C. IDYOMA Panuto: Tukuyin ang kahulugan ng mga sumusunod na idyoma. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

kayod-kalabaw may utak anakpawis pabanat-bunga bukas ang palad sanga-sangang dila kapit-tuko hawak sa tainga walang itulak kabigin balat sibuyas

D. TAYUTAY Panuto: Tukuyin kung anong uri ng tayutay ang mga sumusunod na pahayag 1. Kumukulo ang dugo ko sa iyo. 2. Puti’t itim ang kulay ng buhay sa akin 3. Nakangiti ang araw nang siya ay gumising 4. Ulan, ulan diligan mo ang tigang na lupa 5. Hanggang kamatayan kitang iibigin 6. Katulad moy isang alak na habang tumatagal ay lalong sumasarap. 7. Umiyak ang kalangitan ng namatay ang isang bayani 8. Urong-sulong siyang lumapit sa akin 9. Isang anghel ang binigay ng Diyos sa mag-asawang de Jesus 10. Hiningi ng binata ang kmay ng dalaga

E. Panuto: Ibigay ang hinihingi sa sumusunod na bilang. 1-2. 2 uri ng pagbasa 3-6. proseso ng pagbasa 7-11. dimensyon ng pagbasa 12-15. Kahalagahan ng pagbasa sa tao

TUKLASIN MO A. B. C. D. 1. halos walang tigil sa pagtatrabaho 2. matalino 3. manggagawa 4. hindi tapat na pag-anyaya 5. galante, handing tumulong 6. sinungaling 7. mahigpit ang kapit 8. taong sunod sunod 9. pareho ang katangian 10. sensitibo 1. pagmamalabis

1. balisa 2. pagsulong 3. taranta 4. mayaman 5. mapagbigay 6. inapi 7. hirap 8. maganda 9. mapagaruga 10. aalamin
E.

1. mapagbigay 2. mayaman 3. tahimik 4. pangit 5. mapagmataas 6. purihin 7. isambulat 8. lumitaw 9. kaibigan 10. magulo

2. pagsalungat 3. personipikasyon 4. panawagan 5. pagmamalabis 6. simili 7. pagmamalabis 8. pagsalungat 9. mitonomiya 10. sinekdota

1. scanning 2. skimming 3. persepsyon 4. pag-unawa 5. reaksyon 6. asimilasyon 7. UNANG DIMENSYON- Pag-unawang literal 8. IKALAWANG DIMENSYON- Pagunawang ganap sa mga kaisipan ng may akda lakip ang mga karagdagang kahulugan 9. IKATLONG DIMENSYON- Pagkilatis sa kahalaghan ng mga kaisipan at ng kabisaan ng paglalahad 10. IKAAPAT NA DIMENSYON- Pagsasanib ng mga kaisipang nabasa at ng mga karanasan upang magdulot ng bagong pananaw at pagkaunawa 11. IKALIMANG DIMENSYON- Paglikha ng sarailing kaisipan sa mga kasanayan at kawilihan sa binasang seleksyon 12-15. nagkakaroron tayo ng kasagutan sa mga tanong o ang pagiging mausisa natin nakadaragdag ng kaalaman nagpapalawak ng pananaw nagpapayaman ng talasalitaan nagbibigay ng kasiyahan o nanlilibang nagsasanay sa ating mag-isip ng kritikal nagbabahagi ng karanasan nadadala tayo sa ibat-ibang lugar PAGMAMARKA SA SARILI 55 - Ayos na Ayos!

50-54 - Pwede na. 0-49 - konti pang pagsasanay.

IBUOD NATIN Tinatalakay natin sa araling ito ang mga sumusunod: 1. May dalawang uri ng pagbasa: ang scanning at skimming 2. May prosesong pinagdadaanan ang pagbabasa. * persepsyon * pag-unawa * reaksyon * asimilasyon 3. May limang dimension ang pagbasa UNANG DIMENSYON- Pag-unawang literal IKALAWANG DIMENSYON - Pagunawang ganap sa mga kaisipan ng may akda lakip ang mga karagdagang kahulugan IKATLONG DIMENSYON - Pagkilatis sa kahalaghan ng mga kaisipan at ng kabisaan ng paglalahad

IKAAPAT NA DIMENSYON - Pagsasanib ng mga kaisipang nabasa at ng mga karanasan upang magdulot ng bagong pananaw at pagkaunawa IKALIMANG DIMENSYON - Paglikha ng sarailing kaisipan sa mga kasanayan at kawilihan sa binasang seleksyon 4. Ang kahalagahan ng pagbasa sa tao ay ang mga sumusunod • • • • • • • • nakadaragdag ng kaalaman nagpapalawak ng pananaw nagpapayaman ng talasalitaan nagbibigay ng kasiyahan o nanlilibang nagsasanay sa ating mag-isip ng kritikal nagbabahagi ng karanasan nadadala tayo sa ibat-ibang lugar nagkakaroron tayo ng kasagutan sa mga tanong

5. Upang lalong maintindihan ang binabasang teksto mahalagang mahasa ang talasalitaan ng isang mambabasa.

ARALIN 7 Pag-unawa sa Binasa

Matapos mahasa ang iyong talasalitaan at mabatid ang mga dapat gawin upang mahasa ang iyong kasanayan sa pagbasa, ito naman ang iyong pagkakataon upang mahasa sa pamamagitan ng mga pagsasanay na inihanda ko para sa iyo.

Layuni ng araling ito ang mga sumusunod: A. Naiisa-isa ang mga salik sa pagbasa B. Nagkakaroon ng kasanayan sa pagbasa sa iba’t ibang genre.

Siguro ay handa ka ng himay_himayin ang mga tekstong inihanda ko sa iyo. Halika na’t magbasa tayo!!! Masayang pagbabasa sa iyo!!!

PANGKILITI NG ISIP Panuto: Tunghayan ang tsart sa ibaba at ipaliwanag ang kaugnayan ng bawat isa. Kaalaman at kakayahang pangwika Interes at motibasyon Dating kaalaman/karanasan Kasanayan sa pagbasa Kaalaman sa paksa

Estratehiya sa pangangatwiran

Teksto: MGA SALIK SA PAGBASA Ano ang mabubuo mong konklusyon tungkol sa tsart na nasa itaas?