You are on page 1of 3

¾¹d‚ ¾M kÄk] ÁH ½¼Ã{ ¾M ÁH ½oÃ\ºp ÁI¿±T¤ ÁIÃÎI¶

. kºH ¾Tw¼ÃQ ³Iʺ ·IŸ²Ih¶ nITz¨


j¼M ½kzº kÄk] nI¹z¨ Ár¼²¼¹§U ¾M q¿\¶ p¼¹À ³Iʺ ¾¨ p»oÄj
oÀ»oÎ x¼ÄnHj » ¾ºH»oQ jHqioÎ ·»kÄoÎ nIÃThM n¼QI{ oT¨j
·»oM » ·»nj nj j¼i ·Hn»jq¶ ˆw¼U ¾¹{j » ¼¤Ia IM Hn »»»»»
KµM pH kÄk] Ár¼² ¼¹§U pH Áoì ½o¿M IM p»o¶H kºIwn ®T£M ·HoÄH
·HoÄH ·»nj » ·ITvºI™ÎH ¡Ho– nj n»j ½Hn pH ÏoT¹¨ ÁnI\ŸºH ÁIÀ
. kz§Ã¶ ·¼i» ¥IhM Hn Hn j¼i ¸ÃŸ²Ih¶ » ÂGI§Äo¶A ·HpIMow
‡¼£w ÂLÃ{How nj ¾¨ ¶°wH Án¼¿µ] ϼÎH ÏIe nj » ½kºI¶nj ³Iʺ
oÀ pH ÁnI¬ ½kºI¶ oTzÃM p»n k¹a S¿] SwH ¾TÎo¬ nHo¤ ̼¤¼²H KÄo¤
nj p¼¹À kÀj ·Izº IU ½jo¨ ½jIŸTwH jnHj nIÃTiH nj ¾¨ ÂTº¼¹zi nHqMH
. jnHj nHo¤ Rnk¤ » nHkT¤H
·IúIMo¤ ¸ÄoiA pH ·HoÄH ÁI¿ÀI«zºHj ¦ÄqÎ jITwH Ákµd¶ ±–oT¨j
½HnpH KµM nI\ŸºH ÏoT¹¨ ¾±Ãw¼M ¾¨ SwH ·HoÄH oM ´¨Ie jHkLTwH ³Iʺ
jHkLTwH ³Iʺ ÁIÀ ¾±µ– ²» kÃwn ®T£M ´Ärn ·Hn»jq¶ ¾±Ãw¼M »nj
½I«zºHj jITwH ¸ÄH ®T¤ » ÁnHq¬ KµM ¾±‚IÎ °M ºI\Än¯ ±– oÃʺ
nI§ÎH kºH¼TM kÄI{ IU jHj SLvº ·IL±Š S¹‰±w » ®ÃGHow H I§Äo¶A ¾M Hn
. kÄIµº ³I¿UH pH HoL¶ Hn j¼i » ›od¹¶ Hn ·I¿]
ÁIÀn»oU ¾µÀ j¼i S¶¼§e Áoì ³oÎ E HkTMH pH ¾¨ ¶°wH Án¼¿µ]
½jHj SLvºj¼i ·IŸ²Ih¶ » ®ÃGHowH I§Äo¶A ¾M Hn Â]nIi » ±iHj
¾º » ±iHj nHpIM nHkÄoi ¾º o«Äj IÀ x»n ¾º¼¬ ¸ÄH ¾¨ kºHkö j¼i
Swj oiA ¾Êd² IU ³Iʺ SwHH ´±v¶ ¾¨ ¾\ºA I¶H jnHj Â]nIi nHpIM
. S{Hj kÀH¼hº oM ¾ºIe¼Mm¶ ÁIÀ ½¼Ã{ ¸ÄH pH

S±¶ jIÄoÎ » Hk‚ o«¹w ÁjHpA ½I«Q


» ÏIµ–H ¾ºI•ŠI¤ po¶ ·»nj nj ·HoÄH
³¼§d¶ Hn ¹Äj jHkLTwH ³Iʺ nITÎn
Áp»oÃQ kÀkö ½js¶ ·I¹¿Ã¶ ´À ¾M
ÁjHpA ½I«Q nj ¸Ä¼º ·HoÄH . SwH ½Hn nj