You are on page 1of 2

Thứ bảy, ngày 09/01/2010

1. a) Cho đoạn thẳng AB, M là một điểm nằm trong đoạn thẳng AB sao
AM 7 AB AB
cho = . Tính tỉ số ; .
MB 4 AM BM
b) Cho AB = 6cm, một điểm C ở trong đoạn AB sao cho CA = 3, 6cm.
DA CA
Trên đường thẳng AB về phía B, hãy tìm một điểm D sao cho = .
DB CB
2. Cho tam giác ABC, đường thẳng song song với BC cắt các cạnh AB, AC
lần lượt tại D và E. Vẽ đường thẳng a qua A và song song với BC, a cắt
các đường thẳng BE, CD lần lượt tại G và K. Chứng minh rằng A là trung
điểm của KG.

3. Cho hình bình hành ABCD. Một điểm M trên đường chéo AC. Đường
thẳng BM cắt DC tại E và cắt đường thẳng AD tại F .
Chứng minh rằng M B 2 = M E.M F

4. Cho tam giác ABC. Trong nửa mặt phẳng chứa A bờ BC, vẽ tia Cx
song song với AB. Từ trung điểm E của cạnh AB vẽ đường thẳng song song
với BC cắt AC tại D và cắt tia Cx tại F . Đường thẳng BF cắt cạnh AC
tại I
a) Chứng minh rằng IC 2 = IA.ID.
ID
b) Tính tỉ số .
IC
5. Cho hình thang ABCD (AB//CD). Một đường thẳng song song với hai
đáy cắt cạnh bên AD ở I, cắt đường chéo BD ở K, cắt đường chéo AC ở L
và cắt cạnh bên BC ở M .
a) Chứng minh : IK = LM .
b) Đường thẳng đi qua giao điểm O của hai đường chéo và song song với hai
đáy cắt hai cạnh bên ở E và F . Chứng minh OE = OF .

6. Cho tam giác ABC đường cao AH. Lấy I, K thuộc đường cao AH sao cho
AI = IK = KH. Qua I và K vẽ các đường thẳng DE và M N song song
với BC (D, M ∈ AB ; E, N ∈ AC).
DE AI M N AK
a) Chứng minh rằng = ; = .
BC AH BC AH
b) Cho BC = 24cm, tính DE và M N .

7. Cho tam giác ABC. Qua một điểm O tùy ý nằm bên trong tam giác,
dựng các đường thẳng AO, BO, CO cắt BC, CA, AB tương ứng tại M, N và

1
K. Chứng minh rằng :
OM ON IK
+ + =1
AM BN CK

8. Cho tam giác ABC. Lấy M, N bất kỳ lần lượt thuộc hai cạnh AB và AC.
Nối B với N và C với M . Qua M kẻ đường thẳng song song với BN cắt AC
tại I ; qua N kẻ đường thẳng song song với CM cắt AB tại K. Chứng minh
rằng IK//BC.

9. Cho hình thang ABCD (AB//CD), M là trung điểm CD. I là giao


điểm của AM với BD, K là giao điểm của BM với AC.
a) Chứng minh rằng IK//AB.
b) Gọi E, F lần lượt là giao điểm của IK với AD và BC. Chứng minh rằng
EI = KF .

10. Cho tam giác ABC, lấy D thuộc BC. M là điểm nằm giữa A và D.
Gọi I, L lần lượt là trung điểm của M B và M C. Đường thẳng DI cắt AB
tại E, đường thẳng DL cắt AC tại F . Chứng minh rằng EF//IL.

11. Cho hình chữ nhật ABCD. M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC.
Trên tia đối của tia DC lấy một điểm P bất kỳ. Gọi Q là giao điểm của P M
với đường chéo AC. Chứng minh rằng N M là tia phân giác của QN \ P.