You are on page 1of 2

Potovani lanovi udruge Franak,

razumijem i osjeam veliki teret nevolja koje trpe sugraani Hrvatske koji su potpisivali ugovore o
kreditima s valutnim klauzulama. Spreman sam nastaviti suradnju i borbu zajedno sa udrugom
Franak i svim politikim i strunim snagama u ovoj zemlji da se ova nepravda ispravi. Stavit u
sve svoje kapacitete u funkciju ovako jasno definiranog cilja koji istovremeno titi graane, pravni
poredak i instituciju ugovora.
Davno prije poetka predizborne utrke i kada su vam mnoge institucije zatvorile vrata, podrao
sam misiju vae Udruge javno i jasno. Borit u se protiv jeftinih populistikih obeanja ljudi koji
pokazuju jednokratni interes za oteene graane kada im to politiki treba samo zbog vlastitog
interesa. Moja su vam vrata uvijek bila otvorena.
Uvaio sam va upitnik ali ve duboko svjestan misije Udruge Franak, predloio sam vaem vodstvu
radni sastanak smatrajui da se problematika i rjeenje kredita sa valutnom klauzulom, ali i svih
kredita sa valutnom klauzulom koji zahvaaju nebrojene ljudske sudbine, nikako ne moe svesti na
odgovore sa DA i NE.
Na jueranjem sastanku s vaom udrugom, gdje smo nastavili raspravu o konkretnim mjerama za
Va problem, identificirali smo zastaru kao najveu prepreku ostvarenja Vaih prava koja proizlaze
iz presude te smo zajednikim radom na dananjem sastanku razmatrali prijedloge rjeenja.
Tri nove teze na kojima zajedno temeljimo daljnju borbu za ostvarenje Vaih prava u ovoj fazi spora
su prije svega sljedee:
Izmjenom zakona utvrditi da se podizanjem kolektivne tube prekida tijek zastare, kako bi sve
individualne tube mogle biti uspjeno podignute
Omoguiti brz i potpuni povrat nezakonito naplaenih kamata ili prijeboj sa jo uvijek postojeim
ostatkom duga to moe utjecati i na smanjenje glavnice.
Izmjena Ovrnog zakona kojom bi se jasno utvrdilo da se prije ovrhe na nekretnini i deloacije
namirenje OBAVEZNO pokua ustupanjem ovrhovoditelju potraivanja koja ima ovrenik. Posebno,
to je vano kada ovrenik ima potraivanja neisplaenih plaa prema poslodavcu. U takvim
sluajevima ovrha nad neisplaenim plaama mora biti prioritet a nad jedinom nekretninom zadnja
mjera. Tako bi svi koji uz teko breme kredita imaju i neisplaene plae sprijeili gubitak svoga doma.
Europski sud pravde dao je i konkretne odgovore i prijedloge kako graane zatiti od ekonomskog
nasilja i socijalnih teta a da se istovremeno ne rui pravni red i ouva vrijednost ugovora kao takvog.
Kao osoba koja vjeruje u jednakost graana i pravni red uinit u sve da se presude Europskog suda
pravde provede u Hrvatskoj sve dok se ne ispravi i zadnja nepravda nastala na ovom sluaju.
Zalaganje za stavljanje ogranienja na kamate za hipotekarne kredite sa valutnom klauzulom te
reviziju Zakona o potroakom kreditiranju u kontekstu naina odreivanja kamata u suradnji sa
Udrugom Franak.
Imenovati u predstavnika Udruge Franak prema izboru same udruge u Savjet za gospodarstvo
kao neplaenog lana savjeta.
Kao predsjednik Republike kontaktirati u europske institucije i pratiti stanje primjene presuda
Europskog suda u drugim dravama kao i svih drugih presuda Europskog suda pravde vanih za
zatitu potroaa kod potroakih kredita i zatiti potroaa u postupcima ovrhe nad stambenim
nekretninama.
josipovic.hr

Kontinuirano u djelovati u medijima kao predsjednik Republike i ukazivati na sve odluke Europskog
suda pravde i svih presuda Visokog trgovakog suda Republike Hrvatske ili bilo kojeg drugog suda i
upozoravati na vanost njihove efikasne provedbe u cilju otklonanjanja nezakonitosti i brzog povrata
preplaenih sredstava.
Pozvat u predstavnike Hrvatske Narodne Banke i drugih nadlenih institucija da uine sve da se
efikasno provedu odluke sudova i zakoni koji tite korisnike kredita te predstavnike potroakih
udruga.
Zaloit u se za pojednostavljivanje procesa povrata novanih sredstava ako postoje kolektivne
pravomone presude u korist potroaa. Ponajprije prijebojem potraivanja.
Zatrait u od svih stranaka koje podravaju moj izborni program da se, u skladu sa presudama
Europskog suda pravde, proglase moratorij na ovrhe za stambene i hipotekarne kredite sa
valutnom klauzulom dok se pravno ne odlui o zakonitosti i valjanosti ugovor ili pojedinih
klauzula ugovora u svakom pojedinom sluaju.
Zalagati u se za transparentan pristup svim informacijama o reakcijama i ponaanju banaka u
provoenju presuda Europskog suda pravde i svih sudova u Hrvatskoj.
Zalagat u se da izvrna vlast i HNB kao regulator banaka potuju pravomonu kolektivnu
presudu koja osigurava zatitu potroaa kao ravnopravnih pravnih i trinih subjekata.
Temelj moga djelovanja prema svim institucijama i javnosti init e presuda Europskog suda pravde
od 30. travnja 2014. godine (Presuda u sluaju C-26/13 rpd Ksler i Hajnalka Kslern Rbai protiv
OTP Jelzlogbank Zrt) kao i sve druge presude Europskog suda pravde vanih za pravila o zatiti
potroaa od nepotenih klauzula, kao to su Presuda C-415/11 Aziz vs Catalunyacaixa (zatita
potroaa u postupku ovrhe nad stambenom nekretninom).
Pravna je poruka te presude da graanin koji potpisuje ugovor o kreditu u stranoj valuti mora biti
sposoban procijeniti ekonomske posljedice razlike u teaju koje e nastati izmeu trenutka uzimanja
kredita i trenutka vraanja kredita.
Moralna je poruka te presude da je svaki graan kojem nije data takva puna informacija marketinki
zaveden, komunikacijski obmanut i na kraju socijalno kanjen zbog podreenog poloaja u kojem
se naao.
Opa poruka drutvu je da oni manje informirani, ovisni i potrebiti nee i ne mogu sluiti kao sredstvo
neopravdanog bogaenja bogatih, informiranih i snanih na grbai nezatienih slojeva drutva.
U svom drugom mandatu predsjednika Republike Hrvatske dodatno u se angairati kao politiar i
kao pravnik na uklanjanju svih socijalnih, ekonomskih i pravnih teta koje su nastale graanima koji
su potpisivali ugovore sa valutnom klauzulom ali i svim drugim vanim pitanjima zatite potroaa.
Radit u na svemu obeanome znanjem, voljom i suosjeanjem za brojne teke sudbine mojih
sugraana sve dok se ovaj problem ne rijei. To je moja moralna i politika obaveza.

Ivo Josipovi

josipovic.hr