You are on page 1of 1

> Bek�i ve Devlet

> Devlet bir g�n geni� ve bo� bir araziye geceleri g�z kulak olacak, 500 TL
maa�la, bir bek�i i�e almaya karar verir.
> Bir s�re sonra d��n�l�r ;
> ��Peki talimatlar olmadan bek�i i�ini nas�l yapacak��
> Bir planlama birimi kurulur ve planlamay� yapmak �zere, 750��er TL maa�la, iki
ki�i i�e al�n�r.
> Bir s�re sonra
> ���leri yap�p yapmad�klar�n� nas�l kontrol edece�iz�� diye d��n�lerek, 1.000�er
TL maa�la, iki denetmen i�e al�n�r, biri
> denetim yapar di�eri raporlar� yazar .
> Bir s�re sonra
> �� Bunlar�n maa�lar� hesaplan�p nas�l �denecek �� diye tart��l�r ve 1.500�er TL
maa�la, bir malim�savir, bir katip, bir de
> istatik�i i�e al�n�r.
> Bir s�re sonra ;
> ��Peki bunlardan kim sorumlu olacak.�� Diye d��n�l�r ve 5.000 TL maa�l� bir
m�d�r ve 3.000�er TL maa�la iki de m�d�r yard�mc�s�
> i�e al�n�r.
> Bir s�re sonra, �lkede ek onomik kriz ��kar ve b�t�edeki masraflar� k�smak i�in
bek�i i�ten ��kart�l�r...