You are on page 1of 20

Draft :Buya HMA/hma.

NILAI-NILAI DASAR MASYARAKAT MINANGKABAU DALAM KONTEKS


ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH

KESEPAKATAN
No TEMA PENDAPAT ADAT PENDAPAT PENDAPAT UNDANG
SYARAK LAINNYA
NILAI-NILAI [“Si Amat mandi di luhak, [“Mengabdi [“ menjaga adat yang
parigi bapaga bilah, samo hanya kepada Islami.”]
KETUHANAN dipaga kaduonyo, adat Allah. ”] i
YANG MAHA basandi syarak, syarak
basandi kitabbullah,
ESA sanda manyanda
[“pembagian tugas
yang baik, sesuai fungsi
kaduonyo.”]
(KEYAKINAN [“Tunduk dan masing-masing, mesti
TAUHID) [“Pangulu tagak di pintu
patuh hanya bekerja dengan
adat, malin tagak di pintu professional.”]
kepada Allah.”]
syarak, manti tagak di ii
pintu susah, dubalang
tagak di pintu mati.”]
[“selalu berusaha,
[“Berserah diri dinamis, tidak berputus
kepada asa, (rencana di tangan
[“Indak dapek sarimpang
ketentuan manusia keputusan di
padi, batuang dibalah ka
Allah.”] iii tangan Allah SWT).”]
paraku, indak dapek
bakandak hati, kandak
Allah nan balaku.”]
[“kuat beramal karya
[“Bersyukur yang baik, jauhi
[“Limbago jalan kepada Allah.”] maksiyat.”]
iv
batampuah, itu nan
hutang ninik mamak,
sarugo dek iman taguah,
narako dek laku awak.”]
[“Ikhlas [“menghidupkan surau,
menerima menjaga ibadah
[“Jiko bilal alah maimbau, masyarakat, jamaah
keputusan
sado karajo dibarantian,

1
sumbahyang bakaum kito Allah.”] v yang kuat dan
daulu.”] memajukan pendidikan
agama dengan baik”]

[“Penuh harap
[“Kasudahan adat ka kepada Allah”] [“menyesali kesalahan,
balairung, kasudahan vi
mohon ampunan atas
dunia ka akhirat, salah ka kekhilafan, dan berjanji
Tuhan minta taubat, salah tidak akan melakukan
ka manusia minta maaf.”] lagi”]

[“Takut
[“menjaga pelaksanaan
dengan rasa
[“Tadorong jajak adat dan agama selalu
tunduk dan
manurun, tatukiak jajak berjalan seiring”]
patuh”] vii
mandaki. Adat jo syarak
kok tasusun, bumi sanang
padi manjadi.”]

[“Takut [“berhati-hati selalu”]


[“kuaik mangiak galik terhadap
cabiak, kuaik mauik galik siksaan Allah”]
patah”] viii

[“pandai membagi
waktu, disiplin bekerja
[“hari sahari diparampek,
dan beribadah”]
[“Berdo’a
malam samalam mohon
dipatigo’] pertolongan
Allah.”] ix
[“punya primsip hidup
yang kuat, tidak
[“Cinta dengan
[“tagangnyo bajelo-jelo, mempunyai dendam
penuh harap
kanduanyo badantiang- kesumat, menjaga lidah
kepada Allah.”]
dantiang; hati lapang x dan penuturan.”]
paham saleso, pasiah
lidah pandai barundiang”]
NILAI-NILAI [“Duduak samo randah, [“Kewajiban [“menjaga kesetaraan
tagak samo tinggi, untuk dalam bermasyarakat.”]
KEMANUSIAAN duduak sahamparan, menghargai
tagak sapamatang”]
persamaan.”] xi

[“Sasakik sasanang, [“peduli dan solidaritas


sahino samalu, sabarek [“ mesti dipelihara.”]
sapikua.”] Menghormati
persamaan
manusia lain.”]
[“Kaba baiak xii

bahimbauan, kaba buruak


bahambauan.”]
[“mematuhi aturan”]

[“bajalan luruih, bakato [“Memenuhi


bana”] [“santun dan hormat
janji.”] xiii terhadap orang yang
lebih tua, memungsikan
[”Nan ketek dikasihi, nan semua elemen
samo gadang lawan [“Mencintai masyarakat yang ada.”]
baiyo, nan tuo dihormati. sesama
Nan bungkuak ka tangkai saudara
bajak, nan luruih ka muslim.”] xiv
tangkai sapu, satampok
ka papan tuai, nan ketek
ka pasak suntiang,
panarahan ka kayu api”]
[“berbuat sesuai
dengan aturan yang
[“ gadang indak malendo, berlaku, cerdik tidak
tinggi indak maimpok”] memakan lawan.”]

3
[“gapuak indak
mambuang lamak, cadiak
indak manjua kawan”]
[”Nan buto paambuih
lasuang, nan pakak
palapeh badia, nan
lumpuah pangajuik ayam, [“memberikan tugas
nan binguang pangakok sesuai dengan
karajo, nan cadiak lawan kemampuan,
baiyo, nan pandai tampek menghargai sesama.”]
[“Pandai
batanyo, nan tahu tampek
baguru, nan kayo tampek berterima
batenggang, nan bagak kasih”] xv
ka parik paga dalam
nagari.”]
[“tau jo raso jo pareso, [“setia kawan, dengan
ingek di rantiang kaman pengertian membagi
cucuak, tau di dahan
berita baik kepada
kamaimpok”]
semua orang.”]
[“Tidak boleh
[“manimbang samo mengejek dan
barek, maukua samo meremehkan
panjang”] orang lain.”]xvi

[“saukua mangko
manjadi, sasuai mangko
takana”] [“Bantu membantu,
ta'awun, mutual help
dalam rangka
[”pandang jauah [“ Tidak pembagian pekerjaan
dilayangan, pandang mencari (division of labour)
dakek ditukiakan; tibo menurut keahlian
kesalahan.”] xvii
dimato indak dipiciangan , masing-masing ini, akan
tibo diparuik indak mempercepat proses
dikampihan”] produksi, dan
mempertinggi mutu,
[“Bergaul baik yang dihasilkan.”]
[“ingek-ingek nan diateh,
nan dibawah kok dengan
maimpok] menjaga
persaudaraan
[“pandai mangantang aia dan
lauik, pandai mauleh rueh persatuan.”]
xviii
nan putuih”]

[“mambuhua indak [“ Tidak boleh


mambuku, mauleh indak sombong”] .xix
mangasan”]

[“pandai manyalam dalam


bumi, mauji samuik dalam
batu”]

[“Tagak kampuang paga [“Memperindah nagari


NILAI-NILAI kampuang, tagak suku
[“Bersatu
dengan menumbuhkan
tidak boleh
PERSATUAN paga suku, tagak bercerai- percontohan-
banagari paga nagari”] cerai.”] xx
DAN KESATUAN percontohan di nagari,
yang tidak hanya
[”bajirek babalai-balai, bercirikan ekonomi
barumah batanggo”]
tetapi indikator lebih
utama kepada moral
[“kok singkek uleh adat “nan kuriak kundi,
mauleh, kurang tukuak
manukuak”] nan sirah sago, nan baik
budi nan indah baso”]

[“sadanciang bak basi,


saciok bak ayam, kailia [“Tidak boleh
sarangkuah dayuang, mencela dan [“menjaga persatuan
kamudiak saantak galah”] menghina.”] xxi
dan bersama
membangun nagari,

5
[”kabukik samo mandaki,
sesuatu itu harus
kalurah samo manurun”] dimunculkan dari
bawah. “]

[“adaik ado bari mambari,


adaik indak basalang
tenggang”]

[“Satinggi-tinggi tabang
bangau, kumbalinyo ka
kubangan juo, hujan ameh [“ada tempat kembali,
di rantau urang, hujan semua akan kembali ke
batu di kampuang awak, asal”]
kampuang halaman tatap
dikana juo”]

[“Jauh bajalan banyak [“Orang yang


diliek, lamo hiduik banyak beriman ibarat
dirasoi”] sebuat [“cari pengalaman yang
bangunan baik”]
[“Malu tak dapek dibagi, yang kuat.”] xxii
suku tak dapek diasak,
raso ayia ka pamatang,
raso minyak ka kuali”]
[“suku tidak dapat
ditukar “]
[“Takajuik urang tagampa
awak, kaba baiak
bahimbauan, kaba buruak [“selalu berbuat baik
bahambauwan”]
menyatu dengan
lingkungan di mana
[“ Banabu-nabu bak berada”]
cubadak, baruang-ruang
bak durian, nan
tangkainyo hanya sabuah, [“tidak boleh berpecah
nan batangnyo hanyo
belah, jauhi silang
satu, saikek umpamo lidi,
sarumpun umpamo sarai, sengketa”]
satandan umpamo
pinang, sakabek umpamo
siriah.”]
[“ elok di ambiak jo
mupakat, buruak di buang [“utamakan
jo etongan”] musyawarah”]

[“kato surang babulati,


kato basamo bapaiyokan’]

[“randah tak dapek [“keputusan


dilangkahi tinggi tak musyawarah
dapek dipanjek.”] mengikat”]

[“kayu batakuak
barabahan, janji babuek
batapati”]

[“ bersilang kayu dalam


tungku sinan nasi mangko [“perbedaan pendapat
masak, dengan tepat dan tidak boleh membawa
benar.”] perpecahan”]

[“duduak surang
basampik-sampik, duduak
basamo balapang-
lapang”]

7
NILAI-NILAI [“tau diereang jo
gendeng, tau dikieh kato
DEMOKRASI sampai’] [“Membangun
kesejahteraan bertitik
DAN tolak pada pembinaan
MUSYAWARAH [manyauk diilie-ilie, unsur manusianya”]
bakato dibawah-bawah”]

[“ingek sabalun kanai,


kulimek sabalum habiah”]
[“tata perilaku
melaksanakan
[”maminteh sabalun musyawarah
anyuik, malantai sabalun dengan lemah
lapuak”]
lembut, dan
tidak berlaku
[” Bulek aia ka keras dan [“Taat pada
pambuluah, bulek kato ka bersitegang kesepakatan hasil
mufakek, bulek dapek
urat leher musyawarah ”]
digolongkan, pipiah
buliah dilayangkan.”] saja.”] xxiii

[“ Kato nan banyak dari


bawah, banyak indak [“Peranan masyarakat
buliah dibuang, saketek berpatisipasi, mulai dari
indak buliah disimpan.”] lapisan terendah,
kedudukannya sama
dalam hukum”]
[“ Kamanakan barajo ka
mamak, mamak barajo ka
pangulu, pangulu barajo [“taati hukum dan
ka mufakek, mufakek aturan yang berlaku”]
barajo ka nan bana, bana
badiri sandirinya,
manuruik alua jo patuik.”]
[“sebelum berbuat
[“Pikia palito hati, tanang lakukan penelitian dan
hulu bicaro, aniang saribu kaji segala
aka, dek saba bana kemungkinan, sebab
mandatang”] [“Menepati dan akibat dari satu
janji.”] xxiv perbuatan”]
[“Suri tagantuang
batanuni, luak taganang
nan basawuak, kayu
batakuak barabahkan,
janji babuek batapati”].
[“tetapi janji, lakukan
sesuatu menurut patut
[”nak mulia tapeki janji,
nak gadang sapo nan
dan pantas”]
ketek”]

Baiyo-iyo jo adiak, batido-


tido jo kakak, elok [“bina kerukunan
diambiak jo mufakek, bersama”]
buruak dibuang jo
etongan.

[“tau dibayang kato


sampai, tau dikiyeh kato [“sifat tolong
bandiang]
menolong”]

[“nan tau jo korong


kampuang, tau dianak jo
kamanakan”]

[”nan tau hala jo haram, [“Bersikap


tau di matan jo maana”] adil.”] xxv
[“teguhkan
persaudaraan,
[“tau diangin nan basiru, kembangkan dialog”]
tau karang nan
manonggok”]

[“muluik manih kucindan [”hidup mesti


murah, baso baik gulo berperaturan, tidak
dibibia”] boleh berbuat seenak
9
diri sendiri”]
Sabalik bapaga kawek,
randah tak dapek
dilangkahi, tinggi tak
dapek dipanjek.
[”tidak perlu cemas
untuk berbeda
[”nak cadiak kuek baraja, pendapat, perbedaan
nan tau banyak batanyo”] tidak menimbulkan
perselisihan, di sini
[“Galugua buah galugua, terdapat dinamika
tumbuah sarumpun jo hidup”]
puluik-puluik,
badampiang jo batang
jarak, basilang kayu
dalam tungku, sinan nasi
nasi mangko masak.”]

[“pikia nan palito hati,


nanang nan baribua aka”]

[“dalam tanang bana


mandatang, paham tibo
aka baranti”] [“permusyawaratan
perwakilan, teguh
melaksanakan
[”Saukua mangko
kesepakatan”]
manjadi, sasuai mangko
takana, nan bana kato
saiyo, nan rajo kato
mufakek”]

[”putiah tahan sasah,


hitam tahan tapo”]

[”basuluah jo matoari,
bagalanggang mato rang
banyak”]
[“mangaruak sahabih
sauang, maawai sahabih
raso”]

[“marosok sapanjang
tangan, baretoang
samapai sudah”]

[“basilek diujuang lidah,


malangkah kapangka
karih, manitih dimato
padang”]

NILAI-NILAI [“Nan kuriak kundi, nan [“supaya [“Budi pekerti dan


merah sago, nan bayiak selalu bahasa sopan santun
AKHLAK DAN budi, nan indah baso ”] berperilaku diperlukan”]
BUDI PEKERTI dan berjalan
pada jalur
[“Satali pambali
kumayan, sakupang yang benar,
pambali katayo, sakali dan selalu pula [“jangan pernah
lancuang ka ujian, salamo menjauh dari berbuat salah, selalu
hiduik urang tak picayo”] kesesatan.”] menjaga diri”]
xxvi

[“Batanyo lapeh arak,


barundiang sudah
makan.”] [“memikirkan akibat
sebelum berbuat”]
[“Raso dibaok nayiak,
pareso dibaok turun”]
[“Waspada dan
menjaga [“selalu
[“Sulaman manjalo todak, keselamatan mempergunakan akal
naiak sampan turun bersama.”] xxvii sehat sebelum
parahu, punyo padoman

11
ambo tidak, angin bakisa berbuat”]
ambo tau”]
[“Bajalan paliharo kaki,
bakato paliharo lidah.”] [“hati-hati selalu”]

[“Pisang ameh baok


balayia, masak sabuah di [“Berlomba
dalam peti, utang ameh mencapai
dapek dibayia, utang budi kebaikan.”] xxviii [“selalu berbuat baik,
dibaok mati.”] hidup dengan berjasa
dan pandai membalas
jasa”]
[“Dek ribuik rabahlah
padi, dicupak Datuak
Tumangguang, jikok
hiduik indak babudi,
duduak tagak ka mari [“tidak melupakan tata
tangguang.”] kerama bergaul
menurut adat dan
agama”]

[“Barek samo dipikua,


NILAI-NILAI ringan samo dijinjiang,
[“Saling tolong [“suka bergotong
menolong.”] xxix royong, memelihara
SOSIAL nan barek makanan bahu,
kerja sama”]
KEMASYARAKA nan ringan makanan
jinjiang.”]
TAN
[“Bungka ameh manahan
asah, ameh batua [“fungsi ham asasi
manahan uji, kato batua manusia”]
manahan sudi, hukum
batuah manahan
bandiang.”] [“Tidak boleh
memisahkan
[“kualitas, ekonomi,
diri dari
masyarakat
professional,
[“Nan tak untuak jan menegakkan nilai-nilai
(jama’ah).”] xxx
diambiak, nan bakeh yo keadilan”]
diunyi, turuik alua nan
luruih, tampuah jalan nan
pasa”]

[“menjaga keseimbangn
[“Sawahlah diagiah
antara hak dan
pamatang, ladanglah
diagiah bamintalak, lah kewajiban”]
tantu hinggo jo batehnya,
lah tahu rueh jo buku.”]

[“Pendidikan di rumah
[“Ketek taraja-raja, tangga tentang perilaku
gadang tarubah tidak, lah dan budi pekerti sangat
tuo jadi parangai.”] penting. Menanamkan
perilaku bertanggung
jawab sejak kecil”]

[“Kato sapatah dipikiri, [“Hati-hati dalam


jalan salangkah ma adok
berucap dan bertindak
suruik”]
memikirkan hal yang
akan disampaikan
sebelum berbicara”]

[“Syarak mangato, adat [“Tidak boleh


mamakai, syarak bermusuh- [“Ketetapan syarak
mandaki, adat manurun”] musuhan.”] xxxi dipakai dalam adat,
perjalanan adat
penghulu seiring
[“Sasakik sasanang, dengan ulama”]
sahino samalu, nan ado [“Rasa kebersamaan,
samo dimakan, kok indak gotong royong wajib
samo ditahan, barek samo ditumbuhkan di tengah
dipikua, ringan samo [“Tidak boleh
bermarahan.”]
masyarakat
dijinjiang. Ka bukik samo
mandaki, ka lurah samo xxxii Minangkabau (Sumbar),
manurun, tatilungkuik menggerakkan potensi
samo makan tanah, moril materil, untuk
talilantang samo makan membangun nagari, dan
angin.”] menghapus
kemiskinan”]

13
[“tingginyo kaik-kaitan,
randahnyo jombo-
jomboan”] [“sopan santun,
mematuhi aturan yang
ada”]

HMA/hma.
i Catatan kaki
Allah Swt. berfirman:
(57 :‫وما خلقت الجن والنس ال ليعبدون )الذريت‬
“Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka
menyembah-Ku” (adz-Zariyat: 56)
(5 :‫وما امر الليعبدوا ال مخلصين له الدين حنفاء ويقموا الصلوة ويؤتوا الذكوة وذلك دين القيمة )البينة‬
“Pada hal tidak diperintahkan mereka, melainkan supaya mereka menyembah Allah
dengan mengikhlaskan agama karena-Nya dengan menjauhi kesesatan, dan (supaya)
mereka mendirikan shalat dan memberi zakat, karena yang demikian itulah agama yang
lurus”. (al-Bayinah: 5)
ii Allah berfirman:
(20 :‫يايها الذين امنوا اطيعوا ال ورسوله ولتولوا عنه وانتم تسمعون )النفال‬
“Wahai ummat yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah
kamu berpaling dari padanya, padahal kamu mendengar”. (al-Anfal: 20)
:‫ومن يطع ال والرسول فاولئك مع الذين انعم ال عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا )الناس‬
(6
“Karena siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka mereka itu adalah beserta
ummat yang Allah beri nikmat atasnya, dari Nabi-Nabi, Shiddiqin, Syuhada dan Shalihin
dan alangkah baiknya mereka ini sebagai sahabat karib”. (an-Nisa: 69)
iii Allah berfirman:
(216 :‫وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرلكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وال يعلم وانتم لتعلمون )البقرة‬
“ Mungkin kamu benci kepada sesuatu, padahal ia itu satu kebaikan bagi kamu, dan
mungkin kamu suka akan sesuatu tapi ia tidak baik kamu, dan Allah itu Maha Mengetahui
dan kamu tidak mengetahuinya”. (al-Baqarah: 216)
(157 :‫)البقرة‬ ‫الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا انا ال وانا اليه راجعون‬
“Yang apabila terjadi terhadap mereka suatu kesusahan, mereka berkata: Sesungguhnya
kami ini milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nyalah kami akan kembali”. (al-Baqarah:
156)
iv Allah berfirman
(7 :‫واذا تأذن ربكم لئن شكرتم لزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابى لشديد )ابراهيم‬
“Dan (ingatlah) tatkala Tuhan kamu memberi tahu jika kamu berterima kasih niscaya
Aku akan tambah nikmat bagi kamu, bila kamu tidak bersyukur akan nikmat maka
azab-Ku itu sangat pedih”. (Ibrahim: 6-7)
v Firman Allah :
(59 :‫ولو انهم رضوا ما اتهم ال ورسوله وقالوا حسبنا ال سيؤتينا ال من فضله ورسوله انا إلى ال راغبون )التوبة‬
“Dan alangkah baiknya jika mereka ridha dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya berikan
kepada mereka, sambil mereka berkata: cukuplah Allah bagi kami, sesungguhnya Allah
dan rasul-Nya akan beri kepada kamu karunia-Nya, sesungguhnya kami mencintai Allah”.
(al-Taubah: 59)
(‫كتب ال مقاد ير الخل ئق قبل ان يخلق السموات والرض بخمسين الف سنه )رواه مسلم‬
Allah telah menentukan kepastian/ketetapan terhadap semua makhluk-Nya sebelum “
(Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun”. (HR. Muslim
vi Allah berfirman:
(28 :‫)بني اسرائيل‬ ‫وا ما تعرضن عنهم ابتعاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولميسورا‬

“Dan jika engkau berpaling dari mereka, karena mengharapkan (menunggu) rahmat dari
Tuhanmu, yang engkau harapkan, maka berkatalah kepada mereka dengan ucapan yang
lemah lembut”. (bani Isra’il: 28)
(5 :‫من كان يرجوا لقاء ال فان اجل ال رات وهو السميع عليم )العنكبوت‬
“Siapa saja yang mengharapkan pertemuan (dengan) Allah, maka sesungguhnya waktu
(perjanjian) Allah akan datang, dan Dia yang Mendengar, yang Mengetahui”. (al-Ankabut:
5)
(218 :‫ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل ال اولئك يرجون رحمت ال وال غفور رحيم )البقرة‬
“Sesungguhnya ummat yang beriman dan berhijrah serta bekerja keras (berjihad) di jalan
Allah, mereka itu (ummat yang) berharap rahmat Allah dan Allah itu Pengampun,
Penyayang”. (al-Baqarah: 218)
vii Allah Berfirman :
‫انما يعمر مساجد ال من أ من بال واليوم ال خر واقام الصلوة واتى الزكوة ولم يخسى ال ال فعسى اولئك ان يكونوا من‬
(18 :‫)التوبة‬ ‫المهتدين‬
“Sesungguhnya ummat yang memakmurkan masjid Allah ummat yang beriman kepada
Allah dan hari kemudian dan mendirikan shalat dan membayarkan zakat. Maka Allahlah
yang lebih berhak kamu takuti, jika memang kamu ummat yang beriman”. (al-Taubah: 13
(44 :‫فل تخشوا الناس واخشون ولتشتروا بأ يا تي ثمنا قليل )المائدة‬
“Janganlah kamu takut kepada manusia tetapi takutlah kepada-Ku (Allah) dan janganlah
kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah (sedikit)”. (al-Maidah: 44)
(28 :‫امنا يخشى ال من عباده العلماؤا … )فاطر‬
“Tidak ada yang takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya kecuali ulama (berilmu)”.
(Fathir: 28)
viii Allah Berfirman:
(103 :‫ان في ذلك لية لمن خاف عذاب الخرة ذلك يوم تجموع له الناس وذلك يوم مشهود … )هود‬
“Sesungguhnya di dalam itu ada tanda bagi orang yang takut kepada azab akhirat: ialah
hari yang dikumpulkan padanya manusia dan ialah hari yang akan disaksikan”. (Hud: 103)
(16 :‫كمثل الشيطن اذ قال لل نسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك انى اخاف ال رب العالمين … )الحشر‬
Mereka adalah) seperti syetan tatkala berkata kepada mereka: kufurlah setelah )“
manusia itu kufur, ia berkata: Aku berlepas diri dari padamu, karena sesungguhnya
(aku takut kepada Allah Tuhan bagi alam semesta”. (al-Hasyr: 16
ix Allah berfirman:
(186 :‫)البقرة‬ ‫واذا سألك عبادي عنى فانى قريب أ جيب دعوة الداع إذا دعان فليستجبوا لى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون‬
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa
Aku dekat (hampir), Aku akan …
(60 :‫)المؤمن‬ ‫وقال ربكم ادعونى استجب لكم‬
“Dan telah berkata Tuhan kamu: berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan doa
untukmu”. (al-mukmin: 60)
(180 :‫)العراف‬ ‫ول السماء الحسنى فادعوه بها‬
“Dan bagi Allah nama-nama yang baik, oleh karena itu berdo’alah kepada-Nya dengan
menyebut nama-nama itu”. (al-A’raf: 180)
(106 :‫)يونس‬ ‫ول تدع من دون ال مال ينفعك ول يضرك‬
“Jangan kamu berdo’a kepada selain Allah, yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu
dan tidak bisa memudarakan (membahayakan)”. (Yunus: 106)
x Allah berfirman:
(8-7 :‫)النشراح‬ ‫فإ ذا فرغت فانصب وإ لى ربك فارغب‬
“Lantaran itu, apabila kamu telah selesai mengerjakan sesuatu tugas maka kerjakanlah
tugas baru dengan baik. Dan kepada Tuhanmu maka hendaklah kamu berharap dengan
rasa cinta”. (al-Insyirah: 7-8)
(32 :‫)القلم‬ ‫عسى ربنا أ ن يبدلنا خيرا منها إ نا إلى ربنا راغبون‬
“Mudah-mudahan Tuhan kita mengganti untuk kita (kebun) yang lebih baik dari pada itu.
Sesungguhnya kepada Tuhan kitalah kita berpegang baik”. (al-Qarim: 32)
xi Allah berfirman:
.‫ إ ن ال عليم خبير‬،‫يايها الناس إ نا خلفناكم من ذكر وأ نثى وجعلنكم شعوبا وقبا ئل لتعارفوا إ ن أ كرمكم عند ال أ تقاكم‬
(13 :‫الحجرات‬
“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang
yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
mengenal”. (al-Hujurat: 12)
xii Sabda Rasulullah SAW
(‫)رواه الترمذي‬ ‫ليس المسلم بالطعان ول اللعان ول الفاحش ول البذئ‬
Tidaklah termasuk muslim apabila bersikap penohok, pelaknat, sikap kejam dan pencaci
(HR. Tirmidzi)
xiii Allah berfirman
(91 :‫)النحل‬ ‫وأ فوا بعهد ال إذا عاهدتم ول تنقضوا اليمان بعد توكيدها وقد جعلتم ال عليكم كفيل إ ن ال يعلم ما تفعلون‬
Dan penuhilah janji-janji tatkala kamu berjanji, dan janganlah kamu mengingkari itu sebab
kamu telah menjadikan Allah sebagai pemelihara. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan (al-Nahl: 91).
xiv Sabda Rasulullah SAW,
(‫ل يؤمن أ حدكم حتى يحب ل خيه ما يحب لنفسه )رواه البخارى ومسلم‬
Tidaklah dikatakan seorang muslim, sehingga dia menyenangi apa yang disenangi oleh
saudaranya, sebagaimana dia menyenangi apa yang disenanginya (HR. Bukari Muslim)
xv Sabda Rasulullah SAW,
(‫)ابو داود واحمد‬ ‫ل يشكر ال من ل يشكر الناس‬
Tidak dapat bersukur kepada Allah orang yang tidak pernah berterima kasih atas kebaikan
orang lain (HR. Abu Daud dan Ahmad).
xvi Firman Allah:
(11 :‫)الحجرات‬ ‫يأ يها الذين أ منوا ل يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم‬
Janganlah kamu mengejek atau merendahkan diri orang lain, saudara atau teman
dekatmu dengan membicarakan kekurangan atau membuka aib dan cacatnya, atau
menjulukinya sampai menyakitkan hatinya, sesungguhnya perbuatan demikian adalah
sikap yang tercela.
xvii Allah berfirman:
(12 :‫ول يغتب بعضكم بعضا أيحب أ حدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه )الحجرات‬
Dan janganlah mengumpat atau menceritakan kesalahan sebagian dari kamu terhadap
sebagian yang lain, sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah menjadi
bangkai, sedangkan kamu membencinya (al-Hujurat: 12)
xviii Allah berfirman
.(10 :‫إ نما المؤمنون إ خوة فأ صلحوا بين أخويكم واتقوا ال لعلكم ترحمون )الحجرات‬
Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara
kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat (al-
Hujurat: 10).
xix Allah berfirman :
(19 :‫ول تمشى في ال رض مرحا … )لقمان‬
Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong (Lukman: 18)
xx Firman Allah :
‫ واذكروا نعمت ال عليكم إذ‬،‫ واعتصموا بحيبل ال جميعا ول تفرقوا‬.‫يأا يها الذين أمنوا إ تقوا ال حق تقاته ول تموتن إل وأنتم مسلمون‬
‫ كذلك يبين ال لكم أ ياته لعلكم تهتدون‬،‫ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها‬،‫كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا‬
.(103-102 :‫)ال عمران‬
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar
takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada
Allah dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu
bercerai-cerai dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kamu dulu bermusuh-
musuhan, maka Allah mempersatukan hati kamu, lalu menjadilah kamu karena nikmat
Allah orang-orang yang bersaudara (QS. Ali Imran; 102-103).
xxi Allah SWT berfirman
‫يايها الذين امنوا ل يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم‬
‫ول نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ول تلمزوا انفسكم ول تنابزوا باللقاب بئس السم الفسوق بعد اليمان ومن لم يتب فاولئك‬
.(11 :‫)الحجرات‬ ‫هم الظلمون‬
Wahai umat yang beriman, janganlah hendaknya terjadi suatu kaum menghina kaum yang
lainnya, boleh jadi yang dihina ternyata lebih baik keadaannya daripada yang menghina.
Demikian juga janganlah para wanita itu menghina kelompok wanita yang lainnya, karena
boleh jadi wanita yang dicela itu lebih baik dari yang mencela. Janganlah saling mencerca
dan janganlah berolok-olok dengan sebutan-sebutan yang jelek. Seburuk-buruk sebutan
fasik sesudah orang itu beriman (al-Hujurat: 11).
xxii Sabda Rasulullah saw
(‫)رواه البخارى ومسلم‬ ‫أ لمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا‬
Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya, bagi suatu bangunan yang menopang satu
bagian terhadap bagian lainnya (HR. Bukhri dan Muslim.
Firman Allah SWT
‫ ذلك بأ انهم كانوا يكفرون‬،‫ضربت عليهم الذلة أ ين ما ثقفوا إل بحبل من ال وحبل من الناس وبأؤ بغضب من ال وضربت عليهم المسكنة‬
.(112 :‫ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون )ال عمران‬،‫بأ يات ال ويقتلون ال ابياء بغير حق‬
Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang
kepada tali (agama) Allah dan tlai (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali
mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena
mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar.
Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas (QS. Ali Imran: 112).
xxiii Firman Allah SWT
‫ فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم فى المر فإذاعزمت فتوكل‬،‫ ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك‬،‫فبما رحمة من ال لنت لهم‬
.(159 :‫)ال عمران‬ ‫ إن ال يحب المتوكلين‬،‫على ال‬
Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah ia menjauhkan diri dari
sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah
membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (QS. Ali Imran: 159).
Firman Allah SWT
.(38 :‫… وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون )الشورى‬
“…Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka
menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka” (QS. Al-Syura: 38).
Sabda Rasulullah SAW
‫ما خاب من اتخار ول ندم من اشتشار‬
Tidak akan gagal orang yang mengerjakan istikharah dan tidak pula menyesal orang yang
melakukan musyawarah
Sabda Rasulullah
‫المستشار مؤتمن‬
“Orang-orang yang melakukan musyawarah akan tentram (aman)”
xxiv Firman Allah SWT:
(1 :‫)المائدة‬ ‫يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود‬
Wahai umat yang beriman, penuhilah selalu janji-janjimu (QS. al-Maidah: 1)
Firman Allah SWT:
(177 :‫البقرة‬ ‫والموفون بعهدهم إذا عاهدوا‬
Dan orang-orang yang selalu menyempurnakan janji-janjinya, jika ia membuat perjanjian
(QS. al-Baqarah: 177)
xxv Allah SWT berfirman:
(29 :‫قل امر ربي بالقسط )البقرة‬
Katakanlah: telah memerintahkan Tuhanku agar berbuat adil (QS. al-A’raf: 29)
Allah SWT berfirman:
‫يايها الذين امنوا كونوا قوامين ل شهداء بالقسط ول يجرمنكم شنان قوم على ال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ان ال خبير بما‬
.(8 :‫تعملون )المائدة‬
Wahai umat yang beriman, hendaklah kamu menjadi manusia yang lurus karena Allah dan
menjadi saksi, dan janganlah kebencian atas suatu kaum menyebabkan kamu tidak adil.
Berlaku adilah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa (kebaktian). Bertakwalah
kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah amat mengetahui terhadap apa yang
kamu kerjakan. (QS. al-Maidah: 8).
Allah SWT berfirman:
(199 :‫خذ العفو وأمر بالمعرف واعرض عن الجاهلين )العراف‬
Berilah maaf dan anjurkanlah orang untuk berbuat adil dan hindarilah pergaulan dengan
orang-orang bodoh (kecuali untuk mendidik mereka). (QS. al-A’raf: 199)
Sabda Rasulullah SAW:
(‫اتق ال حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن )رواه الحاكم والترمذي‬
Bertakwalah selalu kepada Allah dimana saja kamu berada, dan iringilah selalu perbuatan
salahmu dengan kebaikan, semoga dapat terhapus kesalahan tersebut, dan pergaulilah
manusia dengan selalu bersikap ikhlas (terpuji) (HR. al-Hakim dan Tirmizi).
xxvi Firman Allah SWT
‫ وال سميع عليم‬،‫ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بال فقد إ ستمسك بالعروة الوثقى ل انفصام لها‬،‫ قد تبين الرشد من الغي‬،‫ل إ كراه في الدين‬
(256 :‫)البقرة‬
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan
yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada
Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul
tali tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui. (QS. al-Baqarah: 256)
Firman Allah SWT
(2 :‫هو الذي خلقكم فمنكم كا فر ومنكم مؤمن وال بما تعملون بصير )التغابون‬
Dialah yang menciptakan kamu, maka diantara kamu ada yang kafir dan diantaramu ada
yang beriman. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Taghabun: 2)
Firman Allah SWT
‫ ربنا ول تحمل علينا إ صرا كما حملته‬،‫ ربنا ل تؤخذنا إ ن نسينا أو اخطأنا‬،‫ لها ما كسبت وعليها ما ا كتسبت‬،‫ل يكلف ال نفسا إ ل وسعها‬
.(286 :‫ انت مولنا فانصرنا على القوم الكفرين )البقرة‬،‫ وارحمنا‬،‫ واغفرلنا‬،‫ واعف عنا‬،‫ ربنا ول تحملنا ما ل طقة لنا به‬،‫على الذين من قبلنا‬
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari
kejahatan) yang dikerjakannya, (mereka berdoa): ya Tuhan kami, janganlah Engkau
hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau
bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-
orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa
yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami dan rahmatilah
kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir (QS. Al-
Baqarah: 286).
Sabda Rasulullah SAW
(‫)رواه البخارى‬ ‫يسروا ول تعسروا وبشروا ول تنفروا‬
Permudahlah jangan mempersulit dan gembirakanlah jangan menakut-nakuti (HR. Bukari).
xxvii Allah berfirman
.(25 :‫)النفال‬ ‫وتقوا فتنة ل تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة‬
Takutlah kamu kepada fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang yang zalim saja
(QS. al-Anfal: 25)
Allah SWT berfirman
(3 :‫)العصر‬ ‫وتواصوا بالحق وتواصو بالصبر‬
Saling menasehatilah tentang kebenaran dan saling menasehatilah dengan kesabaran (al-
Ashr: 3)
Sabda Rasulullah SAW
(‫)رواه البخارى‬ ‫إذا استنصح احدكم اخاه فالينصح له‬
Jika kamu dimintai nasehat oleh salah seorang saudaramu, maka berikanlah nasehatmu
kepadanya (HR. Bukhari)
Sabda Rasulullah SAW:
‫ ل ولكتابه ولرسوله ولمة المسلمين عامتهم‬:‫ فقال‬:‫الدين النصيحة سئل لمن؟ فقال‬
Agama itu nasehat, kemudian ditanyakan kepada beliau, bagi siapa nasehat itu?
Rasulullah menjawab: bagi Allah, bagi kitab-kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin
muslim, dan jama’ah pada umumnya (HR. Muslim)
xxviii Allah SWT berfirman
(146 :‫فاستبقوا الخيرات … )البقرة‬
Dan saling berlombalah kamu untuk berbuat kebaikan di mana kamu berada (QS. al-
Baqarah: 146)
Sabda Rasulullah SAW
(‫اتق ال حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن )رواه الحاكم والترمذي‬
Bertakwalah selalu kepada Allah dimana saja kamu berada, dan iringilah selalu perbuatan
salahmu dengan kebaikan, semoga dapat terhapus kesalahan tersebut, dan pergaulilah
manusia dengan selalu bersikap ikhlas (terpuji). (HR. Hakim dan Tarmizi).
xxix Firman Allah SWT
(2 :‫تعاونوا على البر واتقوا ول تعاونوا على الثم والعدوان )المائدة‬
Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong
menolong berbuat dosa dan permusuhan (QS. Al-Maidah: 2).
Sabda Rasulullah SAW
(‫)رواه البخارى‬ ‫انصر اخاك ظالما أو مظلوما‬
Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi (HR. Bukari)
Sabda Rasulullah
(‫ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا )رواه ابو داود وترمذى‬
Tidak termasuk umatku orang yang tidak mengasihi generasi muda dan tidak
menghormati orang tua (HR. Abu Daud dan Tirmizi).
Sabda Rasulullah
‫تحجزة من ظلمه فذلك نصره‬
“Hindarkanlah atau cegahlah dia dari bertindak aniaya itulah cara menolongnya”
xxx Sabda Rasulullah SAW ;
(‫)رواه ترميذ‬ ‫وعليكم بالجمعة فمن شذ شذ في النار‬
Kamu harus hidup dalam jama’ah siapa saja yang mengasingkan diri dari jama’ah, dia
akan menyendiri masuk ke dalam api neraka (HR. Tirmizi).
xxxi Rasulullah SAW bersabda:
‫ ل تحاسدوا ول تباغضوا ول تجسسوا ول تسسو ول تناجشوا‬:‫ قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬:‫عن ابى هريرة رضى ال عنه قال‬
.(‫وكونوا عبد ال اخوانا )متفق عليه‬
Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda; janganlah kamu saling mendengki,
saling membenci, saling mencari kesalahan yang lain, saling mengumpat dan jangan pula
saling menipu. Tetapi jadilah kam hamba-hamba Allah penuh persaudaraan (HR. Bukhari
dan Muslim).
Sabda Rasulullah SAW
(‫)رواه بخارى ومسلم‬ ‫سباب المسلم لسوق وقتاله كفر‬
Mencerca seorang muslim adalah fasiq, dan membunuh seorang muslim adalah kufur (HR.
Bukhri dan Muslim)
Sabda Rasulullah SAW:
(‫)رواه البخارى‬ ‫انصر اخاك ظالما أو مظلوما‬
Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi (HR. Bukhari).
Sabda Rasulullah:
.(‫)رواه ابو داود وترميذي‬ ‫ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا‬
Tidak termasuk umatku orang yang tidak mengasihi generasi muda dan tidak
menghormati orang tua (HR. Abu Daud dan Tirmizi)
Sabda Rasulullah:
‫تحجزه من ظلمه فذلك نصره‬
Hindarkanlah atau cegahlah dia dari bertindak aniaya itulah cara menolongnya.
Sabda Rasulullah:
(‫المسلم اخو المسلم ل يظلمه ول يخذ له )رواه ابو داود‬
Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, karena itu tidak menganiaya
saudaranya, tidak merendahkan derajatnya dan tidak menanggapinya sepele dan hina
(HR. Abu Daud).
xxxii Rasulullah SAW bersabda:
‫ل يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلث‬
Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya (sesama muslim) lebih dari tiga
hari (HR. Bukari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Muwatha’ dan Ahmad).
Allah SWT berfirman:
‫يايها الذين امنوا كونوا قوامين ل شهداء بالقسط ول تجر منكم شنان قوم على ال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ان ال خير بما تعملون‬
(8 :‫)المائدة‬
Wahai umat yang beriman, hendaklah kamu menjadi manusia yang lurus karena Allah dan
menjadi saksi dan janganlah kebencian atas suatu kaum menyebabkan kamu tidak adil.
Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa (kebaktian). Bertakwalah
kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah amat mengetahui terhadap apa yang
kamu kerjakan. (QS. al-Maidah: 8).
Allah SWT berfirman:
.(199 :‫)العراف‬ ‫خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين‬
Berilah maaf dan anjurkanlah orang untuk berbuat adil dan hindarilah pergaulan dengan
orang-orang bodoh (kecuali untuk mendidik mereka).

HMA/hma.