenzusom
prisutnih lanova. Ako napori da se postigne konsenzus ne uspiju, odluke donosi
Dom.
lan 4.
U lanu 22. stav (1) prva reenica mijenja se i glasi: Kolegij radi u proirenom
sastavu, uz pravo uea predstavnika svakog kluba poslanika:
U istom lanu stav (2) mijenja se i glasi: Veina od ukupnog broja lanova
Proirenog kolegija ini kvorum, a odluke se donose veinom glasova lanova
Proirenog kolegija koji su prisutni i koji glasaju.'' Suzdrani'' glasovi ubrajaju se
u kvorum, ali se ne dodaju glasovima koji su za ili protiv.
lan 5.
U lanu 25. stav (2) iza posljednje rijei dodaje se reenica koja glasi: Ako je
predsjedavajui Doma naroda ili Predstavnikog doma sprijeen ili ako odbije da
sazove sjednicu Zajednikog kolegija, sjednicu Zajednikog kolegija moe sazvati
svaki od njegovih zamjenika.
U lanu 25. stav (3) brie se i mijenja novim stavom (3) koji glasi:
Veina lanova Zajednikog kolegija ini kvorum, pod uslovom da su prisutna
najmanje dva lana iz svakog doma. Zajedniki kolegij donosi svoje odluke
konsenzusom onih lanova koji su prisutni i koji glasaju. Ako napori da se
postigne konsenzus ne uspiju, odluke donose domovi.
lan 6.
U lanu 26. sadanji stav (2) dopunjava se i mijenja novim stavom (2) koji glasi:
Ako predsjedavajui ne prisustvuje sjednici Doma, dunost predsjedavajueg
preuzima prvi zamjenik predsjedavajueg. Ako prvi zamjenik predsjedavajueg ne
prisustvuje sjednici Doma, dunost predsjedavajueg obavlja drugi zamjenik
predsjedavajueg.
lan 7.
U lanu 27. stav (1) iza rijei:Predsjedavajui Doma dodaju se rijei: ili
relevantni zamjenik predsjedavajueg.
lan 8.
U lanu 33. sadanji stav (1) brie se i mijenja novim stavom (1) koji glasi: Ako
predsjedavajui komisije ne prisustvuje sjednici komisije, dunost
predsjedavajueg obavlja prvi zamjenik predsjedavajueg. Ako prvi zamjenik
predsjedavajueg ne prisustvuje sjednici komisije, dunost obavlja drugi zamjenik
predsjedavajueg.

lan 9.
U lanu 49. stav (1) iza rijei: od ega je najmanje jedna polovina lanova
komisije iz svakog doma, umjesto zareza stavlja se taka i ostatak teksta brie se.
U lanu 49. stav (2) brie se i mijenja novim stavom (2) koji glasi: Zajednika
komisija odluuje prostom veinom lanova koji su prisutni i koji glasaju, uz uslov
da ta veina sadri najmanje jednu treinu lanova svakog doma koji su prisutni i
koji glasaju i jednog predstavnika iz konstitutivnih naroda, iji je najmanje jedan
predstavnik prisutan i glasa. Izuzetno od ove odredbe, Zajednika komisija za
administrativne poslove, kada donosi konane odluke, primjenjuje odredbe iz l.
79. i 80. Poslovnika.
lan 10.
U lanu 62. stav (1) rijei: ili na linu inicijativu dodaju se iza rijei: u
dogovoru sa zamjenicima predsjedavajueg.
U lanu 62. stav (3) brie se i mijenja novim stavom (3), tako da glasi:
Izuzetno od odredbi st. (1) i (2) ovog lana, iz opravdanih razloga i na zahtjev
najmanje deset poslanika ili na zahtjev veine lanova Kolegija, predsjedavajui
e sazvati sjednicu Doma u roku od deset dana od dana prijema spomenutog
zahtjeva. U tom sluaju, dnevni red sjednice moe biti predloen za vrijeme njenog
odravanja.
lan 11.
U lanu 65. stav (1) iza rijei nove brie se taka i dodaje tekst:
s odgovarajuim materijalom u pisanoj formi.
lan 12.
U lanu 67. stav (2) brie se i mijenja novim stavom (2), tako da glasi:
Veina svih lanova izabranih u Predstavniki dom ini kvorum.
lan 13.
U lanu 70. stav (2) brie se taka i dodaju se rijei: ni vie od dva puta u okviru
jedne take dnevnog reda.
lan 14.
lan 74. brie se i mijenja novim lanom 74. koji glasi:

''lan 74.
(Prekid sjednice)
(1) Ako predsjedavajui iz bilo kojih razloga ocijeni da je svrsishodno prekinuti
sjednicu, on e, u dogovoru sa zamjenicima, donijeti odluku o prekidu
sjednice.
(2) O nastavku sjednice odluit e u dogovoru sa zamjenicima o emu e
izvijestiti Dom. Prekid ne moe trajati due od 24 sata, osim ako Dom
svojim zakljukom ne odredi dui rok.''
lan 15.
lan 77. stav (1), u drugoj reenici iza rijei '' pauzu'' stavlja se taka a ostali dio
teksta brie se.
U istom lanu iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi:
''(3) Ako predsjedavajui iz bilo kojih razloga ocijeni da je svrsishodno odrediti
pauzu, on e, u bilo kojem trenutku, odrediti pauzu koja ne moe biti dua od
jednog sata.''
lan 16.
lan 79. brie se i mijenja novim lanom 79. koji glasi:
''lan 79.
(Donoenje odluka)
(1) Sve odluke u Domu donose se veinom glasova onih koji su prisutni i koji
glasaju. Delegati i poslanici e maksimalno nastojati da ta veina ukljuuje
najmanje jednu treinu glasova delegata ili poslanika s teritorije svakog
entiteta. Ako veina glasova ne ukljuuje jednu treinu glasova delegata ili
poslanika s teritorije svakog entiteta, predsjedavajui i njegovi zamjenici
sastat e se kao komisija i pokaati da osiguraju saglasnost u roku od tri dana
nakon glasanja. Ako to ne uspije, odluke se donose veinom glasova onih
koji su prisutni i glasaju, pod uslovom da glasovi protiv ne smiju da sadre
dvije treine ili vie delegata ili poslanika izabranih iz svakog entiteta.
lan 17.
U lanu 80. stavovi (1)i (2) briu se i dodaje se novi stav (1) koji glasi:
''(1) Ako veina glasova ne sadri jednu treinu glasova s teritorije svakog entiteta,
Kolegij e, radei kao komisija, nastojati , u roku od tri dana, da postigne
saglasnost.''
U istom lanu stav (3) mijenja se i postaje stav (2) koji glasi:
''(2) Ako predsjedavajui i zamjenici predsjedavajueg postignu saglasnost iz lana
79.ovog poslovnika, relevantna odluka Doma smatra se usvojenom, a Dom se o

tome obavjetava na odgovarajui nain. Izuzetno od odredbi lana 21. ovog


poslovnika, saglasnost se postie konsenzusom predsjedavajueg i zamjenika
predsjedavajueg.''
U istom lanu dosadanji stavovi (4) i (5) postaju stavovi (3) i (4) te se iza novog
stava (4) dodaje novi stav (5) koji glasi:
'' (5) Ako se poslanik prilikom glasanja ne izjasni ''za'', ''protiv'' ili ''suzdran'', a
prisutan je u sali prilikom glasanja, smatra se da je ''suzdraan''.
lan 18.
U lanu 82. stav (3) brie se posljednja reenica.
Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:
'' (4) Elektronski sistem omoguava i tajno glasanje, za to je potrebno odobrenje
Doma''.
Raniji stav (4) postaje stav(5).
lan 19.
U lanu 83. stav (2) rijei:'' iz lana 80. stav (1) ovog poslovnika ''
zamjenjuju se rijeima:'' iz lana 79. i 80. ovog poslovnika''.
lan 20.
U lanu 100. stav (2), na poetku take e) dodaje se tekst:
e) miljenje Direkcije za evropske integracije o usklaenosti prijedloga zakona sa
zakonodavstvom EU, kao i.
U istom lanu dodaje se novi stav (3) koji glasi:
Kada je poslanik predlaga zakona, miljenje Direkcije za evropske integracije o
usklaenosti prijedloga zakona sa zakonodavstvom EU pribavlja Kolegij Doma.
Raniji stav (3) postaje stav (4).
U istom lanu dodaje se stav (5) koji glasi:
(5) Poslanici mogu, prilikom izrade prijedloga zakona, traiti strunu pomo
Zakonodavno-pravnog sektora PSBiH.
lan 21.
U lanu 103. broj 15 zamjenjuje se brojem 10.
lan 22.
U lanu 104. broj 15 zamjenjuje se brojem 10.
lan 23.
U lanu 104. dodaje se novi lan 104 a) koji glasi:

lan 104a.
(1) Komisije iz l. 103. i 104. mogu podnijeti zahtjev Kolegiju Doma za
produenje roka za dostavljanje miljenja s navoenjem razloga za
nemogunost dostavljanja miljenja.
(2) Kolegij Doma donosi odluku po zahtjevu komisija iz stava (1) i utvruje
krajnji rok za dostavljanje miljenja, u skladu s prijedlogom komisije.
(3) U sluaju da komisija ne dostavi miljenje do krajnjeg roka, Dom se
izjanjava o odreivanju novog roka ili o obustavi zakonodavnog postupka.
lan 24.
U lanu 109. dodaje se novi stav (2) koji glasi:
(2)Poslanik i klub poslanika mogu prilikom izrade amandmana na prijedloge
zakona traiti strunu pomo Zakonodavno-pravnog sektora PSBiH.
Raniji stavovi (2) i (3) postaju stavovi (3) i (4).
lan 25.
U lanu 111. iz stava (3) dodaju se novi stavovi (4) , (5) i (6) koji glase:
(4) Nadlena komisija moe podnijeti zahtjev Kolegiju Doma za produenje
roka za dostavljanje izvjetaja uz navoenje razloga za nemogunost
dostavljanja.
(5) Kolegij Doma donosi odluku po zahtjevu komisije i utvruje krajnji rok za
dostavljanje izvjetaja u skladu s prijedlogom komisije. U tom sluaju, krajnji
rok za podnoenje amandmana iz lana 109. stav (1) je 24 sata prije odravanja
sjednice komisije.
(6) U sluaju da komisija ne dostavi izvjetaj do krajnjeg roka, Dom se
izjanjava o utvrivanju novog roka ili o obustavljanju zakonodavnog
postupka.
lan 26.
U lanu 112. dodaje se stav (4) koji glasi:
(4) Proces iz stava (3) moe se ponavljati najvie dva puta, nakon ega se
zakonodavni postupak obustavlja u sluaju da izvjetaj ne bude prihvaen.
lan 27.
U lanu 114. stav (2) mijenja se i glasi:
(2) Javna rasprava odrat e se u roku od 15 dana. U tom sluaju rokovi utvreni
lanom 109. stav (1) i lanom 111. st.(1) i (2) produavaju se za 15 dana od dana
odrane javne rasprave.

lan 28.
lan 116. mijenja se i glasi:
Komisija, uz izvjetaj koji podnosi, prilae i transkript javne rasprave ako postoji,
kao i radove i materijale podnesene tokom rasprave.
lan 29.

U lanu 137. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:
(5) Nakon to Ustavnopravna komisija, cijenei jasnou norme, odlui da je
norma jasna i da je nije potrebno tumaiti, postupak po zahtjevu za autentino
tumaenje obustavlja se, o emu se izvjetava Kolegij Doma, nadlena komisija i
podnosilac zahtjeva.
Dosadanji st. (5) i (6) postaju st. (6) i (7).
lan 30.
U lanu 144. iz rijei nepovjerenju dodaju se rijei:ili rekonstrukciji.
lan 31.
U lanu 147. u st. (1) i (3) iza rijei nepovjerenju dodaju se rijei: ili
rekonstrukciji.
lan 32.
U lanu 184. na kraju reenice u zagradi broj 20/00 zamjenjuje se brojevima :
'' 33/06,41/06,81/ 06 i 91/06''.
lan 33.
Ove izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu danom objavljivanja u
Slubenom glasniku BiH.
Broj: 01-34-6-1282-1/07.
30. novembar 2007. godine
Sarajevo

PREDSJEDAVAJUI
PREDSTAVNIKOG DOMA
dr. Milorad ivkovi

Na osnovu lana IV. 3. b) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 164. Poslovnika


Predstavnikog doma ( Slubeni glasnik BiH, br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06 i 91/07),
Predstavniki dom Parlamentarne skuptine BiH na 63. sjednici, odranoj 4. novembra
2009. godine, usvojio je
IZMJENE POSLOVNIKA
PREDSTAVNIKOG DOMA
PARLAMENTARNE SKUPTINE
BOSNE I HERCEGOVINE

lan 1.
U Poslovniku Predstavnikog doma Parlamentarne skuptine Bosne i
Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06 i 91/07) u lanu
109. u stavu (1) rijei: u roku od 15 dana zamjenjuju se rijeima: u roku od 10 dana.
lan 2.
Ove izmjene Poslovnika Predstavnikog doma Parlamentarne skuptine Bosne i
Hercegovine stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Slubenom
glasniku BiH.

Broj: 01 34 6 - 1234/09
4. novembar 2009. godine
Sarajevo

PREDSJEDAVAJUI
PREDSTAVNIKOG DOMA
dr. Milorad ivkovi

Na osnovu lana IV. 3. b) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 164. Poslovnika


Predstavnikog doma (Slubeni glasnik BiH, br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07 i 87/09),
Predstavniki dom Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine je na 25. sjednici, odranoj
29. 3. 2012. godine, usvojio

POSLOVNIK O DOPUNI POSLOVNIKA PREDSTAVNIKOG DOMA


PARLAMENTARNE SKUPTINE BOSNE I HERCEGOVINE
lan 1.
U Poslovniku Predstavnikog doma Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine (Slubeni
glasnik BiH, broj: 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07 i 87/09), u lanu 107. dodaje se novi
stav (4) koji glasi:
(4) Proces iz stava (3) moe se ponavljati najvie dva puta, nakon ega se zakonodavni
postupak obustavlja u sluaju da miljenje ne bude prihvaeno.
lan 2.
Poslovnik o dopuni Poslovnika Predstavnikog doma Parlamentarne skuptine Bosne i
Hercegovine stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku
BiH.

PREDSJEDAVAJUI
PREDSTAVNIKOG DOMA
dr. Milorad ivkovi

Broj: 01-02-4-391/12
Datum: 4.4.2012.