You are on page 1of 2

SOCIOLOGIA TINERETULUI

Titular disciplină: AncuŃa PLĂEŞU


E-mail: ancutaplaesu@yahoo.co.uk

Teme de referate:

1. Premise istorice şi ontologice ale sociologiei tineretului. TinereŃea între


totalitate integratoare şi varietate.
2. Orientări teoretice şi metodologice în cercetarea ştiinŃifică a tineretului
în lume şi în România.
3. Tineretul în contextul structurii sociale la nivel european şi naŃional.
TinereŃea ca status social, stratificarea şi mobilitatea intergeneraŃională.
4. Calitatea vieŃii tinerilor din România. Veniturile, condiŃiile de locuit,
sănătatea, educaŃia, modul de petrecere a timpului liber, ca indicatori ai
calităŃii vieŃii tinerilor.
5. PoziŃia tinerilor pe piaŃa muncii. Orientări profesionale, strategii
ocupaŃionale, şomaj, circulaŃia tinerilor pe piaŃa muncii, valori privind
munca.
6. Participarea politică şi civică a tinerilor. Cultura politică şi civică,
participarea efectivă a tinerilor în organizaŃii neguvernamentale politice
şi nepolitice, voluntariatul.
7. Grupurile vulnerabile şi fundamentarea de politici de atenuare a
riscurilor. Tinerii săraci, tinerii şomeri, cuplul tânăr, tineretul rural,
tinerii cu nivel de şcolarizare scăzut, tinerele.
8. Cultura timpului liber. Orientări în modul de petrecere a timpului liber
de către tineri. Factori care determină caracteristicile culturii loisir-ului
în România.
9. Valorile şi stilurile de viaŃă ale tinerilor din România. Stil de viaŃă şi
mod de viaŃă. Culturi alternative (subculturi) ale tinerilor.

Bibliografie:

• *** Balkan Youth and the Perception of the Other, Lik Publishing
House, Sofia, 2001
• Beck, Ulrich. 1999. World Risk Society. Cambridge: Polity Press.
• Boudon, R., Tratat de sociologie, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996
• Centrul de Studii şi Cercetări pentru Probleme de Tineret, Politica de
tineret în România, Editura Alma Tip Publishing House, Bucureşti,
2000
• Delanty, Gerard. 1999. Social Theory in a Changing World.
Conceptions of Modernity. Cambridge: Polity Press
• Kellner D., Cultura Media, Institutul European, Bucureşti, 2001
• Mahler, F., Introducere în juventologie, Editura ŞtiinŃifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1983
• Mărginean, I.(coord.), Tineretul deceniului unu. Provocările anilor ’90,
Editura Expert, Bucureşti, 1996
• Sandu, Dumitru. 1996. Sociologia tranziŃiei. Valori şi tipuri sociale în
România. Bucureşti: Editura Staff
• Sztompka, Piotr. 1993. The Sociology of Social Change. Oxford:
Blackwell Publishers