You are on page 1of 3

bmoma&;/ vlrSKa&;eJ@ jrefrmtodkif;t0dik f; vSKyf&Sm;rSKowif;rsm;

nDnD? Zefe0g&D 13 &uf/ 2010

သုႏၵရာရာမ ျဗဟၼ၀ိဟာရေက်ာင္း ထမနဲပြဲ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ ေလာ့စ္ 
အိန္ဂ်လိစ္ေဒသရွိ သုႏၵရာရာမ ျဗဟၼ၀ိဟာရေက်ာင္းတိုက္ရဲ့ ထမနဲပြဲကို 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ 
ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။ ထို ထမနဲပြဲမွာ 
ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ ပရိသတ္မ်ားကို ထမနဲ၊ ၾကက္သားေၾကာ္၊ 
ၾကာဇံဟင္းခါး၊ လက္ဖက္ရည္အခ်ိဳတို႔နဲ႔ မနက္ ၁၀ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁ 
နာရီ ၁၅ မိနစ္အထိ ဧည့္ခံမွာ ျဖစ္ၿပီး ေန႔လည္ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္မွာ 
ေရစက္ခ် တရားနာၾကားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

အဇူဇာေက်ာင္းလို႔လည္း အမ်ားသိၾကတဲ့ သုႏၵရာရာမ ျဗဟၼ၀ိဟာရေက်ာင္းတိုက္ရဲ့ ထမနဲပြဲကို ဒါယိကာ ဒါယိကာမ မိသားစု ၃၁ စုက စုေပါင္း 
လွဴဒါန္းၾကတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထမနဲပြဲက ေကာက္ညွင္းထမနဲ၊ ငခ်ိတ္ထမနဲမ်ားကို ေက်ာင္းအလွဴေငြ လွဴဒါန္းၿပီး အိမ္အျပန္လက္ေဆာင္ 
အျဖစ္လည္း ယူႏိုင္ေၾကာင္း ေက်ာင္းေဂါပကအဖြဲ႔က ေၾကျငာထားပါတယ္။ သုႏၵရာရာမ ျဗဟၼ၀ိဟာရေက်ာင္းတိုက္ရဲ့ လစဥ္ ပဌာန္းရြတ္ပြဲနဲ႔ 
တရားပြဲကို တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ (ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္) နဲ႔ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္) မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသလို 
တေပါင္းပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၀ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။ 

ေလာ့စ္ အိန္ဂ်လိစ္ေဒသ ျမန္မာ့အေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ားရဲ့ အစည္းအေ၀း 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေလာ့စ္ အိန္ဂ်လိစ္ေဒသမွာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာ့အေရး လုပ္ကိုင္သူမ်ား စုေပါင္း ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ LA 
Organizers for Burma အဖြဲ႔ရဲ့ အစည္းအေ၀းတခုကို ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) ေန႔လည္ ၂ နာရီတြင္ 20442 E Walnut Canyon 
Road, Walnut CA 91789 တြင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထို အစည္းအေ၀းမွာ ၂၀၀၉ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ျခင္း၊ ၂၀၁၀ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းနဲ႔ အေထြေထြ ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။ 

ၿဗိတိန္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ၾကားနာပြဲ 

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ရဲ့ ျမန္မာ့အေရး ၾကားနာပြဲကို ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ (တနလၤာေန႔) ညေန ၅ နာရီမွ ၇ 
နာရီအထိ က်င္းပမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ လန္ဒန္ၿမိဳ့ ၀က္စ္ မင္နစ္စတာ (Westminister) ရွိ ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္အမတ္မ်ားရဲ့ ရံုးမ်ား 
တည္ရွိရာ Portcullis House အခန္းအမွတ္ အို မွာ က်င္းပမယ့္ ၾကားနာပြဲမွာ သဘာပတိအျဖစ္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ Tony Baldry က ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့အေရးရာမ်ားအေၾကာင္း ေျပာၾကားမယ့္သူမ်ားကေတာ့ 
ယူဂုိဆလားဗီးယား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း စလိုဘိုဒန္ မီလိုစီဗစ္ကို ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ စစ္ေဆးႏိုင္ေအာင္ တရားစြဲတင္ခဲ့သူ Sir 
Geoffrey Nice QC ၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုျမေအးရဲ့သမီး ေ၀ႏွင္းပြင့္သုန္၊ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးရဲ့ 
ယူေကႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ ဘြာဘြာဖန္ နဲ႔ Burma Campaign UK အဖြဲ႔က Anna Roberts တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

pmrsufESm - 1 rlydkif - ,ae@jrefrm


လန္ဒန္က ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ့ ရိုးရာပြမ
ဲ ်ား 

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရွိ Karen Christian Fellowship ရဲ့ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၀ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီမွ ေန႔လည္ ၂ 
နာရီအထိ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထို ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို 190 Varty Road, N15 6HA ရွိ Woodberry Down Baptist 
Church တြင္ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို ဘုရားေက်ာင္းကို မီးရထားနဲ႔ သြားမယ္ဆိုရင္ Picadilly Line နဲ႔ စီးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေျမပံုကို 
http://maps.google.co.uk/?q=N156HA တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ၆၃ ႏွစ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားကိုေတာ့ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မတ္လ ၆ 
ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီမွ ည ၁၁ နာရီအထိ က်င္းပမယ့္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားကို လန္ဒန္ၿမိဳ့ 358 Greenford Road, Greenford 
UB6 9AN ရွိ Cardinal Wiseman အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ထို အခမ္းအနားမွာ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔အေၾကာင္း 
ေဟာေျပာျခင္း၊ ရိုးရာအကမ်ား၊ အၿငိမ့္ကျပမွဳနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းမ်ား ပါ၀င္မွာ ျဖစ္သလို ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ 
အကူအညီေပးမွဳမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြျခင္းလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 

နယူးေယာက္က ျမန္မာလူငယ္တဦးရဲ့ သရုပ္ေဖာ္ကျပမွဳ အစီအစဥ္ 

နယူးေယာက္ၿမိဳ့မွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ ရဲတိုက္ဆိုတဲ့ ျမန္မာလူငယ္တဦး စီစဥ္တဲ့ သရုပ္ေဖာ္ ကျပမွဳ 
အစီအစဥ္တခုကို ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) ည ၇ နာရီမွာ အျခား သရုပ္ေဖာ္ကျပမွဳ 
ပညာရွင္မ်ားရဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖမွဳနဲ႔အတူ ျပဳလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။ နယူးေယာက္ၿမိဳ့ရွိ 
Triskelion Arts Space တြင္ ျပဳလုပ္မယ့္ အဆိုပါ ေဖ်ာ္ေျဖမွဳမွာ Hiroko Yanagawa, The A.O. 
Movement Collective, Make/Pause, Carmen Epstein, Jessie Tomanek တို႔နဲ႔အတူ ရဲတိုက္ရဲ့ 
ေဖ်ာ္ေျဖမွဳလည္း ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Nebulae လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ရဲတိုက္ရဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖမွဳမွာ 
ရဲတိုက္၊ Josephine Yeh, Kim Burgas တို႔ ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ခံဂီတကေတာ့ Bora Yoon ရဲ့ 
Sons Nouveau ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။ ျမန္မာလူငယ္တဦးျဖစ္တဲ့ ရဲတိုက္ဟာ ဂ်ပန္တို႔ရဲ့ 
ဘူဒိုဆိုတဲ့အကကို ေလ့လာသင္ယူေနသူ ျဖစ္ၿပီး အခါအားေလ်ာ္စြာ သူ႔ရဲ့ အႏုပညာျပကြက္မ်ားကို 
ႏိုင္ငံတကာ အႏုပညာသမားမ်ားနဲ႔အတူ ကျပ တင္ဆက္ေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ရဲ့ ၉ ရက္ ၀ိပႆနာ တရားစခန္း 

ပဲခူးတိုင္း သာယာ၀တီ သံုးဆယ္ေဒသ ျမစိမ္းေတာင္မွာ သတင္းသံုးေနထိုင္တဲ့ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်ရဲ့ ၉ ရက္ ၀ိပႆနာ 
တရားစခန္းကို မေလးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ဟိုးဘာရူးေဒသတြင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထို တရားစခန္းကို မေလးရွားႏိုင္ငံ 
ဂ်ဟိုးဘာရူးရွိ 40 Jalan Malu­Malu, Sembawang Spring 67589488 ရွိ သႏၱိသုခရာမရိပ္သာတြင္ ၂၀၁၀ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၂၁ 
ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားစခန္း ၀င္ေၾကး အခမဲ့ ျဖစ္ကာ ေဇာ္မိုးစံ (တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၆၅ ၉၁၇၁ ၄၃၅၀) သို႔ 
ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လူဦးေရ ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း၊ စင္ကာပူမွ တရားစခန္း ၀င္လိုသူမ်ားအတြက္ အသြားအျပန္ အခမဲ့ စီစဥ္ေပးမွာ 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ သဒၶါတတ္အား နည္းမ်ားမဆို လွဴဒါန္းႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။ 

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ၾသစေတလ်ရဲ့ အစည္းအေ၀း 

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ၾသစေတလ်ရဲ့ အထူးအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔က 
ဆစ္ဒနီၿမိဳ့တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထို အစည္းအေ၀းမွာ လစ္လပ္ေနတဲ့ ဗဟို အလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီေနရာမ်ားမွာ 
သင့္ေတာ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ အစားထိုးခဲ့ကာ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ ေကာ္မတီကို တိုးခ်ဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။

pmrsufESm - 2 rlydkif - ,ae@jrefrm


ထို အထူး အစည္းအေ၀းနဲ႔အတူ ဆစ္ဒနီ အေျခစိုက္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ား ပါ၀င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း 
က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထို ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု၊ 
တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမွဳ မျပဳလုပ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ရင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး 
အက်ပ္အတည္း ထြက္ေပါက္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို မျပင္ဆင္ဘဲ ျမန္မာစစ္အစိုးရက တဖက္သတ္ က်င္းပမယ့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဆန္႔က်င္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရ က်ဴးလြန္တ့ ဲ လူသားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေနတဲ့ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားအား 
တရားစြဲဆိုႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကို အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

pmrsufESm - 3 rlydkif - ,ae@jrefrm