You are on page 1of 11

SMK TAMAN INDAH

73000 TAMPIN
N.SEMBILAN DARUL KHUSUS

PROGRAM KECERIAAN DAN


KEINDAHAN SEKOLAH
SMK TAMAN INDAH

Disediakan oleh :
Unit HEM SMKTI
(http://myhemsmti.blogspot.com)

PROGRAMKECERIAANDANKEINDAHANSMKTAMANINDAH

LATARBELAKANG

Program Keceriaan dan Keindahan diwujudkan dengan tujuan untuk menyatupadukan


dan menyelaras semua aktiviti berkaitan dengan keceriaan sekolah yang dapat membentuk
sebuah sekolah yang persekitarannya selesa, aman, tenteram, rianmg, mesra , ceria serta
merangsang pembelajaran. Iklim sekolah yang begini dapat membentuk murid
memperkembangkansahsiahyangsepadudanseimbangdarisegiintelek,rohani,jasmanidan
emosi.

Sehubungan itu, Program Keceriaan dan Keindahan yang dirancangkan bagi


meningkatkan mutu pengurusan, pelaksanaan dan penyeliaan amalan kebersihan dan
keceriaan dalam mewujudkan iklim sekolah yang menekankan aspek keceriaan setiap masa.
Programinimelibatkanpenyertaanwargasekolah,PIBGdanmuriduntukmeninmgkatkan3K
sekolah.

Denganini,kesedarantentangperlunyapenjagaankebersihan,keceriaandankeindahan
bilik darjah, kantin, tandas, padang permainan, taman bunga serta keseluruhan persekitaran
sekolah dapat dipupuk dalam minda murid. Diharap penghayatan terhadap keceriaan,
keindahandankebersihaniniakanmenjdaibudayadanamalansetiapmurid.

OBJEKTIF
i

Membina perlakuan amalan kebersihan dan keceriaan sebagai budaya hidup yang
berterusandalammenjalanihidupseharian.

ii Meningkatkankeperihatinandankomitmenwargasekolahterhadapkebersihan,keindahan
dankeceriaan,sertamenghargaikemudahanyangsediaada.
iii Memupuk semangat kepunyaan serta kesediaan bekerja sebagai satu pasukan untuk
mencapaimatlamatamalankebersihan,keceriaandankeindahansekolah.
iv Melaksanakan aktiviti amalan kebersihan dan keceriaan bagi mencapai 3K yang
maksimum.
v Mewujudkan iklim serta identiti sekolah sebagai institusi yang sihat, bersih, indah dan
ceria.

KONSEPAMALANKEBERSIHAN,KECERIAANDANKEINDAHANSEKOLAH
i

Diamalkansepanjanghayat

ii Diperkukuhdandiperkembangkandisekolah
iii Disemaidandipupukdariawaldirumah.

http://myhemsmti.blogspot.com

PELANTINDAKANPENJAGAANKEBERSIHAN,KECERIAANDANKEINDAHANTANDAS

PERKARA

AMALANPELAKSANAAN

1.Sistemtandas

a.Pastikansystemtandas
berfungsi,selamatdanbaik.

2.Sinki

a.Sinkihendaklahberadadalam
keadaanbersihdantidak
tersumbat,contoh:tiada
kotoran,tisu,rambutdankotoran
laindidalamnya.

a.Berkarungplastik
b.Pembuangankedalamtong
sampah.

a. Tuala wanita hendaklah


dibungkus dan dibuang dalam
bekassanitari
b.Bersihkanbekassanitari

3.Bakulsampah

4.Khidmat
Sanitari

5.Lantai

6.Cermin

7.Baldidan
Gayung

8.Mangkuk

JADUALKERJA
pemeriksaan
dijalankan dua kali
sebulan
laporkan jika ada
kerosakan
pembersihanduakali
sehari
selepasdigunakan
penyeliaan
sekali
sehari

GPKHEM/Pekerja
Murid

sentiasa
duakalisehari

Pekerja/Murid
Murid/Pekerja

setiap kali selepas


digunakan
sekali sehari pada
akhir
waktu
persekolahan
mengikutjadual

a. Lantai dialas dengan pelapik duakalisehari


getahpengalirair

b.Lantaihendaklahdibersihkan

c.Gunakanseliparatauterompah setiap kali memasuki

tandas
a.Dibersihkan
sekalisehari
b.Lapcermin

a. Pastikan air yang disimpan sentiasa


bertutup

a.Hendaklahsentiasadibersihkan sekalisehari
b.Siram/flush
setiap kali selepas
penggunaan

http://myhemsmti.blogspot.com

KERJASAMADAN
TINDAKAN

Perkerja
Guru
bertugas
harian
Pengawas

Muridperempuan
Perkerja

Pihakterlibat

Pekerja/Murid

Pekerja

Pekerja/Murid

Pekerja/Murid

PELANPENJAGAANKEBERSIHAN,KECERIAANDANKEINDAHANBILIKDARJAH
PERKARA
1.MejaGuru

2.Mejamurid

3.Kerusi
Guru/Murid

4.PapanHitam

5.Papanputih

6.Papan
kenyataanuntuk
sudutmata
pelajaran

AMALANPELAKSANAAN

JADUALKERJA

a.Disusunkemasdandialas
denganrapi

3kalisehari
awalpagi
rehat
waktuakhir
persekolahan

a.Disusunkemas
Sepanjangmasa
b.Ruangbawahmejahendaklah
sentiasadibersihkandandisusun
c.Susunanmejasentiasateratur

a.Pastikansentiasabersihdan
Sepanjangmasa
baikuntukdigunakan
Setiapkali
b.Susunankerusikemasdan
meninggalkankelas
teratur(kerusidirapatkanke
mejasetiapkalimeninggalkan
kelas)

a.Bersihkanpapanhitam
sebelumpembelajaran
bermula
b.Bersihkanpemadampapan
hitam
selepasdigunakan
c.Bersihkanbekashabukkapur waktuakhir
pembelajaran

a.Bersihkanpapanputih
setiapkaliselepas
b.alattulisdisimpanolehKetua digunakan
Kelas/Guru
selepaspenggunaan

a.Dialasdengankainberwarna
dandihiasienganbahan
perhiasanyangsesuai
b.Sentiasadikemaskinidengan
cartayangsesuai
c.Pamerkanhasilkerjamurid

http://myhemsmti.blogspot.com

Sepanjangmasa

sekurangkurangnya2
kaliminggusekali
setiapkalidihasilkan

KERJASAMA
DANTINDAKAN
Muridbertugas

Semuamurid

Semuamurid

Muridbertugas
harian

Muridbertugas
KetuaKelas/
PenolongKetua
kelas/Guru

Gurukelas

Setiapkumpulan
matapelajaran
Gurumata
pelajaran

7.Tingkap

a.Dilapkantiaptiaphari

b.Dipasanglangsirdengan
warnayangsesuai

awalsesi

sepanjangmasa

Muridbertugas/
pekerja
Gurukelas

8.Lantai
a.Disapu
duakalisehari
Muridbertugas

awalsesi

waktuakhir

b.Dilapdandinyahkuman
duakalisetahun
Murid
seminggusebelum
Guru
semesterbermula
Pekerja

9.Kipas,lampu, a.Dibersihkan
sebulansekali
Muriddengan
dansiling
pengawasan

guru

b.Padamkansuislampudan
sebelummeninggalkan Murid
kipas
kelas
Guru
Pekerja

10.Bakul
a.Diletakkanditempatyang
selepasdigunakan
Guru/murid
sampah,
sesuai

penyodok

sampah,
b.Sampahdibuangketong
duakalisehari
Muridbertugas
penyapudan
sampah

penyapubulu

ayam

11.BahanBantu a.Dibersihsertaperalatanyang setiaphariselepas


Guru/Murid
mengajardan
digunakandisusundandisimpan penggunaannya
Carta
ditempatyangselamatdan
sesuai
12.Kaklilima
a.Dibersihkandandihiaskan
awalsesi
Pekerjadan
laluankelasdan denganpasubunga
Muridbertugas
longkang
13.Katakata
a.Membuatdanmenggantung
sentiasa
Gurukelasdan
hikmat
katakatahikmatdidindingbilik
murid
darjahsebagaisaturansangan

dandorongankepadamurid.

http://myhemsmti.blogspot.com

PELANTINDAKANPENJAGAANKEBERSIHAN,KECERIAANDANKEINDAHANKANTIN
PERKARA
1.Kebersihan
diri

AMALANPELAKSANAAN
a.Menjalankanpemeriksaan
kesihatan

b.PatuhiAktaMakanan1983
danPeraturanMakanan1985

c.Kebersihandiriyang
maksimumsepertikuku,tangan
bebasdaripadapenyakit

d.Amalkantabiatyangbaikdan
bersihkukupendekdanbersih
kukupendekdanbersih
tidakberludah,mengorek
hidung,mengaru,menjilatjari
tanganbersihdanbebas
daripadapenyakitkulit

e.Amalkansikappengurusan
yangsihat
membersihkansisamakanandi
atasmejadandilantai
memakaiaprondanpenutup
kepalayangbersih

f.Tidakmenyapulantaiketika
pelanggansedangmalan

g.Tiadahaiwanpeliharaan

h.Semasamenyediakanmakan
berpakaiankemasdanbersih
kurangkanbercakap
tutupmulutketikabersinatau
batuk

http://myhemsmti.blogspot.com

JADUALKERJA
setahunsekali

sepanjangmasa

sepanjangmasa

sepanjangmasa

Sentiasa

sepanjangmasa

KERJASAMA
DANTINDAKAN
Pengusaha/
Pekerjakantin

2.Dapur/tempat a.Bersih,teraturdanselamat
memasak
pastikandapursentiasadicuci
dandinyahkuman

b.Sisamakananhendaklah
dimasukkankedalamkarung
plastikdandibuangkedalam
tongsampahyangbertutup

c.Susunalatan/perkakasyang
telahdigunakansecarateratur
dankemas

d.Dinding,tingkapdansiling
dibersihkan
3.Tempat
a.Asingkanbahanmakanan
penyimpanan
mentahdanbermasak
makananbasah
b.Bersih,teraturdanselamat
/kering

sepanjangmasa

Pengusaha/
pekerja

sentiasa

Penyeliaanduakali
setahun

Pengusaha
/pekerjakantin

4.Tempat
pembuangan
sampah
basah/kering

setiapkali
Pengusaha
pembuanganmengikut /pekerjakantin
keperluan
(RujukBukuGaris
PanduanKantinSekolah
18860

Guru
kantin/pekerja
sekolah/
pengusaha
kantindanmurid

5.Mejadan
bangkupanjang
kantin

a.Asingkansampahbasahdan
kering

b.Gunakankarungpalstik

c.Bertutup

d.Buangkantongsampahinduk
a.Pastikanmejadankerusi
panjangdisusundenganteratur
danadaruangkosongyang
cukupuntukmuridkeluar
masuk.
b.Mejadialasdenganalas
meja.Setiapmejadihiasidengan
gambaryangberkaitandengan
topikmatapelajaran
c.Bangkupanjangmurid
dicatkan.
d.Pastikanmuridmenjaga
peraturankantinuntukmenjaga
kebersihandankeceriaankantin.

http://myhemsmti.blogspot.com

Pejabat
Kesihatan
Daerah

PELANTINDAKANPENJAGAANKEBERSIHAN,KECERIAANDANKEINDAHANBILIKBILIKKHAS
BILIKKOMPUTER,BILIKGURU,PEJABAT,BILIKKEMAHIRANHIDUP,BILIKPEMULIHAN,STOR
SUKANDANSTORPERALATANSEKOLAH
PERKARA
1.Meja
kerja/lantaidan
peralatan

AMALANPELAKSANAAN

JADUALKERJA

a.Dibersihkanmengikutjadual
tugasyangditetapkan

sepanjangmasa

KERJASAMA
DANTINDAKAN
Pekerja
Guru

Murid

b.Menyusunalatditempatasal
2.Siling,kipas
danlampu

a.Dibersihkan

sebulansekali

Pekerja

3.Peraturan
a.Patuhiperaturankeselamatan sentiasa
keselamatan
penggunaansetiapbilik
penggunaanbilik

Gurubertugsa/
Pekerja/Murid

4.Kitkecemasan a.Periksakelengkapanalat

seminggusekali

Gurubertugas
penjagaanbilik

5.Bakulsampah
/penyodok
sampah

duakalisehari

Pekerja/Murid

sekalisehari

Pekerja/Murid

a.Hendaklahdibersihkandan
sampahdibuangketempat
pembuangansampah.

6.Tingkap

a.Dibersihkan

b.Lapcermin

7.Penggunaan
alatanelektrik

a.Carakerjayangselamatdan
tutupsuisselepasdigunakan.

sentiasa

Guru/Pekerja/
sebelummeninggalkan Murid
bilik

8.Keceriaan

a.Memperbaharuidan
menambahdenganaksesori
yangberunsurpendidikan

Sepanjangtahunikut
temasemasa

Gurubertugas
penjagaanbilik/
Murid

http://myhemsmti.blogspot.com

PELANTINDAKANPENJAGAANKEBERSIHAN,KECERIAANDANKEINDAHANBILIKBILIKKHAS
PUSATSUMBER
PERKARA

AMALANPELAKSANAAN

JADUALKERJA

1.Peralatan,
a.Dibersihkanmengikutjadual
carta,modeldan tugasyangditetapkan
BahanBBM
b.Membuatbaikpulihdan
kemaskini

sepanjangmasa

2.Fizikalbilik

setiaphari

a.Dibersihkandandilapkan

KERJASAMA
DANTINDAKAN
GuruPusat
Sumberdan
ketuapanitia

selepasdigunakan

Pekerja

3.Bukustok

a.Menyemakdanmengemaskini sentiasa
bukustok

GuruPusat
Sumber

4.Sudutwarna
warni

a.Membinasudutwarnawarni
sekolahdenganmempaparkan
anugerahkecemerlangan
sekolah

sentiasa

AJKPusat
Sumber

sepanjangmasa

AJKPusat
Sumber

5.Membuat
keceriaan

a.Menuliskatakatahikmat

b.Menghiasdenganaksesori
yangberunsurpendidikan

6.Label

a.Membuatlabelpadasetiap
almaridanrakyangdisusun
mengikutmatapelajaran

sepanjangmasa

KetuaPanitia
danAJKnya

7.HariPSS

a.PameranPSSsekolah

ikutjadual

AJKPSS

http://myhemsmti.blogspot.com

PELANTINDAKANPENJAGAANKEBERSIHAN,KECERIAANDANKEINDAHANBILIKBILIKKHAS
PERPUSTAKAAN
PERKARA

AMALANPELAKSANAAN

1.Fizikalbilik

a.Pastikandijagakebersihan
dankeselamatannya

JADUALKERJA

KERJASAMA
DANTINDAKAN

sentiasa

Pekerja/Murid
bertugas

IkutJadual

Gurumata
pelajaran

2.ProjekNilam
Tingkatan1
Tingkatan5

a.Muridmembuatcatatandi
bukukhasselepasmembaca
b.Semakanbukurekod
membaca

AJK
perpustakaan

c.Membuatbancianmembaca

3.Kursus
dalamammurid
danguru

a.Diberiolehguruperpustkaan IkutJadual
agarmemahamipengurusandan
pelaksanaanperpustakaan

Guru
perpustkaan

4.Kemaskini
buku
perpustkaan

a.Penyemakanstok

Sepanjangmasa

AJK
perpustakaan

a.Memperbaharuidan
menambahdenganaksesori
yangberunsurpendidikan

Sepanjangmasa

AJK
perpustakaan

a.Menyediakanperaturandan
pastikanmuridmematuhinya

Sentiasa

b.Memprosesbuku
c.Membaikibuku
d.Menukartulangbelakang
buku

5.Keceriaan

6.Peraturan
perpustakaan

AJK
perpustakaan
danmurid

http://myhemsmti.blogspot.com

10

PELANTINDAKANPENJAGAANKEBERSIHAN,KECERIAANDANKEINDAHANBILIKBILIKKHAS
BILIKBOSS
PERKARA
1.Fizikalbilik

AMALANPELAKSANAAN

JADUALKERJA

a.Pastikandijagakebersihannya Sentiasa

KERJASAMA
DANTINDAKAN
Pekerja/Murid

2.Membuat
kemaskini

a.Mengemaskinibukustok

IkutJadual

b.Menguruskanproses
hapuskira

GuruBOSSdan
AJKnya

c.Membaikpulihbukuyang
rosak

d.Memprosesbukubaru

3.Mengagihkan
danmengumpul
semulabuku
SPBT

a.Pastikanbukuyangdiagihkan
kepadamuridataudikutipbalik
adalahdalamkeadaanfizikal
yangbaik

IkutJadual

GuruBOSSdan
AJKnya

4.Keselamatan
buku

a.Pastikanbukuditangandibalu Sepanjangmasa
dandijagadenganbaikdan
selamat

AJKBOSS

5.Polisi
PenjagaanSPBT

a.Mengadakanaktivitiyangada
kaitandenganpolisi

BulanMei

AJKBOSS/Murid

6.Keceriaan

a.Membuatbengkel

Sepanjangmasa

SJKBOSS

b.Menuliskatakatahikmat

c.Mempaparkanhasilkerja
muriddanposter

d.menambahaksesoriyang
sesuai

e.MenyusunbukuSPBTdi
almaribuku

http://myhemsmti.blogspot.com