WWW.TAILIEUHOC.

TK
Ng©n hµng c©u hái

LÞch Sö c¸c Häc ThuyÕt kinh tÕ
(n¨m 2003) C©u 1. Gi¸ trÞ hµng ho¸ chÝnh lµ sù ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tiÒn tÖ còng nh ¸nh s¸ng mÆt tr¨ng lµ sù ph¶n chiÕu A/S mÆt trêi. Tr¶ lêi. W.P( 1632 - 1687) lµ mét trong nh÷ng ngêi s¸ng lËp ra häc thuyÕt kinh tÕ trêng ph¸i cæ ®iÓn anh. ¤ng lµ ngêi ¸p dông ph¬ng ph¸p míi trong nghiªn cøu khoa häc ®îc gäi lµ ph¬ng ph¸p khoa häc tù nhiªn . W.Petty cã c«ng lao to lín trong viÖc nªu ra lÝ luËn vÒ gi¸ trÞ lao ®éng. ¤ng ®· ®a ra c¸c ph¹m trï vÒ gi¸ c¶ hµng ho¸. Gåm gi¸ c¶ tù nhiªn vµ gi¸ c¶ chÝnh trÞ. Tuy vËy lÝ thuyÕt gi¸ trÞ lao ®éng cña «ng cßn nhiÒu h¹n chÕ, cha ph©n biÖt ®îc c¸c ph¹m trï gi¸ trÞ gi¸ c¶ vµ gi¸ trÞ ... «ng tËp trung nghiªn cøu vÒ gi¸ c¶ mét bªn lµ hµng ho¸, mét bªn lµ tiÒn tøc lµ «ng míi chó ý nghiªn cøu vÒ mÆt lîng. ¤ng chØ giíi h¹n lao ®éng t¹o ra gi¸ trÞ phô thuéc lao ®éng khai th¸c vµng vµ b¹c. ¤ng so s¸nh gi¸ lao ®éng khai th¸c vµng vµ b¹c víi lao ®éng kh¸c, lao ®éng kh¸c chØ t¹o nªn cña c¶i ë møc ®é so s¸nh víi lao ®éng t¹o ra tiÒn.

Nh vËy W.Petty cho r»ng lao ®éng t¹o ra tiÒn míi lµ lao ®éng t¹o ra gi¸ trÞ nªn gi¸ trÞ hµng ho¸ phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña tiÒn, gi¸ trÞ hµng ho¸ lµ sù ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña tiÒn tÖ “ nh ¸nh s¸ng mÆt tr¨ng lµ sù ph¶n chiÕu cña ¸nh s¸ng mÆt trêi “ «ng ®· kh«ng thÊy ®îc r»ng tiÒn ®o lµm thêi gian t¸ch lµm hai, mét bªn lµ hµng ho¸ th«ng thêng, mét bªn lµ tiÔn gi¸ c¶ lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ. * “ lao ®éng lµ cha cßn ®Êt ®ai lµ mÑ cña cña c¶i” ®©y lµ luËn ®iÓm næi tiÕng trong lÝ thuyÕt gi¸ trÞ lao ®éng cña «ng . - XÐt vÒ mÆt cña c¶i (gi¸ trÞ sö dông) th× «ng ®· nªu lªn ®îc nguån gèc cña c¶i. §ã lµ lao ®éng cña con ngêi. KÕt hîp víi yÕu tè tù nhiªn. §iÒu nµy ph¶n ¸nh TLSX ®Ó t¹o ra cña c¶i - XÐt vÒ ph¬ng diÖn gi¸ trÞ th× luËn ®iÓm trªn lµ sai. ChÝnh Petty cho r»ng gi¸ trÞ thêi gian lao ®éng hao phÝ quy ®Þnh nhng sau ®ã l¹i cho r»ng 2 yÕu tè x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®ã lµ lao ®éng vµ tù nhiªn. ¤ng ®· nhÇm lÉn lao ®éng víi t c¸ch lµ nguån gèc cña gi¸ trÞ víi lao ®éng t c¸ch lµ nguån gèc cña gi¸ trÞ sö dông. ¤ng cha ph¸t hiÖn ®îc tÝnh hai mÆt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ã lµ lao ®éng cô thÓ s¶n xuÊt lao ®éng trõu tîng. Lao ®éng cô thÓ t¹o ra gi¸ trÞ sö dông cßn lao ®éng tr×u tîng t¹o ra gi¸ trÞ.

C©u 2. W. Petty lµ nhµ kinh tÕ häc ph¶n ¸nh bíc qu¸ ®é tõ CNTT sang KTCT tõ cæ ®iÓn. Tr¶ lêi. * Lý luËn gi¸ trÞ W.Petty Trong t¸c phÈm bµn vÒ thuÕ kho¸ vµ lÖ phÝ (1662) W.Petty nghiªn cøu vÒ gi¸ c¶ chia gi¸ c¶ thµnh hai lo¹i gi¸ c¶ tù nhiªn vµ gi¸ c¶ chÝnh trÞ. - Gi¸ c¶ tù nhiªn do hao phÝ lao ®éng quy ®Þnh vµ n¨ng suÊt lao ®éng cã ¶nh hëng ®Õn møc hao phÝ ®ã. Gi¸ c¶ tù nhiªn lµ gi¸ trÞ cña hµng ho¸. Nh vËy «ng lµ ngêi ®Çu tiªn t×m thÊy c¬ së cña gi¸ c¶ tù nhiªn lµ lao ®éng , thÊy ®îc quan hÖ gi÷a lîng gi¸ trÞ vµ n¨ng suÊt lao ®éng . -) KÕt luËn: Sè lîng lao ®éng = nhau bá vµo s¶n xuÊt lµ c¬ së ®Ó so s¸nh gi¸ trÞ hµng hãa, gi¸ c¶ tù nhiªn (gi¸ trÞ), tû lÖ nghÞch víi NS lao ®éng khai th¸c vµng vµ b¹c - Gi¸ c¶ chÝnh trÞ chÝnh lµ gi¸ c¶ thÞ trêng cña hµng ho¸ phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè ngÉu nhiªn vµ khã x¸c ®Þnh . CP lao ®éng trong gi¸ c¶ chÝnh trÞ thêng cao h¬n chi phÝ lao ®éng trong gi¸ c¶ tù nhiªn . - Tuy nhiªn lÝ thuyÕt gt lao ®éng cña «ng chÞu ¶nh hëng cña CNTT. ¤ng chØ tËp chung nghiªn cøu mÆt lîng , nghÜa lµ nghiªn cøu vÒ gi¸ c¶ mét bªn lµ hµng hãa, mét bªn lµ tiÒn tÖ. ¤ng giíi h¹n gi¶ thiÕt ®µo t¹o gi¸ trÞ träng lao ®éng khai th¸c vµng vµ b¹c. C¸c lo¹i lao ®éng

kh¸c chØ so s¸nh víi lao ®éng t¹o ra tiÒn tÖ. Gi¸ trÞ hµng ho¸ lµ sù ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tiÒn tÖ . - MÆc dï bÞ ¶nh hëng cña ph¸i TT nhng trong trêng ph¸i thÞ trêng chØ tho¶ m·n víi viÖc ®¬n thuÇn ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p kinh tÕ hay chØ mu t¶ l¹i nh÷ng hiÖn tîng kinh tÕ theo kinh nghiÖm nh W.Petty ®· tiÕp cËn víi c¸c quy luËt kh¸ch quan =) nghiªn cøu lÜnh vùc s¶n xuÊt . - Trong nh÷ng t/y ®Çu tiªn W.Petty cßn mang nÆng t tëng TT nhng trong t/y cuèi cïng cña «ng th× kh«ng cßn dÊu vÕt cña CNTT. ¤ng lµ ngêi ®Çu tiªn nhÊn m¹nh t/c kh¸ch quan cña nh÷ng quy luËt t¸c ®éng trong XHTB. C©u 3. Ptty lµ ngêi ®Æt nÒn mãng cho gi¸ trÞ lao ®éng . Tr¶ lêi. Tr×nh bµy lÝ luËn gi¸ trÞ lao ®éng : Gi¸ c¶ tù nhiªn vµ gi¸ c¶ chÝnh trÞ (c©u 2) - ¤ng lµ ngêi ®Çu tiªn ®· t×m thÊy chØ sè cña gi¸ c¶ tù nhiªn lµ lao ®éng, thÊy ®îc quan hÖ gi÷a lîng gi¸ trÞ vµ n¨ng suÊt lao ®éng (tû lÖ nghÞch ) -) H¹n chÕ mang nÆng .... - LÝ luËn nµy cña «ng ®· ®îc A®am Smith kÕ thõa vµ ph¸t triÓn «ng ®· ®a ra 1 nghÞ ®Þnh gi¸ trÞ trao ®æi lµ do lao ®éng quyÕt ®Þnh, gi¸ trÞ lµ do hao phÝ lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸ quyÕt ®Þnh. §©y lµ K/n ®óng ®¾n vÒ gi¸ trÞ nh-

ng «ng vÊp ph¶i v® gi¸ c¶ s¶n xuÊt. - §Õn Ricando, «ng ®· ph©n biÖt ®îc hai thuéc tÝnh cña hµng ho¸ vµ ®· ®a ra ®ñ l¾t ®Çy ®ñ : “ gi¸ trÞ cña hµng ho¸ hay sè lîng cña mét hµng ho¸ nµo ®ã kh¸c mµ hµng ho¸ ®ã trao ®æi lµ do sè lîng lao ®éng t¬ng ®èi cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸ ®ã quyÕt ®Þnh “«ng thÊy râ nguyªn nh©n cña hµng hãa cã gi¸ trÞ trao ®æi. ¤ng ®· C¸CH M¹NG mét c¸ch tµi t×nh r»ng gi¸ trÞ hµng ho¸ gi¶m khi n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn (dù ®o¸n thiªn tµi cña W. Petty ®· ®îc «ng luËn chøng ) - ChØ khi ®Õn Ma rkitng míi ph©n biÖt sè 2 thuéc tÝnh cña hµng ho¸ ®ã lµ gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ cã sù thèng nhÊt biÖn chøng. §©y lµ ch×a ®Ó kho¸ gi¶i quyÕt mét lo¹t c¸c vÊn ®Ò trong KINH TÕ cã. Nh vËy. W. Petty ®· ®Æt nÒn mãng cho hµng ho¸ gi¸ trÞ. Tõ nh÷ng lÝ luËn cña «ng , c¸c nhµ kinh tÕ häc ®· kÕ thõa vµ ph¸t triÓn lÝ luËn ®ã vµ khi ®îc hoµn thiÖn bëi Ma rk. ®©y lµ c«ng lao to lín cña «ng. C©u 4.Ad. Smith lµ nhµ lÝ luËn gi¸ trÞ lao ®éng song lÝ luËn gi¸ trÞ cña «ng vÉn cha ®¬c nhiÒu vµ sai lÇm. Tr¶ lêi. * LÝ luËn gi¸ trÞ cña Adam. Smith. AdamSmith (1723- 1790) ®· më ra giai ®o¹n ph¸t triÓn míi cña sù ph¸t triÓn

c¸c häc thuyÕt kinh tÕ. ¤ng ®i s©u ph©n tÝch b¶n chÊt ®Ó t×m ra c¸c quy luËt sù vËn ®éng cña c¸c hiÖn tîng vµ c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ . So víi W.Petty vµ trêng ph¸i träng n«ng, lý thuyÕt gi¶ thiÕt lao ®éng cña A.Smith cã bíc tiÕn ®¸ng kÓ . Còng chØ ra r»ng tÊt c¶ c¸c lo¹i lao ®éng s¶n xuÊt ®Òu t¹o ra gi¸ trÞ . lao ®éng lµ thíc ®o cuèi cïng cña gi¸ trÞ. - Ph©n biÖt râ rµng gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ trao ®æi vµ k®Þnh. Gi¸ trÞ sö dông kh«ng quy ®Þnh gi¸ trÞ trao ®æi. ¤ng b¸c bá quan ®iÓm Ých lîi quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ trao ®æi. - Khi ph©n tÝch gi¸ trÞ hµng ho¸: Gi¸ trÞ ®îc biÓu hiÖn ë gi¸ trÞ trao ®æi cña hµng ho¸ trong mèi quan hÖ víi sè lîng hµng ho¸ kh¸c, cßn trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn nã ®îc biÓu hiÖn ë tiÒn. - ¤ng chØ ra lîng gi¸ trÞ hµng ho¸ do lao ®éng hao phÝ lao ®éng trung b×nh cÇn thiÕt quy ®Þnh . Lao ®éng gi¶n ®¬n vµ lao ®éng phøc t¹p ¶nh hëng kh¸c nhau ®Õn lîng gi¸ trÞ hµng ho¸. Trong cïng mét thêi gian, lao ®éng chuyªn m«n, phøc t¹p xÏ t¹o ra mét lîng gi¸ trÞ nhiÒu h¬n so víi lao ®éng cã chuyªn m«n hay lao ®éng gi¶n ®¬n. - Ph©n biÖt gi¸ c¶ tù nhiªn vµ gi¸ c¶ thÞ trêng : gi¸ c¶ tù nhiªn lµ biÓu hiÖn = tiÒn cña gi¸ trÞ. ¤ng kh¶ng ®Þnh hµng ho¸ ®îc

WWW.TAILIEUHOC.TK

WWW.TAILIEUHOC.TK
b¸n theo gi¸ c¶ tù nhiªn, nÕu gi¸ c¶ ®ã ngang víi møc cÇn thiÕt ®Ó tr¶ cho tiÒn l¬ng, ®Þa t«, vµ lîi nhuËn . Theo «ng gi¸ c¶ tù nhiªn lµ Truy t©m, gi¸ c¶ thÞ trêng lµ gi¸ b¸n thùc tÕ cña hµng ho¸ gi¸ c¶ nµy nhÊt trÝ víi gi¸ c¶ tù nhiªn khi ®îc ®a ra thÞ trêng víi sè lîng ®ñ “tho¶ m·n lîng cÇu thùc tÕ’’. Gi¸ c¶ tù nhiªn cã tÝnh chÊt kh¸ch quan cßn gi¸ c¶ thÞ trêng phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nh quan hÖ cung cÇu vµ c¸c lo¹i quan hÖ ®êng kh¸c . * M©u thuÉn vµ sai lÇm : - §a ra hai ®Þnh nghÜa :+ “gi¸ trÞ toµn ®iÓm lµ do lao ®éng quy ®Þnh, gi¸ trÞ lµ do hao phÝ lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸ q®”. + Gi¸ trÞ cña mét hµng hãa = sè lîng lao ®éng mµ nhê hµng ho¸ ®ã cã thÓ mua ®îc . -) §©y lµ ®iÒu sai lÇm, luÈn quÈn cña A®am. Smith. ¤ng ®· ®a vµo hiÖn tîng, mét bªn lµ chñ nghÜa lao ®éng cho nhµ t b¶n, mét bªn lµ nhµ t b¶n tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n. - VÒ cÊu thµnh lîng gi¸ trÞ hµng ho¸ : Theo «ng trong s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa, tiÒn l¬ng, lîi nhuËn vµ ®Þa t« lµ ba nguån gèc ®Çu tiªn cña mäi thu nhËp, còng nh cña mäi gi¸ trÞ t¸c ®éng. A. Smith coi tiÒn l¬ng, lîi nhuËn vµ ®Þa t« lµ nguån gèc ®Çu tiªn cña mäi thu nhËp, ®ã lµ quan ®iÓm ®óng ®¾n. Song «ng l¹i lÇm ë chç coi c¸c kho¶n thu

nhËp lµ nguån gèc ®Çu tiªn cña mäi gi¸ trÞ t¸c ®éng. ¤ng ®· lÉn lén hai vÊn ®Ò h×nh thµnh gi¸ trÞ vµ ph©n phèi gi¸ trÞ, h¬n n÷a, «ng còng xem thêng t b¶n bÊt biÕn ©; coi gi¸ trÞ cã (v+m) c©u 5. A. Smith ®· sai lÇm trong quan niÖm vÒ c¬ cÊu gi¸ trÞ, rica.rdo ®· kh¾c phôc vµ söa ch÷a sai lÇm ®ã nhng vÉn cha triÖt ®Ó. Tr¶ lêi. - Nªu lÝ luËn cña A. Smith vÒ c¬ cÊu gi¸ trÞ (c©u trªn) H¹n chÕ: chØ cã v+m, kh«ng cã c. - David. Ricardo ®· g¹t bá tÝnh kh«ng triÖt ®Ó, kh«ng nhÊt quan ®iÓm vÒ c¸c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña A. Smith ( gi¶ thiÕt bµng lao ®éng mua ®îc ). D. Ricardo kiªn ®Þnh víi quan ®iÓm: lao ®éng lµ nguån gèc gi¸ trÞ, c«ng lao to lín cña «ng ®· ®îc ®øng trªn quan ®iÓm ®ã ®Ó x¸c ®Þnh lÝ luËn khoa häc cña m×nh. §ång thêi «ng còng phª ph¸n A. smith cho r»ng gi¸ trÞ lµ do c¸c nguån gèc thu nhËp hîp thµnh. Theo «ng gi¸ trÞ hµng ho¸ kh«ng ph¶i do c¸c nguån thu nhËp hîp thµnh mµ ngîc l¹i ®îc ph©n thµnh c¸c nguån thu nhËp. VÒ c¬ cÊu gi¸ trÞ hµng hãa, «ng còng cã ý kiÕn kh¸c víi sai lÇm gi¸o diÔn cña A.Smith bá c ra ngoµi gi¶ thiÕt hµng ho¸. ¤ng cho r»ng : gi¶ thiÕt hµng ho¸ kh«ng chØ do lao ®éng trùc tiÕp t¹o ra mµ cßn lµ lao ®éng cÇn thiÕt

tríc ®ã n÷a nh m¸y mãc, nhµ xëng ( tøc «ng chØ biÕt cã C1 - chØ cã ®Õn M· míi hoµn chØnh ®îc c«ng thøc tÝnh gi¶ thiÕt hµng ho¸ = c+vm. - Ricardo ®· cã nh÷ng nhËn xÐt tiÕn gÇn ®Õn lîi nhuËn lq, «ng cho r»ng nh÷ng t b¶n cã ®¹i lîng = nhau th× ®em l¹i lîi nhuËn nh nhau. Nhng còng kh«ng chøng minh ®îc v× «ng hiÓu ®îc gi¸ c¶ s¶n xuÊt. Theo «ng sù chªnh lÖch gi÷a gi¸ c¶ vµ gi¸ trÞ lµ ngo¹i lÖ, trªn thùc tÕ chØ cã gi¸ trÞ chø kh«ng cã gi¸ c¶ s¶n xuÊt. M· ®· chØ ra c¬ cÊu lÎ h¸o gi¸ trÞ thÆng d thµnh lîi nhuËn bg vµ gi¸ trÞ hµng ho¸ thµnh gi¸ c¶ s¶n xuÊt trong ®iÒ kiÖn tù do c¹nh tranh. Tõ ®ã M· ®· gi¶i quyÕt ®îc nhiÒu vÊn ®Ò mµ c¸c nhµ kthh tríc kh«ng vît qua ®îc. C©u 6. Theo A. Smith tiÒn l¬ng, lîi nhuËn, ®Þa t« lµ ba nguån gèc ®Çu tiªn cña mäi thu nhËp vµ còng lµ ba nguån gèc ®Çu tiªn cña mäi gi¸ trÞ thêi ®iÓm. =) xem c©u 4. C©u 7. LÝ thuyÕt bµn vÒ v« h×nh cña A. Smith. - T tëng tù do Kinh tÕ tËp trung cña häc thuyÕt Kinh tÕ cña Adam. Smith. §iÓm xuÊt ph¸t trong viÖc ph©n tÝch t tëng nµy lµ nh©n tè “con ngêi kinh tÕ” theo «ng b¶n chÊt cña con ngêi lµ trao ®æi vµ û lao ®éng cho nhau th× ngêi ta bÞ chi phèi bëi lîi Ých c¸ nh©n, mçi ngêi chØ biÕt t lîi, ch¹y theo t

lîi. Song khi ®ã cã mét “bµn tay v« h×nh”buéc con ngêi kinh tÕ ®ång thêi ®¸p øng ®îc lîi Ých x· héi thËm chÝ cßn tèt h¬n ngay c¶ khi hä dù ®Þnh tõ tríc. VËy bµn tay v« h×nh lµ g× theo A. Smith ®ã lµ sù ho¹t ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan. ¤ng gäi hÖ thèng c¸c quy luËt ®ã lµ trËt tù tù nhiªn «ng chØ ra ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho c¸c quy luËt kÕt qu¶ ho¹t ®éng lµ “ ph¶i cã sù kh¸c vµ ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ t® hµng ho¸. NÒn kinh tÕ ph¶i ®îc ph¸t triÓn trªn c¬ së tù do kinh tÕ, tù do mËu dÞch , quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi lµ quan hÖ b×nh ®¼ng vÒ kinh tÕ. Theo «ng chØ cã chñ nghÜa t b¶n míi lµ x· héi cã ®îc nh÷ng ®iÒu kiÖn nh vËy, v× vËy chñ nghÜa t b¶n lµ mét x· héi ®îc sö dông trªn c¬ së quy luËt tù nhiªn, cßn c¸c x· héi chiÕm h÷u n« lÖ, x· héi phong kiÕn lµ kh«ng b×nh thêng tõ ®ã «ng cho r»ng Nhµ Níc kh«ng nªn can thiÖp vµo kinh tÕ theo «ng nhµ níc cã c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ quyÒn së h÷u t nh©n, ®Êu tranh chèng kÎ thï trong vµ ngoµi níc. Vai trß nhµ níc ®owwjc thÓ hiÖn khi nh÷ng nhiÖm vô kinh tÕ vît qu¸ søc cña doanh nghiÖp. A.Smith cho r»ng chÝnh s¸ch kinh tÕ phï hîp víi trËt tù tù nhiªn lµ tù do c¹nh tranh. * ý nghÜa:

+ VÒ mÆt lÝ luËn lµ c¬ së ®Ó c¸c nhµ kinh tÕ chÝnh trÞ häc sau ph¸t triÓn. - Trong ph¸i t©n cæ ®iÓn cã lÝ luËn cña M¶. chall -) ®a ra lÝ thuyÕt c©n b»ng mäi qu¸t. - Chñ nghÜa tù do míi kÕ thõa mäi ph¸t triÓn , ®b lµ kinh tÕÕ tËp thÓ céng hoµ liªn b¨ng ®øc. KÕt hîp nguyªn t¾c tù do víi nguyªn t¾c c«ng b»ng x· héi trªn tt. - Samnellson lµ ngêi ®· sö dông nªn lÝ thuyÕt vÒ c¬ chÕ thÞ trêng tù do c¹nh tranh. + vÒ mÆt thuËn tiÖn: §èi víi níc ta chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ tõ mét nÒn kinh tÕ chØ huy theo c¬ chÕ tËp thÓ cã sù qu¶n lÝ cña Nhµ níc -) c¬ cÊu céng s¶n ®Ó b¶o vÖ tù do kinh tÕ. C©u 8. Keynes lµ ngêi s¸ng lËp ra lÝ thuyÕt kinh tÕ vÜ m« hiÖn ®¹i. Dïng lÝ thuyÕt viÖc lµm ®Ó chøng minh. Tr¶ lêi. - Theo Keyne, vÊn ®Ò quan träng nhÊt, nguy hiÓm nhÊt ®èi víi chñ nghÜa t b¶n lµ khèi lîng thÊt nghiÖp vµ viÖc lµm. V× vËy vÞ trÝ trung t©m trong lÝ thuyÕt kinh tÕ cña «ng lµ “ lÝ thuyÕt viÖc lµm”. lý thuyÕt cña «ng ®· më ra c¶ mét gia ®×nh míi trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn lÝ luËn kinh tÕ t b¶n ( c¶ vÒ chøc n¨ng t tëng lÉn thùc tiÔn ). Trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn lÝ thuyÕt kinh tÕ vÜ m«, vÒ hÖ thèng ®iÒu tiÕt cña ®êng Nhµ níc, «ng biÓu hiÖn lîi Ých vµ

lµ c«ng tr×nh s cña chñ nghÜa t b¶n ®êng Nhµ níc. - §Æc ®iÓm næi bËt cña häc thuyÕt Keynes lµ ®a ra ph¬ng ph¸p ph©n tÝch vÜ m«. Theo «ng viÖc ph©n tÝch kinh tÕ ph¶i xuÊt ph¸t tõ nh÷ng c¸c mäi lîng lín ®Ó t×m ra c«ng cô t¸c ®éng vµo khuynh híng, lµm ph¸t triÓn mäi lîng. - Keynes ®a ra m« h×nh kinh tÕ vÜ m« víi mäi ®¹i lîng + §¹i lîng xuÊt ph¸t: kh«ng ph¸t triÓn hoÆc ph¸t triÓn chËm( nh c¸c nguån v/c: TL s¶n xuÊt, sè lîng sl®, tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ cña chñ nghÜa, c¬ cÊu chÕ ®é x· héi...) + §¹i lîng kh¶ biÕn ®éc lËp: nh÷ng khuynh híng t©m lÝ ( tiÕt kiÖm, t®, ®Çu t...) nhãm nµy lµ c¬ së ho¹t ®éng cña m« h×nh,lµ ®ßn b¶y cho sù ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ. + §¹i lîng kh¶ biÕn phô thuéc vµo: cô thÓ ho¸ t×nh tr¹ng cña nÒn kinh tÕ ( sè lîng, qu¶n gia, thu nhËp qu©n d©n.) R= c+s Q= c+I ⇒I=S R= Q ⇒ viÖc ®iÒu tiÕt vÜ m« nh»m gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¨ng thu nhËp ®ßi hái t¨ng I, gi¶m S. Cã nh vËy míi gi¶i quyÕt ®îc khèi lîng thÊt nghiÖp. * LÝ thuyÕt vÒ viÖc lµm cña Keynes Khi viÖc lµm ph¸t triÓn lªn th× thu nhËp thùc tÕ ph¸t triÓn -) ph¸t triÓn tiªu dïng nhng tèc ®é ph¸t triÓn

WWW.TAILIEUHOC.TK

WWW.TAILIEUHOC.TK
tiªu dïng chËm h¬n tèc ®é ph¸t triÓn thu nh©p nªn cã khuynh híng tiÕt kiÖm mét phÇn thu nhËp. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp xÏ bÞ thua lç nÕu sö dông toµn bé sè lîng lao ®éng t¨ng thªm. NÕu muèn kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy cÇn ph¶i kÝch thÝch quÇn chóng tiªu dïng thªm phÇn tiÕt kiÖm cña hä, vµ cÇn ph¶i cã mét lîng t¸i b¶n ®Çu t ®Ó kÝch thÝch c¸c chñ doanh nghiÖp sö dông sè lîng lao ®éng ph¸t triÓn thªm. Khèi lîng t¸i b¶n ®Çu t phô thuéc vµo së thÝch ®Çu t cña nhµ kinh doanh mµ së thÝch ®Çu t phô thuéc vµo hiÖu qu¶ giíi h¹n cña TB (hiÖu qu¶ giíi h¹n cña TB cã xu híng gi¶m ®Õn khi b»ng l·i suÊt ) do ®ã ®Ó ph©n tÝch lÝ thuyÕt chung vÒ viÖc lµm ph¶i s¸ng tá c¸c lÝ thuyÕt vÒ khuynh híng tiªu dïng, hiÖu qu¶ giíi h¹n cña TB. - Khuynh híng tiªu dïng giíi h¹n: * Khuynh híng tiªu dïng phô thuéc vµo : thu nhËp, nh©n tè kh¸ch quan ¶nh hëng tíi thu nhËp sù ho¹t ®éng ph¸t triÓn tiÒn cïng danh nghÜa, sù ph¸t triÓn chªnh lÖch gi÷a thu nhËp víi thu nhËp vËy nh÷ng nh©n tè chñ quan ¶nh hëng ®Õn khuynh híng nh dù phßng dïng cho t¬ng lai. + Khuynh híng tiÕt kiÖm phô thuéc vµo : ®éng lùc kinh doanh, ®éng lùc tiÒn mÆt, ®éng lùc c¶i tiÕn vµ ®éng lùc thËn träng vÒ tµi chÝnh. • -) Khuynh híng sö dông giíi h¹n lµ khuynh híng ph©n chia thu nhËp t¨ng thªm cho tiªu dïng -ký hiªô dc/ dR =) khuynh híng nµy cã su híng gi¶m dÇn nghÜa lµ cïng víi sù t¨ng lªn cña thu nhËp th× tiªu dïng t¨ng lªn nhng víi tèc ®é chËm h¬n, v× phÇn thu nhËp t¨ng thªm ®em ph©n chia cho tiªu dïng Ýt h¬n. Tõ ®ã t¹o kho¶ng c¸ch gi÷a tiªu dïng vµ thu nhËp ®ã lµ tiÕt kiÖm. Khi ®ã khuynh híng tiªu dïng giíi h¹n gi¶m dÇn cßn khuynh híng tiÕt kiÖm giíi h¹n t¨ng dÇn -) sù thiÕu hôt cÇn t¸c ®éng lµ xu híng vÜnh viÔn cña mäi nÒn s¶n xuÊt =) g©y ra khñng ho¶ng, thÊt nghiÖp. - L·i su©t vµ hiÖu qu¶ giíi h¹n cña t b¶n. + L·i suÊt cña sù tr¶ c«ng cho sè tiÒn vay. Nã lµ phÇn thëng cho “së thÝch chi tiªu t b¶n” trong nÒn kinh tÕ, l·i suÊt tû lÖ nghÞch víi sè lîng tiÒn cÇn thiÕt trong lu th«ng ( i t¨ng, I gi¶m). + Theo ®· t¨ng lªn cña vèn ®Çu t th× “ hiÖu qu¶ cña t b¶n “ sÏ gi¶m dÇn vµ nã ®îc gäi lµ “hiÖu qu¶ giíi h¹n cña t b¶n “ “ vËy hiÖu qu¶ giíi h¹n t b¶n” lµ quan hÖ gi÷a phÇn lêi triÓn väng ®îc ®¶m b¶o b»ng ®¬n vÞ bæ sung cña t b¶n vµ cá phÇn ®Ó s¶n xuÊt ra ®¬n vÞ ®ã. - Sè nh©n ®Çu t : sè nh©n lµ tØ sè gi÷a tèc ®é t¨ng thu nhËp vµ t¨ng ®Çu t. Nã xö dông sù gia t¨ng ®Çu t ®Ó lµm cho

gia t¨ng thu nhËp lªn bao nhiªu lÇn. NÕu dR: gia t¨ng thu nhËp DI: gia t¨ng ®Çu t K: sè nh©n =)K= dR/dI v× ds=dI =) K= dR/dI = dR/dS= dR/dr dR/d R-dC/dR 1 = 1-dC/dR -) M« h×nh sè nh©n ph¶n ¸nh quan hÖ gi÷a gia t¨ng thu nhËp víi gia t¨ng ®Çu t theo Keynesmçi sù gia t¨ng cña ®Çu t ®Òu kÐo theo sù gia t¨ng cña cÇu bæ sung cung, cÇu vÒ TLSX. Do vËy lµm t¨ng cÇu tiªu dïng, t¨ng gi¸ hµng, t¨ng viÖc lµm cho c«ng nh©n. TÊt c¶n ®iÒu ®ã lµm cho thu nhËp t¨ng lªn. §Õn lît nã, t¨ng thu nhËp l¹i lµ tiÒn ®Ò cho t¨ng ®Çu t míi. * C¸c trêng ph¸i nhÊn m¹nh vai trß cña Nhµ níc. - CNTT: Khi chñ nghÜa t b¶n míi ra ®êi, tµi s¶n ®· dùa vµo Nhµ níc ®Ó tÝch luü vèn v× Nhµ níc n¾m ®êng vÒ ngo¹i th¬ng, ®Ò ra luËt lÖ, c/s, kiÓm so¸t bu«n b¸n gióp ts thu ®îc lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng . - Häc thuyÕt cña Keynes: tríc cuéc khñng ho¶ng 2933 -) ®a ra vai trß tÊt yÕu cña Nhµ níc. Nhµ níc trong c¸c c/s vÜ m« sÏ kh¾c phôc khñng ho¶ng, æn ®Þnh t¨ng kinh tÕ -) nhÊn m¹nh vai trß cña Nhµ níc. - Chñ nghÜa tù do Kinh TÕ : Nhµ níc chØ can thiÖp

vµo kinh tÕ ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh VD: NÒn kinh tÕ ë §øc, Nhµ níc can thiÖp theo hai nguyªn t¾c: hç trî vµ t¬ng hîp. - Samuelson: coi träng c¶ c¬ chÕ tËp thÓ vµ Nhµ níc: Nhµ níc ph¶i cã chøc n¨ng can thiÖp ®iÒu tiÕt kinh tÕ nhng t«n träng quy luËt kinh tÕ kÕt qu¶ cña kinh tÕ tËp thÓ. C©u 9. Vai trß cña Nhµ níc trong nÒn kinh tÕ hçn hîp cña Samuelson. Tr¶ lêi. - Nguyªn nh©n: c¬ chÕ tËp thÓ tån t¹i nh÷ng khuyÕt tËt vèn cã nh « nh÷ng MT mµ doang nghiÖp kh«ng ph¶i tr¶ gi¸ cho sù huû ho¹i ®ã, nh÷ng thÊt b¹i thÞ trêng do ®êng g©y ra, tÖ n¹n nh khñng ho¶ng, thÊt nghiÖp, ph¬ng ph¸p thu nhËp bÊt b×nh ®¼ng do hÖ thèng th«ng tin mang l¹i-) cÇn cã sù can thiÖp cña Nhµ níc * Vai trß: 4 chøc n¨ng chÝnh. 1. ThiÕt lËp khu«n khæ PL: Cp ®Ò ra c¸c quy t¾c trß ch¬i kinh tÕ mµ c¸c doang nghiÖp, ngêi tiªu dïng vµ c¶ b¶n th©n CP còng ph¶i tu©n thñ. Bao gåm quy ®Þnh vÒ tµi s¶n , quy t¾c vÒ hîp ®ång, vµ ho¹t ®éng kinh doang tr¸ch nhiÖm vµ c¶ nh÷ng quy ®Þnh trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau , ®ã lµ nh÷ng nguyªn t¾c sö sù chuéc lçi mäi ngêi ph¶i tu©n theo. 2. Söa ch÷a nh÷ng thÊt b¹i cña tËp thÓ ®Ó t¹p

thÓ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶: - Sù can thiÖp cña CP ®Ó h¹n chÕ ®êng, ®¶m b¶o tÝch hiÖu qu¶ cña c¹nh tranh tËp thÓ - Nhµ níc t¸c ®éng bªn ngoµi cïng dÉn ®Õn tÝnh kh«ng hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng thÞ trêng vµ ®ßi hái Nhµ níc ph¶i can thiÖp. T¸c ®éng bªn ngoµi x¶y ra khi doanh nghiÖp hoÆc con ngêi t¹o ra chi phÝ lîi Ých cho doang nghiÖp kh¸c hoÆc ngêi kh¸c mµ c¸c doanh nghiÖp hoÆc c¸c con ngêi ®ã kh«ng nhËn ®îc ®óng sè tiÒn cÇn ®îc tr¶ hoÆc kh«ng ph¶i tr¶. - CÇn ph¶i ®¶m b¶o viÖc s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ c«ng céng. T nh©n thêng kh«ng muèn s¶n xuÊt hµng hãa c«ng do lîi Ých giíi h¹n thu ®îc lµ rÊt nhá, mµ cã nhiÒu hµng hãa c«ng céng cã ý nghÜa víi Qgi¸ nh Qp, Lp trËt tù trong níc... nÕu kh«ng thÓ giao cho t nh©n ®îc. Do ®ã cæ phÈn ph¶i s¶n xuÊt hµng hãa c«ng céng. 3. §¶m b¶o sù c«ng b»ng : Sù ph©n ho¸, bÊt b×nh ®¼ng sinh ra tõ c¬ chÕ tËp thÓ lµ tÊt yÕu. CP ph¶i th«ng qua cs ph©n phèi thu nhËp,c«ng cô quan träng nhÊt cña Nhµ níc lµ thuÕ luü tiÕn vµ líi an toµn b¶o vÖ ngêi kh«ng may khái bÞ huû ho¹i vÒ kinh tÕ. §«i khi cp trî cÊp tiªu dïng, trî cÊp thÊt nghiÖp. 4. æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«: vÊn ®Ò nan gi¶i c¬ b¶n cña kinh tÕ vÜ m« lµ : kh«ng níc nµo trong mét

thê gian dµi cã thÓ ®îc kinh doang tù do, l¹m ph¸t thÊt nghiÖp vµ viÖc lµm ®Çy ®ñ. NÒn kinh tÕ lu«n gÆp khñng ho¶ng chu k×. Do ®ã cp = b»ng c¸c c«ng cô vÜ m« nh c/s tµi kho¸, tiÒn tÖ sÏ gãp phÇn æn ®Þnh m«i trêng kinh tÕ vÜ m« =) vai trß : duy tr× t¨ng trëng æn ®Þnh, kiÒm chÕ l¹m ph¸t. + Nhîc ®iÓm cña bµn tay h÷u h×nh ®ã lµ ®êng, b¶o thñ tr× trÖ, cã nh÷ng khi sai lÇm vÒ ®êng lèi. Do vËy ph¶i kÕt hîp c¶ hai c¬ chÕ tËp thÓ x¸c ®Þnh gi¸ c¶ s¶n lîng, trong khi ®ã cæ phÇn ®iÒu tiÕt tËp thÓ b»ng c¸c ch¬ng tr×nh thuÕ, chi tiªu vµ luËt lÖ. C©u 10.thêi k× tÝch luü nguyªn thuû cña chñ nghÜa t b¶n còng lµ thêi k× thèng trÞ cña CNTT Tr¶ lêi. - CNTT lµ hÖ thèng quan ®iÓm t tëng kinh tÕ ®Çu tiªn cña giai cÊp t s¶n, mµ tríc hÕt lµ tÇng líp t s¶n th¬ng nghiÖp. Nã ra ®êi trong thêi k× tan ra cña PTSX phong kiÕn. §ã lµ thêi k× chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ gi¶n ®¬n sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ t b¶n chñ nghÜa hay cßn gäi lµ thêi k× tÝch luü nguyªn thuû t b¶n. - Thêi k× tÝch luü nguyªn thuû t b¶n chñ nghÜa lµ thêi k× t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò cho sù ra ®êi cña PTSX t b¶n chñ nghÜa. K. M· ®· chØ ra r»ng ®Ó cho chñ nghÜa t b¶n ra ®êi th× ph¶i cÇn cã hai ®iÒu kiÖn ®ã lµ + TÝch luü ®îc

WWW.TAILIEUHOC.TK

WWW.TAILIEUHOC.TK
mét lîng tiÒn nhÊt ®Þnh ®Ó trë thµnh t b¶n.+ Ph¶i gi¶i phãng ®îc sè lîng ®Ó trë thµnh hµng ho¸ sl®=) quan träng Hai tiÒn ®Ò nµy cã tõ khi kinh tÕ hµng ho¸ ra ®êi , nhng sù ra ®êi cña nã rÊt chËm ch¹p v× vËy khi giai cÊp t s¶n ra ®êi nã sö dông ph¬ng ph¸p b¹o lùc nh tíc ®o¹t nh÷ng ngêi s¶n xuÊt nhá, bu«n b¸n n« lÖ da ®en ... §Ó thóc ®Èy nhanh chãng sù ra ®êi cña hai tiÒn ®Ò trªn yªu cÇu tËp thÓ cña thêi k× nµy lµ sù ra ®êi cña chñ nghÜa tËp thÓ, bëi lÏ th¬ng nghiÖp mang l¹i cho giai cÊp t s¶n nhiÒu lîi nhuËn. §Æc biÖt trong thêi kú nµy v¬Ý nh÷ng ph¸t kiÕn ®Þa lÝ ®· lµm thóc ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng tõ ®ã cho thÊy sù quan träng cña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng. =) §ßi hái cã häc thuyÕt nh vËy =) CNTT thèng trÞ trong thêi k× tÝch luü nguyªn thuû TB. =) VËy vÊn ®Ò tÝch luü tiÒn cã ý nghÜa cùc k× quan träng cho sù ra ®êi cña CNTB CNTT lµ nh©n chøng ®Çu tiªn cho. H·y tÝch luü nguyªn thuû t b¶n chñ nghÜa. * H¹n chÕ vµ vai trß cña CNTT. - Nhµ níc luËn ®iÓm cña CNTT cã rÊt Ýt g/c lÝ luËn vµ thêng ®îc nªu lªn díi h×nh thøc lêi khuyªn thùc tiÔn vÒ c/s kinh tÕ, lÝ luËn mang nÆng t/c kinh nghiÖm, =) khã trë thµnh lÝ luËn chung ®îc.( thiÕu tÝnh khoa häc )

- CNTT chØ b¸m s©u ë lÜnh vùc lu th«ng mµ cha ®i s©u vµo lÜnh vùc s¶n xuÊt nh÷ng kÕt luËn cho r»ng “tÝch luü tiÒn tÖ ph¶i th«ng qua ho¹t ®éng th¬ng m¹i, cßn hµng ho¸ chØ lµ ph¬ng tiÖn lµm t¨ng ®Þa vÞ tiÒn tÖ” lµ sai lÇm v× lu th«ng chØ lµ mét kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nªn chñ nghÜa tËp thÓ chØ ®Õn ®îc c¸i vá bªn ngoµi mµ cha ®i s©u néi dung bªn trong. Hä cha thÊy ph¶i qua s¶n xuÊt míi cã lîi nhuËn. - Trong lóc ®¸nh gi¸ cao ngthg, hä ®¸nh gi¸ thÊp vai trß Nhµ níc vµ chñ nghÜa. Coi nh ngµnh trung gian, chñ nghÜa kh«ng ph¶i lµ nguån gèc cña c¶i (trõ chñ nghÜa khai th¸c vµng, b¹c) - Hä cha thÊy ®îc nh÷ng quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan thèng trÞ trong ®êi sèng kinh tÕ. * Vai trß/s : MÆc dï cha biÕt ®Õn quy luËt kinh tÕ vµ cßn h¹n chÕ vÒ tÝnh lÝ luËn, nhng hÖ thèng quan ®iÓm kinh tÕ cña trêng ph¸i TT ®· t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò lÝ luËn kinh tÕ x· héi cho c¸c lÝ luËn kinh tÕ tËp thÓ sau nµy biÓu nµy ë chç hä ®a ra quan ®iÓm: sù giµu cã kh«ng ph¶i lµ ë gtsd mµ lµ tiÒn. T tëng Nhµ níc can thiÖp pkt=) sau nµy vËn dông. - §èi víi tËp thÓ : chØ ra biÖn ph¸p cho giai cÊp t s¶n tÝch luü ®îc vèn s©m nhËp vµo lùc lîng s¶n xuÊt. Muèn tÝch luü ®îc vèn th× ph¶i lµm kinh tÕ, h¬n n÷a trong c¬ chÕ tËp

thÓ ph¶i t¨ng c¶ néi th¬ng, lÉn ngo¹i th¬ng c©u11. Monchetien “néi th¬ng” mét hÖ thèng èng dÉn, ngo¹i th¬ng m¸y b¬m. Muèn t¨ng cña c¶i ph¶i cã ngo¹i th¬ng nhËp dÉn cña c¶i qua néi th¬ng. tr¶ lêi. - TËp thÓ cña chñ nghÜa tËp thÓ ®ã lµ hä coi träng tiÒn tÖ, hä coi tiÒn tÖ nh lµ thíc ®o tiªu chuÈn cña sù giµu cã vµ mäi sù hïng m¹nh cña mét quèc gia. Do ®ã môc ®ich kinh tÕ cña mçi níc ®ã lµ ph¶i t¨ng kl tiÒn tÖ. Nhµ níc cµng nhiÒu tiÒn th× cµng giµu cã; hä coi hµng ho¸ chØ lµ ph¬ng tiÖn t¨ng kl tiÒn tÖ. Hä coi tiÒn lµ ®¹i b duy nhÇt cña cña c¶i, tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ mäi hinh thøc hµnh nghÒ ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp, nh÷ng ho¹t ®éng nµo mµ kh«ng dÉn ®Õn tÝch luü tËp thÓ lµ ho¹t ®éng kh«ng cã lîi, ho¹t ®éng tiªu cùc. Hä coi nghÒ n«ng lµ mét nghÒ trung gian nh÷ng ho¹t ®éng tÝch cùc vµ tÝch cùc v× nghÒ n«ng kh«ng lµm t¨ng hay giam cña c¶i, ho¹t ®éng chñ nghÜa th× kh«ng thÓ lµ nguån gèc cña c¶i ( trõ chñ nghÜa khai th¸c vµng b¹c ) do ®ã néi th¬ng chØ cã t¸c dông di chuyÓn cña c¶i trong níc chøc kh«ng thÓ lµm t¨ng cña c¶i trong nãc. - Khèi lîng tiÒn tÖ chØ cã thÓ gia t¨ng = con ®êng ngo¹i th¬ng. Trong ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng ph¶i thùc hiÖn c/s xuÊt siªu( xuÊt nhiÒu, xuÊt Ýt)

Häc thuyÕt träng th¬ng cho r»ng lîi nhuËn t¹o ra cho lÜnh vùc lu th«ng nã lµ kÕt qu¶ viÖc mua Ýt b¸n nhiÒu, mua rÎ b¸n ®¾t mµ cã v. =) Ngo¹i th¬ng lµ ®éng lùc t¨ng kinh tÕ chñ yÕu cña mét níc, kh«ng cã ngo¹i th¬ng kh«ng thÓ t¨ng ®îc cña c¶i . Ngo¹i th¬ng ®îc vÝ nh m¸y b¬m ®a lîng tiÒn níc ngoµi vµo trong níc =) Quan ®iÓm nµy ®¸nh gi¸ cao ngo¹i th¬ng xem nhÑ néi th¬ng v× «ng chØ chó ý ®Õn lÜnh vùc lu th«ng (T-H-T) mµ cha hiÓu ®îc toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ bíc chuyÓn cña viÖc t¹o ra lîi nhuËn ®ã lµ do gt s¶n xuÊt =) gi¶i ph¸p sè mét lµ t¨ng c¶ néi th¬ng vµ ng¹oi th¬ng. - TÝch luü tiÒn tÖ chØ thùc hiÖn ®îc díi sù gióp ®ì cña Nhµ níc. Nhµ níc n¾m ®éc quyÒn vÒ ngo¹i th¬ng, th«ng qua viÖc t¹o ®iÒu kiÖn ph¸p lÝ cho c«ng ty th¬ng m¹i ®éc quyÒn bu«n b¸n víi níc ngoµi. C©u 12. Hoµn c¶nh lich sö ra ®êi cña chñ nghÜa tËp thÓ: Tr¶ lêi. - VÒ mÆt lÞch sö: tÝch luü nguyªn thuû cña chñ nghÜa t b¶n(c©u 10) - VÒ mÆt t tëng: phong trµo phô hng chèng t tëng ®en tèi thêi trung cæ, chñ nghÜa duy vËt chèng l¹i c¸c thuyÕt gi¸o duy t©m cña nhµ thê nh Bruno, Bacon....khoa häc tù nhiªn ph¸t triÓn m¹nh, nh÷ng ph¸t kiÕn ®Þa lÝ(thÕ kØ

XV-XVI) t×m ra ch©u Mü, ®i vßng tõ ch©u phi ®Õn ch©u ¸ ®· t¹o ra ®iÒu kiÖn më réng thÞ trêng vµ x©m chiÕm thuéc ®Þa(A, P, BAN, TBN...) * C©u ng¹n ng÷” phi th¬ng bÊt phó” ë ViÖt Nam ta hiÖn nay: - “phi th¬ng bÊt phó” thÓ hiÖn sù coi träng th¬ng nghiÖp , nh÷ng vïng nµo t¨ng m¹nh th¬ng nghiÖp th× kinh tÕ vïng ®ã t¨ng. - Trong ®×ªu kiÖn cña níc ta hiÖn nay th× c©u nãi ®ã vÉn cßn phï hîp XuÊt ph¸t tõ mét nÒn kinh tÕ cña níc ta cßn l¹c hËu th¬ng m¹i kh«ng t¨ng (c¶ vÒ néi th¬ng lÉn ngo¹i th¬ng ). §· cã thêi k× chóng ta thùc hiÖn c/s “bá quan tr¶ c¸n”®Ó k×m h·m sù ph¸t triÓn kinh tÕ=) lµm cho kinh tÕ thôt lïi so víi thÕ giíi. NÕu kinh tÕ chØ huy theo c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp ®· lµm cho th¬ng m¹i kÐm ph¸t triÓn c¶ vÒ néi th¬ng vµ ngo¹i th¬ng=) nÒn kinh tÕ yÕu kÐm. §Õn ®¹i héi §¶ng VI(86) Nhµ níc chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa =) ®ßi hái ph¶i t¨ng m¹nh th¬ng m¹i c¶ vÒ néi th¬ng lÉn ngo¹i th¬ng =) cã c/s n/th¬ng cña m×nh. Sau 10 n¨m thùc hiÖn nhg ®Êt níc ®· thu ®îc nhiÒu thµnh tùu kinh tÕ quan träng, chøng tá qu¶n ®iÓm träng th¬ng lµ ®óng d¾n, ph¶i cã giao lu víi níc ngoµi míi cã

®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trong níc, t¨ng tÝch luü vèn. - Bªn c¹nh ®ã chóng ta còng kh«ng coi th¬ng m¹i lµ con ®êng lµm giÇu duy nhÊt, v× quan ®iÓm träng th¬ng chØ quan t©m ®Õn mét lÜnh vùc cña kinh tÕ trong s¶n xuÊt ®ã l¸ lu th«ng mµ th«i. Mµ ta cÇn ph¶i biÕt kÕt hîp gi÷a t¨ng träng th¬ng víi t¨ng nÒn chñ nghÜa vµ Nhµ níc trong níc coi nhµ níc lµ thÕ m¹nh. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc thÓ hiÖn: TLSX SL§+ ...s¶n

T-H

xuÊt....H....T

=) Trong l©u dµi chóng ta ph¶i chó träng t¨ng s¶n xuÊt vµ coi lu th«ng lµ m«i giíi mµ th«i. C©u 12. “Th¬ng m¹i lµ hßn ®¸ thö vµng ®Ó thö sù phån thÞnh cña mét quèc gia, kh«ng cã phÐp nµo ®Ó kiÕm tiÒn trõ th¬ng m¹i” Tr¶ lêi. *Hoµn c¶nh ra ®êi: - Ra ®êi trong giai ®o¹n thÓ kØ XVII - giai ®o¹n häc thuyÕt vÒ b¶ng c©n ®èi th¬ng m¹i. §¹i biÓu ®iÓn h×nh lµ Thomas Mun (1571- 1641). Gi¸m ®èc c«ng ty §«ng Ên. Ho¹t ®éng cña c«ng ty nµy ®· dÉn ®Õn viÖc xuÊt khÈu rÊt nhiÒu kim khÝ, ®iÒu mµ häc thuyÕt tiÒn tÖ ph¶n ®èi ( häc thuyÕt tiÒn tÖ gi÷ ®Ó lîng tiÒn kh«ng ra níc ngoµi )

WWW.TAILIEUHOC.TK

WWW.TAILIEUHOC.TK
- B¶ng c©n ®èi th¬ng m¹i “ chóng ta ph¶i gi÷ v÷ng nguyªn t¾c lµ hµng n¨m b¸n cho ngêi níc ngoµi lîng hµng ho¸ lín h¬n sè lîng chóng ta ph¶i mua vµo cña hä ®Ó ®¹t ®îc sù c©n ®èi ®ã «ng khuyªn më réng c¬ së cho c«ng nh©n, thu hÑp tiªu dïng qu¸ møc hµng tiªu dïng cña níc ngoµi, ®Èy m¹nh c¹nh tranh =) h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt lîng hµng ho¸ Anh. Theo quan ®iÓm cña «ng viÖc xuÊt khÈu tiªn nh»m môc ®Ých bu«n b¸n lµ chÝnh ®¸ng. Bëi v× “ vµng ®Î ra th¬ng m¹i, cßn th¬ng m¹i lµm ra tiÒn t¨ng lªn” t×nh tr¹ng tiÒn thõa th·i trong níc lµ cã h¹i, lµm cho gi¸ c¶ hµng ho¸ t¨ng cao. * NhËn xÐt - §óng: trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ : VËn dông nh níc ta hiÖn nay. - Sai: cha ®Ò cËp ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (gièng cÇu trªn) *ý nghÜa: §èi víi níc ta trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ tÝch luü vèn hiÖn nay cÇn t¨ng th¬ng m¹i, cßn vÒ l©u dµi cÇn t¨ng s¶n xuÊt (gièng c©u 11) c©u 13. “ Khèi lîng tiÒn tÖ chØ cã thÓ gia t¨ng b»ng con ®êng ngo¹i th¬ng, trong häat ®éng ngo¹i th¬ng ph¶i thùc hiÖn cs xuÊt siªu” tr¶ lêi. - §Ó cã thÓ tÝch luü tiÒn tÖ ph¶i th«ng qua ho¹t ®éng th¬ng m¹i, tríc hÕt lµ ngo¹i th¬ng. Trong ngo¹i th¬ng ph¶i thùc hiÖn xuÊt siªu, tiÒn sinh

ra trong lu th«ng, qua trao ®æi kh«ng ngang gi¸ (quan ®iÓm cña chñ nghÜa tËp thÓ). - B¶ng c©n ®èi th¬ng m¹i. Trong bu«n b¸n th¬ng m¹i ph¶i ®¶m b¶o xuÊt siªu ®Ó cã chªnh lÖch t¨ng tÝch luü tiÒn, T.Mun viÕt: “Chóng ta ph¶i thêng xuyªn gi÷ v÷ng nguyªn t¾c lµ hµng n¨m b¸n cho ngêi níc ngoµi sè lîng hµng ho¸ lín h¬n sè lîng hµng ho¸ chóng ta ph¶i mua cña hä”. NÕu H1- T- H2=) H1>H2 T1- H - T2=) T1>T2 - §Ó cã xuÊt siªu hä cho r»ng chØ xuÊt siªu thµnh phÈm chø kh«ng xuÊt khÈu nguyªn liÖu, thùc hiÖn th¬ng m¹i trung gian, mang tiÒn ra níc ngoµi ®Ó mua rÎ ë níc nµy b¸n ®Êt ë níc kh¸c, thùc hiÖn c/s thuÕ qun b¶o hé, nh»m kiÓm so¸t hµng ho¸ nhËp khÈu, khuyªn khÝch t¨ng hµng ho¸ xuÊt khÈu. - Quan ®iÓm nµy còng sai lÇm v× chØ t¨ng. - ChØ dïng trong ®iÒu kiÖn t¨ng kinh tÕ c©u 14. Häc thuyÕt vÒ s¶n phÈm thuÇn tuý cña ph¸i träng n«ng tr¶ lêi. - §©y lµ lÝ thuyÕt träng t©m cña trêng ph¸i träng n«ng. - “ S¶n phÈm thuÇn tuý lµ sè chªnh lÖch gi÷a hai s¶n phÈmvµ chi phÝ s¶n xuÊt. Nã lµ sè dâi ra ngoµi chi phÝ s¶n xuÊt. Nã ®îc t¹o ra trong lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp” - Nh÷ng ngêi träng n«ng cho r»ng “ chñ nghÜa

kh«ng t¹o ra s¶n phÈm thuÇn tuý” theo T.Ques ney cã hai nguyªn t¾c h×nh thµnh gi¸ trÞ t¬ng øng víi hai lÜnh vùc chñ nghÜa vµ Nhµ níc. + Trong lÜnh vùc Nhµ níc, gi¸ trÞ hµng hãa = mäi cp, bao gåm, cp vÒ h¹t gièng, cp vÒ sóc vËt cÇy kÐo, tiÒn l¬ng c«ng nh©n, tiÒn l¬ng nhµ t b¶n kinh doanh n«ng nghiÖp, cp bæ xung cña TBTN céng víi s¶n phÈm thuÇn tuý. Nh vËy, s¶n phÈm thuÇn tuý chØ t¹o ra trong lÜnh vùc Nhµ níc + Trong lÜnh vùc c«ng nh©n, gi¸ trÞ hµng hãa = mäi cp, bao gåm cp vÒ nguyªn liÖu, tiÒn l¬ng c«ng nh©n, tiÒn l¬ng nhµ t b¶n c«ng nghiÖp vµ cp bæ xung cña TBTN=) kh«ng t¹o ra s¶n phÈm thuÇn tuý. Nguyªn nh©n: + Trong c«ng nh©n: Qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm míi chØ lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp gi¶n ®¬n nh÷ng nguyªn tè cò mµ kh«ng cã sù t¨ng thªm vÒ chÊt nªn kh«ng t¹o ra s¶n phÈm thuÇn tuý. + Trong Nhµ níc: Nhê cã sù t¸c ®éng cña tù nhiªn nªn cã sù t¨ng thªm vÒ chÊt , t¹o ra chÊt míi -) t¹o ra s¶n phÈm thuÇn tuý. VD: Khi reo mét h¹t lóa -)træ b«ng -) cho hµng chôc h¹t lóa míi. §ã lµ sù t¨ng thªm vÒ chÊt vµ nh vËy chØ cã lÜnh vùc nhµ níc míi t¹o ra s¶n phÈm thuÇn tuý. - C«ng lao cña Quesney lµ ®· cho r»ng s¶n phÈm thuÇn tuý ®îc t¹o ra trong

nh÷ng ngµnh n«ng nghiÖp nghÜa lµ «ng còng ®· g¾n viÖc t×m tßi s¶n phÈm thuÇn tuý víi lÜnh vùc s¶n xuÊt ( kh¸c víi chñ nghÜa tËp thÓ lµ trong lÜnh vùc lu th«ng)=) ®Æt vÊn ®Ò mét c¸ch khoa häc . - Tuy nhiªn cha gi¶i quyÕt triÖt ®Ó: - Ph¸i träng n«ng ®· gi¶i thÝch cña c¶i theo kiÓu tù nhiªn chñ nghÜa( trêng ph¸i tù nhiªn) vµ ®· thôt lïi mét bíc so víi CNTT. Ph¸i träng n«ng ®· tÇm th«ng ho¸ kh¸i niÖm cña c¶i, kh«ng thÊy ®îc tÝnh chÊt hai mÆt cña nã “hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ”. Quesnay sai lÇm khi coi nhµ níc lµ nguån lîi duy nhÊt -) cp vµ còng chØ mang h×nh thøc -) cha chØ ra b/c mµ chØ m« t¶, liÖt kª nh÷ng c¸i bªn ngoµi C©u 15. Chñ nghÜa tù do kinh tÕ =) chñ nghÜa tù do kinh tÕ lµ c¸c lÝ thuyÕt coi nÒn kinh tÕ TBCN lµ hÖ thèng ho¹t ®éng tù ®éng, do c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan tù ph¸t ®iÒu tiÕt. T tëng c¬ b¶n cña nã lµ tù do kinh doanh, tù do tham gia thÞ trêng, chèng l¹i sù can thiÖp cña Nhµ níc vµo kinh tÕ * Nhµ níc ngêi ®Ò xíng ra t tëng do kinh tÕ lµ c¸c nhµ kinh tÕ häc t s¶n cæ ®iÓn, b¾t ®Çu lµ W.Pehy thõa nhËn vµ t«n träng c¸c quy luËt kinh tÕ, kÕt qu¶ v¹ch ra ml hÖ phô thuéc, nh©n qu¶ gi÷a c¸c sóc vËt, hiÖn tîng. ¤ng

viÕt “trong c/s vµ trong kinh tÕ” phj¶i tÝnh ®Òu nh÷ng qu¸ tr×nh tù nhiªn, kh«ng nªn dïng hµnh ®éng cìng bøc ®Ó chèng l¹i qu¸ tr×nh ®ã thõa nhËn qu¸ tr×nh tù do c¸ nh©n vµ ®æi tù do c¹nh tranh. * T tëng tù do kinh tÕ nµy ®îc tiÕp tôc t¨ng trong tp nghiªn cøu vÒ “nguyªn nh©n vµ b¶n chÊt giµu cã cña c¸c d©n téc” cña A. Simith lý thuyÕt vÒ “con ngêi kinh tÕ”vµ bµn tay v« h×nh cña A.S ®· chøng tá c¸c quy luËt kÕt qu¶ tù ph¸t ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ mµ kh«ng cÇn cã sù can thiÖp cña Nhµ níc(theo A.S) * Ricardo tiÕp tôc lÝ luËn cña A.simth vµ ph¸t hiÖn ra nh÷ng quy luËt kinh tÕ vµ t«n träng tù do kinh tÕ. - Trêng ph¸i t©n cæ ®iÓn tiÕp tôc kÕ thõa vµ t¨ng, tiªu biÓu lµ Leno Wlras vµ Marshall. + L.Walras (trêng ph¸i thµnh Lausanre- Thuþ sÜ) -Lý thuyÕt vÒ gi¸ c¶: chñ tr¬ng ph©n tÝch thÞ trêng tù do c¹nh tranh. - Lý thuyÕt c©n b»ng mäi tæng qu¸t: ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn t tëng “bµn tay v« h×nh” cña A.S. ®ã lµ tr¹ng th¸i c¬ b¶n cña c¶ ba t tëng: t tëng hµng ho¸, t tëng t b¶n vµ t tëng lao ®éng nã ®îc thùc hiÖnth«ng qua dao ®éng tù ph¸t cña c-c vµ gi¸ c¶ hµng hãa trªn thÞ trêng. + A. Marshall: (trêng ph¸i Cambrige-anh) lý thuyÕt cung cÇu vµ gi¸ c¶ c©n b»ng trªn thÞ trêng tù do

c¹nh tranh-) tù ®iÒu tiÕt -) gi¸ c¶ lµ sù va ch¹m gi÷a...-) t¹o ra gi¸ c¶. * Chñ nghÜa tù do míi tiÕp tôc t¨ng lÝ luËn cña chñ nghÜa tù do cò. T tëng c¬ b¶n cña chñ nghÜa tù do míi ®ã lµ c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh. KhÈu hiÖu cña t tëng nhiÒu h¬n, Nhµ níc can thiÖp Ýt h¬n. LÝ thuyÕt kinh tÕ cña chñ nghÜa tù do míi t¨ng m¹nh ë céng hoµ liªn b¨ng §øc díi h×nh thøc kinh tÕ tËp thÓ x· héi , chñ nghÜa c¸ nh©n míi ë Anh, chñ nghÜa b¶o thñ míi ë Mü, chñ nghÜa giíi h¹n ë ¸o .... §Æc biÖt ë §øc “kÕt hîp nguyªn t¾c tù do víi nguyªn t¾c c©n b»ng x· héi trªn tËp thÓ” * Samuellson: (kinh tÕ hh trêng ph¸i chÝnh ho¹t ®éng). Chñ tr¬ng t¨ng kinh tÕ ph¶i dùa vµo c¶ hai bµn tay lµ c¬ chÕ thÞ trêng vµ Nhµ níc”®iÒu hµnh mét nÒn kinh tÕ kh«ng cã c¶ cæ phÇn lÉn tËp thÓ còng nh ®Þnh vç tay b»ng mét bµn tay) =) CN tù do kinh tÕ ngµy cµng ®îc ph¸t triÓn qua nhiÒu n¨m, nhiÒu thÕ hÖ, nh÷ng trêng ph¸i vµ cã ý nghÜa tÝch cùc nh ngµy nay. =) ý nghÜa víi ViÖt Nam c©u16 .Quan ®iÓm cña Samnelson vÒ vai trß cña huyÕch tõ bªn ngoµi ®èi víi sù t¨ng trëng ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn: tr¶ lêi. Theo lÝ thuyÕt nµy, ®Ó t¨ng trëng kinh tÕ nãi

WWW.TAILIEUHOC.TK

WWW.TAILIEUHOC.TK
chung cÇn ®¶m b¶o bèn yÕu tè lµ nh©n lùc, tµi nguyªn tù nhiªn, c¬ cÊu t b¶n vµ kü thuËt. * vÒ nh©n lùc: - ë níc nghÌo, tuæi thä trung b×nh cña ngêi d©n thÊp(57-58 tuæi ) do ®ã ph¶i kiÓm so¸t bÖnh tËt, n©ng cao søc khoÎ vµ chÊt lîng dinh dìng ®Ó hä lµm viÖc cã n¨ng suÊt cao h¬n-) ph¶i sö dông bÖnh viÖn, hÖ thèng b¶o vÖ søc khoÎ. - Sè ngêi mï ch÷ chiÕm 32-52%. §Çu t c«ng t¸c xo¸ n¹n mï ch÷, trang bÞ kÜ thuËt míi cho n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, ®µo t¹o nh©n lùc t¹i níc ngoµi c¸c lao ®éng n«ng th«n cã n¨ng suÊt thÊp -) chuyÓn sang chñ nghÜa . * VÒ tù nhiªn thiªn nhiªn: - C¸c níc nghÌo thêng cã ®Êt ®ai chËt hÑp, kho¸ng s¶n Ýt ái so víi sè d©n ®«ng tµi nguyªn quan träng nhÊt cña c¸c níc nµy lµ ®Êt n«ng nghiÑep, viÖc sö dông ®Êt ®ai sÏ gãp phÇn lµm t¨ng tµi s¶n quèc d©n. Do ®ã ph¶i cã chÕ ®é ®Êt ®ai, ph©n bãn, canh t¸c thùc hiÖn t h÷u ho¸ ®Êt ®ai ®Ó kÝch thÝch chñ tr¹i ®Çu t vèn vµ kÜ thuËt. * vÒ c¬ cÊu t b¶n: muèn cã t b¶n ph¶i tÝch luü vèn, nhng ë níc nghÌo nguån sö dông lao ®éng thÊp, chØ ®¶m b¶o cho d©n c ë møc sèng tèi thiÓu, kh«ng cã tiÕt kiÖm, do ®ã kh«ng cã vèn ®Ó ®Çu t x©y dùng, t¨ng c¬ cÊu h¹ tÇng. §Ó cã TB th× ph¶i vay vèn níc ngoµi. HiÖn nayTB víi c¸c níc vÉn

cßn ®ang rÊt nan gi¶i. Phong trµo gi¶i phãng d©n téc lµ mèi nghi ng¹i v¬i c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi, trong khi níc nghÌo vÉn cßn nî lín vµ kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî c¶ gèc lÉn l·i. * VÒ kü thuËt: cã tr×nh ®é kü thuËt rÊt kÐm, nhng cã kh¶ n¨ng b¾t chíc kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ cña c¸c níc ®i tríc.§©y lµ con ®êng rÊt hiÖu qu¶ ®Ó t¨ng kinh tÕ. =) Chung quy l¹i c¸c níc nghÌo vÉn víng ph¶i c¸i vßng luÈn quÈn cña sù nghÌo khæ. TiÕt kiÖmvµ ®t thÊp thu tèc ®é tÝch bqthÊp vèn thÊp nhËp luü

N¨ng suÊt ThÊp C©u 17.Nhµ níc ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña lÝ thuyÕt Keynes. Keyres(1884-1946) lµ mét nhµ kinh tÕ häc ngêi anh. Thµnh phè næi tiÕnglµ “lÝ thuyÕt chung vÒ viÖc lµm n¨ng suÊt vµ tiÒn tÖ” (1936) ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña häc thuyÕt Keynes. - KÞch liÖt phª ph¸n c/s kinh tÕ cña chñ nghÜa b¶o thñ. ¤ng kh«ng ®ång ý víi quan ®iÓm cña trêng ph¸i “cæ ®iÓn vµ t©n cæ ®iÓn” vÒ sù c©n b»ng kinh tÕ dùa trªn c¬ së tù ®iÒu tiÕt cña thÞ trêng. Theo «ng, muèn cã c©n

b»ng Nhµ níc ph¶i can thiÖp vµo kinh tÕ. - VÊn ®Ò quan träng nhÊt, nguy hiÓm nhÊt lµ khèi lîng thÊt nghiÖp vµ viÖc lµm. VÞ trÝ trung t©m trong häc thuyÕt cña «ng lµ lÝ thuyÕt “viÖc lµm”. Trong ®ã kÓ ®Õn lÝ thuyÕt kinh tÕ vÜ m«, vÒ hÖ thèng ®iÒu tiÕt cña ®êng Nhµ níc, «ng biÓu hiÖn lîi Ých vµ lµ c«ng tr×nh s cña chñ nghÜa t b¶n ®êng Nhµ níc. - Theo «ng, viÖc ph©n tÝch ph¶i b¾t nguån tõ nh÷ng tæng lîng lín ®Ó nghiªn cøu ml hÖ gi÷a c¸c tæng lîng vµ khuyªnh híng chuyÓn biÕn cña chóng ®Ó t×m ra khuynh híng, c«ng cô t¸c ®éng vµo nh÷ng khuynh híng lµm lu«n thay ®æi tæng lîng. M« h×nh kinh tÕ cña «ng gåm ba ®¹i lîng: + §¹i lîng xuÊt ph¸t : kh«ng biÕn ®æi hoÆc biÕn ®æi chËm. §ã lµ nh÷ng nguånv/c tlsx, møc ®é trang bÞ kÜ thuËt , tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ cña chñ nghÜa, c¬ cÊu cña chÕ ®é x· héi . + §¹i lîng kh¶ biÕn ®éc lËp: lµ nh÷ng khuynh híng t©m lÝ (tiÕt kiÖm, tiªu dïng, ®Çu t...)nhãm nµy lµ c¬ së ho¹t ®éng cña m« h×nh, lµ ®ßn b¶y cho sù häat ®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ. +§¹i lîng kh¶ biÕn phô thuéc : cô thÓ ho¸ t×nh tr¹ng cña nÒn kinh tÕ (sè lîng quèc gia, thu nhËp quèc d©n)-) R=C+S Q= C+I =) I=S R=Q

LÝ thuyÕt cña Keyns®¸nh gi¸ cao vai trß cña tiªu dïng vµ trao ®æ, coi t¸c dông vµ trao ®æi lµ nhiÖm vô sè mét mµ nhµ kinh tÕ häc ph¶i gi¶i quyÕt. Theo «ng,cïng víi sù t¨ng lªn cña viÖc lµm th× còng cã sù t¨ng lªn cña thu nhËp vµ do ®ã cã sù t¨ng lªn cña tiªu dïngvµ do ¸o cÇu cã hiÖu qu¶ gi¶m xuèng.®©y lµ nguyªn nh©n g©y ra khñng ho¶ng, thÊt nghiÖp,tr× trÖ trong nÒn kinh tÕ t b¶n chñ nghÜa. V× thÕ ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt b¶o ®¶m c©n ®èi cung cÇu th× ph¶i n©ng cÇu t¸c dông lªn, t×m biÖn ph¸p kÝch thÝch cÇu cã hiÖu qu¶ chÝnh v× thÕ lÝ thuyÕt cña Keynes cßn ®îc gäi lµ lÝ thuyÕt trong cÇu. - Tuy nhiªn ph¬ng ph¸p luËn cña Keynes lµ siªu h×nh, «ng cho r»nglÝ thuyÕt nµy ®óng víi mäi chÕ ®é x· héi. * LÝ thuyÕt vÒ sù can thiÖp cña Nhµ níc vµo kinh tÕ cña Keyns. - §Çu t Nhµ níc. Sù t¨ng gi¸ cña Nhµ níc vµo kinh tÕ sÏ lµm t¨ng ®Çu t t nh©n còng nh t¨ng tiªu dïng cña Nhµ níc lªn. V× vËy lµm cho cÇn cã hiÖu qu¶ tiÕn s¸t víi ®êng biÕn ®æi cña thu nhËp. Nhê vËy mµ t¨ng C, t¨ng Y chèng khñng ho¶ng vµ thÊt nghiÖp. - Sö dông hÖ thèng tµi chÝnh - TÝn dông vµ lu th«ng tiÒn tÖ. + KÝch thÝch lßng tin, tÝnh l¹c quan vµ tÝch cùc

®Çu t cña nhµ kinh doanh. L¹m ph¸t lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó kÝch thÝch thÞ trêng mµ kh«ng g©y ra nguy hiÓm(cã kiÓm so¸t) ddÓ t¨ng gi¸ c¶. + §Ó bï ®¾p thiÕu hôt ng©n s¸ch Nhµ níc-) chñ tr¬ng in thªm tiÒn®Ó cÊp ph¸t cho ng©n s¸ch ho¹t ®éng, më réng ®Çu t Nhµ níc vµ ®¶m b¶o chi tiªu cho cæ phÇn. + Sö dông c«ng cô thuÕ ®Ó ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ : t¨ng thuÕ ®Ó ®iÒu tiÕt bít mét phÇn tiÕt kiÖm tõ thu nhËp cña ngêi lao ®éng , ®a vµo ng©n s¸ch ®Ó Nhµ níc më r«ng ®Çu t, gi¶m thuÕ víi nhµ ®Çu t ®Ó t¨ng ®Çu t. - T¹o viÖc lµm, më nhiÒu h×nh thøc ®Çu t ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¨ng thu nhËp, chèng khñng ho¶ng, cã thÓ víi nghÒ ¨n b¸m nh s¶n xuÊt vò khÝ, ch¹y ®ua vò trang. - KhuyÕn khÝch tiªu dïng, khuyªn khÝch tiªu dïngc¸ nh©n ®èi víinhµ t s¶n, tÇng líp giµu cã vµ ngêi nghÌo. C©u 18. C¬ chÕ thÞ trêng ®îc Samuelson ®Ò cËp trong lÝ thuyÕt vÒ nÒn kinh tÕ hçn hîp. Tr¶ lêi. - C¬ chÕ tËp thÓ lµ mét h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ, trong ®ã c¸ nh©n ngêi tiªu dïng vµ c¸c nhµ kinh doanh t¸c ®éng lÉn nhau qua thÞ trêng®Ó x¸c ®Þnh vÊn ®Ò trung t©mcña tæ chøc kinh tÕ lµ: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? s¶n xuÊt cho ai?

C¬ chÕ tËp thÓ kh«ng ph¶i lµ mét sù hçn ®én mµ lµ mét trËt tù kinh tÕ. - TËp thÓ lµ mét qu¸ tr×nh mµ trong ®ã ngêi mua vµ ngêi b¸n mét thø hµng ho¸ t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ sè lîng hµng ho¸. - Hµng ho¸ bao gåm: Hµng tiªu dïng, dÞch vô vµ yÕu tè s¶n xuÊt nh ®Êt ®ai, lao ®éng , TB tõ ®ã h×nh thµnh nªntËp thÓ hµng tiªu dïng vµ tËp thÓ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. - Trong c¬ chÕ thÞ trêng cã mét hÖ thèng tù t¹o ra sù c©n ®èi gi÷a gi¸ c¶ vµ s¶n xuÊt. NÕu mét lo¹i hµng ho¸ cã nhiÒu ngêi mua th× ngêi b¸n xÏ t¨ng gi¸ ®Ó ph¬ng ph¸p mét lîng cung h¹n chÕ, gi¸ c¶ t¨ng sÏ thóc ®Èy ngêi s¶n xuÊt lµm ra nhiÒu hµng ho¸ h¬n, cã khi nhiÒu hµng ngêi b¸n l¹i h¹ gi¸-) sè ngêi mua hµng l¹i t¨ng lªn vµ cø tiÕp tôc nh vËy. - Nãi ®Õn c¬ chÕ thÞ trêng lµ ph¶i nãi ®Õncung cÇu hµng ho¸. §ã lµ cung cÇu cña hai lùc lîng ngêi b¸n vµ ngêi mua trªn thÞ trêng. Sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ ®· lµm cho tr¹ng th¸i cña cung cÇn thêng xuyªn biÕn ®æi vµ ®ã còng chÝnh lµ néi dung quy luËt c-c hµng ho¸. - Trong nÒn kinh tÕ tËp thÓ, lîi nhuËn lµ ®éng lùc chi phèi ho¹t ®éng cña ngêi kinh doanh. HÖ thèng thÞ trêng lu«n ph¶i dïng l·i, lç ®Ó quan ®iÓm ba vÊn ®Ò: c¸i giµ, thÕ nµo, cho ai. - Kinh tÕ tËp thÓ ph¶i ®îc ho¹t ®éng trong m«i trêng

WWW.TAILIEUHOC.TK

WWW.TAILIEUHOC.TK
c¹nh tranh do c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan chi phèi. - TËp thÓ ®îc chia lµm hai phÇn * TËp thÓ hµng ho¸ vµ dÞch vô (tËp thÓ ®Çu ra) * TËp thÓ yÕu tè s¶n xuÊt (tËp thÓ ®Çu vµo) + Trªn tËp thÓ ®Çu vµo: doanh nghiÖp lµ søc cÇu, cÇn cña doanh nghiÖp vÒ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ®îc tu©n theo nguyªn t¾c Ých lîi giíi h¹n, hé gia ®×nh lµ søc cung, cÇu vÒ hµng ho¸ tiªu dïng vµ dÞch vô cña hé gia ®×nh còng tu©n theo nguyªn t¾c Ých lîi giíi h¹n. - §ång tiÒn vËn ®éngtheo quy tr×nh vßng trßn khÐp kÝn. Víi c¬ chÕ vËn ®éng nh vËy cña tËp thÓ, khi diÔn ra sù biÕn ®æi. V× vËy nÒn kinh tÕ sÏ ®¹t ®îc mét sù c©n ®èi chung. Sù t¨ngdiÔn ra nhÞp nhµng tr«i ch¶y. - C¬ chÕ thÞ trêng lµm cho nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng n¨ng ®éng, thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt t¨ng nhanh chãng, t¹o nhiÒu hµng ho¸ vµ dÞch vô, t¨ng viÖc lµm, ®¸p øng ®Çy ®ñ h¬n nhu cÇu v/c Tuy nhiªn c¬ chÕ thÞ trêng kh«ng kh¾c phôc ®îc khuyÕt tËt vèn cã cña nã: kh«ng nhiÒu thÊt b¹i thÞ trêng, tÖ n¹n, ph¬ng ph¸p thu nhËpkh«ng ®Òu. =) Do ®ã ph¶i kÕt hîp “Bæ tóc v¨n ho¸”vµ “bæ tóc hµng ho¸” nh thuÕ kho¸, chi tiªu vµ luËt lÖ cña cp.

* Trong sù t¨ng cña kinh tÕ häc TS, trêng ph¸i nhÊn m¹nh c¬ chÕ tËp thÓ lµ: - Trêng ph¸i cæ ®iÓn: nguyªn lý”bæ tóc v¨n ho¸” cña A.Smith. - Trêng ph¸i t©n cæ ®iÓn: + Marshall: lÝ thuyÕt cung cÇu vµ gi¸ c¶ c©n b»ng. + Walras: lÝ thuyÕt vÒ sù c©n b»ng tæng qu¸t. - Trêng ph¸i tù do míi: ®Øªn h×nh lµ nÒn kinh tÕ tËp thÓ x· héi ë c«ng hoµ liªn b¨ng §øc. - Samuelson: coi träng c¶ kinh tÕ tËp thÓ vµ Nhµ níc. C©u 19. §Æc ®iÓm cña chñ nghÜa tù do míi. Tr¶ lêi. - Sù ra ®êi: tõ nh÷ng n¨m 30 cña thÕ kØ XX trë vÒ tríc lµ thêi k× cña chñ nghÜa tù do cò. Víi sù ph¸t triÓncña chñ nghÜa t b¶n ®êng Nhµ níc vµ sù xuÊt hiÖn cña lÝ thuyÕt Keynes, lÇn ®Çu tiªn trêng ph¸i kinh tÕ tù do mÊt ®Þa vÞ thèng trÞ. Cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ thêi gian(29-33) cµng lµm tan r· t tëng cña trêng ph¸i tù do kinh tÕ. Thªm vµo ®ã nh÷ng thµnh tùu qu¶n lÝ kinh tÕ theo kÐt hîp cña c¸c níc x· héi chñ nghÜa cµng t¸c ddéng m¹nh mÏ tíi t tëng tù do tríc bèi c¶nh ®ã, c¸c nhµ kinh tÕ häc ts ph¶i ®æi l¹i hÖ thèng lÝ thuyÕt tù do kinh tÕ cho thÝch hîp víi t×nh h×nh míi-) chñ nghÜa tù do míi xuÊt hiÖn. - Chñ nghÜa tù do míi lµ mét trong nh÷ng trµo lu t tëng t s¶n hiÖn ®¹i. Hä muèn ¸p dông vµ kÕt hîp

tÊt c¶ c¸c quan ®iÓm còng nh ph¬ng ph¸p luËn cña trêng ph¸i tù do cò, trêng ph¸i träng th¬ng míi, trêng ph¸i Keyns thµnh mét hÖ t tëng míi ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ t b¶n chñ nghÜa . - T tëng c¬ b¶n cña chñ nghÜa tù do míi lµ c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh. KhÈu hiÖu cña hä lµ thÞ trêng nhiÒu h¬n, nhµ níc can thiÖp Ýt h¬n hä ®Æc biÖt nhÊn m¹nh yÕu tè t©m lÝ cña c¸c c¸ nh©n q®s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. * Häc thuyÕt vÒ nÒn kinh tÕ tËp thÓ x· héi ë c«ng hoµ liªn b¨ng §øc: - Theo c¸c nhµ kinh tÕ häc c«ng hoµ liªn b¨ng §øc, nÒn kinh tÕ tËp thÓ x· héi kh«ng ph¶i lµ sù kÕt hîp gi÷a nÒn kinh tÕ tËp thÓ häat ®éng theo ph¬ng thøc cò cña chñ nghÜa t b¶n tríc ®©y vµ nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa cã kÕ ho¹ch thµnh mét thÓ thèng nhÊt. Nã lµ nÒn kinh tÕ tËp thÓ , theo nh c¸ch diÔn ®¹t cña MullerArmacK thÓ hiÖn mét chÕ dé cã môc tiªu “kÕt hîp nguyªn t¾c tù do víi nguyªn t¾c c«ng b»ng x· héi trªn thÞ trêng” Nguyªn t¾c tù do vµ nguyªn t¾c c«ng b»ng x· héi ®îc kÕt hîp mét c¸ch chÆt chÏ trong khu«n khæ môc tiªu cña nÒn kinh tÕ tËp thÓ x· héi. Môc tiªu thÓ hiÖn ë chç, mét mÆt khuyÕn khÝch vµ ®éng viªn nh÷ng ®éng lùc do s¸ng kiÕn c¸ nh©n ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých cña nÒn

kinh tÕ, mÆt kh¸c nã cè g¾ng lo¹i trõ nh÷ng hiÖn tîng tiªu cùc khi ®iÒu kiÖn cho phÐp, vËn dông sù nghÌo khæ cña mét sè tÇng líp d©n c, l¹m ph¸t, thÊt nghiÖp. - S¸u tiªu chuÈn cña kinh tÕ tËp thÓ x· héi. + §¶m b¶o quyÒn tù do c¸ nh©n. + §¶m b¶o c«ng b»ng x· héi + Cã c¬ së kinh doanh theo chu k×. + Xö dông c¬ sá t¨ng trëng nh»m t¹o ra khu«n khæ p/y vµ kÕt cÊu h¹ tÇng cÇn thiÕt ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ liªn tôc. + Thùc hiÖn c¬ së c¬ cÊu thÝch hîp. + §¶m b¶o tÝnh t¬ng hîp cña tËp thÓ. -C¹nh tranh: c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ ®îc coi lµ mét yÕu tè trung t©m vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong hÖ thèng kinh tÕ tËp thÓ x· héi ë §øc. Kh«ng cã nã th× kh«ng cã nÒn kinh tÕ tËp thÓ x· héi. C¹nh tranh cã hiÖu qu¶ víi t c¸ch lµ mét qu¸ tr×nh diÔn biÕn cña tËp thÓ, ®ßi hái ph¶i cã sù b¶o hé vµ hç trî cña cæ phÇn . §Ó duy tr× c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ cÇn t«n träng quyÒn tù do cña c¸c xÝ nghÞªp trong c¹nh tranh c¸c xÝ nghiÖp cã c¬ héi thµnh c«ng, vµ cã thÓ gÆp rñi do. Chøc n¨ng cña c¹nh tranh + Sö dông nguån tµi nguyªn mét c¸ch tèi u. + KhuyÕn khÝch tiÕn bé kinh tÕ + Ph©n phèi TN.

+ Tho¶ m·n nhu cÇu ngêi tiªu dïng . + §¶m b¶o tÝnh linh ho¹t cña sù ®iÒu chØnh. + Thùc hiÖn kiÓm so¸t søc m¹nh kinh tÕ vµ chñ thÓ. + §¶m b¶o quyÒn tù do lùa chän vµ ho¹t ®éng c¸ nh©n. Tuy nhiªn cã nh÷ng nh©n tè ®e do¹ c¹nh tranh, nh÷ng nh©n tè nµy cã thÓ do Nhµ níc “g©y ra” cã thÓ do t nh©n g©y ra. V× vËy cÇn cã biÖn ph¸p b¶o vÖ c¹nh tranh. - YÕu tè x· héi: Nh©n d©n v/® x· héi nh»m n©ng cao møc sèng cña c¸c nhãm d©n c cã møc thu nhËp thÊp nhÊt, ®ång thêi b¶ovÖ tÊt c¶ c¸c thµnh viªn x· héi, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vÒ kinh tÕ vµ ®au khæ vÒ x· héi do gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro trong cuéc sèng. Do ®ã ph¶i n©ng cao møc t¨ng trëng kinh tÕ, ph¬ng ph¸p thu nhËp c«ng b»ng, x©y dùng hÖ thèng b¶o hiÓm x· héi nh b¶o hiÓm thÊt nghiÖp, tuæi thä... x©y dùng chÕ ®é phóc lîi x· héi ®Æc biÖt lµ chÕ ®é trî cÊp x· héi cho ngêi nghÌo ®ãi , c« ®¬n kh«ng n¬i n¬ng tùa . - Vai trß cña cæ phÇn: ®îc x©y dùng trªn c¬ së s¸ng kiÕn c¸ nh©n vµ søc c¹nh tranh cã hiÖu qu¶. Sù can thiÖp cña Nhµ níc chØ cÇn thiÕt ë nh÷ng n¬i c¹nh tranh kh«ng cã hiÖu qu¶ vµ nh÷ng n¬i cã chøc n¨ng b¶o vÖ c¹nh tranh nh»m kÝch thÝch c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña

kinh tÕ tËp thÓ x· héi mµ kh«ng thÓ trao vµo tay t nh©n. Nhµ níc chØ can thiÖp khi cÇnt hiÕt víi møc ®é hîp lÝ vµ theo nguyªn t¾c “t¬ng hîp víi thÞ trêng” c©u 20 Lý thuyÕt Ých lîi giíi h¹n cña trêng ph¸i ¸o. tr¶ lêi. - TiÒn bèi lµ Herman. Gosson (ngêi §øc) ®· ®a ra t tëng vÒ Ých lîi giíi h¹n vµ quy luËt nhu cÇu. Sau ®ã ngêiMengen, Bawerk, Wiser t¨ng tiÕp. - Theo hä lîi Ých lµ ®Æc tÝnh cô thÓ cña vËt, cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu nµo ®ã cña con ngêi cã Ých lîi kh¸ch quan vµ Ých lîi chñ quan, Ých lîi cô thÓ vµ Ých lîi tr×u tîng. - Theo ®µ t¨ng lªn cña nhu cÇu , Ých lîi cã xu híng gi¶m dÇn. Gossen cho r»ng cïng víi sù t¨ng lªn cña vËt, ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu, “møc ®é b·o hoµ t¨ng lªn cßn møc ®é cÊp thiÕt gi¶m xuèng” do vËy vËt sau ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu sÏ cã Ých lîi nhá h¬n vËt tríc ®ã. Víi mét sè lîng vËt phÈm nhÊt ®Þnh th× vËt phÈm cuèi cïng lµ “vËt phÈm giíi h¹n” Ých lîi cña nã gäi lµ “Ých lîi giíi h¹n” Nã quy ®Þnh lîi Ých chung cña tÊt c¶ c¸c vËt kh¸c. VD: 4 thïng níc (SGK) * T tëng giíi h¹n cña trêng ph¸i Aã ®· ®îc kinh tÕ häc TS hiÖn ®¹i kÕ thõa vµ t¨ng. + Häc thuyÕt giíi h¹n ë Mü: lÝ thuyÕt n¨ng suÊtlao ®éng chñ nghÜagi¶m sót do vËy, ngêi c«ng nh©n ®îc thuª sau cïng lµ “ngêi

WWW.TAILIEUHOC.TK

WWW.TAILIEUHOC.TK
c«ng nh©n giíi h¹n” s¶n phÈm cña hä lµ “s¶n phÈm giíi h¹n” n¨ng suÊt cña hä lµ “n¨ng suÊt giíi h¹n” nã quy ®Þnh n¨ng suÊt cña tÊt c¶ c¸c c«ng nh©n kh¸c. + Häc thuyÕt Keyns, khuynh híng tiªu dïng vµ tiÕt kiÖm. Trong x· héi cã khuynh híng tiªu dïng giíi h¹n ®ã lµ khuynh híng c¸ nh©n ph©n chia phÇn thu nhËp t¨ng thªm cho tiªu dïng theo tû lÖ gi¶m dÇn. Còng víi sù t¨ng thªm cña thu nhËp th× tiªu dïng còng t¨ng lªn nhng v¬i tèc ®é chËm h¬n v× phÇn thu nhËp t¨ng thªm ®em ph©n chia cho tiªu dïng vµ tiÕt kiÖm. Tõ sù t¨ng cña thu nhËp“ tiªu dïng giíi h¹n cã xu híng gi¶m dÇn vµ tiÕt kiÖm giíi h¹n cã khuynh híngt¨ng lªn. V× vËy sù thiÕu hôt cÇu tiªu dïng lµ xu hèng vÜnh viÔn cña mäi nÒn s¶n xuÊt. Cçu giíi h¹n ®ã chÝnh lµ nguyªn nh©n g©y ra tr× trÖ, thÊt nghiÖp. - Lµ vÊn ®Ò mäi nÒn kinh tÕ ph¶i quan t©m gi¶i quyÕt. + Trêng ph¸i chÝnh hiÖn ®¹i: Samuelson víi lÝ thuyÕt “giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt” do tÝnh chÊt h¹n chÕ cña toµn bé tµi nguyªn cã thÓ s¶n xuÊt ra hµng hãa, buéc x· héi chØ ®îc sù lùa chän trong sè hµng ho¸ t¬ng ®èi khan hiÕm. Tõ ®ã mäi nÒn s¶n xuÊt Σ d hÕt tµi nguyªn vµo s¶n xuÊt mét mÆt hµng th× lu«n lu«n ph¶i bá mét c¸i g× ®ã cña mét

mÆt hµng kh¸c. Giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt biÓu thÞ sù lùa chän mµ x· héi cã thÓ cã. Tõ sù ph©n tÝch trªn c¸c nhµ kinh tÕ häc ®a ra quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ sö dông tµi nguyªn. Theo hä, mét nÒn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ n»m trªn ®êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt. - Trong ®êng giíi h¹n : thiªn nhiªn cha sö dông hÕt. - Ngoµi ®êng giíi h¹n kh«ng phô thuéc. C©u 21. LÝ thuyÕt cña Keynes mét mÆt lµ sù kÕ tôc nh÷ng ®iÓm cña trêng ph¸i t©n cæ ®iÓn. MÆt kh¸c l¹i thÓ hiÖn nh sù ®èi lËp víi trêng ph¸i nµy. Dùa vµo häc thuyÕt cña trêng ph¸i nµy kh¸c víi trêng ph¸i Keynes ®Ó chøng minh. Tr¶ lêi. * Häc thuyÕt cña trêng ph¸i t©n cæ ®iÓn ra ®êi cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kØ XX, khi cã sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ tõ chñ nghÜa t b¶n tù do c¹nh tranh sang chñ nghÜa t b¶n ®êng. Häc thuyÕt cña Keyynesra ®êi sau vµo kho¶ng nh÷ng n¨m 30 cña thÕ kØ XX nh÷ng ®· cã sù kÕ tôc t¨ng häc thuyÕt cña trêng ph¸i t©n cæ ®iÓn ®iÒu ®ã thÓ hiÖn: - Trêng ph¸i t©n cæ ®iÓn dùa vµo t©m lÝ chñ quan ®Ó gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng vµ qu¸ tr×nh t©m lÝ. X· héi cßn ph¶i nghiªn cøu cña Keynes còng dùa vµo t©m lÝ chñ quan cña x· héi nh khuynh híng tiªu

dïng, khuynh híng tiÕt kiÖm, nh ®ßn b¶y cña nÒn kinh tÕ. Së dÜ cã sù kÕ thõa nh vËy lµ do trêng ph¸i t©n cæ ®iÓn ®É dùa vµo tÝnh chÊt khan hiÕm cña s¶n phÈm kinh tÕ, khi ®ã sè lîng cña nã cã giíi h¹n, khi hµng hãa khan hiÕm th× ngêi tiªu dïng hµng ho¸ ®ã cµng cao. - Cßn häc thuyÕt Keynes còng dùa vµo c¸c khuynh híng kÝch cÇu t¨ng lªn còng dùa trªn sù t¨ng tiªu dïng, gi¶m tiÕt kiÖm cña ngêi d©n, lµm thu nhËp gi¶m. - Trêng ph¸i t©n cæ ®iÓn ®a ra lÝ luËn”Ých lîi cña giíi h¹n” cña trêng ph¸i ¸o cho r»ng cïng víi ®· t¨ng lªn cña vËt phÈm tho¶ m·n nhu cÇu, møc ®é b·o hoµ t¨ng lªn, møc ®é cÊp thiÕt cña nhu cÇu gi¶m xuèng, Ých lîi giíi h¹n lµ Ých lîi cña vËt phÈm cuèi cïng ®a ra tho¶ m·n nhu cÇu. Nã lµ Ých lîi nhá nhÊt vµ quyÕt ®Þnh Ých lîi cña tÊt c¶ c¸c vËt kh¸c. Keynes ®· ®a ra c¸c ph¹m trï vÒ khuynh híng tiÕt kiÖm gi¶m lµm cho hiÖu qu¶ giíi h¹n cña t b¶n gi¶m, cÇu vÒ tiªu dïng gi¶m=) g©y ra khñng ho¶ng thu nhËp... - S¶n phÈm ph¬ng ph¸p ph©n tÝch to¸n häc, m« h×nh, ®å thÞ ** T©n cæ ®iÓn + dùa vµo t©m lÝ c¸ biÖt + ñng hé tù do c¹nh tranh, chèng l¹i sù can thiÖp cña Nhµ níc vµo kinh tÕ, c¬ chÕ tËp thÓ tù ph¸t sÏ ®¶m b¶o c«ng b»ng c-c

+ Kinh tÕ t¨ng b×nh thêng, kh«ng thõa nhËn khñng ho¶ng kinh tÕ, thÊt nghiÖp. ** Keynes. + Dùa vµo t©m lÝ x· héi. + Nhµ níc ph¶i can thiÖp vµo kinh tÕ, sù c«ng b»ng c-c ®îc thùc hiÖn nhê c¸c c¬ së tiÒn tÖ, ®Çu t cña Nhµ níc. + VÊn ®Ò träng t©m lµ khñng ho¶ng kinh tÕ vµ viÖc lµm. c©u22. Ph©n tÝch®Æc ®iÓm, ph¬ng ph¸p luËn cña trêng ph¸i t©n cæ ®iÓn ®Ó lµm râ trêng ph¸i nµy võa cæ ®iÓn chung l¹i võa cã ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt so víi c¸c quan ®iÓm cña trêng ph¸i kinh tÕ CTTS cæ ®iÓn ë Anh. Tr¶ lêi. *§Æc ®iÓm, ph¬ng ph¸p luËn cña trêng ph¸i t©n cæ ®iÓn: - Cuèi thÕ kû XIX, ®Çu thÕ kØ XX, chñ nghÜa tù do c¹nh tranh cã sù ®æi biÕn m¹nh mÏ sang chñ nghÜa t b¶n ®êng, cïng víi sù ra ®êi cña khoa häc Marx, ph¸i kinh tÕ chÝnh trÞ t s¶n cæ ®iÓn tá ra yÕu thÕ khi b¶o vÖ chñ ngÜa t b¶n- Tríc bèi c¶nh ®ã trêng ph¸i t©n cæ ®iÓn ra ®êi. - Trêng ph¸i t©n cæ ®iÓn dùa vµo t©m lÝ chñ quan ®Ó gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng vµ qu¸ tr×nh kinh tÕ -x· héi, vËn dông ®a ra lÝ thuyÕt quan hÖ s¶n xuÊt vµ gi¸ c¶ hµng ho¸ trªn thÞ trêng do c-c quyÕt ®Þnh.

- ¸p dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch vi m«: ®i vµo nghiªn cøu hµnh vi cña ngêi tiªu dïng, cña c¸c xÝ nghiÖp. Xem xÐt ngêi tiªu dïng lµm sao ®Ó víi sã thu nhËp nh vËy sÏ thu ®îc nhiÒu hµng ho¸ nhÊt, cßn c¸c xÝ nghiÖp kinh doanh lµm thÕ nµo ®Ó thu ®îc lîi nhuËn nhiÒu nhÊt . - VËn dông ph¬ng ph¸p to¸n häc nh c«ng thùc, ®å thÞ, m« h×nh ®Ó ®a ra c¸c ph¹m trï kinh tÕ . - Hä ®a ra c¸c kinh nghiÖm míi nh “Ých lîi giíi h¹n, n¨ng suÊt giíi h¹n, s¶n phÈm giíi h¹n...” v× vËy trêng ph¸i t©n cæ ®iÓn cßn gäi lµ trêng ph¸i giíi h¹n. * §¨c ®iÓm chung vµ kh¸c so víi trêng ph¸i kinh tÕ chÝnh trÞ t s¶n cæ ®iÓn Anh. +§Æc ®iÓm chung: C¸c trêng ph¸i nµy ®Òu ñng hé tù do c¹nh tranh chèng l¹i sù can thiÖp cña Nhµ níc vµo thÞ trêng. Hä tin tëng r»ng c¬ chÕ thÞ trêng tù ph¸t sÏ ®¶m b¶o c©n b»ng c-c, ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ t¨ng b×nh thêng, tr¸nh ®îc khñng ho¶ng kinh tÕ. ** Cæ ®iÓn. - Dïng ph¬ng ph¸p nghiªn cøu dùa vµo kh¸ch. - §i s©u vµo nghiªn cøu lÜnh vùc s¶n xuÊt. - Chó ý nghiªn cøu mÆt chÊt. - Nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ, thêng ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi(cã liªn hÖ víi ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ - x· héi). ** T©n cæ ®iÓn.

- Dïng t©m lÝ chñ quan cña nh©n d©n. - ChuyÓn sù chó ý sang lÜnh vùc trao ®æi, lu th«ng vµ nhu cÇu. - Chñ yÕu lµ mÆt lîng. - Nghiªn cøu vÒ v¸n ®Ò kinh tÕ thuÇn tuý, phñ nhËn thuËt ng÷ kinh tÕ chÝnh trÞ häc cña Montchretien. Mµ chØ lµ kinh tÕ häc. C©u 23. Lý thuyÕt vÒ sù can thiÖp cña Nhµ níc vµo kinh tÕ cña Keynes. (c©u17). * H¹n chÕ cña lÝ thuyÕt Keynes: - Trong mét thêi gian dµi, lÝ thuyÕt Keynes ®îc vËn dông réng r·i, tuy nhiªn nã còng thÓ hiÖn sè h¹n chÕ. + Môc ®Ých cña lÝ thuyÕt Keyneslµ chèng khñng ho¶ng vµ thÊt nghiÖp. Song trong nh÷ng n¨m thùc hiÖn lÝ thuyÕt nµy th× cø 4 n¨m l¹i cã mét lÇn chÊn ®éng kinh tÕ. +N¹n thÊt nghiÖp ë c¸c níc t b¶n kh«ng ®îc kh¾c phôc mµ cã xu híng gia t¨ng. T tëng “L¹m ph¸t cã ®iÒu tiÕt” cña Keynes gãp phÇn lµm t¨ng sù trÇm träng cña l¹m ph¸t, mét c¨n bÖnh nan gi¶i cña nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i. + C«ng cô l·i, s¸i ®iÒu tiÕt ®Çu t còng kh«ng cã hiÖu qu¶ vµ nhiÒu khi cßn cã t¸c ®éng ngîc l¹i. + N¾m ®îc nhu cÇu x· héi ho¸ ®ßi hái sù can thiÖp Nhµ níc vµo kinh tÕ, keyes ®a ra lÝ thuyÕt chñ nghÜa t b¶n ®îc ®iÒu tiÕt. Song khi ®¸nh gi¸ cao vai trß Nhµ níc, «ng l¹i bá qua vai trß cña t tëng tù do cña bµn tay v«

WWW.TAILIEUHOC.TK

WWW.TAILIEUHOC.TK
h×nh, cña c©n b»ng tæng qu¸t . =) §iÒu ®ã lµm gia t¨ng xu híng phª ph¸n lÝ thuyÕt kinh tÕ Keynes.

hÕt

WWW.TAILIEUHOC.TK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful