You are on page 1of 48

Draft : Buya HMA/hma*.

NILAI-NILAI DASAR ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH


DALAM KONTEKS PERILAKU MASYARAKAT MINANGKABAU

KESEPAKATAN
N TEMA PENDAPAT ADAT PENDAPAT PENDAPAT UNDANG
o SYARAK LAINNYA
NILAI-NILAI [“Si Amat mandi di luhak, [“Mengabdi [“ menjaga adat yang
parigi bapaga bilah, samo hanya kepada Islami.”]
KETUHANAN dipaga kaduonyo, adat Allah. ”] i
YANG MAHA basandi syarak, syarak
basandi kitabbullah,
ESA sanda manyanda
[“pembagian tugas
yang baik, sesuai fungsi
kaduonyo.”]
(KEYAKINAN [“Tunduk dan masing-masing, mesti
TAUHID) [“Pangulu tagak di pintu
patuh hanya bekerja dengan
adat, malin tagak di pintu professional.”]
kepada Allah.”]
syarak, manti tagak di ii
pintu susah, dubalang
tagak di pintu mati.”]
[“selalu berusaha,
[“Berserah diri dinamis, tidak berputus
kepada asa, (rencana di tangan
[“Indak dapek sarimpang
ketentuan manusia keputusan di
padi, batuang dibalah ka
Allah.”] iii tangan Allah SWT).”]
paraku, indak dapek
bakandak hati, kandak
Allah nan balaku.”]
[“kuat beramal karya
[“Bersyukur yang baik, jauhi
[“Limbago jalan kepada Allah.”] maksiyat.”]
iv
batampuah, itu nan
hutang ninik mamak,
sarugo dek iman taguah,
narako dek laku awak.”]
[“Ikhlas [“menghidupkan surau,
menerima menjaga ibadah
[“Jiko bilal alah maimbau, masyarakat, jamaah
keputusan

1
sado karajo dibarantian, Allah.”] v yang kuat dan
sumbahyang bakaum kito memajukan pendidikan
daulu.”] agama dengan baik”]

[“Penuh harap
kepada Allah”] [“menyesali kesalahan,
[“Kasudahan adat ka vi
mohon ampunan atas
balairung, kasudahan kekhilafan, dan berjanji
dunia ka akhirat, salah ka tidak akan melakukan
Tuhan minta taubat, salah lagi”]
ka manusia minta maaf.”]

[“Takut
[“menjaga pelaksanaan
dengan rasa
tunduk dan adat dan agama selalu
[“Tadorong jajak berjalan seiring”]
patuh”] vii
manurun, tatukiak jajak
mandaki. Adat jo syarak
kok tasusun, bumi sanang
padi manjadi.”]
[“Takut [“berhati-hati selalu”]
terhadap
[“kuaik mangiak galik siksaan Allah”]
cabiak, kuaik mauik galik viii

patah”]
[“pandai membagi
waktu, disiplin bekerja
dan beribadah”]
[“Berdo’a
[“hari sahari diparampek, mohon
malam samalam pertolongan
dipatigo’] Allah.”] ix
[“punya primsip hidup
yang kuat, tidak
[“Cinta dengan
mempunyai dendam
penuh harap
[“tagangnyo bajelo-jelo, kesumat, menjaga lidah
kepada Allah.”]
kanduanyo badantiang- x dan penuturan.”]
dantiang; hati lapang
paham saleso, pasiah
lidah pandai barundiang”]
NILAI-NILAI [“Duduak samo randah, [“Kewajiban [“menjaga kesetaraan
tagak samo tinggi, untuk dalam bermasyarakat.”]
KEMANUSIAAN duduak sahamparan, menghargai
tagak sapamatang”]
persamaan.”] xi

[“Sasakik sasanang, [“peduli dan solidaritas


sahino samalu, sabarek [“ mesti dipelihara.”]
sapikua.”] Menghormati
persamaan
manusia lain.”]
[“Kaba baiak xii

bahimbauan, kaba buruak


bahambauan.”]
[“mematuhi aturan”]

[“bajalan luruih, bakato [“Memenuhi


bana”] [“santun dan hormat
janji.”] xiii terhadap orang yang
lebih tua, memungsikan
[”Nan ketek dikasihi, nan semua elemen
samo gadang lawan [“Mencintai masyarakat yang ada.”]
baiyo, nan tuo dihormati. sesama
Nan bungkuak ka tangkai saudara
bajak, nan luruih ka muslim.”] xiv
tangkai sapu, satampok
ka papan tuai, nan ketek
ka pasak suntiang,
panarahan ka kayu api”]
[“berbuat sesuai
dengan aturan yang
[“ gadang indak malendo, berlaku, cerdik tidak
tinggi indak maimpok”] memakan lawan.”]

3
[“gapuak indak
mambuang lamak, cadiak
indak manjua kawan”]
[”Nan buto paambuih
lasuang, nan pakak
palapeh badia, nan
lumpuah pangajuik ayam, [“memberikan tugas
nan binguang pangakok sesuai dengan
karajo, nan cadiak lawan kemampuan,
baiyo, nan pandai tampek menghargai sesama.”]
[“Pandai
batanyo, nan tahu tampek
baguru, nan kayo tampek berterima
batenggang, nan bagak kasih”] xv
ka parik paga dalam
nagari.”]
[“tau jo raso jo pareso, [“setia kawan, dengan
ingek di rantiang kaman pengertian membagi
cucuak, tau di dahan
berita baik kepada
kamaimpok”]
semua orang.”]
[“Tidak boleh
[“manimbang samo mengejek dan
barek, maukua samo meremehkan
panjang”] orang lain.”]xvi

[“saukua mangko
manjadi, sasuai mangko
takana”] [“Bantu membantu,
ta'awun, mutual help
dalam rangka
[”pandang jauah [“ Tidak pembagian pekerjaan
dilayangan, pandang mencari (division of labour)
dakek ditukiakan; tibo menurut keahlian
kesalahan.”] xvii
dimato indak dipiciangan , masing-masing ini, akan
tibo diparuik indak mempercepat proses
dikampihan”] produksi, dan
mempertinggi mutu,
[“Bergaul baik yang dihasilkan.”]
[“ingek-ingek nan diateh,
nan dibawah kok dengan
maimpok] menjaga
persaudaraan
[“pandai mangantang aia dan
lauik, pandai mauleh rueh persatuan.”]
xviii
nan putuih”]

[“mambuhua indak [“ Tidak boleh


mambuku, mauleh indak sombong”] .xix
mangasan”]

[“pandai manyalam dalam


bumi, mauji samuik dalam
batu”]

[“Tagak kampuang paga [“Memperindah nagari


NILAI-NILAI kampuang, tagak suku
[“Bersatu
dengan menumbuhkan
tidak boleh
PERSATUAN paga suku, tagak bercerai- percontohan-
banagari paga nagari”] cerai.”] xx
DAN KESATUAN percontohan di nagari,
yang tidak hanya
[”bajirek babalai-balai, bercirikan ekonomi
barumah batanggo”]
tetapi indikator lebih
utama kepada moral
[“kok singkek uleh adat “nan kuriak kundi,
mauleh, kurang tukuak
manukuak”] nan sirah sago, nan baik
budi nan indah baso”]

[“sadanciang bak basi,


saciok bak ayam, kailia [“Tidak boleh
sarangkuah dayuang, mencela dan [“menjaga persatuan
kamudiak saantak galah”] menghina.”] xxi
dan bersama
membangun nagari,

5
[”kabukik samo mandaki,
sesuatu itu harus
kalurah samo manurun”] dimunculkan dari
bawah. “]

[“adaik ado bari mambari,


adaik indak basalang
tenggang”]

[“Satinggi-tinggi tabang
bangau, kumbalinyo ka
kubangan juo, hujan ameh [“ada tempat kembali,
di rantau urang, hujan semua akan kembali ke
batu di kampuang awak, asal”]
kampuang halaman tatap
dikana juo”]

[“Jauh bajalan banyak [“Orang yang


diliek, lamo hiduik banyak beriman ibarat
dirasoi”] sebuat [“cari pengalaman yang
bangunan baik”]
[“Malu tak dapek dibagi, yang kuat.”] xxii
suku tak dapek diasak,
raso ayia ka pamatang,
raso minyak ka kuali”]
[“suku tidak dapat
ditukar “]
[“Takajuik urang tagampa
awak, kaba baiak
bahimbauan, kaba buruak [“selalu berbuat baik
bahambauwan”]
menyatu dengan
lingkungan di mana
[“ Banabu-nabu bak berada”]
cubadak, baruang-ruang
bak durian, nan
tangkainyo hanya sabuah, [“tidak boleh berpecah
nan batangnyo hanyo
belah, jauhi silang
satu, saikek umpamo lidi,
sarumpun umpamo sarai, sengketa”]
satandan umpamo
pinang, sakabek umpamo
siriah.”]
[“ elok di ambiak jo
mupakat, buruak di buang [“utamakan
jo etongan”] musyawarah”]

[“kato surang babulati,


kato basamo bapaiyokan’]

[“randah tak dapek [“keputusan


dilangkahi tinggi tak musyawarah
dapek dipanjek.”] mengikat”]

[“kayu batakuak
barabahan, janji babuek
batapati”]

[“ bersilang kayu dalam


tungku sinan nasi mangko [“perbedaan pendapat
masak, dengan tepat dan tidak boleh membawa
benar.”] perpecahan”]

[“duduak surang
basampik-sampik, duduak
basamo balapang-
lapang”]

NILAI-NILAI [“tau diereang jo


gendeng, tau dikieh kato
DEMOKRASI sampai’] [“Membangun
kesejahteraan bertitik
DAN tolak pada pembinaan
MUSYAWARAH [manyauk diilie-ilie, unsur manusianya”]
bakato dibawah-bawah”]

7
[“ingek sabalun kanai,
kulimek sabalum habiah”]
[“tata perilaku
melaksanakan
[”maminteh sabalun musyawarah
anyuik, malantai sabalun dengan lemah
lapuak”] lembut, dan
tidak berlaku
[” Bulek aia ka keras dan
pambuluah, bulek kato ka bersitegang [“Taat pada
mufakek, bulek dapek urat leher kesepakatan hasil
digolongkan, pipiah saja.”] xxiii musyawarah ”]
buliah dilayangkan.”]

[“ Kato nan banyak dari


bawah, banyak indak
buliah dibuang, saketek [“Peranan masyarakat
indak buliah disimpan.”] berpatisipasi, mulai dari
lapisan terendah,
kedudukannya sama
dalam hukum”]
[“ Kamanakan barajo ka
mamak, mamak barajo ka
pangulu, pangulu barajo
ka mufakek, mufakek [“taati hukum dan
barajo ka nan bana, bana aturan yang berlaku”]
badiri sandirinya,
manuruik alua jo patuik.”]

[“Pikia palito hati, tanang [“sebelum berbuat


hulu bicaro, aniang saribu lakukan penelitian dan
aka, dek saba bana kaji segala
mandatang”] [“Menepati
kemungkinan, sebab
janji.”] xxiv
dan akibat dari satu
[“Suri tagantuang perbuatan”]
batanuni, luak taganang
nan basawuak, kayu
batakuak barabahkan,
janji babuek batapati”].

[“tetapi janji, lakukan


[”nak mulia tapeki janji, sesuatu menurut patut
nak gadang sapo nan dan pantas”]
ketek”]

Baiyo-iyo jo adiak, batido-


tido jo kakak, elok
[“bina kerukunan
diambiak jo mufakek,
buruak dibuang jo bersama”]
etongan.

[“tau dibayang kato


sampai, tau dikiyeh kato
bandiang] [“sifat tolong
menolong”]

[“nan tau jo korong


kampuang, tau dianak jo
kamanakan”]

[”nan tau hala jo haram, [“Bersikap


tau di matan jo maana”] adil.”] xxv

[“teguhkan
[“tau diangin nan basiru, persaudaraan,
tau karang nan kembangkan dialog”]
manonggok”]

[“muluik manih kucindan


murah, baso baik gulo [”hidup mesti
dibibia”] berperaturan, tidak
boleh berbuat seenak
diri sendiri”]
Sabalik bapaga kawek,
randah tak dapek
dilangkahi, tinggi tak
dapek dipanjek.
[”tidak perlu cemas
untuk berbeda
[”nak cadiak kuek baraja,
pendapat, perbedaan
nan tau banyak batanyo”]

9
tidak menimbulkan
[“Galugua buah galugua, perselisihan, di sini
tumbuah sarumpun jo terdapat dinamika
puluik-puluik, hidup”]
badampiang jo batang
jarak, basilang kayu
dalam tungku, sinan nasi
nasi mangko masak.”]

[“pikia nan palito hati,


nanang nan baribua aka”]

[“dalam tanang bana


mandatang, paham tibo
aka baranti”]
[“permusyawaratan
[”Saukua mangko perwakilan, teguh
manjadi, sasuai mangko melaksanakan
takana, nan bana kato kesepakatan”]
saiyo, nan rajo kato
mufakek”]

[”putiah tahan sasah,


hitam tahan tapo”]

[”basuluah jo matoari,
bagalanggang mato rang
banyak”]

[“mangaruak sahabih
sauang, maawai sahabih
raso”]

[“marosok sapanjang
tangan, baretoang
samapai sudah”]

[“basilek diujuang lidah,


malangkah kapangka
karih, manitih dimato
padang”]

NILAI-NILAI [“Nan kuriak kundi, nan [“supaya [“Budi pekerti dan


merah sago, nan bayiak selalu bahasa sopan santun
AKHLAK DAN budi, nan indah baso ”] berperilaku diperlukan”]
BUDI PEKERTI dan berjalan
pada jalur
[“Satali pambali
kumayan, sakupang yang benar,
pambali katayo, sakali dan selalu pula [“jangan pernah
lancuang ka ujian, salamo menjauh dari berbuat salah, selalu
hiduik urang tak picayo”] kesesatan.”] menjaga diri”]
xxvi

[“Batanyo lapeh arak,


barundiang sudah
makan.”] [“memikirkan akibat
sebelum berbuat”]
[“Raso dibaok nayiak,
pareso dibaok turun”]
[“Waspada dan
menjaga [“selalu
[“Sulaman manjalo todak, keselamatan mempergunakan akal
naiak sampan turun bersama.”] xxvii sehat sebelum
parahu, punyo padoman berbuat”]
ambo tidak, angin bakisa
ambo tau”]
[“Bajalan paliharo kaki, [“hati-hati selalu”]
bakato paliharo lidah.”]

[“Pisang ameh baok


balayia, masak sabuah di [“Berlomba

11
dalam peti, utang ameh mencapai [“selalu berbuat baik,
dapek dibayia, utang budi kebaikan.”] xxviii hidup dengan berjasa
dibaok mati.”] dan pandai membalas
jasa”]
[“Dek ribuik rabahlah
padi, dicupak Datuak
Tumangguang, jikok
hiduik indak babudi, [“tidak melupakan tata
duduak tagak ka mari kerama bergaul
tangguang.”] menurut adat dan
agama”]
[“Barek samo dipikua,
NILAI-NILAI ringan samo dijinjiang,
[“Saling tolong [“suka bergotong
menolong.”] xxix royong, memelihara
SOSIAL nan barek makanan bahu,
kerja sama”]
KEMASYARAKA nan ringan makanan
jinjiang.”]
TAN
[“Bungka ameh manahan
asah, ameh batua [“fungsi ham asasi
manahan uji, kato batua manusia”]
manahan sudi, hukum
batuah manahan
bandiang.”] [“Tidak boleh
memisahkan
[“kualitas, ekonomi,
diri dari
masyarakat
professional,
[“Nan tak untuak jan menegakkan nilai-nilai
(jama’ah).”] xxx
diambiak, nan bakeh yo keadilan”]
diunyi, turuik alua nan
luruih, tampuah jalan nan
pasa”]

[“Sawahlah diagiah [“menjaga keseimbangn


pamatang, ladanglah antara hak dan
diagiah bamintalak, lah kewajiban”]
tantu hinggo jo batehnya,
lah tahu rueh jo buku.”]

[“Pendidikan di rumah
[“Ketek taraja-raja, tangga tentang perilaku
gadang tarubah tidak, lah dan budi pekerti sangat
tuo jadi parangai.”] penting. Menanamkan
perilaku bertanggung
jawab sejak kecil”]

[“Kato sapatah dipikiri,


jalan salangkah ma adok [“Hati-hati dalam
suruik”] berucap dan bertindak
memikirkan hal yang
akan disampaikan
sebelum berbicara”]

13
[“Syarak mangato, adat [“Tidak boleh
mamakai, syarak bermusuh-
mandaki, adat manurun”] musuhan.”] xxxi [“Ketetapan syarak
dipakai dalam adat,
perjalanan adat
penghulu seiring
[“Sasakik sasanang,
sahino samalu, nan ado dengan ulama”]
samo dimakan, kok indak [“Rasa kebersamaan,
samo ditahan, barek samo gotong royong wajib
dipikua, ringan samo [“Tidak boleh ditumbuhkan di tengah
dijinjiang. Ka bukik samo bermarahan.”] masyarakat
mandaki, ka lurah samo xxxii

manurun, tatilungkuik Minangkabau (Sumbar),


samo makan tanah, menggerakkan potensi
talilantang samo makan moril materil, untuk
angin.”] membangun nagari, dan
menghapus
[“tingginyo kaik-kaitan,
kemiskinan”]
randahnyo jombo-
jomboan”]
[“sopan santun,
mematuhi aturan yang
ada”]

Buya HMA/hma*
i Catatan kaki
Allah Swt. berfirman:
(57 :‫وما خلقت الجن والنس ال ليعبدون )الذريت‬
“Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka
menyembah-Ku” (adz-Zariyat: 56)
(5 :‫وما امر الليعبدوا ال مخلصين له الدين حنفاء ويقموا الصلوة ويؤتوا الذكوة وذلك دين القيمة )البينة‬
“Pada hal tidak diperintahkan mereka, melainkan supaya mereka menyembah Allah
dengan mengikhlaskan agama karena-Nya dengan menjauhi kesesatan, dan (supaya)
mereka mendirikan shalat dan memberi zakat, karena yang demikian itulah agama yang
lurus”. (al-Bayinah: 5)
ii Allah berfirman:
(20 :‫يايها الذين امنوا اطيعوا ال ورسوله ولتولوا عنه وانتم تسمعون )النفال‬
“Wahai ummat yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah
kamu berpaling dari padanya, padahal kamu mendengar”. (al-Anfal: 20)
:‫ومن يطع ال والرسول فاولئك مع الذين انعم ال عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا )الناس‬
(6
“Karena siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka mereka itu adalah beserta
ummat yang Allah beri nikmat atasnya, dari Nabi-Nabi, Shiddiqin, Syuhada dan Shalihin
dan alangkah baiknya mereka ini sebagai sahabat karib”. (an-Nisa: 69)
iii Allah berfirman:
(216 :‫وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرلكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وال يعلم وانتم لتعلمون )البقرة‬
“ Mungkin kamu benci kepada sesuatu, padahal ia itu satu kebaikan bagi kamu, dan
mungkin kamu suka akan sesuatu tapi ia tidak baik kamu, dan Allah itu Maha Mengetahui
dan kamu tidak mengetahuinya”. (al-Baqarah: 216)
(157 :‫)البقرة‬ ‫الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا انا ال وانا اليه راجعون‬
“Yang apabila terjadi terhadap mereka suatu kesusahan, mereka berkata: Sesungguhnya
kami ini milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nyalah kami akan kembali”. (al-Baqarah:
156)
iv Allah berfirman
(7 :‫واذا تأذن ربكم لئن شكرتم لزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابى لشديد )ابراهيم‬
“Dan (ingatlah) tatkala Tuhan kamu memberi tahu jika kamu berterima kasih niscaya
Aku akan tambah nikmat bagi kamu, bila kamu tidak bersyukur akan nikmat maka
azab-Ku itu sangat pedih”. (Ibrahim: 6-7)
v Firman Allah :
(59 :‫ولو انهم رضوا ما اتهم ال ورسوله وقالوا حسبنا ال سيؤتينا ال من فضله ورسوله انا إلى ال راغبون )التوبة‬
“Dan alangkah baiknya jika mereka ridha dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya berikan
kepada mereka, sambil mereka berkata: cukuplah Allah bagi kami, sesungguhnya Allah
dan rasul-Nya akan beri kepada kamu karunia-Nya, sesungguhnya kami mencintai Allah”.
(al-Taubah: 59)
(‫كتب ال مقاد ير الخل ئق قبل ان يخلق السموات والرض بخمسين الف سنه )رواه مسلم‬
Allah telah menentukan kepastian/ketetapan terhadap semua makhluk-Nya sebelum “
(Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun”. (HR. Muslim
vi Allah berfirman:
(28 :‫)بني اسرائيل‬ ‫وا ما تعرضن عنهم ابتعاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولميسورا‬

“Dan jika engkau berpaling dari mereka, karena mengharapkan (menunggu) rahmat dari
Tuhanmu, yang engkau harapkan, maka berkatalah kepada mereka dengan ucapan yang
lemah lembut”. (bani Isra’il: 28)
(5 :‫من كان يرجوا لقاء ال فان اجل ال رات وهو السميع عليم )العنكبوت‬
“Siapa saja yang mengharapkan pertemuan (dengan) Allah, maka sesungguhnya waktu
(perjanjian) Allah akan datang, dan Dia yang Mendengar, yang Mengetahui”. (al-Ankabut:
5)
(218 :‫ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل ال اولئك يرجون رحمت ال وال غفور رحيم )البقرة‬
“Sesungguhnya ummat yang beriman dan berhijrah serta bekerja keras (berjihad) di jalan
Allah, mereka itu (ummat yang) berharap rahmat Allah dan Allah itu Pengampun,
Penyayang”. (al-Baqarah: 218)
vii Allah Berfirman :
‫انما يعمر مساجد ال من أ من بال واليوم ال خر واقام الصلوة واتى الزكوة ولم يخسى ال ال فعسى اولئك ان يكونوا من‬
(18 :‫)التوبة‬ ‫المهتدين‬
“Sesungguhnya ummat yang memakmurkan masjid Allah ummat yang beriman kepada
Allah dan hari kemudian dan mendirikan shalat dan membayarkan zakat. Maka Allahlah
yang lebih berhak kamu takuti, jika memang kamu ummat yang beriman”. (al-Taubah: 13
(44 :‫فل تخشوا الناس واخشون ولتشتروا بأ يا تي ثمنا قليل )المائدة‬
“Janganlah kamu takut kepada manusia tetapi takutlah kepada-Ku (Allah) dan janganlah
kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah (sedikit)”. (al-Maidah: 44)
(28 :‫امنا يخشى ال من عباده العلماؤا … )فاطر‬
“Tidak ada yang takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya kecuali ulama (berilmu)”.
(Fathir: 28)

viii Allah Berfirman:


(103 :‫ان في ذلك لية لمن خاف عذاب الخرة ذلك يوم تجموع له الناس وذلك يوم مشهود … )هود‬
“Sesungguhnya di dalam itu ada tanda bagi orang yang takut kepada azab akhirat: ialah
hari yang dikumpulkan padanya manusia dan ialah hari yang akan disaksikan”. (Hud: 103)
(16 :‫كمثل الشيطن اذ قال لل نسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك انى اخاف ال رب العالمين … )الحشر‬
Mereka adalah) seperti syetan tatkala berkata kepada mereka: kufurlah setelah )“
manusia itu kufur, ia berkata: Aku berlepas diri dari padamu, karena sesungguhnya
(aku takut kepada Allah Tuhan bagi alam semesta”. (al-Hasyr: 16
ix Allah berfirman:
(186 :‫)البقرة‬ ‫واذا سألك عبادي عنى فانى قريب أ جيب دعوة الداع إذا دعان فليستجبوا لى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون‬
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa
Aku dekat (hampir), Aku akan …
(60 :‫)المؤمن‬ ‫وقال ربكم ادعونى استجب لكم‬
“Dan telah berkata Tuhan kamu: berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan doa
untukmu”. (al-mukmin: 60)
(180 :‫)العراف‬ ‫ول السماء الحسنى فادعوه بها‬
“Dan bagi Allah nama-nama yang baik, oleh karena itu berdo’alah kepada-Nya dengan
menyebut nama-nama itu”. (al-A’raf: 180)
(106 :‫)يونس‬ ‫ول تدع من دون ال مال ينفعك ول يضرك‬
“Jangan kamu berdo’a kepada selain Allah, yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu
dan tidak bisa memudarakan (membahayakan)”. (Yunus: 106)
x Allah berfirman:
(8-7 :‫)النشراح‬ ‫فإ ذا فرغت فانصب وإ لى ربك فارغب‬
“Lantaran itu, apabila kamu telah selesai mengerjakan sesuatu tugas maka kerjakanlah
tugas baru dengan baik. Dan kepada Tuhanmu maka hendaklah kamu berharap dengan
rasa cinta”. (al-Insyirah: 7-8)
(32 :‫)القلم‬ ‫عسى ربنا أ ن يبدلنا خيرا منها إ نا إلى ربنا راغبون‬
“Mudah-mudahan Tuhan kita mengganti untuk kita (kebun) yang lebih baik dari pada itu.
Sesungguhnya kepada Tuhan kitalah kita berpegang baik”. (al-Qarim: 32)
xi Allah berfirman:
.‫ إ ن ال عليم خبير‬،‫يايها الناس إ نا خلفناكم من ذكر وأ نثى وجعلنكم شعوبا وقبا ئل لتعارفوا إ ن أ كرمكم عند ال أ تقاكم‬
(13 :‫الحجرات‬
“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang
yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
mengenal”. (al-Hujurat: 12)
xii Sabda Rasulullah SAW
(‫)رواه الترمذي‬ ‫ليس المسلم بالطعان ول اللعان ول الفاحش ول البذئ‬
Tidaklah termasuk muslim apabila bersikap penohok, pelaknat, sikap kejam dan pencaci
(HR. Tirmidzi)
xiii Allah berfirman
(91 :‫)النحل‬ ‫وأ فوا بعهد ال إذا عاهدتم ول تنقضوا اليمان بعد توكيدها وقد جعلتم ال عليكم كفيل إ ن ال يعلم ما تفعلون‬
Dan penuhilah janji-janji tatkala kamu berjanji, dan janganlah kamu mengingkari itu sebab
kamu telah menjadikan Allah sebagai pemelihara. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan (al-Nahl: 91).
xiv Sabda Rasulullah SAW,
(‫ل يؤمن أ حدكم حتى يحب ل خيه ما يحب لنفسه )رواه البخارى ومسلم‬
Tidaklah dikatakan seorang muslim, sehingga dia menyenangi apa yang disenangi oleh
saudaranya, sebagaimana dia menyenangi apa yang disenanginya (HR. Bukari Muslim)
xv Sabda Rasulullah SAW,
(‫)ابو داود واحمد‬ ‫ل يشكر ال من ل يشكر الناس‬
Tidak dapat bersukur kepada Allah orang yang tidak pernah berterima kasih atas kebaikan
orang lain (HR. Abu Daud dan Ahmad).
xvi Firman Allah:
(11 :‫)الحجرات‬ ‫يأ يها الذين أ منوا ل يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم‬
Janganlah kamu mengejek atau merendahkan diri orang lain, saudara atau teman
dekatmu dengan membicarakan kekurangan atau membuka aib dan cacatnya, atau
menjulukinya sampai menyakitkan hatinya, sesungguhnya perbuatan demikian adalah
sikap yang tercela.
xvii Allah berfirman:
(12 :‫ول يغتب بعضكم بعضا أيحب أ حدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه )الحجرات‬
Dan janganlah mengumpat atau menceritakan kesalahan sebagian dari kamu terhadap
sebagian yang lain, sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah menjadi
bangkai, sedangkan kamu membencinya (al-Hujurat: 12)
xviii Allah berfirman
.(10 :‫إ نما المؤمنون إ خوة فأ صلحوا بين أخويكم واتقوا ال لعلكم ترحمون )الحجرات‬
Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara
kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat (al-
Hujurat: 10).
xix Allah berfirman :
(19 :‫ول تمشى في ال رض مرحا … )لقمان‬
Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong (Lukman: 18)
xx Firman Allah :
‫ واذكروا نعمت ال عليكم إذ‬،‫ واعتصموا بحيبل ال جميعا ول تفرقوا‬.‫يأا يها الذين أمنوا إ تقوا ال حق تقاته ول تموتن إل وأنتم مسلمون‬
‫ كذلك يبين ال لكم أ ياته لعلكم تهتدون‬،‫ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها‬،‫كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا‬
.(103-102 :‫)ال عمران‬
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar
takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada
Allah dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu
bercerai-cerai dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kamu dulu bermusuh-
musuhan, maka Allah mempersatukan hati kamu, lalu menjadilah kamu karena nikmat
Allah orang-orang yang bersaudara (QS. Ali Imran; 102-103).
xxi Allah SWT berfirman
‫يايها الذين امنوا ل يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم‬
‫ول نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ول تلمزوا انفسكم ول تنابزوا باللقاب بئس السم الفسوق بعد اليمان ومن لم يتب فاولئك‬
.(11 :‫)الحجرات‬ ‫هم الظلمون‬
Wahai umat yang beriman, janganlah hendaknya terjadi suatu kaum menghina kaum yang
lainnya, boleh jadi yang dihina ternyata lebih baik keadaannya daripada yang menghina.
Demikian juga janganlah para wanita itu menghina kelompok wanita yang lainnya, karena
boleh jadi wanita yang dicela itu lebih baik dari yang mencela. Janganlah saling mencerca
dan janganlah berolok-olok dengan sebutan-sebutan yang jelek. Seburuk-buruk sebutan
fasik sesudah orang itu beriman (al-Hujurat: 11).
xxii Sabda Rasulullah saw
(‫)رواه البخارى ومسلم‬ ‫أ لمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا‬
Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya, bagi suatu bangunan yang menopang satu
bagian terhadap bagian lainnya (HR. Bukhri dan Muslim.

Firman Allah SWT


‫ ذلك بأ انهم كانوا يكفرون‬،‫ضربت عليهم الذلة أ ين ما ثقفوا إل بحبل من ال وحبل من الناس وبأؤ بغضب من ال وضربت عليهم المسكنة‬
.(112 :‫ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون )ال عمران‬،‫بأ يات ال ويقتلون ال ابياء بغير حق‬
Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang
kepada tali (agama) Allah dan tlai (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali
mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena
mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar.
Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas (QS. Ali Imran: 112).
xxiii Firman Allah SWT
‫ فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم فى المر فإذاعزمت فتوكل‬،‫ ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك‬،‫فبما رحمة من ال لنت لهم‬
.(159 :‫)ال عمران‬ ‫ إن ال يحب المتوكلين‬،‫على ال‬
Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah ia menjauhkan diri dari
sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah
membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (QS. Ali Imran: 159).
Firman Allah SWT
.(38 :‫… وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون )الشورى‬
“…Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka
menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka” (QS. Al-Syura: 38).
Sabda Rasulullah SAW
‫ما خاب من اتخار ول ندم من اشتشار‬
Tidak akan gagal orang yang mengerjakan istikharah dan tidak pula menyesal orang yang
melakukan musyawarah
Sabda Rasulullah
‫المستشار مؤتمن‬
“Orang-orang yang melakukan musyawarah akan tentram (aman)”
xxiv Firman Allah SWT:
(1 :‫)المائدة‬ ‫يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود‬
Wahai umat yang beriman, penuhilah selalu janji-janjimu (QS. al-Maidah: 1)
Firman Allah SWT:
(177 :‫البقرة‬ ‫والموفون بعهدهم إذا عاهدوا‬
Dan orang-orang yang selalu menyempurnakan janji-janjinya, jika ia membuat perjanjian
(QS. al-Baqarah: 177)
xxv Allah SWT berfirman:
(29 :‫قل امر ربي بالقسط )البقرة‬
Katakanlah: telah memerintahkan Tuhanku agar berbuat adil (QS. al-A’raf: 29)
Allah SWT berfirman:
‫يايها الذين امنوا كونوا قوامين ل شهداء بالقسط ول يجرمنكم شنان قوم على ال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ان ال خبير بما‬
.(8 :‫تعملون )المائدة‬
Wahai umat yang beriman, hendaklah kamu menjadi manusia yang lurus karena Allah dan
menjadi saksi, dan janganlah kebencian atas suatu kaum menyebabkan kamu tidak adil.
Berlaku adilah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa (kebaktian). Bertakwalah
kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah amat mengetahui terhadap apa yang
kamu kerjakan. (QS. al-Maidah: 8).
Allah SWT berfirman:
(199 :‫خذ العفو وأمر بالمعرف واعرض عن الجاهلين )العراف‬
Berilah maaf dan anjurkanlah orang untuk berbuat adil dan hindarilah pergaulan dengan
orang-orang bodoh (kecuali untuk mendidik mereka). (QS. al-A’raf: 199)

Sabda Rasulullah SAW:


(‫اتق ال حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن )رواه الحاكم والترمذي‬
Bertakwalah selalu kepada Allah dimana saja kamu berada, dan iringilah selalu perbuatan
salahmu dengan kebaikan, semoga dapat terhapus kesalahan tersebut, dan pergaulilah
manusia dengan selalu bersikap ikhlas (terpuji) (HR. al-Hakim dan Tirmizi).
xxvi Firman Allah SWT
‫ وال سميع عليم‬،‫ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بال فقد إ ستمسك بالعروة الوثقى ل انفصام لها‬،‫ قد تبين الرشد من الغي‬،‫ل إ كراه في الدين‬
(256 :‫)البقرة‬
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan
yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada
Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul
tali tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui. (QS. al-Baqarah: 256)
Firman Allah SWT
(2 :‫هو الذي خلقكم فمنكم كا فر ومنكم مؤمن وال بما تعملون بصير )التغابون‬
Dialah yang menciptakan kamu, maka diantara kamu ada yang kafir dan diantaramu ada
yang beriman. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Taghabun: 2)
Firman Allah SWT
‫ ربنا ول تحمل علينا إ صرا كما حملته‬،‫ ربنا ل تؤخذنا إ ن نسينا أو اخطأنا‬،‫ لها ما كسبت وعليها ما ا كتسبت‬،‫ل يكلف ال نفسا إ ل وسعها‬
.(286 :‫ انت مولنا فانصرنا على القوم الكفرين )البقرة‬،‫ وارحمنا‬،‫ واغفرلنا‬،‫ واعف عنا‬،‫ ربنا ول تحملنا ما ل طقة لنا به‬،‫على الذين من قبلنا‬
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari
kejahatan) yang dikerjakannya, (mereka berdoa): ya Tuhan kami, janganlah Engkau
hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau
bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-
orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa
yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami dan rahmatilah
kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir (QS. Al-
Baqarah: 286).
Sabda Rasulullah SAW
(‫)رواه البخارى‬ ‫يسروا ول تعسروا وبشروا ول تنفروا‬
Permudahlah jangan mempersulit dan gembirakanlah jangan menakut-nakuti (HR. Bukari).
xxvii Allah berfirman
.(25 :‫)النفال‬ ‫وتقوا فتنة ل تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة‬
Takutlah kamu kepada fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang yang zalim saja
(QS. al-Anfal: 25)
Allah SWT berfirman
(3 :‫)العصر‬ ‫وتواصوا بالحق وتواصو بالصبر‬
Saling menasehatilah tentang kebenaran dan saling menasehatilah dengan kesabaran (al-
Ashr: 3)
Sabda Rasulullah SAW
(‫)رواه البخارى‬ ‫إذا استنصح احدكم اخاه فالينصح له‬
Jika kamu dimintai nasehat oleh salah seorang saudaramu, maka berikanlah nasehatmu
kepadanya (HR. Bukhari)
Sabda Rasulullah SAW:
‫ ل ولكتابه ولرسوله ولمة المسلمين عامتهم‬:‫ فقال‬:‫الدين النصيحة سئل لمن؟ فقال‬
Agama itu nasehat, kemudian ditanyakan kepada beliau, bagi siapa nasehat itu?
Rasulullah menjawab: bagi Allah, bagi kitab-kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin
muslim, dan jama’ah pada umumnya (HR. Muslim)
xxviii Allah SWT berfirman
(146 :‫فاستبقوا الخيرات … )البقرة‬
Dan saling berlombalah kamu untuk berbuat kebaikan di mana kamu berada (QS. al-
Baqarah: 146)

Sabda Rasulullah SAW


(‫اتق ال حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن )رواه الحاكم والترمذي‬
Bertakwalah selalu kepada Allah dimana saja kamu berada, dan iringilah selalu perbuatan
salahmu dengan kebaikan, semoga dapat terhapus kesalahan tersebut, dan pergaulilah
manusia dengan selalu bersikap ikhlas (terpuji). (HR. Hakim dan Tarmizi).
xxix Firman Allah SWT
(2 :‫تعاونوا على البر واتقوا ول تعاونوا على الثم والعدوان )المائدة‬
Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong
menolong berbuat dosa dan permusuhan (QS. Al-Maidah: 2).
Sabda Rasulullah SAW
(‫)رواه البخارى‬ ‫انصر اخاك ظالما أو مظلوما‬
Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi (HR. Bukari)
Sabda Rasulullah
(‫ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا )رواه ابو داود وترمذى‬
Tidak termasuk umatku orang yang tidak mengasihi generasi muda dan tidak
menghormati orang tua (HR. Abu Daud dan Tirmizi).
Sabda Rasulullah
‫تحجزة من ظلمه فذلك نصره‬
“Hindarkanlah atau cegahlah dia dari bertindak aniaya itulah cara menolongnya”
xxx Sabda Rasulullah SAW ;
(‫)رواه ترميذ‬ ‫وعليكم بالجمعة فمن شذ شذ في النار‬
Kamu harus hidup dalam jama’ah siapa saja yang mengasingkan diri dari jama’ah, dia
akan menyendiri masuk ke dalam api neraka (HR. Tirmizi).
xxxi Rasulullah SAW bersabda:
‫ ل تحاسدوا ول تباغضوا ول تجسسوا ول تسسو ول تناجشوا‬:‫ قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬:‫عن ابى هريرة رضى ال عنه قال‬
.(‫وكونوا عبد ال اخوانا )متفق عليه‬
Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda; janganlah kamu saling mendengki,
saling membenci, saling mencari kesalahan yang lain, saling mengumpat dan jangan pula
saling menipu. Tetapi jadilah kam hamba-hamba Allah penuh persaudaraan (HR. Bukhari
dan Muslim).
Sabda Rasulullah SAW
(‫)رواه بخارى ومسلم‬ ‫سباب المسلم لسوق وقتاله كفر‬
Mencerca seorang muslim adalah fasiq, dan membunuh seorang muslim adalah kufur (HR.
Bukhri dan Muslim)
Sabda Rasulullah SAW:
(‫)رواه البخارى‬ ‫انصر اخاك ظالما أو مظلوما‬
Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi (HR. Bukhari).
Sabda Rasulullah:
.(‫)رواه ابو داود وترميذي‬ ‫ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا‬
Tidak termasuk umatku orang yang tidak mengasihi generasi muda dan tidak
menghormati orang tua (HR. Abu Daud dan Tirmizi)
Sabda Rasulullah:
‫تحجزه من ظلمه فذلك نصره‬
Hindarkanlah atau cegahlah dia dari bertindak aniaya itulah cara menolongnya.
Sabda Rasulullah:
(‫المسلم اخو المسلم ل يظلمه ول يخذ له )رواه ابو داود‬
Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, karena itu tidak menganiaya
saudaranya, tidak merendahkan derajatnya dan tidak menanggapinya sepele dan hina
(HR. Abu Daud).
xxxii Rasulullah SAW bersabda:
‫ل يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلث‬
Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya (sesama muslim) lebih dari tiga
hari (HR. Bukari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Muwatha’ dan Ahmad).
Allah SWT berfirman:
‫يايها الذين امنوا كونوا قوامين ل شهداء بالقسط ول تجر منكم شنان قوم على ال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ان ال خير بما تعملون‬
(8 :‫)المائدة‬
Wahai umat yang beriman, hendaklah kamu menjadi manusia yang lurus karena Allah dan
menjadi saksi dan janganlah kebencian atas suatu kaum menyebabkan kamu tidak adil.
Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa (kebaktian). Bertakwalah
kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah amat mengetahui terhadap apa yang
kamu kerjakan. (QS. al-Maidah: 8).
Allah SWT berfirman:
.(199 :‫)العراف‬ ‫خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين‬
Berilah maaf dan anjurkanlah orang untuk berbuat adil dan hindarilah pergaulan dengan
orang-orang bodoh (kecuali untuk mendidik mereka).

HMA/hma*.
SERATUS BUTIR NILAI DASAR
KEPRIBADIAN DAN SIKAP HIDUP ORANG MINANGKABAU

(Penjabaran Adat Basandi Syara, Syarak Basandi Kitabullah)

No.
Adat Mamakai
Syarak Mangato
Rumusan Norma
1
nan kuriak iyolah kundi,
nan merah iyolah sago,
nan baiak iyolah budi,
nan indah iyolah baso
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan Al Qur’an antara
lain (Ali Imran: 159), (Faathir 10)
Ajaran tertinggi adat Minangkabau adalah budi (kemuliaan). Budi adalah sikap
dan sifat kemuliaan yang dimiliki oleh seseorang. Hanya dengan budi, pertalian
yang akrab antar anggota masyarakat dapat diwujudkan. Allah juga menyuruh
manusia untuk berbudi dan berakhlak mulia, berlemah lembut dan mencari
kemuliaan, tidak boleh berlaku kasar.
2
Iduik baraka, mati bariman

Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan Al Qur’an antara
lain (Al Baqarah :201), Al Qashash : 77)
Orang minang itu hidup selalu dinamistidak berputus asa dan senatiasa
mendapatkan jalan keluar yang berkehormatan tidak boleh iman bergoncang
sehingga sampai matipun tetap beriman
3
duduak marauik ranjau, tagak maninjau jarah, hari sahari diparampek,
malam samalam dipatigo

Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan Al Qur’an antara
lain (Al ‘Ashr: 1-3)
Orang Minangkabau sangat menghargai waktu, tidak ada waktu yang boleh
terbuang sia-sia, baik waktu untuk beribadah maupun waktu untuk bekerja.
Allah sangat menegaskan supaya manusia memanfaatkan waktu
4
raso dibaok naik pareso dibaok turun
Alua patuik jalan batampuah
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan Al Qur’an antara
lain (Al Mulk:3)
Orang Minangkabau harus selalu mengutamakan keseimbangan perasaan dan
pikiran, karena Allah menjadikan segala sesuatunya dalam keadaan seimbang
5
bajalan luruih bakato bana
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan Al Qur’an antara
lain (Al Maidah:8)
Bagi orang Minangkabau kebenaran dan kejujuran adalah prinsip hidup yang
harus dipegang dalam kondisi dan situasi apapun. Allah juga memerintahkan
kita untuk menegakan kebenaran dan berlaku adil
6
kayu gadang ditangah koto, ureknyo tampek baselo, batangnyo tambek
basanda, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang,
aianyo ka diminum, buahnyo ka dimakan
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan Al Qur’an antara
lain (Al Baqarah : 30, Al An’am : 165 dan An Nahl : 90)
Orang Minangkabau ketika memimpin selalu bersikap dan bertindak secara
adil serta mampu mengayomi siapapun. Allah menyuruh kita untuk bertindak
adil, sesuai dengan penunjukan manusia sebagai khalifah di bumi
7
lamak di awak katuju diurang
Semangat kehidupan keagamaan masyarakat Minangkabau tetap dalam
kesimbangan antara hak inividu dan hak masyarakat
Orang Minangkabau dalam setiap tindakannya selalu mempertimbangkan rasa
serta memikirkan dampak baik dan buruknya terhadap orang lain.
8
dima bumi dipijak, di sinan langik dijunjuang
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan Al Qur’an antara
lain
(Al hujarat : 13)
Orang Minang selalu mampu menyesuaikan diri dengan kondisi apapun.
Memiliki kesadaran yang tinggi terhadap ruang dimana mereka berada.
Sebagai etnik yang memiliki tradisi merantau, orang Minangkabau dapat
berinteraksi dengan berbagai suku bangsa, dan semangat lintas budaya.
9
kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka
mufakat, mufakat barajo ka nan bana, nan bana badiri sandirinyo
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan Al Qur’an antara
lain
(Al Baqarah : 147)
Bagi orang Minangkabau kebenaran merupakan hirarkhi tertinggi dari seluruh
hirarkhi sosial kehidupan mereka. Allah mengingatkan supaya manusia selalu
berpegang pada kebenaran (Al Haq).
10
hiduik basuku mamaga suku, hiduik ba kampuang mamaga kampung, hiduik
ba nagari mamaga nagari

Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas antara lain dengan Al
Qur’an (At Tahrim:6)
Orang Minang selalu menjaga dan memelihara lingkungan tempat dia hidup,
selalu menjaga martabat keluarga, kaum dan bangsa tanpa memandang
perbedaan, karena Allah menempatkan manusia dalam derajat yang sama
kecuali ketaqwaannya.
11
kato panghulu kato manyalasai, kato manti kato barubuang, kato malin kato
hakikaik, kato dubalang kato mandareh

Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan Al-Qur’an antara
lain
Orang Minangkabau harus piawai dalam menyelesaikan setiap masalah
dengan arif dan bijaksana. Hikmah dan kebijaksaan adalah jalan
menyelesaikan setiap masalah secara profesional dan proporsional.
12
didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang

Dekatnya hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin


Orang Minangkabau meyakini bahwa seseorang pemimpin tidak boleh jauh
dari orang yang dipimpinnya.
13
basilang kayu dalam tungku, di sinan api mangko ka iduik
Perbedaan itu adalah rahmat
Orang Minang memandang bahwa perbedaan pendapat bukanlah penghalang
untuk bersilaturrahmi. Perbedaan pendapat akan menghasilkan keputusan
yang baik.
14
gayuang basambuik, kato bajawek

Nilai-nilai ukhuwah, senafas antara lain dengan al Qur’an (Al Hujurat : 10)
Orang Minang selalu tanggap terhadap berbagai persoalan yang terjadi.
Apapun yang terjadi harus direspon sesuai porsinya.
15
anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan
Nilai-nilai tanggungjawab, senafas antara lain dengan al Qur’an (At Tahrim:6)
Orang Minangkabau dalam membina keluarganya selalu dalam koridor budi
pekerti dengan mempertimbangkan keseimbangan dalam membina anak dan
kemenakan.
16
gadang indak malendo, Cadiak indak mambuang kawan, Gapuak indak
mambuang lamak
Nilai-nilai saling menghargai, senafas antara lain dengan al Qur’an (Al Hujurat:
13)

Orang Minangkabau harus menghargai manusia tanpa memandang status


sosial dan menghargai semua ciptaan Tuhan bagaimanapun bentuknya.
17
maatok sabalun tirih, malantai sabalun lapuak
Nilai kehati-hatian dan waspada senafas dengan Al Qur’an (Al Hasyr: 18)
Orang Minangkabau selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi segala
kemungkinan dan mempersiapkan hari esok
18
manimbang samo barek, maukua samo panjang
Nilai-nilai keadilan, senafas antara lain dengan al Qur’an (Al A’raf:29), (An
Nisa:135), (Al Mukmin;20)
Orang Minangkabau selalu bertindak jujur dan adil
19
pandai maatak maetokan, pandai maagak maagiahan
Nilai-nilai kecerdasan, senafas antara lain dengan al Qur’an (Al-Qamar : 49)
Orang Minangkabau selalu bersikap adil dan proporsional. Allah pun
menciptakan sesuatu menurut ukurannya (proporsional)
20
saukua mako manjadi, sasuai mangko takanak
Nilai-nilai kemufakatan.
Orang Minangkabau belum akan melaksanakan dan melakukan sesuatu
sebelum semuanya terencana dengan baik dan mendapatkan kesepakatan
bersama
21
rajo alim rajo disambah, rajo lalim rajo disanggah
Nilai-nilai konsistensi dalam mematuhi pemimpin, senafas dengan Al Qur’an
antara lain surat (An Nisa’: 59)
Orang Minangkabau dalam kepatuhannya terhadap pemimpin tidak bersifat
membabi buta, tetapi tetap bersikap kritis. Bagi Orang Minangkabau, tidak ada
kepatuhan untuk pemimpin yang zalim
22
nan tuo dimuliakan, nan ketek dikasihi, samo gadang lawan baiyo

Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas antara lain dengan al
Qur’an (Isra’:23)
Orang Minangkabau dalam pergaulan hidupnya selalu bersikap santun dan
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah juga memerintahkan agar setiap
orang berbuat baik kepada orang tuanya.
23
tibo dikaba baik bahimbauan, tibo dikaba buruak bahambauan, jauh cinto
mancinto, dakek jalang manjalang
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas antara lain dengan al
Qur’an (Al Hujurat : 10)
Orang Minangkabau dalam pergaulan sosialnya selalu menjunjung tinggi
semangat kebersamaan dan berempati dengan kesulitan masyarakat
disekitarnya
24
nan bungkuak makanan saruang, nan bingkuak makanan barih
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas antara lain dengan al
Qur’an (Az Zumar : 51), (Isra’ : 7 )
Bagi orang Minangkabau siapa saja yang berbuat salah pasti akan
mendapatkan balasannya. Hukum harus ditegakkan bagi siapa yang
melanggarnya
25
duduak basamo balapang-lapang, duduak surang basampik-sampik
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas antara lain dengan al
Qur’an (Al Maidah : 2)
Orang Minangkabau dalam kehidupannya harus selalu berbagi dan tolong
menolong dengan semangat kebersamaan.
26
kamanakan manyambah lahia, mamak manyambah bathin
Nilai saling menghargai
Orang Minangkabau harus memberikan perhatian kepada yang muda sebagai
penerus peradaban.
27
bajalan usah maningadah, bakato usah mandereh
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Al Isra’ : 37 dan Lukman : 31)
Orang Minangkabau dalam hidupnya tidak baoleh sombang dan angkuh.
28
barek samo dipikua,
ringan samo dijinjiang.

Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas antara lain dengan al
Qur’an (Al Maidah : 2)
Orang Minangkabau harus menjunjung tinggi semangat tolong menolong dan
kebersamaan. Beban dan penderitaan orang lain tidak boleh dibiarkan
ditanggung sendiri
29
malawan guru jo kajinyo, malawan mamak jo adatnyo
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (An Nahl:125)
Orang Minangkabau boleh melakukan perlawanan terhadap siapapun dengan
cara-cara yang santun sesuai dengan porsinya masing-masing. Allah juga
memerintahkan kita untuk menyeru manusia ke jalan yang benar dengan
hikmah dan pelajaran yang baik
30
tarapuang samo hanyuik, tarandam samo basah

Nilai-nilai kebersamaan
Orang Minangkabau harus mempunyai semangat kebersamaan, apapun akibat
dari tindakan bersama harus ditanggung secara bersama-sama
31
nan indak samo dicari, nan lai samo dimakan, mandapek samo balabo,
kahilangan samo barugi,
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Al Maidah : 2)
Orang Minangkabau harus saling tolong menolong dengan semangat
kebersamaan, berusaha bersama untuk kesejahteraan bersama
32
barek samo dipikua ringan samo dijenjeng, sadanciang bak basi, saciok bak
ayam, kailia sarangkuah dayuang, kamudiak saantak galah, ka bukik samo
mandaki, ka lurah samo manurun,
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas antara lain dengan al
Qur’an (Ali Imran : 103)
Orang Minangkabau harus menjaga kebersamaan dan persatuan dalam
pergaulan sosialnya.
33
bajalan si ganjua lalai, pado pai suruik nan labiah; samuik tapijak indak
mati, alu tataruang patah tigo
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas antara lain dengan al
Qur’an (Al Fath : 29)
Orang Minangkabau harus arif, lemah lembut dan tegas dalam hidupnya.
34
duduak samo randah, tagak samo tinggi
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas antara lain dengan al
Qur’an (Al Hujurat : 13 )
Orang Minangkabau dalam pergaulannya harus dengan semangat egaliter,
memposisikan setiap orang pada posisi yang sederajat dan seimbang
35
samo saujuik sapangana, samo sapaham sahakikaiak.

Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain surah (Ali Imran : 159)
Bagi Orang Minangkabau kesepahaman dalam melakukan sesuatu merupakan
prinsip yang harus dimiliki
36
nak mulia batabua urai, nak kayo rajin mancari
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas antara lain dengan al
Qur’an (Al Baqarah : 286), (Al ‘Ankabut : 69)
Bagi orang Minangkabau segala sesuatu tidak dapat diperoleh hanya dengan
menunggu, segalanya akan dapat diperoleh dengan usaha yang rajin dan tulus
37
kok kayo ndak kamamintak, kok cadiak ndak kabatanyo, kok kuaik ndak
kabalinduang, kok bagak ndak kabaparang

Orang Minangkabau harus mempunyai prinsip bahwa harga diri tidak dapat
diukur dengan apapun
38
dari pado baputiah mato, labiah elok baputiah tulang
Orang Minangkabau harus mempunyai prinsip bahwa lebih baik mati dari pada
menjual harga diri
39
musuah indak dicari, basuo pantang diilakkan
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Al Ahqaf : 13)
Orang Minangkabau harus selalu berani menghadapi kenyataan.
40
tabujua lalu tabalintang patah
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas antara lain dengan al
Qur’an (Yunus : 108), (Al Maidah : 48), (Az Zukhruf:78)
Orang Minangkabau berprinsip bahwa kebenaran harus selalu ditegakkan
walau apapun rintangannya.
41
tangan mancancang, bahu mamikua

Orang Minangkabau harus berprinsip bahwa segala sesuatu yang dilakukan


harus dipertanggungjawabkan oleh siapa yang melakukannya.
42
bajalan ba nan tuo, bakato ba nan pandai, barundiang banan cadiak.
Nilai-nilai kearifan dan keahlian.
Orang Minangkabau dalam setiap apa yang akan dilakukan harus selalu
bermusyawarah dan belajar dari pengamalam masa lalu.
43
kok singkek uleh mauleh, kurang tukuak manukuak
Nilai-nilai solidaritas dan tolong- menolong. Senafas dengan Al qur’an (Al
Maidah: 2)
Orang Minangkabau dalam hidupnya harus mempunyai semangat kolektif
dengan saling tolong menolong dan bahu membahu. Allah SWT juga
menganjurkan bahwa bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan.
44
ndak ado kusuik ndak salasai, ndak ado karuah nan ndak janiah
Nilai-nilai kesungguhan yang terkandung dalam pepatah ini senafas antara lain
dengan al Qur’an (Al ‘Ankabut : 69)
Orang Minangkabau dalam hidupnya harus selalu optimis, segala sesuatu ada
jalannya, tidak ada sesuatu yang buntu dalam hidup.
45
ingek sabalun kanai, kulimek sabalun abih

Orang Minangkabau dalam bertindak harus selalu hati-hati dan


memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi kemudian sebagai
akibat dari apa yang akan dilakukannya.
46
tau jo raso jo pareso, ingek di rantiang kaman cucuak, tau di dahan
kamaimpok

Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas antara lain dengan al
Qur’an (Al Mulk:3)
Orang Minangkabau menimbang tindakannya dengan keseimbangan perasaan
dan pikiran, untuk dapat menghindari malapetaka yang mungkin terjadi.
47
pandai manggantang aia lauik, pandai mauleh rueh nan putuih

Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas antara lain dengan al
Qur’an (Al Hujurat: 9)
Orang Minangkabau memiliki kemampuan dan kearifan untuk menyelesaikan
pekerjaan yang sulit dan menjadi mediator yang baik
48
mambuhua indak mambuku, mauleh indak mangasan

Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas antara lain dengan al
Qur’an (Al Hujurat:9 dan 10)
Orang Minangkabau memiliki kepiawaian menyatukan atau menyelesaikan
sesuatu yang bertentangan (konflik) atau perbedaan, demi mencari kebaikan,
dan Allah menyuruh kita untuk mendamaikan 2 kelompok yang berselisih
secara adil.
49

ingek-ingek nan diateh, nan dibawah kok maimpok

Orang Minangkabau harus sadar dengan ruang dan berhati-hati dalam


bertindak, malapetaka bisa datang dari mana saja.
50
bulek jangan basuduik, picak jangan basandiang

Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas antara lain dengan al
Qur’an (Al Fath : 10)
Orang Minangkabau jika telah mengambil kesepakatan, jangan berubah atau
keluar dari kesepakatan tersebut
51
warih nan dijawek, pusako nan ditolong, bajalan tatap dinan pasa, bakato
tatap di nan bana
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas antara lain dengan al
Qur’an (Isra’ : 81)
Orang Minangkabau selalu menempuh jalan yang telah ditetapkan, dan selalu
mengatakan sesuatu yang benar.
52
basasok bajarami, bapandan bapakuburan, batunggua bapanabangan

Orang Minangkabau harus dapat menunjukkan asal-usulnya


53
bamamak bakamanakan, babako babaki, basumando, basumandan, baipa
babisan

Orang Minangkabau harus memiliki kesadaran tentang hubungan kekerabatan


yang berakar pada sistem matrilinial.
54
tagangnyo bajelo-jelo, kanduanyo badantiang-dantiang; hati lapang paham
saleso, pasiah lidah pandai barundiang

Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas antara lain dengan al
Qur’an (Al Fath : 29)
Orang Minangkabau memiliki sikap tegas tapi [“fleksibel”] dalam tindakan,
berjiwa besar dan memiliki kemampuan untuk berunding.
55
tau jo raso jo pareso, ingek di rantiang kaman cucuak, tau di dahan
kamaimpok

Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas antara lain dengan al
Qur’an (Al Lukman;18)
Orang Minangkabau bersifat rendah hati, tidak menonjolkan diri, seperti
dilambangkan ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Allah juga
mengingat bahwa jangan kita berjalan dimuka bumi dengan sombong
56
manimbang samo barek, maukua samo panjang

Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Al A’raf:29), (An Nisa:135), (Al Mukmin;20)
Orang Minangkabau harus selalu bertindak adil, objektif dalam memutuskan
setiap perkara yang dihadapkan kepadanya. Allah juga memerintahkan kita
untuk selalu bertindak dan bersikap adil
57
pandang jauah dilayangan, pandang dakek ditukiakan; tibo dimato indak
dipiciangan , tibo diparuik indak dikampihan

Orang Minangkabau harus melihat segala sesuatu dengan jelas, dan tidak
menghindar dari tanggungjawab ada padanya.
58
nan bana kato saiyo, nan rajo kato mufakaik

Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Ali Imran : 76 )
Orang Minangkabau harus menghargai kesepakatan bersama sebagai hasil
mufakat. Allah memerintahkan kita untuk selalu menepati janji
59
adaik ado bari mambari, adaik indak basalang tenggang

Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Ali Imran; 92)
Orang Minangkabau harus membantu orang lain kalau dia memiliki, dan harus
saling pengertian jika sama-sama dalam kesulitan. Allah
60
kato surang babulati, kato basamo bapaiyokan

Orang Minangkabau secara prinsip menempatkan persoalan bersama sebagai


masalah utama. Allah…
61
elok diambiak jo mufakaik, buruak babuang jo etongan

Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Ali Imran: 159)
Orang Minangkabau harus mencari yang baik melalui proses mufakat, dan
membuang yang buruk dengan menggunakan akal sehat. Allah menyuruh kita
untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah
62
kayu batakuak barabahan, janji babuek batapati

Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Al Fath:10)
Orang Minangkabau harus memiliki komitmen dan kesetian terhadap
kesepakatan atau janji yang telah dibuat. Allah juga menyuruh kita untuk
menepati janji
63
dibarih paek makan, ditakuak tabangan tibo

Orang Minangkabau harus bertindak sesuai dengan aturan atau kesepakatan


yang telah dibuat.
64
barih ndak buliah dilampaui, cupak ndak buliah dilabiahi

Orang Minangkabau harus selalu patuh dan taat terhadap tatanan yang
berlaku dalam masyarakatnya.
65
anak dipangku kamanakan dibimbiang,anak dibimbiang jo pancarian
kamanakan dipangku jo pusako

Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (At Tahrim:6), (An Nisa:9)
Orang Minangkabau harus mampu menempatkan keluarnya secara
proporsional dan menyiapkan anak dan kemenakannya menjadi generasi masa
depan yang kuat. Allah pun menyuruh untuk memelihara keluarga kita dari
siksaan azabnya.
66
adaik rusuah tunai-manunai tagamang jawek-manjawek,
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Al Maidah : 2)
Orang Minangkabau harus saling bantu membantu dalam kesusahan.
67
hati gajah samo dilapah, hati tungau samo dicacah, gadang agiah
baumpuak, ketek agiah bacacah

Orang Minangkabau harus memegang nilai kebersamaan dan adil dalam


membagi sesuatu sesuai takarannya.
68
tau diereang jo gendeng, tau dikieh kato sampai’
Orang Minangkabau mesti arif dengan segala kondisi yang ada dilingkungan
sekitarnya baik lahir maupun batin
69
manyauk diilie-ilie, bakato dibawah-bawah
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Al Lukman;18)
Orang Minangkabau harus rendah hati dan tidak sombong. Allah mengingatkan
kita untuk tidak sombong ketika berjalan dimuka bumi
70
ingek sabalun kanai, kulimek sabalum habih
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (An Nisa:9)
Orang Minangkabau harus waspada terhadap segala kemungkinan yang akan
terjadi, baik terhadap melemahnya perekonomian ataupun melemahnya
pendidikan anak kemenakan
71
maminteh sabalun anyuik, malantai sabalun lapuak

Orang Minangkabau harus arif dengan segala gejala yang terjadi.


72
nan tirih makanan pati, nan ratak makanan simpai
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Al Hujurat:9)
Orang Minangkabau harus mampu membenahi dan menyelesaikan berbagai
persoalan yang telah terjadi
73
kok lai usah dimakan, kok indak baru dimakan
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Al Isra’ : 27)
Orang Minangkabau dalam menjalani kehidupannya harus hemat dan
mempersiapkan diri untuk kondisi-kondisi susah. Allah juga melarang kita
untuk boros atau mubazir.
74
nak mulia tapeki janji, nak gadang sapo nan ketek
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Al Fath:10), (Almaidah:1)
Orang Minangkabau harus sopan dan selalu menepati janji.
75
pikia nan palito hati, nanang nan baribua aka
Orang Minangkabau harus memikirkan dan memperhitungkan segala
perkataan dan pekerjaan yang akan dilakukan
76
indak kuniang karano kunyik, indak lamak karano santan
(Hadist: “katakanlah yang benar itu walapupun pahit”)
Orang Minangkabau harus tahan terhadap godaan-godaan dalam menegakkan
kebenaran.
77
putiah tahan sasah, hitam tahan tapo
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Al Baqarah: 153,214)
Orang Minangkabau harus tahan ujian (cobaan) baik dan buruk.
78
tau dibayang kato sampai, tau dikiyeh kato bandiang

Orang Minangkabau harus cerdas dan arif dalam memahami berbagai


fenomena yang terjadi
79
nan tau jo korong kampuang, tau dianak jo kamanakan

Orang Minangkabau harus memahami dan memperhatikan kondisi sosial


kemasyarakat yang ada disekelilingnya.
80
tau dituah sisiak ayam, tau dibulang nan bakicuah

Orang Minangkabau harus sudah mengerti terhadap persoalan dengan


membaca tanda-tanda yang muncul
81
nan tau dicakah jo kaik, tau dibayang kato sampai

Orang Minangkabau harus cerdas membaca fenomena


82
tau diangin nan basiru, tau karang nan manonggok

Orang Minangkabau harus paham tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan
tahu bagaimana cara melakukannya.
83
kurang rambah parak basamak, kurang sisiak tuneh manjadi
Orang Minangkabau harus mampu menyusun perencaan secara baik dan
matang sebelum pekerjaan tersebut dilakukan
84
kurang tukang binaso kayu, kurang alim binaso kitab

Orang Minangkabau harus mengakui kelebihan orang lain, karena sebuah


pekerjaan jangan sampai diserahkan kepada yang bukan ahlinya
85
usah nak gadang dari batang usah nak tinggi dari pucuak

Orang Minangkabau harus tahu diri, tahu dengan ukuran kemampuannya


86
muluik manih kucindan murah, baso baik gulo dibibia
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Al Fath:29)
Orang Minangkabau harus bersopan santun dan ramah dalam bertutur.
87
mangaruak sahabih gauang, maawai sahabih raso
marosok sapanjang tangan, baretoang sampai sudah

Orang Minangkabau dalam memilih pekerjaan harus menyesuaikan dengan


kemampuannya dan melakukan pekerjaan tersebut sampai selesai
88
basilek diujuang lidah, malangkah kapangka karih, manitih dimato padang
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Ali Imran: 159)
Orang Minangkabau ketika melakukan sesuatu harus memulai dengan
musyarawarah dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi
dan siap dengan segala resiko yang mungkin muncul
89
gelek samiang padi, gayuang sajamba makan
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Al Hujurat: 9)
Orang Minangkabau harus mempunyai kearifan yang tinggi dan mampu
menyelesaikan masalah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
90
capek ndak buliah wak dahulu, lambek ndak dapek wak kudian
Orang Minangkabau harus menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan
tetap mengedepankan musyawarah
91
harato dibao dipulangan, harato ditapeki dipaliharo

Orang Minangkabau harus mampu bersikap arif dimanapun ia berada


92
tingginyo kaik-kaitan, randahnyo jambo-jamboan

Orang Minangkabau tidak boleh menganggap enteng segala pekerjaaan,


lakukan segala sesuatu sesuai kemampuan
93
ndak ado rotan, akapun jadi tali

Orang Minangkabau harus mampu memanfaatkan apa yang ada


94
bakato sapatah dipikiaan, bajalan salangkah maliek suruik

Orang Minangkabau dalam hidupnya selalu bersikap hati-hati, segala sesuatu


tidak boleh dilakukan secara serampangan dan ceroboh.
95
urang kampuang patenggangkan, tenggang nagari jan binaso, tenggang
sarato jo ubeknyo
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Al Baqarah:195)
Orang Minangkabau dalam kehidupan bermasyarakat harus selalu berbuat
baik. Allah SWT dalam banyak firmannya juga menyatakan kecintaannya
kepada orang-orang yang berbuat baik
96
hilang rono dek panyakik, hilang bangso dek indak baameh
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Al Jumu’ah:10)
Orang Minangkabau dalam hidupanya tidak boleh berpangku tangan, harus
rajin berusaha untuk kesejahteraan hidupnya. Allah menguruh kita untuk
mencari karuniannya (berusaha) dengan cara bertebaran dimuka bumi.
97
manusia tahan kieh, binatang tahan palu, kilek camin kamuko, kilek
baliuang kakaki

Orang Minangkabau memiliki sensitifitas dan kepekaan intuisi yang sangat


tinggi.
98
pantangan ikan dibuang sisiak, pantangan buruang dibuang sayok,
pantangan urang ditinggakan

Orang Minangkabau dalam pergaulannya selalu menghargai orang lain dengan


selalu meikutsertakannya dalam setiap aktifitas yang dilakukan
99
saratuih kito dalam dandang, kakok jabatan masing-masing
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Annisa 58)
Orang Minangkabau dalam membangun masyarakatnya selalu bekerjasama
dengan peranan masing-masing sesuai keahliannya. Allah menyuruh kita untuk
menyerahkan sebuah pekerjaan kepada ahlinya.
100
bahimat sabalum habis, sadiokan payuang sabalun hujan
Nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah ini senafas dengan al Qur’an antara
lain (Annisa: 9)
Orang Minangkabau berprinsip bahwa masa depan anak cucu harus dipikirkan
dengan cara menjaga keseimbangan pusaka/alam yang diterimanya untuk
diteruskan kepada anak cucu. Allah mengingatkan agar kita tidak
meninggalkan generasi yang lemah setelah kita.

Catatan Terjemahan ayat Al Quran:


1. (Ali Imran: 159), (Faathir 10)
a. (Ali Imran;159) Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan
mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad,
maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang bertawakkal kepada-Nya.
b. (Al Faathir;10). Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah
kemuliaan itu semuanya. Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik
dan amal yang saleh dinaikkan-Nya. Dan orang-orang yang merencanakan
kejahatan bagi mereka azab yang keras. Dan rencana jahat mereka akan
hancur.

2. (Al Baqarah :201), Al Qashash : 77)


a. (Al Baqarah;201). Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan
kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah
kami dari siksa neraka"
b. (Al Qashash;77). Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain)
sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat
kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang berbuat kerusakan.

3. (Al ‘Ashr: 1-3)


“1. Demi masa. 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. 3.
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya
menetapi kesabaran.”

4. ( Al Mulk:3)
Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat
pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka
lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?

5. (Al Maidah:8)
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku
tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.

6. (Al Baqarah : 30, Al An’am : 165 dan An Nahl : 90)


a. (Al Baqarah:30). Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."
Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,
padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui."
b. (Al An’am:165). Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi
dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa
derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.
Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.
c. (An Nahl:90). Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan
keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran.

7.

8. (Al hujarat : 13)


Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

9. (Al Baqarah : 147)


Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk
orang-orang yang ragu.
10.(At Tahrim:6)
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat
yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-
Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

11.(Al-Baqarah: 269)
Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan
As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang
dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan
hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman
Allah).

12.

13.

14.(Al Hujurat : 10)


Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah,
supaya kamu mendapat rahmat.

15.(At Tahrim:6)
Sda nomor 10

16.(Al Hujurat: 13)


Sda nomor 8

17.(Al Hasyr: 18)


Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap
diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.

18.(Al A’raf:29), (An Nisa:135), (Al Mukmin;20)


a. (Al A’raf:29). Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan." Dan
(katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu[533] di setiap sembahyang dan
sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana
Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan
kembali kepadaNya)."
b. (An Nisa:135). Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap
dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia[361] kaya ataupun
miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya
Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
c. (Al Mikmin:20). Dan Allah menghukum dengan keadilan. Dan sembahan-
sembahan yang mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan
sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.

19.(Al-Qamar : 49)
49. Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

20.

21.(An Nisa’: 59)


Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

22.(Isra’:23)
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia
dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika
salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut
dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada
keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

23.(Al Hujurat : 10)


Sda nomor 14

24.(Az Zumar : 51), (Isra’ : 7 )


a. (Az Zumar:51). Maka mereka ditimpa oleh akibat buruk dari apa yang mereka
usahakan. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka akan ditimpa akibat
buruk dari usahanya dan mereka tidak dapat melepaskan diri.
b. (Isra’;7). Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri
dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan
apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan
orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke
dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama
dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.

25.(Al Maidah : 2)
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan
jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu)
binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula)
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari
kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan
ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu)
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
26.

27.(Al Isra’ : 37 dan Lukman : 31)


a. (Isra’:37) Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong,
karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-
kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.
b. (Lukman: 31) Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu
berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepadamu
sebahagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat
sabar lagi banyak bersyukur.

28.(Al Maidah : 2)
Sda dengan nomor 25

29.

30.

31.(Al Maidah : 2)
Sda dengan nomor 25

32.(Ali Imran : 103)


Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah
kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu
dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu,
lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan
kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari
padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu
mendapat petunjuk.

33.(Al Fath : 29)


Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia
adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.
Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya,
tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah
sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti
tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu
kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu
menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan
hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan
kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara
mereka ampunan dan pahala yang besar.

34.(Al Hujurat : 13 )
Sda nomor 8

35.(Ali Imran : 159)


Sda nomor 1

36.(Al Baqarah : 286), (Al ‘Ankabut : 69)


a. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa
(dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan
kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana
Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah
Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri
ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong
kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."
b. Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar
akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah
benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.

37.

38.

39.(Al Ahqaf : 13)


Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah",
kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka
dan mereka tiada (pula) berduka cita.

40. (Yunus : 108), (Al Maidah : 48), (Az Zukhruf:78)


a. Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya teIah datang kepadamu kebenaran (Al
Quran) dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka
sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa
yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya
sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu."
b. Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran,
membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan
sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka
putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang
telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan
aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu
dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap
pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya
kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu
apa yang telah kamu perselisihkan itu,
c. Sesungguhnya Kami benar-benar telah memhawa kebenaran kepada kamu
tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.

41.

42.

43.(Al Maidah: 2)
Sda nomor 25
44.(Al ‘Ankabut : 69)
Sda nomor 36 b

45.

46.(Al Mulk:3 )
Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat
pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka
lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?

47.(Al Hujurat: 9)
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah
kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian
terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi
sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah
antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil;
sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

48.(Al Hujurat:9 dan 10)


a. Al Hujurat: 9, Sda
b. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

49.

50.(Al Fath : 10)


Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka
berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka
barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan
menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka
Allah akan memberinya pahala yang besar.

51.(Isra’ : 81)
Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap."
Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.

52.

53.

54.(Al Fath : 29)


Sda nomor 33

55.(Al Lukman;18)
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan
janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

56.(Al A’raf:29), (An Nisa:135), (Al Mukmin;20)


a. Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan." Dan (katakanlah):
"Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan
mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan
kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)."
b. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah
lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha
Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
c. Dan Allah menghukum dengan keadilan. Dan sembahan-sembahan yang
mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu apapun.
Sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

57.

58.(Ali Imran : 76 )
(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan
bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

59.(Ali Imran; 92)


Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu
menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu
nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

60.

61.(Ali Imran: 159)


Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

62.(Al Fath:10)
Sda nomor 50

63.

64.

65.(At Tahrim:6), (An Nisa:9)


a. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan.
b. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

66.(Al Maidah : 2)
Sda nomor 25

67.

68.

69.(Al Lukman;18)
Sda nomor 55

70.(An Nisa:9)
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

71.

72.Al Hujurat:9)
Sda nomor 47

73.(Al Isra : 27)


Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan
syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

74.(Al Fath:10), (Almaidah:1)


a. Sda nomor 50
b. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya.

75.

76.H

77.(Al Baqarah: 153,214)


a. (Al Baqarah: 153) Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat
sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
b. (Al Baqarah: 214) Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga,
padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang
terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan,
serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah
Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya
pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.(Al Fath:29)
Sda nomor 33

87.S

88.(Ali Imran: 159)


Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

89.(Al Hujurat: 9)
Sda nomor 47

90.

91.
92.

93.

94.
95.(Al Baqarah:195)
Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

96.(Al Jumu’ah:10)
Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

97.

98.

99.(Annisa 58)
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.

100.(Annisa: 9)
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

101.(An Nahl:125)
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

102.

103.H

104.(Isra’ : 37)
Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena
sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu
tidak akan sampai setinggi gunung.

105.

106.

107.
Buya HMA/hma*.