You are on page 1of 366

Yakn Dou niversitesi

Eitim Bilimleri Enstits

OSMANLI PALEOGRAFYASI VE ARVCLK ETM


ANA BLM DALI

1871-1873 YILLARI ARASI ER`YYE SCL

Yksek Lisans Tezi

mmiye TALAY

Tez Danman
Do. Dr. Habib Derzinevesi

Lefkoa-2004

Yakn Dou niversitesi


Eitim Bilimleri Enstits

Osmanl Paleografyas ve Arivcilik Eitimi Ana Bilim Dal

1871-1873 Yllar Aras er`iyye Sicili

Yksek Lisans Tezi

mmiye TALAY

Tez Danman
Do. Dr. Habib DERZNEVES

Lefkoa-2004

II

Eitim Bilimleri Enstits Mdrlne,

mmiye Talay tarafndan hazrlanan "1871-1873 Yllar aras er`iyye Sicili" adl
alma, jrimiz tarafndan Osmanlca Paleografyas ve Arivcilik Eitimi Ana Bilim
Dalnda YKSEK LSANS TEZ olarak kabul edilmitir.

Bakan:...............................................................................
Prof. Dr. Levent KKER

ye:.....................................................................................
Do. Dr. Halil AYTEKN

ye:.....................................................................................
Do. Dr. Habib DERZNEVES

ONAY
Yukarda imzalarn ad geen retim yelerine ait olduunu onaylarm.
......../........./2004
Do. Dr. Ahmet PEHLVAN
Enstit Mdr

III

NDEKLER
KISALTMALAR ..

VI

NSZ ..

VII

GR .

A. Sicil Tarihi ve Kapsam ..

1.3

B. H.1288-1290 (1871-1873) Tarihindeki Siyasi Olaylar ..

II. DEERLENDRME..................................................................................
A. eriyye Mahkemeleri..........................................................................

1- Muhteva Bakmndan eri Siciller ........................................

2- eri Mahkemelerin Tarihesi ................................................

12

B. Osmanl Dneminde Kbrs Mahkemeleri .........................................

17

1- Osmanl daresinin Sonuna Doru Kbrstaki Mahkemeler ..

20

2- Kbrs eriyye Sicilleri ..........................................................

24

C. Mahkeme Personeli ............................................................................

29

1- Kadlar ....................................................................................

29

2- Naibler ....................................................................................

30

3- Katibler ...................................................................................

31

4- Kassamlar ...............................................................................

31

5- Muhzrba ..............................................................................

31

6- Tercmanlar ............................................................................

32

7- ahitler ....................................................................................

33

D. Mahkemeye ntikal Eden Davalar ......................................................

34

1- Mlk Satlar ..........................................................................

34

2- Tarla Devri ..............................................................................

35

3- Mlk Hibeleri ..........................................................................

36

4- Bor Davalar ..........................................................................

37

5- Evlenme ..................................................................................

38

6- Boanma .................................................................................

39

a- Talak .........................................................................

39

b- Muhalea ....................................................................

39

7- lm ......................................................................................

41

8- Velayet, Vesayet ....................................................................

42

9- Vakflar ..................................................................................

43

IV

III. METN ......................................................................................................

46

SONU ...........................................................................................................

308

KAYNAKA .................................................................................................

309

K SMLER NDEKS .............................................................................

313

YERLEM YER NDEKS ........................................................................

354

YER SMLER NDEKS .............................................................................

363

SZLK .........................................................................................................

372

METNN OSMANLICA FOTOKOPS

HARTA
RESMLER

KISALTMALAR

a.g.e.
a.g.m.
a.g.t.
ay. es.
b.
bak.
ev.
E..
.A.
mad.
s.
S.B.E.
ss.
vb.
vd.
yay.
YD

ad geen eser
ad geen makale
ad geen tez
ayn eser
bask
baknz
eviren
Ege niversitesi
slam Ansiklopedisi
madde
sayfa
Sosyal Bilimler Enstits
sayfadan sayfaya
ve benzeri
ve dierler
yaynlar
Yakn Dou niversitesi

VI

NSZ

eriyye Sicilleri yazldklar dnemin ve yerin, sosyal, ekonomik,


kltrel ve idari yapsn genel olarak yanstr. Bu adan siciller, yresel alma
yapacak olanlar iin ilk ba vurulacak kaynak olma niteliindedir.
ncelediimiz sicil 1870-1873 yllarnda Girne er-i Mahkemesinde
grlen davalar kapsamaktadr.
Metnin transkribi yannda yer, kii, sicilde bulunan eyalar ve yerleim
isimlerini, indeks halinde vermeye altk. Sicilimizdeki konular snflandrarak bir
deerlendirme

yapmay

amladk.

Ancak

evirinin

fazla

zaman

almas,

deerlendirmeyi snrlandrmtr. Blgeye ve baz kaynaklara vakf olmamzn


msbet sonularnn yannda, sicilimizde baz yer ve kii isimlerini okumakda
glk ektik.
Bu almay almama vesile olan ve alma sresince her trl destei
esirgemeyen Hocam Doc. Dr. Habib Derzinevesiye, yine fikir ve yardmlarn
grdm Hocam Yrd. Doc. Dr. mer Yarar ve Belgin Bardaka, maddi ve manevi
yardmlarn esirgemeyen mdrm Gkhan engre, ve bu alma boyunca beni
destekleyen arkadalarm ve aileme teekkr bir bor bilirim.

mmiye TALAY
Girne 2004

VII

I. GR

A. Sicilin Tarihi ve Kapsam:


Girne er-i Mahkemesine ait olan sicilimiz, hicri 8 Ramazan 1288-8 Receb
1290 tarihleri arasnda Girne er-i Mahkemesinde tutulmu olan kaytlardan
olumaktadr. Sicilimizde en eski tarihli kayt 9 evval 1287 tarihlidir. Sicilde tarihi
sralar kronolojik olarak gitmemektedir.Bu sicilin asl; Milli Ariv ve Aratrma
Dairesinde bulunmaktadr.
Tez konumuz olan er-iyye Sicilinin tarihi Sultan Abdlazizin saltanat
(1861-1876) dnemi iindedir. Sicilimizin dnemindeki sadrazamlar; Mehmed Emin
Ali Paa, Mahmud Nedim Paa, Mithat Paa, Mehmet Rt Paa, Ahmed Esat Paa,
irvanizade Rt Paa, Hseyin Avni Paa, Ahmet Esat Paa, Mahmud Nedim
Paadr.1
ncelediimiz er-i sicilin ounluunu tereke kaytlar, mlk alm ve
satlar oluturmaktadr. Bunun yannda ilamlar, hccetler, anlamazlklara ve dier
konulara dair kaytlar vardr.
Sicilimiz sadece Girne blgesini kapsad iin, dava kaytlarda blgenin
genel yapsn yanstmaktadr. Mlk satlarnn ounluunu Aa ve su satlar
oluturmaktadr.
Sicilimizde adi cinai vb. sularla ilgili kaytlar yokdur. Yalnzca bir tereke
davasnda katliyetle lm bir kadndan bahsedilmektedir. Burdanda anlald gibi
bu tr davalarn olmadndan deil tanzimat sonras ve zellikle Nizamiye
Mahkemelerinin kuruluundan sonra er-i Mahkemelerin alan snrlandrlmtr.2

Enver Ziya Karal, Osmanl Tarihi, VII, 2.b., Ankara 1977, s.136
Daha Geni bilgi iin bak. Glnihal Bozkurt, Gayri Mslim Osmanl Vatandalarnn Hukuki
Durumu (1839-1914), Ankara 1996, s.112-117
2

Sicilimizi incelediimizde, mslim ve gayr mslim tebaa arasnda ve kendi


aralarnda al veri yaptklarn ak olarak grmekteyiz.
Davalar genellikle kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye
mahsus odada, grlrd. Ayrca sicilde de grld gibi Girne Kaymakamlda
meclis oluturulurdu; Girne kaymakaml dev meclisine mahsus odada. Bunun
yannda ahslarn evinde ahidlerin huzurunda (...Savann hnesinde akd olunan
meclis-i er-i lide.....karye-i mezbreli muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan
it klnan bir kta ehdetnme...) dava meclisi oluturulurdu.
Sicilimizde miras anlamazl ile ilgili bir davada eyhl-slam Ali
Efendinin grne bavurulduunu tesbit ettik. Bu da bize er-i mahkemelerin
izgisini gsterir. (S.28/No: 82)
er-i siciller bulunduklar blgenin idari sosyal ve ekonomik yaps hakknda
genel olarak bilgi verir. Sicilimizin yazld dnemde Girne er-i Mahkemesi kad
naibi tarafndan idare ediliyordu. Bu kadlar: Mehmed Emin Efendi, Mustafa Efendi
bin el-Hac mer, Nuh Efendi, Hafz Nuh Efendi ve Mevlana Ebu Bekir Efendidir.
Bu dnemde Kaza Kaymakam Kamil Bey, Mmeyiz Hasan Efendi,
Mahkeme Katibi Rstem Efendi, Dava Katibleri Bekir ve Selim Efendiler, Tahrirat
Katibi Hasan Efendi bin Emir Hseyin bin Hasan, Vukat Katibi Feyzi Efendi,
Mukayid Nazm Efendi, Mal Mdiri Ahmed Efendi, Devi Azas Haci Sava veled-i
Hristoli veled-i Cirgaci, dare Azas Atnas, dare Azas Osman Aa dr.

Sicildeki Kaytlarn Konularna Gre Tasnifi


KONULAR
YZDE
Aa Sat
81
Arsa Sat
9
Bae Sat
2
Arazi Sat
8
Tereke
90
Hibe
20
Boanma
1
Greve Atanma
1
Miras Davas
6
Su Sat
25
Dkkan Sat
3
Kayp Davas
1
Samanlk Sat
1
Hisse Sat
5
Alacak Davalar
7
Mirasdan
Fera
1
Etme
Miras
Kalan
3
Emlakn
Bor
Karl Satlmas
Vasi Tayini
2
Hane Sat
27
Ya
Deirmeni
1
Sat
Fidanlk Sat
1
Bor
Karl
18
Rehin
Verilen
Emlak
Ba Sat
1
Arazi Anlamazl
1
Nikahdan
Dolay
1
Alacak Davas
car
1

KAYIT

AYRINTILAR

Kayp olan eek


Ev, su, kuyu,aa vb.

(Dkkan, Aa, Ev,


Su,
Su
Kullanma
Hakk, Gazino, vb.)

KAYIT
Aa Sat
Arsa Sat
Arazi Sat
Tereke
2%
2%
8%

9% 6%

Hibe

27%
3%

2%

3%

7%
31%

Miras Davas
Su Sat
Hisse Sat
Alacak Davalar
Hane Sat
Bor Karl Rehin
Verilen Emlak

H. 1288-1290 (1871-1873) Tarihlerindeki Siyasi Olaylar:


XIX. yz yl lber Ortaylnn3 da dedii gibi Osmanl Devleti iin uzun ve
skntl bir yz yl olmutur. Daha yz yln banda i isyanlar km ve Osmanl
sultannn ldrlmesiyle sonulanmt. Bu olaylardan sonra tahta geen II. Mahmud
kendinden ncekilerden ders alarak kararl ve tedbirli davranarak ikdidarn
glendirme (Yenieri ocan kaldrd ve reforum hareketlerine hz verdi) yoluna
gitti. Bu arada bat devletleride bo durmuyordu. lk defa ark Meselesi bir
konferansda sorun olarak gndeme alnyor.4 Ardndan etnik unsurlarn isyanlar,
bunlar yetmezmi gibi Msr valisinin isyan, i sorunlar derken d sorun oluyor
ardndanda d mdahaleler.5 Ve Yunanistann bamszl Eyll 1829.
D basklar azaltmak ve batya yakn olmak iin Abdlmecidin saltanatnn
ilk zamanlarnda (1839) Tanzimat ilan ediliyor. Adalet eitlik prensibinden yola
kan bu ferman baty ve gayri mslim tebaay memnun etmiyor. 1856. Islahat
Ferman ad altnda batnn istei dorultusunda aznlklara verilen ayrcalklar
artrlyor. Ancak memnun olan kimse yok. .6
1956 ylnda Krm harbinden yorgun ve borlu kyoruz. te ve dta fikir
farkllklar artyor Osmanl Devletinin kn durdurmak, adalamak adna
aydnlarn abalar ve ardndan merutiyet haraketleri gelmektedir. Bu dnem
Abdlazizin saltanatnn son gnleridir.

lber Ortayl, mparatorluun En Uzun Yzyl, 3.b., Hil yay., stanbul 1995
Bayram Kodaman, ark Meselesi, Trk Yurdu, XVII, nr, 122, Ankara 1997, s. 22-32
5
Tuncer Baykara, II. Mahmudun slahatnda Temeller (1826-1839) , Ankara 1994, s.263-270
6
Daha geni bilgi iin bak. Glnihal Bozkurt, Gayrimslim Osmanl Vatandalarnn Hukuki
Durumu, ss. 42-46; Ufuk Glsoy, 1856 Islahat Fermanna Tepkiler ve Mara Olaylar, stanbul
1991, s. 443-458
4

II. DEERLENDRME

A-ER`YYE MAHKEMELER
Osmanl Devletinde yarg ve yrtme grevlerini, er` Mahkemeler ve
ayn zamanda er` Mahkemelerin verdii kararlar iin temyiz makam olan Dvn-
Hmyn yerine getirmekteydi. Bu grevlerin yrtlmesinde hukuki temel, er`
hukukun kayna7 olan Kur`n- Kerm, snnet, icma ve kyas olarak belirlenmi ve
Hanefi fkh esas alnmtr.8 er` Mahkeme, er` hukuk alanna giren btn ileri
takip eder, problemleri zer, verilen hkmlerin uygulanp uygulanmadn
denetler

ve

uygulanmasn

salard.

Ayrca

rfi

kanunlarn,

nizamlarn

denetlenmesinden ve uygulanmasndan da sorumlu idi. Kiilerin birbirleriyle olan


anlamalarnda ve devletle olan her trl mukvelelerinde onaylama ve
resmiletirme yetkisi de er` Mahkemede idi. Mlk satlarnn onaylanmas,
denen borlarn ibraz edilmesi, boanmalarn tasdik edilerek resmiletirilmesi,
vakfiyelerin dzenlenmesi ve tatbikinin salanmas, vasiyetlerin dzenlenmesi ve
yerine getirilmesi, her trl senet ve mukavelenin dzenlenmesi ve tescili, insanlarn
birbirleriyle olan mukavele ve anlamalar er` Mahkemede onaylanmakta ve
icras denetlenmekteydi. Bu gibi iler bugn noterlerin baktklar ilerdir. Yine er`
Mahkemenin hakimi durumunda olan kad, rfi kanunlarn ve hkmlerin
uygulanmasndan sorumludurlar. Bunun iin iltizamla ilgili anlama ve belgelerin
dzenlenmesi, uygulanmas ve vergilerin kanunlara uygun olarak tarh ve tahsilinin
salanmas gibi kiilerle devlet arasndaki iler de er` Mahkemede grlmekteydi.
Ayrca kad hkm olmadan ceza ve cerime verilmesi kesinlikle yasaklanmtr.

eri hukukun kaynaklar:Kuran, snnet, icma,ve kyastr. rfi hukuk : idare, ceza, anayasa,
mali hukuka dair baz meselelerde ve zel hukukla ilgili itihadi mevzularda, islam hukuku ulul-emr
denen halife veya padiaha, snrl yasama yetkisi tanmtr. Aslnda, slam hukukunun tl
(sonradan gelen) kaynaklar kullanlarak ve rf-det kideleri esas alnarak, ister zamann ulul-emri ve
isterse mtehit (din alimi) hukukular tarafndan ortaya konan hukuk hkmlerin tamamna ded
hukuku veya rf hukuk denmekdedir Ancak Osmanl hukuundaki kullanlyla, rfi hukuk tabiri,
slam hukukularnn kulland siyaset siyaset-i eriye kanun, yasa ve benzeri ifadelerle e
anlaml hale gelmi ve manas geniletilmitir. Osmanl hukuu nda rf hukuk deyince sadece det
hukuku deil,eri hkmlerin kanun tarznda tedvini de dahil olmak zere, ulul-emre tannan snrl
yasama yetkisierevesinde, mtehasss slam hukukularnn itihad ve fetvalarna da bavurularak
ortaya konan hukuk hkmler akla gelmelidir. Akgndz, Ahmed, Osmanl Kanunnmeleri ve
Hukuki Tahlilleri, stanbul, 1990, Fey Vakf Yaynlar,s. 49-51
8
. H. Uzunarl, Osmanl Devletinin lmiye Tekilat, s.183

er` Mahkemenin yetki alan; Kadnn kaz (er` Hukukun hayata


geirilmesi) yetkisini kulland yer anlamnda kullanlan Kaz (Kadlk) idi. Kaz
denilen bu idari blge; Osmanl Devletinin, memleket idaresindeki ana sistemini
oluturmutur. Padiah ve Divn- Hmyn bu sistem yoluyla memleketi kendisine
balamakta, kanunlar ve buyruklarn kadlklar eliyle uygulamaktayd. 9
Mahkemenin verdii hkmler hem er` kanunlara ve hem de rfi
kanunlara uygun olmak zorundayd. Zaten rfi kanunlar, maliye, topraklarn tasnifi
ve bunlarn kullanlmasyla ilgili konularda, er` hkmlere ters dmemek artyla,
gnn gerektirdii dzenlemelerin yapld kanunlardr. er` Mahkeme; Mlk olan
arazilerin, evlerin, bahelerin dkkanlarn ve ev ile birlikte evresindeki tamamlayc
unsurlarn meydana getirdii menzil tabir edilen meskenlerin alm-satm, hibesi,
vereseye intikal etmesi gibi her trl mlkiyet davalarnda dorudan er hkmlere
gre karar vermekteydi. Yine vakf haline getirilen topraklarda da er` hkmler
birinci derecede hkm kayna idi. Ancak Kad, mr topraklarla ilgili meselelerde
er` hkmlerin yan sra rf Kanunlara da uymak zorunda idi. eriata uygun olsa
bile rf kanunlara aykr olarak verilen kararlar hkmsz saylabilmekteydi.
Kaz snrlar ierisinde, Suba, Sancakbeyi, Beylerbeyi, ve dier askeri-idari
yetkililer ve makamlar kadnn verdii kararlara karamazlard. Bu saydmz
grevliler mahkemenin kararlarn yalnz uygulamakla grevlendirilmilerdi. Bu
grevlilerin kad hkm olmadan ceza ve cerime vermesi kesinlikle yasaklanmt.
Kad, askeri makam ve grevlilerin kendi yetkisi dahilindeki bir ie karmas
durumunda, bunlar dorudan doruya merkeze ikayet edebilirdi.
er` Mahkemenin verdii kararlar, ilgililer tarafndan Dvn- Hmyuna
gtrlmek suretiyle bozulabilirdi. Mahkemeler iin Dvn tek temyiz mercii olarak
grlmektedir. Temyiz iin Dvn- Hmayna gtrlen davalar, Padiahn
hkmyle ayn kadya geri havale olunabilir, baka bir kad davann grlmesi iin

9
Mehmet Ali Durmu, Hicri 1120-1121 Tarihli Lefkoann 7 Numaral er`iyye Sicili, E.
S.B.E., Baslmam Yksek Lisans Tezi, zmir 1997, S. 7

grevlendirilebilir veya davaya dorudan doruya Dvn- Hmayunda baklarak


kesin hkme balanrd.
er` hukuk ferdi hayat ve toplum hayatyla ilgili btn konularda geerli
olduu iin, er` Mahkemelerin grev alan da gnmzdeki mahkemelere oranla
ok geniti. Mslmanlar hem ferdi hem de toplumsal hayatlarnda eriata tbi
idiler. Osmanl tebaasndan olan gayri mslimler ise zel hayatlarnda kendi dinlerine
ve mezheplerine kar sorumlu, birbirleriyle olan ilikilerde ve Mslmanlar ile olan
ilikilerinde

er` hukuka

kar sorumlu idiler. Gayri mslimlerin kendi

aralarndameydana gelen her trl hukuki anlamazlklara da er` mahkeme


bakmaktayd.
Osmanl tebaasndan olmayan gayri mslimler de, Osmanl tebaasndan olan
Mslman ve zimmiler ile aralarnda bir i ve anlamazlk olduu zaman er`
Mahkemeye bavurabildikleri gibi, kendi aralarndaki ihtilaflar halletmek iin de
er` Mahkemeye bavurabilmekteydiler. Bu ihtilaflar yine yabanclar arasnda tekil
edilen hakem heyetleri araclyla grlmekte ve bu hakemlerin kararlar kad
tarafndan sicil defterine kaydedilmekteydi.
er` Mahkemeye herhangi bir sebeple bavuran kimseler, kendilerini
mahkemede temsil etmeleri iin vekil grevlendirebilmekteydiler. Osmanl
Devletindeki er` Mahkemelerin genel olarak tabi olduklar Hanefi mezhebine gre
veklet; caiz ve bilinen bir tasarruf hakknda, bir kimsenin kendisinin yerine bir
bakasn yetkili tayin etmesidir. Vekalet; mal ve mlkn tasarrufu ve korunmas, gibi
mali konularda geerli olduu gibi bir insann namusunun, ifetinin korunmas, aile
hayatyla ilgili kararlarn verilmesi gibi konularda da geerli saylmtr. .
er` Mahkemelerde er`iyye Sicilleri sakk- er` denilen bir usule gre
yazlmlardr. Bu usuln kendidine zg baz kurallar vardr. Sicilimiz
incelenildiinde birbirine benzer davalarn ayn usl zere yazld grlmektedir.
er` Mahkemenin banda kad bulunmaktayd. Kadlarn emri altndaki
memurlar ise Naip, Ktip, Kassamlar, Muhzrlar ve Mahkeme tercmanlardr.

1. MUHTEVA BAKIMINDAN ER- SCLLER


Siyasi tarihin yan sra askeri, kltrel sosyal ve iktisadi yap hakknda ok
kymetli bilgiler ihtiva eden eriyye Sicilleri, tarih aratrmalarnda birinci elden
kaynak olma vasfna haizdirler. nk eriyye Sicillerinden ait olduklar yerlerde
yayan halkn; gnlk hayatn, giyecek ve yiyecek fiyatlarn, kullandklar
eyalarn, arlarn, evlerini, camiilerini, eitli messeselerini, mahalle ve kyleri,
rf ve adetlerini, o zamanki hukuk ve tatbikatn, vakflarn, hayat artlarn,
dedikleri vergileri, devlet grevlileri ile olan mnasebetlerini ve benzeri konularda
durumlarn gsteren ok deerli bilgiler elde etmemiz mmkndr.10
eriyye icilleri kadlarn tutduu zabtlar olup, bunlara ksaca Defter ad
verilmekteydi. Mahkemeye intikal eden her trl yaz, belirli bir disiplin ierisinde
mukayyid tarafndan bu defterlere kaydedilirdi.
Osmanllarda olduu gibi, ortaada Yakn arkn btn Mslman-Trk
devletlerinde, merkezi idare tarafndan tayin edilen kadlarn hususi arivleri olduu
ve mahkemede cereyan eden btn iler hakknda karar suretlerini bu deftere
kaydetdikleri malumdur.11 Bir kadnn bu defteri kaybetmesi veya tahrifi cezay
gerekdiren bir durumdur. Bu defterlerin ve evrak klliyatnn saklanmas srf tefti ve
ilgililerin durumunu belirlemenin de tesinde; greve yeni gelen kadya devri iin
gereklidir. Tayin edilen yeni kad selefinin evrak torbasn ister ve iki emin atayarak
onlarn nlerinde gzden geirir.12 Bu defterlere nelerin kaydedildiini genel olarak
iki balk altnda toplayabiliriz.

10

brahim Ylmazelik, eriyye Sicillerinin Bir Merkezde Toplanmas zerine Baz Mlahazalar,
I. Milli Ariv ras (Tebliler-Tartmalar) Ankara 1998, s.160
11
A.g.e., s.161
12
Ali Osman nar, Osmanl mparatorluunda Tanzimattan Sonra Kurulan Tara Arivleri , I.
Milli Ariv ras (Tebliler-Tartmalar), Ankara 1998, s. 259

10

I.

Hkmet ve devlet adamlar tarafndan kadla gnderilen vesikalar:


hkm, ferman13, berat, buyruld, mrasele, mektup...vb.

II.

Kad tarafndan tanzim edilip sicile yazlan belgeler: ilm, hccet,


ahidnameler...vb.

Birinci blmde bulunabilecek vesikalar unlardr:


a) Sefere Ait Emirler: Sefere katlacak Yenieri, Sipahi, Tmarl ve
gnlllerin mikdar. Ne zaman, nereye ve kimin komutasnda
gideceklerine dair direktifler.
b) Vergiler: Halkdan toplanlacak teklif-i divaniye, tekalif-i rfiye ve
teklif-i akkann mikdar. Avarzhane defteri, kimin toplayaca ve
nasl toplanacana dair fermanlar.
c) Sefer iin halktan toplanan Nzl ve Sursat zahiresi, aynen
veremiyeceklerse, bedel ve aflarna dair fermanlar.
d) Savan gidiat halkn bu esnada yapaca dua, ve bununla ilgili
emirler.
e) ehir ilerini idare eden Sancak Beyi, Muhassl, Alaybeyi,
Mtesellim, Kad, Naib, Mfti, Ayan, Yenieri Serdar, Kethda,
Dizdar, Nakibl-eraf kaymakam...vb. gibi memurlarn tayin, azil,
nakil, tecziye ve mallarnn zabtna dair muhtelif cins evrak.
f) Halk snflar, airetler, zimmilere dair emirler
g) ehir idaresi ve idari deiikliklere, inzibat temini iin alnacak
tedbirlere dair direktif ve talimatlar. Memleket apnda yaplmas
arzu edilen yenilik hareketlerine dair emirler, halka yaplmamas
hususunda gnderilen adaletnameler,
h) Esnaflara, ehirde yaplan mallara ve evrede yetien rnlere,
fiyatlarna dair hkmler.
13

II. Selimin 980/1572 tarihli Kbrs ceziresi ile ilgili fermannn son ksmnda er-i sicile kayt
yaplmasna dair ak bir direktif vardr: Buyurdum ki, hkm-i erif-i vcibl-ittibm vsl
buldukda cezre-i mezbreyi temmen tahrr eyledkde reynn vergsi tayn olundun rey
tenbh ve ilm edp bu hkm-i erifimin bir sretini vilyet-i mezbre defteri zahrna ve bir sretini
sicill-i mahfza kayd etdresin ki min-bad mazmn- hmyne amel olunup emrime muhlif
reydan kimesne ziyde nesne taleb eylemeye; Ahmed Akgndz, Osmanl Kanunnameleri,
stanbul 1990, s. 638

11

i) Sancak dahilinde vukua gelen hastalk, sel baskn, ekirge, kuraklk,


yangn gibi olaylara dair fermanlar.
j) Ulak, mbair ve sancakdan geen vazifeli memurlara dair yazl
vesikalar.
k) len idareci, asker ve ayanlarn muhalefatlarnn zabtna, tedib,
srgn, ve lm cezalarna dair hkmler.
l) Sancak mukaatalarnn tevcih beratlar.

kinci Blmde Genel Olarak Bulunan Konular:


a) Asker

kaaklar ve

teklifleri vermeyenlerin

durumalar.

Tekliflerin sancan mahalle, ky ve kazalarna tevziini gsterir


avarzhane defterleri.
b) Devlet

kanun

ve

nizamlarna

aykr

hareket

edenlerin

durumalar, bunlar hakknda dzenlenen ilm ve hccetler.


Katilere, miras ve boanmalara dair fetvalar. Alacakl, borlu
davalar, ahidler, isim ve nvanlar.
c) ehirde alnacak idari ve inzibati tedbirlere dair ehir ileri
gelenlerinin yaptklar anlamalar, bunlara aykr hareket
etdiklerinde vereceklei tanzimata dair, teretip edilen hccetler.
d) ehir ve esnaf idare edecek amirlerin tayini, esnaf arasnda
yaplan anlamalarn tescili, Esnaf kanun ve geleneklerine riayet
etmiyenlere verilen cezalar.
e) len devlet memurlarnn muhallefat ve tereke defterleri.
f) ehirde lenlerin miras ve mirasnn tevziini gsteren tereke
defteri. Yetimler ve bunlara tayin edilen vasi ve nafakaya dair
hccetler.
g) Vakf messeseleri, bunlara ait vakfiyeler; bunlarn yllk
hesaplar, vakf binalarn tamirlerine dair keif defterleri. Vakf
messeselerine tayin edilen kimselere ait durumalar.

12

h) ehirde yaplan eya, evrede yetitirilen rnlere kad


tarafndan verilen fiyatlar gsteren narh defterleri.
i) evrede zuhur eden arazi, r ve vergi ihtilaflarna ilam ve
hccetler.
j) Soygunculuk, ahlakszlk ve ekiyala dair ilam ve hccetler.
Bunlardan baka, ehire gelip gidenlere, doal ve tabi afetlere
dair eitli konulara ait defterlerin genellikle i kapaklarna
yazlm notlar vardr.
eriyye sicillerinin nerelerde muhafaza edildikleri konusunda henz kesin bir
bilgiye sahip deiliz. Ancak byk ihtimalle bunlar kad konaklarnda muhafaza
edilmekdeydiler. Osmanl kentlerinde antsal bir resmi mahkeme binas olmadndan
genellikle kad kendi evini mahkeme olarak kullanrd. Ahali davay takip edebilmek
iin serbeste girip kdndan bu bina hususi mesken niteliini de kaybederek
mahkeme binas niteliini kazanrd. 1892 ylnda kurulmu olan ve sadece stanbul
ile evresindeki mahkemelere ait sicilleri ihtiva eden eriyye Sicilleri Arivi
dnda, kaza ve vilayet sicilleri iin hususi bir ariv kurulduuna rastlanmamtr.
Cumhuriyet kuruldukdan sonra eriyye sicilleri, Adliye Vekletinin emri altnda
vilyet ve kaza merkezlerindeki mahkeme anbarlarnda toplandlar. Sonuta uzun
sre Adliye anbarlarnda saklandkdan sonra salam kalanlar;

14

Maarif Vekletinin

emriyle 1941 senesinde illerde mzelere konulmu daha sonrada bu siciller


Ankaradaki Milli Ktphanede toplanmtr. 15

15

Ali Osman nar, a.g.m., s.259-260; Cumhuriyet idaresinden sonra milli snrlar ierisinde kalan
kad sicilleri Milli Eitim Bakanlna (Maarif Vekleti) devrolunmu, bunlarn bir ksm Ankara
Etnorafya mzesinde, bir ksm Topkap Saray mzesinde toplanm ve bazlarda mahallinde
muhafaza olunmutur..., Mithat Sertolu, Osmanl Tarih Lgat, 2.b., stanbul 1986, s.324

13

2. ER MAHKEMELERN TARHES
er-i Mahkemelerin tarihesini islamn ilk yayld ylllara kadar
gtrebiliriz. Hazret-i Muhammed, kadlk vazifesini bizzat ifa buyurmular,
sahabeleri yannda olduu halde bizzat nsn ikyetlerini dinlemi, aralarndaki
husumetleri hal ve fasl etmeye almtr.16
Hazret-i Peygamberin vefatndan sonra gerek drt halife, gerekse Emevi ve Abbasi
halifeleri, ruhani reis sfatyla kazaya mteallik ilerde byk bir titizlik gstermiler
ve bu hususu asl bir vazife telakki etmilerdir.
Mslmanln Arap Yarmadasndan sonra Suriyeye, Iraka, Msra, rana ve
dier geni lkelere yaylmasn takip eden yllarda artk idari, mal, iktisadi, ticari,
asker ve siyasi bir takm yeni ilerde ortaya km bulunuyordu. Bu sebepledir ki,
Hazret-i Muhammed ve Halife Ebubekir zamanlarnda taraya gnderilen valilerin
ayn zamanda kadlk vazifesiyle de mkellef tutuluyorlard. Hazret-i merden
itibaren kaza tevcihi manasna gelen Taklid-i Kaza usul ihdas edilerek bu suretle
her tarafa mstakil kadlar tayin edildi.17
Emeviler ve Abbasiler zamannda eriyye mahkemelerine verilen ehemmiyet
bir kat daha artmtr. Hususiyetle Abbasiler devrinde, idar, mal, iktisadi, asker
vesair ileri grmek ve devlete gereken kararlar almak maksadyle Badatta
kurulan muhtelif divanlar arasnda Mezalim-i Divaniyye adliye byk bir
mahkemenin mevcudiyeti ve halifelerin bizzat bu divanda reislik yapt
bilinmektedir.18
Abbasi halifesi Harun Reid ilk defa Badat kads mehur mam Ebu Yusufa
Kady'l-kuzat nvann vermekle bu zat, kaza tekiltnn bana getirmitir. Daha
sonrada her tarafa ehliyetli kadlar tayin edilmi ve artk mescitlerden kurtarlan

16

Halit Ongan, Ankarann (1 Numaral) eriye Sicili, Ankara 1958, s.XXI-XXII, Doutan
Gnmze Byk slam Tarihi, I, stanbul 1992, s.366-370
17
Ongan, a.g.e., s. XXII
18
A.g.e., s. xx

14

eriyye mahkemeleri, bu maksat iin hazrlanm olan resmi binalara intikal etmi ve
daha tekilatl, daha gsterili birer messese haline getirilmitir.
Abbasilerden
Karahanllara,

sonra

Seluklulara

ayn

tekilatn,

ve

Memlklere

Samanoullarna,
ve

dier

Gaznelilere19,

hkmetlere

getii

grlmektedir. Tarih yapraklar kartrlrsa bu devletlerin, er Mahkemeler


konusunda nasl bir titizlik gsterdiklerine dair bir ok misaller bulmak kabildir. Bu
cmleden olmak zere I. Gyasddin Keyhsrevin byk divanda, reis sfatyla
gnn muayyen zamanlarnda, yannda kad ve mft hazr olduu halde dava
dinlediini, bu usuln, Alaeddin Keykubadn vefatna kadar devam ettiini tarihi
kaynaklardan reniyoruz.
Osmanl Devleti, Anadolu Seluklu devletinin bir devam olmakla birlikde
idari hayatda gsterdii tekilat yapsn, sosyal hayatda da kendinden nceki Trkslam devletlerinin izlerini tamaktadr.
Kaynaklar, Osman Gazinin daha i bana geer gemez hkmet ilerini
meraya braktn, bu arada cins ve mezhep fark gzetmeksizin btn tebaann
haklarn korumak maksadyla er Mahkemelere ehemmiyet verdiini ve her tarafa
adil kadlar tayin ederek bunlarn serbeste vazife grebilmelerini saladn yazar.20
Birinci Murat zamannda orduya ait er-i ilerin yolunda gitmesi iin bir
Kazaskerlik ihdas edildii bilinmektedir. Bundan baka o tarihlerde Hcce-i
eriyyelerden fazla para istemek suretiyle baz kad ve naiplerin halk ezdikleri
grlmekte, bu gibilerin derhal cezalandrldn, alnacak har ve resimlerin hadleri
tespit edilerek kaza ilerinin yeni bir nizama balandn vesikalardan reniyoruz.
Fatih Sultan Mehmedin, her sahada olduu gibi kaza ve er Mahkemeler
zerinde de gsredii titizlik cidden dikkat ekicidir. Nitekim Kazaskerlik
makamnn, biri Rumeliye dieri Anadoluya mahsus olmak zere ikiye ayrlmas ve
19

Gaznelilerde yarg ilerini kadlar yrtmekdeydi. Her ehirde bir kad ve eyaletde bir (KadlKudat) veya (Ba Kad) bulunurdu...Kadnn devlet idaresinde zel bir nemi vard...Bu sebeple
kadlarn cretleri yksekdi...Gaznelilerde (Mezalim Divan) na bizzat hkmdarlarda gelirlerdi.
Doutan Gnmze Byk slam Tarihi, VI, stanbul 1992, s.295
20
.H. Uzunarl, Osmanl Tarihi, I, 6.b., Ankara 1994, s. 127

15

bilumum kadlarn bu iki merciye balanmas kanunnamelerde kadlara ait rtbe ve


dercelerin ve ayn zamanda kullanlacak elkabn tesbiti21 gibi yenilikler, bu
hkmdarn adalet konusu zerinde ciddiyetle durduunu teyid eder.
Sultan Mehmed, kadlarn yetitirilmeleri konusunda medreseler atrm, her
nevi ilimler arasnda bilhassa Suknn ve Fkhn okutulmasnda byk gayretler sarf
etimitir. Bu arada kadlar hibir tesir altnda kalmadan, serbeste hkm verebilcek
kabiliyette yetimeleri, tayinlerinde doruluk, bilgi, gzel ahlak... gibi gerekli
vasflarn aranmas n plana alnmtr. Hatta bu devirde her iki kazaskerle, stanbul,
Edirne, Bursa gibi byk ehir kadlarnn tedrisde ehliyet kazanm bilginlerinden
seilmesi ve bunlarn azledilmemeleri hususlarnnda daha o devirlerde salam
esaslara balanmalar gerek Sultan Mehmedin gerekse Osmanlnn er
Mahkemelere verdii ehemmiyeti gsteren en gzel delillerdir.22
Bundan sonra ve Osmanlnn ykselme devirlerinde, ayn titizlik devam etmi,
ancak gerileme dneminde her sahada olduu gibi adli ilerin de giderek bozulmaya
balad gze arpar. Bilhassa 1699 yln takip eden gerileme devirlerinde orduya ve
mlki idareye yerlemi bulunan ,irtikap ve irtia, ilmiyeye de sirayet etmi, kadlk,
bir meta gibi alnp satlmaya balanmt. Artk er Mahkemelerin balarna
itihatlarnda serbest, adil, bilgili kimseler getirilmiyordu. Byle bir mevkiiyi para ile
elde eden bir kad, verdii parann birka mislini karma yoluna gidiyordu. Nitekim,
bir yere tayin edilipte vazifeye balayan bir kadnn, resm-i ksmete karmamak ve
verese arasndaki gizli mal taksimine mani olmak maksadyle arasra mezarlklar
dolaarak habersiz gmlenlerin bulunup bulunmadn tefti ettiine dair bu ve
buna benzer anlatlan hikayeler, bu devirlerin gln hatralardr.23
Osmanl Devletinin on dokuzuncu yzyldan itibaren giritii eitli yenilik ve
slahat hareketleri ile ald neticeler malumdur. Bu arada Adliye sahasnda da pek

21

.H.Uzunarl, Osmanl Devletinin Merkez ve Bahriye Tekilat, 3. b., Ankara 1988, s.228-241
Ongan, a.g.e., s.XXV
23
Ongan, a.g.e., s.xxv-xxv
22

16

ok hamleler yaplm, neredilen bir takm kanunnamelerle adalet ileri yeni bir
takm nizamlara balanm, bu hususta olduka nemli mesafeler alnmtr.24
II. Mahmut, Yenieri ocan kaldrdktan sonra, er Mahkemelerin
almalarn verimli klmak ve teden beri mevcut yolsuzluklara son vermek iin
1837 tarihinde Meclis-i Vl-y Ahkm- Adliye ve ra-y Bb- l adnda iki
encmen kurmu, bundan bir sene sonra da biri kazaskerlere kadlara ve naiplere,
dieri devlet memurlarna mahsus olmak zere iki ceza kanunu neretmiti.
Bunlardan Tark- lmiyeye dair Kanunname-i Humyn adndaki birinci ceza
kanunu, sadece kad ve naiplerin suistimallerini nlemeyi hedefliyordu.
Tanzimat devrinde neredilen, 3 Mays 1840 ve 14 Temmuz 1851 tarihli iki ceza
kanununda o zamana kadar meri olan cezalarn tatbikna cevaz verilmekle beraber
Ksas n lzumu zerinde durulmu 3-79 a kadar deynek ve prangabentlik gibi yeni
hkmler konulmutur. 5 Mays 1855 tarihinde neredilen eriyye Mahkemeleri
Nizamnamesinde, biri bu mahkemelerin vazife ve salhiyetlerine dieri de alnacak
harlara dair iki mhim nokta zerinde durlmu, 1856 ylnda kad yetitirilmek
maksadyla bir de Mekteb-i Nvvab almtr. Bundan sonra 19 Austos 1858
tarihinde bir de ceza kanunu neredilmitir.
1859 da ilk Ticaret mahkemesi ve 1868 tarihindede Nizamiye Mahkemelerinin
kurulamsna bir balang ve ayn zamanda bu mahkemelere bir merci olmak zere
Divan- Ahkam- Adliye tahsis edildi. Bu sonuncu messese, din hukukuna taaluk
eden davalar hari, dier davalara ait btn kararlar tetkika salhiyetli Temyiz
Mahkemesi demekti. Ancak, din hukukuna taaluk eden meselelerin hali, mslman
teba iin er Mahkemelere, dierleri iinde bunlarn seecekleri kendi hakimlerine
braklmt. eriyye mahkemelerini temyiz mercii ise daha evvel yani, 1857 de tekil
edilen ve 1872 de yeniden ele alnarak daha mkemmel bir hale getirililen Meclis-i
Tetkikat- eriyye ile Fetvahane ye mnhasr kalmt.

24

Daha geni bilgi iin bak. Glnihal Bozkurt, Bat Hukukunun Trkiyede Benimsenmesi, Ankara
1996

17

Divan- Ahkam- Adliyenin tesisinde bir mddet sonra Osmanldaki


mahkemeler, biri er-i dieri Nizami olmak zere eklen ikiye ayrlmt. Fakat bu
defa da her iki mahkemenin vazife ve salahiyetleri iyice ayrd edilmedii iindir ki
adli muameler biri birine karyor, Tefrik-i Kuva hususunda teretdtlere
dlyordu. te bu ihtiyalardr Mecellenin hazrlanmasna neden oldu.
1876 Kanun-u Esasisi, hakimlere azledilememezlik hakkn vermiti. 1879
Divan- Ahkm- Adliye riyaseti ilk defa Adliye Nezaretine evrilerek bilmum
Nizamiye mahkemeleri bu nezarete baland. stanbulda bir de Hukuk okulu ald.
30 Ekim 1914te neredilen Usul-i Muhkemt- eriyye Kararnamesi, artk
er meselelerin mahiyetini esasl bir ekilde tespit etmi, bunun dnda kalan
konular, tamamiyle Nizamiye mahkemelerine brakmtr.
Osmanl idaresinin son zamanlarnda ve 1916 ylnda mevcut kanunlardan
bazlarn tadil ve slah etmek, bilhassa mecellenin harite braktu aile ve miras
konularn yeni bir esasa balamak maksadyla Tadil-i kavanin komisyonunun
kurulduunu, bu arada bir de Medeni kanun komisyonunun mevcudiyetini gryoruz.
Fakat, bu husustaki almalarn msbet netice vermediini syleyebiliriz. Zira,
evvelki hamlelerde olduu gibi bu komisyonlarn almalarnda da hareket noktas
yine ahkm- eriyye yani slam hukuku olmutur.
Cumhuriyetin ilan ile birlikte bir ok alanda olduu gibi adli alandada cesurca
yenilikler yaplm, 8 Nisan 1924 tarihli kanunla er Mahkemeler tamamen
kaldrlarak vazifeleri Asliye hukuk mahkemelerine devredilmi ve bu suretle
Trkiyede Kadlk ve Naiplik nvanlar tarihe karmtr.25

25

Ongan, a.g.e., ss. XXIV-XXXI

18

B. OSMANLI DNEMNDE KIBRIS MAHKEMELER

Osmanl Devleti fetihten itibaren zamanla ortaya kan bir takm zaruriyetler
karsnda Kbrsn idaresi iin deiik ynetim ekilleri bulmu ve uygulamaya
koymutur. Fetihle birlikde Kbrs ayr bir beylerbeylik yaplp, 9 ekim 1571de
Anadoludan Alaiye, Karamandan -il, Zlkadirden Sis ve Halepten Tarsus
sancaklar buraya baland.
Lefkoa, Beylerbeyliin Paa Sanca, Mausa, Girne ve Baf26 kazalar ise sancaa
evrilerek toplam 8 sancaktan oluan Kbrs Beylerbeylii oluturuldu. 1670 den
sonra Kaptan Paann uhdesinde olan Cezair-i Bahr-i Sefid Beylerbeyliine bir
sancak (paalk) olarak baland. 1703 ylnda ada Veziriazama hass olarak verildi.
Bundan onra adann ynetimi, Veziriazamdan iltizam yoluyla satn alan muhassllar
tarafndan gerekletirilecekdir. Bu ekilde balayan muhassllk idaresi 1745-1748
yllar arasnda bir vezirin ynettii bamsz bir valilik dnemi hari, 1785 ylna,
hatta Tanzimata kadar devam etmitir.
1785 ylndan sonra Kbrs her ne kadar bir eyalet statsnde gzkse de mstakil bir
vali tarafndan deil, fakat aa yukar ayn yetkilere sahip ve genel idare ynnden
Cezair-i Bahr-i Sefid Beylerbeyliini uhdesinde bulundurmakda olan Kaptan Paaya
ve mali ve sair konularda ise Divan- Hmayuna kar sorumlu Muhassl tarafndan
ynetilecekdir. 1785 ncesinde Kbrs muhassllk gelirlerini Veziriazam alrken bu
tarihden sonra ihtiyaca gre ya orduya ya da merkezi hazineye gnderilecekti.
Osmanl Devleti, Kbrs adasn ele geirdikden sonra, adada idari, mali alanlarda
olduu gibi hukuk alannda da dzenlemeler yapmtr.

26

On sekizinci yzyln ikinci yardndan sonra Baf Girne, Lefkoa


olarak gemekdedir. Kazalara bazen nahiye denildiinide biliyoruz.
67-68; Kbrs idari olarak an alt kazaya ayrlmt. Bu kazalar:
nahiyeleri), Mesarya, Mausa, Karpaz, Baf, Hrisofi, Kukla, Evdim,
Girne, Lefke, Omorfa, Pendayadr. evikel, a.g.e., s. 67

ve Mausa belgelerde hep kaza


Nuri evikel, Kbrs Eyaleti,s.
Lefkoa (Da ve Deirmenlik
Tuzla, Limasol, Piskobi, Gilan,

19

Kbrs Cezresi Kanunnmesi, 980/1572 tarihinde hazrlanm27ve adli ileri


yrtmesi iin adaya kad ve mft atamtr.

Adl dzen asndan merkezde, yani Lefkoada hukuki gr bildirme


makamnda bulunan mft, er-i ve rfi hukuku tatbik etmekle ykml bakad
(Molla) vard. Kazalarda kad bazende naibleri grev yapard. Kadlar grevlerini
para karl naiblere devredebilirlerdi. Hatta bazen Lefkoa nibliini byk
mollalardan alan kimseler de bu grevi nc bir ahsa devredebilmekdeydi. Bu
grevi vekleten veya iltizamen ele geiren nib, toplad gelirin bir ksmn
stanbuldaki veya Kbrstaki patronuna gnderirdi.28
Kbrsa ilk tayin olunan kad Mevlana Ahmed Kamil Efendidir. Bundan hemen
sonra Kbrsa kad olarak kimin geldii bilinmemekle birlikde 30 Nisan 1578de
Mevlana Aladdinn atandn biliyoruz. Tayinlerde yevmi ka ake ile atand da
bildirildi. Kbrsn Tuzla kazas kadlna yevmi 30 ake ile Mevlana Musa Efendi
tayin edilmitir. Musa Efendinin grev sresi 12 Eyll 1607 tarihinde sona ermi ve
yerine yevmi 130 ake ile Sofizde Mustafa Efendi atanmtr.11 Eyll 1607 tarihinde
Piskobi kazas kadlna yevmi 80 ake ve 5 kevkiyetle Mevlana Ahmed Efendi
tayin edilmitir.29

27

Akgndz, a.g.e. , s. 636-639


Nuri evikel, Kbrs Eyaleti, s. 68-69
29
Dndar, Receb, Kbrs Beylerbeylii, (1570-1670) s.136
28

20

1570-1670 yllar arasnda Kbrsta Grev Yapm olan Kadlarn Listesi: 30

Ad

30

Grev

GrevliGrld

Yeri

Tarih

Ahmed Kamil Efendi

Lefkoa

Austos 1570

K..Y.K.,, s.XXXIII

Aladdin

Piskobi

30 Nisan 1578

BOA.MD:34,s.205 Hkm129

brahim

Magosa

4 Ekim 1579

BOA.MD:40,s.58 Hkm129

brahim

Lefkoa

10 Ekim 1581

BOA.MD:46,s.239Hkm 529

Ahmed

Baf

Temmuz 1594

KS.Defter I, s. 137

Ali Efendi

Piskobi

Temmuz 1594

KS.Defter I, s. 226

Mevlana Musall Efendi

Baf

Austos 1594

KS.Defter I, s. 269

Muslihiddin Efendi

Mesosye

Mays 1594

KS.Defter I, s. 237

Mehmed Efendi

Piskobi

Mays 1594

KS.Defter I, s. 237

Mevlana Ahmed

Karpas

Temmuz 1594

KS.Defter I, s. 238

emseddin Muhammed

Lefkoa

Kasm 1606

K..Y.K., s. XXXIII

Muhammed Sadk

Lefkoa

Kasm 1606

K..Y.K., s. XXXIII

Mevlana Musa Efendi

Tuzla

12 Eyll 1607

KS. Defter II, s. 17

Sufizade Mustafa Efendi

Tuzla

12 Eyll 1607

KS. Defter II, s. 17

Mevlana Ahmed Efendi

Piskobi

11 Eyll 1607

KS. Defter II, s.86

Mevlana Resul

Hrisofu

KS. Defter II, s.18

Ahmed Efendi

Magosa

KS. Defter I, s. 274

Veli Efendi

Omorfa

KS. Defter II, s. 69

Mevlana Mustafa Efendi

Lefkoa

BOA. MAD. 8428. s. 362

Mevlana Ahmed Efendi

Evdim

ubat 1634

KS. Defter IV. s. 4,36

Halil

Kukla

Temmuz 1635

KS. Defter IV. s. 111

Mevlana Mustafa Efendi

Mesarya

ubat 1636

KS. Defter IV. s.215

Ali Efendi

Magosa

ubat 1636

KS. Defter IV. s.215

Abdlhadi Efendi

Tuzla

31 Mays 1636

KS. Defter IV. s.154

Ali

Lefkoa

Eyll 1636 (lm Tarihi) KS. Defter IV. s.166

Emini Muhammed Efendi

Lefkoa

Autos 1641

K..Y.K., s. XXXIII

Mustafazade Muhammed EfendiLefkoa

1642-1644

K..Y.K., s. XXXIII

Abdnnebi Efendi

1644-1645

K..Y.K., s. XXXIII

Lefkoa

Kaynak

Receb Dndar, Kbrs Beylerbeylii, s.138

21

Tavil Hasan Efendi

Lefkoa

1645-1648

K..Y.K., s. XXXIII

Akal Bekirzade Mustafa

Lefkoa

Nisan 1652

K..Y.K., s. XXXIII

Mustafa

Lefkoa

7 Mays 1652

BOA. MAD. 2737. s. 98

Mevlana Mustafa

Lefkoa

Mustafa Efendi

Lefkoa

Mevlana Ali

Lefkoa

BOA. MAD. 8428,s. 364


1668-1670

K..Y.K., s. XXXIII
BOA. MAD., 6268/Ek1/1

1831 de Lefkoa Kads aslen Trabzonlu olan Hayl Mustafa bin el-Hc
brahim Efendidir.31
1119 ylnda Lefkoa Kads eyhzade Mustafa Efendidir. 5 Rebiyl-evvel
1121 ylnda Kbrs Kadlna Bosnavi brahim Efendi atanmtr. 11 Zilkade 1121
tarihinde Sofya Kads Abdlmecidzade Es-Seyid Ahmed Efendi Lefkoa kadl ile
birlikde Girne, Meserya, Karpaz, Gilan ve Evdim kazalar kadlna getirildii
bilinmekdedir
1198 ylnda Lefkoa kads Numan Paazade Mehmed Sadullah Efendidir.
1200 ylnda ise kad Es-seyyid Yahya Azizdir.32
1908 ylnda Lefkoa-Girne kads Numan Efendi, Mausa-Larnaka kads
Hac Hafz Ziai Efendi ve Limasol-Baf kads da Es-seyid Abdurrahman Niyazi
Efendidir.33

31

Osmanl daresinde Kbrs, Ankara 2000, s. XXV


evikel, a.g.e., s. 339
33
T. H. Hatton Rchards, Cyprus Cvl Lst (1908), Nicosia 1908, s. 164
32

22

1. OSMANLI DARESNIN SONUNA DORU KIBRISTAK MAHKEMELER

Tanzimattan nceki yllarda bakentteki en yksek yarglk grevini


kazasker yapmakta idi. Kazasker, askerler ve siviller arasndaki anlamazlklarn
halledilmesi iin Kadlar tayin ederdi. Bakentte iki ayr adli divan bulunuyordu.
Birincisine dorudan doruya Padiah bakanlk ediyordu ve ad Divan- Hmayun34
idi. kincisi kindi Divan olup Sadrazamn bakanlnda idi. ok nemli meseleler
veya istinaflar, nem derecelerine gre birinci veya ikinci divan tarafndan
grlyordu.
eyhl-slam, fetvalarn karlmasndan sorumlu olan en yksek dini yetkili
olup slam hukukunun tefsirinde en otoriter ahs idi. Padiahlar dahi bir harp
ilanndan nce eyhl-slamn fetvasn alrlard. eyhl-slamdan sonra Molla ve
Mftler geliyordu. Mftler, vilayetlerde her hangi bir davann grlmesinde
kanunlarn tefsirini yapmakla grevli idiler.
Molla ayn zamanda Ba Kad diye bilinir, vilayetlerdeki adli mekanizmann
ba saylrd. Bu makamn altnda menasibi devriye diye bilinen er`iyye
Hakimleri, bunlarn altnda da Kad ve daha sonra da naibler vard. Bu Hakimler,
snflarna uygun olarak hukuk bilgisine sahip olmak, zel imtihanlar gemek ve bu
alanda eitim grmek zorunda idiler. Hukuk dersleri, padiah tarafndan kurulup
idame ettirilen medreselerde veriliyordu. Fatih Sultan Mehmet tarafndan stanbulda
kurulan Medresetl-kuzat hakimlerin hukuk renimi aldklar ve eitildikleri
esas medrese idi.
Kbrsta bir Molla ve kazalarda da bir ka Kad Naibler bulunuyordu.
Hukuki noktalar zerinde Fetva veren bir Mft vard. Kanunlar Mft tarafndan

34

Devlet zimmilerin eriat alanndaki hukuksal ekimelerinin yresel kad mahkemelerinde deil,
ou kez dorudan doruya Divan- Hmayunda zlmesini de istemitir. Jakob Merkelbach, Die
Protokolle des Kadiamtes Nikosia ausden Jahren 1105/06 (1693-1695), s.215

23

karlan fetvalarla tefsir edilir ve tatbik edilirdi. Grne gre istinaflar da Adli
Kurullar olan Divanlara yaplyordu. 35
Tanzimat devrine gelinceye kadar Osmanl Devletindeki Mahkemeler:
1.eriat Mahkemeleri:
Bu mahkemeler, mslman tebaa arasndaki meden anlamazlklardan baka
mslman tebaa ile hristiyan tebaa arasndaki anlamazlklar zmek ve din fark
gzetmeksizin cinayet davalarn grmekle devli idi.

2. Cemaat Mahkemeleri: Hristiyan tebaann bal bulunduu cemaatin


mahkemesidir. Ayn cemaate bal kiilerin meden davalar, patrikleri veya
hahamlar nnde grlrd. Ayr cemaate bal kiiler arasnda kan davalar ise,
ilgili bakanlar tarafndan hkimlik yolu ile zlmedii takdirde, eriat
mahkemeleri nnde grlrd.

3. Kapitlasyonlardan Faydalanan Devletlerin Mahkemeleri


Osmanl Devletinde ticaret maksadiyle veyahut siyasi vazifeler grmek iin
gelmi olan yabanclarn aralarndaki anlamazlklar, kapitlasyonlarn tanm
olduu imtiyazlara gre eliliklerde grlrd.36

35

M. Zeka, Milletleraras Birinci Kbrs Tetkikleri Kongresi Trk heyeti Teblileri (14-19 Nisan
1969) Ankara 1971, s. 175-183
36
Enver Ziya Karal, Osmanl Tarihi, V, s.174

24

Tanzimattan sonraki Mahkemeler:


a-Nizamiye-Sivil Mahkemeler
b-Ticaret Mahkemeleri
c-er`iyye Mahkemeleri
d-Kilise Mahkemeleri
e-Kanlar Mahkemeleri
1860 ylnda Ticaret Kanun- Zeyli adl kanunla Ticaret Mahkemeleri
kuruldu.1861 ylnda Ticaret Mahkemeler Takibat kanunuyla stinaf Deaviyi
Ticaret Divan isimli bir istinaf Mahkemesi kuruldu. Bu mahkemeler nceleri
Ticaret Bakanlna bal iken bilahere 1875 senesinde karlan bir fermanla Adalet
Bakanlna baland.
1864 ylnda karlan Vilayet Nizamnamesi adl kanunla, Kbrs adas
dahil btn vilayetlerde aada grlen Nizamiye Mahkemeleri kuruldu:
1-Deavi Mahkemeleri; ilk bavurulan mahkeme
2-stinaf Mahkemeleri; bunlarda iki kademeli idiler.
stinaf mahkemelerinin st kademesi Divan- Temyiz, alt kademesi ise
Meclis-i Temyiz idi. Bu mahkemelere mensup hakimlerin stanbuldaki Hukuk
Okulundan mezun olmalar gerekiyordu.
Osmanl daresinin sonlarna doru, Kbrsta eriyye, Kilise, ve Kanlar
mahkemelerine ek olarak Temyiz Mahkemesi de kuruldu. Bunlar, Lefkoa Kads
bakanlnda, iki Trk ve iki de Hristiyan yeden mteekkil idi. Btn kazalarda
Kaza Kadlar bakanlnda eit sayda Trk ve Hristiyan yelerden kurulu Deavi
Mahkemeleri bulunuyordu.

25

Bu mahkemeler ancak yla kadar hapislik cezasn gerektiren cinai sular


yarglama yetkisine sahiptiler. Temyiz Mahkemeleri imdiki Ar Ceza Mahkemesi
tarafndan grlen davalara bakmakla ve kaza mahkemelerinden yaplan istinaflar
incelemekle grevli idiler. Vilayet kabul edilen byk yerlerde iki eit istinaf
mahkemesi bulunmakla beraber, aday bir vali idare ettii halde, Kbrs bir
mutasarrflk olduundan, burada da bu mahkemelerin her iki seviyesinin
bulunduunu syleyebilecek durumda deiliz.
Temyiz mahkemesi Tanzimattan sonraki yllarda en yksek istinaf mercii
olmayp Tanzimattan sonra 1868 ylnda tekil edilen Divan- Ahkam- Adliye37
isimli Yksek Adli Kurul, Osmanl Devletinin en yksek istinaf mercii oldu. Bu
kurulla birlikte, devlet ile muhtelif ahslar arasndaki davalara bakabilecek adli kurul
ile ilgili olarak, vilayetlerden bu kurula istinaf edilirken takip edilecek usul tanzim
ediliyordu. Buna gre, istinaf edecek ahsn, istinafn belirli bir sre ierisinde,
Yksek Adli Kurula iletilmek zere vilayetin en yksek hkmet memuruna
vermesi gerekiyordu. Vali veya en yksek memur ise, dava ve istinaf edilen
mahkeme kanal ile ve ilk posta ile stanbuldaki Yksek Adli Kurula gnderirdi.
stinaf eden ahsn veya vekilinin bu tarihten itibaren iki ay zarfnda Yksek adli
Kurula mracaatla davasnn grlmesine hazr olmasn bildirmesi gerekiyordu.
Tanzimattan

sonra

teekkl

eden

Ticaret

Mahkemeleri,

Osmanl

mahkemelerinin zel bir dalyd. Larnakada byle bir Ticaret Mahkemesi vard. Bu
mahkemenin 4 Trk ve 2 Hristiyan yesi olup vali veya yksek rtbeli bir memurun

37

1868de Meclis-i Vl-y Ahkm- Adliye ikiye ayrlld: ura-y Devlet ve en yksek adl
mahkeme olarak Divan- Ahkm- Adliye kuruldu. Bu mahkeme din hukuka giren konularda yetkili
deildi. Ticari iler dnda hukuk alannndaki davalar grecek mahkemelerin, yani nizamiye
mahkemelerinin en st organ idi. Ayn yl nizamiye mahkemeleri tekrar dzenlendi. Her nahiyede
Sulh mahkemesi olarak grev yapacak ve en az en ok 12 yeden oluan ihtiyar meclisleri
kuruluyordu. mam ve ruhan efler ihtiyar meclisinin tabii yesi olacaklard. yeler mslmanlar ve
gayr mslimler arasndan seilecekti. Kazalarda kadnn bakanlnda 3 mslman ve 3 gayri
mslimden oluan Meclis-i Deaviler, sancaklarda ise yine kadnn bakanlnda mslman ve
gayri mslimden oluan 6 kiilik hukuk ve ceza meclisleri kuruluyordu. Sancak mahkemeleri alt
kademe mahkemeleri iin istinaf mahkemesi grevini stlenmilerdi. Vilayetlerde Meclis-i Cinayetler
kuruldu. Bu mahkemelerde yeler blge halk tarafndan eiliyordu. Glnihal Bozkurt, Gayrimslim
Osmanl Vatandalarnn Hukuki durumu (1839-1914), s.114

26

bakanlnda toplanyordu. Bu mahkemenin alm olduu kararlarn tatbikinden


sorumlu olan cra cemiyeti adnda ayr bir Daire mevcuttu. 38
Yukarda bahis konusu edilen mahkemeler 1882de yrrle giren Kbrs
Adliye Mahkemeleri emri ile kapatlmlar ve bunlarn yerini Yksek Mahkeme,
Ar Ceza Mahkemesi, Kaza mahkemeleri ve Ky sulh mahkemeleri almtr. Daha
nce de sylediimiz gibi adann igalinden sonraki yllarda da Osmanl hukuku,
eitli deiiklik ve ilavelerle kullanlmaa devam etmitir. 1882 Adli Mahkemeler
emrinin 23 nc maddesinde yle denmektedir. .39
Bir Osmanlnn davasnda hkm verecek, veya bir Osmanl tabasnn
sulandrld bir davada cinai hkme varacak olan her mahkeme ve hakim zaman
zaman yazl Kbrs kanunlar ile deitirilen veya tadil edilen Osmanl Kanunlarn
tatbik edecektir.
1882 ylnda yeniden yaplanan er-i Mahkemeler daha sonra da
deiikliklere urad. 1927 Senesi Mahkeme-i Diniye-i slam Nizamat ile er-i
mahkemelerin kapsaml olarak yenilendiini gryoruz.40 Daha sonra da er-i
Mahkemelerin Aile Mahkemesi (Family Court) olarak deitirildiini biliyoruz.

38
M. Zeka, Milletleraras Birinci Kbrs Tetkikleri Kongresi Trk Heyeti Teblileri (14-19 Nisan
1969) Ankara 1971, s. 175-183
39
1882 Muhakeme-i Adliyesi Kanunun mad. 23

40

1927 Senesi Mahkeme-i Diniye-i slamiye Nizamat, Ceride-i Resmiye, nr. 1890,

9 Aralk 1927

27

2. KIBRIS ERYYE SCLLER


Kbrs eriyye sicilleri zerinde ilk nemli alma Vergi Bedeviye aittir.
Bedevi, bu almasnda mevcut sicillerin saysn sayfa saylarn ve korunduklar
yerleri vermekde ve sicilleri ihtida hareketleri asndan deerlendirmektedir.41
Jakob Markelbach hicri 1105/1106 (1693-1695) tarihli er-i sicili incelemi
Kbrsn sosyal ve ekonomik yaps ve kurumlar asndan deerlendirme yaparak
sicilin tamamn Almancaya evirmitir. Markelbachn bu almas 1990 ylnda
yaynlanmtr.42
1580-1640 yllar arasndaki dneme ait Kbrs eriyye sicillerinden istifade
eden yabanc aratrmaclardan biride Ronald C. Jenningsdir.43
Kbrs er-i sicilerden byk lde istifade eden yerli akademisyenlerden Nuri
evikeldir.44 Kbrs Eyaleti Ynetim, Kilise, Ayan ve Halk (1750-1800) isimli
almas 2000 ylnda kitap olarak yaynlanmtr. evikel bu allmas ile Kbrs
er-i sicillerinin 50 yl kapsayan bir dnemini aklamakla birlikde dnemin
idarecilerini, kadlarn, ayan ve halk arasndaki iliki hakknda bilgi vermekdedir.
Kbrs eriyye sicillerinden belli bir adanda olsa en ciddi ekilde faydalanm
olan Trk aratrmac Kemal iektir. Sicillere gre Kbrs Osmanl mahkemesinde
gayrmslimlerin hukuk pozisyonu zerinde Birmingham niversitesinde doktora
tezi hazrlamtr. 45
Osmanl dnemi Kbrs tarihi konusunda nemli bir akademik alma yapan
Trk aratrmaclardan biride Receb Dndardr. Dndarn almas dier Osmanl
41

Vergi H. Bedevi, Kbrs er` Mahkeme Sicilleri zerine Aratrmalar, Milletler Aras Birinci
Kbrs Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969) Trk Heyeti Teblileri, Trk Kltr Aratrmalar
Enstits yay., Ankara 1971
42
Daha geni bilgi iin bak. MERKELBACH, Jakob, Die Protokolle des Kadiamtes Nikosia ausden
Jahren 1105/06 (1693-1695), Germany 1990
43
Ronald C. Jennings, Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean
World (1571-1640), New York Universitiy Press, New York 1993
44
Kbrs eriyye Sicilleri hakknda genel deerlendirme yapan aratrmaclardan biride Nuri
evikeldir. evikelin bu konu ile ilgili eitli yaynlar vardr. Bak. KKTC Milli Arivi eriye
Sicilleri, Toplumsal Tarih ,Haziran 2000; Kbrs Eyaleti, s. XXVII-XXXIII
45
evikel, a.g.e., s XXVII; Kemal iek, Lefkoa Kad Sicilleri, Tarih Toplum , XVII, 98, 1992

28

kaynaklarnn yannda Kbrs eriyye sicillerinden de faydalanlarak hazrlam


olduu doktara tezidir.46
Son zamanlarda Yakn Dou niversitesi Eitim Bilimleri Enstits Osmanl
Palerafyas ve Arivcilik Ana Bilim Dal retim grevlisi Doc. Dr. Habib
Derzinevesinin giriimleriyle zellikle Milli Arivde bulunan er-i sicillerin
gnmz Trkesine aktarlmasnda nemli katklar olmutur. Bir ok sicil defteri
Yksek Lisans Tezi olarak allm ve allmaya devam edilmektedir.
Kbrs eriyye Sicilleri, Vakflar daresi ile Milli Arivde muhafaza
edilmektedir. Her iki kurumda bulunan sicillerin listesi aada tablo halinde
belirtilmitir.
Milli Arivde bulunan er-i siciller; er-i Sicil Defteri veya Zabt bal
altnda toplanmtr. Yine farkl isimlerle ifade edilen sicil defterleri mevcuttur.
Bununla birlikte arivdeki tasnif almalar neticelenmedii iin er-i sicillerin
adedinin kesin olarak ifade etmek gtr.

KIBRIS VAKIFLAR DARES ER' MAHKEME SCLLER ENVANTER LSTES

Notlar

(OSMANLI DNEM)

Defter No

Yl (Hicri)

Yl (Miladi)

Sahife Says

988-1003

1580-1594

334

1016-1018

1607-1609

130

1018-1019

1609-1910

182

46

Receb Dndar, Kbrs Beylerbeylii, .. S.E.B., Baslmam Doktora Tezi, Malatya 1998

29

.
4
5

1043-1046

1633-1636

248

1633-1636

110

1110-1111

1698-1699

177

1120-1121

1708-1709

121

1125-1126

1713-1714

171

1129-1130

1716-1717

62

10

1132-1133

1719-1720

145

11

1133-1137

1720-1724

99

12

1136-1139

1723-1726

147

1139-1147

1726-1734

227

14

1144-1148

1731-1735

130

15

1148-1156

1735-1748

241

16

1158-1161

1745-1748

227

1157-1160

1744-1747

107

18

1170-1198

1756-1783

133

19

1180-1183

1766-1769

153

20

1183-1196

1769-1781

166

1198-1212

1783-1797

365

22

1213-1215

1798-1800

128

23

1215-1217

1800-1802

69

24

1217-1221

1802-1806

192

13

17

21

Lisans

tezi

olarak

transkrip etmitir.
Ali Efdal zkul Lisans Tezi

1043-1046

Byk

olarak trankrip etmitir.

30

25

1222-1222

1807-1807

66

26

1219-1224

1804-1809

147

27

1244-1227

1809-1812

260

28

1227-1230

1812-1814

259

1230-1233

1814-1817

221

1233-1238

1817-1822

183

29

30
31

1238-1241

1822-1825

135

32

1241-1243

1825-1827

153

1243-1245

1827-1829

204

34

1245-1250

1829-1834

192

35

1249-1251

1833-1835

167

36

1251-1254

1835-1838

240

33

37

39
1242-1262

1826-1845

noksan

38

1254-1257

1838-1841

235

39

1257-1260

1841-1844

182
1260-1269 tarihli siciller S.D..
de Aratrma Grevlisi lanCelal
Erdnmez

tarafndan

Doktora

tezi olarak allmaktadr. Sz


konusu olan sicillerin tamamnn
transkripsiyonu
40
41

42

ayn

ahs

1260-1262

1844-1845

183 tarafndan gerekletirilmitir.

1262-1265

1845-1848

230

1265-1269

1848-1852

285

31

43

1269-1270

1852-1853

58

44

1270-1274

1853-1857

179

1275-1282

1858-1861

167

46

1278-1280

1861-1863

125

47

1280-1284

1863-1867

191

48

1284-1285

1867-1868

135

1285-1287

1867-1868

290

50

1285-1289

1868-1870

218

51

1289-1290

1872-1873

208

52

1291-1296

1874-1878

301

1296-1301

1878-1883

179

1301-1306

1883-1888

179

45

49

53

54

Milli Arivdeki Sicillerin Listesi


Geici
No

Balama
Tarihi
Miladi Hicri

Varak ekil
Biti Tarihi Adedi Yaps
Miladi Hicri

1-e/17

1872 1288 1873 1290

22 ciltsiz

1-e/1

1725 1138 1726 1139

6 ciltsiz

1-e/2

1857 1274 1858 1275

43 ciltsiz

1e/3

1871 1288 1875 1293

115

1-e/4

1877 1295 1883 1300

93

1-e/5

1911 1330 1916 1335

333

YD. de Yksek Lisans tezi olarak allmakta.

1-e/6

1915 1333 1927 1345

115

Ahmed ngder ve zin Reyhan alyor.

mmiye Talay ve Kadir elik tarafndan alyor.


Selma Bardakolu tarafndan allmakda.

32

No/1

1885 1302 1886 1303

29

1797 1212 1798 1213

12 ciltsiz

1693 1105 1695 1106

109

1868

1869

52 ciltsiz

1867

1868

48 ciltsiz

1867

1869

56 ciltsiz

Jakop Merkelbach tarafndan alld.

YD. de Yksek Lisans tezi olarak allmaktadr.


ZABIT

1915

1927

ZABIT

1888

1896

ZABIT

1855

1856

ZABIT

1864

1865

ZABIT

1862

1864

ZABIT

1856

1858

ZABIT

1864

1864

ZABIT

1859

1860

ZABIT

1857

1857

ZABIT

1863

1864

ZABIT

1855

1856

ZABIT

1862

1863

ZABIT

1864

1865

ZABIT

1916

1921

ZABIT

1866

1867

ZABIT

1879

1883

ZABIT

1866

1866

ZABIT

1913

1916

M.Kasabolu tarafndan allmaktadr.

Canan Trkmen tarafndan allmaktadr.

33

C. MAHKEME PERSONEL

1-KADILAR:
Kadlar medrese tahsili grp iczet alan kimseler arasndan seilerek tayin
edilirlerdi. Medreselerden mezun olan kiiler kad olmak iin kazasker divanna
bavururlard. Bu ekilde bavuranlar hemen kad olarak atanabildii gibi, bir
mddet mderrislik grevi verildikten sonra da tayin edildikleri anlalmaktadr.
Eer ayn kadla birden fazla talip karsa, bunlarn aralarnda imtihan yaplrd.
Ancak XVII. Yzyldan itibaren bu imtihanlarn nadiren yapld, daha ok rica ve
iltimas ile kad tayini yaplmtr. 47
Kadlarn tayinleri, azilleri ve grev yerlerinin belirlenmesi kazasker
araclyla olmaktayd. Kazasker, kadlarla ilgili bu gibi ileri bir buyuruldu ile
padiaha arzeder, ald hkme gre kadlarn ilerini dzenlerdi. Ayrca kadlarn
tanzim ettikleri vakfname ve mlknameleri de Rumeli ve Anadolu kazaskerleri
tasdik ederdi. Kadlar beratlarn alrlarken kendilerinden berat resmi alnrd.
Bir kazada grev srelerini dolduran kadlar stanbula giderek kazaskerin
yannda tecrbe kazanmaktaydlar. Grev sralar gelince de derecelerine uygun bir
kadla tayin olunmaktaydlar. 48
Sicilimiz de kadya rastlanlmamtr. Bu dnemde Girne er-i Mahkemesi
naibler tarafndan yrtlmektedir

47
48

. H. Uzunarl, lmiye Tekilat, s.82-90


Yusuf Hallaolu, Osmanllarda Devlet Tekilat ve Sosyal Yap, s. 124-127

34

2-NABLER:
er` mahkemede Kadlar adna eitli hizmetlerde grev alan naibler (vekil
kad) bulunmaktayd. Naib; Kadlarn kendi kazalar dahilindeki nahiyelerde er`
grevlerini yerine getirmek iin tayin ettii bir memurdu. Kadlar bu tayini iltizam
usuluyla yapmaktayd. Naib, er` Mahkemede kadya vekalet ettii gibi, gerektii
zaman er` muamelelere bakmak zere kylere ve mahallelere de gnderilirdi.
Kaznn byk veya kk oluuna gre bir veya birden fazla nib tayin
edilebilmekteydi. Niblerin grev aldklar kaza byk olduu takdirde, bunlara
mevli nibleri ad verilmekteydi. Naibler bu gibi kazalarda bakmakla ykml
olduklar grevin zelliine gre; bb naibleri, ayak naibleri ve arpalk naibleri
adlaryla adlandrlabilmekteydi. Byk kazalara tayin edilen kadlar zaman zaman
grevlendirildii kazaya hi gitmeden, naib vastasyla grevlerini yerine
getirebilmekteydi. Naib kaddan ald vesikay kazaskere tasdik ettirirdi. Kadlar
mahkemeye

bavuranlardan

olduklarndan,

naiblikleri

kendileri
bu

gelirlere

iin

belirli

tekabl

resimler
eden

bir

almaya
bedel

yetkili
karl

verebiliyorlard.49
Sicilimizde Edd nib-i bi-kaz-i Girne S.20/No: 58 de ifadesini
grmekle birlikte Mevlana Ebu Bekir Efendinin 5 Cemaziel-evvel 1289 Girneye
naib olarak atandn gryoruz. (S.36/No:101) Mevlana Ebu Bekir Efendiden nce
Girne naib-i Mustafa Efendi bin el-Hc merdir. (S.20/No: 59)
1287 yln da ise Girne naibi Mehmed Emin Efendi dir. (S.84/no: 206)

3-KATPLER:
er` Mahkemelerde sicilleri yazan, vesikalar tanzim eden grevlilerdi.
Ayrca Mahkeme darsnda herhangi bir keif ve inceleme gerektiinde katipler,
49

Uzunarl, a.g.e., s. 117-118

35

bilirkii olarak da grevlendirilirdi.50 Sicilimiz de Dava Katibi olarak Bekir ve Selim


Efendileri, Mahkeme Katibi olarak Rstem Efendiyi grmekteyiz.Ayrca Vukuat
Katibi Feyzi Efendi isimleri gemektedir.

4-KASSAMLAR:
Vefat etmi bir kimsenin terekesini varislere taksim eden er` memura
kassam denilirdi. Kassamlar; askeri snfn terekesini tutan kazasker kassamlar ve
halkdan vefat edenlerin terekesini tutan kassamlar olmak zere iki ksma
ayrlmaktaydlar. Kazasker Kassamlar her kazada bulunabildikleri gibi, birden fazla
kaza iin bir tek Kazasker kassam grevlendirilebilmekteydi. Adlarndan da
anlalaca zere bu kassamlar kazaskerlere bal idiler. Halktan vefat edenlerin
terekesini tutan kassamlar ise er mahkemede bulunur ve dorudan doruya kad
tarafndan tayin olunurlard.51
Sicilimiz de kassam ifadeleri gemekle birlikte grevli kassamn ismine
rastlanlmamtr. Sadece sicilin ilk sayfasnda u ifade vardr. Hseyin Aann
kassam harc ve arazi pay iki bin guru mahalline teslm olunmudur

5-MUHZIRBAI ve MUHZIRLAR:
Muhzrlar, mahkemeye getirilmesi gereken kimseleri mahkemeye aran
grevlilerdi. Muhzrlar icab ettii zaman mahkemeye celbedilecek kimseleri zor
kullanarak da getirebiliyorlard. Bir mahkemede alan muhzrlar arasnda ilerin
datlmas muhzrba tarafndan yaplrd. Muhzrbalk grevi iltizam usul ile
verilmekteydi. Ayrca kadlardan tayin srasnda alnan berat resminin yars katipler,
muhzrba ve muhzrlar arasnda paylatrlmaktayd.52

50

Halil nalck, Mahkeme mad., .A., VII, s.150


Uzunarl, a.g.e., s. 121-125
52
Uzunarl, lmiye Tekilat, s. 111
51

36

Sicilimizde batan itibaren Mahkemede en yksek grevli olarah Mmeyiz


Hasan Faki Efendinin ad gemektedir.

6-TERCMANLAR:
Osmanl Devletinde XVI. Yzyldan itibaren byk bir gelime gsteren
Tercmanlk messesesi, baz konularda devlet tekilatnn vazgeilmez bir unsuru
haline gelmitir. Cengiz Orhonlu Tercmanlk messesini; Divn- Hmyun
Tercmanl, Messese tercmanl, Eyalet Tercmanl, Mahkeme Tercmanl,
Yabanc Eli ve Konsolos Tercmanl olmak zere drt ksmda ele almtr.53
Osmanl resmi belgelerinde divan tercman veya saray tercman olarak
belirtilen tercmanlara Bat kaynaklarnda dragomandiye bahsedilmektedir.54
Bu tercmanlarn yan sra er` Mahkemelerde Mahkeme Tercman
adyla anlan Tercmanlar da bulunmaktayd. Mahkeme Tercmanlarnn grevleri
er` mahkemenin bakt davalar ile snrlandrlmt. Mahkeme Tercmanlar,
Trke bilmeyen kimselerle ilgili davalarda hazr bulunur ve mahkemede
sylenenleri tercme ederdi. Mahkeme Tercmanlar da beratla tayin edilmekteydi.
Mahkeme tercman olmak isteyen kii kadya bavurur, kad bavuruyu kabul
ettikten sonra, bunu merkeze arz ve teklif ederdi. Merkez mahkeme Tercmanl
bavurusunu kabul ederse, nerilen kiiye berat gnderilir ve Mahkeme
Tercmanl berat tarihinden itibaren balard.55
Kad ve Kaymakamdan daha yksek bir statde olduklar kabul edilen
Kbrstaki konsoloslarn yannda da birer tercman ve Konsoloslar tarafndan
seilen iki Yenieri grev yapmaktayd. 56

53

Durmu, a.g.t., s.12


Kemal iek, Osmanl Adliye Tekilatnda Mahkeme Tercmanlar, Toplumsal Tarih, s.47-51;
Cengiz Orhonlu, Tercman mad, .A., XII/1., s. 176-178
55
iek, a.g.m., s. 47-51
56
Ahmed C. Gaziolu, Kbrsta Trkler, s.318-325
54

37

7-AHTLER:
er` Mahkemede bir davann grlmesi srasnda, daval, davac ve kad
haricinde en az kiinin mahkemede bulunmas gerekmekteydi. Mahkemede hazr
bulunan bu kiilere uhdl-hl denilmekteydi. Bu kiilerin dava konusunun
meydana kmas veya gelimesi hakknda bilgi sahibi olmalar art deildi. Bu
kimselere

uhdl-hl

denilmesinin

nedeni

davann

grldne

ve

Mahkemede dava ile ilgili olaylar ahit olmalaryd. Kad, baz durumlarda,
memleketin rf ve geleneklerini iyi bilen bu insanlarn dava konusu hakkndaki
dncelerini de almaktayd. Ayrca bu ahitler, Kadnn tarafsz olarak grevini
yerine getirdiinin de bir deliliydi.57
er` hukka gre kadnlar da ahitlik yapabilmekte ancak iki kadnn
ahitlii, bir erkein ahitliine eit kabul edilmektedir. Ancak Osmanl
Devletindeki er Mahkemelerde dava konusuyla ilgisi bulunmayan kadnlarn
mahkemeleri izlemeleri adet deildi.
er Mahkemede davalarn grlmesi srasnda hazr bulunanlarn,
genellikle davac veya davallarla akrabalk, zmre veya gev itibariyle yaknl
olan kimseler olduu grlmektedir.
Mahkemede uhdl-hl olarak bulunan kimseler, dava konusunun
grlmesine dorudan bir etki yapmamakta, asl etkili olan ahitler ise, daval veya
davacnn dava konusu hakknda gsterdikleri ahitler olmaktayd. Kad, davann
grlmesi srasndaiddia sahibinin gerektii zamanlarda iddia ettii konuyla ilgili
olarak beyyine (delil-ahit) gstermesini istemekteydi. ddia sahibi de konu
hakkndaki bilgisi olan en az iki kiiyi ahit olarak gsterir, muhzrlar ahit gsterilen
bu kimseleri mahkemeye arrlard. Bu ahitlerin dava konusundaki syledikleri
mahkemede delil olarak kabul edilirdi. ahitlerin syledikleri sicile aynen
kaydedildikten sonra, ehdetleri makbl-ehde olman ibaresi kullanlmtr.
Bu ibareden anlalaca zere, ahit olarak gsterilen kimselerin herhangi bir phe
arzetmesi durumunda ahitliklerinin kabul edilmedii de anlalmaktadr.
57

Yusuf Hallaolu, Osmanllarda Devlet Tekilat ve Sosyal Yap, s. 124

38

Mahkemede grdmz bu ahitlerin dnda, mahkeme dnda da baz hukki


durumlarn geerli olabilmesi iin ahit gsterilmesi gerekmekteydi. Boanmann
hukki olarak geerli olabilmesi iin, kar-kocann boandklarn iki ahit huzurunda
sylemeleri gerekmekteydi. Burada dikkati eken nokta boanmann mahkemede
deil, bu ahitler huzurunda gereklemesidir. Bunun nedeni ise mahkeme
masrafndan kanlmasdr. Mahkemeye ise nafaka ile ilgili olarak bavurulurdu.

C. MAHKEMEYE NTKAL EDEN DAVALAR


Osmanl Devletinde insanlar arasnda veya insanlarla devlet arasnda meydana
gelen anlamazlklar, her trl szlemeler ve ortaya kan yeni hukuki durumlar, bu
olaylar ile ilgili kimseler tarafndan eri mahkemeye intikal ettirilebiliyordu.
ncelediimiz eriyye sicilinde mal veya mlk satlar ve hibe, borlanma,
bor deme, alacak davalarnn yannda ticari konularla, boanma, miras, vasi ve
nafaka alaca gibi konular vardr.

1. MLK SATILARI
er hukukta mlkiyet; insanla mal arasnda sz konusu olan ve bir mslman
tarafndan kullanlmas yasak olmayan (domuz, iki yapmyla ilgili her trl
donanm vs... mslmanlara yasaklanmtr) belli bir maln bir ahsa ait olmasdr.
Yol, kpr, kale, nehir gibi kamunun menfaatine ayrlan eylerin mlk edinilmesi
eran caiz grlmemi, bunlarn dnda kalan her trl tanabilir veya tanamaz
maln mlk olarak sahiplenilmesine izin verilmitir.
Osmanl Devletinde mlk edinme; eri olarak mlk edinilmesinde engel
bulunmayan alanlarda, hukuki stat olarak miri arazi ve vakf mlkleri durumundaki
topraklar ve mallar hari serbest braklmtr. Hatta baz durumlarda bu miri

39

topraklar ve vakf mlkleri de mlk haline getirilebilmekteydi.58 Sicilimizde Osmanl


Devletinde mlk sahibi olma konusunda gayri mslimlerle mslmanlar arasnda
fark yoktu. Gayri mslimler ister kendi aralarnda, isterlerse mslmanlarla,
mlklerle ve mlkiyet hakkyla ilgili btn davalarda eri Mahkemede haklarn
arayabilmekteydiler.
Sicilimizin ounluunu mlk sat oluturmaktadr. ncelediimiz bu
kaytlarda; hane, iftlik, ba, bahe, su kuyusu, su kullanma hakk, arsa, arazi dkkan
ve zellikle aa satlar byk yer tutmaktadr.
Sicilimizde insanlarn oturmak iin kullandkar meskenlerin yani evler (hanebeyt) tek bina halinde satld gibi, evresindeki tamamlayc unsurlaryla (avlu,
kuyu, aa vb.) birlikte de satlmlardr.
Bir bb tahtn ve iki bb fevkn hne ve bir hamam ve bir mahzen ve bir hela
ve .....iftlik tarlas ile mahdd iki bb tahtn hnemi......(S.25/No: 72)

2. TARLA DEVR:
Osmanl devletinde Mr arazi olan tarlalar mlkiyeti satlamamakta ,ancak
tmar sahibinin (sipahi, sahibl-tmar, erbab tmar, zim ve sahibl-hs) izniyle
tasarruf hakknn devredilebilmesi (fera olunabilmesi) iin alan kiinin yani Mr
arazi tasarruf edeblecek olan kiinin gerekli ehliyet artlarna sahip olmas
gerekmektedir. Bu ehliyet artlar; Mr topra devralacak kimsenin ocuk, deli ve
bunamak olmamasdr.59
ncelediimiz sicilde tarla tasarruf hakkn isbat etmek iin mahkemeye gelen
bir davamz mevcuttur. ...bil niz krk be seneden beru b-sened taht-
tasarrufumda olup zirt ve hirset ile mutasarrf oduum karye-i mezbre civrnda
kin Bapnar dimekle marf nm ....yirmi dnm tarlamn ... (S.26/No: 75) Bu
58
59

mer Ltfi Barkan, Trkiyede Toprak Meselesi, stanbul 1980, s. 345


Geni bilgi iin bak., . L. Barkan, Tmar mad., . A., s 286-333

40

dnemde tmar sisteminin kaldrlmas, mlk idaresi vb. konulardaki deiimlerden


dolay sicilimizde bu tr davalar yok denecek kadar azdr.

3. MLK HBELER
Osmanl Devletinde Mlkler; para karl alnp satlabildii gibi karlksz
olarak da bir bakasna balanabiliyordu. Mlklerin bu ekilde karlksz olarak bir
bakasna balanmasna hibe denilmekteydi. Hanefi fkhna gre bir mlkn hibe
edilebilmesi iin mlk sahibinin hibe ettim lafzn sylemesi yeterli kabul
edilmitir.
Sicilimizde grld zere hibeler gvenilir iki kiinin ahitlii ile
gereklemekte ve ahitler nnde hibenin gereklemesinede meclis-i hibe
denilmekteydi. Mlk hibe edildiinin mahkeme tarafndan onaylanmas iin
mahkemeye mlk hibe eden kimse bavurmakta, mlkn snrlarnn ve
zelliklerinin belirtilmesi, satlarla ilgili kaytlarda grlen usl zere olmaktayd.
Hibe eden kimse mahkemede, hibeye konu olan mlkn, hibe olunan kimsenin
mlk olduunu beyan etmektedir.
ncelediimiz kaytlarda anlald zere devir; genellikle bir insann
ocuklarndan birisine daha fazla mal brakmak istemesi zerine gereklemektedir.
zellikle kadnlar tarafndan ocuklarna veya torunlarna hibe braklmasnn asl
nedeni olarak eri hukukuna gre ocuklarn annalerinin terekesinden alacaklar
paya babann ve anne tarafndan asebelerin (ikinci derece miraslarn) ortak olmalar
grlmektedir. Bu durumda mal ve mlk sahibi bir kadn, mlknn tamamn veya
belirli bir ksmn kendi evlatlarna brakmak isterse bavurabilecei en emin yol sz
konusu mlkn evladna hibe etmesiydi.
Sicilimizde 20 hibe davas vardr. Bu davalarn ounlulu yukardaki bilgileri
desteklemektedir. Zeliha bint-i Yusuf Aa nm Hatun ....bir mikdar havl-y
mtemil bir bb tahtn bir bb fevkni hne ve bir aded hel ve bir aded furun

41

mtemil bir bb menzilimi .... Behiye Hanma (kz) hibe itdiimde ol-dahi meclis-i
hibede ol-vecihle hibeyi kabul itmekle ... (S.76/No: 189)

4. BOR DAVALARI
Sicilimizde bir mal veya parann ileride geri denmek zere bor olarak
verilmesiyle ilgili olarak 13 kayt bulunmaktadr. Bu kaytlardan ounluu alnan
bor parann karl olarak mlk rehin gsterilmesi ve mahkemece onaylanmas
eklindedir.
Sicilimzde; al-verilerde ake ve kuruun yan sra para birimi olarak, Osmanl
Lirasnn da kullanldn grmekteyiz.
Bor davalarnda para, mal veya mlkn ilk sahibi eri mahkemeye
bavurmakta, taraflar arsnda herhangi bir anlamazlk yoksa verdikleri karar veya
yaplan i aynen kaydedilmekteydi. Geri deme durumunda, para veya maln sahibi
paray aldna dair beyanda bulunmaktadr.

5. EVLENME
Osmanl Devletinde temel hukki dayanak olarak kabul edilen Hanefi
fkhna gre evlilik; erkek ile kadnn birbirlerinden faydalanma mlkiyetini ifade
eden bir akit olarak kabul edilmitir. slam Hukukunda evliliklerin, iki ahit
huzurunda yaplmas art dnda ekil olarak baka bir art yoktur. Ancak erkek ile
kadnn evlenebilmeleri iin baz artlara haiz olmalar gerekmektedir.
Bir erkein evlenebilmesi iin bali olmas art deildir. Ancak bu nikahn
fiili olarak gereklemesinin bir artdr. Kadnn evlenebilmesi iin diilii tam olan
bir kadn olmas ve evlenecei erkee phe bulunmayacak ekilde kesin bir haramla
yasaklanm olmamas gerekir. Erkek hala, teyze, nine, karde vs....birinci dereceden
akrabas olan bir kadn ile evlenemez. Baka birisiyle evli bir kadnla, iddet bekleyen
42

kadnla evlenmek de haramdr. Yine Mslman bir kadn, Mslman olmayan bir
erkekle evlenemez. Erkek ise ehli kitab bir kadnla evlenebilir. Ehli kitab
olmayanlarla evlenilmesi ise kesinlikle yasaklanmtr.
Bulu ana gelmeyen erkek ve kz ocuklarn babalar, dedeleri ve
asebeleri durumundaki birisi evlendirebilir. Hanefi mezhebine gre bali olmam
kiilerin rznn olmas art deildir. Ancak akil ve bali olan erkek ve kadn,
onaylar alnmadan velileri veya bakalar tarafndan evlendirilemez. Byle bir
durumda izinleri olmadn belirterek mahkemeye bavururlarsa nikah der.
er` olarak evlilik iin gerekli artlara sahib olan erkek ile kadnn
nikahlanmas iin iki ahidin huzurunda evlendiklerini bildirmeleri yeterlidir. Ancak
rfi olarak, evliliin insan hayatnda ok nemli bir yer teekkl etmesi sebebiyle
nikah akdinin herkes tarafndan bilinen birisi tarafndan yaptrlmas uygun
grlmtr.
Mehir sunni drt mezhebce de meru saylm ve vacib olarak kabul
edilmitir. Ancak mehir nikah akdinde vacib olmasna ramen evliliin art deildir.
Mehrin satlmas ve mlk edilmesi caiz herhangi bir ey olmas, bilinen bir ey
olmas ve hileden uzak olmas arttr. Buna gre mehir nakit olarak verilebildii gibi,
herhangi bir eya, mlk veya mal ile mbadelesi mmkn olan bir menfaat da mehir
olabilir.
Mehir; dendii zaman itibariyle iki ksma ayrlmaktadr. Nikah srasnda
hemen verilen para, mal mihr-i muaccel, lm veya boanma halinde verilmesi
teahhd edilen para veya mal ise mihr-i meccel adn almaktadr.
Sicilimizde evlenmeye dair her hangi bir kayt yokdur.

43

6 BOANMA
Boanma evli kar-koca arasndaki evlilik bann her hangi bir sebepten
dolay zlmesi ve kar-koca arasndaki alkann kesilmesi demektir. er`
hkmlere gre boanma; talak, muhalea ve mahkeme karar eklinde olabilir.
ster talak, ister muhalea isterse mahkeme kararyla olsun, kadnn
boandktan sonra tekrar evlenebilmek iin belirli bir sre beklemesi gerekmektedir.
Bu sreye fkhi olarak iddet ad verilmektedir. ddet evliliin etkilerinden geriye
kalanlarn sona ermesi iin er`an snr tespit edilmi bir sre demektir. Boanm
kadnn yeniden evlenebilmesi iin hayz mddeti iddet beklemi art
koulmutur. ddet, kadnn hamile olmadnn anlalmas veya ayrlma veya
kocasnn vefat dolaysyla kadnn znt ve kederinin gemesi iin gerekli
grlmtr. Kadn haklarnda iddet; Kitap, snnet ve icma ile er`an vaciptir. Erkek
iin iddet szkonusu deildir. Erkeklerin boandklar ehli kitap kadnlarn da,
kocann hakkna riayet etmek amacyla iddet beklemeleri vaciptir.
er` hukuka gre; kocasndan boanan kadnn bekledii bu sre ierisinde
geiminin salanmas yine kocasnn salamas gerekmektedir. Bunun iin boanma
srasnda kocann kadna belirli bir miktarda para vermesi ngrlmtr. Kocann
verdii bu paraya iddet nafakas ad verilmektedir. Ancak muhalea ile
boanmalarda kadn bu paray kocasna muhalea bedeli olarak balayabilmeklteydi.

a) Talak:
Talakn kelime anlam; yol vermek, ba zmek , ve serbest brakmaktr.
Fkhta ise talak ve benzeri lafzlarla, derhal veya ilerde olmak zere nikah ban
kaldrmak demektir. Talak ile boanma, talak iin art koulan lafzlarn (bool,
bosun, bana haramsn, vb..) erkek tarafndan sylenmesiyle hemen gerekleecei
gibi herhangi bir art ne srlerek de gerekleebilmektedir. Mesela erkek hanma
u ii yaparsan bool, bool, bool derse ve kadn da szedilen ii yaparsa talak
gerekleir. Talakn geerli olabilmesi iin erkein aklnn banda ve syledii
44

eylerin farknda olmas gerekir. Delinin ve baygn kimsenin yapt talak geerli
deildir.
Talakla ilgili davalarn mahkemeye intikal etmesi; kadnn kendini boayan
kocasndan mihr-i meccelesini ve nafakasn teslim aldn beyan etmesi suretiyle
olmutur.
Sicilimizde nikahdan dolay alacak davas sadece bir yerde gemektedir.
...Fati bint-i Halil bin Hasan nm Hatun ...yle dav iderki ibu Mehmed
zimmetinde nikh ve nafakadan dolay iki yz yirmi be guru alacak hakkm olup ve
mebla- mezkr iki yz yirmi be guru merkm Mehmedden hl taleb iderum
(S.34/No:94)

b) Muhalea:
Muhalea kelime anlam karmak ve gidermektir. rfi olarak evlilii
ortadan kaldrmak anlamna gelmektedir. Fkhta ise her mezhebin muhaleay ayr
tarifi vardr. Muhaleann tarifinde olduu gibi, uygulamasnda da drt sunni mezheb
farkllk gstermektedir.
Hanefi fkhna gre muhalea: Hul` veya hul` manasndaki kelimeleri
kullanarak, kadnn kabul etmesi artyla nikah mlkiyetinin kaldrlmasdr. Ayrca
muhaleann geerli olabilmesi iin kadn tarafndan, mlk edinilebilecek bir maln
erkee verilmesi arttr. Eer kadn erkee bu bedeli demez ise boanma geerli
olur, ancak muhalea anlamna gelmez, talak ile boanma hkmne girer. Muhalea
limlerin ounluuna gre caiz kabul edilmitir.
Muhaleann geerli olabilmesi iin; Hul`un kadn tarafndan, vekili veya
velisi tarafndan istenilmesi, geerli bir evlilik akdinin bulunmas, bedelin kadn
tarafndan denmesi, kocann hul ve ayn anlamnda bir kelimeyi ahitler
huzurunda sylemesi ve kadnn muhaleay kabul etmesi gerekir.

45

Muhalea bedeli olarak, kadnn belli bir mddet kk ocuklarnn


nafakasn karlamas da kabul edilmekteydi. Ayrca kadnn mihr-i muaccelesinden
veya iddet nafakasndan vazgemesi muhalea bedeli olarak kabul edilmitir.
Elerin muhalea ile boanmas hul` meclisi denilen yerde mahkemeye
gelmeden nce gereklemektedir. Hul` meclisinde bizzat bulunmak zorundadrlar.
Ancak mahkemeye vekil gnderebilmekteydiler.60
Kocasndan muhalea ile boanm olan kadn, mahkemeye bavurarak kocas
ile muhalea ile boandklarn ve aile hukkuyla ilgili hi bir balarnn kalmad ve
dier konulara dair de aralarnda anlamazlk olmadn beyan etmekteydi.
Sicilimizde bu tr boanma bir yerde gemektedir;
Emine bint-i Mustafa nm Hatun ....zevci Receb bin smet nm kimesne ile kaz-i
mezbr hkmet dairesinde meclis-i deviye mahsus odada bi'l-muvcehe
taraflarnda mezbr Receb zevc-i dahilim olup beynimizde hakaret vukuna mebni
mezbr zimmetinde mutekarir ve makd- aliye olan yz guru mihri
meccelem ile nafaka-i mera sknm nm zevci mezbr Receb ile mahkeme-i
sahha-i eriyye ile hul eylediimde ol-dahi hul-i mezbr kabul etmekle ben
kenduden mbne olmamla sual olunup beynimiz ern tefrik olunmak
matlubumdur deyu bade'd-dava ve'l-inkr mddeiyye-i mezbreden ber-vechi
muharrer mddesna muvaffk beyine talep olundkda ba-veraka-i mestre srren ve
badehu alelen lede'l-tezkiye ehdetleri makbul olan Munla Dervi bin Mustafa ve
Abdulaziz bin Abdullatif nm kimesneler ehadetleriyle bi'l-muvacehe isbt etmekle
mucibince zevc-i mezbr Receb ile mddeiyy-i mezbre beyinlerinde kin olan
nikahn feshi ve tefrk olduu huzr- lilerine ilm olund (S.80/197)

7. LM (Tereke Kaytlar):

60

Durmu, a.g.t., s.24-27

46

slam hukkuna gre bir kimsenin lmnden sonra geride brakt btn
mal varl, len kimseye yaknl er` olarak tespit edilen kimseler arasnda belirli
fkh ve hesap kurallarna gre paylatrlmtr. Osmanl Devletinde bu paylamn
yaplmas iin kassamlar grevlendirilmitir. len kimsenin geride brakt mallara
tereke denilmitir. Kassamlar len kimsenin terekesini tespit ederek er` Miras
Hukkuna gre varislere paylatrlmasn salamaktaydlar. Kassamlarn tespit
ettikleri terekeler, borlaryla ve varislere verilen paylarla beraber Tereke defterleri
adyla er`iyye Sicillerine kaydedilmekteydi. Ayrca varisler terekeden hisselerini
aldktan sonra er` Mahkemeye giderek terekeden hisseleri aldklar tescil
ettirmekteydiler. Terekeyle ve tereke hisseleriyle ilgili her trl anlamazlklar da
er` Mahkemeye intikal ettirilmekteydi.
Sicilimiz de en fazla grlen davalardan biri de terke kaytlardr. 90 aded
terke kayt vardr. Bunun dnda 6 tanede miras anlamazl davas vardr. Bu
davalar da kanunlara aykr olarak vaz- yed eklinde gerekletirilmitir. Daha
ok akrabalar arasnda vuku bulan bu davalar, ya madur olann hakknn verilmesi
eklinde veya sulh olabilmesi iin bir bedel denmesi eklinde neticelenmitir.
Sicilimiz de tek bir tereke katliyetle len bir kadnn ocuklarna brakt
mirasdan bahsetmektedir. (S.18/No: 52)
Hanefi fkhna gre tereke, len kiinin borcunu karlamyorsa vasiyet ilan
edilememekte, miraslara da bir ey verilmemekteydi. Tereke veft edenin borcunu
demeye yetmez ise varisler bu borcu demekle ykml tutulmamlardr. Bu
durumda

tereke;

alacaklar

olan

parann

oranna

gre

alacakllara

gre

paylatrlmtr.
Sicilimize bu tr dava vardr. Ayrca babalarnn borcunu red etmelerinden
dolay borcu isbat ve varislerin demesi eklinde de bir davamz vardr.

8. VELAYET, VESAYET

47

Velyet; bir kiinin yardma muhta birisinin mali veya ahsi btn haklarn
grmesi, gzetmesi ve bunlar hakknda her trl tasarruf hakkna sahip olmasdr.
Vesyet ise; daha ziyade mali haklarn grp gzetilmesi ve mali olarak onu temsil
edebilmesidir. Velyet grevini stlenen kimseye veli, vesyet grevini stlenen
kimseye de vas denilir. Velyet ve vesayet altna verilme; bir ocuun anne
babasnn boanmas veya lmesi durumunda olduu gibi, bir insann akli ve fiziki
olarak kendi iini gremeyecek durumda olmas halinde sz konusu olur.
Elerin boanmas durumunda ocuk anneye verilir ve ergenlik ana kadar
velyetini annesi stlenir. Anne veft eder veya baka birisi ile evlenirse ocuun
velyeti annesi tarafndan akrabas olan en yakn kadna geer. ocuk byyp
ergenlik ana gelince velyet hakk babaya geer. Baba veft ederse baba
tarafndan en yakn akraba velyeti stlenir. Veliler veya vasiler herhangi bir sebeple
ocua bakamayacak duruma gelirlerse ocuun velyeti veli veya vas olabilecek
dier bir kimseye devredilir.
Sicilimizde yalnzca Vasi Tayini ile ilgili iki dava vardr. Bununla birlikde
davalarn bir ounda vasi ve veli tayini ile birlikte ilemler vasi aracl ile
yrtlmtr. zellikle terekelerde bunu daha fazla grrz. Vasi tayinlerini
incelediimizde genellikle en yakn akraba yelerinin atandn grrz.
...Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Aya rini karyesinde skin iken
bundan akdem veft iden Hseyin bin Hasann sulb sagr oullar Salih ve Osman
babalar mteveff-y mezbr Hseyinden mntakil mallarn hfza ve tesviye-i
umrlarna kbel-i erden bir vas nasb ve tayn olunmak ehemmi ve elzem olduu
eclilden sagrn- mezbrnn karndalar Mehmed Ali maada vesyeti kabul iden
bulunmayup mezbr Mehmed Ali dahi vesayet-i mezkrun r'yetine kadir idi zeyli
hccetde muharrer'l-esmi kimesnelerinin ihbarlaryla mtehakkik olunmala
mezbr Mehmed Aliye hakim-i mevki sadr kttab tubaleh ve hsn maab Efendi
Hazretleri ref-i rest-i resadetlerine dein babalar mteveff-y mezbrdan mntakil
mallarn hfz ve tesviye-i umurlarna vas nasb ve tayn buyruldukda mezkr
Mehmed Ali dahi ber-vechi muharrer vesyet-i mezkr kabul ve hidmet-i
lazimesisine kem yenbai edya teahhd itmein ... (S.64/No: 168)
48

9. VAKIFLAR:
Vakflar; sosyal, eitim, beledi ve dini grevleri yerine getirilmesi iin maddi
durumu iyi olan kiiler tarafndan kurulmulardr. Dini vazifelerin yerine getirilmesi
iin gereken cami, mescid gibi tesislerin veya trbe gibi dini olarak nemi byk
olan yerlerin imar, bakm ve onarm iin kurulan vakflarn yannda, bu gibi
tesislerde yer alacak imam, mezzin gibi kiilerin geimini salamak iin de vakflar
kurulmutur. Sosyal, beledi ve eitim hizmetlerinin salanmas iin kurulan vakflar
ise su kemerleri, emeler, hanlar, hamamlar, ktphaneler, medreseler vb.
tesislerdir. Bu tesislerin ina edilmesi, bakm, onarm, ihtiyalarnn karlanmas
yannda buralarda grev yapacak kiiler iin de vakflar kurulmutur.61
Vakflarn kurulmasndaki bir baka ama ise istenilen kiiye istenilen kadar
mlk ve mal brakabilmektir. nk slam hukukuna gre bir kii btn mallarnn
ancak te birini vasiyet edebilmekteydi. Buna engel olmak iin yani istenilen varise
istenilen kadar mlk brakabilmek iin o kiinin mtevelli olduu bir vakf
kurulurmas yolu tercih edilirdi.62
Vakflar yneten kiilere mtevelli ismi verilmekte ve mtevelliler kadlar
tarafndan denetlenebilmekteydi.
Sicilimizde vakfiye yoktur. Ancak vakf ile ilgili kii ve ileriyle ilgili bir ka
kayt vardr. rnein Camii vakfna satlan aalar iin bir kayt : ...alt sk zeytn
ecrm tarafeynden ...yz gurua mtevelli-yi mezbr Mesud Efendiye bey ve
temlk ve teslm eylediimde mm-ileyh Mesud Efendi dah cmi-i erif-i
mezbrun evkaf gallesinden fazla olarak ml- evkafdan cmii erifin evkafna ilhak
zere itir ve cmi-i erifin evkafi dahilinde el-hak zere itir ...cmi-i erifin
evkaf dahilinde olmudur... (S.14/No: 39)
61

Bahaeddin Yediyldz, Vakf Messeselerinin XVIII. Asr Trk Toplumundaki Rol, Vakflar
Dergisi, XIV, Ankara, l982, s. 2-l0; Ziya Kazc, slam Kltr ve Medeniyet-i, s. 207-210
62
Hasan Yksel, Vakfiyelere gre Osmanl Toplumunda Aile, Sosyo-Kltrel Deime Sresinde
Trk Ailesi, Ankara l992, s. 471.

49

METN

50

Kapak I

Sicil Defteridir ki
Celali Mustafa bin Abdullah Aie bint-i Salih
Karye-i mezbrede vki o tarafdan Hadice bint-i Hseyin hnesi ve taraf- rbi
tark-i m ile mahdd bir bb tahtn hneye ilm yazlmak in bu mahale erh
verildi

Mteveff

Hac

Halilin

resminden 1062

alnup devi sandna atlan


Delaliye

0062

Kaydiye

0064

Rstem Efendiye verilen

0060

Sehm olarak sandk- mezkre atlan 1249


Munla Hasan yeddiyle Hseyin Aaya 0014
teslm olunmu
Munla Hseyinin sbat ettii bir ba 1263
kzden alnan resm

0065

Mmeyiz Hasan Efendinin yannda 1288


kalan Munla Hseyin yeddiyle merkm 0011,30
Hseyin Aaya teslm olunmu
Arazi in teslm olunan

1300
0700

Hseyin Aann kassam harc ve arazi 6000


pay iki bin guru mahalline teslm
olunmudur
Kapudann ismi Camc Dimitri Karnici

51

S.1/No: 1
Konu: Tereke
(1) Girne kazsna muzfe Lapta karyesi mahallatndan sfenr mahallesi
mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum millet (2) nisvnndan
bundan akdem fevt olan Girino bint-i Yni veled-i Zaharynn verset-i olunun
sagr olu Haralanbu veled-i Sava Haralanbi (3) ve olunun sulbiye-i kebre kzlar
Restino ve Resafto ve Eleniko ve Anastasya ve Ogenyaya mnhasre olduu (4) bi'lihbr inde'-er'l-enver zhir ve nmyan oldukdan sonra sagr-i mezbrun
ceddesinden mntakil (5) maln hfza ve tesviye-i umurn r'yete kbel-i erden
vas nasb ve tayn klnan Haci Yorgi veled-i Toli (6) marifet ve marifet-i erle
tahrr ve tekim ve beyne'l-veresete'l-merkme bi'l-farizet'-eriyye tevzi ve taksim
(7) olunan mteveffiye-i mezbrenin tereke defteridir ki ber-vechi t zikr ve beyn
olunur
Fi 8 Ramazan sene 88
(8) Mteveffiye-i mezbrenin Baf kazsndan Milyo karyesinde mtemekkin Andoni
Ravlo zimmetinde para alaca /250 yine karye-i mezbrede stavrino zimmetinde
/100
(9) Yine karye-i mezbreli Hristolu zimmetinde /100
/250

Ermo karyeli Bekirde

Akurdalyal Yanni de hnta kye 9/225

(10) Akridol Haralalanbi de hnta kiye 1/25 Krdderal Boronobide alaca /160
Kahhara deresinde yarm evlek bae /100
(11) Mahalle-i mezbrede vkiyarm evlek bae /80

Rakonda

emesinden

cereyn iden m'-i crden beher sekiz gnde bir eyrek m'-i cr /101
(12) Yine eme-i mezkreden cereyn iden m'-i crden beher on gnde bir eyrek
m'-i cr /35 yirmilik altun 2/40
(13) Mahalle-i mezbrede mars harub sk 1/100 yine mahalle-i mezbrede
mars harub sk 2 /zeytn sk 7/1500

iki bb tahtn hne /1500

(14) Yekn'l-mezkrt /4465


(15) Mine'l-ihrct /harc ksmet /111,25

kaydiye /7

veraka beh /2

(16) Yekn'l-ihrct /120,25


52

(17) Sahh'l-bk

li't-taksim beyne'l-verese/4344,25

(18) Hisse-i sagr mezbr Haralanbi /1240,4 hisse-i mezbre Resafto /620,2
hisse-i mezbre Restino 620,2

hisse-i mezbre Eleniko /620/2

hisse-i mezbre Anastasya /620,2

hisse-i mezbre Ogenya /620,2

(19) Ber-vechi muharrer'l-ism olan sagr mezbrun hisse-i irsiyesine isbet iden bin
iki yz krk guru (20) drt para emlak olarak vas-i mezbrun yeddine terk olund
bu mahale erh verildi

S.2/No: 2
Konu: Hane Sat
(1) Girne kazsna muzfe Marta karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin
Rum milletinden Bafomi veled-i Yorgaci kaz-i mezkr hkmet konanda meclis-i
devye mahsus (2) odada makd meclis-i eri erifi-i enverde yine karye-i
mezbrede mtemekkin milleti merkumeden Andoni veled-i Dolomi mahzarnda
ikrr- tm ve takr-i kelm idp (3) nib-i esbak Mustafa Efendinin imza hatemine
hv karndam gib an'l-beled Haralanbu ile mtereken yeddimizde bulunan bir
kta hccet-i eriyye mantukunca bi't-tarik'-ir (4) mlk ve hakkmz olan karyei mezbrede vki bir tarafdan karndam merkm Haralanbu baesi bir tarafdan
Manastr tarlas ve bir tarafdan Yann veled-i Haci Nikolagi (5) ve taraf- rbii tarki m ile mahdd tahminen bir dnm ecr- msmire ve gayri msmireli bae-i
mtemil maa dolap kuyusu ile bb oda evvab sundurmal mtemil (6) bir bb
menzilde bulunan nsf hisse-i mefrzemi tarafeyinden icb ve kabuli hv urt-
mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile alt bin (7) gurua merkm
Antoniye bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve
temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan (8) mebla- mezkr alt bin
guru mtr-i merkm Antoni yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz
eyledikden sonra bey-i mezkrde tagrr gabn (9) vukuna mteallika davdan
tarafeyinden her birimiz aherin zimmetini kabuli hv ibr ve ibr-i iskt eyledik fim bad salif'z-zikr dolap kuyusu (10) ile bae-i mezkrun nsf ile menzil-i
mezkrun nsfnda benim asl ve kat alka medhlim kalmayup mter-i merkm
Antoninin mlk- (11) mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr

53

mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-talep ketb ve


iml' olund
Fi 11 Ramazan sene 88
uhd'l-hl
Evolu veled-i Mihail Yorgaci veled-i Haci Hristofi Yanni Dimitriyu
Yanni Haci Mbaso

S.2/No: 3
Konu: Bahe Sat
(1) Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Hiristoli veled-i Mihil kaz-i mezkr hkumet
konnda meclis-i deviye (2) mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i
enverde yine karye-i mezbrede mtemekkin millet-i merkmeden Sava veled-i
Haci Mihil mahzarnda ikrr- tm ve takrri kelm (3) idp cnib-i ere it
klnan bir kta ilm haberde zikr ve beyn klnd zere akd-i at'z-zikrin
sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm (4) olan karye-i mezbre
civrnda vki bir tarafdan Marto veled-i Pavli baesi ve bir tarafdan Haci
Andoni Burko baesi ve bir tarafdan byi merkm Sava veled-i (5) Haci Mihil
hnesi ve taraf- rbii tark-i m ile mahdd ecr- msmire ve gayr msmireli
tahminen yarm evlek baemi tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside
(6) muvazaadan ri bey-i bt- sahhi er ile drt yz gurua merkm Savaya
bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temllk
(7) ve tesllm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr drt yz guru
mter-i merkm Sava yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz (8)
eyledikden sonra bey-i mezkrede tagrr ve gabn vukuna mteallika
davdan tarafeyinden her birimiz aherin zimmetini kabuli hv ibr ve iskt
eyledik f-m bad (9) slif'z-zikr bae-i mahdd- mezkrede benim asl ve
kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm Savann mlk- mtrs
ve hakk sarf olmudur (10) keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun
didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-talep ketb olund
Fi sene 11 Ramazan sene 88
54

uhd'l-hl
Haci Nikola Bebeko Sava Haci Mihail

Matefu Haci Yorgi

S.2/No: 4
Konu: Arazi Sat
(1) Girne kazsna muzfe Tremit karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin
Rum milletinden Tofi Meydani kaz-i mezkr hkmet konanda meclis-i deviye
mahsus (2) odada makd meclis-i eri erif-i enverde yine karye-i mezbrede
mtemekkin milleti merkmeden olu Ebgeri mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i
kelm cnib-i ere (3) it klnan bir kta ilm haberde zikr ve beyn klnd
zere akd-i t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olan
(4) karye-i mezbrede vki bir taraftan Osman Aa eytm tarlalar ve dier taraftan
byi merkm taraf- meydan hnesi ve tarlas ve taraf- rbii (5) hark ile mahdd
ecr- msmire ve gayri msmireli bir mikdr havl-y mtemil bir bb oda
arazisini tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside (6) ve muvzaadan r
bey-i bt sahh-i er ile iki yz gurua merkm Ebgeriye bey ve temlk ve teslm
eylediimde ol dahi ber-vechi muharrer itir (7) ve temllk ve tesellm ve kabz ve
kabl idp semen olan mebla- mezkr bin yz guru mter-i mekm Ebgeri
yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz (8) eyledikden sonra bey-i mezkrede
tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan tarafeynden her birimiz aherin
zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik (9) f-m bad slif'z-zikr arsa-i
mezkrede benim asl ve kat alka ve medhalim kalmayup mter-i Ebgerinin
mlk- mters olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun
dedikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-talep ketb ve iml' olund
Fi 15 Ramazan sene 88
uhd'l-hl
Sofi Mustafa-zade Lefkoa Nikola Haci Ebgeri
Hristofi

Dimitri

Mavridi

olu

Nikola

55

S.2/No: 5
Konu: Bor Karlnda Dkkan ve Aalarn Rehin Olarak Verilmesi
(1) Girne kazsna muzfe Lapta karyesi mahalltndan Ayanastasa mahallesinde
mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Araklidi veled-i Haci Sava
kaz-i mezkr hkmet (2) konanda meclis-i deviye mahsus odada makd
meclis-i eri erif-i enverde Termiya iftlii mtmekkinlerinden Haralanbu veled-i
Haci Mihil muvacehesinde ikrr- tm (3) ve takrr-i kelm idp bundan akdem
mezbr Haralanbu yedinde ba-tesis istikrz ve umruma sarfla istimlk eylediim
iki bin alt yz elli bir guru olan (4) zimmetimde deynim olman taht tasarrufumda
dahil ibu yedimde mlk ve hakkm olup Karava karyesinde vki bir taraftan
Yorgaci veled-i Lorozo Baba hnesi ve bir tarafdan (5) Mihail veled-i Burgodi
hnesi ve tarafeyne tark-i m ile mahdd bir bb dkkanm ve Efterya karyesi
civarnda Arfomeno dimekle mehr nm mahalde mars (6) iki yz sk zeytn ve
sk harub cemn iki yz alt sk ecrm mebla mezkr iki bin alt yz elli bir
guru mukabelesinde tarih-i kitapdan yz (7) otuz bir gn temmna dein mezbr
Haralanbuya bey-i bil-vef tark zere bey ve teslm eylediimde ol-dahi bervechi muharrer dkkan- mezkr ile ecr- mezkreyi (8) yedimden itir ve
tesellm ve kabz ve kabul eyledi didikde gbbe't-tasdik'-ere medyn- merkm
yine meclis-i mezkrede dyin-i mezbr Haralanbu muvcehesinde (9) krr- tm ve
takrr-i kelm idp mebla- mezkr hakikatde rehin hkmnde olman ecl-i
mezkr hullunda deynim olan mebla (10) mebla- mezkr iki bin alt yz on bir
guru ed ounmayup mlk- rehin mahkeme olmaz ise slif'z-zikr dkkan- mezkr
ile ecr- (11) mezkreyi semen misli ile ahere bey ve kabz semen ve semeninden
deyni mezkrumu edya ve fazla kalur ise bana itya ve bunlarn mtevakf (12)
olduu umurun kllisine kllem uzleteke f'net vekil-i mazmnu zre azl ve
inizlden masn ve sulbi akd- rehin-i meruha (13) veklet-i devrine sahha-i
eriyye ile mezbr Haralanbuya tarafmdan vekil ve nib-i menb nasb ve tayn
eyledim didikde ol- dahi ber-vechi (14) muharrer veklet-i mezkreyi kem-yenba
edya teahhd ve iltizm itmein m-vaka bi't-taleb ketb ve iml' olund
F 18 Ramazan sene 88
56

uhd'l-hl
Rstem Efendi

Bekir Efendi Samur Aa

Nikola Aa

S.3/No: 6
Konu: Aa ve Ev Paylam
Marz- dileridir ki
(1) Husst'l-beynn mahalinde kef ve taksim ve tahrr in kbel-i erden
irsl olunan Ktip Rstem Efendi dileri Girne kazsna muzfe (2) atal
karyesinde vki zikri t mahal-i muhtelifede mars zeytn ve harub ve ecr-
sire ile iki bb menzil zerine varup (3) ceridede mazbt'l-esm kimesneler
muvacehelerinden bi'l-cmle akd- meclis-i er-i l at'z-zikrinde devlet-i
aliyye tebasndan Rum millet (4) nisvnndan Eburminoli bint-i mteveffa
Haci Cirkako dern- arzuhlinde isimleri mestr li-ebeveyin er karndalar
Loizi ve Kostandi (5) ve kz karndalar Ros ve Hac Tallu validesi skine
muvacehelerinde ibu zerinde akd- meclis-i er-i l olunan bir tarafdan (6)
Haci Hristoli veled-i Nilpo havls ve bir tarafdan Ehina Banayodi tarlas ve bir
tarafdan Kostandi veled-i Dimitri hnesi ve taraf- (7) rbii Haci Kostandino
veled-i Haci Nikolas tarlas ile mahdd iki bb tahtni oda ve bir mikdr havl-y
mtemil bir bb mlk- menzil (8) ve yine bir taradan Hac angar veled-i
Zendeli havls ve bir tarafdan Hac Tallu bint-i Hac Giryako menzili ve tarafeyn
tark-i m ile (9) mahdd bir bb tahtn odann nsf ile Ziyaret Baesinde otuz
bir sk dut ve on bir sk incir ve bir sk kavak ve Ayyorgi (10) tarlasnda yirmi
bir sk zeytn ve on bir sk harub ve Kesme Kayalarda sekiz sk zeytn ve on
iki sk harub ve Peyan tarlasnda (11) sk harub ve bir sk zeytn ve
Bodamozga tarlasnda altm dokuz sk harub ve Kapsaluda yz be sk harub ve
bir sk (12) zeytn ve Bosbula tarlasnda otuz be sk harub ve sekiz sk zeytn
ve Vikla tarlasnda alt sk zeytn (13) ve Barai deresinde on sk harub ve
sk zeytn ve ehir yolunda otuz be sk harub ve Ermenoz tarlasnda iki sk (14)
harub ve Bey Mandrada dokuz sk harup ve Cirkako tarlasnda bir sk zeytn
cemn krk dokuz sk zeytn ve iki yz (15) yetmi iki sk harub ve otuz bir sk
dut ve on bir sk incir ve bir sk kavak ibu ecr-i mezkre ile menzil-i
57

mezkrun (16) bundan akdem veft iden Babamz mezbr Haci Giryakonun
mlk ve hakk olup bade vefta bizlere mevrs olmala ecr- (17) mezkre ile
menzil-i mezkrelerde bulunan hisse-i eriyyem efrz ve tayn-i tahdid olunmak
muradmdr deyu bade'd-dav ve't-tasadik (18) ecr- mezkre ile menzil-i
mezkreden sekiz sehim itibriyle Ebu Sendelinin bir sehmine isbet eden
Ziyaret Baesinde alt (19) sk dut Ayyorgi tarlasnda bir sk zeytn ve iki sk
harub ve Kesme Kayalarda bir sk zeytn ve iki sk harub ve Bodamozga (20)
tarlasnda on sk harub ve Kapsaluda on sk harub ve Barai tarlasnda yedi
sk harub ve bir sk zeytn (21) ve Bosbula tarlasnda iki sk zeytn ve ehir
yolunda drt sk harub ve Bey Mandrasnda iki sk harub ve sehm-i mezkr
(22) itibariyle mezbre Rubinin bir sehmine isbet eden Ziyaret Baesinde
be sk dut ve sk incir ve Ayyorgi tarlasnda (23) iki sk zeytn ve iki sk
harub ve Kesme Kayalarda bir sk zeytn ve altm sk harub Bodamozga ve
tarlasnda yirmi be sk (24) harub ve Kapsaluda be sk harub ve Bosbula
tarlasnda bir sk zeytn ve ehir yolunda be sk harub ve Bey Mandrasnda
(25) sk harub ve karye-i mezbrede vki bir tarafdan Haci Hristoli veled-i
Filipo havls ve bir tarafdan Ehina bint-i Banayodi tarlas ve bir tarafdan
Kostandi (26) veled-i Dimitri hnesi ve taraf- rbii Haci Kostandinu veled-i
Nikola tarlas ile mahdd nsf tahtn hne ve bir mikdr havl sehmi mezkr
itibariyle (27) mezbre Haci Tallunun bir sehmine isbet iden Ziyaret
Baesinde iki sk zeytn ve iki sk dut ve Ayyorgi tarlasnda iki sk zeytn ve
iki sk Harub ve (28) Kesme Kayalarda bir sk zeytn ve bir sk harub ve
Bodamozga tarlasnda sekiz sk harub ve Kapsaluda on dokuz sk harub ve
Bosbula (29) tarlasnda bir sk zeytn ve Barai Deresinde bir sk zeytn ve
ehir yolunda drt sk harub ve Cirkaku tarlasnda bir sk zeytn ve Bey (30)
Mandrasnda iki sk harub ve karye-i mezbrede vki bir tarafdan Haci
Hristoli veled-i Filipo havls ve bir tarafdan Elsine bint-i Banayodi tarlas (31)ve
bir taraftan Kostandi veled-i Dimitri hnesi ve taraf-i rbii Haci Kostandi veled-i
Nikola tarlas ile mahdd nsf tahtn hne ve bir mikdr havl (32) sehm-i
mezkr itibariyle mezbre sekinann bir sehmine isbet iden Ziyaret
Baesinde be sk dut ve drt sk incir ve Ayyorgi tarlasnda (33) iki sk
zeytn ve iki sk harb ve Kesme Kayalarda bir sk zeytn ve bir sk harub iki
58

ve Bodamozga tarlasnda alt sk harub ve Kapsaluda (34) on yedi sk harub ve


ehir yolunda be sk harub ve Bey Mandrasnda iki sk harub ve karye-i
mezbrede vki bir taraftan Haci (35) angar veled-i Zendeli havls ve bir
taraftan Haci Tallu bint-i Giryako hnesi ve tarafeyn tark-i m ile mahdd nsf
tahtn hne ve bir mikdr havl (36) sehm-i mezkr itibariyle mezbr yz yirmi
iki sehmine isbet iden Ziyaret Baesinde be sk dut ve bir sk kavak ve
Ayyorgi tarlasnda (37) sekiz sk zeytn ve drt sk harub ve Kesme Kayalarda
iki sk zeytn ve iki sk harub ve Bodamozga tarlasnda sk harub (38) ve
Kapsaluda yedi sk zeytn ve yirmi iki sk harub ve Bosbula tarlasnda drt sk
zeytn ve yirmi bir sk harub (39) ve ehir yolunda on sk harub ve Ermenoz
tarlasnda iki sk harub sehm-i mezkr itibariyle mezbr Kostannn iki sehmine
isbet (40) iden Ziyret Baesinde sekiz sk (41) dut ve drt sk incir ve
Ayyorgi tarlasnda yedi sk zeytn ve Kesme Kayalarda iki sk zeytn ve drt
sk harub ve Peyan (42) tarlasnda sk harub ve bir sk zeytn ve Bodamozga
tarlasnda on sekiz sk harub ve Kapsaluda yirmi dokuz sk harub (43) ve
Bosbula tarlasnda sekiz sk harub ve Vikla tarlasnda alt sk zeytn ve Barai
Deresinde iki sk zeytn ve sk dut (44) ve ehir yolunda yedi sk harub ve
karye-i mezbrede vki bir taraftan Haci angar veled-i Zendeli havls ve bir
tarafdan Haci Tallu bint-i Haci (45) Giryako hnesi ve tarafeyn-i tark-i m ile
mahdd nsf tahtn hne bir miktar havl efrz tayn ve tahsis ve her birinin
hisse-i malmelerine (46) almat- fasla vaziyle mmtz klnup onlar dah
hisse-i mfreze-i mezkrelerini bi-rza kabz ve kabl ve istif-y hak eyledikden
sonra bu vechle (47) Klliyen kati niz eylediklerini ktip mm-ileyh
mahallinde ketb ve tahrr ve man mebus- mena-i er ile meclis-i ere gelp
al-vuka inh ve takrr ve tarafeyn (48) dahi tasdik eyledikleri tescl ve
bade't-tasnif huzr- lilerine ilm olund
F 29 Cemazie'l-evvel sene 88

59

S.4/No: 7
Konu: Aa Sat
(1) Labta karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin Rum millet-i
nisvnndan ahsi tarif-i e ile marife Haci Leno bint-i Lora kaz-i mezkr
hkmet konanda (2) meclis-i deviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i
enverde yine karye-i mezbrede iken veft iden millet-i merkmeden Lorizann
sulb (3) olu Hiristoli ve sulbiye-i sagr kz Odokiyann tesviye-i umurlarna bahccet-i eriyye vsleri ibu baiset'l-vesika Tofi Tomorito (4) mahzarnda ikrr-
tm ve takrr-i kelm idp cnib-i ere it klnan bir kta ilm haberde zikr ve
beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sadrlarna (5) dein bi'l-irs'l-ere yedimde
mlk ve hakkm olan Bodo nm mahalde bir sk zeytn ve sfenar mahalde Munla
brahim Nohtosi Oide bir sk (6) harub ecerenin nsfn tarafeynden icb ve kabuli
hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile el-yevm semen
misli idi (7) bi'l-ihbr tebyn iden yz elli guru merkm Tofiye bey ve temlk ve
teslm eylediimde ol-dah sagrn- mezbran mezkr ecerelere muhta (8) olup
semen misli ile itirsna kbel-i eriden me'zn olduuna bina'en ecere-i
mezkrlar sagrn- mezbrnn mallarndan bi'l-vesye in (9) bi'l-vesye itir ve
temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semeni olan mebla- mezkr yz elli
guru sagrn- mezbrnn mallarndan bi'l-vesye (10) bana temmen ve kmilen
def ve teslm eylediinde ben dahi yedinden bi't-temmen ve'l-keml-i ahz ve kabz
eyledim f-m bad salif'z-zikr bir sk zeytn ecere ile (11) bir sk harub ecerinin
nsfndan benim asl ve kat alaka-i medhalim kalmayup sagrn- mezbran
Hiristoli ve Odokiyann mlk mterlar (12) ve hakk sarflar olmudur keyfe
m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun dedikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka
bi't-talep ketb ve iml' olund
Fi 17 Ramazan sene 88

60

Konu: Miras Kalan Paradaki Hisseyi Hibe


(1) Girne kazsna muzfe Karmi karyesinde mtemekkin iken veft iden teba-i
devlet-i aliyenin Rum millet-i nisvnndan Abatos bint-i Haci Yorginin verset-i
validesi (2) Haci Eno ve kz karndalar Mariya ve Haralanbu ve ammisi Haci
Ciryakoya mnhazire ve tashh-i mesele-i mirslar alt sehmden olup sehmi (3)
mezkrenin bir sehmi vlidesi mezbre Haci Enoya ve iki sehm uhte-i mezbre
Haralanbuya ve iki sehm uhti mezbre Mariyaya ve bir sehm (4) merkm Haci
Ciryakoya isbet-i tahkikadan sonra mezbr Haci Ciryako kaz-i mezkr hkmet
konanda meclis-i deviye mahsus odada (5) makd meclis-i er-i erif-i envede
merkmetn Haralanbu ve Mariya mahzarlarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp
hibe-i tyet'z-zikrin (6) sudruna dein n'ib-i esbak Mehmed Emin Efendinin
imz ve hatemine hv bir kta kassam ve dernunda muharrer ve merkm mveffy mezbre Abatosdan (7) mntakil iki bin sekiz yz seksen guru on parann
hisse-i irsiyeme isbet iden drt yz seksen iki parann iki yz krk (8) guru parasn
merkm Haralanbuya ve iki yz krk guru yer paras merkm Mariyaya hiybe-i
sahh-i eri ile hibe eylediimde anlar dahi (9) meclis-i hibede ber-vechi taksim
izbr ve kabz ve kabul idp f-m bad hisse-i irsiye-i mezkrem olan drt yz
seksen ve iki parada (10) benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup
merkmetn Haralanbu ve Martann hakk sarflar olmudur dedikde gbbe'ttasdik'-er m-vaka bi't-talep ketb ve iml' olund
F 23 Ramazan senee 88

S.4/No: 9
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Tremit karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i aliyenin
Rum milletinden Hristofi veled-i Yeni Halil kaz-i mezkr hkmet konanda
meclis-i deaviye (2) mahsus odada makd meclis-i er-i erf-i enverde nefsi Girne
kasabas mahallatndan Mara mahallesinde mtemekkin millet-i merkmeden
Banayod Aa mahzarnda ikrr- (3) tm ve takrr-i kelm idp cnib-i ere it
klnan bir kta ilm haberde zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin
sudruna (4) dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olan karye-i mezbre
61

civarnda Znr nm mahalde mars otuz iki sk zeytn ve drt sk (5) harub
cemn otuz alt sk ecrm bi-sfkate vahidetn tarafeynden icb ve kabuli hv
urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- (6) sahhi er ile yedi yz gurua
merkm Banayod Aaya bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dah ber-vechi
muharrer itir (7) ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semeni olan
mebla- mezkr yedi yz guru mter-i merkm Banayod Aa yedinden temmen
(8) ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i mezkrede tagrr gabn vukuna
mteallika davdan tarafeynden her birimiz aherin zimmetini (9) kabuli hv ibr
ve iskd eyledik f-m bad salif'z-zikr ecr- mezkrede benin asl ve kat alka
medhalim kalmayup mter-i (10) merkm Banayod Aann mlk- mters ve
hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutassarf olsun (11) dedikde
gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 8 evval sene 88
uhd'l-hl
Nikola Haci Ebgeri

Yorgi Bati

Dimitri Mavro Haci olu Haci Zaharka

S.4/No: 10
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Tremit karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i aliyenin
Rum millet-i nisvnndan Kaderina bint-i Yeni Halil bi- kaz-i mezkr hkmet (2)
konanda meclis-i deviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde
nefsi Girne kazsnda mtemekkin millet-i merkmeden Banayodagi (3) veled-i
Koino mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp cnib-i ere it klnan bir
kta ilm haberde zikr ve beyn klnd (4) zere akd- t'z-zikrin sudruna
dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup karye-i mezbre civarnda Znr
nm mahalde (5) mars on sk zeytn ve dokuz sk harub ecrm tarafeyinden
icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r (6) bey-i bt- sahh-i er
ile drt yz elli guru merkm Banayodagiye bey ve temlk ve teslm eylediimde
ol-dah ber-vechi (7) muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp
semeni olan mebla- mezkr drt yz elli guru mter-i (8) merkm Banayodagi
yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i mezkrde tagrr
62

gabn vukuna mteallika (9) davdan tarafeynden her birimiz aherin zimmetini
kabuli hv ibr ve iskt eyledik f-m bad salif'z-zikr ecr mezkrede (10) benim
asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm Banayodaginin mlk mters ve hakk sarf olmudur (11) keyfe m-ye ve yehtr mlik ve
mutasarrf olsun dedikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-talep ketb olund
Fi 8 evval sene 88

uhd'l-hl
Nikola Haci Ebgeri

Yorgi Bati

Dimitri Mavridi

Haci Zaharka

S.5/No: 11
Konu: Su ve Aa Sat
(1) Cezire-i Kbrsda vki nefsi Girne kasabasnda skin Danko Mehmed bin
Mustafa nm mezkr Girne kazsnn hkmet konanda meclis-i deviye mahsus
(2) odada makd meclis-i eri erif-i enverde ibu shibl-vesika cezre-i
mezkrede kin mahrse-i Lefkoa mahallatndan Arab Ahmed Paa mahallesinde
(3) skin Ser Tccar zzetl el-Hc Mehmed Efendi tarafndan ir' t'z-zikr tasdika
vekil-i mseccel-i erisi Kazabifan karyesinde skin Mesud Efendi ibn (4) Ltfullah
Efendi muvcehesinde ikrr- tm ve takrr-i kelm idp cnib-i ere it klnn bir
kta ilm haberde zikr ve beyn klnd (5) zere akd- t'z-zikrin sudruna
dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup kasaba-i mezbr civrnda vki bir
tarafdan Nuh-zade (6) Mustafa Efendi tarlas ve bir tarafdan Kalayc Loka ve biarzan Liguri veled-i Kocaba tarlalar ve bir tarafdan Haci Babas bi-arzen Dimitri
yetimleri (7) tarlalar ve taraf- rbii Ebgeri Morayani tarlasyla mahdd tahminen
otuz dnm tarla dernunda mars yz seksen sk harub (8) ve on sekiz sk
zeytn ve sk incir ve bir su kuyusu ibu emlak- mezkresi tarafeynden icb-
kabuli hv urt- (9) mfside ve muvzaadanr bey-i bt- sahh-i er ile dokuz
bin gurua mvekile-i mm-ileyh el-Hc Mehmed Efendiye bey ve temlk ve
teslm (10) eylediimde mm-ileyh el-hac Mehmed Efendi dahi ber-vechi muharrer
itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr
(11) dokuz bin guru mm-ileyh el-Hc Mehmed Efendi yedinden temmen ve
63

kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i mezkrede tagrr ve gabn (12)
vukuna mteallika davdan tarafeynden her birimiz aherin zimmetini kabulu hv
ibr ve iskt eyledik fi-mbad slifz-zikr ecr- mezkre (13) ile mezkr su
kuyusunda benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mm-ileyh el-hac
Mehmed Efendinin mlk- mters ve hakk sarf olmudur (14) keyfe m-ye ve
yehtr mlik ve mutasarrf olsun dedikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-talep
ketb ve iml' olund
Fi 9 evval sene 87
uhd'l hl
Girne Kazas Kaymakam zzetl Kamil BeyNuh-zade Mustafa Efendi
Mehmed Efendi ibn Ahmed avu

Devi Katibi Bekir Efendi

S.5/No: 12
Konu: Aa Su Sat
(1) Mahssat'l-beynn mahallinde ketb ve tahrr in bi'l-iltimas kbel-i eriden
irsl olunan Ktip Rstem Efendi nefsi Girne kasabasnda skine Etimeki Sava (2)
hnesine varup zeyli vesikadan muharrer'l-ism olan Mehmed Efendi ibn Ahmed
avu ve Mal Mdiri Ahmed Efendi ve mslimn-i sire huzrlarnda (3) akd-
meclis-i er-i l Girne kazsna muzfe Temlus karyesinde skine Zeliha bint-i
mm Munl smail nm Hatun mahrse-i Lefkoa (4) ehlisiden rfatl Agh
Efendi ibn Ahmed Efendi muvacehesinde ikrr- tm ve takrr-i kelm idp cnib-i
ere ita klnan bir kta ilm haberde (5) zikr ve beyn klnd zere akd-
tz-zikrin sudruna dein yedimde mlk ve hakkm olup karye-i mezbrede vk
bir taraftan mm-ileyh (6) Agh Efendi tarlas ve bir taraftan mm-ileyh Mehmed
Efendi ibn Ahmed avu tarlas ve bir tarafdan Yusuf bin Rstem tarlas ve taraf-
rbii tark-i m ile mahdd (7) tahminen drt dnm tarla ve dernunda mars on
iki sk harub ecrm ve byk oada (ova) kuyulu tarlada kin maa tarafeyn (8) bir
aded dolab kuyusunda bundan krk sekiz sehimde yedi sehmi hisse-i yiam
tarafeynden icb ve kabli hv urt- mfside ve muvzaadan (9) r beyi bt-
sahh-i er ile drt yz alt gurua mm-ileyh Agh Efendiye bey ve temlk ve
teslm eylediimde mm-ileyh (10) Agh Efendi dahi ber-vechi muharrer itir ve
64

temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr drt yz
elli guru mm-ileyh (11) Agh Efendi yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz
eyledikden sonra bey-i mezkre tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan
tarafeynden her birimiz aherin (12) zimmetini kabuli (hv) ibr ve iskt eyledik fm bad slif'z-zikr ecr- mezkre ile maa dolap kuyusunda bulunan yedi sehim
hisse-i yiamda benim asla (13) ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i
mm-ileyh Agh Efendinin mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe (14)
m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olun dedikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka
mal ktib-i mm-ileyh mahallinde ketb ve tahrir-i ve maan (15) mebs imza ve
erle meclis-i ere gelp al vukuna inh ve takrr itmee m-vaka bi't-talep ketb
ve iml' olund
f 29 evval sene 88
uhd'l-hl
Mehmed Efendi

Rstem Efendi

Mal Mdiri Ahmed Efendi

ve

gayruhum

S.6/No: 13
Konu: Aa ve Su Sat
(1) Girne kazsna muzfe Temls karyesinde skin Mustafa bin mam Munla smail
kaz-i mezkr hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada (2) makd
meclis-i er-i erif-i enverde mahrse-i Lefkoa ehlisinden rifatl Agh Efendi ibn
Ahmed Efendi mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp cnib-i (3) ere it
klnan bir kta ilm haberde zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin
sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olan karye-i mezbrede (4)
vki Byk oada etraf- erbas mm-ileyh Agh Efendi tarlalar ile mahdd Kuyu
Tarlas dimekle mehr mm-ileyh Agh Efendi tarlasnda mars (5) sk harub
ecr ve yine tarla-i mezkrede kin maa Terabeza dolap kuyusunda bulunan krk
sekiz sehimde on drt sehmi hisse-i yiam (6) tarafeyinden icb ve kabuli hv
urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile iki yz elli gurua
mm-ileyh Agh Efendiye (7) bey ve temlk ve teslm eylediimde mm-ileyh
Agh Efendi dah yedimden itir ve temellk ve tesellm ve kabz vekabul idp
65

semen olan mebla- mezkr (8) iki yz elli guru mm-ileyh Agh Efendi
yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i mezkrede tagrr
ve gabn vukuna mteallika (9) davdan tarafeynden her birimiz aherin
zimmetini ibr-i m sahh-i er ile ibr ve iskt eyledik f-m bad slif'z-zikr
ecr- mezkre ile (10) maa Tarabeza dolap kuyusunda bulunan hisse-i ayia-i
mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalm kalmayup mter-i mm-ileyh
(11) Agh Efendinin mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve
yehtr mlik ve mutasarrf olsun dedikde gbbe't-tasdik'-ere m-vaka bi't-talep
ketb ve iml' olund
F 29 evval sene 88
uhd'l-hl
Rstem Efendi

Mehmed Ali Hasan Efendi

Nuh-zade Mustafa Efendi

Bekir Efendi ve gayruhum

S.6/No:14
Konu: Tereke
(1) Girne kazsna muzfe Karmi karyesinde mtemekkin iken veft iden teba-i
devlet-i aliyyenin Rum milletinden Haci Dimitri veled-i Atnasn verset-i zevce-i
metrkesi (2) Haci Marko bint-i Haci Omorfaci ve sulbiye-i sagre kzlar Haci
Orosni ve ksz sulbi sagr oullar Haci Yorgi ve Pavliye mnhazire (3) olduu
bi'l-ihbr inde'-er'l-enverde zhir ve nmyn oldukdan sonra sgr-
mezbrnn Babalarndan mntakil mallarn hfz ve tesviye-i (4) umurlarn r'yete
kbeli erden vas nasb ve tayn klnan zevce-i mezbre Haci Marko marifet-i ve
marifet-i erle tahrr ve terkim ve beyne'l-(5) veraset'l-merkme bi'l-farizet'eriyye tevzi ve taksim olunan mteveff-y mezbrun terekesi defteridir ki bervechi t zikr ve beyn olunur
Fi 29 evval sene 88
(6) Karye-i mezbrede vki bir tahtn hne /1700 Haci Porodo Papas tarlasnda
mars zeytn sk 9/ harub sk 1/ 700

Haci Yanni tarlasnda mars zeytn

sk 5/ harub sk 5/ 350

66

(7) Haci Cirkalli tarlasnda mars zeytn sk 1/ 150


mars harub sk 1/100

Ri

nm

mahalde

Tremit emesinde mars zeytn sk 4/80 Palya

zeytn sk 4/100
(8) Hamostirge nm mahalde mars zeytn sk 1/225
mars zeytn sk 1/50

Biblada

nm

mahalde

Oskodomeno nm mahalde mars zeytn 1/20

saman uval 5/20


(9) Sandalye 6/15
res 1/200

mtemil uval 2/10 hnta kile 1/40 kp sagr 2/20 merkeb

kz res 1/470

(10) Yekn'l-mezkrt /4300


(11) Mine'l-ihract /harc ksmet /107
dahi cmlesi /301

kaydiye /6

masaraf-

mteferrika

veraka beh /4

(12) Yekn'l-ihrct /148


(13) Sahh'l-bk /3152

Li't-taksim'l-verese hisse-i zevce-i mezbre Haci

Marko /605,20 hisse-i sagre-i mezbre Haci Orosni /605,20 hisse-i

bint-i

sagre-i

mezbre Eksino /1211hisse-i ibn sagr-i mezbr Haci Yorgi /1211 hisse-i ibn sagr
mezbr Pavli /1211
(14) Ber-vechi bil muharer'l-isim olan sigr- mezbrnn hisse-i irsiyelerine isbet
iden bin alt yz drt guru eya ve ecr olarak vas-i mezbre yedine terk
olund bu mahale erh verildi

S.6-7/No: 15
Konu: Hisse Sat
(1) Girne kazsna muzfe Temlus karyesinde skine Aie bint-i mm Munl smail
nm Hatun tarafeynden beyi ati'z-zikri tasdika vekil-i erisi olduu Abdurrahman
(2) avu bin Kasm ve brahim bin Sar Halil ile msebbit olan Mehmed Efendi
ibn Ahmed avu kaz-i mezkr hkmet konanda makd meclis-i (3) er-i erifi enverde mahrse-i Lefkoa ehlisinden refetl Agh Efendi ibn Ahmed Efendi
muvacehesinde ikrr- tm ve takrr-i kelm idp (4) mvekkilem mezbre Aie
cnib-i ere it klnan bir kta ilm haberde zikr ve beyn klnd zere akd-
t'z-zikrin sudruna dein (5) mtereken yedimde mlk ve hakkm olup karye-i
mezbrede Byk Evgad kuyusu nm tarlada kin maa Trabeze Dolap Kuyusunda
67

olan krk sekiz sehimden yedi (6) sehm hisse-i yiam tarafeynden icb ve kabuli
hv urt- mfside ve muvazadan r bey-i bt- sahh-i er ile yz gurua
mm-ileyh Agh (7) Efendiye bey ve temlk ve teslm eylediimde mm-ileyh
Agh Efendi dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul
idp semeni olan mebla- mezkr (8) yz guru mm-ileyh Agh Efendi yedinden
temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i mezkrede tagrr ve gabn
vukuna mteallika davdan (9) tarafeynden her birimiz aherin zimmetini kabuli
hv ibr ve iskt eyledik f-m bad slif'z-zikr yedi sehm hisse-i yiamda benim
asl ve kaa alaka (10) ve medhalim kalmayup mter-i mm-ileyh Agh
Efendinin mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik
ve mutasarrf (11) olsun dedikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-talep ketb ve
iml' olund
Fi 29 evval sene 88

uhd'l-hl
Muhzr Fakih Hasan

Nuh-zade Mustafa Efendi

Rstem Efendi

Bekir Efendi

S.7/No: 16
Konu: Arsa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Lapta karyesi mahallatndan Ayluka mahallesinde
mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Haralanbu veled-i Yorgi
kaz-i mezkr hkmet konanda meclis-i (2) deviye mahsus odada makd
meclis-i er-i erif-i enverde yine mahalle-i mezbrede mtemekkin millet-i
merkmeden Toli Nikola veled-i Toli mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i (3) kelm
idp cnib-i ere it klnan bir kta ilm haberde zikr ve beyn klnd zere
akd- t'z-z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde (4) mlk ve hakkm olup
yukar mevkinde vki bir tarafdan hark ve iki tarafdan by-i merkm Haralanbu
tarlas ve taraf- rbii tark-i m ile mahdd (5) tahminen nsf evlek dkkan arsam
tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt-
sahh-i er ile alt yz gurua (6) merkm Nikola veled-i Toliye bey ve temlk ve
68

teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz


ve kabul idp semen olan (7) mebla- mezkr alt yz gurua mter-i merkm
Nikola veled-i Toli yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra
bey-i mezkrede tagrr ve gabn (8) vukuna mteallika davdan tarafeynden her
birimiz aherin zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik f-m bad slif'z-zikr
arsa-i mezkrede (9) benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i
merkm Nikola veled-i Toli(nin) mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe
m-ye (10) ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun dedikde gbbe't-tasdik'-er mvaka bi't-taleb ketb ve iml' olund
Fi 5 Zilkade sene 88
uhd'l-hl
Tofi Haralanbu

Tofari Haci Sava

Korkud Mustafa

S.7/No:17
Konu: Aa sat
(1) Girne kazsna muzfe Lapta karyesi mahallatndan Ayatodu mahallesinde
mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Nikola veled-i Kostandi
kaz-i mezkr hkmet (2) konanda meclis-i deviye mahsus odada makd
meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede mtemekkin millet-i
merkmeden Haci Toli veled-i Brauka (3) ikrr- tm ve takrr-i kelm (idp)
cnib-i ere it klnan bir kta ilm haberde zikr ve beyn klnd zere
akd- t'z-z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde (4) mlk ve hakkm
olup Eermo nm mahalde mars be sk zeytn ve Baba Hasefu nm mahalde
mars otuz be sk harub cemn krk sk ecrm tarafeynden icb ve kabuli
hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er- ile bin gurua
merkm Haci (6) Toliye bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi bervechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan
mebla- mezkr (7) bin guru mter-i merkm Haci Toli yedinden temmen
ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra beyi mezkrede tagrr ve gabn
vukuna (8) mteallika davdan tarafeynden her birimiz aherin zimmetini
kabuli hv ibr ve iskt eyledik f-m bad mar'l-beyn ecr- mezkrede (9)
69

benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm Haci


Tolinin mlk- mters ve hakk sarf olmudur (10) keyfe m-ye ve yehtr
mlik ve mutasarrf olsun dedikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-talep ketb
ve iml' olund
Fi 5 Zilkade sene 88
uhd'l-hl
Tofi Veled-i Cirkako

Nikola veled-i Sava

Haridu veled-i Cirkako

Tofi veled-i Yorgi

S.7/No: 18
Konu: Fidanlk Sat
(1) Girne kazsna muzfe Tremit karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Haci Brauka veled-i Haci Loizu kaz-i mezkr
hkmet konanda meclis-i deviye (2) mahsus odada makd meclis-i er-
erif-i enverde nefsi Girne kasabas mahallatndan Mara mahallesinde
mtemekkin millet-i merkmeden Banayodagi veled-i Koino mahzarnda (3)
ikrr- tm ve takrr-i kelm idp cnib-i ere it klnan bir kta ilm haberde
zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-z-zikrin sudruna dein mstakilen (4)
yedimde mlk ve hakkm olup karye-i mezbrede vaki bir tarafdan merkm
Banayodagi tarlas bir tarafdan Haci Araklidi tarlas ve bir tarafdan (5) Haci Pavli
eytm tarlalar ve taraf- rbii Hristofi veled-i Yeni Halil tarlasyla mahdd bir
dnm tarla dernunda mars yirmi bir sk zeytn fidanm (6) tarafeynden icb
ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile
drt yz gurua merkm Banayodagiye beyve temlk (7) ve teslm eylediimde
ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp
semen olan mebla- mezkr drt yz guru mter-i merkm Banayodagi
yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra beyi mezkrede
tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan tarafeynden her birimiz aherin (9)
zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik f-m bad slif'z-zikr fidan-
mezkrlerde benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i (10)
merkm Banayodaginin mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe m70

ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun dedikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka


bi't-talep ketb ve iml' olund
Fi 6 Zilkade sene 88
hd'l-hl
Fakih Hasan Efendi

Rstem Efendi

Bekir Efendi

Fakuli ve

gayruhum

S.7/No: 19
Konu: Bor Karl Aalarn Rehin Verilmesi
(1) Girne kazsna muzfe Tremit karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milleti nisvnndan ahsi tarif-i er ile marife stavrino (2) binti Francisko kaz-i mezkr hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada
makd meclis-i er-i erif-i enverde nefsi Girne kasabasnda mtemekkin (3)
millet-i merkmeden Banayodagi veled-i Koino mahzarnda ikrr- tm ve
takrr-i kelm idp bundan akdem mezbr Banayodagi yedinden istikrz ve
umrma hsnle (4) istimlk eylediim dokuz yz guru alan zimmetimde
deynim olman taht- tasarufumda dahil ibu yedimde mlk ve hakkm olup
karye-i mezbre civarnda (5) vki bir tarafdan dere ve bir tarafdan Osman Aa
zeytnluu ve bir tarafdan Haci Araklidi veled-i Teodori tarlas ve taraf- rbii
tark-i m ile mahdd Vudamo (6) dimekle mehr nm tarlada mars otuz sk
zeytn fidan ve on sk harub cemn krk sk ecrm mebla- mezkr dokuz
yz guru mukbelesinde (7) tarih-i kitabdan iki yz krk bir gn temmna dein
mezbr Banayodagiye bey-i bi'l-vef tark zere bey ve teslm eylediimde oldahi ber-vechi muharrer itir ve tesellm (8) ve kabz ve kabul eyledi dedikde
gbbe't-tasdik'-er medyun- merkme yine meclis-i mezkrede dyin-i
mezbr Banayodagi mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp (9) mebla-
mezkr hakitatde rehin hkmnde olman ecl-i mezkr hullunda deynim olan
mebla- mezkr dokuz yz guru ed olunmayup mlk- rehin mahkeme olmaz
ise (10) slif'z-zikr ecr- mezkrreyi semen ile ahere bey ve kabz semen ve
semenden deyn-i mezkrum edya ve fazla kalur ise bana it ya ve bunlarn
mtevakf olduu (11) umurun kllisine kllem uzleteke f'net vekil-i mazmun
71

zere azl ve infirzdan masn ve sulbi akd-i rehin merta vekalet-i devrine (12)
sahha-i eriyye-i ile mezbr Banayodagi tarafndan vekil ve nib-i menab nasb
ve tayn eyledim dedikde ol-dah ber-vechi muharrer veklet-i mezkre-yi kemyenbai (13) edya tehd ve'l-intizam itmein m-vaka bi't-talep ketb ve iml'
olund
Fi 6 Zilkade sene 88
uhd'l-hl
Faki Hasan Efendi

Nuh-zade Mustafa Efendi

Rstem Efendi

Bekir Efendi ve gayruhum

S.8/No: 20
Konu: Tereke Davas
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesinde skin iken veft iden Angolem Hseyin
Mehmed bin Abdullahn verset-i zevce-i sulbnun metrkesi erife bint-i Ahmed
ile (2) sulbiye-i sagre kzlar Nasiye ve Tevhide ve smet ve li-ebeveyin er
karndalar Hasan Onba ve Mustafa da mnhazire olduu lede'-er'l-enverde
zhir (3) ve mtehakkik olup skin mteveff-y mezbrun duyun- terekesinden izin
olmala terekesini dahi veresesi mezbrun istihlak itmeyup keyfiyed (4) eylediine
binen mteveff-y mezbrun tereke-i haziresini kabz ve duyun- msbitesi gurrema
vechiyle eshab- hukuka edya kbeli erden vas nasb (5) ve tayn olunan Fakih
Hasan Efendi ibn Eyyub kaz-i mezkr hkmet konanda meclis-i deviye
mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde (6) ibu bis'l-kitab karye-i
mezbreli nib-i esbak Mustafa Efendi muvacehesinde ikrr- tm ve takrr-i kelm
idp cnib-i ere it klnan bir kta (7) ilm haberde zikr ve beyn klnd zere
karye-i mezbrede vki bir tarafdan Ebu Kavuk Mescidi baesisi (8) ve bir
tarafdan mteveff-y mezbrun zevcesi erife bint-i Ahmed baesi ve bir tarafdan
mteveffa-y mezbr Hseyin eytm hneleri ve taraf- (9) rbii tark-i m ile
mahdd bir bb ya deirman mteveffa-y mezbrun hayatnda ile'l-veft
mstakilen yedinde mlk olup bade veft (10) bi-tarik'l-ferma eshab- hukuka id
ve raci olmala deirman- mezkr Mnadi Bbuccolu Mustafa tarafndan
72

mddet-i medidde mecmu (11) ns olan mahallerde nid ve mzyede olunup


rabet-i ns bi'l-klliye mnkata oldukdan sonra bin gurua mm-ileyh Mustafa
Efendinin (12) zerinde karar ve ziyade ile talib-i aheri zuhr itmeyup ve mebla-
merkm deirman- mezkrn el-yevm semeni misli olduu ktib ve men ve sir
(13) bu msll emlak ahvaline vukf olan kimesneler irsl olunarak mahallinde bad
inkiaf ve't-tahmin ve'l-takvim tebeyin olmala udlden (14) malm'l-esm
kesnn dah meclis-i erde al tarik'-ehade ihbrlaryla mtehakkk olmu
olduundan

ben

bi'l-izin'-er

deirman-

mezkr

(15)

bi-cmleten

myetemelihu ve yahvihu ietimlihn tarafeynden icb ve kabuli hv urt-


mfside ve muvzaadan r bey-i bat- sahh-i er ile bin gurua (16) mter-i
mm-ileyh Mustafa Efendiye bi'l-vesye bey ve temlk ve teslm eylediimde
mm-ileyh Mustafa Efendi dah ber-vechi muharrer itir ve temellk (17) ve
tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr bin guru mteri
mm-ileyh Mustafa Efendi yedinden temmem ve kmilen ahz (18) ve kabz ve
mteveff-y mezbrun defter gurremsndan idhl eyledim fi-m bad slif'z-zikr
deirman- mezkr mm-ileyh Mustafa Efendinin (19) mlk- mterras vehakk
sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun dedikde gbbe'ttasdik'-er' m-vaka bi't-taleb ketb ve iml' olund.
Fi 9 Zilkade sene 88
uhd'l-hl
Mmeyiz Faki Hasan Efendi

Nuh-zade Mustafa Efendi

Rstem Efendi

Bekir Efendi ve gayruhum

S.8/No: 21
Konu: Aa sat
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan Ayatod mahallesinde
mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Nakri veled-i lyamilyofi
kaz-i mezkr hkmet (2) konanda meclis-i deviye mahsus odada makd
meclis-i

er-i

erif-i

enverde

Kaymakl

karyesinde

mtemekkin

millet-i

merkmeden Mihail Papa Petro mahzarnda ikrr- tm (3) ve takrr-i kelm idp
73

cnib-i ere it klnan bir kta ilm haberde zikr ve beyn klnd zere akd-
t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde (4) mlk ve hakkm olup Vaslya
karyesinde vki etraf- erbas Brauka veled-i Yorgi ve Tofi veled-i lya tarlalar ve
yol ile mahdd bir kta tarla dernunda mars (5) otuz yedi sk harub ve yine
karye-i mezbrede vki etraf- erbas Hseyin ve Tofi veled-i lya ve brahim
tarlalar ve tepe ile mahdd Celendira ddimekle mehr (6) dier bir kta tarla ve
dernunda mars on sk zeytn cemn elli sk ecrm tarafeynden icb ve
kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i (7) bt- sahh-i er ile
bin gurua merkm Mihailiye bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi bervechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp (8) semen olan
mebla- mezkr bin guru mter-i merkm Mihail yedinden temmen ve
kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra beyi mezkrda tagrr ve gabn vukuna
mteallika (9) davdan tarafeynden her birimiz aherin zimmetini kabul hv ibr
ve iskt eyledik f-m bad slif'z-zikr ecr- mezkrede benim asl ve kat alaka
ve medhalim (10) kalmayup mter-i merkm Mihailin mlk- mters ve hakk
sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun dedikde gbbe't(11) tasdik'er m-vaka bi't-taleb ketb ve iml' olund
Fi 12 Zilkade sene 88
uhd'l-hl
Nuh-zade Mustafa Efendi

Rstem Efendi

Banayodagi

Bekir Efendi Nikola

ve gayruhum

S.8/No: 22
Konu: Bor Karl Olarak Aalarn Rehin Vermesi
(1) Girne kazsna muzfe Karmi karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Nikola Dikomidi veled-i Pandeli kaz-i mezkrun
hkmet konanda meclis-i (2) deviye mahsus odada makd meclis-i er
erif-i enverde mahrse-i Lefkoa mahallatndan Ayandoni mahallesinde
mtemekkin millet-i merkmeden Hekim Yovani Eflidi (3) mahzarnda ikrr-
(tm) ve takrr-i kelm idp cnib-i ere it klnan bir kta ilm haberde zikr
ve beyn klnd (4) bundan mezbr Hekim Yovani yedinden istikrz ve
74

umrma sarfla istimlak eylediim iki bin iki yz yetmi guru alan zimmetimde
rehinim (5) olman taht- tasarrufumda dhil ibu yedimde mlk ve hakkm olup
Tremit karyesinde vki bir tarafdan Kemanc Halil eytm tarlalar ve bir
tarafdan (6) Hac Brauka tarlas ve bir tarafdan Osman Aa eytm tarlalar ve
taraf- rabii merkm Nikola tarlasyla mahdd tahminen drt dnm tarla
dernunda (7) mars yirmi alt sk zeytn ve yirmi alt sk harub cemn elli iki
sk ecrm mebla- mezkr iki bin iki yz yetmi guru mukabelesinde (8)
tarih-i kitabdan iki yz elli be gn temmna dein mezbr Hekim Yovaniye
bey-i bi'l-vef tark zere bey ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer
(9) ecr- mezkre-yi yedimden itir ve tesellm ve kabz ve kabul eyledi
didikde gbbe't-tasdik'-er medyn- merkm yine meclis-i mezkrda
Lefkoal Kantarc (10) Yani veled-i Cirbriyano mahzarnda ikrar- tm ve takrri kelm idp mebla- mezkr hakkatde rehin hkmnde olman ecl-i mezkr
hullunda deynim olan (11) mebla- mezkr iki bin iki yz yetmi guru eda
olunmayup mlk- rehin mahkeme olmaz ise slif'z-zikr ecr- mezkre-yi
semen-i misli ile (12) ahere beye ve kabz semen ve semenden deyni mezkrum
edya ve fazla kalur ise bana it ve bunlarn mtevakf olduu umurn kllisine
(13) kllem uzleteke f'net vekil-i mazmn zere azl ve infirzdan masn be
sulb-i akd- merta vekalet-i devriye-i sahha-i eriyye ile mezbr (14) bnisi
tarafndan vekil ve nib-i menab nasb ve tayn eyledim dedikde ol-dah bervechi muharrer veklet-i mezkre-y kem-yenbai edya tehd ve iltizm
itmein m-vaka bi't-taleb ketb ve iml' olund
Fi 15 Zilkade sene 88

S.9/No: 23
Konu: Arsa Sat
(1) Mahrse-i Lefkoa mahallatndan Arab Ahmed Paa mahallesinde skin el-Hc
Mustafa Akil Bekir kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus
odada makd (2) meclis-i er-i erif-i enverde Karava karyesinde mtemekkin
millet-i merkmeden Luka veled-i Haci Berauka ve Kostandino veled-i Konomo
mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp (3) cnib-i ere it klnan bir kta
75

ilm haberde zikr ve beyn klnd zere akd--ti'z zikrin sudruna dein
mstakilen yedimde mlk ve hakkm olan (4) Krn karyesinde vki iki tarafdan
byimerkm Hac Bekir tarlas ve bir tarafdan Naim Efendi hnesi ve taraf- rbii
tark-i m ile mahdd tahminen bir dnm mlk (5) arsas tarafeynden icb ve
kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile be yz
gurua merkmn Luka ve Kostandinoya (6) bey ve temlk ve teslm eylediimde
ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp
semen olan mebla- mezkr be yz guru (7) mteriyn- merkmn Luka ve
Kostandino yedinden temmem ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i
mezkrede tagrr ve gabn vukuna (8) mteallika davdan tarafeynden her
birimiz aherin zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik fi-ma bad slif'z-zikr
arsa-i mahdd- mezkrede (9) benim asla ve kat akaka ve medhalim kalmayup
mteriyn- merkmn Luka ve Kostandinonun mlk- mterlar ve hakk
sarflar (10) olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun dedikde
gbbe't- tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve iml' olund
Fi 15 Zilkade sene 88
uhd'l-hl
Naki Hasan

Osman Yaluga Mustafa bin Ali

Rstem Efendi

Bekir

Efendi
S.9/No: 24
Konu: Arsa Sat
(1) Karava karye-i mahallatndan Ta mahallesinde mtemekkin teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milleti nisvnndan Mariya bint-i Elya kaz-i mezkrun hkmet
konanda meclis-i deviye mahsus (2) odada makd meclis-i er-i erif-i enverde
yine mahalle-i mezbrede mtemekkin millet-i merkmeden stavrino veled-i Toli
mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp (3) cnib-i ere it klnan bir kta ilm
haberde zikr ve beyn klnd zere akd- t'z zikrin sudruna dein mstakilen
yedimde mlk ve hakkm (4) olan mahalle-i mezbrede vki bir tarafdan merkm
stavrino veled-i Toli baesi ve bir tarafdan merkm Mariya baesi ve bir
tarafdan Mariko bint-i (5) Yanni baesi ve taraf- rbii tark-i m ile mahdd
ecr- msmire ve gayr msmireli mtemil tlen yirmi ve arzn on zir bir
dkkanlk mlk (6) arsam tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfsideden r
76

bey-i bt- sahh-i er ile bin drt yz elli guru ile min-cihet'l-keyfiyet'l- (7)
malme ve meclis-i mstakim ve teslmde bade'l-kabz ayan- vaziye-i marnileyhe bir kabza Felusa mezbr stavrinoya bey ve temlk ve teslm (8) eylediimde
ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul
eyledidikden sonra semen olan mebla- mezkr bin drt yz elli guru ile (9) berkabz felus- mezbr stavrino yedinden temmem ve kmilen ahz ve Felusa mezkr
meclis-i kabzda zyi eyldim fi-m bad (10) slif'z-zikr arsa-i mahdd- mezkr
mter-i mezbr stavrinonun mlk- ve hakk olup benim katn ve katiben akaka
ve medhalim kalmamdr (11) keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun
dedikde ir't-tasdik'-er m-vaka bi'l-istisna-i ketb ve iml' olund
Fi 15 Zilkade sene 88
uhd'l-hl
Fakih Hasan Efendi

Mahkeme Katibi Rstem Efendi

Dav Katibi Bekir Efendi

Banayod Aa Nikola

S.9/No:25 (Bu davann st izilerek iptal edilmitir.)

S.9-10/No: 26
Konu: Arsa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin
Rum millet-i nisvnndan zt marife er ile marife Haci Eftemiya bint-i Haci
Loronzo kaz-i mezkrun (2) hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada
makd meclis-i er-i erif-i enverde Tremit karyesinde mtemekkin millet-i
merkmeden li-ebeveyn er karnda Haci Brauka (3) mahzarnda ikrr- tm ve
takrr-i kelm idp cnib-i ere it klnan bir kta ilm haberde zikr ve beyn
klnd zere akd--t'z zikrin sudruna dein (4) mtereken yedimde mlk ve
hakkm olan Karava karyesinde vki etraf slsesi merkm Haci Brauka hnesi ve
taraf- rbii Yannagi veled-i Kocandoni hnesiyle mahdd be zir bir kta (5)
mlk-

arsa-i

mefruzemi

almt-

fsla

nasbiyle

bade'l-imtiyaz

cemi

mtemilatyle tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r


bey-i bt- sahh-i (6) er ile merkm Haci Brauka ya yz gura bey ve temlk
77

ve teslm eylediimde ol- dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve


kabz ve kabul idp semen olan mebla- (7) mezkr yz guru mter-i merkm
Haci Brauka yedinden temmem ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i
mezkrede tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan tarafeynden her birimiz
(8) aherin zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik fi-ma bad slif'z-zikr be
zir bir kta arsa-i mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup
mter-i merkm (9) Haci Braukann mlk- mterras ve hakk sarf olmudur
keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun dedikde gbbe't- tasdik'-er
m-vaka bi't-taleb ketb ve iml' olund
Fi 15 Zilkade sene 88
uhd'l-hl
Nuh-zade Mustafa Efendi
Aa

Rstem Efendi

Bekir Efendi Banayod

Nikola ve gayruhum

S.10/No: 27
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Vaslya karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin
Rum milletinden Pavli veled-i Dimitri kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i
deviye mahsus (2) odada makd meclis-i er-i erif-i enverde Labta karyesinde
mtemekkin millet-i merkmeden HrsTofi veled-i Hiristoli mahzarnda ikrr- tm
ve takrr-i kelm idp cnib-i ere it klnan bir kta ilm haberde zikr ve beyn
klnd zere akd- t'z zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve
hakkm olan Vaslya karyesinde vaki bir tarafdan (4) Haci Kubridi veled-i Haci
Brauka tarlas ve bir taraftan Ogenyo veled-i Haci Baba Elya tarlas ve bir tarafdan
Mihail veled-i Elya tarlas ve taraf- rbii merkm (5) Pavli veled-i Araklidi
tarlasyla mahdd iki dnm tarla dernunda mars on sk harub ecrm
tarafeynden icb ve kabuli hv urt- (6) mfside ve muvzaadan r bey-i bat-
sahh-i er ile sekiz yz gurua merkm Hristofiye bey ve temlk ve teslm
eylediimde ol-dahi bervechi muharrer itir (7) ve temellk ve tesellm ve kabz ve
78

kabul idp semen olan mebla- mezkr sekiz yz guru mter-i merkm Hristofi
yedinden temmem ve kmilen ahz ve kabz (8) eyledikden sonra bey-i mezkrede
tagrr gabn vukuna mteallika davdan tarafeynden her birimiz aherin zimmetini
kabuli hv ibr ve iskt eyledik fi-ma bad (9) slif'z-zikr ecr- mezkrede benim
asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm Hristofinin mlk-
mterras ve hakk sarf (10) olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve
mutasarrf olsun dedikde gbbe't-tasdik'-er'i m-vaka bi't-taleb ketb ve iml'
olund
Fi 5 Zilkade sene 88
uhd'l-hl
Tofi

Yorgi veled-i Dimitri Haci Kubridi veled-i Brauka ........veled-i


Yorgi

S.10/No: 28
Konu: Hane Sat
(1) Nefsi Girne kasabas mahallatndan Mara mahallesinde mtemekkin teba-i
devlet-i aliyyenin Rum milletinden Karpasidi veled-i Haci Kostandi (2) veled-i
Yanni kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada makd
meclis-i er-i erif-i enverde yine mahalle-i mezbrede mtemekkin millet-i (3)
merkmeden sulb kebr olu Kaptan Aandoni mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i
kelm idp cnib-i ere it klnan bir kta ilm haberde zikr ve beyn (4)
klnd zere akd- t'z -zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve
hakkm olan mahalle-i mezbrede vki iki tarafdan Yanni veled-i Kostandi (5)
hnesi ve bir taraftan merkm Haci Kostandi hnesi ve rbii tarki m ile mahdd
bir mikdr havl-y mtemil bir bb tahtn hnemi tarafeynden (6) icb ve kabuli
hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile bin gurua
merkm Andoniye bey ve temlk (7)ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi
muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla-
79

mezkr bin guru (8) mter-i merkm Andoni yedinden temmen ve kmilen ahz
ve kabz eyledikden sonra beyi mezkre tagrr ve gabn vukuna mteallika
davdan (9) tarafeynden her birimiz aherin zimmetini kabuli hv ibr ve iskt
eyledik f-m bad slif'z-zikr hne-i mahdd- mezkrede benim asl ve kata 10)
alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm Andoninin mlk- mters ve
hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf (11) olsun dedikde
gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-talep ketb ve iml' olund
Fi 19 Zilkade 88
uhd'l-hl
Sar Yorgi

Haci Loizi

Haci Vasli

Rstem Efendi

Bekir

Efendi spot vekili Aleksandr

S.10/No: 29
Konu: Tereke
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesinde skin iken veft iden Abdurrahman bin
mer Aann verset-i zevce-i menkhe-i metrkesi Emine bint-i el-Hc Hasan
Efendi ve sulbiye-i (2) kebr oullar mer ve Sleyman ve Mehmed ve sulbi sagr
olu Mustafa ve sulbiye-i kebre kzlar Penbe ve erife ve Aie ve Fatma ve Rabia
nm veresiye mnhazire (3) olduu bi'l-ihbr inde'-er'l-enverde zahir ve
nmyan oldukdan sonra sagre-i mezbrun Babasndan mntakil maln hfza ve
tesviye-i umrn r'yete kbeli erden (4) vas nasb ve tayn klnan Ahmed bin
Abdurrahman ve merkm mer maifetleri ve marifet-i erle tahrr ve terkim ve
beyne'l-verset'l-merkme bil-farizet'-eriyye (5) tevarih ve taksim klnan
mteveff-y mezbrun terekesi defteridirki ber-vechi t'z-zikr ve beyn olunur
Fi 28 Zilkade sene 88
(6) Kantar 1/150

penbe dolab 1/30

kp sagr 3 /kebr 4/150

kz res

1/400 Kozlu tepesinde mars zeytn sk 2/100


(7) Elye karyesinde malmu'l-hudd mteveff-y mezbrun tarlasnda mars
zeytn sk 29/5000

Elya karyesinde hark ve havzna tabiyetle beher sekizde yirmi


80

drt sat m'-i cr /10000

Haydar Paa Paa emesinden cereyn iden beher

sekiz gnde pazar gn bir saat m'-i cr /150


(8) Penbe kiye 12400 /372

Elya karyesinde hne arsas 1/100

Labta karyesinde

vkiiki tarfdan yol ve bir tarafdan Bican Mustafa baesi ve taraf- rbii mteveffy mezbrun zevcesi Emine hnesiyle mahdd bir bb tahtn ve bir bb fevkn hne
ve maa sundurmal mtemil bir mikdar havl /1000
(9) Yekn'l-mezkrt /17452
(10) Mine'l-ihrct /harc- ksmet /436,10
vas hccet-i /30

kaydiye /26

masarifat-

mteferrika

veraka beh /12

(11) Yekn'l-ihrct /504,30


(12) Sahh'l-bk /16941
(13) Hisse-i zevce-i mezbre Emine /2118,16
/2118,16

hisse-i

hisse-i ibn mezbr Sleyman /2118,16

Mehmed /2118,16

ibn

mezbr

hisse-i

ibn

hisse-i ibn sagr mezbr Mustafa /2118,16

mer
mezbr

hisse-i

bint-i mezbre Penbe /1059,8


(14) Hisse-i bint-i mezbre erife /1059,8
/1059,8

hisse-i

hisse-i bint-i mezbre Fatma /1059,8

Rabia /1059,8

bint-i
hisse-i

mezbre
bint-i

Aie

mezbre

hisse-i bint-i mezbre /1059,8

(15) Ber-vechi blada muharer'l-isim olan sagre-i mezbrun hisse-i irsiyesine


isabet iden iki bin yz on sekiz guru on alt para menklat ve akr- emlk
olarak vas-i mezbr yedine terk olunduu bu mahale erh verildi

S.11/No: 30
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesinde skin iken veft iden Angolem olu
Hseyin bin Mehmed bin Osmann verseti zevce-i menkhesi erife bint-i
Ahmed ile sulbiye-i sagre (2) kzlar Nasiye ve Tevhide ve smet ve li-ebeveyin
er karndalar Hasan Onba ve Mustafaya mnhasre olduu lede'l-er'lenverde zhir ve mtehakkik olup lakin mteveff-y (3) mezbrun duyun-u
terkesinden eziyed olmala terekesini dahi veresesesi mezbrun istimlak itmeyup
keyfiyed eylediklerine binen mteveff-y mezbrun (4) tereke-i kasiresini kabz
81

ve duyun-u msbetesini gurrem vechiyle eshb- hukuka edya kbel-i erden


vas nasb ve tayn olunan Fankif Hasan Efendi ibn Eyyub (5) kaz-i mezkre
hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i
enverde Labtal Hac mer (6) muvcehesinde ikrr- tm ve takrr-i kelm idp
cnib-i ere it klnan bir kta ilm haberde zikr ve beyn klnd zere (7)
Karava karyesinde vki bir tarafdan Ayyorgi Kilisesi ve bir tarafdan K Deresi
ve bir tarafdan Haci Nikola veled-i Loizi zeytnluu ve taraf- rbii tepe ile
mahdd (8) Mizada dimekle mehr tahminen yirmi drt dnm tarla dernunda
mars yz elli sk zeytn ecr mteveff-y mezbrun hayatnda ilel'l-veft
(9) mstakilen yedinde mlk olup bad vefta bi-tarik'l-fermn eshb- hukuka
aid ve rci olmala ecr- mekre mndi Bbucuolu Mustafa (10) tarafndan
mdde-i medide li-cemi nas olan mahallerde nid ve mzyede olunub raabt-
ns bi'l-klliye mnkaa oldukdan sonra bin elli gurua mezbr (11) el-Hc
mer zerinde karar ve ziyade ile talebi aheri zuhr itmeyub ve mebla-
merkm ecr- mezkrenin el-yevm semen misli olduu ktib ve mena ve sir
(12) bu misll emlak havalat vukuf tmmeleri olan kimesneler irsl olunarak
mahallinde kef ve temhir ve't-takvim mtebeyin olmala adlden malum'lesmi (13) kesn dahi meclis-i erde al tarik'-ehde mtehakik ihbrlaryle
tahkik eylemi olmala bi'l-izn'-er ecr- mezkreyi tarafeynden icb ve
kabuli (14) hv rt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile
bin elli gurua mter-i merkm el- hac mere bi'l-vesye bey (15) ve
temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve
tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr bin elli guruu
mter-i (16) merkm el-Hc mer yedinden bil-vesye temmem ve kmilen
ahz ve kabz ve mteveff-y mezbrun defter-i guruuna idhl eyledim fi-m
bad slif'z-zikr ecr- (17) mezkre el-Hc merin mlk- mterras ve
hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun dedikde
gbbe't- tasdik'-er (18) m-vaka bi't-taleb ketb ve iml' olund
Fi 8 Zilkade
uhd'l-hl
Nuh-zade Mustafa Efendi
Aa

Rstem Efendi

Bekir Efendi Banoyod

Nikola ve gayruhum
82

S.11/No:31
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan Ayluka mahallesinde
mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Yakomi ve karnda
Yorgi ve kz karndalar Sago ve Desbino (2) veled-i Hristofi kaz-i mezkrun
hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i
enverde yine karye-i mezbre muzfe Vaslya (3) karyesinde skin Mustafa Aa
ibn Hasan mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbre muhtar
ve ihtiyar meclisinin imza ve hatmine hv cnib-i (4) ere it klnan bir kta
ilm haberde zikr ve beyn klnd zere akd- t'z -zikrin sudruna dein
mstakilen yedimizde mlk ve hakkmz (5) olan karye-i mezbre civarnda
Meyan dimekle mehr nm mahalde mars otuz sk zeytn ecrm
tarafeynden icb ve kabuli hv urt- (6) mfside ve muvzaadan ri beyi bt sahh-i er ile yz elli gurua merkm Mustafa Aaya bey ve temlk ve
teslm eylediimizde ol- dahi ber-vechi (7)muharrer yedimizden itir ve
temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr yz
elli guru mter-i merkm Mustafa Aa yedinden (8) temmem ve kmilen ahz
ve kabz eyledikden sonra beyi mezkrede tagrr gabn vukuna mteallika
davdan tarafeynden her birimiz aherin zimmetini (9) kabuli hv ibr ve iskt
eyledik fi-m bad slif'z-zikr ecr- mezkrede benim asla ve kat alaka ve
medhalim kalmayup mter-i (10) merkm Mustafa Aann mlk- mterras
ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun
dedikde gbbe't- tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve iml' olund
Fi 3 Zilhicce sene 88
uhd'l-hl
Ali bin Mustafa ve Sleyman Mustafa bin Emrullah Durmu olu Rstem
Ogenyo veled-i Papa Elya

83

S.11/No: 32
Konu: Bor Karl Hane ve Su Rehin Olarak Verilmesi
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan Ayluka mahallesinde
mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Haci Yorgi veled-i Haci
Nikola veled-i Yorgi nm kimesne kaz-i (2) mezkrun hkmet konanda meclis-i
deviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde Karava karyesinde
mtemekkin millet-i merkmeden Mihail veled-i Niyori veled-i Yanni (3)
mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp bundan akdem mezbr Mihail veled-i
Niyori yedinden b-temesk istikrz ve umriye sarfla istihlak eylediim (4) bin
yz yetmi alt guru alan zimmetimde deynim olman nib-i esbak Mustafa
Efendinin imza ve hatmine hv yedimde bulunan bir kta hccet-i eriyye
mantukunca (5) taht- tasarufumda dahil ibu yedimde mlk ve hakkm olan Labta
karyesi mahallatndan Proromo mahallesinde vki bir tarafdan Yorgi veled-i
Anceli hnesi (6) ve bir tarafdan Maryo bint-i Berber Nikola arsas ve bir tarafdan
Yanni veled-i Kuzman ve Mihail veled-i Hristofodu arsalar ve tararaf- rbii tark-i
m ile mahdd ecr- msmire (7) ve gayr msmireli yarm dnm havl-y
mtemil iki bb tahtn hne ve bi-cmlet mayetemlihu ve yahvihi ve yine karye-i
mezbreye cereyn iden m'-i lezizden beher sekiz gnde (8) cumartesi gn harkna
tebiyetle mlk- m'-i crmi mebla- mezkr bin yz yetmi guru
mukabelesinde tarih-i kitabtan yz seksen bir gn temmna (9) dein mezbr
Mihiliye bey bi'l-vef tark zere bey ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi
muharrer hne-i mezkr ile m-i mezkr yedimden itir ve tesellm ve kabz (10) ve
kabul eyledi dedikde gbbe't-tasdik'-er medyun- merkm yine meclis-i
mezkrede dyin mezbr Mihail mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp
mebla- (11) mezkr hakikatde rehin hkmnde olman ecl-i mezkr hullunda
deynim olan mebla- mezkr yz yetmi guru ed olunmayub mlk- rehin
mahkeme (12) olmaz ise slif'z-zikr hne-i mezkr ile m-i mezkr semen misli ile
ahere bey ve kabz semen ve semenden deyni mezkr edya ve fazla kalur ise bana
(13) it ya ve bunlarn mtevakf olduu umrun kllisine kllem uzleteke f'net
vekil-i mazmn zere azl ve inkirazdan masn ve sulb akd- rehinde merta (14)
vekalet devrine sahha-i eriyye ile mezbr Mihaili tarafndan vekil ve nib-i menb
nasb ve tayn eyledim dedikde ol-dah ber-vechi muharrer veklet-i mezkre-yi
84

kem-yenbai (15) edya tehd ve iltizm itmein m-vaka bi't-talep ketb ve iml'
olund
Fi 4 Zilhicce sene 88
uhd'l-hl
Toli Haci stavrino Haci Ciryako veled-i Nikola Haci Yuri veled-i Ancelli
Kazabifan
S.12/No: 33
Konu: Tereke
(1) Cezire-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe atal karyesinde mtemekkin
iken teba-i devlet-i aliyyenin Rum millet-i nisvnndan fevt olan Desbino bint-i
Haci Konomo (2) veled-i Atnasn verset-i zevc-i metrk Haci Kostanti veled-i
Yanni ve sulbiye-i sagre kz En ve validesi Tefofosya Babas Haci Konomoya
mnhazire (3) olduu bi'l-ihbr inde'-er'l-enverde zhir ve nmyn oldukdan
sonra sagre-i mezbrenin anasndan mntakil maln hfz ve tesviye-i umurn
r'yete (4) kbel-i erden vas nasb ve tayn klnan zevc-i mezbr Haci Kostandi
marifet-i ve marifet-i erle tahrr ve terkm ve beyne'l-verset'l-merkme bifarizet'-eriyye (5) tevzi ve taksim olunan mteveff-y mezbrenin terekesi
defteridirki ber-vechi t zikr ve beyn olunur
Fi 19 Zilhicce sene 88
(6) arab aded 6/200 alaca fisdan aded 4/80 mecidiye fisdan aded 1/60
fisdan aded 1/80

basma fiddan 3/60

(7) defa gynek aded 2/50

gynek aded 3/60

uka sark ade 1/80

ba rts aded 1/20 pekir aded 1/20


(8) Kazgan aded 1/300
evsat aded 1/40

emerinoz

canfes

sark

1/

80

sandk aded 1/100

tencere maa kapak kebr aded 1/60

iki kuplu tava aded 1/20

aded

defa

tencere

sini aded 1/80 kevgir aded 2/10

dek ve yorgan ve maa yasdk /200


(9) ayakkab mstamel aded 3/30

karye-i mezbrede vki iki tarafdan by-i

mezbr ve bir tarafdan stavrino veled-i Bergis ve taraf- rbii Dimitri veled-i
Brasgeve tahminen bir evlek havl-y mtemil iki bb tahtn hnenin nsf /2500
(10) Yekn'l-mezkrt /4130
(11) Mine'l-ihrct /harc ksmet /103,10
vas hccet-i /20

kaydiye /6

masarafat-

mteferrika

veraka beh /2
85

(12) Sahh'l-bk /3998,30


Kostantino /922,15

Li't-taksim beyme'l-verese /hisse-i zevc-i mezbr Haci

hisse-i bint-i sagre-i mezbre Eleni /1845,5 hisse-i

mezbre Tefonya /615,5

hisse-i ibn mezbr Haci Konomo /615,5

(14) ber-vechi bil muharrer'l-ism olan sagre-i mezbrenin vas-i irsiyesine isbet
iden bin sekiz yz krk be guru be para eya olarak vas-i mezbr yeine terk
olund bu mahale erh verildi
Fi 19 Zilhicce sene 88

S.12/No: 34
Konu: Aa Sat
(1) Cezire-i Kbrsda vki Omorfa nahiyesine (tbi) Arkaca karyesinde skine Aie
bint-i Mehmed nm Hatun tarafndan bey-i t'z-zikri takrr ve it-i hccete vekil
olduu (2) zt- mezbreyi bi'l-marifet'-eriyye rifn Girne kazsasna muzfe
Kanbilli karyesi skinlerinden Ali bin Remzi Efendi ve Molla smail bin Tavac
Mustafa nm kimesnelerin (3) ed-i ehdet-i er iyyeleri ile mnhasire hissemi
hacetde bir sehmi er sbit ve sbt veklet-nme hkm-i er lhik olan zevce-i
dahili Mustafa bin Hseyin (4) mezkr Girne kazas hkmet konanda meclis-i
deviye mahsus odada makd meclis-i ermizde mahrse-i Lefkoa mahallatndan
Haydar Paa mahallesi ehlisinden (5) ibu biset'l-vesika Yorganc Ba Ahmed
Aa ibn el-Hc Mustafa tarafndan ir' t'z-zikri tasdik vekil-i mseccel-i erisi
mezkr Kanbilli karyesi skinlerinden (6) Mehmed bin Mehmed mahzarnda bi'lvekle ikrr- tm ve takrr-i kelm idp cnib-i ere it klnan bir kta ilm
haberde zikr ve beyn klnd zere zevcem (7) mvekkile-i mezbre Aie Hatun
akd- t'l-beynn sudrna dein mezkr Kanbilli karyesinde vki Kanbilli
danda ve der-salihiye dimekle marf nm mahalde (8) mvekkile-i mm-ileyh
Ahmed Aann tarlas dernunda mars krk sk zeytn ecrnn yirmi drt sehmi
itibariyle sekiz sehmi irsen benim ve on alt (9) sehmi ir' mvekkile-i mm-ileyh
Ahmed Aann beherimiz yedinde mlk ve hakkmz olmala ben slif'z-zikr sekiz
sehim hisse-i yiam tarafeynden icb (10) ve kabuli hv urt- mfside ve
muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile alt yz gurua mter-i sehmi
mvekkile-i mm-ileyh Ahmed Aaya yian bey ve temlk (11) ve teslm
86

eylediimde mm-ileyh Ahmed Aa dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve


tesellm ve kabz ve kabul eyledikden sonra semen olan mebla- mezkr alt yz
(12) guru mter-i mm-ileyh Ahmed Aa yedinden temmen ve kmilen ahz ve
kabz idp beyi mezkrde tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan tarafeynden
(13) her birimiz aherin zimmetini ibr-i m sahh-ier ile kabuli hv ibr ve iskt
eyledik f-m bad ecr- mezkrede ber-vechi bin yirmi (14) drt sehm itibariyle
sekiz hisse-i yiasnda benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayub mter-i
mm-ileyh Ahmed Aann mlk- mters (15) ve hakk sarf olmudur keyfe
m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun dedikde gbbe't-tasdik'er m-vaka
bi't-talep ketb ve iml' olund
Fi 18 Zilkade sene 88
uhd'l-hl
Girne Kazs Kaymakam zzetlu Kamil Bey

Mmeyiz Fakih Hasan

Efendi Arkacal Sleyman el-Hc Hseyin bin Mustafa


Hseyin Mustafa

Kasab Hasan bin

ve gayruhum

S.13/No: 35
Konu: Aa Sat
(1) Nefsi Girne kazs mahallatndan Cafer Paa mahallesinde skin Hasan Reis bin
Sleyman nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye
mahsus (2) odada makd meclis-i er-i erif-i enverde Temlus karyesinde skin
kri bin Mehmed Ali bin Receb mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp
karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri eri tarafndan verilen bir kta muharrer
ehdetnmede zikr ve beyn klnd akd- t'z-zikrin sudrna dein mstakilen
yedimde (4) mlk ve hakkm olup karye-i civarnda vki bir tarafdan K deresi ve
bir tarafdan tepe ve bir tarafdan stavrino veled-i Kostanti tarlas (5) ve taraf- rabi
Receb bin Durmu Aa tarlasyla mahdd ukr Tarla dimekle mehr tahminen iki
dnm tarla dernunda mars on alt sk (6) zeytn ecrm tarafeyndan icb ve
kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan adan r bey-i bt- sahh-i er ile yz
krk gurua merkm (7) kriye bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi bervechi muharrer yedimden itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen
87

olan mebla- mezkr (8) yz krk guru mter-i merkm kri yedinden temmen
ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra beyi mezkrede tagrr ve gabn vukuna
mteallika (9) davdan tarafeynden her birimiz aherin zimmetini kabuli hv ibr
ve iskt eyledik f-m bad slif'z-zikr ecr- mezkrede benim asl ve kat (10)
alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm krinin mlk- mters ve
hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf (11) olsun dedikde
gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-talep ketb ve iml' olund
Fi 3 Zilhicce 88
uhd'l-hl
smail Receb

brahim bin Sar Halil

bin mam

Salih bin Karpuzcu

brahim
ve

gayruhum

S.13/No: 36
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Larnaka karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Haci Mihail veled-i Eroli veled-i Hristofi tarafndan bey
t'z-zikri tasdika bey-i t'z-zikri takrr (2) ve it -i hccete vekil-i erisi
olduuna yine karye-i mezbreli Haci Sava veled-i Franzu veled-i Yuri ve Cibriyanu
veled-i Simyu veled-i Cibriyano ehdetleriyle sbit ve sbtuna hkm-i (3) er
lhik olan karye-i mezbreli Hasan bin el-Hc Ahmed bin el-Hc Ali nm kimesne
kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada makd (4)
meclis-i er-i erif-i enverde Labta karyesi mahallatndan Ayabraskeve mahallesinde
mtemekkin millet-i merkmeden Hristofi veled-i Fn veled-i Erol mahzarnda
ikrr- tm ve takrr-i (5) kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri
taraflarndan verilen bir kta ilm haberde zikr ve beyn klnd zere akd-ti'z -zikrin sudruna (6) dein mvekkilem mezbr Haci Mihailin mlk- ve
hakk olan Kanbilli Tanda vki bir tarafdan Haci Yorgi veled-i Mihail veled-i
Yorgi tarlas ve bir tarafdan Yanni (7) veled-i Paskalli veled-i Yorgi tarlas ve
tarafeyn-i tark-i m ile mahdd Eski Ba dimekle mehr nm mahalde mars elli
alt sk zeytn ecrm (8) tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve
88

muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile bin be yz gurua merkm Hristofiye


bi'l-vekle bey ve temlk (9) ve teslm eylediimde ol-dahi yedimden itir ve
temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr bin be yz
guru mter-i merkm Hristofi yedinden bi'l-vekle (10) temmen ve kmilen ahz
ve kabz eyledikden sonra bey-i mezkrede tagrr ve gabn vukuna mteallika
davdan tarafeynden her birimiz aherin zimmetini kabuli hv ibr ve iskt (11)
eyledik f-m bad slif'z-zikr ecr- mezkreler mter-i merkm Hristofinin
mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve
mutasarrf (12) olsun didikde gbbe't-tasdik'er m-vaka bi't-taleb ketb ve iml'
olund
Fi 23 Zilhicce sene 88
uhd'l-hl
Toli veled-i Haci Babas
Avraimi

Andoni veled-i Haci Mihail skuri veled-i


ankar Nikola ve gayruhum

S.13/No:37
Konu: Bor Karl Olarak Aalarn Rehin Verilmesi
(1) Girne kazsna muzfe Ardaci karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Hristofi veled-i Haci ko veled-i Ebgeri nm
kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda (2) meclis-i deviye mahsus
odada makd meclis-i er-i erif-i enverde mahrse-i Lefkoa mahallatndan
Ayandoni mahallesinde mtemekkin millet-i merkmeden Hekim Efloyi
tarafndan (3) tasdika vekil-i mseccel-i ersi olan yine karye-i mezbreli Haci
Sava veled-i Loronzo veled-i Yuri mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp
karye-i mezbr muhtar (4) ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta
memhr ehdetnmede zikr ve beyn klnd akd- t'z-zikrin sudruna
dein dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olan karye-i mezbrede vki
bir tarafdan Nikola veled-i ankar Toli veled-i Pedri tarlas ve bir tarafdan
Brauka veled-i Kostanti veled-i (6) Yorgi tarlas ve bir tarafdan dere ve taraf-
rabii tark-i m ile mahdd Akrna dimekle mehr tahminen drt dnm tarla
dernunda mars otuz be (7) sk zeytn ecrm bundan akdem mezbr
89

Hekim Efloyi yedinden b-temesk istikrz ve umruma sarfla istihlak eyledim


iki bin guru (8) alan zimmetimde rehinim olmala ecr- mezkrenin mebla-
mezkr iki bin guru mukabelesinde tarih-i kitabdan alt mh temmna dein
mezbr Hekim Efloyiye bey ve teslm (9) eyledimde ol-dahi ber-vechi
muharrer itir ve tesellm ve kabz ve kabul eyledi didikde gbbe't-tasdik'-er
medyn- merkm Hristofi yine meclis-i mezkrede (10) vekil-i merkm Haci
Sava mahzarnda ikrar- tm takrr-i kelm idp mebla- mezkr hakikaten rehin
hkmnde olmala ecl-i mezkr hullunda deynim rehnim olan mebla- mezkr
(11) iki bin guru ed olunmayup mlk-i rehin mahkeme olmaz ise mr'l-beyn
ecr- mezkre-yi semen misli ile ahere bey ve kabz semen ve semenden deyni
mezkrum (12) edya ve fazla kalur ise bana it ya ve bunlarn mtevakkf
olduu umrun kllisine kllem uzleteke f'net vekil-i mazmn zere azl ve
infirzdan masn (13) ve sulb-i akdi rehn merta vekalet devrine sahha-i
eriyye ile vekil-i mezbr Haci Savaya tarafndan vekil-i nib-i menb nasb ve
tayn eyledim didikde ol-dah (14) ber-vechi muharrer veklet-i mezkre-yi
kem-yenbai edya tehd ve iltizm itmein m-vaka bi't-talep ketb ve iml'
olund
Fi 23 Zilhicce sene 88
uhd'l-hl
Bezirgan Haci Mihail veled-i Yorgi Dimitri veled-i AntoniHaci Anastasi
veled-i Haci Dimitri

ve gayruhum

S.13/No: 38
Konu: Su Sat
(1) Girne kazsna muzfe Larnaka karyesi skinlerinden Hasan bin Mustafa bin
Abdullah nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye
mahsus odada (2) makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede
mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Andoni veled-i Haci Mihail
veled-i Zavro mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm (3) idp karye-i mezbr
muhtar (4) ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta memhr ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna (4) dein
90

mstakilen yedimde mlk ve hakkm olan karye-i mezbreye cereyn iden m'-i
crden beher on gnde hark havzna tebiyetle on sat mlk- m'i (5) cr-yi
tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt-
sahh-i er ile iki bin gurua merkm Haci Mihailiye bey ve temlk (6) ve teslm
eylediimde ol-dahi ber vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve
kabul idp semen olan mebla- mezkr iki bin guru mter-i merkm (7) Haci
Mihail yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i mezkre
tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan tarafeynden her birimiz aherin (8)
zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik f-m bad slif'z-zikr m'-i mezkrde
benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayub mter-i (9) merkm Haci
Mihailin mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik
ve mutasarrf olsun dedikde gbbe't-tasdik'-er (10) m-vaka bi't-taleb ketb ve
iml' olund
Fi 23 Zilhicce sene 88
uhd'l-hl
Mehmed bin Hasan Dayi
Banayi

Haci Naster veled-i Loronzo Toli veled-i


ve gayruhum

S.14/No: 39
Konu: Cmi Vakfna Aa satlmas
(1) Girne kazsna muzfe Kazabifan karyesinde skine Emete bint-i Tulum Hseyin
bin Sar Sleyman kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus
(2) odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine mezbr cmi-i erif
mtevellisi Mesud Efendi ibn Mustafa ibn Abdullah muvcehesinde ikrr- tm ve
takrr-i (3) kelm idp cnib-i ere it klnan bir kta memhr ehdet-nmede
zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen (4)
yedimde mlk ve hakkm olan karye-i mezbrede vki bir tarafdan smail bin
Hulusi Hasan bin smail tarlas ve bir tarafdan Haci Nikola veled-i Haci (5) Kostanti
veled-i Ebgeri tarlas ve bir tarafdan Mehmed bin smail bin Hakk Abdllatif tarlas
91

ve taraf- rbii dere ile ile mahdd Andori dimekle mehr (6) nm mahalde mars
alt sk zeytn ecrm tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve
muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile (7) yz gurua mtevelli-yi mezbr
Mesud Efendiye bey ve temlk ve teslm eylediimde mm-ileyh Mesud Efendi
dah cmi-i erif-i mezbrun evkaf (8) gallesinden fazla olarak ml- evkafdan cmii
erifin evkafna ilhak zere itir ve temllk ve tesellm ve kabz ve mebla- mezkr
yz (9) guru dahis mm-ileyh Mesud Efendi yedinden temmen ve kmilen ahz ve
kabz eyledikden sonra bey-i mezkrde tagrr ve gabn vukuna mteallika
davdan (10) tarafeynden her birimiz aherin zimmetini kabuli hv ibr ve iskt
eyledik f-m bad slif'z-zikr ecr- mezkrde benim asl ve kat (11) alaka ve
medhalim kalmayup mezkr cmi-i erifin evkafi dahilinde olmudur didikde
gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve iml' olund
Fi 3 Muharrem sene 89
uhd'l-hl
Mmeyyiz Naki Hasan Efendi

Mahkeme Ktibi Rstem Efendi

Dev Ktib-i Bekir Efendi

ve gayruhum

S.14/No: 40
Konu: Hane Sat
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan Ayatodu mahallesinde
mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Yorgi veled-i Haci Yakomi
veled-i (2) Yorgi nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i
deviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine mahalle-i
mezbrede mtemekkin (3) millet-i merkmeden sulb kebr olu Tofi mahzarnda
ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri
taraflarndan it klnan bir kta (4) memhr ehdet-nmede zikr ve beyn klnd
zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olan
mahalle-i mezbrede vki (5) bir tarafdan Yorgoyi veled-i dimitri veled-i Haci
Yakomi hnesi ve bir tarafdan by-i merkm Yorgi hnesi ve bir tarafdan Eftemiyo
veled-i Dimitri veled-i Haci Yakomi (6) hnesi ve taraf- rbii tark-i m ile
mahdd on be terekelik bir bb tahtn ve bir bb fevkni hne ve ecr- msmire
92

ve gayr msmireli bir evlek havl-y (7) mtemil bir bb menzilimi tarafeynden
icb ve kabuli hv ve urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er
ile iki bin gurua merkm Tofiye (8) bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi
ber vechi muharrer menzil-i mezkreyi yedimden itir ve temellk ve tesellm ve
kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr (9) iki bin guru mter-i merkm
Tofi yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i mezkrede
tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan (10) tarafeynden her birimiz aherin
zimmetini kabulu hv ibr ve iskt eyledik f-m bad salif'(z-zikr) menzil-i
mahdd- mezkrde benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup (11) mter-i
merkm Tofinin mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr
mlik ve mutasarrf olsun dedikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve
iml' olund
Fi 4 Muharrem sene 89
uhd'l-hl
Kara Yanni Toofani Haci Tofi Brasgeve
Eftemiyo veled-i Dimitri

Yorkoyi veled-i Dimitri

Pavli veled-i Loizi veled-i Hristofi

S.14/No :41
Konu: Bor Karl Rehin verilen Dkkan
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan Ayatodu mahallesinde
mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Haci Sava veled-i Yakomi
(2) nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus
odada makd meclis-i er-i erif-i enverde mahrse-i Lefkoa mahallatndan (3)
Ayandoni mahallesinde mtemekkin millet-i merkmeden Haci stelisyano veled-i
Yanni veled-i stelisyano tarafndan vekil-i erisi olduu nefsi Girne (4) kasabasnda
mtemekkin yine millet-i merkmeden Yuri veled-i Dimitri veled-i Nikola
mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbrede muhtar ve ihtiyar
(5) meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdet-nmede bast beyn
klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen (6) yedimde mlk ve
hakkm olan mahalle-i mezbrede vki bir tarafdan Yorgi veled-i Dimitri veled-i
Haci Yakomi hnesi ve bir tarafdan Eftemiyo veled-i Dimitri (7) veled-i Haci
93

Yakomi hnesi ve bir tarafdan merkm Haci Sava veled-i Haci Yakomi hnesi ve
taraf- rbii tark-i m ile mahdd bir bb dkkanm bundan (8) akdem ibu yz
bin mvekkil olan stelisyano yedinden istikrz ve umruma sarfla istimlak eyledim
bin guru alan zimmetimde (9) deynim olmala dkkan- mezkru mebla-
mezkr bin guru mukabelesinde tarih-i kitabdan mh temmna dein mezbr
stelisyanoya (10) bey ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve
tesellm ve kabz ve kabul eyledi didikde gbbe't-tasdik'-er medyn- merkm
Haci Sava (11) yine meclis-i mezkrede vekil-i merkm Yuri mahzarnda ikrr- tm
ve takrr-i kelm idp mebla- mezkr hakikate rehin hkmnde olmala (12) ecl-i
mezkr hullunda deynim olan mebla- mezkr bin guru ed olunmayub mlk-
rehin mahkeme olmaz ise slif'z-zikr dkkan- (13) mezbru semen misli ile ahere
bey ve kabz- semen ve semenden deyni-i mezkr edya ve fazla kalur ise bana it
ya ve bunlarn mtevakf olduu umurun (14) kllisine kllema zletike f'net vekil-i
mazmn zere azl ve inkirzdan masn ve selb-i akd- rehinde merta vekalet-i
devriye-i sahha-i eriyye vekil-i (15) mezbr Yuriye tarafmdan vekil ve nib-i
menb nasb ve tayn eyledim didikde ol-dahi ber-vechi muharrer vekalet-i
mezkreyi kem-yenbai edya tehd ve iltizm itmein m-vaka bi't-taleb ketb ve
iml' olund
Fi 9 Muharrem sene 89
uhd'l-hl
Mmeyiz Fakih Hasan Efendi

Rstem Efendi

Bekir

Efendi Yorgi Dimitri Haci Hristofi veled-i Brauka ve gayruhum

S.15/No: 42
Konu: Tereke
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan Ayanatasa mahallesinde
mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin Rum millet-i nisvnndan bundan akdem
veft iden Mariya (2) bint-i Tofi veled-i Dimitrinin verset-i zevci metrki Manoli
veled-i Haci Sava veled-i Yorgi ve sulb sagr oullar Sava ve Yorgi ve validesi (3)
Kadelu bint-i Hristoluya mnhasire olduu bi'l-ihbr inde'-er'l-enverde zhir
ve nmyan oldukdan sonra sgr- mezbrann annelerinden (4) mntakil mallarn
94

hfza ve tesviye-i umrlarn r'yete kbel-i erden vas nasb ve tayn klnan zevci
mezbr Monoli marifet-i ve marifet-i eile (5) tahrr ve terkm ve beyne'lvereset'l-merkme bi-farizet'-eriyye tevzi ve taksim olunan mteveff-y
mezbrenin terekesi defderidir ki ber-vechi t zikr ve beyn olunur
(6) Bez ayakkab aded 4/60
8/30

basma endaze 6/9

fes aded 1/20 uka sark 1/120

evre aded 1/10

ba yemenisi aded 2/6

eker aded
gynek

aded 1/30
(7) Basma fistan mstamel aded 3/6 alaca fistan mstamel aded 4/30
aded 2/70

sandk aded 1/10

krk aded 1/10

tabak

10

arab
/kase

1/25

glmdan aded 1/5


(8) Kevgir maa srtcek aded 1/5
aded 1/10

tekne ve sepet ve ekmek tahtas /40 tava sagr

kazgan mstamel aded 1/30 tencere maa kapak kebr aded 4/150

dek maa yorgan ve yasdk /160

mahalle-i mezbrede vki bir bb

tahtn hne /1000


(9) Yekn'l-mezkrt /2000
(10) Mine'l-ihrct /harc ksmet /50 kaydiye /3

veraka beh /1

(11) Yekn'l-ihrct /54


(12) Sahh'l-bk /1946
/486,20

Li't-taksim'l-verese / hisse-i zevc-i mezbr Manoli

hisse-i ibn sagr mezbr Sava /567,25

hisse-i ibn sagr mezbr

Yorgi /567,25 hisse-i mm mezbr Kadelu /324,10


(13) Ber-vechi bil muharr'l-esmi olan sgr- mezbrnn hisse-i irsiyelerine
isbet iden bin yz otuz be guru on para eya ve emlak olarak vas-i mezbr yedine
terk olund bu mahale erh verildi
Fi 9 Muharrem sene 89

S.15/No: 43
Konu: Aa Sat
(1) Cezire-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Ardaci karyesinde mtemekkin
teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Haralanbu veled-i Hristofi veled-i Haci
Sava nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda (2) meclis-i deviye
mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede
95

mtemekkin millet-i merkmeden ankar Hristolu veled-i Mihail veled-i Hristofi


mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i (3) kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar
meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdet-nmede zikr ve beyn klnd
zere akd- t'z-zikrin sudruna dein (4) mstakilen yedimde mlk ve hakkm
olan karye-i mezbrede vki bir tarafdan Haci Toli veled-i Ancelli veled-i Toli
ba ve bir tarafdan Desbino bint-i Hristofi veled-i Haci Sava ba (5) ve bir tarafdan
mster-i merkm angar Hristolu ba ve taraf- rbii Haci Pavli veled-i Dimitri
veled-i Pavli ba ile mahdd tahminen yarm ba ve dernunda mars dokuz sk
(6) zeytn erm tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan
ri bey-i bt- sahh-i er ile drt yz gurua merkm angar Hristoluya (7)
bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dah ber-vechi muharrer yedimden itir ve
temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla-i mezkr drt yz
guru (8) mter-i merkm Hristolu yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz
eyledikten sonra bey-i mezkrede tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan
tarafeynden her birimiz (9) aherin zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik fi-m
bad salf'z-zikr er- mezkre ile krm mlk- mahdd mezkrede benim asl ve
kat alaka (10) ve medhalim kalmayup mter-i merkm Hrisolunun mlk-
mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun
didikde gbbe't- (10) tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi-10 Muharrem sene 89
uhd'l-hl
Hasan Efendi Nuh-zde Mustfa Efendi

Rstem Efendi

Bekir Efendi

Banayod Aa ve gayruhum

S.15/No: 44
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Ardaci karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Yakomi veled-i Hristofi veled-i Yorgi nm kimesne
kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i (2) deviye mahsus odada makd
meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede mtemekkin millet-i
merkmeden Luka veled-i Dimitri veled-i Yorgi mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i
96

kelm (3) idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan
bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd akd- t'z-zikrin sudruna dein
mstakilen (4) yedimde mlk ve hakkm olan karye-i mezbrede vki bir tarafdan
Cibriyano Babas veled-i Hristofi tarlas ve bir tarafdan merkm (5) Yakomi tarlas ve
taraf- rbii dere ile mahdd tahminen iki dnm tarla dernunda mars yirmi sk
zeytn fidanm tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside (6) ve muvzaadan
ri bey-i bt- sahh-i er ile yz elli gurua merkm Lukaya bey ve temlk ve
teslm eylediimde de ol-dah ber-vechi muharrer yedimden itir (7) ve temellk ve
tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla-i mezkr yz elli guru mter-i
merkm Luka yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz (8) eyledikden sonra bey-i
mezkrede tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan tarafeynden her birimiz
aherin zimmetini kabuli hv ibr ve iskt (9) eyledik fi-m bad slif'z-zikr ecr-
mezkrde benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayub mter-i merkm
Lukann mlk- (10) mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr
mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'er m-vaka bi't-taleb ketb ve
iml' olund
Fi 10 Muharrem sene 89
uhdl-hl
Hasan Efendi Mustafa Rstem Efendi

Bekir Efendi Banayod Aa ve

gayruhum

S.16/No: 45
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Vaslya karyesinde skin Ahmed bin Mehmed bin Hasan
ve karnda Hseyin nm kimesneler kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i
deviye mahsus (2) odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i
mezbrede skin Ali Aa ibn Mustafa bin Halil mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i
kelm idp karye-i mezbr (3) muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan verilen bir
kta ehdet-nmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna
dein mstakilen yedimde (4) mlk ve hakkm olan karye-i mezbrede vki bir
tarafdan by-i merkm Ahmed tarlas ve bir tarafdan brahim ibn Mehmed bin
97

brahim tarlas ve tarafeyn Terzi Yanni veled-i Dimitri veled-i Haci Yakomi tarlas
ile mahdd Kaya dimekle mehr nm mahalde mars on be sk harub ecrmz
bi-sfkate vahidetn tarafeynden (6) icb ve kabuli hv urt- mfside ve
muvzaadan ri bey-i bt- sahh-i er ile bin yz elli gurua merkm Ali
Aaya bey ve temlk (7) ve teslm eylediimizde ol-dahi ber-vechi muharrer
yedimizden itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan meblai mezkr bin yz (8) elli guru mter-i merkm Ali Aa yedinden temmen ve
kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i mezkrede tagrr ve gabn vukuna
mteallika (9) davdan tarafeynden her birimiz aherin zimmetini kabuli hv ibr
ve iskt eyledik fi-mbad slif'z-zikr ecr- mezkrde benim asl (10) ve kat
alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm Ali Aann mlk- mters ve
hakk sarf olmudur keyfe m-ye (11) ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde
gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve iml' olund
Fi 11 Muharrem sene 89
uhd'l-hl
Hasan bin Ahmed

Hseyin bin Haci Osman


bin Hseyin

Mustafa Emrullah

brahim

ve gayruhum

S.16/No: 46
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Vaslya karyesinde skin Rstem bin Durmu bin Hseyin
nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus (2)
odada makd meclis-i er-i erif-i enverde mahrse-i Lefkoa (da) skine hemiresi
Meryem tarafndan ir'-i bey ti'z-zikri tasdika vekli erisi (3) olduu zt-
mezbreyi bi'l-marifet'-eriyye rfn yine karye-i mezbreli brahim bin Hasan
bin Mustafa ve Hseyin bin Mehmed bin Mustafa ehdetleriyle sbit ve sbt (4)
bulan yine karye-i mezbreli Ali bin Mustafa bin Halil mahzarnda bi'l-vekle ikrr-
tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri (5)
taraflarndan it klnan bir kta ilm haberde zikr ve beyn klnd zere akd-
t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk (6) ve hakkm olan yine karyei mezbrede vki bir tarafdan Manastr tarlas ve bir tarafdan Yorgi veled-i Filippo
98

veled-i Baba Filipo tarlas ve tarafeyn dere ile (7) mahdd bir sk zeytn ecrm
tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt-
sahh-i er ile (8) bin yz gurua merkm Meryem Hatuna bey ve temlk ve
teslm eylediimde ol-dah ber-vechi muharrer yedimden itir ve temellk ve
tesellm (9) ve kabz ve kabul idp semen olan mebla-i mezkr bin yz guru
mter-i merkm yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra (10)
bey-i mezkrede tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan tarafeynden her
birimiz aherin zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik fi-m bad slif'z-zikr
(11) ecr- mezkrde benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i
merkm Meryem Hatunun mlk- (12) mters ve hakk sarf olmudur keyfe mye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi'ttaleb ketb ve iml' olund
Fi 15 Muharrem sene 89
uhd'l-hl
Mehmed olu Osman brahim Hasan Hasan Efendi Rstem Efendi
Bekir Efendi

S.16/No: 47
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Arda karyesinde skine Sultan bint-i Ahmed bin
Abdullah nm Hatun kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye (2)
mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede muzfe
Bileli Kbrs skinlerinden Haci Ahmed bin Haci Hasan bin Ali (3) mahzarnda ikrr tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan
it klnan bir kta ehdetnmede (4) bast beyn klnd zere akd- t'zzikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olan Arda karyesinde
vki bir tarafdan kamuluk (5) ve bir tarafdan bozbelenk ve bir tarafdan pademlik ve
taraf-i rbii tark-i m ile mahdd Harub Gks dimekle mehr nm mahalde
mars yirmi sk (6) zeytn ve yedi sk harub ve yine karye-i mezbrede vki iki
tarafdan elebi tarlas ve bir tarafdan Girne Cami-i erifinin vakf tarlas (7) ve
taraf- rbii Cennet baesi ile mahdd Cennet Baesi dimekle mehr nm
99

mahalde mars yedi sk harub cemn yirmi sk zeytn (8) yedi sk harub
ecrm bi- sfkate vahidetn ve tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve
muvzaadan r bey-i bt- sahh-i (9) er ile bin yz gurua merkm Haci
Hasana bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dah ber-vechi muharrer yedimden
itir ve temellk ve tesellm (10) ve kabz ve kabul eyledikden sonra bey-i
mezkrede tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan her birimiz aherin
zimmetini kabuli hv ibr (11) ve iskt eyledik fi-m bad slif'z-zikr ecr-
mezkrde benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm (12)
Hac Hasann mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr
mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er (13) m-vaka bi't-taleb ketb
ve iml' olund
Fi 15 Muharrem sene 89
uhd'l-hl
Haci Hseyin Ardal

Osman Kasab F. Mustafa

Rstem Efendi

Bekir Efendi

S.16/No:48
Konu: Hisse Sat
(1) Nefsi Girne kasbas mahallatndan Mara mahallesinde skine-i mtemekkine
Elif bint-i Haci Banayi veled-i Yorgi tarafndan bey-i t'z-zikr akd- takrr ve it-i
hccete yine (2) mahalle-i mezbre mtemekkilerinden milleti merkmeden Hac
Yannako veled-i Andiriya veled-i Zenaili ve karnda Hac Kostanti ehdetiyleriyle
lede'-ere vekil-i sbit'-l (3) veklesi olan Vasli veled-i Vaslyas veled-i Andoni
kaz-i mezkrun devi mecsilisine mahsus odada makd huzur- er-i erif-i (4)
enverde yine mahalle-i mezbrede mtemekkin Aleksandro veled-i Mihail veled-i
Ciryakonun vekil-i mseccel-i erisi olan millet-i merkmeden Ciryako veled-i
Haci (5) Niyaci veled-i Ciryako muvacehesinde yle ikrr- tm ve takrr-i kelm
idp yine mahalle-i mezbrede vki bir tarafdan Zabta Mustafa Efendi ibn Halil bin
Mehmed (6) hnesi ve bir tarafdan Haci Andriya Dorantes hnesi ve bir tarafdan
Anasta bint-i arubi veled-i Dimitri hnesi ve taraf-i rbii tark-i m (7) ile mahdd
ba- hccet-i eriyye ber-vech mlkiyet mutasarrf olduu mlk- menzilden nsf-
100

hisse-i yiasn bi-cmleten myetemihu (8) mvekkile-i merkmesine izfetle


bi'l-vekle tb olan merkm Aleksandro tarafndan vekil olan merkm Haci
Niyaciye (9) bey ve temlk ve teslm ve mebla- mezbr bin guru temmen ve
kmilen ahz ve kabz idp ve ol-dah ber-vechi muharrer bi'vekle itir ve temlk
(10) ve kabz ve kabul ve if-y semen eyledikten sonra beyi mezkrede tagrr ve
gabn vukuna mteallika davdan tarafeyndan herbirimiz aherin zimmetini kabuli
hv ibr (11) ve iskt eyledik gbbe't-tasdik'-er' m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 17 Muharrem sene 89
Suhd'l-hl
Nuh-zde Mustafa Efendi
Aa

Rstem Efendi

Bekir Efendi Banayod

Nikola ve gayruhum

S.17/No: 49
Konu: Ba, Aa ve Su, Bor Karl Rehin Verilmesi
(1) Girne kazsna muzfe Balyosofo karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Haci Brauka veled-i Ebgeri Lanbaska veled-i Brauka
kaz-i mezkrun (2) hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada makd
meclis-i er-i erif-i enverde mahrse-i Lefkoa mahallatndan Ba mahallede
mtemekkin millet-i merkmeden (3) Haralanbu veled-i Yanni veled-i Baba Mihail
mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp bundan akdem mezbr Haralanbu
yedinden istikrz ve umrma sarfla istihlak (4) eylediim iki bin guru olan
zimmetimde deynim olman taht- tasarufumda dahil ibu yedimde mlk ve hakkm
olup yine karye-i mezbrede vki (5) iki tarafdan Haci Estasi veled-i Ciryako veledi Teosyo baesi ve bir tarafdan uurum ve bir taraf- rbii tark-i m ile mahdd
iki dnm bae ve dernunda (6) mars be sk harub ve drt sk zeytn ve
bae-i mezkreye cereyn iden her sekiz gnde sal gn alt sat m'-i crmi
mebla- mekr iki bin (7) guru mukabilesinde tarih-i kitabdan yz atm bir gne
kadar mezbr Haralanbuya bey-i bi'l-vef tark zere bey ve teslm eylediimde
ol-dah ber-vechi muharrer itir (8) ve tesellm ve kabz ve kabul eyledi didikde
gbbe't-tasdik'-er medyn-merkm Haralanbu yine meclis-i mezkrede dyin-i
mezbr Haralanbu mahzarnda (9) ikrr- tm ve takrr-i kelm idp mebla- mezkr
hakikatde rehin hkmnde olman ecl-i mezkr hullunda deynim olan mebla-
101

mezkr iki bin guru ed (10) olunmayup mlk- rehin mahkeme olmaz ise slif'zzikr ba- mezkr ile m'-i mezkr ve ecr- mezkreyi semen-i misli ile ahere beye
ve kabz- semen ve semenden deyni-i mezkr (11) edya ve fazla kalur ise bana it
ya ve bunlarn mtevakf olduu umurun kllisine kllem zletike fa'net vekil-i
mazmn zere azl vakf- deyin (12) masn ve sulb-i akd- rehinde merta
vekalet-i devrine sahha-i eriyye ile mezbr Haralanbuyu tarafmdan vekil-i nib-i
menb nasb ve tayn eyledim (13) didikde ol-dahi ber-vechi muharrer vekalet-i
mezkreyi kem-yenbai edya tehd ve iltizm itmein m vaka bi't-taleb ketb ve
iml' olund

Fi Muharrem sene 89
uhdl-hl
Hasan Efendi Mustafa Efendi

Rstem Efendi

Bekir

Efendi

Banayod Aa Nikola

S.17/No: 50
Konu: Tereke
(1) Girne kazsna muzfe Kallurga karyesinde mtemekkim iken veft iden teba-i
devlet-i aliyyenin Rum milletinden Fudi veled-i Banayi veled-i Atnasn verseti
sulb sagr olu Banayi ve Babas (2) Banayiye mnhazire olduu bi'l-ihbr inde'er'l-enverde zhir ve nmyan oldukdan sonra sagre-i mezbrenin Babasndan
mntakil maln hfza ve tesviye-i umurn r'yete kbel-i (3) erden vas nasb ve
tayn klnan sagre-i mezbrun dedesi Banayi marifet ve marifet-i erle tahrr ve
terkim ve beyne'l-vereset'l-merkme bi't-tasdik'-eriyye tevzi ve taksim olunan
(4) mfeveff-y mezbrun tereke defteridir ki ber-vechi t'z-zikr ve beyn olunur.
19. Muharrem sene 89
(5) Karye-i mezbrede vki malumu'l-hudud bir kta ve bir buuk dnm gurum
mlk- ba /1620

yine karye-i mezbrede vki malum'l-hudud- mtemilat

ortas girili bir bb tahtn hne /1000


(6) Yekn'l-mezkrt /2600

102

(7) Mine'l-ihrct / harc ksmet /65,20

mukayideyi

mahsus

kaydiye

/4

varaka beh /2
(8) Yekun'l-ihrct /71
(9) Sahh'l-bk li't-taksim beyne'l-verse /2548
Banayi /2124,40

hisse-i

ibn

sagr-i

mezbr

hisse-i eb Banayi 424,30

(10) Ber-vechi bal muharer'l-ism olan sagre-i mezbrun babasndan mntakil


hisse-i irsiyesine isbet eden iki bin yz yirmi guru otuz para emlak olarak vas
mezbr yedinde terk olundu bu mahalle erh verildi

S.17-18/No: 51
Konu: Tereke
(1) Nefsi Girne kasabas mahallatndan Mara mahallesinde mtemekkim iken veft
iden teba-i devlet-i aliyyenin Rum milleti nisvnndan Maryo bint-i Haci Konomo
veled-i Atnasn (2) verseti zevc-i metrkesi Haci Yanko veled-i Andiriya Zenaili
ve sulb sagr olu Andirya ve sulbiye-i sagre kzlar Desbino ve Fano ve Babas
Hac Konomo ve validesi (3) Eleni bint-i Konomoya mnhasire olduu bi'l-ihbr
inde'er'l enverde zhir ve nmyan oldukdan sonra sgr- mezbrnn
analarndan mntakil mallarn hfza (4) ve tesviye-i umurn r'yete kbel-i erden
vas nasb ve tayn klnan sagre-i zevc-i mezbr Haci Yankonun marifet ve
marifet-i er ile tahrr ve terkim ve beyne'l-vereset'l-merkm (5) bi'l-farizet'eriyye tevzive taksim olunan mteveff-y mezbrenin terekesi defteridir ki bervechi t zikir ve beyan olunur
Fi 19 Muharrem sene 89
(6) Tencere evsat 2/50tencere kebr 1/30
kazgan 1/ 200 ayna 1/10
(7) Gm bilezik ift 1/30
pamuk arab 4/80

el tavas 1/10 iki

tava

1/20

namisiye hmayun /30

brmcek arab 1/50 hind iplii arab 1/50


mstamel alaca fisdan 1/15 uka sark 1/100

(8) Gm kpe ift gm krdanlk /100 farisi fistan aded


top

kuplu

bir top aded

ala

dek maa yorgan ve yasdk /

103

(9) Sandk aded 1/100 tekne sagr ve kebir 2/30


/10

ekmek tahtas 2/15

tepsi1 (?)

Karmi karyesi civrnda Cevizlik nm mahalde mars zeytn sk 6 /harub

sk 9 /620

dek arab aded 1/30

yirmilik altun ve rubiye altun /250

(10) Yekn'l-mezkrt /2260


(11) Mine'l-ihrct /harc ksmet 56 vas hcceti /15
/3

kaydiye mahsus kaydiye

veraka beh /2

(12) Yekn'l-ihrct /76


(13) Sahh'l-bk

li't-taksim /2183

(14) Hisse-i zevc-i mezbr Haci Yanko /545,20


/455

hisse-i ibn sagr mezbr Andirya

hisse-i bint-i sagre mezbre Desbino /227,20

mezbre Fano /227,20hisse-i ibn Haci Konomo /363,30

hisse-i

bint-i

sagre

hisse-i mm-i mezbre

Eleni /363,30
(15) Ber-vechi bal muharer'l-esmi olan sgr- mezbrnn hisse-i irsiyelerine
isbet (iden) dokuz yz on guru emlak ve eya olarak vas mezbr yedinde terk
olund bu mahale erh verildi

S.18/No:52
Konu: Tereke
(1) Girne kazsna muzfe Kanbilli karyesinde kain iken katliyete bi-mteveffiye
olan Zeliha bint-i Hseyin bin Abdullahn verseti sadriye-i sagre kz Gll ve er
karnda (2) Arif ve kz karnda Penbeye mnhasire olduu bi'l-ihbr inde'er'l-enver (de) zhir ve nmyan olduktan sonra sagre-i mezbrenin validesinden
mntakil maln (3) hfza ve tesviye-i umurn r'yete kbel-i erden vas nasb ve
tayn klnan ahi mezbr Arif marifet- ve marifet-i erle tevzi ve taksim olunan
(4) mtevefiye-i mezbrenin terekesi defteridir ki ber-vechi t zikr ve beyn olunur
Fi Muharrem sene 89
(5) kazgan 1/ 100

tencer kebr 1/ 80

yk /120

arab 7/120 alaca

elbise kat 1/ 100

sahan aded 6/1120

ekmek tahtas 2/10

(6) krk 1/10

basma elbise kat 1/50 gmlek aded 3/60

tekne aded 1/ 6
tas

aded

1/10

Vaslya karyesinde mars harub /1250


(7) Yekn'l-mezkrt 3036
104

(8) Mine'l-ihrct / harc ksmet /50,35


mahsus kaydiye /3

vas hcceti /5,5

mukayidiye

veraka beh/1

(9) Yekn'-ihrct /60


(10) Sahh'l-bk

li't-taksim'l-verese /1976

(11) Hisse-i bint-i sagre-i mezbre Gll

hisse-i ahi mezbre Arif

hisse-i

uht-i mezbre Penbe

S.18/No: 53
Konu: Havl Sat
(1) Nefsi Girne kasabasnda skine Zeliha bint-i Hasan bin el-Hc Nuh nm Hatun
kaz-i mezkrn hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada (2) makd
meclis-i er-i erif-i enverde yine kasaba-i mezbrede mtemekkin teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Liguri veled-i Dimitri veled-i Nikola mahzarnda ikrr-
(3) tm ve takrr-i kelm idp kasaba-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri
taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere (4)
akd t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup kasabai mezbrede vki bir taraftan merkm Liguri baesi ve bir tarafdan (5) Halil
Onba bin mer bin Ali arazisi ve bir tarafdan Haci Nikola veled-i Yorgi veled-i
Agamo arazisi ve taraf- rbii by-i merkm Zeliha arazisi ile (6) mahdd ecr-
msmire ve gayr msmireli mtemil tahminen bir evlek havlm tarafendan icb ve
ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- (7) sahh-i er ile iki
yz gurua merkm Liguriye bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dah ber-vechi
muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul (8) idp semen olan
mebla- mezkr iki yz guru mter-i merkm Liguri yedinden temmen kmilen
ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i mezkrede (9) tagrr ve gabn vukuna
mteallika davdan tarafeynden her birimiz aherin zimmetini kabuli hv ibr (11)
ve iskt eyledik fi-m bad slif'z-zikr (10) bae-i mahdd- mezkrde benim asl
ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm Ligurinin mlk-
mters ve hakk sarf olmudur keyfe (11) m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf
olsun didikde gbbe't-tasdik'er (13) m-vaka bi't-taleb ketb ve iml'olund.
Fi 22 Muharrem sene 89
105

S.19/NO: 54
Konu: Hanedeki Hissenin Satlmas
(1) Nefsi Girne kasabas mahallatndan Mara mahallesinde skine Glsn bint-i
Ahmet bin Hasan kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye (2) mahsus
odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine mahalle-i mezbrede skine
hemiresi erife Nuh bin Hseyin bin Mustafa mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i (3)
kelm idp nib-i esbak Mustafa Efendinin imza ve hatemi ile mahdum yedimde
bundan bir kta hccet-i eriyye mantukunca mahalle-i mezbrede vki (4) bir
tarafdan merkme erife havls ve bir tarafdan nib-i esbak Mustafa Efendi tarlas
ve bir tarafdan by-i merkme Glsn hnesi ve taraf- (5) rbii Hari veled-i Luka
veled-i Hari hnesi ile mahdd err- msmire ve gayr msmire ve bir mikdr
havl-y mtemil bir bb tahtn hnede bulunan kirevetinden (6) aa tulen on zir
yerini tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt sahh-i er ile bin gurua (7) merkme erife ve merkm Luka bey ve temlk ve
teslm eylediimde anlar dahi itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp
semen olan (8) mebla- mezkr bin guru mteriyan- merkman erife ve Nuh
yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra (9) bey-i mezkrede
tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan tarafeynden her birimiz aherin
zimmetini kabuli hv ibr ve iskt (10) eyledik fi-m bad slif'z-zikr bey-i
mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mteriyan-
merkman erife ve (11) Nuh bin Hseyinin mlk- mteralar ve hakk sarflar
olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun dedikde gbbe'ttasdik'er m-vaka bi't-taleb ketb ve iml' olund.
Fi 4 Safer sene 89
hd'l hl
Penbe Haci Ali

smail rak

Zabta-zade Mehmed Efendi

106

S.19/NO: 55
Konu: Tereke
(1) Cezre-i Kbrs mlhaktndan nefsi Girne kasabasnda vki Acemzde mahallesi
ehalesinden ifti esnafndan olup ibu seksen sekiz senesi Zilhiccesinin (2) on
altnc gn veft iden el-Hc Halil bin Veli bin el-Hc Hseyinin verset zevce-i
menkhe-i metrkesi Emine bint-i Sleyman bin Abdullah nm Hatun ile (3) sulbi
kebr oullar Hseyin ve Ahmed ve Veli ve Ali ve sulb sagr olu Mustafa ve
sulbiye-i kebr kzlar Havva ve Aie ve Emeteye inhisar inde'-er (4) 'l-enver
zhir ve mtehakkik oldukdan sonra sagre-i mezbr Mustafann karnda ve
tesviye-i umurna kbel-i erden vas nasb ve tayn olunan (5) mr'z-zikr Hseyin
ve zevce-i mezbre Emine Hatun taleb ve marifetleriyle tahrr ve bey olunan
mteveffa-y mezbrun tereke ve beyne'l-verese taksim (6) defteridir ki ber-vechi t
zikr ve beyn olunur.
(7) Merkeb res1/400 kz res 3/1110
kp aded 8/86 desti aded 5/22

dakik kiye 25/25


harub kiye 15/ 5

(8) Pamuk dolab aded 2/30 bulgur deirman aded 1/7


ir kile 15/150

bulgur kiye 40/60

mstamel sandalye 2/6

koyun res 16 kuzu res 8/520

(9) kei res 12 olak res 8 /560

ba dnm 4/3000

mars harub ve zeytn /28000

ksendoloni tarlasnda marus harub 500

(10) Sarn tarlasnda mars harub /1500

harubluk nm mahalde

baede olan ecr- mtenevvia /300

uzun tarla nm mahalde mars harub /500 Hac

Dervi

tarlasnda

olan

ecrlar /1000
(11) Mezru bulunan hnta ve ir ve burak ve ve bakla mezrut /1500
mugazzele mahalle-i mezbr /5000 hrdavat menzil /100
(12) Yekn'l-mezkrt /43071
00566
42505
(13) Mine'l-ihrct / mteveff-y mezbrun zevcesi Eminenin mihri meccel-i
msbetesi

harc- ksmet /1062

nsf- delliye /62

kaydiye /64

veraka beh /22

techiz ve tekfin/190

mukayidiye

mahsus

(14) Yekn'l-ihrct /42505


(15) Sahh'l-bk

li'-taksim beyne'l-verese /41442


107

(16) Hisse-i zevce-i mezbre Emine /5180,10


Hseyin /5578,30

hisse-i

hisse-i ibn mezbr Veli/5578,30

mezbr Ali /5578,30 hisse-i ibn sagr mezbr Mustafa /5578,30


mezbre Aie /2789,15

ibn

mezbr

hisse-i

ibn

hisse-i

bint-i

hisse-i bint-i mezbre Havva /2789,15

15

hisse-i bint-i mezbre Emete /2789,15


(17) Ber-vechi bal muharrer'l-ism olan sagr mezbrun hisse-i irsiyesine isbet
iden be bin be yz sekiz guru otuz para emlk ve eya olarak vas mezbr yedinde
terk olundu bu mahaleerh verildi

S. 20/NO: 56
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Temlus karyesinde skin Abdulkadir bin Hseyin bin
Hasan nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus
odada makd meclis-i (2) er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede skine Emte
Hatun bint-i smail bin Munla mer mazharnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp
karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar (3) meclisleri taraflarndan it klnan bir kita
memhr ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna
dein mstakilen yedimde mlk (4) ve hakkm olan karye-i mezbrede vki bir
tarafdan Tccarba Hac Mehmed Efendinin tarlas ve bir tarafdan Kaim-makam
vereseleri tarlalar ve tarafeyn Berber Mustafa vereseleri (5) talalar ile mahdd Tarir
dimekle mehr tahminen dnm tarla dernunda mars on yedi sk ve otuz bir
sk zeytn cemn krk sekiz sk ecrm (6) bi-sfkate vahidetn tarafeynden icb
ve kabuli hv rt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile bin
dokuz yz gurua merkm (7) Emete Hatuna bey ve temlk ve teslm eylediimde
ol-dahi ber-vechi muharrer yedimden itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul
idp semen olan mebla- mezkr (8) bin dokuz yz guru mter-i merkm Emete
Hatun yedinden ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i mezkrede tagrr ve
gabn vukuna mteallika (9) davdan tarafeynden her birimiz aherin zimmetini
kabuli hv ibr ve iskt eyledik mr'l-beyn ecr- mezkrede benim asl ve kat
alaka ve madhalim kalmayup (10) mterye-i merkme Emete Hatunnun mlk-

108

mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun
didikde (11) gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve iml' olund
Fi 4 Safer sene 89
Shd'l-hl
Rstem Efendi

Bekir Efendi brahim Halil brahim mam Hasan

Kasm Abdurrahman avu ve gayruhum

S. 20/N0: 57
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Manastr karyesind mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin
Rum milletinden Haci Bavl veled-i Ebgeri veled-i Bavl kaz-i mezkrun hkmet
konanda meclis-i (2) deviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde
yine karye-i mezbrede mtemekkin millet-i merkmeden olu Yasef mahzarnda
ikrr- tm ve takrr-i kelm (3) idp karye muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan
it klnan bir kita ehdetnmeden zikr ve beyn klnd zere akd- t'zzikrin (4) sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olan karye-i mezbre
civarnda vki bir taraftan Haci Liguri veled-i Ancelis veled-i Dimitri tarlas (5) ve
bir tarafdan Yorgi veled-i Bavl veled-i Ebgeri tarlas ve bir tarafdan Haci Nikolas
veled-i Haci Kostanti veled-i Ebgeri tarlas ve taraf- rbii tark-i m ile (6) mahdd
Lasaniriz dimekle mehr tahminen on dnm tarla dernunda mars seksen sk
harub ve yedi sk zeytn ve Haci Lefori tarlasnda (7) dokuz sk ve cemn doksan
sk ecrm bi-sfkate vahidetn tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve
muvzaadan ri (8) bey-i bt- sahh-i er ile bin gurua merkm Yasefuya
bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk
ve tesellm ve kabz (9) ve kabul idp semen olan mebla- mezkr bin guru
mter-i merkm Yasefu yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden
sonra (10) bey-i mezkrede tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan
tarafeynden her birimiz aherin zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik (11) fi-m
bad slif'z-zikr ecr- mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim
kalmayup mter-i merkm Yasefunun mlk- (12) mters ve hakk sarf

109

olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'


er m-vaka bi't-taleb ketb ve iml' olund.
Fi 8 Safer sene 89
uhd'l-hl
Haci Sava

Haci Hristolu

Atnas Haci Hristolu Mtevasta

Mihail Yorgi Yannis ve gayruhum

S:20/N0: 58
Konu: Alacak Davas
(1) Marz- dileridir ki dern- arzuhalde muharrer Anadolu tccarlarndan sahib-i
arzuhl brahim bin Nizam Ali nm kimesne meclis-i er-i (2) mnirde Girne
kazsna muzfe Temlus karyesi skinlerinden brahim bin mam Munla smail
muvcehesinde ibu bin iki yz seksen sekiz senesi (3) ehri Ramazan- erife nin
dokuzuncu gn tarihiyle mverrah yirmi bir gne kadar yedimden istikrz ve
umrna sarfla istihlak eyledii duvar (4) emnndan dolay bin be yz guru alacak
hakkm olub semen-i mezkr bana sahhen deyni olduun mnhazr uhdda ikrr
(5) ve tarih-i mezkr ile mverrah ve mmza ve mahtum- kad nvan- ile muanven
ibu bir kta tmgalu temesk dahi yeddime it itmekle mebla- (6) mezkr bin be
yz guru mezbr brahimden hal talep iderum deyu me'ali takrrine mutabk
semen-i mezkr ibrz ile bade'd-dav (7) ve'l-istintak ve'l-ikrr fakat medyn-
merkm brahim kendsine teslm olduun beyn iderek lede'l-muhasebe dokuz yz
(8) elli drt guru olup ve sened-i mezbre muskaleleri olduu cihetle sekiz mh
mirr iden gzetesi ber-muceb Nizam (9) yzde on iki hasebiyle yz yirmi guru
zam olunarak bin yetmi drt gurua ibla ve mebla- mezkr medyn- merkm
brahimin (10) la muceb-i ikrr ve deyni olman medyn- merkum brahimden
tahsili ile mdde merkm brahim bin Nizam Aliye teslmi iktiz (11) idecei tescil
ve huzr- lilerine ilm olund el-emr limenleh'l-emrindir
17 Safer sene 89
ed'd- nib
bi- kaz-i Girne

110

S.20/No: 59
Konu: Ya Deirmeni Sat
(1) Nefsi Girne kasabasnda skin nib-i esbak Mustafa Efendi bin el-Hc mer
kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada (2) makd
meclis-i er-i erif-i enverde Girne kazsna muzfe Labta karyesinde skin Mustafa
bin Halil bin el-Hc brahim mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm nib-i (3) esbak
Nuh Naci Efendinin imza ve hatemine hv yedimde bulunan bir kta hccet-i
eriyye mantukunca karye-i mezbrede vkibir tarafdan Ebu Kavuk Mescidi
baesi (4) bir tarafdan erife bint-i Ahmed bin Abdullah baesi ve bir tarafdan
mteveff-y Angolem olu Hseyinin eytm hneleeri ve taraf- rbii tark-i m
ile mahdd (5) bir bb ya deirmanm bi-cmlete't-tevbi ve'l-levahk tarafeynden
icb ve kabuli hv ve urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er
ile (6) bin gurua merkm Mustafaya bey ve temlk ve teslm eylediimde oldahi ber vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen
olan (7) mebla- mezkr bin guru mter-i merkm Mustafa yedinden temmen
ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i mezkrede tagrr ve gabn vukuna
(8) mteallika davdan tarafeynden her birimiz aherin zimmetini kabuli hv ibr
ve iskt eyledik f-m bad salif'z-zikr demn- mezkrde (9) benim asl ve kat
alaka ve medhalim kalmayup (11) mter-i merkm Mustafann mlk- mters
ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye (10) ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun
dedikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve iml' olund
Fi 29 Safer 89
uhd'l-hl
Mesud Efendi Hasan Efendi Nuh-zade Mustafa Efendi

Rstem Efendi

Bekir Efendi ve gayruhum

S.21/No: 60
Konu: Tereke
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan Ayatodu mahallesinde
mtemekkim iken fevt olan teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Haci Loizi
veled-i Yorginin (2) verseti zevc-i metrkesi Eleni bint-i Mihail veled-i Yorgi ve
111

sulb kebr oullar Baba Ciryako ve Pedri Venodi ve sulb sagr olu Sava sulbiye-i
Kebre (3) kz Eftemiya ve sulbiye-i sagre kzlar Hristenoya ve Anceliya
mnhasire olduu bi'l-ihbr inde'er'l enverde zhir ve nmyan oldukdan sonra
sgr- (4) mezbrnn babalarndan mntakil mallarn hfza ve tesviye-i umurlarn
r'yete kbel-i erden vas nasb ve tayn klnan zevce-i mezbr

(5) marifet ve

marifet-i ere tahrr ve terkim ve beyne'l-veraset'l-merkme bi'l-farizet'-eriyye


tevzive taksim olunan mteveff-y mezbrun terekesi defteridir ki ber-vechi t (6)
zikir ve beyn olunur
Fi 2 Cemadie'l-ahir sene 89
(7) Penbe dolab 1/ 20 kp aded 8/32 endiz mertei aded 10/40

tfenk aded 1/35

heybe mstamel 1/20 ar aded 2/20 balk sepedi 6/9


(8) pabu takm /6

karye-i mahalle-i mezbrede vki yahne 1/2000 Aya

Yanni baesi /250

Arvnozga mevkiinde mars harub sk 1/80

Zorzu

mandrasnda mars harub sk 1/50


(9) Vaslya karyesinde Hsn mevkiinde mars zeytn /35
karyesinde Pirellzga nm mahalde mars zeytn /200

yine

merkeb

Vaslya
res

1/100

mahalle-i mezbrede vkiecr- msmire ve gayr msmireli bir mikdar


havl-y mtemil bir bb hne /2014
(10) Yekn'l-mezkrt /6000
(11) Mine'l-ihrct /harc ksmet 150 mukayidiye mahsus kaydiye /9

varaka

beh /3
(12) Yekn'l-ihrct /162
(13) Sahh'l-bk

li't-taksim /5838

(14) Hisse-i zevce-i mezbre Eleni /730,5

hisse-i

/929,10

hisse-i mezbr Guri /929,10

hisse-i ibn Pedri /929,10

ibn

mezbr

Baba

Ciryako

(15) Hisse-i bint-i mezbre Eftemiya /464,5 hisse-i ibn sagr mezbr Sava /929,10
hisse-i bint-i sagre-i mezbre Hristeno /464,5

hisse-i

bint-i

sagre-i

mezbre Anceli /464,5


(15) Ber-vechi bal muharer'l-esmi olan sgr- mezbrnn hisse-i irsiyelerine
isbet iden bin sekiz yz elli yedi guru yirmi para emlak ve ecr olarak vas mezbr
yedinde terk olund bu mahale erh verildi

112

S.21/No: 61
Konu: Hisse Sat
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan Ayluka mahallesinde
mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin Rum millet nisvnndan Ogenya bint-i Baba
Hristolu veled-i Haci Kostanti (2) kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i
deviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine mahalle-i
mezbrede mtemekkin millet-i merkmeden (3) olu Haci Kostanti mahzarnda
ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri
taraflarndan gnderilen bir kta ehdetnmede (4) zikr ve beyn klnd zere
zevc-i mteveff Yorgi veled-i Haci Kostantiden mntakil beher sekiz sehimde bir
sehm (5) hisse-i yia-i irsiyesiyle dier sadri olu Hristofiden mntakil beheer
sehimde bir sehm hisse-i yia-i mrsiye malmesini (6) tarafeynden icb ve kabuli
hv urt- mfside ve muvzaadan ri bey-i bt- sahh-i er ile emlk-
mezkrede hisse-i yia-i (7) malmesini al tark't-ticaret'-er bin gurua
merkm Haci Kostantiye bey ve temlk ve teslm eylediimde de ol-dah ber-vechi
(8) muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan
mebla-i mezkr bin guru mter-i merkm Haci Kostanti yedinden (9)
temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i mezkrede tagrr ve gabn
vukuna mteallika davdan tarafeynden her birimiz aherin zimmetini kabuli
(hv) (10) ibr ve iskt eyledik fi-m bad slif'z-zikr bey-i mezkrde benim asl
ve kat alaka ve medhalim kalmayub mter-i merkm Haci Kostantinin (11)
mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve
mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'er m-vaka bi't-taleb ketb ve iml' olund
Fi 16 Safer sene 89
uhdl-hl
Tofi Nikola

Haci Dimitri Sava

Yorgi Pedri

Hac Mehmed Aa

113

S.22/No: 62
Konu: Tereke
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Vaslya karyesinde skine iken
veft iden erife bint-i Osman bin brahimin verset-i zevc-i metrki (2) brahim
bin Receb bin Abdullah ve sulb kebr oullar brahim ve Hasan ve sulbiye-i kebre
kzlar Emine ve Behiye ve Emete ve sulb sagr olu (3) Ahmed mnhasire olduu
bi'l-ihbr inde'-er'l-enver de zhir ve nmyan olduktan sonra sgr mezbrun
anasndan mntakil maln hfza (4) ve tesviye-i umrn r'yete kbel-i erden vas
nasb ve tayn klnan zevc-i mezbr brahim marifet ve marifet-i erle tahrr ve
terkim ve beyne'l-vereset'- (5) merkme bi'l-farizet'-eriyye tevzi ve taksim
olunan mteveff-y mezbrenin terekesi defteridir ki ber-vechi t zikir ve beyn
olunur

Fi 16 Safer sene 89
(6) ekmek tahtas /1/30

zhr 1/15

mstamel entari 1/44 yk kiye 18/26

basma entari mstamel 5/22 uka sark 1/40


(7) Mstamel ayakkab 3/ 12 tahta aded 5/15
2/3

tabak 2/3

tabbah 1/4

butsa (?)

sandk 1/176

(8) Desti ve kp /11 bulgur deirman 1/10


krk 1/4

tekne 1/15

kazgan 1/90

zengi ifti 1/3

bez tara 1/3

tencere ve tava /60

(9) Yekn'l-mezkrt /572


(10) Mine'l-ihrct /harc ksmet 14,10

kaydiye /1

varaka beh

(11) Yekn'l-ihrct /15,30


(12) Sahh'l-bk

li't-taksim'l-verase/556,10

(13) Hisse-i zevce-i mezbrbrahim /139

hisse-i

ibn

mezbr

Hasan

/92,20

hisse-i bint-i mezbre Emine /46,10 hisse-i bint-i mezbre Behiye /46,10
hisse-i bint-i mezbre Emete /46,10
(14) Ber-vechi muharer'l-ism olan sagr-i mezbrun hisse-i irsiyelerine isbet iden
doksan iki guru yirmi be para eya olarak vas mezbr yedinde terk olund bu
mahale erh verildi

114

S.22/No: 63
Konu: Bor Karl Rehin verilen Dkkan
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesinde skin Mustafa bin Halil bin Haci mer
brahim kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus (2) odada
makd meclis-i er-i erif-i enverde nefsi Girne kasabasnda skin nib-i esbak
Mustafa Efendi ibn Hac Hasan Efendi bin Hac mer Efendi (3) muvcehesinde
ikrr- tm ve takrr-i kelm idp bundan mm-ileyh Mustafa Efendi yedinden btemesk uka ve saat behsndan cihet-i himme-i saiden (4) istikrz ve umrma
sarfla istimlak eylediim iki bin drt yz guru alan zimmetimde deynim olman
taht- tasarrufumda (5) dahil ibu yedimde mlk ve hakkm olup Labta karyesinde
vki bir tarafdan Ebu Kavuk Mescidi baesi ve bir tarafdan erife bint-i Ahmed (6)
bin Abdullah baesi ve bir tarafdan mteveff-y Angolem olu Hseyinin hneleri
ve taraf- rbii tark-i m ile mahdd (7) bi-cmlete't-tevbi ve'l-levahik bir bb
ya deirman mebla- mezkr iki bin drt yz altm guru mukbilinde tarih-i
hcceten (8) yz gn temmna dein mm-ileyh Mustafa Efendiye bey-i bi'lvef tark zere bey ve teslm eylediimde (9) mm-ileyh Mustafa Efendi dahi bervechi muharrer yedimden itir ve tesellm ve kabz ve kabul eyledi didikde gbbe'ttasdik'-er (10) medyn- merkm Mustafa yine meclis-i mezkrede dyin
mm-ileyh Mustafa Efendi muvcehesinde ikrr- tm ve takrr-i kelm (idp)
mebla- mezkr (11) hakikate rehin hkmnde olmala ecl-i (mezkr) hullunda
deynim olan mebla- mezkr iki bin drt yz altm guru ed olunmayup (12)
mlk- rehin mahkeme olmaz ise mr'l-beyn dkkan- mezbr semen misli ile
ahere bey ve kabz- semen ve semenden deyni-i mezkrumu (13) edya ve fazla
kalur ise bana it ya ve bunlarn mtevakf olduu umrun kllisine kllem
zletike f'net vekil-i mazmn (14) zere azl ve inkirzdan masn ve sulb-i akd-
rehinde merta vekalet-i devriye-i sahha-i eriyye ile mm-ileyh Mustafay
tarafmdan (15) vekil ve nib-i menb nasb ve tayn eyledim didikde mm-ileyh
Mustafa Efendi dahi ber-vechi muharrer veklet-i mezkreyi kem-yenbai edya
tehd ve iltizm itmein m-vaka bi't-taleb ketb ve iml' olund
Fi 28 Safer sene 89
uhd'l-hl

115

Mesud Efendi Nuh-zade Mustafa Efendi

Mmeyiz Fakih Hasan

Efendi Rstem EfendiBekir Efendi

S.23/No: 64
Konu: Su Davas
Marz- Dileridir ki
(1) Girne kasabas sekinesi ve dern- istidda muharret'l-esmiden Aie bint-i
Mustafa bin Abdullah nm Hatun tarafndan zikri t dav ve redd-i cevabe vekil-i
erisi (2) olan zevc Halil bin Ahmed bin Abdullah mvekkile-i mezbresine izfetle
bi'l-vekle ve yine sekine-i mezbre ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden
Haci Loizi veled-i Hristoli (3) veled-i Yanni nm kimesne dahi bi'l-vekle ve bi'lasle kasaba-i mezbrun devi meclisine mahsus oda makd huzr- eri li-i
ukdda yine teba-i mezbreden (4) madr Haci Nikola veled-i Hristoli veled-i
Yanni nm kimesne muvcehesinde bi'l-vekle ve bi'l-asle merkmn yle dav
iderler kasaba-i mezbrede (5) Trabezede vki Ada deresi nm mahalde vki
bizlere mnhasr mlkmz ve karnen bade karn mutasarrf mntefibihimiz ve
mine'l-takdim menba ve mecrs mahall-i mezbrdan (6) cereyn iden m'-i lezzin
kuvven minhu ibu Haci Nikola bi-gayri vech-i er vaz- kadimi tagyr ile sed
ihds itdiinden m'-i mezbr ile (7) mezrtmz sak ve intift- siremizden
bizleri bi'l-klliye mahrm klmakla ibk-i mekn mekn olmak zere muhdes olan
(8) sed-i mezkr tali ve nakz enkaz- matruh-i mezbreyi bade'r-ref ve'l-tethir
vekil-i evvel muharreri mezbr (9) mezbr bizlere teslim ve min bad m'-i mezbr
ile intifmza bi-vech-i mine'l-vcuh mdahale ve vaz- yed itmeyeceine kbel-i
er-i erifden (10) merkmeye tenbih-i er olunmak muradmdr deyu bade'tdav ve'l-isticvb mezbr Haci Nikola cevabnda mezbr suyun menba ve mecrs
b-tapu (11) taht-i tasarufumda olan tarlalarm beyninde olmala mar'z-zikr
mdahaleye cret ve vaz-i yed eyledim dimekle zeyl-i ilmda (12) mebst'l-ilm
kesn ile mtehasumun mezbrun haziran olduklar halde mahal-i mezbre varlup
bi-tetkik keif ve muyene (13) olundukda mddeiyn- mezbrn ber-vechi meruh
emr-i lilerinde sadkan olduklar bade't-tebeyn mdde aleyh merkm Haci Nikola
(14) dahi mddeiyn- mezbran mkelimt- menhusalarnn kfesinde vichen ve
116

ifhen tasdik eyleyup ancak merkm Haci Nikolann tarla-y (15) mezbr
teferruu uhde-i karibde olmalla mdahale vkas mezbr suyun menba ve
maceras tarlalarmda olmala mezbr su dahi tarlaya tbi olmala (16) benim olur
mlhazasna binaen olup mezkr su da alakas olmad tavn itiraf ve ikrr
itdiinden baka kasaba-i (17) mezbre ehlisi ve sgr- merkmeden mam Ahmed
Efendi bin Ahmed bin Abdullah ve Penbeci Ali bin Hasan bin Abdurrahman ve
Mustafa bin Hasan bin Ahmed (18) ve Hseyin bin Osman bin Hasan ve Mehmed
bin brahim bin Mahmud nmdan kimesneler dahi mddeiyn- merkmann
davlarna muvaffk ve ihbr ve ifade etmeleriyle merkm (19) Haci Nikolann
m'-i mezbrdan keff-i yeddiyle sedd-i mezkru nakz ve enkazn dahi ref ve tethir
ile m'-i mezbr ve mecr-y mddeiyn- merkmna teslim (20) ve bade'l-yevm
m'-i mezbrun sebiline mdahale itmiyerek ve merkmnn intifalarna dein
sebebiyet vermiyerek bil vechi er-i muarizadan (21) men ile hkm zerine
merkm Haci Nikola ilzm olundukda huzr- alilerine ilm olund el-emr limenlehu'l-emrindir
Fi 19 Rebiyy'l-evvel sene 89

S.23/No: 65
Konu: Hane Sat
(1) Girne kasabasna muzfe Karava karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Haci Ebgeri veled-i Franzisko veled-i Yakomo nm
kimesne kaz-i mezkrun hkmet (2) konanda meclis-i deviye mahsus odada
makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede mtemekkin millet-i
merkme nisvnndan sulbiye-i kebre Morfiye (3) bint-i Haci Ebgeri tarafndan ir'
ve t'z-zikr tasdika vekil-i erisi zt- mezbreyi bi'l-marifet'-eriyye rifan
yine karye-i mezbrede mtemekkin millete-i (4) merekmeden Franzisko veled-i
Haci Ebgeri veled-i Yakomo ve Yorgo veled-i Haci Yanni veled-i Yorgo
ehdetleriyle sbit ve sbt vekletine hkm- er lahk olan (5) Liguri veled-i
Dimitri veled-i Nikola muvcehesinde ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i
mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it (6) klnan bir kta
ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein
117

mstakilen yedimde mlk ve hakkm olan (7) karye-i mezbrede vki bir tafafdan
Franzisko Haci Ebgeri veled-i Yakomo hnesi ve bir tarafdan Haci Yanni veled-i
Fizenzi veled-i Haci Ebgeri baesi (8) bir tarafdan merkm Franzisko ve rini
sundurmalar ve taraf-t rbi i tark-i m ile mahdd bir bb kirili hnemi
tarafeynden icb (9) ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan ri ve gabn ve
tagrrden beri bey-i bt-i sahh-i er ile mvekile-i merkme (10) Morfiye iki bin
gurua bey ve temlk ve teslm eylediimde vekil-i merkm Liguri mvekilesi
merkme Morfiye tarafndan bi'l-vekle (11) ber-vechi muharrer yedimden itir ve
temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr iki bin
guru mvekile-i merkme (12) Morfiye malndan vekil-i merkm Liguri yedinden
temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i mezkrede tagrr ve gabn
vukuna (13) mteallika mme-i davdan tarafeynden her birimiz aherin
zimmetini kabuli (hv) ibr ve iskt eyledik fi-m bad slif'z-zikr hne-i mahdd-
mezkrede (14) benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mvekile-i
merkme Morfiyenin mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye (15)
ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik' er m-vaka bi't-taleb
ketb ve iml' olund
Fi 21 Rabiy'l-evvel sene 89
uhd'l-hl
Haci Nikola

Yorgi Mesaridi
Baba Petro

Atnas Haci Hristoli Dimitri Konomidi


Haci Hristofidi

S:23/N0: 66
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin devlet-i aliyyenin
tebasnn Rum milletinden Haci Ebgeri veled-i Franzisko veled-i Yakomo nm
kimesne kza-i mezkrun (2) hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada
makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede mtemekkin (3) milleti merkme nisvnndan zt tarif-i er ile marife kz rini tarafndan ir' t'zzikr tasdika vekil-i erisi zt mezbre-yi bi'l-marifet'-eriyye (4) rifan yine
karye-i mezbrede mtemekkin millet-i merkmeden Franzisko veled-i Haci Ebgeri
veled-i Yakomo ve Yorgo veled-i Haci Yanni veled-i Yorgo ehdetleriyle (5) sbit
118

ve sbt vekletine hkm- er lahk nefsi Girne kasabasnda mtemekkin millet-i


merkmeden Loizi veled-i Dimitri veled-i Nikola (6) muvcehesinde ikrr- tm ve
takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it
klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn (7) klnd zere akd- t'z-zikrin
sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olan karye-i mezbrede vki
bir tarafdan Haci Yanni veled-i Haci Fizenzi (8) eytm baeleri ve iki tarafdan
karnda Franzisko veled-i Haci Ebgeri hnesi ve taraf- rbii merkm Franzisko
baesiyle mahdd bir bb tahtni hne ve yine karye-i (9) mezbrede vkibir
tarafdan Haci Manoli eytm baeleri ve bir tarafdan Eftemiyo eytm baeleri ve
bir tarafdan Franzisko veled-i Haci Ebgeri baesi ve taraf- rbii (10) merkme
rini hnesiyle mahdd ecr- msmire ve gayr msmireli mtemil tahminen bir
evlek bae ve karye-i mezbreye cereyan iden Komi suyundan beher on be gnde
(11) on be dakika ma'-i crmi tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve
muvzaadan ri bey-i bt- sahh-i er ile mvekile-i merkme (12) riniye bin
be yz gurua bey ve temlk ve teslm eylediimde vekil-i merkm Loizi
mvekilesi merkme rini tarafndan bi'l-vekle ber-vechi muharrer (13) itir ve
temellk ve tesellm ve kabz ve kabul (14) idp semen olan mebla- mezkr bin be
yz guru mvekile-i merkme malndan vekil-i merkm Loizi yedinden temmen
ve kmilen ahz ve kabz (15) eyledikden sonra bey-i mezkrede tagrr ve gabn
vukuna mteallika davdan tarafeynden her birimiz aherin zimmetini kabuli hv
ibr ve iskt (16) eyledik fi-m bad slif'z-zikr ecr- mezkrede benim asl ve
kat alaka ve medhalim kalmayup mvekile-i merkme rininin mlk- mters
(17) ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun
didikde gbbe't-tasdik' er m-vaka bi't-taleb ibu hccet-i eriyye ketb ve iml'
ve yeddi merkme it olund vakd-i hcetde ibrz ve isticc oluna
Fi 21 Rabiy'l-evvel sene 89

119

S.24/No: 67
Konu: Hane Sat
(1) Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin
Rum milletinden Haci Ebgeri veled-i Franzisko veled-i Yakomo nm kimesne kaz-i
mezkrun hkmet (2) konanda meclis-i deviye mahsus odada makd meclis-i
er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede mtemekkin millet-i merkme
nisvnndan zt-i marifet (3) er ile marife kz Toonosya tarafndan ir' ve
t'z-zikr tasdika vekil-i erisi zt- mezbreyi bi'l-marifet'-eriyye rifan yine
karye-i (4) mezbrede mtemekkin millete-i merekmeden Franzisko veled-i Haci
Ebgeri veled-i Yakomo Yorko veled-i Yanni veled-i Yorko nm kimesneler
ehdetleriyle sbit (5) ve sbt olan nefsi Girne kasabasnda mtemekkin millet-i
merkmeden Liguri veled-i Dimitri veled-i Nikola muvcehesinde ikrr- tm ve
takrr-i kelm idp karye-i (6) mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it
klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin
sudruna (7) (dein) mstakilen yedimde mlk ve hakkm olan karye-i mezbrede
bir tafafdan Haci Yanni veled-i Haci Fizenzi eytm baeleri tarafdan karnda
(8) Haci Franzisko hneleri ile mahdd bir bb tahtn hneden on sehm itibriyle
yedi sehmi ve yine bir bb fevkn hnemi tarafeynden icb (9) ve kabuli hv urt-
mfside

ve

muvzaadan

ri

bey-i

bt-

sahh-i

er

ile

mvekile-i

merkmTeonosyaya be yz gurua bey ve temlk (10) ve teslm eylediimde


vekil-i merkm Loizi mvekile-i merkm Tefonosya tarafndan bi'l-vekle ber-vechi
muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp (11) semen olan
mebla- mezkr be yz guru mvekile-i merkm Tefonosya malndan vekil-i
merkm Loizi yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz (12) eyledikden sonra
bey-i mezkrede tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan tarafeynden her
birimiz aherin zimmetini kabuli hv ibr ve iskt (13) eyledik fi-m bad slif'zzikr bey-i mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mvekile-i
merkm Tefonosyann (14) mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe-mye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik' er m-vaka bi'ttaleb (15) ibu hccet-i eriyye ketb ve iml' ve yedd-i merkme it olund vakt-i
hcetde ibraz ve ihticc oluna
Fi 25 Rebiyy'l-evvel sene 89
120

S:24/N0: 68
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin
Rum milletinden Haci Ebgeri veled-i Franzisko veled-i Yakomo nm kimesne kza-i
mezkrun (2) hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada makd meclis-i
er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede mtemekkin millet-i merkme (3)
nisvnndan tarif-i er ile marife Haci Mariko bint-i Eftmiyo veled-i Franzis
tarafndan ir' t'z-zikr tasdika vekil-i (4) erisi zt mezbre-yi bi'l-marifet'eriyye rifan yine karye-i mezbrede mtemekkin millet-i merkmeden Franzisko
veled-i Haci Ebgeri (5) veled-i Yakomo ve Yorgo veled-i Haci Yanni veled-i Yorgo
ehdetleriyle sbit ve sbt vekletine hkm- erisi lahk olan nefsi (6) Girne
kasabasnda mtemekkin millet-i merkmeden Loizi veled-i Dimitri veled-i Nikola
mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr (7) muhtar ve ihtiyar
meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd
zere akd- t'z-zikrin (8) sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm
olan karye-i mezbre civarnda Modizillino Mihail dimekle mehr nm mahlde
mars (9) on sk zeytn ecrm tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve
muvzaadan ri bey-i bt- sahh-i er ile be yz (10) gurua mvekile-i
merkme bey ve temlk ve teslm eylediimde vekil-i merkm Liguri dahi
mvekile-i merkme Haci Mariko tarafndan bi'l-vekle ber-vechi (11) muharrer
itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr be
yz guru vekil-i merkm Liguri yedinden mvekilesi (12) mezbre malndan
temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i mezkrede tagrr ve gabn
vukuna mteallika davdan tarafeynden her birimiz (13) aherin zimmetini kabuli
hv ibr ve iskt eyledik fi-m bad slif'z-zikr ecr- mezkrede benim asl ve
kat alaka ve medhalim (14) kalmayup mvekile-i merkme Haci Marikonun
mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve
mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik' er m-vaka bi't-taleb ketb ve iml' olund
Fi 23 Rebiyy'l-evvel sene 89

121

S:24/N0: 69
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin
Rum milletinden Haci Ebgeri veled-i Franzisko veled-i Yakomo kza-i mezkrun
hkmet (2) konanda meclis-i deviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i
enverde yine karye-i mezbrede mtemekkin millet-i merkme nisvnndan zt
tarif-i er ile marife Teonosya tarafndan ir' t'z-zikri tasdika vekil-i erisi
zt mezbre-yi bi'l-marifet'-eriyye rifan yine karye-i mezbrede (4)
mtemekkin millet-i merkmeden Franzisko veled-i Haci Ebgeri veled-i Yakomo ve
Haci Yorgo veled-i Haci Yanni veled-i Yorgo ehdetleriyle sbit ve sbt
vekletine (5) hkm- erisi lhk olan nefsi Girne kasabasnda mtemekkin millet-i
merkmeden Loizi veled-i Dimitri veled-i Nikola muvacehesinde ikrr- tm (6) ve
takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it
klnan bir kta ehdetnmede bast beyn klnd zere (7) akd- t'z-zikrin
sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olan karye-i mezbre civarnda
Belgrame dimekle mehr nm mahlde mars (8) on iki sk zeytn ecrm
tarafeynden icb ve kabuli hv ve gabn be tagrrden beri bey-i bt- sahh-i er ile
be yz (gurua) mvekile-i merkme (9) Teonosyaya bey ve temlk ve teslm
eylediimde vekil-i merkm Liguri dahi mvekile-i merkme Teonosya tarafndan
ber-vechi muharrer itir ve temellk (10) ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen
olan mebla- mezkr be yz guru vekil-i merkm Liguri yedinden mvekile-i
merkme Teonosya (11) malndan temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden
sonra bey-i mezkrede tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan tarafeynden
her birimiz (12) aherin zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik fi-m bad
slif'z-zikr ecr- mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup
(13) mvekile-i merkmeTeonosya nn mlk- mters ve hakk sarf olmudur
keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik' er mvaka bi't-taleb ketb ve iml' olund
Fi 23 Rabiy'l-evvel sene 89

122

S.25/No: 70
Konu: Hccet
(1) Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin devlet-i aliyyenin Rum
milletinden Haci Ebgeri veled-i Franzisko veled-i Yakomo nm kimesne kaz-i
mezkrun hkmet (2) konanda meclis-i deviye mahsus odada makd meclis-i
er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede mtemekkin millet-i merkmeden olu
(3) Franzisko mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar
ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede (4) bast
beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk
ve hakkm olan karye-i mezbrede bir tafafdan (5) Haci Yorgislbi eytm baeleri
ve bir tarafdan Haci Manoli Hristoli baesi ve bir tarafdan rini bint-i Haci Ebgeri
baesi ve taraf- rbii (6) merkm Franzisko baesiyle mahdd tahminen bir evlek
bae ve karye-i mezbreye cereyn iden Komi suyundan beher on be gnde on be
dakika (7) m'-i crmi tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve
muvzaadan ri bey-i bt- sahh-i er ile bin gurua mter-i (8) merkm
Franziskoya bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir
ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- (9) mezkr bin
guru mter-i merkm Franzisko yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz
eyledikden sonra bey-i mezkrede tagrr ve gabn (10) vukuna mteallika
davdan tarafeynden her birimiz aherin zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik
fi-m bad slif'z-zikr bae-i (11) mezkr ile m'-i mezkrede benim asl ve kat
alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm Franziskonun mlk- mters ve
hakk (12) sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde
gbbe't-tasdik' er m-vaka bi't-taleb (13) ibu hccet-i eriyye ketb ve iml' ve
yedd-i merkme it olund vakt-i hcetde ibraz ve ihticc oluna
Fi 23 Rabiy'l-evvel sene 89

123

S.25/No: 71
Konu: Hane Sat
Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin
devlet-i aliyye tebasnn Rum milletinden Haci Ebgeri veled-i Franzisko veled-i
Yakomo nm kimesne kaz-i mezkr (hkmet) (2) konanda meclis-i deviye
mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede
mtemekkin millet-i merkmeden olu Franzisko (3) mahzarnda ikrr- tm ve
takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it
klnan bir kta ehdetnmede bast beyn (4) klnd zere akd- t'z-zikrin
sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olan karye-i mezbrede
vkibir tarfdan Sofi bint-i Haci Ebgeri (5) hnesi ve rini ve Haci Mariko hneleri ve
bir tarafdan haci Yanni baesi ve taraf- rbii kz karnda Teonosya hnesiyle
mahdd (6) bir bb tahtn /1000 gurua ve yine bir tarafdan Haci Yanni Haci Frenzu
hnesi ve bir tarafdan Haci Yorgi sulb-i eytm baesi ve bir tarafdan (7) kz
karnda Eftemiyo ve rini baeleri ve taraf- rbii merkm Franzisko baesiyle
mahdd yine bir bb tahtni hnesi bin gurua slif'z-zikr (8) iki bb tahtn hnemi
tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan ri bey-i bt-
sahh-i er ile (9) cemn iki bin gurua merkm Franziskoya bey ve temlk ve
teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm (10) ve
kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr iki bin guru mter-i merkm
Franzisko yedinden temmen ve kmilen ahz (11) ve kabz eyledikden sonra bey-i
mezkrede tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan tarafeynden her birimiz
aherin zimmetini kabuli hv ibr ve iskt (12) eyledik fi-m bad mr'l-beyn hnei mahdd- mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i
merkm Franziskonun (13) mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe-mye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik' er (14) m-vaka
bi't-taleb ibu hccet-i eriyye ketb ve iml' ve yedd-i merkme it olund vakt-i
hcetde ibraz ve ihticc oluna
Fi 20 Rebiyy'l-evvel sene 89
uhd'l-hl
Haci Nikola Vasll Kara Yorgi Mesaridi Atnas Haci Hristoli Dimitri
veled-i Konomo

Baba Petro

Haci Hristofi
124

S.25/No: 72
Konu: Hane Sat
(1) Girne kaszsna muzfe Krn karyesinde skin Ali Efendi bin haci Hseyin bin
Haci Ali nm kimesne kaz-i mezkr hkmet (2) konanda meclis-i deviye
mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede skine
zt tarif-i (3) er ile murrefe kz smet tarafndan ir' ve t'z-zikri tasdik-i
vekil-i erisi zt- mezbreyi bi'l-marifet'-eriyye (4) rifan yine karye-i
mezbreli Halil bin Hseyin bin Abdullah bin Durmu bin Osman bin Abdullah
ehdetleriyle (5) sbit ve sbt vekletine hkm- erisi lahk olan Lefkoal
Zuhuri Dede Mustafa Ahmed Efendi (6) bin Osman Efendi muvcehesinde ikrr-
tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri (7)
taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd-
t'z-zikrin sudruna (8) dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olan karye-i
mezbrede vki iki tarafdan hark ve tark merkm (9) Ali Efendi tarlas ile mahdd
bir mikdar havl-y mtemil bir bb tahtn ve iki bb fevkn hane (10) ve bir
hamam ve bir mahzen ve bir hela ve yine karye-i mezbre vkibir tarafdan Salih bin
Sleyman bin Salih hnesi ve bir tarafdan (11) Abdlkadir bin Sleyman bin Salih
hnesi ve tarafeyn iftlik tarlas ile mahdd iki bb tahtn (12) hnemi tarafeynden
icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan ri bey-i bt- sahh-i er (13)
ile mvekile-i merkme Hanm bin be yz gurua bey ve temlk ve teslm
eylediimde vekil-i merkmu (14) Ahmed Efendi de dahi mvekilesi merkme smet
Hanm tarafndan bi'l-vekle ber-vechi muharrer yedimden itir ve temellk (15) ve
tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr bin be yz guru
mvekile-i merkme (16) smet Hanm malndan vekil-i merkm Ahmed Efendi
yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra (17) bey-i mezkrede
tagrr ve gabn vukuna mteallika mme-i davdan tarafeynden her birimiz
aherin (18) zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik fi-m bad slif'z-zikr bey-i
mezkrede benim asl (19) ve kat alaka ve medhalim kalmayup mvekile-i
merkme smet Hanmn mlk- mters (20) ve hakk sarf olmudur keyfe-mye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't- (21) tasdik' er m-vaka
125

bi't-taleb ibu hccet-i eriyye ketb ve iml' ve yedd-i merkme it olund vakt-i
hcetde ibraz ve ihticc oluna
Fi 29 Rebiyy'l-evvel sene 89
S:26/N0: 73
Arsa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan Ayabrasgevi mahallesinde
skin Berber Hseyin bin Mustafa bin Tayfur smail tarafndan bey-i t'z-zikri
takrr ve it-i hccet ve kabz semen bad temm'l-akd- mezbre mteallika
buutlan ve fesad ve tefrit ve hn-i rde (3) ve sireden ibrya yine karye-i mezbureli
Mustafa bin Bican bin Ahmed Kaval brahim bin Veli bin Munla Hasan nm
kimesnelerin ehdetleriyle (4) vekil-i sabit'l-veklesi olan karye-i mezbreli
Ahmed bin Tayfur smail bin Mustafa nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet
konanda (5) meclis-i deviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde
yine mahalle-i mezbrede mtemekkin teba-i devlet-i alyyenin (6) Rum milletinden
Tofi veled-i Fani veled-i Eroli mahzarnda bi'l-vekle ikrr- tm ve takrr-i kelm
idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri (7) taraflarndan it klnan bir
kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd (zere) akd- t'z-zikrin sudruna
dein mstakilen rite-i (8) silkde mlkmde olan mahalle-i mezbrede vkibir
tarafdan Lavi veled-i Fani veled-i Eroli hnesi ve bir tarafdan by-i merkm (9)
Berber Hsseyin hnesi ve bir tarafdan Haci Yakomi veled-i Luyi veled-i Yakomi
baesi ve taraf- rbii tark-i m ile mahdd bir mikdar (10) havl-y mtemil
arsay etraf- erbaasnda bulunan divarlaryla beraber tarafeynden icb ve kabuli
hv urt- mfside ve muvzaadan (11) r bey-i bt- sahh-i er ile drt yz
elli gurua merkm Tofiye bi'l-vekle bey ve temlk ve teslm eylediimde (12) oldahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp ve
mebla- mezkr drt yz elli guru mter-i merkm (13) Tofi yedinden bi'l-vekle
temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i mezkrede tagrr ve gabn
vukuna mteallika davdan (14) kabullerimizi hv her birimiz aherin zimmetini
ibr-i sahh-i er ile ibr ve iskt- hak eyledik fi-m bad slif'z- (15) zikr ecr-
mezkrede mvekilemin asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i
merkm Tofinin mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr

126

mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik' er m-vaka bi't-taleb ketb ve


iml' olund.
Fi 5 Rebiyy'l-ahir sene 89
uhd'l-hl
Mlazm bin Mustafa Haridu veled-i Ciryako
Yorgi veled-i Basbalya

Terzi Brauka veled-i

Andriya veled-i Sava

S.26/No: 74
Konu: Alacak Davas
(1) Marz- dileridir ki Girne kazsna muzfe Labta karyesi ehlisinden ve teba-i
devlet-i aliyyenin Rum milletinden ibu bis'l-ilm Niyaci veled-i (2) Hristofi
veled-i Ciryako nm kimesne Girne kaymakml devi meclisine mahsus odada
makd huzr- er-i l-i ukdda yine karye-i mezbre (3) ehlisinden milleti
merkmeden olu Haci Komi veled-i Dimitri veled-i Yakomi muvcehesinde yle
dav iderki ibu mezbr Haci Komi (4) zimmetinde hccet-i karzi eriden drt bin
guru alacak hakkm olup ve mebla- mezkr drt bin guru deyni olduun mahzar(5) hd da ikrr ve tarih-i mezkr ile mverrah ve mmza ve mahtum vakf- nvan
ile maneviyen ibu bir kta tmgalu temesk dahi yeddime (6) it itmele mebla-
mezkr drt bin guru merkm Haci Komiden halen taleb iderum deyu ml
takrrine mutabk (7) temesk- mezkru ibrzyle bade'd-dav ve'l-istintak ve'likrr la muceb ikrrda mebla- merkm drt bin guruun (8) mdde mezbr
Niyaciye hl ed ve teslimiyle medyn- merkm Haci Komi ilzm olund tescil ve
huzr- lilerine ilm olund el-emir limenleh'l-emrindir
5 Rebiyy'l-ahir sene 89

S.26/No: 75
Konu: Tarla Davas
(1) Marz- dileridir ki cezre-i Kbrs mlhaktndan Girne kazsna tbi
Bellapayis karyesi ehlisinden ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden shib-i
(2) arzuhl Haci Baba Nikola veled-i Haci Sava veled-i Franzisko nm kimesne
127

meclis-i er-i hatr-i lazim't-tevkirde shib-i arz hazr olduu halde yine karye-i (3)
mezbre ehlisinden ve millet-i merkmeden dern- arzuhlde ismi muharrer Haci
Kostantino veled-i Nikola veld-i Hristoli nm kimesne muvcehesinde ibu (4)
merkm mdde aleyh Haci Kostantino ve mteveff Babas Nikolann
muvcehelerinde bil niz krk be seneden beru b-sened taht- tasarrufumda olup
zirt (5) ve hirset ile mutasarrf oduum karye-i mezbre civrnda kin Bapnar
dimekle marf nm mahalde bir tarafdan Ayamarina Kilisesi bir tarafdan (6) Baba
Dimitri veled-i Kostanti veled-i Dimitri ve bir tarafdan angar olu Kostanti veled-i
Dimitri tarlalar ve taraf- rbii cebel ile mahdd tahminen yirmi (7) dnm tarlamn
mtemel olduu ecrnn bazsn merkm Haci Kostantino kat ile mdahale ve
vaz- yed eylemesine binen merkm Haci Kostantinonun (8) mdahale-i
vkiasnn def-i ve tarlay mezbrden keff-i yed eylemesini taleb ederim deyu
bade'd-dav ve'l-sul merkm Haci Kostantino cevabnda tarlay (9) mezbr
babasndan mntakil bil koan mal olup mdde merkm Haci Baba
Kostantinonun tarlay mezbrda ber-vechi merh tasarrufunu klliyen (10) inkar
etmekle merkm Haci Nikoladan dav merhasna muvffk kendlerinden beyine
taleb olundkda karye-i mezbrun ehlisinden olup (11) kaz-i mezbrun idare
azasndan Atnas ve devi azasndan Haci Sava veled-i Hristoli veled-i Cirgaci
nmn kimesneler li-ecli'l-- (12) ehde meclis-i ere haziran olup eser'l-istihd
ibu tarlaya fi'l-vka merkm Haci Baba Nikola mdde aleyh merkm (13) Haci
Kostantino ve babas myeveff Nikolann muvcehesinde bil niz krk be
seneden beru ile'l-an mutasarrf olup bu hususa (14) bu vech zere ahidleriz ve
ehdet dahi ideruz deyu her birerleri bi'l-muvcehe ed-y ehdet-i eri etdikden
sonra ahidn- mezbrn (15) veraka-i mestre ile mahalleri olan karye-i mezbr
ehlisinden srran lede't-tezkiye adil makbul'-ehde olduklarn ihtiyar meclis
azalarndan (16) Haci Dimitri ve Toli ve Yanni veled-i Haci Brauka veled-i
Kostanti ve Mihail veled-i Sava veled-i Sava Yasefi veled-i Haci Bavli veled-i
Ebgeri nmun (17) kimesneler izbr ve veraka-i mestre-i imza ve temhir ve cnib-i
ere takdim eylemeleriyle alenen tezkiye olundukda kezlik makbul'-ehde (18)
olduklar ceride-i mezkrede muharrer'l-esmi kimesneler ihbrlaryla zhir ve
nmyan oldukdan sonra ehdetleri makbul olunman mucibincede (19) bade'lhkm mdde aleyh merkm Haci Kostantinoyu b-vech-i er mdde merkm
128

Haci Baba Nikolaya ma rehineden men olund tescil ve bi'l-iltimas (20) huzr-
lilerine ilm olund el-emr limenleh'l-emr harrare fi'l-yevmi's-sdis min ehri
Rebiyy'l-ahir sene tisa ve semenin mieteyn ve elf

S.27/No: 76
Konu: Hane Sat
(1) Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin
Rum milletinden Haci Hristolu veledi Andoni veledi Hristolu kaz-i mezkrun (2)
hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i
enverde yine karye-i mezbrede mtemekkin millet-i merkmeden (3) olu Haci
Kostanti mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve
ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta (4) ehdetnmede zikr ve beyan
klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve
hakkm olan karye-i mezbrede (5) vki taraf- slsesi merkm Kostanti hnesi ve
taraf- rbii by-i merkm Haci Hristolu hnesiyle mahdud bir bb tahtn (6)
hnemi tarafeynden icb ve kabul hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i
bt- sahh-i er ile alt yz gurua merkm (7) Haci Kostantiye bey ve temlk ve
teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz
va kabul idp semen olan (8) mebla- mezkr alt yz gurua mter-i merkm
Haci Kostanti yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i (9)
mezkrede tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan tarafeynden her birimiz
aherin zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik (10) fi-m bad slf'z-zikr hne-i
mahdd- mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i
merkm Haci Kostantinin (11) mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe mye ve yehtr mlik ve mutsarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi'ttaleb ketb ve imla' olnd
Fi 7 Rebiyy'l-ahir sene 89
uhd'l-hl
Haci Nikola

Haci Dimitri Sergi Mihil Haci Nikola Mihail


Dimitriyu

Banayi Ciryako

Haci Loizi

ve gayruhum

129

S.27/No:77
Konu: Aa ve Su Sat
(1) Nefsi Girne kasabas skinlerinden Sava bint-i Mehmed nm Hatun kaz-i
mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada makd (2) meclis-i
er-i erif-i enverde yine kaz-i mezbrede skin brahim bin Hseyin Efendi bin
Kahveci Ali mahzarnda ikrr- tm ve takrir-i kelm idp kaz-i (3) mezbr muhtar
ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
klnd zere akd- t'z-zkirin sudruna (4) dein rite-i silk mlkmde olan
kasaba-i mezbre civrnda Kara Kz dimekle mehur (bir tarafdan brahim bin Kara
Mehmed baesi ve bir tarafdan Emine bint-i Kara Mehmed baesi ve bir tarafdan
hark taraf- rbii Ahmed bin Kara Mehmed baesi ile mahdd tahminen bir evlek
bae dernunda magrs) alt sk incir ve sk armud ve sk (5) nar ve drt sk
dut ve bir sk asma ve bae-i mezkrede cereyn iden mai lezzde hark ve havzna
tabiyetle doksan alt saat itibariyle (6) iki saat otuz yedi buuk dakika hissemi
serkamn iczetleriyle mai crim tarafeynden icb ve kabuli hv gabn ve tagrrden
(7) beri urt- mfside ve muvzaadan bey-i bt- sahh-i er ile be yz gurua
merkm brahime bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dah (8) ber-vechi
muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla-
mezkr be yz gurua mter-i merkm brahim yedinden (9) temmen ve kmilen
ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i mezkrede tagrr ve gabn vukuna mteallika
davdan tarafeynden her birimiz aherin (10) zimmetini kabuli hv ibr ve iskt
eyledik fi-m bad slif'z-zikr mebla- mezkrede benim asl ve kat alaka ve
medhalim kalmayup (11) mter-i merkm brahimin mlk- mters va hakk
sarf olmudur keyfe-m ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun (12) didikde
gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve imla' olund

Fi 18 Rebiyy'l-ahir sene 89

Nuhzade Mustafa Efendi Hasan Efendi Kamil Efendi

130

S.27/No:78
Konu: Hane Sat
(1) Nefsi Girne kasabas mtemekkinlerinden teba-i devlet-i aliyyenin Rum
milletinden Haci Nikola veledi Loizu veledi Zorzi kaz-i mezkrun hkmet (2)
konanda meclis-i deviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde
yine kasaba-i mezbrede mtemekkin millet-i merkme nisvnndan (3) kz Atina
mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp kasaba-i mezbr muhtar ve ihtiyar
meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede (4) zikr ve beyn
klnd zere akd--t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve
hakkm olan kasaba-i mezbrede vaki (5) bir tarafdan Haci Nikola veledi Kel Yorgi
hnesi ve bir tarafdan kilise havls ve bir tarafdan Dudu binti Yusuf bin Arif hnesi
ve bir tarafdan (6) rbii tark-i m ile mahdd bir mikdar havl-y mtemil bir bb
tahtn hnemi tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside (7) ve muvzaadan
r bey-i bt- sahh-i er ile yedi yz elli gurua merkme Atinaya bey ve
temlk ve teslm eylediimde ol-dahi (8) ber-vechi muharrer itir ve temellk ve
tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr yedi yz elli gurua
mteriye-i merkme Atina yedinden (9) temmen ve kmilen ahz ve kabz
eyledikden sonra bey-i mezkrede tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan
tarafeynden her birimiz aherin (10) zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik fi-m
bd slif'z-zikr hne-i mahdd-u mezkrede benim asl ve kat (11) alaka ve
medhalim kalmayup mter-i merkme Atinann mlk- mters ve hakk sarf
olmudur keyfe m-ye ve yehtr (12) mlik ve mutasarrf olsun didkde gbbe'ttasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve imla' olund
Fi 13 Rebiy'l-ahir sene 89

S.28/No: 79
Konu: Alaakl Davas
(1) Marz- dileridir ki cezre-i Kbrs muzftndan nefsi Girne kasabasnda
mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden shib-i arzuhl (2) Dimitriyu
veled-i Mihail veled-i Dimiri nm kimesne meclis-i er-i mnrde kaz-i mezbre
131

muzfe Kazabifan karyesinde skin Otcuolu Mehmed muvcehesinde (3) yle


dav ider ki ibu mezbr Mehmed zimmetinde nakden benden istikrz ve umrna
sarfla istihlak etdii yz yetmi yedi guru (4) alacak hakkm olup mebla- mezkr
yz yetmi yedi guru merkm Mehmedden hl taleb ederim deyu bade'd-dav
ve'l-istintak ve'l-ikrr (5) l muceb-i ikrra mebla- mezkr yz yetmi yedi
guruun mdde mezbr Dimitryuya hlen ed ve teslimiyle medyn- merkm
Mehmede ilzm olund tescil ve huzr- alilerine ilm olund
Fi 13 Rebiy'l-ahir sene 89

S.28/No: 80
Konu: Alaakl Davas
(1) Marz- dileridir ki nefsi Girne kasabas ehlisinden shib-i arzuhl Munla
Hseyin bin Hac Halil bin Veli Girne Kaymakml (2) devi meclisine mahsus
odada makd huzr- er-i l-i ukdda yine kasaba-i mezbrun ehlisinden
Ahmed bin Kara Mehmed bin Ahmed (3) muvcehesinde yle dav ider ki ibu
mezbr Ahmed zimmetinde hccet-i eriyyeden yedimden istikrz ve umurna sarfla
(4) istihlak eyledii alt yz yedi guru on para alacak hakkm olup ve mebla-
mezkr alt yz yedi (5) guru on paray merkm Ahmedden hl taleb iderim deyu
bade'l-dav ve'l-istintak ve'l-ikrr (6) l muceb-i ikrra mebla- mezkr alt yz
yedi guru on para dyin-i merkm Munla Hseyine hlen ed (7) ve teslimiyle
medyn- merkm Ahmede ilzm olund tescil ve huzr- alilerine ilm olund
Fi 18 Rebiyy'l-ahir sene 89

S.28/No: 81
Konu: Alaakl Davas
(1) Marz- dileridir ki Girne kasabas kazsna muzfe Labta karyesi
mtemekkinlerimden ve teba-i devleet-i aliyyenin Rum milletinden Liguri veled-i
132

Haci Komi (2) veled-i Haci Yakomo nm kimesne Girne kaymakml devi
meclisine mahsus odada makd huzr- er-i l-i ukdda yine karye-i (3)
mezbrede mtemekkin millet-i merkmeden Ciryako veled-i Komi veled-i Lefteri
muvcehesinde yle dav ider ki ibu mezbr Ciryako (4) zimmetinde b-temesk
hccet-i deyn-i eriden yz seksen iki guru alacak hakkm olup ve mebla-
mezkr yz seksen (5) iki guru sahihn bana deyni oldun mnhasr- hdda
ikrr ve tarih-i mezkrdan mverrah mmza ve mahtm ve karzi nvan ile (6)
muaneven ibu bir kta tmgalu temes dahi yedime it itmekle mebla-
mezkr yz seksen iki guru merkm (7) Ciryakodan hl taleb iderim deyu
meali takrrine mutabk temesk ibarzle ile bade'l-dav ve'l-istintak ve'l-ikrr l
muceb-i (8) ikrrda mebla- mezkr yz seksen iki guruun mdde mezbr
Liguriye hlen ed ve teslimiyle medyn- (9) merkm Ciryakoya ilzm olund
tescil ve huzr- alilerine ilm olund el-emr limenleh'l-emrindir
Fi 19 Rebiyy'l-ahir sene 89

S.28/No: 82
Konu: Miras Anlamazl
(1) Marz- dileridir ki cezre-i Kbrs mutasarrfl muzftndan Girne
kazsnda vki nefsi Girne kasabas hanedanndan olup kaz-i mezbre (2) devi
meclis-i azasndan shib-i arzuhl Mustafa Efendi ibn Ahmed bin Nuh Aa shib-i
arz- hatr olduu (3) halde meclis-i er-i kadim lazim'l-tazimde bundan dokuz sene
mukaddem Girne sekinesinden iken veft iden Ahmed Bila ibn brahim (4) bin
Ahmed hisse-i vrisi sulb sagr olu brahim ile zevce-i menkhe-i metrke ve
kbel-i er-i erifden sagr-i mezbrun tesviye-i (5) umuruna b-hccet-i eriyye
vasye-i mensubesi Emete bin Mehmed bin Adbdullah nm Hatun tarafndan t'lbeyn dav ve reddi cevaba (6) vekil-i mseccel-i erisi Ahmed Onba ibn
Abdullah bin Abdullatif nm kimesne muvcehesinde kaz-i mezbrenin cnib-i
arksinde olup (7) Karakz nm mahalde vki bir tarafdan kayalk ve bir tarafdan
Munla Mustafa Onba tarlas ve bir tarafdan bae tarki ve taraf- (8) rbii
kamlk ile mahdd ve'l-mmtaze arazi ile arazi-i mezbreden nb ve
mecrsndan cereyn ile havzda rukd (9) ve tecemuundan sonra arazi-i mezbre
133

kendsiyle sak ve intif oluna gelen end kta miyh- lezze-i crye ureka-i
erbas (10) Munla Mustafa bin brahim veresesi ve braderi Ahmed ve Havva bint-i
Mustafa ve Kara Mehmed bin Mehmed beyinlerinde erbn mtereke ve
mutasarrflar (11) iken bi't-terzi arazi-i mezbreyi beyinlerinde b-izin shib-i arz-
ksmet adile ile taksim ve her birileri hisse-i malme ve meferriz ve beherimiz (12)
mutasarrflar olmular isede miyh- mezbre kbile-i taksim olmadndan kem
fi's-sabk beyinlerinde mtereken ibk ve her birileri (13) bi'l-mnavebe eyym-
muayenelerinde b-muvcehe ve bil niz arazilerine mecr-y kadim ve havzndan
icr ve sak ile yevmina (14) haza intifa ide geldikleri kasaba-i mezbre ehlisi
beyinlerinde mehr ve hisse-i tevtrde iken ibu Ahmed Onba mvekile-i (15)
mezbresi tarafndan bil vekle bi'l-asle miyh- mezbrede olan rub hissesine
tasarrufundan baka erb slseyi (16) dahi bi-gayr hakkn taalben zabt ve
kendsine mahsus olan arazisine icra ve sak murat itmekle ibka- mkn (17)
amkn olmak zere merkmun rub hissesinden mds olan husus- selasece
mdahale ve vaz- yedinden (18) mine'l-kadim tasarruf ve intifoluna geldii
msll miyh- mezbrede olan rub-i hisse ve kem fi's-sabk mutasarrf olup (19)
ve intif itmek muradmdr deyu bade'd-dav ve'l-isticvab merkm Ahmed Onba
miyh-i mezbreye mvekkilesine izfetle (20) al ceddeten arazisine icr ve sakna
mutasarrf olup mm-ileyh Mustafa Efendinin ber-vech-i merh rub hissesi
olduun (21) klliyen inkrda bulunduundan mtehasmann davlar fetv-y
erife lede'l-havale mtebern- fetev-i fkihiyeden (22) eyh'l-slam Ali Efendi
merhmun fetvasnn kitab'l-muhitann ve kllisine rbiide bast beyn olund
(23) zere bir nehirden iki karye ehlisi bostan ve baelerini ide gelp vaz- kadim
yle iken ol-karyelerden (24) birinin karye-i aheri ehlisine bade'l-yevm mstakilen
biz sak ideruz deyp vaz- kadimi tagyre kadir olurlar m Allahu (25) alem
olmazlar deyu Hayreddin El-Remli Efendi merhumun fetevsnda yabka'l-kadim al
kdemahu ine'l-asl ibka-i (26) mkn al mkn li-galebet-i zan bi'l-mslimin biennehu ma-vaz illa bi-vechi er deyu nakli erif ibdr iderek verilen (27) cevaba
nazaran mm-ileyh Mustafa Efendiden dav-mtevastna muvfk beyine taleb
olundukda kasaba-i mezbre (28) ehlisinden Abdlkadir avu bin Ahmed bin
Osman ve Kahveci Hac Mehmed bin Hasan bin Abdurrahman

134

S.29/No: 83
Konu: Alacak Davas
Marz-i dileridir ki nefsi Deirmenlikde mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin
Rum milletinden shib-i arzhal Zenaili veled-i Yakomi veled-i Zenaili (2) nm
Girne kaymakaml dev meclisine mahsus odada makd huzr-i er l-i
ukdda Arab karyesi ehlisinden Halil bin (3) Hseyin bin Mehmed ile zevcesi
Zeliha bint-i Hseyin bin Mehmed muvcehelerinde yle dav iderki ibu mezbr
halil ile zevcesi Halil ile zevcesi Zeliha (4) birbirlerine kefil bi'l-mal ve kefil-i bi'lnefs olarak cihet-i karziye-i eriyyeden yirmi alt buuk Osmanl liras kendi (5)
malndan olmak zere yedimde istikrz ve umrlarna sarfla istimlak eyledikleri
cihetle yirmi alt buuk Osmanl (6) liras alacak hakkm olup ve mebla- mezkr
Osmanl liras olmak zere sahhen bana deyinleri olduun mahzar- (7) hdda
ikrr ve tarih-i mezkr ile mvverrah mmza ve mahtm ve karz nvan ile
muaneven ibu bir kta tamgalu temes dahi (8) yedime it itmekle slif'z-zikr
ayn olarak yirmi alt buuk Osmanl lirasn merkmandan hl taleb (9) iderum
deyu meali takrrden mutabk temesk- mezkr ibrzyla bade'd-dav ve'l-istintak
medyn- merkmn mebla- mezkr (10) Osmanl liras olduun inkr fakat iki
bin alt yz elli guru deyinleri olduun ikrr itmeleriyle mdde merkmeden (11)
davsna muvaffk beyne taleb olunmu isede ebnn- beyninede izhar-i acz idp ve
tahlife dahi talib olunmala al muceb ikrr rehin-i (12) mebla- mezkr iki bin alt
yz elli guru dyin-i merkm Zenailiye hl ed ve teslmiyle medyn- merkm
Halil ile zevcesi (13) Zelihaya ilzm olund tescil ve bi'l-iltimas huzr- alilerine
ilm olund
Fi 29 Rebiyy'l-ahir sene 89

135

S.29/No: 84
Konu: Alacak Davas
Marz-i dileridir ki Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan
Ayabrasgevi mahallesinde mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin (2) Rum
milletinden shib-i arzhal Toli veled-i Haci Dimitri veled-i Ciryako nm kimesne
kaz-i mezkrun dev meclisine mahsus odada (3) makd huzr-i er l-i
ukdda yine karye-i mezbre mahallatndan Ayanastasa mahallesinde mtemkkin
millet-i merkmeden Bavli (4) veled-i Mihail veled-i Bavli muvcehesinde yle
dav iderki ibu mezbr Bavli zimmetinde b-temesk cihet-i deyn-i eriden (5)
be yz yirmi be guru alacak hakkm olup ve mebla-i mezkr be yz yirmi be
guru hakkm bana deyni olduun mahzar- (6) uhdda ikrr ve tarih-i mezkr ile
mverrah mmza ve mahtum ve karzi-i nvan ile muaneven ibu bir kta tamgal
temesk dahi (7) yeddime it itmekle mebla- mezkr be yz yirmi be guru
merkm Bavliden hl taleb iderum deyu meali takrrine (8) mutabk temesk-
mezkr ibrz ile bade'd-dav ve'l-istintak ve'l-ikrr al muceb ikrr-a mebla-
mezkr (9) be yz yirmi be guruun mdde mezbr Toliye hl eda ve
teslimiyle medyun- merkm Bavli ilzm olund tescil ve bi'l-iltimas huzr-
alilerine ilm olund
Fi 2 Cemazie'l-evvel sene 89

S.29/No: 85
Konu: Bae ve Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahalltndan Ayluka mahallesinde
mtemekkin ve devlet-i aliyyenin Rum milletinden Haci Komi veled-i Dimitri
Luzgodi (2) veled-i Komi nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclisi deviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine (3) mahalle-i
mezbrede mtemekkin ve millet-i merkmeden karnda Haci Petri mahzarnda
ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar (4) meclisleri
taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd-
136

t'z-zikrin sudruna dein mstakilen (5) yedimde mlk ve hakkm oluan sfenar
mahallesinde vki bir tarafdan lya veled-i Yorgi veled-i lya Urubi ve bir tarafdan
Kamil Efendi (6) ibn Mustafa bin Halil tarlas ve bir tarafdan Nikola veled-i Dimitri
Luzgodi veled-i Komi baesi ve taraf- rbii merkm Haci Petri (7) baesiyle
mahdd ecr- msmire ve gayr msmireli mtemel tahminen evlek baeyi
bin be yz gurua ve baeyi mezkreye cereyan (8) iden m'-i lezzden hark ve
havzna tabiyetle beher be gnde bir gn bir gice m'-i crmi bin be yz gurua
tafeynden (9) icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt-
sahh-i er ile cemn bin gurua merkm Haci (10) Petriye bey ve temlk ve
teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz
ve kabul idp ve semen olan (11) mebla- mezkr bin guru mter-i merkm
Haci Petri yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i
mezkrede (12) tagrr ve gabna vukuna mteallika davdan tarafeynden her biri
aherin zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik fi-m bad salif'-z- (13) zikr beyi mezkrde benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm Haci
Petronun mlk- mters ve hakk (14) sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr
mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb ve
iml' olund
Fi 2 Cemazie'l-ahir sene 89

S.29/No: 86
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Larnaka karyesinde skin Hasan bin Mustafa bin
Abdlkerim nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye (2)
mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede
mtemekkin devlet-i aliyyenin Rum milletinden Baba Ciryako veled-i (3) Haci Baba
Flahti veled-i Baba Hristoli mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i
mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri (4) taraflarndan it klnan bir kta
ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein
mstakilen (5) yedimde mlk ve hakkm olan karye-i mezbreye cereyan iden m'-i
crden beher on gnde on alt saat m'-i (6) crmi tafeynden icb ve kabuli hv
137

urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile bin (7) iki yz
gurua merkm Baba Ciryakoya bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi bervechi muharrer itir ve temellk ve tesellm (8) ve kabz ve kabul idp ve semen
olan mebla- mezkr bin iki yz guru mter-i merkm Baba (9) Ciryako
yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i mezkrede (12)
tagrr ve gabn vukuna mteallika (10) davdan tarafeynden her birimiz aherin
zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik fi-m bad salif'-z- zikr bey-i (11)
mezkrde benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm Baba
Ciryakonun mlk- (12) mters ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr
mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb ve
iml' olund
Fi 2 Cemazie'l-evvel sene 89

S.30/No: 87
Konu: Tereke
(1) Girne kazsna muzfe Larnaka karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden bundan akdem vefat iden Haci Mihail (2) veled-i Gavrilli
veled-i Mihailin verset-i zevce-i metrkesi Leno bint-i Kostanti veled-i Ciryako ve
sulbiye-i kebre kzlar Mariyo ve Kaderina (3) ve Brauko ve Tallu ve sulbiye-i
sagre kz Ciryako ve li-ebeveyn er karnda Dimitri ve kz karnda Mirohoraya
mnhasire olduu bi'l-ihbr (4) inde'-er'l-enverde zhir ve nmayn oldukdan
sonra sagre-i mezbrenin babasndan mntakil maln hfz ve tesviye-i umurn
r'yete (5) kbel-i erden vas nasb ve tayn klnan zevce-i mezbre Leno marifet
ve marifet-i ve marifet-i er- ile tahrr ve terkim ve beyne'l-versete'l-merkme
(6) bi'l-farizet'-eriyye tevz ve taksim olunan mteveff-y mezbrun terekesi
defteridir ki ber-vechi t zikr ve beyn olund
Fi 2 Cemazie'l-evvel sene 89
(7) Ya kp 1/30
dolab 1/15

kp kebr 1/60 kp sagr 1/40 sabanc takm /20

penbe

rugan zeyt nge /5,10

(8) Ya destisi 1/3

tahta aded 4/12

karye-i mezbrede vki bir bb tahtn

hne ve bir mikdar havl ve bir aded furun /2000


138

(9) Hnta ve r mezrt 71000

Artuklamo nm mahalde mars zeytn fidan

sk 40/4000
(10) Yekn'l-ihrct /7190
(11) Mine'l-ihrct /harc ksmet /179,30

kaydiye /11

veraka beh /4

(12) Yekn'l-ihrct /194,30


(13) Sahh'l-bk /6995,10
(14) Hisse-i zevce-i mezbre Leno /874

hisse-i bint-i mezbre Marko /932

hisse-i bint-i mezbre Kaderina /932 hisse-i bint-i mezbre Brauko /932
hisse-i (bint-i) mezbre Tallu /932

hisse-i bint-i sagre-i mezbre Ciryako

/932
(15) Hisse-i ahi-i mezbr Dimitri /932

hisse-i uhti mezbr Pirosora /486

(16) Ber-vechi bal muharrer'l-isim olan sagr-i mezbrun hisse-i irsiyesine isbet
iden dokuz yz otuz iki guru yirmi para
(17) Emlak ve eya olarak vas-i mezbrun yedinde terk olundu bu mahale erh
verildi

S.30/No:88
Konu: Miras Kalan Emlakn Bor Karl Satlmas
(1) Girne kazsna muzfe Labta civar karyelerde alaka ve emlak ashbndan olup
mahrse-i Lefkoa mahallatndan (2) Ayasofya mahallesinde skin iken bundan
akdem veft iden Ahmed Efendi ibn el-Hc brahim Aa ibn Mehmed Aann
(3)verset-i zevce-i menkhe-i metrkesi Nazife bint-i el-Hc Mustafa Nazif Efendi
ile validesi Penbe Hatun ibnete (4) brahim ve sulb sagr oullar brahim ve
Mehmede mnhasra ve tashih mesele-i miraslar dah krk sekiz sehmden olup (5)
sihm- mezkreden alt sehmi zevce-i mezbre Nazife Hanma ve sekiz sehmi
mm-i mezbre Penbe Hatuna ve on yedier (6) sehmden otuz drt sehmi eytm-
sagrn- mezbran brahim ve Mehmede isbeti bi'l-ihbr inde'l-er'l- (7)
enverde zhir ve mtehakik oldukdan sonra sagrn- mezbrn brahim ve
Mehmedin tesviye ve umrlarna (8) kbel-i erden vas nasb ve tayin olunan
valideleri ibu bset'l-vesika zevce-i mezbre Nazife Hanm (9) tarafndan ci'zzikr hususda vekil olduu her biri mahallinde veraka-i mestre ile Hasan bin Osman
bin Abdullah (10) ve Salih bin Ali bin Abdurrahman ve mer bin Veli bin
139

Abdrrezzakdan srren ve badehu alenen lede'l-tezkiye adl ve makbul'- (11)


ehde idkleri ihbr olunan zt- mezbreyi bi'l-mariyet'-eriyye rifn mezkr
Labta karyesi (12) skinlerinden el-Hc Mehmed Aa ibne'l-mezbr el-Hc brahim
Aa ve kaz-i mezkre muzfe Ayyorgi (13) karyesi skinlerinden Mehmed avu
ibn Abdullah nm kimesneler (14) ehdetleriyle ber-nehci er sbit olan pederi
mm-ileyh el-Hc Mustafa Nazif Efendi (15) ibn Dervi Efendi nm kimesne kaz-i
mezkr kaymakml dairesinde devi meclisine mahsus olan odada (16) makd
meclis-i er- mnirde bi'l-vekle ikrr- tm ve takrr-i kelm idp kzm mvekile-i
mezbre Nazife Hanmn (17) zevci ve mrus sagrn- mezbrnn pederleri
mteveff-y mezbr Ahmed Efendinin duyn- (18) msbetesine menklat-
metrke-i mbeyiasnn esmn vef etmemekle akar dahi ern bey olunup ed'-i
(19) deyni olunmak lazm geldiine ve mteveff-y mezbrun akrat-
metrkesinden mezkr Labta karyesi civarnda (20) kin Elye iftlii dimekle
marf iftlikde mahalli malume menbandan nb ve mlk- hark ile cereyn (21)
idp havz- kebre terkm iden m'-i lezzin beher sekiz gn sekiz gece de bir
nvbet olmak zere (22) sireyle mnvebe-i tasarruf olunan yirmi bir buuk saat
mlk-i m'-i cr-i lezz ve tevbiinden (23) mezkr su havz- kebrde olan hisse-i
malmesi ve harab mlk iftlik arsas bey ve frht (24) olunmas sagrn-
mezbrn haklarnda sir akarat ve menkulat itibr olunanan zeytn ecr (25)
beyinden evla ve enfa olman ve kzm mvekile-i mezbre ile mm-i mezbre
Penbe Hatun her biri (26) beyinlerinde bu vechle karar vermeleriyle ol-vecihle m'-i
lezz-i mezbr ile iftlik arsas ve iftli-i mezkrde hv olup (27) sagrn-
mezbrn brahim ve Mehmed ve ale's-seviye adiyen ve kanunen intikal iden
malmet'l-hudd ve'l-kati otuz sekiz dnm (28) arazilerin dahi vas mezbr
Nazife Hanmn marifetiyle tasarruf ve ibks sagrn- mezbrn haklarnda
muceb-i zarar ve ziyan (29) ve hasar hkmi tertib idecei hcce-i gafir ihbryla
mtehakkik olup bin'en aleyh arazi-i mezkrenin tefriki sebebiyle arazi-i
mezkrelerinin (30) behas ziydesiyle tenezzl edeceine mebni m-i cr-i lezz-i
mezkr ve havz kebrde olan hisse-i malme ve mezkr iftlik arsasyla (31) arazi-i
mntakil-i mezkrelerinin semeni misli ve kymet-i sahihada ve hakikasyle bey ve
frht ve fer ve tefviz olunarak arazi bedelinin (32) mesele-i miraslarna gre
dyn- msbeteden verese-i mezbretn Nazife ve Penbe Hanmlara isabet iden
140

mikdarn karularnda mteveff-y (33) mezbrun emvl-i metrkesinden kymet ve


rabet ve hasltca evfer mlk- zeytn ecr sagrn- mezbrn (34) iun mbye
ve itir itmek sagrn- mezbrn haklarnda mceb hayr ve menfaat olmala vechi
mezkr zere kzm (35) mvekile-i mezbre Nazife Hanmn muraddr didikde
vekil-i mm-ileyhin kelmat- merhas vkia mutabk ve nefs'l-emrde (36)
muvfk olduu mezkr hccet-i gafirin ihbrndan baka zeyli hccette isimleri
mestr ehli vukuf mslimin ihbrlaryla mtehakkik (37) olmala cnib-i er-i
erfden slif' z-zikr m'-i cr-i lezz ve havz- merkmede olan hisse-i malme ve
mlk (38) iftlik arsas ile sagrn- mezbrn brahim ve Mehmledin mntakil
arazi-i mezkrelerinin ber-vechi muharrer semeni misli (39) ve kymet-i sahiha ve
hakikalaryla bey ve frht ve tefvzine ve arazi-i mezkre bedelinin mesele-i
miraslarna gre dyn- (40) msbeteden verese-i mezbrtn Nazife ve Penbe
Hanmn isabet iden mikdrn karularnda mteveff-y mezbrun (41) emvli
metrkesinden olan zeytn ecr sagrn- mezbrn in mbyaa ve itirya vasi mezbre (42) Nazife Hanma kbel-i er-i erifden izin verilmein m-vaka bi'ttaleb ketb olund
Fi 17 Rebiy'l-evvel sene 89

S.31-32/No: 89
Konu: Arazi ve Su Sat
(1) Girne kazsna muzfe Labta civar karyelerde alaka ve emlak ashbndan olup
mahrse-i Lefkoa mahallatndan Ayasofya (2) mahallesinde skin iken bundan
akdem veft iden Ahmed Efendi ibn el-Hc brahim Aa ibn Mehmed Aann
verset-i zevce-i menkhe-i (3) metrkesi Nazife Hanm ibnete el-Hc Mustafa Nazif
Efendi ile validesi Penbe Hatun ibnete brahim ve sulb sagrn oullar brahim (4)
ve Mehmede mnhasire ve tashih-i mesele-i miraslar dah bi-hkmi feriz krk
sekiz sehmden olub sihm- mezkreden alt sehmi (5) zevce-i mezbre Nazife
Hanma ve sekiz sehmi mm-i mezbre Penbe Hatuna ve on yedierden otuz drt
sehmi (6) sagirn- mezbrn brahim ve Mehmede isbeti bi'l-ihbr inde'-er'lenverde zhir ve mtehakik oldukdan sonra sagirn- (7) mezbrn brahim ve
Mehmedin tesviye-i umrlarna kbel-i erden vas nasb ve tayn olunan valideleri
141

zevce-i mezbre Nazife (8) Hanm ve mm-i mezbre Penbe Hatun taraflarndan
ci'z-zikr bey ve ferda vekil oldu her biri mahallinde verka-i mestre ile (9)
Hasan bin Osman bin Abdullah ve Salih bin Ali bin Abdurrahman ve mer bin Veli
bin Abdrrezzak nmn kimesnelerden srren ve badehu alenen (10) lede'l-tezkiye
adl ve makbul'-ehde idkleri ihbr olunan zt- mezbreteyni bi'l-mariyet'eriyye rifn mezkr Labta karyesi (11) skinlerinden el-Hc Mehmed Aa ile
ibne'l-mezbr brahim Aa ve Ayyrmola karyesi skinlerinden Mehmed avu ibn
Abdullah nm kimesneler ehdetleriyle (12) ber-nehc-i er sbit olan sagrn-
mezbrnn min kbeli'l-mm cedleri mm-ileyh el-Hc Mustafa Nazif Efendi ibn
Dervi Efendi (13) nm kimesne kaz-i mezkr kaymakml dairesinde devi
meclisine mahsus olan odada makd meclis-i er mnirde kaz-i (14) mezkre
muzfe Karava karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden
ibu bset'l-vesika Mihail veled-i Petro veled-i Yanni (15) muvcehesinde bi'lvekle ikrr- tm ve takrr-i kelm idp mvekklilelerim mezbrtn Nazife ve Penbe
Hanmlarn mrisleri ve sagrn- (16) mezbrnn pederleri mteveff-y mezbr
Ahmed Efendinin dyn- msbetesine menklat- metrke-i mbbeyiasnn
esmn vef itmemekle (17) ed'-i deyn in akratnn dahi bey ve frht icb
eylediine ve mteveff-y mezbrun akrat- metrkesinden mezkr Labta (18)
karyesi civarnda kin Elye iftlii dimekle maruf iftliinde mahali malme
mbeyiasndan nb ve mlk- hark ile cereyn idp (19) havz- kebrde terkm
iden mlk- m'-i lezzin beher sekiz gn sekiz gece de bir nvbet olmak zere
siriyle mnvebeten tasarruf olunan (20) yirmi bir buuk saat mlk- m'-i cr-i
lezz ve tevbiinden mezkr havz- kebrde olan hisse-i malmesi ve bir kta mlk
(21) iftlik arazisinden hisse-i muayenesinin bey ve frht olunup sagrn-
mezbrn haklarnda sir akarat- ve menklat itibr olunan (22) zeytn ecr
beyinden evla ve enfa olman ve mvekkilelerim mezbrtn Nazife ve Penbe
Hanmlar beyinlerinde bu vechle karar virmeleriyle (23) ol vecihle m'-i cr-i lezz-i
mezkr ile arsa-i mezbrenin iftlik-i mezkrun hv olup sagrn- mezbrn
brahim ve Mehmed ve (24) ale's-seviye deviyen ve kanunen intikal iden lede'lehli ve'l-ciran malmate'l-hudd ve'l-kati ve'l-mikdar arazi-i mirelerinden tefriki
(25) sebebiyle arazi-i mntakil-i mezkrelerinin behs ziyde tenezzlideceine
mebni m'-i cr-i lezz-i mezkr ve havz kebr-i mezbrede (26) olan hisse-i
142

malme ve arsa-i mezkre ile arazi-i mntakil-i mezkrelerin semeni misli ve bedel
misilleriyle bey ve frht ve fer (27) ve tefviz olunarak arazi bedelinin mesele-i
miraslarna gre dyn- msbeteden mvekkilelerim mezbretn Nazife ve Penbe
Hanmlara (28) isabet iden mikdarn karularnda mteveff-y mezbrun emvl-i
metrkesinden kymet ve rabet ve hasltca (29) evfer olan mlk- zeytn ecr
sagrn- mezbrn in itir itmek sagrn- mezbrn haklarnda mceb hayr (30)
ve menfaat id ber-vechi muharrer arazi-i mezkreyi fer ve tefvizine
mvekkilem vas mezbre Nazife Hanm b-hccet-i eriyye (31) bi'l-vesye me'zun
olduuna binen sagrn- mezbrnn arazi-i mezkreleriyle m'-i cr-i lezz ve
havz- kebrde olan hisse-i (32) malme ile mezkr iftlik ararazisi mndi
marifetiyle t mah- Safer mtecviz mddetde mecmu ns olan mahallerde ve
ehlinin (33) tecmu eyledikleri gnlerde mecmuan nid ve mzyede olundkda
rabt- intifanda merkm Mihail zerinde yirmi bin guruda (34) karar ve ziyde
ile talib-i ahar zuhr itmeyp ve mebla- merkm yirmi bin guruun alt bin guruu
m'-i cr-i lezz-i (35) mezkr ile havz kebrde olan hisse-i malme ve arsa-i
mezbrenin ve madas on drt bin guru el-yevm semen (36) misli ve kymet-i
sahiha ve hakikas olduu zeyli vesikada isimleri mestr ehli vukf- mslimin
haberleriyle mtehakik olman (37) emlak-i mezkreyi veklet mahkemem
hasebiyle vrise ve vs-i mezbrtn Nazife ve Penbe Hanmlara izfetle alt bin
(38) gurua bra-y sahib-i arz arazi-i mezkreyi kezlik mkelemet mahkemem
hasebiyle vas-i mezbre Nazife Hanma (39) izafetle on drt bin gurua ceman
yirmi bin guru semen ve bedel ile merkm Mihailuya bey-i bt- sahh-i er- ile
(40) ve fer- kat muteber mer-i ile bey ve temlk ve fer ve tefvz ve teslm
eylediimde ol-dahi ber-vechi itir (41) ve temellk ve teferru ve tefevvz ve
tesellm ve kabz ve kabul eyledikden sonra semen ve bedeli olan mebla- mecmu
(42) yirmi bin guru mter-i mafrugunleh Mihailu yedinden mvekkilelerim
mezbretn li-ecli'l-isl temmen ahz (43) ve kabz eyledim fi-m bad m'-i cr-i
lezz ve havz kebrde olan hisse-i malme ve arsa-i mezkreler ile arazi-i (44)
mezkrede mter-i mefrugunleh merkm Mihailunun mlk- mters ve hakk
mfevviz-i olmudur keyfe m-ye (45) ve yehtr ve mutasarrf olsun didikde
gbbe't-tasdik'er m-vaka bi't-taleb ketb olund
17 Rebiyy'l-evvel sene 89
143

S.32/No: 90
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Arda karyesinde skin Sultan bint-i Ahmed bin Ali nm
Hatun kaz-i mezkrun hkmet (2) konanda meclis-i deviye mahsus odada
makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede skin Hac (3) Mustafa
bin Durmu mahzarnda ikrr- tm ve takrir-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve
ihtiyar (4) meclisleri taraflarndan gnderilen bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna (5) dein mstakilen yedimde mlk ve
hakkm olan karye-i mezbrede vaki bir tarafdan karye-i mezbrun hnelerinin ve
bir tarafdan (6) rtl tarki ve tarafeyn Girne tarki ile mahdd nm mahalde mars
elli sk harub ecrm (7) bin guru ve altm sk zeytn ecrm bin gurua ve bir
mikdar andine ecrm alt yz gurua (8) tarafeynden icb ve kabuli hv urt-
mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile ceman (9) bin altyz
gurua merkm Hac Mustafaya bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi bervechi muharrer yedimden (10) itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp
semen olan mebla- mezkr bin alt yz guru mter-i (11) merkm Hac
Mustafa yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i
mezkrede tagrr ve gabn vukuna (12) mteallika davdan tarafeynden her
birimiz aherin zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik fi-m bad (13) slif'zzikr mebla- mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i
merkm Hac Mustafann (14) mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe mye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde (15) gbbe't-tasdik'-er m-vaka
bi't-taleb ketb ve imla' olund
Fi 19 Cemazie'l-evvel sene 89
S.32/No: 91
Konu: Miras Davas
(1) Marz- dileridir ki cezre-i Kbrsda vki nefsi Girne kasabas
mtemekkinlerinden olup gzern iden seksen (2) yedi senesi Ramazan- erifenin
onuncu gn sitne-i aliyyeye azmet ve kbeli'l-ukd sitne-i (3) mezkrede
veft iden teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Haci Niyaci veled-i Hristoli
144

veled-i Atann (4) verset-i her biri teba-i ve millet-i merkmeden zevce-i
metrkesi Haci Maroriya bint-i Liguri ile sulb kebr (5) ollu Sava ve sulbiye-i
kebre kz Annaya mnhasra olduu bi'l-ihbr inde'-er'l-enver zhir ve
mtehakkik (6) oldukdan sonra ibn merkm Sava kaz-i mezbr kaymakaml
diresinde dev meclisine mahsus olan (7) odada makd meclis-i er-i l-i
ukdda nefsi Girne kasabas mtemekkinlerinden olup davy tide husumet (8)
redd-i cedya kendi nefsinden asl ve zavcesi bint-i merkme Anna tarafndan vekil
olund ahs- mezbreyi (9) bi'l-marifet'-eriyye rifn Kazabifan karyesi
ehlisinden Kele Mehmed bin Rstem ve Termiya iftlii ehlisinden (10) ve tebai millet-i merkmeden Brauka veled-i Haci Mihail veled-i Brauka ehdetleriyle
mahzar- hasm- cahda ber-nehci er (11) sbit olan teba-i millet-i merkmeden
ibu bis'l-ilm Liguri veled-i Dimitri veled-i Nikola muvcehesinde babam (12) ve
mrisimiz mteveff-y merkm Haci Niyaci slif'z-zikr sitne-i aliyyeye
azimetnden be gn mukaddem ibu merkm (13) Liguri ile ezmene-i sbkada
beyinlerinde cereyn iden ahz ve itlarnn hesabn beyinlerinde r'yet iderek (14)
sahh'l-bk babam ve mrisim mteveff-y merkmun mezbr Liguri zimmetinde
otuz sekiz bin guru alaca (15) tebeyn idp ol-vecihle mebla- bk merkm
sened-i rabt ve tevsik ve ila vefatihi vali zimmeten sened-i mezbr babasnn
nezdinde (16) mahfuz olup bade vefatihi yannda mevcud olan tereke ve deftir ve
evrak ilti ile sened-i mezkr an asl (17) kaz-i mezbre muzfe Balabays karyesi
ehlisinden olup sitne-i mezbrede bulunan Hristoli veled-i (18) Zenni ahz ve
kabz itmemle verese-i sireye isal etmek zere gelmekde iken merkm Hristolinin
cezre-i (19) mezbrede vki Tuzla skelesi kasabasna virudn mezbr Liguri
istima-i birle kasaba-i mezbr varup (20) merkm Hristoliye muvaslat ve
gtrm olduu tereke ile defatir evrk iti ile sened-i mezkru yedinden bi-gayr
(21) hakkin ahz itmekle sual olunup mehuzu olan tereke ile sened-i mezkrde
mnderi zimmeti olan otuz (22) sekiz bin gurudan mehakim'l-feriz'-eriyye
hisse-i irsiye-i malumesi ve mar'z-zikr evrak ve deftiri merkm (23) Liguriden
hal taleb iderum deyu dav itdike gbbe'l-istintak merkm Liguri cevabnda mdde
merkm (24) Savann babas kaynatm mteveff-y merkm Haci Niyaci slif'zzikr sitne-i aliyyede (25) hal-i hayatnda yannda bulunan deftir ve evrk- sireyi
merkm Hristoluya tevdi ve gyaben ve yedden bi-yed bana teslim eylemesini (26)
145

kaynatm merkm Hristoluya emr ve tembih eylediini istimm olundndan


binen aleyh mezkr Tuzla kasabasna gidp (27) Merkm Hristoluya muvaslet ve
uhd- mahzarlarnn yirmi iki kta evrk ve kta fetev-y erife (28) ve end
kta ve katib bir mendil ve dernuna bade'l-vaz ve't-tmar- pak bana teslim ve ben
dahi mahsuran gidp mezbr Savann (29) muvcehesinde fekki tmar iderek benim
zevcem mvekkile-i merkm Eleniyem mtealliya olan evrak alup bksini (30)
kendsiyle beraber mezkr mendil iine vaz ve tarafeynden bade't-tahrr yanmda
memhuren (31) temhir iderek mahfuz olup ve mdde merkm Savann (32) iddi
eyledii otuz sekiz bin guru deynim yokdur hatta kaynatam mteveff-y merkm
slif'z-zikr astane-i aliyeye (33) azimet edecei vakitde ve hayvana rkub
ideceinde benim zimmetimde ve kz zevcem mvekkile-i merkme zimmetinde
(34) ve mm-ileyh Sava asl ve kat bir vechle bir akce ve bir habbe alacak
hakkm yokdur deyu mahzar- uhdda tlin ve katin ikrr ve itirf etdikden
sonra tarih-i merkmeye gelinceye dein beynimizde cereyan iden ahz ve it ve
mumelat- etta ve hukuk-u malme ve mechle mteallka mme-i dev ve
mutlibatdan benimle kz zevcem mvekkile-i merkme (37) Eleniden her
birimizin zimmetlerimizi kabullerimizi hv ibr-i m sahih-i er ile ibr ve iskt
dahi (38) itmidi deyu dav ve merkm Savann inkrna asl ve vekil-i merkm
eyledii def-i merhna mutabk beyine (39) taleb olundkda kaz-i mezbr Girne
kaymakam izzetl Kamil Bey Efendi ibn Hseyin Efendi ibn el-Hc Mehmed Aa
ve kaz-i mezbr dare (40) azasndan Osman Aa ibn Hasan bin Osman nmn
kimesneler li-ecli'-ehde meclis-i ere haziran olup (41) eser'l-isti'-hd fi'lhakika ibu merkm Savann babas ve mrisi mteveff-y merkm Haci Niyaci
veled-i Hristoli veled-i (42) Atam slif'z-zikr stane-i aliyyeye azimet itmek zere
hayvana hn-i rkubunda mezbr Liguri ile kz mvekkile-i (43) mezbre Eleni
hazra olduklar halde damadm Liguri ile kzm Eleni zimmetlerinde olub mine'lvech asl ve kat bir vech (44) bir akce ve bir habbe alacak hakkm yokdur deyu
bizim huzurumuzda ikrr ve itirf etdikden sonra dnp damadm mezbr (45)
Liguri ile kzm mezbre Eleni ile dahi ibu tarihe gelinceye dein beynimizde
cereyan iden ahz ve it ve muamelat- (46) etta ve hukuk- malme ve mechuleye
mteallika mme-i dev ve mutlibatdan zimmetlerini kabullerini hv ibr-i m
(47) sahih-i er ile ibr ve iskt dahi itmiti bizler bu hususda bu vech zere
146

ahidleriz ve ehdet dahi ideruz (48) deyu her biri mtehakkik'l-lafz ve'l-muta bi'lmuvcehe ber-nehc-i er ed-i ehdet etdiklerinde hidn- mezbrn (49) mmileyh Kamil Efendi ve Osman bin Aa vereka-i mestre ile mahalle ehlisinden Mal
Mdiri Ahmed Efendi ibn el-Hc brahim (50) bin Abdullah ve Mesud Efendi ve
Feyzi Efendi ibn Mehmed bin Feyzullah ve Hasan Efendi ibn Receb bin Eyyub ve
tahrirat Ktibi Hasan Efendi bin (51) Emir Hseyin bin Hasan nmun kimesnelerden
srren lede't-tezkiye ve bade alenen dahi tezkiyeleri bade'l-icr-i dil ve makbulu'ehde (52) iddkleri ihbr olman mucibince mdde mezbr Savann tesaddi
eyledii slif'z-zikr otuz sekiz bin guru (53) davasyla asl ve vekil-i merkm
Liguriye bi-vechi er murzadan men olund tescil ve bi'l-iltimas huzr-
lilerine ilm olund
Fi 11 Cemazie'l-evvel sene 89

S.33/No: 92
Konu: Su Sat
(1) Girne kazsna muzfe atal karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin
Rum millet-i nisvnndan Haci Maryo bint-i Haci Yorgi veled-i Kostanti (2) kaz-i
mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada makd meclis-i eri erif-i enverde yine karye-i mezbrede (3) mtemekkin millet-i merkmeden olu
Toofani mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve
ihtiyar meclisleri (4) taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein (5) mstakilen yedimde mlk ve
hakkm olan Girne Boazndan cereyn iden m'-i crden beher on be gnde sal
(6) gn tul emsden istiv-i ems yani vakt-i zuhura dein hark havzna tabiyetle
m'-i crmi tarafeynden icb (7) ve kabul hv urt- mfside ve muvzaadan r
bey-i bt- sahh-i er ile bin gurua merkm (8) Toofaniye bey ve temlk ve
teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz
va kabul (9) idp semeni olan mebla- mezkr bin guru mter-i merkm
Toofani yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz (10) eyledikden sonra bey-i
mezkrede tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan tarafeynden her birimiz
aherin zimmetini (11) kabuli hv ibr ve iskt eyledik fi-m bad slf'z-zikr m'-i
cr mezkrede benim asl ve kat alaka (12) ve medhalim kalmayup merkm
147

Toofaninin mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr (13)
mlik ve mutsarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve
imla' olund
Fi 27 Cemazie'l-evvel sene 89
uhd'l-hl
Hasan Efendi Mustafa Efendi

Rstem Efendi

Banayod Aa ve

gayruhum

S.34/No: 93
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin
Rum milletinden Prokobi veled-i Cirillo veled-i Prokobi (2) nm kimesne kaz-i
mezkr hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada makd meclis-i er-i
erif-i (3) enverde yine karye-i mezbrede skin Ahmed Hoca ibn Hac Hasan
mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i (4) mezbr muhtar ve ihtiyar
meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd
zere (5) akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm
olan karye-i mezbrede vkietraf- erbaas Yakomi (6) veled-i Lefteri ve Ahmed
Hoca ibn Hac Hasan ve Teohari tarlalar ve taraf- rbii tark-i m ile mahdd
nm mahalde mars (7) drt sk zeytn ecrm tarafeynden icb ve kabul hv
urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i (8) er ile yz gurua
merkm Ahmed Hocaya bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi
muharrer itir ve temellk (9) ve tesellm ve kabz va kabul idp semeni olan
mebla- mezkr yz guru mter-i merkm Ahmed Hoca yedinden temmen
(10) ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i mezkrede tagrr ve gabn
vukuna mteallika davdan tarafeynden her birimiz (11) aherin zimmetini kabuli
hv ibr ve iskt eyledik fi-m bad slf'z-zikr ecr- mezkrede benim asl (12)
ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm Ahmed Hocann mlk-
mters ve hakk sarf olmudur (13) keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutsarrf
olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve imla' olnd
Fi 28 Cemazie'l-evvel sene 89

148

S.34/No: 94
Konu: Nikahdan Dolay Alacak Davas
(1) Girne kazsna muzfe Arab karyesi skinelerinden ibu shib'l-ilm Fati bint-i
Halil bin Hasan nm Hatun Girne (2) kaymakml devi meclisine mahsus odada
makd meclis-i er-i l-i ukd da ve yine karye-i mezbrede skin Mehmed bin
(3) Ali Usta bin Mehmed muvcehesinde yle dav iderki ibu Mehmed
zimmetinde nikh ve nafakadan dolay (4) iki yz yirmi be guru alacak hakkm
olup ve mebla- mezkr iki yz yirmi be guru merkm Mehmedden hl (5) taleb
iderum deyu bade'd-dav ve'l-istintak ve'l-ikrr al muceb ikrra mebla- mezkr
iki yz (6) yirmi be guruun mddeiye-i mezbre Fatiye hl ed ve teslmiyle
medyn- merkm Mehmed(e) ilzm olund (7) tescil ve bi'l-iltimas huzr-
lilerine ilm olund
Fi 28 Cemazie'l-evvel sene 89
S.34/No: 95
Konu: Arazi Davas
(1) Marz- dileridir ki Girne kasabas ehlisinden ve teba-i devleet-i aliyyenin
Rum milletinden Haci Loizi veled-i (2) Baba Hristoli nm kimesne Girne
kaymakml dev meclisine mahsus odada makd huzr- er-i l-i ukdda (3)
yine karye-i mezbr ehlisinden Munla Hseyin bin el-Hc Halil bin Veli
muvcehesinde sahib'l- arz hazr olduu halde kasaba-i (4) mezbrun Trabezede
vkiSivri Tepe nm mahalde bir trafdan mezbr tepe ve bir tarafdan Haci Halil bin
Veli ve bir tarafdan merkez (5) Ta ve taraf- erbaas Halil bin Kk tahminen
yirmi dnm arazi b-koan taht- tasarrufumda iken ibu Munla Hseyin (6) ba-
sk zabt sudurunda bulunmala merkmun bu vechle vkiolan def-i muradmdr
dimekle merkm (7) Hseyinden bade'd-dav ve's-sul cevbnda ibu arazi bizim
mlkmze muttasl olup hududumuz dahilinde (8) bulunduundan bizim malmzdr
dimekle arazi-i mezbre mahalinde keif muyene olunarak ehli kblesinden (9) sul
olundkda arazi-i mezbr fi'l-vka ibu Haci Loizinin b-koan tasarrufunda olup
ve ani'l-eln gerek Munla Hseyin gerek babas mteveff Hac Halil seniyeyi
vfireden beru bi-tasarruf ve vazeylediklerini kimse grmemi huddlarn dahilinde
149

olmadndan ibu mdde merkm Haci Loizinin b-koan (12) mal olduu
malmlar olduu ihbr itmeleriyle yedinde olan koan mucebince arazi-i mezbre
Haci (13) Loizinin mal olup merkm Hseyinin keyfiyediyle merkm Haci
Loiziye bi-vechi er (14) mutasarrfdan men olnd tescil ve bi'l-iltims huzr-
alilerine ilm olund
Fi 29 Cemazie'l-evvel sene 89

S.34/No: 96
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Yukar Dikomo karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i
aliyyenin Rum millet-i nisvnndan Haci Takulino bint-i Mihail (2) veled-i Yorgi
olu Haci Petri Lefkoa (da) mtemekkin millet-i merkme nisvnndan kz
karnda Enzo tarafndan bey-i t'z-zikri (3) takrr ve it-i hccet vekil-i erisi
olduu

zt

mezbreyi

bi'l-marifet'-eriyye

rifn

karye-i

mezbre

mtemekkinlerinden (4) Haci stavrino veled-i Restinorge veled-i Yorgi ve karnda


Haci Petri ehdetleriyle sbit ve sbt olan mezbr Haci (5) Petri kaz-i mezkr
hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i (6)
enverde yine karye-i mezbrede mtemekkin millet-i merkmeden Dimitri veled-i
Ebgeri veled-i Yerolemo mahzarnda ikrr- tm (7) ve takrr-i kelm idp karye-i
mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede
(8) bast beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen
yedimizde mlk ve hakkmz olan (9) karye-i mezbrede vki bir tarafdan Haci
Baba Hiristolu veled-i Loizi veled-i Toli hnesi ve bir tarafdan (10) merkm
Dimitri veled-i Ebgeri hnesi ve tarafeyn tark-i m ile mahdd bir evlek havl-y
mtemil bir bb tahtn hne (11) ve dernunda mars bir sk zeytn eceremi
tarafeynden icb ve kabul hv urt- mfside ve muvzaadan r (12) bey-i bt-
sahh-i er ile iki bin gurua merkm Dimitriye bey ve temlk ve teslm
eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer (13) itir ve temellk ve tesellm ve kabz
va kabul idp semeni olan mebla- mezkr iki bin guru mter-i merkm Dimitri
(14) yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i mezkrede
tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan tarafeynden (15) her birimiz aherin
zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik fi-m bad slf'z-zikr bey-i mezkrede
150

benim asl (16) ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm Dimitrinin
mlk- mters ve hakk sarf olmudur (17) keyfe m-ye ve yehtr mlik ve
mutsarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve imla' olund
Fi 29 Cemazie'l-evvel sene 89

S.35/No: 97
Konu: Su Sat
(1) Girne kazsna muzfe Karava karyesi mahallatndan Ba mahallede mtemekkin
teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Haci Loizi veled-i Haci Dimitri veled-i
(2) Nikola kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada
makd meclis-i er-i erif-i enverde yine (3) karye-i mezkrede mtemekkin
merkmeden Feli veled-i Haci Hristofi veled-i Lambasa ? ve Anasta bint-i Hristoli
veled-i Mihail mahzarlarnda (4) ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr
muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdatnmede (5) zikr
ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk
ve hakkm olan karye-i mezbrede (6) vki bir tarafdan K Deresi ve bir tarafdan
Brauka veled-i Araklidi ve olu baesi ve bir tarafdan Leno bint-i Haralanbu
veled-i Nikola (7) baesi ve taraf- rbii Haralanbu eytm ile mahdd ecr-
msmire ve gayr msmireli bir dnm bae ve karye-i mezbreye cereyn iden
Minas (8) suyundan harkna tabiyetle beher sekiz gnde parmak m'-i crmi
tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside (9) muvzaadan ri bey-i bt-
sahh-i er ile be bin gurua merkmn Feli ve Anastaya bey ve temlk ve teslm
(10) eylediimde anlar dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve
kabz ve kabul idp semeni olan mebla- mezkr be bin guru (11) mteriyn-
merkmn Feli ve Anasta yedlerinden temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikden
sonra bey-i mezkrede tagrr ve gabn (12) vukuna mteallika davdan
tarafeynden her birimiz aherin zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik fi-m bad
salif'z-zikr (13) bey-i mezkrede benim asl ve kat alaka ve mehdalim kalmayup
mteriyn- merkmn Feli ve Anastann mlk- (14) mters ve hakk sarf
olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik olsunlar didikde gbbe't-tasdik'-er mvaka bi't-taleb ketb ve imla' olund
Fi 4 Cemazie'l-ahir sene 89
151

S.35/No: 98
Konu: Alacak Davas
(1) Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemmekin teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden shib-i arzuhl Haci Baba Ciryako veled-i Hristofi (2)
veled-i Peter nm Girne kaymakml dev meclisine mahsus odada makd huzr er-i l-i ukdda yine karye-i mezbrede (3) mtemekkin millet-i merkmeden
Sava veled-i Ciryako veled-i Kuiko muvcehesinde yle dav iderki ibu mezbr
Sava (4) zimmetinde zeytn esmanndan dolay be yz guru alacak hakkm olup ve
mebla- mezkr be yz guru (5) ve merkmdan hln taleb iderum deyu bade'ddav ve'l-istintak ve'l-ikrr l muceb ikrra (6) mebla- mezkr be yz guru
mdde merkm Haci Baba Cirkakoya hl ed ve teslmiyle medyn- merkm
Savadan (7) ilzm olund tescil ve bi'l-iltims huzur- alilerine ilm olund
Fi 5 Cemazi'l-ahir sene 89

S.35/No: 99
Konu: Hane Sat
(1) Girne kazsna muzfe nefsi Girne kasabasnda skin Mehmed Efendi ibn Ahmed
Cavu nm kimesne kaz-i mezkr hkmet konanda meclis-i (2) deviye mahsus
odada makd meclis-i er-i erif-i enverde Temlus karyesinde skin Salih bin Halil
mahzarnda (3) ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar
meclisleri taraflarndan it klnan bir kta (4) ehdetnmede zikr ve beyn
klnd zere kd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve
hakkm (5) olan karye-i mezbrede vki bir tarafdan Agh Efendi ibn Ahmed
Efendi hnesi bir tarafdan Mustafa bin Kanad (6) hnesi ve tarafeyn Munla Halil
veresesi ile mahdd bir bb tahtn bir bb fevkn oda ve bir aded sundrma (7) ve
ecr- msmire ve gayr msmireli mtemil bir bb menzilimi tarafeynden icb ve
kabli hv urt- mfside ve muvzaadan (8) r bey-i bt- sahh-i er ile
merkm Salihe bin iki yz elli gurua bey ve temlk ve teslm eylediimde oldahi (9) ber-vechi muharrer yedimden itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve
152

kabul idp semeni olan mebla- mezkr bin iki yz elli guru (10) mter-i
merkm Salih yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz eyledikten sonra bey-i
mezkrede tagrr ve gabn vukuna (11) davdan tarafeynden her birimiz aherin
zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik fi-m bad hne-i mahdd- mezkrede
(12) benim asl ve kat alka ve mehdalim kalmayup mter-i merkm Salihin
mlk- mters ve (13) hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve
mutasarrf olsun dedikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve imla'
olund
Fi 4 Cemazie'l-ahir sene 89

S.35/No:100
Konu: Hane Sat
(1) Girne kazsna muzfe Kallurka karyesinde mtemekkin Yorgi veled-i Haralanbu
nm kimesne kaz-i mezkr hkmet konanda (2) meclis-i deviye mahsus odada
makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede mtemekkin Anasta
veled-i Yorgi (3) mahzarnda ikrr- tm ve takrir-i kelm idp karye-i mezbr
muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta (4) ehdetnmede zikr
ve beyn klnd zere kd--t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk
ve hakkm olan (5) karye-i mezbrede vki bir tarafdan Banayi veled-i Anastasi
harman ve bir tarafdan Nikola veled-i Haci Mihail tarlas (6) ve bir tarafdan Haci
Yanni veled-i Yorgi tarlas ve taraf- rbiisu hark ile mahdd ecr- msmire ve ve
gayr msmreli mtemil (7) bir bb tahtni hnemi tarafeynden icb ve kabli hv
urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile (8) be yz gurua
merkm Anastasyaya bey ve temlk ve teslm eylediimde ol dahi ber-vechi
muharrer yedimden (9) itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semeni
olan be yz guru mter-i merkm Anastas yedinden (10) temmen ve kmilen
ahz ve kabz eyledikten sonra bey-i mezkrede tagrr ve gabn vukuna mteallika
davdan tarafeynden (11) her birimiz aherin zimmetini kabuli hv ibr ve iskt
eyledik fi-m bad hne-i mahdd- mezkrede benim asl ve kat (12) alka ve
mehdalim kalmayup mter-i merkm Anastasiyann mlk- mters ve hakk

153

sarf (13) olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsunlar didikde
gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve imla' olund
Fi 19 Cemazie'l-ahir sene 89

S.36/No: 101
Konu: Mevlana Ebu Bekir Efendinin Girneye Naib Olarak Atanmas
(1) zzetmeb mir-i iktisb Mevlana Ebu Bekr Efendi kemyb bade't-tahiyet'lvefiye inh olunur ki Kbrs (2) Livas dahilinde Girne kasabas niybet-i eriyyesi
ibu sene tisa ve semnin ve mieteyn ve elf (3) Cemazie'l-evveli on beinci
gnnden zt- fetv-i penahinin intihb ve tercih buyurduklarna (4) ve nezret-i
ammemize bin' tarafmzdan cenb- erifinize ihle ve tefvz olunmudr gerekdir
ki kaz-i (5) mezkr yevm-i mezbrdan bi'l-niybe zabt idp beyne'l-ehli icr-y
ahkm- er-i liyesi (6) ve gayret ve vukyafte olan muhallefat- mevt-y
askeriyenin muceb tahrr olanlarn tahrr ve (7) terkm beyne'l-verese bi'l-farizet'eriyye tevzi ve taksimi hususunda ihtimm ve dikkat eyleyesiz ve's-selm

S.35/No: 102
Konu: Hisse Sat
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatnda mtemekkin iken bundan
akdem fevt olan (2) teba-i devlet-i aliyyenin Rum millet-i nisvnndan Vaslu bint-i
Hristolunin verset-i zevc-i metrkesi Anastas veled-i Hristofi (3) sulb kebr
oullar Avraimi ve Mina ve Kostanti ve sulbiye-i kebre kzlar Ciryako ve Marya
ve Eleni ve Anastasya (4) mahzarnda ve tashih-i mesele-i mirslar krk sehimden
olup sihm- mezbreden alt sehmi mezbr Evraimiye ve alt sehmi (5) mezbr
Minaya ve alt sehmi mezbr Kostantiye ve sehmi mezbr Maryaya (6) ve
sehmi mezbr Eleniye ve sehmi mezbr Anastasyaya isbet-i tahkikinden sonra
mezbr Anastas (7) kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus
olan odada makd meclis-i er-i erif-i (8) enverde yine mahalle-i mebrede
mtemekkin millet-i merkme nisvnndan kz Ciryako tarafndan bey-i t'z-zikri
kabul ve semen olan (9) mebla- itya vekil-i erisi olduu zt- mezbtreyi bi'l154

marifet'-eriyye rifan yine karye-i mezbre mtemekkinlerinden (10) ve milleti merkmeden Haci Dimitri veled-i Sava ve Petri veled-i Antoni nmn kimesneler
ehdetleriyle sbit ve sbt olan (11) vekletine hkm-i er lahk olan zevc-i
mezbr Toli veled-i Antoni mahzarnda ikrr- tm ve takrir-i kelm idp karye-i
(12) mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta
ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere (13) kd--t'z-zikrin sudruna dein
mtereken yedimde mlk ve hakkm olan mahalle-i mezbrede vki bir tarafdan
Yorgi (14) veled-i Hristofi hnesi ve bir tarafdan ehir yoluve bir tarafdan hark ve
taraf- rbii Vaslu eytm baesi ile mahdd (15) bir mikdar havl-y mtemil iki
bb tahtn hnede ber-tashh-i mezkr on sehim hisse-i aiyam tarafeynden icb
(16) ve kabli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile
mvekilesine izfetle mezbr (17) Toliye yz gurua bey ve temlk ve teslm
eylediimde ol dahi bi'l-vekle yedimden itir ve temellk ve tesellm (18) ve kabz
ve kabul idp semeni olan mebla- mezkr yz guru vekil-i mezbr Toli
yedinden temmen (19) ve kmilen ahz ve kabz eyledikten sonra bey-i mezkrede
tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan tarafeynden her birimiz (20) aherin
zimmetini kabuli hv ibr ve iskt eyledik fi-m bad sihm- mezkrede benim asl
ve kat alka (21) ve mehdalim kalmayup mezbr Tolinin mvekilesi olan
Ciryakonun mlk- mters ve hakk sarf (22) olmudur keyfe m-ye ve yehtr
mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve
imla' ve vakt-i hacetde ibraz ve ihticc oluna
Fi 19 Cemazie'l-ahir sene 89

S.36/No: 103
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin
Rum milletinden Haci Baba Ciryako veled-i Hristofi nm kimesne (2) kaz-i
mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada makd meclis-i eri erif-i enverde yine (3) karye-i mezbrede mtemekkin Sava veled-i Ciryako
mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar (4)
meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd
155

zere akd- t'z-zikrin (5) sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm
olan Palyomodoho karyeside Efendiko tarlasnda yedi sk (6) zeytn ecrm
tarafeynden icb ve kabul hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt-
sahh-i er ile (7) bin be yz gurua merkm Savaya bey ve temlk ve teslm
eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer yedimden itir ve temellk (8) ve tesellm
ve kabz va kabul idp semeni olan mebla- mezkr bin be yz guru mter-i
merkm Sava yedinden temmen ve kmilen (9) ahz ve kabz eyledikden sonra bey-i
mezkrede tagrr ve gabn vukuna mteallika davdan tarafeynden her birimiz
aherin zimmetini (10) kabuli hv ibr ve iskt eyledik fi-m bad ecr- mezkrede
benim asl ve kat alaka ve medhalim (11) kalmayup mter-i merkm Savann
mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik (12) ve
mutsarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve imla' olnd
Fi 8 Cemazie'l-ahir sene 89
uhdl-hl
Fakih Hasan Efendi

Nuh-zade Mustafa Efendi

Rstem EfendiKamil Efendi

S.37/No: 104
Konu: Aa Sat
Girne kazsna muzfe Kambilli karyesinde skine Emine bint-i Ahmed ve Hadice
bint-i brahim nm Hatunlar tarafndan t'z-zikri (2) beyide takrr ve it-i hccette
vekil-i erisi olduu zt- mezbrede bi'l-marifet'-eriyye rifan yine karye-i
mezbreli Hasan bin Sleyman (3) ve Hasan bin Koca Hseyin nm kimesnelerin
ehdetleriyle sbit ve sbt vekletine hkm- erisi lahk olan karye-i mezbreli
Ali bin mer nm kimesne (4) kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i
deviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde mahrse-i (5) Lefkoa
ehlisinden Yorganc Ba Ahmed Aa ibn el-Hc Mustafa muvcehesinde ikrr-
tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr (6) muhtar ve ihtiyar meclisleri
taraflarndan cnib-i er-i erife it klnan bir kta ehdetnme ile emlk
kaleminden (7) tevrd iden bir kta ilm haberde zikr ve beyn olnd cihetle
akd- t'z-zikrin sudruna dein mvekilelerim (8) yedlerinde mlkleri olup karye-i
mezbre civarnda Ladanya baesinde mars alt sk ve bae-i Larnaka nm
156

mahalde (9) sk cemn dokuz sk zeytn ecrlarn bi-sfkate vahidetn


tarafeynden icb ve kabul hv urt- mfside (10) ve muvzaadan r bey-i bt-
sahh-i er ile bin iki yz elli gurua mm-ileyh ahmed aaya bi'l-vekle (11)
bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk
ve tesellm ve kabz va kabul idp (12) semeni olan mebla- mezkr bin iki yz elli
guru mm-ileyh Ahmed Aa yedinden temmen ve kmilen (13) ahz ve kabz
itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabn vukuna mteallika mme-i davda ve
mutlibtdan kfe-i (14) mn ve muhsimatdan mm-i ileyh Ahmed Aann
zimmetini (kabuli hv) urt- mfside ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden (15)
hli ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv bi'l-vekle ibr ve iskt eyledim
bade'l-yevm (16) ecr- mezkrede mvekilelerim Emine ve Hadicenin asl ve
kat alaka ve medhalleri kalmayup mter-i (17) mm-ileyh Ahmed Aann
mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve
mutsarrf (18) olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve imla'
olnd
Fi 6 Receb sene 89

S.37/No: 105
Konu: Tereke
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan Ayluka mahallesinde
mtemekkim iken veft iden teba-i devlet-i aliyyenin (2) Rum milletinden Liguri
veled-i Dimitri Cilanyodi veled-i Haci Antoninin verseti zevce-i metrkesi
Kaderina (3) bint-i Yanni Kalavaodi ve sulbye-i kebre kz eleni ve sulbiye-i sagre
kz Orosni ve Fakullu ve Eno (4) ve sulb sagr olu Tolu mnhasire olduu bi'lihbr inde'er'l enverde zhir ve nmyan (5) oldukdan sonra sgr- mezbrnn
babalarndan mntakil mallarn hfza ve tesviye-i umrlarn r'yete (6) kbel-i
erden vas nasb ve tayn klnan zevce-i mezbre Kaderina marifet ve marifet-i
erle tahrr (7) ve beyne'l-verasete'l-merkme bi'l-farizet'-eriyye tevzive taksim
olunan mteveff-y mezbrun tereke defteridir ki ber-vechi t zikir ve beyn olunur
Fi 9 Receb sene 89

157

(8) Hnta ve ir /40

penbe dolab 1/ 10

mahalle-i mezbrede vki bir bb

tahtn hne ve bir mikdar havl dernunda mars iki sk zeytn /1550
(9) Yekn'l-mezkrt /1550
(10) Mine'l-ihrct /harc ksmet 38,30

kaydiye /2

varaka beh /1

(11) Yekn'l-ihrct /41,30


(12) Sahh'l-bk

li't-taksim /1508,10

(13) Hisse-i zevce-i mezbre Kaderina /188,22


Eleni /219,34,6

hisse-ibint-i sagre-i mezbre Orosni /219,34,6

bint-i sagre-i mezbre Fakullu /219,34,6


/219,34,6

hisse-i bint-i kebre-i mezbre


hisse-i

hisse-i bint-i sagre-i mezbre Eno

hisse-i ibn sagr-i mezbr Tolu /439,33

(14) Blda muharer'l-esmi olan sgr- mezbrunun hisse-i irsiyelerine isbet iden
alt yz elli sekiz guru yirmi sekiz para on sekiz pul emlak vas mezbre yedinde
terk olund bu mahale erh verildi

S.38/No: 106
Konu: Alacak Davas
(1) Marz- dileridir ki shib-i arzuhl nefsi girne kasabas skinlerinden mer
olu Salih nm kimesne Girne kaymakml dev meclisine (2) mahsus odada
makd huzr- er-i l-i ukdda yine kaz-i mezbre muzfe atal karyesi
skinlerinden Kk Mehmed(in) gey olu (3) Mustafa zimmetlerinde davar
esmnndan dolay alt yz guru alacak hakkm olup ve mebla- mezkr alt yz
guru merkmlardan hla (4) taleb iderim deyu bade'd-dav ve'l-ikrr al muceb
ikrr-a mebla- mezkr alt yz guru mdde mezbr Salih nm kimesneye (5)
edave teslimiyle medyyn- merkmn Kk Mehmed ve Mustafa ilzm olnd
tescil ve bi'l-iltims huzr- alilerine ilm olund
Fi 14 Receb sene 89

S.38/No: 107
Konu: Miras Kalan Emlakn Bor Karlnda Satlmas
(1) Cezre-i Kbrsda Girne kazsna muzfe Labta ve civar karyelerde alaka ve
emlak eshbndan olup mahrse-i Lefkoa (2) mahallatndan Ayasofya mahallesinde
158

skin iken bundan akdem veft iden Ahmed Efendi ibn el-Hc brahim Aa ibn
Mehmed Aann (3) verset-i zevce-i menkhe-i metrkesi Nazife Hanm ibnete elHc Mustafa Nazif Efendi ile validesi Penbe Hatun ibnete (4) brahim ve sulb sagr
oullar brahim ve Mehmede mnhasire ve tashih-i mesele-i miraslar dahi bihkm'l-feriz krk sekiz (5) sehimden olup sihm- mezkreden alt sehmi zevce-i
mezbre Nazife Hanma ve sekiz sehmi mm-i mezbre Penbe Hatuna (6) ve on
yedier sehimden otuz drt sehmi ibnn- sagrn- mezbrn brahim ve Mehmede
isbeti bi'l-ihbr (7) inde'-er'l-enver zhir ve mtehakkik oldukdan sonra
sagrn- mezbrn brahim ve Mehmedin tesviye-i umrlarna kbel-i eriden (8)
vas nasb ve tayolunan validelerinin zevce-i mezbre Nazife Hanm ve mm-i
mezbre Penbe Hatun taraflarndan ci'z-zikr (9) beyide vekili olduu her biri
mahallinden veraka-i mestre ile Hasan bin Osman bin Abdullah ve Salih bin Ali bin
Abdurrahman ve mer bin (10) Veli bin Abdurrezakdan srren ve bade alenen dahi
lede'l-tezkiye adl ve makbul'-ehde idkleri ihbr olunan zt- (11) mezbreteyn
bi'l-marifet'-eriyye rifn mezkr Labta karyesi skinlerinden el-Hc Mehmed
aa ibne'l-mezbr el-Hc brahim Aa (12) ve Ayyarmola karyesi skinlerinden
Mehmed avu bin Abdullah nm kimesneler ehdetleriyle ber-nehc-i er sbit
olan sagran- (13) mezbrn min kbeli'l-mm-i cedleri mm-ileyh el-Hc Mustafa
Nazif Efendi ibn Dervi Efendi nm kimesne kaz-i mezkr (14) kaymakml
dairesinde dev meclisine mahsus odada makd meclis-i erimizde kaz-i
mezkre muzfe (15) Labta karyesi skinlerinden ibu bis'l-vesika Mustafa Hfz
Efendi ibn el-Hc brahim Aa muvcehesinde bi'l-vekle (16) ikrr- tm ve takrr-i
kelm idp mvekkilelerim mezbrtn Nazife ve Penbe Hanmlarn mrisleri ve
sagirn- mezbrnn pederleri (17) mteveff-y mezbr Ahmed Efendinin dyn-
msbetesine menklat- metrke-i mbeyiasnn esmn (vef) etmemekle ed-i
deyin in (18) akaratnn dahi beyve frht icb eylediine ve mteveff-y
mezbrun akarat- metrkesinden kaz-i mezkre (19) muzfe Kazabifan karyesinde
mahal-i malme menbandan nb iden ve mlk ve hark ile cereyan idp (20)
Byk Su dimekle marf suda beher on be gnde aranba gecesinde on iki saat
itibriyle iki saat (21) yedi dakika mlk- m'-i cr-i lezzin bey ve frhtolunmas
sagrn- mezbrn haklarnda sir menklat (22) itibr olunan zeytn ecr
beyinden evla ve enfa ve evla olman ve mvekkilelerim mezbretn Nazife ve
159

Penbe (23) Hanmlar dahi beyinlerinde bu vechle karar vermeleriyle ol-vechle m'-i
cr-i lezz mezkrn mndi marifetiyle (24) alt mha mtecaviz mddetde
mecmu ns olan mahallerde ve ehlinin tecmu eyledikleri gnlerde nid
vemzyede olundkda (25) rabt- ns inktanda mezbr Mustafa Hfz zerinde
iki bin sekiz gurua karar ve ziyde ile taleb-i aheri dahi (26) zuhr itmeyup ve
mebla- merkm (mezkr) iki bin sekiz guru m'-i cr mezbrnn semen misli ve
kymet-i sahha-i hakikas (27) olduu zeyli vesikada isimleri mestr ehli vukf
mslimin haberleiyle mtehakik olman m'-i cr-i mezbrn (28) veklet-i
mahkemem hasebiyle verset-i vas mezbrtn Nazife ve Penbe Hanmlara izfetle
iki bin sekiz gurua mezbr (29) Mustafa Hfz Efendiye bey-i bt- sahh-i er ile
bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir (30) ve
temellk ve tesellm ve kabz ve kabul eyledikden sonra semenmisli olan mebla-
mezkr iki bin sekiz guru mter-i (31) mezbr Mustafa Hfz Efendi yedinden
mvekkilelerim mezbrtn Nazife ve Penbe hanmlara li-ecli'l- isl temmen ahz
(32) ve kabz eylediim fi-m bad m'-i cr-i mezbrn byk ve kk suda olan
hisse-i malme mter-i (33) mezbr Mustafa Hfz Efendinin mlk- mters ve
hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik olsunlar didikde gbbe'ttasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve olund
Fi 21 Cemazie'l-evvel sene 89

S.38-39/No: 108
Konu: Miras Kalan Emlakn Bor Karlnda Satlmas
(1) Cezre-i Kbrsda Girne kazsna muzfe Labta ve civar karyelerde alaka ve
emlak eshbndan olup mahrse-i Lefkoa mahallatndan (2) Ayasofya mahallesinde
skin iken bundan akdem veft iden Ahmed Efendi ibn el-Hc brahim Aa ibn
Mehmed Aann verset-i (3) zevce-i menkhe-i metrkesi Nazife Hanm ibnete elHc Mustafa Nazif Efendi ile validesi Penbe Hatun ibnete brahim ve sulb sagr (4)
oullar brahim ve Mehmede mnhasire ve mesele-i miraslar dahi krk sekiz
sehimden olup sihm- mezkrede alt sehmi (5) zevce-i mezbre Nazife Hanma ve
160

sekiz sehmi mm-i mezbre Penbe Hatuna ve on yedier sehimden otuz drt sehmi
(6) ibnn- mezbrn brahim ve Mehmede isbeti bi'l-ihbr inde'-er'l-enver
zhir ve mtehakkik oldukdan sonra sagrn- (7) mezbrn brahim ve Mehmedin
tesviye-i umrlarna kbel-i erden vas nasb ve tayn olunan valideleri ibu (8)
bis'l-vesika zevce-i mezbre Nazife Hanm tarafndan ci'z-zikr hususunda vekili
olduu her biri mahallinden veraka-i mesture (9) ile Hasan bin Osman bin Abdullah
ve Salih bin Ali bin Abdurrahman ve mer bin Veli bin Abdurrezakdan srren ve
bade alenen dahi lede'l-tezkiye (10) adl ve makbul'-ehde idkleri ihbr olunan
zt- mezbreyi bi'l-marifet'-eriyye rifn mezkr Labta karyesi skinlerinden
(11) el-Hc Mehmed aa ibne'l-mezbr el-Hc brahim Aa kaz-i mezkre muzfe
Ayyarmola karyesi (12) skinlerinden Mehmed avu bin Abdullah nm kimesneler
ehdetleriyle ber-nehc-i er sbit olanpederi mm-ileyh el-Hc Mustafa Nazif
Efendi (13) ibn Dervi Efendi nm kimesneler kaz-i mezkr kaymakml
dairesinde dev meclisine mahsus olan odada makd (14) meclis-i erimizde bi'lvekle ikrr- tm ve takrr-i kelm idp kzm mvekile-i mezbr Nazife Hanmn
zevci ve mevrsu ve sagirn- mezbrnn (15) pederleri mteveff-y mezbr
Ahmed Efendinin dyn- msbetesine menklat- metrke-i mbeyiasnn esmn
vef etmemekle akar dahi bey olunup (16) ed-i deyin olunmak lazm geldiine ve
myeveff-y mezbrun Labta karyesinde kin Ayyorkudise baelerinin dernunda
iki mahalden nb ve mlk- harkyla cereyn (17) idp havz sagre terkm iden
m'-i lezzin beher alt gn ve gicede sekiz buuk saat ve yine Ayavarvara nm
mahalden nb iden m'-i (18) cr-i lezzin beher on gn ve gicede iki saat ve yine
sboris nm mahalden nb iden m'-i crden beher drt (gn) ve gicede sekiz
buuk saat ve yine (19) Anadoliko nm mahalden nb iden m'-i crden beher
drt gn ve gicede sekiz buuk saat ve yine Eksarko nm mahalden nb iden m'-i
crden (20) beher gn ve gicede ve alt saatdan on be saat ki cemn krk iki
buuk saat m'-i cr ve yine Haci Durmu baelerine cereyn idp havzna (21)
tabiyetle beher seksen sehimden on dr sehmi sireyle mnavbe tasarruf olunan
miyh- cr ve tevbay olan havuzlardan hisse-i malmesi (22) ve yine mahalli
mezbrede vki malmet'l-hudd bir biri ittisalinde iki kta harab maaza gerek
kezlik seksen sehimmde on drt sehmi (23) ve nefsi Girne kasabasnda kin
malmete'l-etraf bir kta arsann seksen sehimde on drt sehmi hisse-i malmesi
161

beyve fruht olunmas (24) sagrn- mezbrn hakklanda sir akarat ve menklat
itibr olunan zeytn ecr beyinden evla ve enfa olunman ve kzm (25)
mvekkile-i mezbre ile mezbre Penbe Hatundan her biri beyinlerinde bu vecle
karar vermeleriyle ol-vecle m'-i cr mezbreler ile mr'z-zikr (26) arsa ve
maazalardan hisse-i malmesi mteveff-y mezbrun hayatnda b-tapu taht-
tasarrufunda olup bade veftihi evlad sagrn (27) brahim ve Mehmede ale'sseviye adiyen ve kanunen intikal iden mezkr Labta karyesinde vki lede'l-ehli
ve'l-cran malmete'l-hudud ve Emir (28) Baesi dimekle marfe bir kta tarladan
bir evlek ve yine Hamam tarlas dimekle maruf dier bir kta tarladan alt dnm ve
yine Haci Durmu (29) tarlas dimekle marf dier bir kta iki dnm tarladan
beher alt sehimde bir sehim ve yine mahalli mezbrede vki yarm dnm dier bir
kta (30) tarlann drt sehimde bir sehim ve yine Mersinya dimekle marf
dnm dier bir kta tarlann alt sehimde bir sehm ve yine Ayavarvar (31) dimekle
arif bir dnm dier bir kta tarlann alt sehminden bir sehm ve yine Ayavarvara
dimekle arif bir dnm dier bir kta tarlann (32) kezlik alt sehimde bir sehim ve
yine sboris dimekle marf dier bir kta ve yine Ayadoliko dimekle arif dier bir
kta (33) ve yine ksarkoz dimekle marf dier bir kta ibu kta on dnmden
beher alt sehimden bir sehim hissesiyle mar'z-zikr hisselerini (34) vas mezbr
Nazife Hanm marifetiyle tasarruf ve ibks sagrn- mezbrn hakklarnda muceb-i
zarar ve hasar- klli tertibiyle beraber (35) m'-i mezkrve arsa-i mezkreyi arazi-i
mezkrelerden tefrk sebebiyle arazi-i mntakil-i mezkrelerinin behs ziyadesiyle
(36) tenezzl ideceine mebni miyh- cr-i lezz-i mezkre ve havuzlarda olan
hisse-i malme ve mezkr arsa ve harab maazalar ile (37) arazi-i mntakil-i
mezkrlarn semeni misli ve kymet-i hakikasyle bey ve frht ve fer ve tefvz
olunarak arazi bedelinin mesele-i miraslarna gre (38) dyn- msbeteden verese-i
mezbrtn Nazife ve Penbe Hanmlara isbet iden mikdarn karularnda mteveffy mezbrun emvl-i (39) metrkesinden kymet ve rabet ve haslatca edn olan
mlk zeytn ecr- sagrn- mezbrn in mbyia ve itir itmek (40) sagrn-
mezbrn haklarnda muceb-i hayr ve menfaat olmala vechi mezkr zere kzm
mvekile-i vas-i mezbre Nazife Hanm cnib-i (41) er-i erifden izin verilmek
kzm mvekile Nazife Hanmn muraddr dedikde vekil-i mm-ileyh kelimt-
meruhs vka mutbk (42) ve nefs'l-emre muvffk olduu zeyli hccetde
162

isimleri mestr ehli vukf mslimin ihbrlaryla mtehakkik olmala cnib-i er-i
erifden (43) slif'z-zikr m'-i cr ve havuzlarda olan hise-i malme ve arsa ve
maazalarda olan hissesiyle sagrn- mezbrn brhim (44) ve Mehmedin
mntakil arazi-i mezkrelerinin ber-vechi muharrer semen misli ve kymet-i sahiha-i
hakikalaryle bey ve frht ve tefvzine ve arazi-i (45) mezkr bedelinin mesele-i
miraslarna gre dyn- msbeteden verese-i mezbrtn Nazife ve Penbe
Hanmlara isbet iden mikdarn (46) karularnda mteveff-y mezbrun emvl-i
metrkesinden olan zeytn ecr sagrn- mezbrn in mbyia (47) ve itirya
vas-i mezbre Nazife Hanma kbel-i erden izin verilmein m-vaka bi't-taleb
ketb ve olund
Fi 27 Cemazie'l-evvel sene 89

S.39-40/No: 109
Konu: Miras Kalan Emlakn Bor Karlnda Satlmas
(1) Girne kazsna muzfe Labta civar karyelerde alaka ve emlak ashbndan olup
mahrse-i Lefkoa mahallatndan Ayasofya (2) mahallesinde skin iken bundan
akdem veft iden Ahmed Efendi ibn el-Hc brahim Aa ibn Mehmed Aann
verset-i zevce-i menkhe-i metrkesi (3) Nazife Hanm ibnete el-Hc Mustafa Nazif
Efendi ile validesi Penbe Hatun ibnete brahim ve sulbi sagrn oullar brahim ve
Mehmede (4) mnhasire ve tashih-i mesele-i miraslar bi-hkm'l-feriz krk sekiz
sehmden olub sihm- mezkreden alt sehmi zevce-i mezbre Nazife Hanma (5) ve
sekiz sehmi mm-i mezbre Penbe Hatuna ve on yedier sehmden otuz drt sehm
ibnn- mezbrn brahim ve Mehmede isbeti (6) bi'l-ihbr inde'-er'l-enverde
zhir ve mtehakik oldukdan sonra sagirn- mezbrn brahim ve Mehmedin
tesviye-i umurlarna kbel-i (7) erden vas nasb ve tayn olunan valideleri zevce-i
mezbre Nazife Hanm ve mm-i mezbre Penbe Hatun taraflarndan (8) ci'z-zikri
bey ve fernda vekil olduu her biri mahallinde verka-i mestre ile Hasan bin
Osman bin Abdullah ve Salih bin Ali (9) bin Abdurrahman ve mer bin Veli bin
Abdrrezzakdan srren ve badehu alenen lede'l-tezkiye adl ve makbul'l-ehde
iddkleri ihbr (10) olunan zt- mezbreteyni bi'l-mariyet'-eriyye rifn
mezkr Labta karyesi skinlerinden el-Hc Mehmed Aa ile ibne'l-mezbr el-Hc
163

(11) brahim Aa ve Ayyarmola karyesi skinlerinden Mehmed avu ibn Abdullah


nm kimesneler ehdetleriyle ber-nehc-i er sbit olan sagrn- (12) mezbrn
brahim ve Mehmedin min kbeli'l-mm-i cedleri mm-ileyh el-Hc Mustafa Nazif
Efendi ibn Dervi Efendi nm kimesne kaz-i (13) mezkr kaymakaml dairesinde
devi meclisine mahsus olan odada makd meclis-i erimizde kaz-i mezkre (14)
muzfe Labta karyesi skinlerinden ibu bset'l-vesika Yusuf Aa ibne'l merhum
el-Hc brahim Aa muvcehesinde bi'l-vekle ikrr- tm (15) ve takrir-i kelm idp
mvekkilelerim mezbrtn Nazife ve Penbe Hanmlarn mrisleri ve sagrn-
mezbrnn pederleri mteveff-y (16) mezbr Ahmed Efendinin dyn-
msbetesine menklat- metrke-i mbeyiasnn esmn vef itmemekle mvekilem
ed'-i deyn in akaratnn dahi (17) bey ve frht olunmas icb eylediinden ve
mteveff-y mezbrun akrat- metrkesinden mezkr Labta karyesinde mahalli
(18) malme menbandan nb ve mlk- harkyle Hac Durmu baelerine
cereyan idp idp havz- sagrde terkm iden (19) m'-i lezzin beher seksen
sehmde on drt sehm ve Emir Baesine cereyn iden beher sekiz gnde Cumartesi
on be dakika mlk- (20) m-i cr-i lezz ve tevbndan mezkr havz- sagrde
olan hisse-i malmesi bey ve frht sagrn- mezbrn haklarnda sir (21) akar
ve menklat itibr olunan zeytn ecr beyinden evla ve enfa olunman ve
mvekkilelerim mezbretn Nazife ve Penbe (22) Hanmlar beyinlerinde bu vechle
karar virmeleriyle ol vecihle m'-i cr-i lezz ile mezkr Labta karyesinde olup
sagrn- mezbrn brahim (23) ve Mehmede ale's-seviye adiyen ve kanunen intikal
iden

lede'l-ehli

ve'l-cirn

malme'l-hudd

ve'l-kati

ve'l-mikdar

arazi-i

emiriyelerinden (24) tefrki sebebiyle arazi-i mntakil-i mezkrelerinin behs


ziydesiyle tenezzl ideceine mebni m-i cr-i mezkr ve havz- (25) sagrde olan
hisse-i malme ile arazi-i mntakil-i mezkreleri semen misli ve misli bedel
misilleriyle bey ve frht (26) ve fer ve tefevz olunarak arazi bedelinin mesele-i
miraslarna gre dyn- msbeteden mvekkilelerim mezbretn Nazife (27) ve
Penbe Hanmlara isbet iden mikdarn karularnda mteveff-y mezbrun emvl-i
metrkesinden kymet ve rabet ve haslatca (28) evfer olan mlk- zeytn ecr
sagrn- mezbrn in itir itmek sagrn- mezbrn haklarnda mceb-i hayr
(29) ve menfaat idui ber-vechi muharrer arazi-i mezkreyi fer ve tefvzine
mvekkilelerim vas mezbre Nazife Hanm b-hccet-i eriyye (31) bi'l-vesye
164

mezun olduuna binen sagrn- mezbrnn arazi-i mezkreler ile m'-i cr-i lezz
ve havznda olan hisse-i (31) malmesi mndi marifetiyle alt mh mtecviz
mddetde mecmu ns olan mahallerde ve ehalinin tecmu eyledikleri gnlerde (32)
mecmun nid ve mzyede olundkda rabt- ns inktnda merkm Yusuf Aa
zerinde bin sekiz yz guruda (33) karar ve ziyde ile taleb-i aheri zuhr itmeyup
ve mebla- merkm bin sekiz yz guruun alt yz yetmi be (34) guru m'-i
cr-i lezz-i mezkr ile havuzda olan hisse-i malmenin ve mds bin yz
yirmi be guru (35) el-yevm semen misli ve kymet-i sahha ve hakikas olduu
zeyli vesikada isimleri mestr ehli vukf mslimin haberleriyle (36) mtehakik
olman emlak- mezkreyi veklet mahkiyem hasebiyle vrise ve vs-i mezbrtn
Nazife ve Penbe (37) Hanmlara izfetle alt yz yetmi beer gurua blay sahib-i
arazi arazi-i mezkreyi kezlik (38) veklet-i mahkiyem hasebiyle vas mezbre
Nazife Hanma izafetle bin yz yirmi be gurua ki cemn (39) bin sekiz yz
guru semen ve bedel ile merkm Yusuf Aaya bey-i bt- sahh-i er ve fer
(40) kat muteber mer ile bey ve temlk ve fer ve tefvz ve teslm eylediimde
ol dahi ber-vechi muharrer itir (41) ve temellk ve teferru ve tefevvz ve tesellm
ve kabz ve kabul itdikden sonra semen ve bedel olan mebla- mecmu- mezkr (42)
bin sekiz yz guru mter-i mefrugunleh Yusuf Aa yedinden mvekkilelerim
mezbrtn Nazife ve Penbe (43) li-ecli'l-isl temmen ahz ve kabz eyledim fi-m
bad m'-i cr-i lezz ve havuz- mezkrede olan hisse-i (44) malme ile arzi-i
mezkre mter-i ve mefrugunleh merkm Yusuf Aann mlk- mters ve
hakk mfevvezi (45) olmudur keyfe m-ye ve yehtr ve mutasarrf olsun dedikde
gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 25 Cemazie'l-evvel sene 89

S.40-41/No: 110
Konu: Mirasdan Fer ve Karlnn Alnmas
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi ve civar karyelerde alaka ve emlak
ashbndan olup mahrse-i Lefkoa mahallatndan (2) Ayasofya mahallesinde skin
iken bundan akdem veft iden Ahmed Efendi ibn Hac brahim Aa ibn Mehmed
Aann verset-i zevce-i (3) menkhe-i metrkesi Nazife Hanm ibnete el-Hc
Mustafa Nazif Efendi ile validesi Penbe Hatun ibnete brahim ve sulbi (4) sagr
165

oullar brahim ve Mehmedde mnhasire ve mesele-i mirslar dahi b-hkm'lferiz krk sekiz sehmden olup sihm- (5) mezkreden alt sehmi zevce-i mezbre
Nazife Hanma ve sekiz sehmi mm-i mezbre Penbe Hatuna ve on yedier
sehmden (6) otuz drt sehm ibnn- mezbrn brahim ve Mehmede isbeti bi'lihbr inde'-er'l-enverde zhir ve mtehakik (7) oldukdan sonra sagirn-
mezbrn brahim ve Mehmedin tesviye-i umurlarna kbel-i erden vas nasb ve
tayn olunan (8) valideleri zevce-i mezbre Nazife Hanm ve mm-i mezbre Penbe
Hatun taraflarndan ci'z bey ve ferda vekil (9) olduu her biri verka-i mestre
ile Hasan bin Osman ibn Abdullah ve Salih bin Ali bin Abdurrahman ve Hseyin bin
Mehmedin (10) srren ve badehu alenen lede't-tezkiye adl ve makbul'-ehde
iddkleri ihbr olunan zt- mezbreteyni bi'l-marifet'- (11) eriyye rifn
Lefkoa ehlisinden msevid'l-fetva Mehmed Raif Efendi ibn Munla Ali ve
Ayyarmola karyesi skinlerinden (12) Mehmed avu ibn Abdullah nm kimesneler
ehdetleriyle ber-nehc-i er sbit olan sagrn- mezbrn min kbeli'l-mm cedleri
(13) el-Hc Mustafa Nazif Efendi ibn Dervi Efendi nm kimesne kaz-i mezkr
kaymakaml dairesinde devi meclisine (14) mahsus olan odada makd meclis-i
erimizde kaz-i mezkre muzfe Labta karyesi skinlerinden ibu bset'l- (15)
vesika el-Hc Mehmed ve Yusuf Aa ibnte'l-merkm el-Hc brahim Aa
muvcehesinde mezbre bi'l-vekle ikrr- tm ve takrr-i kelm (16) idp
mvekkilelerim mezbrtn Nazife ve Penbe Hanmlarn mevrslar ve sagrn-
mezbrn pederleri mteveff-y (17) mezbr Ahmed Efendinin dyn-
msbetesine menklat- metrke-i mbeyiasnn esmn vef itmemekle ed'-i deyni
in (18) akaratnn dahi (17) bey ve frht olunmas icb eylediinden ve
mteveff-y mezbrun akrat- metrkesinden (19) mezkr Labta karyesinde
mahalli malme menbandan nb ve mlk Ayyarkodis baelerine cereyn iden
idp (20) havz- sagrde terkm iden m'-i lezzin beher alt gn ve gicede sekiz
buuk saat ve Ayvarvara nm mahalden nb iden (21) m-i cr-i lezzin beher
gn ve gice iki saat ve sporis nm mahalden nb iden m'-i crnin (22) beher drt
gn ve gicede sekiz buuk saat ve Efadoliko nm mahalden nb idp cereyn iden
m-i lezzden beher drt ((23) gn ve gicede sekiz buuk saat ve Egsrko nm
mahalden nb iden m-i crden beher on gn ve on gicede (24) ve on be saat
ceman krk saat mlk- m-i cr-i lezz ve tevbiinden hisse-i malmesi bey
166

ve frht (25) olunmas sagrn- mezbrn haklarnda sir akar ve menklatdan


itibr olunan zeytn ecr tebyiinden (26) evla ve enfa ve uhr olunman ve
mvekkilelerim mezbretn Nazife ve Penbe Hanmlar beyinlerinde bu vechle karar
vermeleriyle (27) ol vecihle m'-i mezbr ile Girne kasabasnda kin malmete'lhudd ve bir kta arsa ve mahalli mezbrede vki (28) malmete'l-etrak iki bb
maaza arsasnda beher seksen sehimde on drt sehm hisse-i yis ile (29) mezkr
Labta karyesinden olup sagrn- mezbrn brahim ve Mehmede ale's-seviye
adiyen ve kanunen intikal iden lede'l- ehli (30) ve'l-cirn malmete'l-hudd ve'lkati ve'l-mikdar arazi-i emiriyelerimizden tefrki sebebiyle arazi-i mntakil-i
mezkrelerinin (31) behas ziydesiyle tenzil edeceinden m-i cr-i mezkr ve
havuzda olan hisse-i malmesiyle arsa-i mezbrelerde (32) olan hisse-i malme ile
ile arazi-i mntakil-i mezkrlarn semen misli ve bedel-i misilleriyle beyve frht ve
tefvz olunarak (33) arazi bedelinin mesele-i miraslarna gre dyn- msbeteden
mvekkilelerim mezbretn Nazife ve Penbe Hanmlara isbet iden mikdarn (34)
karularnda mteveff-y mezbrun emvl-i metrkesinden kymet ve rabet ve
hasltca ufer olan mlk- zeytn ecr sagrn- (35) mezbrn in itir itmek
sagrn- mezbrn haklarnda mceb hayr ve menfaat idi ber-vechi muharrer
arazi-i mezkreyi (36) fer ve tefvz mvekkilelerim vas mezbre Nazife Hanm
b-hccet-i eriyye bi'l-vesye mezun olduuna binen sagrn- (37) mezbrn
brahim ve Mehmedin arazi-i mezkreleriyle miyh- cr ve havuz ve arsada olan
hisse-i malmesini mndi (38) marifetiyle alt mha mtecviz mddetde mecmu
ns olan mahallerde ve ehalinin tecmu eyledii gnlerde mecmuanda nid ve
mzyede olundkda (39) rabt- ns inkitnda merkmn el-Hc Mehmed Yusuf
Aalar zerinde be bin iki yz elli guruda karar ve ziyde ile (40) taleb-i aheri
zuhr itmeyp ve mebla- merkm be bin iki yz elli guruun iki bin yz elli
guru miyh- cr-i lezzden (41) ve mds iki bin dokuz yz guru arazi-i mezkre
ile arsalar ve havuzda olan hisse-i malmesinin (42) el-yevm semen misli ve
kymet-i sahha ve hakikas olduu zeyli vesikada isimleri mestr ehli vukf
mslimin haberleriyle (43) mtehakik olman emlak-i mezkreyi veklet-i
mahkiyemhasebiyle vrise ve vs-i mezbretn Nazife ve Penbe Hanmlara (44)
izfetle iki bin be yz gurua ve bray sahib-i arz arazi-i mezkreyi kezlik veklet
mahkiyem hasebiyle (45) vas-i mezbre Nazife Hanma izafetle iki bin yedi yz elli
167

gurua ki cemn be bin iki yz elli guru semen ve bedeliyle (46) merkmn elHc Mehmed ve Yusuf Aalara bey-i bt- sahh-i er ve fer kati muteber
mer ile bey (47) ve temlk ve fer ve tefvz ve teslm eylediimde anlar dahi bervechi muharrer itir ve temellk ve teferru ve tefvz ve tesellm ve kabz ve kabul
(48) itdikden sonra semen ve bedel olan mebla- mecmu mezkr be bin iki yz elli
guru mteriyn- mefrugunlehima (49) el-Hc Mehmed ve Yusuf Aa yedinden
mvekkilelerim mezbretn Nazife ve Penbeye li-ecli'l isl temmen ve kmilen ahz
(50) ve kabz eyledim fi-m bad miyh- cr-i lezz ve havuz ve arsalarda olan hissei malme ile arzi-i mezkre (51) mteriyn ve mafurun-lehm el-Hc Mehmed
Yusuf Aalarn mlk- mterlar ve hakk mefzlar olmudur (52) keyfiyen ve
yehtr ve mutasarrf olsun dedikde gbbe't-tasdik'er m-vaka bi't-taleb ketb
olund
Fi 23 Cemazie'l-evvel sene 89

S.41/No: 111
Konu: Aa ve Su Kuyusu Sat
(1) Nefsi Girne kasabas skinlerinden Ahmed avu-zade Mehmed Efendi nm
kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deaviye mahsus (2) odada makd
meclis-i er-i erif-i enverde mahrse-i Lefkoa mahallatndan Ayasofya mahallesi
skinlerinden refetl Agh Efendi (3) ibn Ahmed Efendi muvcehesinde ikrr- tm
ve takrr-i kelm idp nib-i esbak Nuh Naci Efendinin imza hatemine hv (4)
yedimde bulunan bir kta hccet-i eriyye mantukunca mstakilen yedimde mlk
ve hakkm olup Temlus karyesinde vki bir tarafdan Denci (5) Yanni ve bir
tarafdan Karaval Yalluri veresesi tarlas ve bir tarafdan Bekir Usta tarlas ve taraf-
rbii brahim ve (6) erife tarlalaryla mahdd Kuyular tarlas dimekle marf tarla
dernunda mars yirmi alt sk harub ecr ve (7) yine tarla-i mezkr dernunda
kain Dolap kuyusu maa Trabezede olan krk sekiz sehimden alt sehm hisse-i
yiam (8) tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan ar
bey-i bt- sahh-i er ile bi-sfkate vahidetn (9) bin be yz gurua mm-ileyh
168

Agah Efendiye bey ve temlk ve teslm eyleiimde ol dahi ber-vechi muharrer itir
ve temellk (10) ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr bin
be yz guru mm-ileyh Agah Efendi yedinden temmen (11) ve kmilen ahz ve
kabz itmemle akd-i mezkrede tagrr ve gabna mteallika amme-i dav ve
mutalibtdan ve kfe-i mn (12) ve muhsimtdan mm-ileyh Agah Efendinin
zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden hl ibr-i (13)
m sahh-i er ile kabullerini hv ve iskt eyledim fi-m bad ecr- mezkre ile
dolap kuyusu maa Trabezede (14) olan sihm- mezkrede benim asl ve kat alaka
ve medhalim kalmayup mter-i mm-ileyh Agah Efendinin mlk- (15)
mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun
dedikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve imla' olund
Fi 17 Receb sene 89

S.41/No:112
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Kazabifan karyesi skinlerinden Hac Hseyin bin smail
Dede Aa nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda (2) meclis-i deviye
mahsus odada makd meclis-i er-i erf-i enverde mahrse-i Lefkoa mahallatndan
Arab Ahmed Paa mahallesinde (3) skin Sofi Mustafa Efendi ibn Mehmed Aa ve
el-Hc Hafz Efendi ibn Kazaz Mehmed Efendi muvcehesinde ikrr- tm ve takrr-i
kelm (4) idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan gnderilen
bir kta ehdetnmeden zikr ve beyn zere (5) ve evrk kaleminden tevrd iden
bir kta ilm haberde zikr ve beyn klnd zere mstakilen yedimde mlk ve
hakkm olup (6) Tremit karyesi snurunda vki bir tarafdan Osman eytm tarlas ve
bir tarafdan dere ve bir tarafdan Hac brahim Aa (7) zeytnluu ve taraf- rbii
tark-i m ile mahdd nm mahalde mars yirmi alt sk zeytn ecrm bi-sfkate
(8) vahidetn tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r
bey-i bt- sahh-i er ile (9) yz elli gurua merkumn Sofi Mustafa Efendi ve
Hac Hafz Efendiye beyve temlk ve teslm eylediimde anlar dahi (10) ber- vechi
muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla-
169

mezkr yedi yz elli guru mteriyn- (11) merkmn Sofi Mustafa Efendi ve Haci
Hafz yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve
gabna (12) mteallika amme-i dav ve mutalibtdan ve kfe-i mn ve
muhsimtdan mm-ileyh SoFi Efendi ve Hac Hafz Efendinin zimmetlerini (13)
urt- mfside ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er
ile kabullerini hv ibr ve iskt (14) eyledik fi-m bad ecr mezkrede benim asl
ve kat alaka ve medhalim kalmayup mteriyn- merkmn Sofi Mustafa
Efendinin (15) ve Hac Hafz Efendinin mlk- mterlar ve hakk sarflar
olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsunlar (16) dedikde gbbe'ttasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve imla' olund
Fi 21 Receb sene 89
S.42/No:113
Konu: Aa Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vkimahrse-i Lefkoa mahallatndan Ayasofya mahallesi
skinlerinden refetl Agh Efendi ibn Ahmed Efendi nm kimesne (2) kaz-i
mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada makd meclis-i eri erif-i enverde nefsi Girne kasabas (3) mahallatndan Mara mahallesinde skin
Mehmed Efendi ibn ahmed avu cevbesinde ikrr- tm takrr-i kelm idp karye-i
mezbr (4) muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta
ehdetnme ve evrak kaleminden tevrd iden bir kra ilm haberde (5) zikr ve
beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve
hakkm olup Temlus karyesi snurunda (6) kabristan civarnda Nazife tarlas
dernunda mars drt sk zeytn ve hisse-i mezbreyi Munla Mehmed kerimesi
Emete Munla (7) tarlasnda mars bir sk zeytn ve bir sk harub ve Deli Ali
uhtusunda bir sk zeytn ve drt sk harub (8) ve havza altnda mm-ileyh Mehmed
Efendi tarlasnda mars iki sk harub cemn yedi sk harup ve alt sk zeytn (9)
ecrm bi-sfkate vahidetn tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve
muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile (10) yedi yz gurua mm-ileyh
Mehmed Efendiye bey ve temlk ve teslm eyleiimde ol dahi ber-vechi muharrer
itir ve temellk (11) ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla-
mezkr yedi yz guru mm-ileyh Mehmed Efendi yedinden temmen (12) ve
kmilen ahz ve kabz itmemle akd-i mezkrede tagrr ve gabna mteallika amme-i
170

dav ve mutalibtdan kfe-i mn (13) ve muhsimatdan mm-ileyh Mehmed


Efendinin zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden hl
ibr-i (14) m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt eyledim fi-m bad
ecr- mezkrede benim asl ve kat alaka (15) ve medhalim kalmayup mter-i
mm-ileyh Mehmed Efendinin mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe
m-ye ve yehtr (16) mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er mvaka bi't-taleb ketb olund
Fi 28 Receb sene 89

S.42/No: 114
Konu: Bor Karl Rehin Verilen Aalar
(1) Girne kazasna muzfe Arda karyesinde skine Sultan bint-i Ahmed Hatun
kaz-i mezkr hkmet konanda meclis-i deviye mahsus odada makd meclis-i
er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede skin Balc Haci Hseyin mahzarnda
ikrr- tm ve takrr-i kelm idp bundan akdem (3) mezbr Haci Hseyin malndan
bana bin dokuz yz altm guru ikrz ve tesim eylediinde ben dahi istikrz ve
umrma (4) sarfla istihlak itmemle mebla- merkm bin dokuz yz altm guru
mezbr Hac Hseyin Aa zimmetimde (5) vcib'l-ed ve lazim'l-fariza deynim
olman yedimde mlkm olup karye-i mezbrede Cennet Baesinde vki (6) be
sk zeytn ecrlarm mebla- merkm bin dokuz yz altm guru mukabelesinde
tarih-i kitapdan (7) bin guruu doksan bir gn ve mtebk dokuz yz altm
guruunu yz altm bir gn temmnda iki taksit (8) olunmak zere mezbr Hac
Hseyine bey-i bi'l-vef tark zere bey ve teslm eylediimde ol dahi ber-vechi
muharrer itir (9) ve tesellm ve kabz ve kabul eyledi didikde gbbe't-tasdik'-eri medyne-i merkme Sultan yine meclis-i mezkrede (10) dyin-i merkm Hac
Hseyin mahzrnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp mebla- mezkr hakikatde
rehin hkmnde olup (11) eclinden ecl-i sn hullnda deynim olan mebla-
mezkr bin dokuz yz altm guru ed olmayup mlk- (12) rehin mahkeme olmaz
ise slif'z-zikr ecr- mezkreyi semen misli ile ahere bey ve kabz- semen ve
semenden deyni mezkrmu (13) edya ve fazla kalur ise bana itya ve bunlarn
mtevakf olduu umurun kllisine kllem uzleteke fnet (14) vekil-i mazmun-
171

zere azl ve inizlden masn sulb-i akd-i rehinde merta veklet-i devriye-i
sahhe-i eriyye ile (15) damadm Ahmed Efendiyi tarafmdan vekil ve nib-i
menb nasb ve tayn eyledim didikde ol-dahi ber-vechi muharrer vekalet-i (16)
mezkreyi kabul ve hidmt- lzimeyi kem-yenbai edya teahhd itmein mvaka bi't-taleb ketb ve iml' olund
Fi 23 Receb sene 89

S.42/No: 115
Konu: Dkkan Sat
(1) Girne kazasna muzfe Kazabifan karyes skinlerinden Hac Hseyin Munla
Hasan bin Alemdar nm kimesne kaz-i mezkr hkmet (2) konanda meclis-i
deviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde mahrse-i Lefkoa
mahallatndan Arab (3) Ahmed Paa mahallesinde skin kr Efendi bin Mehmed
Efendi muvcehesinde ikrr- tm ve takrr-i kelm idp kasaba-i mezbr (4) muhtar
ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnme ve evrak
kaleminden tevrd iden bir kta (5) ilm haberde zikr ve beyn klnd zere akd t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm (6) olup kasaba-i
mezbrede vkibir tarafdan cmii erifenin vakf kahvesi ve taraf- slsesi tark-i
m ile (7) mahdd bir bb dkkanm tarafeynden icb ve kabuli hv urt-
mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i (8) er ile sekiz yz elli gurua
mm-ileyh kr Efendiye bey ve temlk ve teslm eylediimde ol dahi ber-vechi
(9) muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semeni olan
mebla- mezkr sekiz yz elli guru mter-i (10) mm-ileyh kr Efendi
yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede (11) tagrr ve
gabna mteallika amme-i dav ve mutalibtdan kfe-i mn ve muhsimatdan
mm-ileyh kr Efendinin (12) zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve
cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv (13) ibr ve iskt
eyledim fi-m bad dkkan- mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim
kalmayup mter-i mm-ileyh (14) kr Efendinin mlk- mters ve hakk
172

sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe'ttasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb olund

Fi 23 Receb sene 89

S.43/No:116
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Kmrc karyesi skinlerinden Halil karndalar brahim
ve tahir nm kimesneler kaz-i mezkrun hkmet konanda (2) meclis-i deviye
mahsus odada makd meclis-i er-i erf-i enverde yine karye-i mezbrede skin
Hac Halil bin Nurullah mahzarnda ikrr- (3) tm ve takrr-i kelm idp karye-i
mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan kta ehdetnmeden
(4) ve evrk kaleminden tevrd iden bir kta ilm haberde zikr ve beyn klnd
zere akd- t'z-zikrin suduruna dein mstakilen (5) yedimde mlk ve hakkmz
olan karye-i mezbrede bae arasnda mars iki sk ve harublu yakada drt sk (6)
cemn alt sk zeytuun ecrmz yz otuz gurua ve karye-i mezbre havzna
cereyan iden m'-i crden (7) hark havzna tabiyetle beher on bir gnde iki gn m'i lezzimizi yz yirmi gurua (8) bi-sfkate vahidetn tarafeynden icb ve kabuli hv
urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile (9) cemn drt yz
elli gurua merkm Hac Halile beyve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi bervechi muharrer itir ve temellk (10) ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan
mebla- mezkr drt yz elli guru mter-i merkm Hac Halil yedinden temmen
(11) ve kmilen ahz ve kabz itmeleriyle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallika
amme-i dav ve mutalibtdan ve kfe-i mn (12) ve muhsimtdan merkm Hac
Halilin zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden hl ibr-i
m (13) sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt eyledik fi-m bad ecr
mezkreile m'-i mezkrede benim (14) asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup
mter-i merkm Hac Halilin mlk- mters ve hakk sarf (15) olmudur keyfe
173

m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsunlar didikde gbbe't-tasdik'-er mvaka bi't-taleb ketb ve imla' olund
Fi 24 Receb sene 89

S.43/No: 117
Konu: Aa Sat
(1) Nefsi Girne kasabas mahallatndan Mara mahallesinde mtemekkin teba-i
devlet-i aliyyenin Rum milletinden Banoyadagi veled-i Koino nm kimesne kaz-i
(2) mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus olan odada makd
meclis-i er-i erif-i enverde Karmi karyesinde (3) mtemekkin millet-i
merkmeden Sava veled-i Fani mahzarlarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp nibi esbak Nuh Naci Efendinin imza (4) he hatemine hv yedimde bulunan bir kta
hccet-i eriyye mantukunca ve emlak kaleminden tevrd iden bir kta (5) ilm
haberde zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen
yedimde mlk ve hakkm olup (6) Temlus karyesinde vki Balar dimekle mehr
nm mahalde mars krk yedi sk zeytun ecrm tarafeynden icb (7) ve kabuli
hv urt- mfside muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile drt yz gurua
merkm Savaya (8) bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi
muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan (9)
mebla- mezkr drt yz guru mter-i merkm Sava yedinden temmen ve
kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrda (10) tagrr ve gabna mteallika
mme-i dav ve mutlibtdan ve kfe-i imn ve muhsimatdan merkm Savann
zimmetini urt- (11) mfside ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden hl ibr-i
m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt eyledik (12) fi-m bad ecr
mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm
Savann mlk- (13) mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr
mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve
imla' olund
Fi 25 Receb sene 89

174

S.43/N0: 118
Konu: Mirasdaki Hissenin Sat
(1) Girne kazsna muzfe muzfe Labta karyesi skinlerinden iken bundan akdem
veft iden Hac brahim Aa ibn Mehmed Aann verset-i 82) zevce-i menkhe-i
metrkesi Penbe bin brahim ve sulbi kebr oullar Hac Mehmed Aa ve Ahmed
Efendi ve Yusuf Efendi (?) (3) ve Mustafa Efendi ve sulbiye-i kebre kzlar Aie ve
Behiyeye mnhasre ve tashih-i mesele-i miraslar bi-hkm'l-feriz seksen (4)
sihmdan olup sihm- mezbreden on sehmi zevce-i mezbre Penbe Hanma ve on
drder sehmi benn- mezbrdan (5) Hac Mehme Aa ve Ahmed ve Yusuf ve
Mustafa Efendilere ve yedier sehmi binteyin mezbreteyn Aie ve Behiye
Hanmlara isbeti (6) tahkikden sonra mezbre Behiye Hanm tarafndan t'z-zikr
beyide takrr ve it-i hccette vekil-i erisi oldu zt (7) mezbreyi bi'lmarifet'-eriyye rifan Labta karyesi skinlerinden Yusuf Efendi ibn Haci
brahim Aa ve karnda Mustafa (8) Efendi ehdetleriyle sbit ve sbt
vekletinehkm- er lahk olan (9) mahrse-i Lefkoa mahallatndan Korkud
Efendi mahallesi skinlerinden Mrid Efendi ibn Ahmed Efendi nm kimesne (10)
kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus olan odada makd
meclis-i er-i erif-i enverde (11) kaz-i mezkre muzfe Karava karyesinde
mtemekkin

devlet-i

aliyyenin

Rum

milletinden

Mihailu

veled-i

Fiyoro

mahzarlarnda (12) ikrr- tm ve takrr-i kelm idp kaqrye-i mezbr muhtar ve


ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnme ile emlak
kaleminden tevrd iden bir kta ilm haberde zikr ve beyn klnd zere akd-
(14) t'z-zikrin sudruna dein irsen yedimde mlk ve hakkm olup Elye
iftliinde Hac Nikola (15) emesinden nb iden m'-i crden ve yarm evlek
baede ve yine iftlik-i mezbre cereyn iden m'-i crden (16) beher be gn ve
gicede hark ve havzna tabiyetle on bir buuk saat m'-i crde ve yine bir tarfdan
dere bir tarafdan (17) Abdurrahman tarlas ve bir tarafdan havz ve hark rbimezrlk
ile mahdd tahminen iki dnm baede ve yine (18) tarafdan merkm Mihailu
baesi ve taraf- rbii dere ile mahdd ecr- msmire ve gayr msmireli bir
dnm baede (19) ve yine iftlik-i mezkrede evla ve viran hanelerde ve
Deirman Kuyusunda tashih-i mezkr zere seksen sehimden (20) mvekkileme
isbet iden yia yedi hissesini tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside
175

muvzaadan r bey-i bt- (21) sahh-i er ile sekiz bin gurua merkm
Mihailuya bi'l-vekle bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi
muharrer itir (22) ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul (idp) semen olan
mebla- mezkr sekiz bin guru mter-i merkm Mihailu yedinden ahz ve kabz
(23) itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve
mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimatdan merkm Mihailunun (24) zimmetini
urt- mfside ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er
ile kabullerini hv ibr ve iskt (25) eyledim bade'l-yevm tashih-i mezkre zere
beyat- mezkrede hisse-i mezkrede mvekilem mezbre Behiye Hanmn (26)
asl ve kat alaka ve medhali kalmayup mter-i merkm Mihalunun mlk-
mters ve hakk sarf olmudur (27) keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf
olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve olund
Fi 23 Receb sene 89

S.44/No:119
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Arda karyesi skinlerinden Mustafa bin Mehmed Efendi
nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclisi-i (2) deviye mahsus
olan odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbre skinlerinden
Balc Hac Hseyin bin Mustafa (3) ve Hac Mustafa bin Dervi Ali mahzarnda
ikrr- tm ve takrir-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri
taraflarndan it klnan bir kta ehdetnme ile emlak kaleminden tevrd iden bir
kta ilm haberde zikr ve beyn klnd zere (5) akd- t'z-zikrin sudruna
dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup karye-i mezbrede vki bir tarafdan
zokk ve bir tarafdan (6) Hac Hseyin bin Salih hnesi ve bir tarafdan Salih eytm
tarlas ve taraf- rbii Pirv Ahmed bin Osman hnesiyle mahdd bir bb (7) ya
deirmn bi-cmlete'l-tevbi ve'l-levhk kafete'l-hukuk ve'l-murafk tarafndan
icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile
(10) yedi yz gurua mm-ileyh Mehmed Efendiye bey ve temlk ve teslm
eyleiimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk (11) ve tesellm ve kabz ve
kabul idp semen olan mebla- mezkr yedi yz guru mm-ileyh Mehmed Efendi
176

yedinden temmen (12) ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve
gabna mteallika amme-i dav ve mutalibtdan kfe-i mn (13) ve
muhsimtdan mm-ileyh Mehmed Efendinin zimmetini urt- mfside ve
muvzaadan r ve cebr ve kerhden hl ibr-i (14) m sahh-i er ile kabullerini
hv ibr ve iskt eyledim fi-m bad ecr- mezkrede benim asl ve kat alaka
(15) ve medhalim kalmayup mter-i mm-ileyh Mehmed Efendinin mlk-
mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr (16) mlik ve mutasarrf
olsun dedikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve olund
Fi 27 Receb sene 89

S.44/No:120
Konu: Dkkan Sat ve Hibeden Dnme
(1) Cezre-i Kbrs Lefkoa mahallatndan meriye mahallesi skinelerinden kbal
bint-i Abdullah nm Hatun hkmet dairesinde (2) meclis-i deviye mahsus odada
akd olunan meclis-i er-i lide kasaba-i mezkr skinlerinden Abdullah Efendi (3)
ibn Hac Mehmed nm kimesne muvcehesinde zerine dav ve takrr-i kelm idp
ibu tarih-i ilamdan u kadar (4) mh mukaddem Girne kasabasnda vki bir
tarafdan cmii erifin vakf kahvesi ve taraf- selasesi tark-i m ile (5) mahdd bir
bb dkkanm mm-ileyh Abdullah Efendiye yedi yz guru bedel ile bey ve
temlk ve teslm eylediimde (6) ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve
tesellm eyledikden sonra semen olan mebla- mezkr (7) yedi yz guru mmileyh Abdullah Efendiye hibe eyledim ise hibe-i mezkrede mni-i rcolmala
hibemden (8) rceylediim cihetle mebla- merkm yedi yz guru mm-ileyh
Abdullah Efendiden ahz ve bana teslm olunmas (9) muradmdr deyu bade'ddav ve'l-ikrar min muhasmaya bade'l-hkm mebla- merkm yedi yz guru
mm-ileyh Abdullah (10) Efendinin mddeiye-i kbal Hatuna ed ve teslmle
ilzm olund huzur- alilerine ilm olund
Fi 29 Receb sene 89

177

S.44/No: 121
Konu: Samanlk ve Aa Sat
(1) Girne kzasna muzfe Mudiz iftlii mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Haci Yorgi Baba Hristoli nm kimesne yine (2) kaz-i
mezkre muzfe Karava karyesinde vki Savann hnesinde akd olunan meclis-i
er-i lide yine iftlik-i mezbre (3) mtemekkine Marya ve Leno ve Teodoro ve
Sao ve Cirkako mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i (4) mezbr
muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnme ile emlak
kaleminden tevrd iden (5) bir kta ilm haberde zikr ve beyn klnd zere
akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimizde (mlk) (6) ve hakkmz olup
iftlik-i mezbrede vki bir tarafdan Eftemiya bint-i Baba Hristolu terekesi ve bir
tarafdan Yorgi (7) veled-i Haci Petri tarlas ve bir tarafdan Haci Manoli eytmnn
ya deirman ve taraf- rbii tark-i m ile mahdd (8) ecr- msmire ve gayr
msmireli bir mikdar havl-y mtemil (9) be bin gurua bir bb samanl ve yine
bir tarafdan dere ve bir tarafdan yol ve bir tarafdan Fiyoro veled-i Solomo tarlas ve
bir tarafdan Hristofi Bako tarlasyla (10) mahdd nm mahalde mars sk zeytn
ecrn yz gurua tarafeynden icb ve kabuli hv rt- mfside (11) ve
muvzaadan r bey-i bat- sahh-i er ile ceman sekiz yz gurua merkmn
Marya ve Leno ve Sao ve Tefodoro ve Cirkakoya (12) bey ve temlk ve teslm
eylediimde onlar dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve
kabul idp (13) ve semeni olan mebla- mezkr sekiz yz guru mteriyn-
merkman Marya ve Leno ve Sao ve Teodoro ve Cirkako yedlerinden (14)
temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna
mteallika mme-i dav ve mutalibtdan ve kafe-i (15) mn ve muhhsimtdan
merkmn Mariya ve Leno ve Sao ve Teodoro ve Cirkakonun zimmetleri urt-
mfside ve muvzaadan (16) r ve cebr ve kerhden hal ibr-i m sahh-i er ile
kabullerini hv ibr ve iskt eyledim (17) bde'l-yevm samanlk- mahdd-
mezkre ile ecr- mezkrede benim asl ve kat alaka ve mehdalim kalmayup
mteriyn merkmn (18) Marya ve Leno ve Sao ve Teodoro ve Cirkakonun
mlk- mterlar ve hakk sarflar olmudur

178

S.45/No: 122
Konu: Miras Davas
(1) Marz- dileridir ki Girne kazsna muzfe Kazabifan karyesi skinlerinden
iken bundan akdem veft iden Aie (2) bint-i Abdlkerim bin Abdullah nm
Hatunlarn verset-i karye-i mezkre skinlerinden Zeliha bint-i Hseyin nm hatun
mnhasire (3) olduu lede'l-er'l-enver zhir ve nmyn oldukdan sonra mezbre
Zelihann ci'z-zikr hususda muhakeme ve muhasimaya (4) vekil-i mseccel-i
erisi mm'l-haram Hazretlerinin hademesinden Dervi Ali bin Hac Mehmed nm
kimesne meclis-i deviye mahsus (5) olan odada meclis-i er-i alide yine karye-i
mezbre skinlerinden Hadice bint-i Veli Mehmed ve Fati bin Halil tarafndan (6)
t'l-beynda muhsima ve redd-i cevabe vekil-i mseccel-i erileri karye-i
mezbre skinlerinden Munla Hasan bin Alemdar nm kimesne (7) muvcehesinde
zerine dav ve takrr-i kelm idp mvekilem mezbre Zeliha mrisesi
mtevefiye-i mezbre (8) Aienin terekesinden olarak karye-i mezbrede vkibir
tarafdan Halil avu ve bir tarafdan olu Hseyin ve bir tarafdan (9) Munla Mehmed
haneleri ve taraf- rbii Ebu Kavuk arsasyla mahdd bir bb oda ve ecr- msmire
ve gayr msmireli mtemel (10) bir bb hne ile yine karye-i mezkrede kin Hac
mer tarlasnda yirmi sk harub Dede Aa tarlasnda sk (11) ve hne-i mezkr
dernunda sk zeytun ecrlarn mezbr Munla Hasann mvekkilelerinin bigayr hak zabt eylediklerinden hne-i (12) mezkre ile ecr- mezkreyi
mezbrandan ahz ve bana teslimi bi'l-vekle muradmdr deyu bade'd-dav velsul vekil-i mezbr (13) Munla Hseyin cevabnda hne- mezkr ile ecr- mezkre
mvekkilelerinin mlkiyet zere vaz- yedleri ikrr idp hatta mteveffiye-i
mezbre Aie (14) hl-i hayatda ve keml-i akkl- shatde tarih-i ilamdan alt sene
mukaddem ecr- mezkre ile hne-i mezkreyi yz guru bedel ile (15)
mvekilelerim mezbrn isticr eyledi deyu defa tesaddi eylediinden lede's-sul
mdde mezbr eyh Efendi cevbnda tarih-i ilmdan (16) yirmi sene mukaddem
mtevefiye-i mezbre Aie mvekilat- mezbrnn mrisleri olan mteveff Halil
bin Hseyin mezbre Aieyi (17) silmek artyla hne-i mezkr ile ecr-
mezkreyi bey itmi ise ol-vakitde bu vechle beyden ndim olup hne-i (18)
mezkr ile ecr- mezkre nif'l-beyn tarihden il veftiha kendi tasarrufunda
olup ibu iddi olunan icre klliyen hilafdr (19) deyu vki olan def-i inkr idip
179

mvekile-i mezbre Munla Hasann def-i merhasna muvffk beyine taleb


olundukda (20) srar ve ricl-i msliminden karye-i mezbre skinlerinden
Abdlkerim bin Mehmed Koyun ve smail bin Tulum Hasan nm kimesneler liecli'-ehde (21) meclis-i ere hazirn olup lede'l-istiehde vki merkm Munla
Hasann def-i merhasna muvfk olarak her birbirleri (22) vechi er zere ed-i
ehdet eyledikden sonra her biri veraka-i mestre ile karye-i mezbre Abdlaziz bin
hac Abdllatif (23) ve Osman bin Dede Aa ve mam Hac Hseyin Efendi ibn
Krnl Hafz Mahmud Krmdan srren bade alenen ledel-tezkiye ahidn-
mezbrn ehadetleri carh olunup aher ahidn- mezbrnn (24) ehadetleri
olunup ve aher hid atiyesinden izhar- ile tahlife dahi taleb olunmala vekil-i
mezbr Dervi Alinin (25) merha-i mezkresinde hne-i mezkr ile ecr-
mezkreyi mvekilem mrisesi mteveffiye-i mezbre Aie mteveff-y (26)
mezbr Halile bey ile bey eyledi deyu vki olan iddesna muvaffk beyine taleb
olundkda karye-i mezbre skinlerinden (27) muhtar Abdlaziz bin Hac Abdullatif
ve Osman bin Dede Aa ve Ahmed bin Dede Aa ve mehmed bin Kapudan bveraka-i mestre (28) srren ve bade alenen bade'l-tadil ve't-tezkiye adl ve
makbulu'-ehde olan karye-i mezbre skinlerinden Ali bin Bayrakdar Hseyin
(29) Kk Hasan bin mehmed Ali nm kimesne ehdetleriyle sbit olman
mucebiyle hne-i mezkr ile ecr- (30) mezkreden mvekilelerine izafetle mezbr
Munla Hasann keffiyed ve mezbr Dervi Alinin mvekilelerine izafetle (31)
mezbr Dervie etmelerine tenbih olund bi'l-iltimas huzr- alilerine ilm olund
5 aban sene 89

S.45/No: 123
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin
Rum milletinden Hac Yorgi ve zevcesi Argiri nm kimesneler (2) kaz-i mezkrun
hkmet konanda meclis-i deaviye mahsus olan odada makd meclis-i er-i
erif-i enverde (3) yine karye-i mezbrede skinelerinden ve millet-i merkme
nisvnndan kz Tallu mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp (4) karye-i
mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnme
ile emlak kaleminden (5) tevrd iden bir kta ilm haberde zikr ve beyan klnd
180

zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen (6) yedimizde mlk ve hakkmz
olup Mudiz iftliinde mars alt sk zeytn ecrmz tarafeynden icb ve (7)
kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er-i ile yz
gurua merkm (8) Talluya bey itmek ve teslm eylediinde ol-dahi ber-vechi
muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul (9) idp semen olan
mebla- mezkr yz guru mteriye-i merkme Tallu yedinden ahz ve kabz
itmemle (10) akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallik mme-i dav
vemutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimatdan (11) merkme Tallunun zimmeti
urt- mfside ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden hli ibr-i m sahh-i er
ile (12) kabullerini hv ibr ve iskt eyledim fi-m bad ecr- mezkrede bizim
asl ve kat alaka ve medhalim (13) kalmayup mteriye-i mezbre Tallunun mlk mteras ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik (14) mutasarrf
olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb ve imla' olund
Fi 4 aban sene 89

S.46/No: 124
Konu: Aa Sat
(1) Marz- dileridir ki nefsi Girne kasabas skinelerinden Nazife bint-i Osmann
ci'z-zikr hususda muhakeme ve muhasimeye Temlus (2) karyesi skinlerinden
smail bin Receb ve Hac Mehmed bin Emir Ali nm kimesneler ehdetleriyle sbit
ve sbt vekletine er-i lide (4) yine nefsi Girne kasabas mtemekkinlerinden ve
teba-i devlet-i aliyyenin Rum millet-i nisvnndan Haci Marozika bint-i Kostanti
tarafndan t'l-beynda (5) muhasime ve reddi cevaba vekil-i mseccel-i erisi
olan kasaba-i mezbre mtemekkinlerinden millet-i merkmeden mezbrenin olu
Haci Yorkollo muvcehesinde (6) zerine dav ve takrr-i kelm idp mvekilem
mezbre Nazifenin bundan akdem vefat iden pederi Osmandan mntakil olan kfei (7) ecrn mvekilem mezbrenin vassi bulunan karye-i mezbre skinlerinden
Durmu Ali bin Receb ile validesi Emine bint-i (8) Ahmed marifetleriyle bi't-terazi
al vechi'l-itidr taksim olunup karye-i mezbrede vki bir tarafdan nib-i esbak
Mustafa Efendi ve bir tarafdan (9) Haci Forfati ve bir tarafdan Mehmed Ali tarlalar
ve taraf- rbii dere ile mahdd karye-i mezbreli Hac Mehmed tarlasnda mars
dokuz sk (10) ve tarla ve mezkr ittislinde Hac Ebgeri tarlasnda mars alt sk ki
181

cemn on be sk zeytn ecrlarn mvekkilem mezbrenin (11) vlidesi Emine


hissesine efrz ve tayn olundkdan sonra mezbre Emine mahalli mezkrede hisse-i
mefrzesini mezbre Haci Morkolonun (12) mvekilesi Moroziga yedi yz guru
bedel ile bey-i bt- sahh-i er- ile bey ve temlk itmi ise de mvekkilem
mezbre Nazife (13) sagre olduu cihetle ecr- mezkreyi mvekkile-i mezbre
Morozigann ahz ve vekletim hesbiyle bana teslm olunmas (14) muradmdr deyu
takrir-i merha zre tasaddi eyledii davsna eran iltifat olunmad bi'l-iltimas
huzr- lilerine ilm olund
Fi 13 aban sene 89

S.46/No: 125
Konu: Aa ve Su Sat
(1) Girne kazasna muzfe Karava karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin
Rum millet-i nisvnndan Tefofanu bint-i Hristolu nm kimesne (2) kaz-i
mezkrun hkmet konanda meclis-i deaviye mahsus olan odada makd meclis-i
er-i erif-i enverde (3) yine karye-i mezbrede mtemekkin millet-i merkme
nisvnndan kz Enzo mahzarnda ikrar- tm ve takrir-i kelm idp karye-i mezbr
(4) muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnme ile
emlak kaleminden tevrd iden (5) bir kta ilm haberde zikr ve beyn klnd
zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm (6)
olup karye-i mezbrede vki bir bb tahtn hnemi iki yz elli gurua ve ukurda
nm mahalde mars be sk (7) zeytn ve eski pnar kurbunda bir sk ve Maml
bann kurbunda iki sk harub ve karye-i mezbreye cereyan (8) iden Komi
suyundan beher sekiz gnde pazar gn be parmak m'-i crmi yedi yz gurua
tarafeynden icb ve kabuli (9) hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt-
sahh-i er ile cemn dokuz yz elli gurua merkme (10) Enzoya bey ve temlk
ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve
kabz ve kabul (11) ve semeni olan mebla- mezkr dokuz yz elli guru mteriye-i
mezbre Anzolo yedinden temmen ve kmilen ahz (12) ve kabz itmemle akd-
mezkrede tagrr ve gabna mteallika mme-i ve mutlibatdan ve kfe-i mn ve
muhsimatdan (13) merkme Enzonun zimmetini urt- mfside ve muvzaadan
r ve cebr kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile (14) kabullerini hv ibr ve iskt
182

eyledim badde'l-yevm hne-i mezkr ve m'-i mezkrede benim asl (15) ve kat
alaka ve medhalim kalmayup mteriye-i mezbre Enzonun mlk- mters ve
hakk sarf olmudur keyfe-m-ye (16) ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun dedikde
gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 13 aban sene 89

S.46/No: 126
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Kazabifan karyesi skinlerinden Munla Hasan bin
Alemdr Hseyin nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda (2) meclis-i
deaviye mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i enverde mahrse-i Lefkoa
mahallatndan Arabahmed Paa (3) mahallesinde skine kbl Kadn bint-i Abdullah
mahzarnda ikrr- tm ve takrir-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar
meclisleri (4) taraflarndan it klnan bir kta ehdetnme ile emlak kaleminden
tevard iden bir kta ilm haberde zikr ve beyn (5) klnd zere akd-i t'zzikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup orman tarlas
dimekle (6) mehr nm tarlada mars on iki sk harub ecrm bi-sfkate
vahidetn tarafeynden icb ve kabuli hv urt- (7) mfside ve muvzaadan r
bey-i bt- sahh-i er ile yz gurua merkme kbal Kadna bey ve temlk ve
teslm (8) eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve
kabz ve kabul idp ve semen olan mebla- mezkr (9) yz guru mteriye-i
mezbre kbal Kadn yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd-
mezkrede (10) tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve mutlibtdan ve kfe-i
mn ve muhsimtdan mezbre kbal Kadnnn zimmetini (11) urt- mfside ve
muvzaadan r ve cebr kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv (12)
ibr ve iskt eyledim fi-m bad ecr- mezkrde benim asl ve kat alaka ve
medhalim kalmayup mteriye-i (13) mezbre kbal Kadnnn mlk- mters ve
hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf (14) olsun dedikde
gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb ve imla' olund
Fi 14 aban sene 89

183

S.47/No: 127
Konu: Arsa Sat
(1) Girne kazasna muzfe Karava karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin
Rum milletinden Haci Yorgi veled-i Baba Hristolu nm kimesne kaz-i mezkrun
(2) hkmet konanda meclis-i deaviye mahsus olan odada makd meclis-i er-i
erif-i enverde kaz-i mezkre muzfe Balyosofo (3) karyesinde mtemekkin millet-i
merkmeden Nikola veled-i Petri mahzarnda ikrar- tm ve takrir-i kelm idp
karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri (4) tarafndan it klnan bir kta ilm
haberde zikr ve beyn klnd (5) zere akd- t'z-zikrin sudruna dein
mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup iki tarafdan by ve bir tarafdan Yorgi
veled-i Petri (6) hneleri ve taraf- rbii Mihail vrisleri ile mahdd tahminen bir
evlek arsam tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside (7) ve muvzaadan r
bey-i bt- sahh-i er ile yz gurua merkm Nikolaya bey ve temlk ve
teslm eylediimde ol-dahi (8) ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve
kabz ve kabul idp ve semeni olan mebla- mezkr yz guru mter-i merkm
(9) Nikola yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede
tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve mutlibtdan (10) kfe-i mn ve
muhsimtdan merkm Nikolann zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve
cebr kerhden hl ibr-i (11) m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt
eyledim bade'l-yevm arsa-i mahdd- mezkrede benim asl ve kat (12) alaka ve
medhalim kalmayup mter-i merkm Nikolann mlk- mters ve hakk sarf
olmudur keyfe-m-ye ve yehtr (13) mlik ve mutasarrf olsun dedikde gbbe'ttasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 14 aban sene 89

S.47/No: 128
Konu: Hibe Olunan Hane ve Aa Davas
(1) Marz- dileridir ki Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin
iken fevt olan teba-i devlet-i aliyyenin Rum millet-i nisvnndan Lotsu (2) bint-i
Solomonun verset-i oullar Mihail veled-i Haralanbu ve karnda Toliye
mnhasire oldukdan sonra merkm Toli (3) Girne hkmet dairesinde meclis-i
deaviye mahss olan odada akd olunan meclis-i er-i lide karnda merkm (4)
184

Mihail muvcehesinde zerine dav ve takrr-i kelm idp mteveffiye-i mezbre


validemizden mntakil olup Karava karyesinde (5) Mudiyez tepesinde doksan sk
zeytn ve Kolonibez nm mahalde be sk harub ve yine bir tarafdan Aleksandro ve
bir tarafdan Solomo (6) ve bir tarafdan Enzo ve taraf- rbii mdde-aleyh hneleri
ile mahdud bir bb tahtn oda ve lyea tepesinde elli iki sk zeytn (7) ve
sklmonlu nm mahalde be sk harub ve sk zeytn ve Katsikoruniz nm
mahalde dokuz sk harub ve be sk (8) zeytn cemn yz elli sk zeytn ve on
dokuz sk harub ecrlar ile hne-i mahdud- mezkrede olan hissemi (9) fazli ve
bi- gayri hak zabt eyledikden b-marifet-i er-i erif-i taksimiyle hissemi efrz ve
bana teslm olunmas muradmdr deyu (10) bade'd-dav ve's-sual mezbr Mihail
cevabnda validem mezbre Lotsu hl-i hayatda ve kemal-i akl shatde (11) tarih-i
ilmdan on dokuz mah mukaddem ecr- mezkre ile hne-i mezkreyi drt bin
guru bedel ile (12) bey-i bt- sahh-i er ile bana bey ve temlk ve teslm
eylediinde ben dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz (13)
ve kabul (idp) ve semen olan mebla- mezkr drt bin guru zimmetimde iken
mezbre validem bana hibe ve ben dahi ihtisab (14) eyledim cihetle ecr- mezkre
ile hne-i mezkre mlkm olup binaen aleyh mlkiyet zere vaz ve mutasarrf
olurum (15) deyu bade'l-def ve'l-ikrr mucebiyle mdde-i merkme Toli ecr-
mezkre ile hne-i mezkreyi ba-vechi er mdahale (16) ve murizadan men
olunmad tescil ve bi'l-iltimas huzur- alilerine ilm olund
Fi 14 aban sene 89

S.47 /No: 129


Konu: Hane Sat
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan Ayanastasa mahallesinde
skine erife bint-i Mustafa nm Hatun karye-i mezbrede (2) Aa cmiisinde akd
olunan meclis-i er-i lide yine mahalle-i mezbrede skin olu Ahmed Aziz
mahzarnda ikrr- tm (3) ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar
meclisleri tarafndan it klnan bir kta ilm haberde zikr ve beyn (4) klnd
zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup
mahalle-i mezbre vki iki tarafdan (5) karnda Mustafa baesi ve bir tarafdan
185

hemireleri Aliye ve Aie baeleri ve taraf- rbii tark-i m ile mahdd ecr-
msmire (6) ve gayr msmireli bir mikdar havl-y mtemil kemerli bir bb tahtn
hnemi ve maa sundurmam tarafeynden icb ve kabuli hv urt- (7) mfside ve
muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile bin gurua merkm Ahmed Azize
bey ve temlk ve teslm (8) eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve
temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp ve semen olan mebla- mezkr bin
guru (9) mter-i merkm Ahmed Aziz yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz
itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallika (10) mme-i dav ve
mutlibtdan kfe-i mn ve muhsimtdan merkm Ahmed Azizin zimmetini urt mfside ve muvzaadan (11) r ve cebr kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile
kabullerini hv ibr ve iskt eyledim fi-m bd hne-i (12) mahdd- mezkrede
benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm Ahmed Azizin
mlk- mters (13) ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve
mutasarrf olsun dedikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 14 aban sene 89

S.47-48/No: 130
Konu: Hane Sat
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan Ayanastasa mahallesinde
skine erife bint-i Mustafa nm Hatun (2) karye-i mezbrede Aa Cmiisinde
akd olunan meclis-i er-i lide yine mahalle-i mezbrede (3) skin olu Mustafa
mahzarnda ikrr- tm ve kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar (4) meclisleri
taraflarndan it klnan bir kta ehdetnme ile emlak kaleminden tevrd iden bir
kta ilm haberde (5) zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna
dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup (6) mahalle-i mezbre vki taraflar
Mehmed bin Halil ve Ahmed ve hemireleri Aliye ve Aie baeleri ile mahdd bir
bb tahtn ve bir bb fevkn (7) hne ve ecr- msmire ve gayr msmireli bir
mikdar havl-y mtemil bir bb menzilimi tarafeynden icb ve kabuli hv urt-
(8) mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile bin gurua merkm
Mustafaya bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi (9) ber-vechi muharrer
itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp ve semeni olan mebla- mezkr
bin guru mter-i merkm (10) Mustafa yedinden temmen ve kmilen ahz ve
186

kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve


mutlibtdan (11) kfe-i mn ve muhsimtdan merkm Mustafann zimmetini
urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i (12) er ile kabullerini hv
ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm hne-i mahdd- mezkrede benim asl ve kat
alaka (13) ve medhalim kalmayup mter-i merkm Mustafann mlk- mters
ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun dedikde
gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 14 aban sene 89

S.48/No: 131
Konu. Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan Ayanastasa mahallesinde
skin Halil bin Hac mer nm karye-i mezbrede Aa (2) Camiisinde akd
olunan meclis-i er-i lide yine mahalle-i mezbrede skin olu Mustafa mahzarnda
ikrr- tm ve takrir-i kelm idp (3) karye-i mezbre muhtar ve ihtiyar meclisleri
taraflarndan it klnan bir kta ehdetnme ile emlak kaleminden tevrd (4) iden
bir kta ilm haberde zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna
dein mstakilen yedimde mlk (5) ve hakkm olup Labta karyesi civarnda Mandi
tarlas nm mahalde mars bir sk harub ve bir sk zeytn eceremi (6) tarafeynden
icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile
yedi yz gurua (7) merkm Mustafaya bey ve temlk ve teslm eylediimde oldahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz (8) ve kabul (idp) ve
semeni olan mebla- mezkr yedi yz guru mter-i merkm Mustafa yedinden
temmen ve kmilen ahz ve kabz (9) itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna
mteallika mme-i dav ve mutlibtdan kfe-i mn ve muhsimtdan (10)
merkm Mustafann zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r cebr ve kerhden
hl ibr-i m sahh-i er ile (11) kabullerini hv ibr ve iskt eyledim bade'lyevm ecer-i mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim (12) kalmayup
mter-i merkm Mustafann mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe-mye ve yehtr mlik (13) ve mutasarrf olsun dedikde gbbe't-tasdik'-er m
vaka bi't-taleb ketb ve imla' olund
Fi aban sene 89
187

S.48/No: 132
Konu: Arsa Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Karava (karyesinde)
mtemekkine teba-i devlet-i aliyyenin Rum millet nisvnndan Aci Eleni bint-i Aci
(2) Hristolu nm kimesne karye-i mezbrede vki Savann hnesinde akd olunan
meclis-i er-i lide yine karye-i (3) mezbrede mtemekkin millet-i merkmeden
Kostanti veled-i Anastas mahzarnda ikrr- tm ve takrir-i kelm idp karye-i
mezbre (4) muhtar ve ihtiyar meclisleri tarafndan it klnan bir kta ehdetnme
ile emlak kaleminden tevrd iden bir kta (5) ilm haberde zikr ve beyn klnd
zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm (6)
olup karye-i mezbrede vki bir tarafdan hark ve bir tarafdan ar gurmesi ve bir
tarafdan Dimitri arsas ve taraf- rbii (7) tark-i m ile mahdd tahminen iki evlek
arsam tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan (8) r bey-i
bt- sahh-i er ile iki yz gurua merkm Kostantiye bey ve temlk ve teslm
eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer (9) itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve
kabul idp ve semen olan mebla- mezkr iki yz guru mter-i merkm (10)
Kostanti yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr
ve gabna mteallika mme-i dav (11) ve mutlibtdan kfe-i mn ve
muhsimtdan merkm Kostantinin zimmetini urt- mfside ve muvzaadan (12)
r cebr ve kerhden (hl) ibr-i m sahh-i er (ile) kabullerini hv ibr (ve) iskt
eyledim bade'l-yevm arsa-i mahdd- (13) mezkrede benim asl ve kat alaka ve
medhalim kalmayup mter-i merkm Kostantinin mlk- mters (14) ve hakk
sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun dedikde gbbe'ttasdik'-er m vaka (15) bi't-taleb ketb olund harrare fi'l yevm'r-rbii aere
min ehri aban'l-muzam sene sitte ve semeniyetn ve mieteyin ve elf

S.48-49/No: 133
Konu: Hane, Aa ve Su Sat
(1) Cezire-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin
teba-i devlet-i aliyyenin (2) Rum millet-i nisvnndan Tefofano bint-i Hristoli nm
kimesne karye-i mezbrede vki Savann hnesinde (3) akd olunan meclis-i er-i
188

lide yine karye-i mezbrede mtemekkin millet-i merkme nisvnndan kz Aci


(4) Enzo mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp cnib-i karye-i mezbre
muhtar ve ihtiyar meclisleri (5) taraflarndan it klnan bir kta ehdetnme ile
emlak kaleminden tevrd iden bir kta ilm haberde (6) zikr ve beyn olunduu
zere akd- t'z-zikrin sudruna (dein) mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup
(7) karye-i mezbrede vkibir bb tahtn hne iki yz elli gurua ve ukur Dere
nm mahallde be sk zeytn (8) ve eski bina kurbunda bir sk ve Mamula bann
kurbunda iki sk harub ve karye-i mezbre cereyn (9) iden Komi suyundan beher
sekiz gnde pazar gn Beparmak m' crsini yedi yz gurua tarafeynden icb
(10) ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile
ceman dokuz yz elli gurua (11) merkme Anzoya bey ve temlk ve teslm
eylediimde ol-dahi (12) ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz
ve kabul idp ve semen olan mebla- mezkr dokuz yz elli (13) guru mteriye-i
mezbre Anzo yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede
tagrr ve gabna (14) mteallika mme-i dav ve mutlibtdan kfe-i mn ve
muhsimtdan merkm Anzonun zimmetini urt- mfside (15) ve muvzaadan
r cebr ve kerhden hl ibr-i m (16) sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt
eyledim el-yevm hne-i mezkre ile ecr- mezkr ve m mezkrede (17) benim
asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mteriye-i mezbre Anzonun mlk-
mters ve hakk sarf (18) olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf
olsun dedikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 13 aban sene 89

S.49/No: 134
Konu: Bir Evlek Ferahtn Satl
(1) Cezire-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin
iken teba-i devlet-i aliyyenin Rum (2) milletinden Haci Yorgi veled-i Baba Hristoli
nm kimesne karye-i mezbrede vki Savann hnesinde (3) akd olunan meclis-i
er-i lide yine kaz-i mezkre muzfe Palyosofa karyesinde mtemekkin millet-i
189

(4) merkmeden Nikola veled-i Petri mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp
cnib-i karye-i mezbre muhtar (5) ve ihtiyar meclisleri tarafndan it klnan bir
kta ehdetnme ile emlak kaleminden tevrd iden bir kta (6) ilm haberde zikr
ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde (7)
mlk ve hakkm olup Mdinler iftliinde vki iki tarafda benim ve bir tarafda
Yorgi veled-i Haci Pedri (8) hnesi ve taraf- rbii Mihail vrisleri hneleri mahdd
tahminen bir evlek ferahtimi tarafeynden icb ve kabuli (9) hv urt- mfside ve
muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile yz gurua merkm Nikolaya (10)
bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk
ve tesellm ve kabz ve kabul idp (11) semen olan mebla- mezkr yz guru
mter-i merkm Nikola yedinden temmen ve kmilen (12) ahz ve kabz eylediim
akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve mutlibtdan (13) ve
kfe-i mn ve muhsimtdan merkm Nikolann zimmetini urt- mfside ve
muvzaadan (14) r cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv
ibr ve iskt eyledim (15) feraht- mahdd- mezkrede benim asl ve kat alaka ve
medhalim kalmayup mter-i (16) mezkr Nikolann mlk- mters ve hakk
sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf (17) olsun dedikde
gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 14 aban sene 89

S.49/No: 135
Konu: Aa Sat
(1) Cezire-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin
teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Yurdani veled-i Antoni nm kimesne
kaza-i mezkrun (2) hkmet konanda meclis-i deaviye mahsus olan odada
makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede mtemekkin (3) milleti merkmeden Toli veled-i Solomo mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp
karye-i mezbre muhtar ve ihtiyar meclisleri (4) taraflarndan it klnan bir kta
190

ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein


mstakilen (5) yedimde mlk ve hakkm olup Elya snurunda vki bir tarafdan
Yakomi veled-i akori tarlas ve bir tarafdan Haralanbu Kea (6) tarlas ve bir
tarafdan tepe ve taraf- rbii tark-i m ile mahdd Eski Manastr dimekle mehr
nm mahalde mars (7) otuz sk zeytn ecrm tarafeynden icb ve kabuli hv
urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- (8) sahh-i er ile drt yz gurua
merkm Toliye bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer
itir (9) ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr
drt yz guru mter-i merkm Toli (10) yedinden temmen ve kmilen ahz ve
kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve
mutlibtdan (11) ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkm Tolinin zimmetini
urt- mfside ve muvzaadan r cebr ve kerhden hl (12) ibr-i m sahh-i er
ile ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm ecr- mezkrede benim asl ve kat alaka
(13) ve medhalim kalmayup mter-i merkm Tolinin mlk- mters ve hakk
sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr (14) mlik ve mutasarrf olsun dedikde
gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb ve imla' olund
Fi 18 aban sene 89
uhd'l-hl
Mmeyiz Faki Hasan Efendi

Nuh-zde Mustafa Efendi

Rstem Efendi

Banayod Aa

S.49-50/No: 136
Konu: Aa, Bae ve Su Sat
(1) Cezire-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin
teba-i devlet-i aliyyenin Rum millet (2) nisvnndan Tefofano bint-i Aci Yorgi nm
kimesne karye-i mezbrede vki Savann hnesinde (3) akd olunan meclis-i er-i
lide yine karye-i mezbrede mtemekkin (Rum) millet-i nisvnndan Savakiya (4)
bint-i Hristolu mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbre
muhtar ve ihtiyar (5) meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnme ile
emlak kaleminden tevrd iden (6) bir kta ilm haberde zikr ve beyn klnd
191

zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen (7) yedimde mlk ve hakkm
olup karye-i mezbrede vki Leno baesinde iki sk ve Ayandroliko (8) Kilisesi
kurbunda be sk zeytn ecrm yz gurua ve yine Yakomo veled-i (9) Aci
Petrinin hnesi kurbunda iki sk harub ve yine bir tarafdan Medlito veled-i Mita
(10) ve bir tarafdan tarki m ve bir tarafdan Ayandroeniko ve taraf- rbii ya (11)
deirman ile mahdd tahminen yarm dnm bae ve yine Mamulann bann
kurbunda iki sk (12) harub ve Tomas suyundan beher sekiz gnde pazar gn
Beparmak m'- crmi sekiz yz guru (13) bi-sfkate vahide tarafeynden icb (ve
kabuli) hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er (14) ile
cemn bin sekiz yz gurua merkme Sofiyaya bey ve temlk ve teslm
eylediimde ol-dahi ber-vechi (15) muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz
ve kabul idp ve semen olan mebla- mezkr sekiz yz guru mteriye-i merkme
(16) Sofiya yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede
tagrr ve gabna mteallika mme-i dav (17) ve mutlibtdan kfe-i mn ve
muhsimtdan merkme Sofyann zimmetini urt- mfside ve muvzaadan (18)
r cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt
eyledim (19) bade'l-yevm ecr- mezkre ile m'- mezkre ile ve bae-i
mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim (20) kalmayup mteriye-i
memerkme Sofiyann mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve
yehtr (21) mlik ve mutasarrf olsun dedikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi'ttaleb ketb olund
Fi 14 aban sene 89

S.50/No: 137
Konu: Tereke
(1) Cezire-i Kbrsda vkiGirne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin
iken bundan akdem fevt olan Aci (2) Manoli veled-i Aci Baba Hristolunn verset-i
pederi Aci Baba Hristoli veled-i Atam ile (3) validesi Lorenzo ve oullar Tolu ve
Kostanti ve kzlar Karinzo ve riniye mnhasire oldukdan sonra (4) kbeli'l-kasim-i
mezkr Baba Hrstolu ile zevcesi Lerenzo dahi fevt olup ve verasetleri kebr
oullar (5) Aci Yorgi ve Nikola ve kz Eftemiyoya mnhazire oldukdan sonra
kbeli'l-taksim Lefkoada mtemekkin iken mezbr (6) Nikola dahi fevt verset-i
192

zevce-i metrkesi Desbino bint-i Aci Pavli ve olu Yanko ve kzlar (7) rini ve
Limno ve Togafanoya mnhasire oldukdan sonra mezbre Desbino Karava
karyesinde vki Savann (8) hnesinde akd olunan meclis-i er-i liden itm-
mezbr taraflarndan bi'l-vesaye ikrar- tm (9) ve takrr-i kelm idp zevcem
mteveff-y mezbr Nikola bundan akdem fevt olan mezbr Aci Manoliden (10)
babas mteveff-y mezbr Aci Baba Hristoli ile anas mezbre Lorenzoya olu
mteveff-y mezbr (11) Aci Manolinin terekesinden isabet iden hisselerini bcmle hisse-i malmesi taraf- eriden irsl (12) olunan devi azsndan Hasan
Efendi ibn Eyyub marifetiyle ve cmlemiz hazr olduu halde (13) ala vecihle
itidal taksim ve her birimiz hisse-i irsiyelerimizi ahz ve kabz iktiz iden hisse-i (14)
muayinemize almet-i farikay-i vaziyet eylediimizden sonra mrisimiz mteveffy mezbr Nikola (15) terekesine mteallika mme-i dav ve mutlibtdan ve
kafe-i mn ve muhsimatdan her birimiz aherin (16) zimmetini ibr-i m ve efal'lhisam ile ibr ve iskt idp ve yine her birimiz aherin ibrsn (17) kabul dedikde
gbbe't-tasdik'(-er) m vaka bi't-taleb ketb olund
18 aban sene 89

S.50/No: 138
Konu: Aa Sat
(1)

Cezire-i

Kbrsda

vki

Girne

kazsna

muzfe

Karava

karyesi

mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden (2) Yorgi veled-i


Yanni nm kimesne karye-i mezbrede vki Savann hnesinde akd olunan meclis-i
er-i lide yine karye-i mezbrede (3) mtemekkin kz Vaslu ve ggeyisi Kostanti
veled-i Anastasa mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp cnib-i er-i erife
(4) karye-i mezbreli muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta
ehdetnme ile emlak kaleminden (5) tevrd iden bir kta ilm haberde zikr ve
beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna (dein) yedimde mstakilen mlk
(6) ve hakkm olup karye-i mezbrede vki bir tarafdan Haralanbu veled-i Haci
Pedri tarlas ve bir tarafdan Toli veled-i Baba (7) Yanni tarlas ve bir tarafdan ba
ve taraf- rbii tark-i m ile mahdd tahminen bir dnm bir mikdar dernunda
mars (8) drt sk zeytn ve sekiz sk harub ecrm bi-sfkate vahidetn
tarafeynden icb sekiz yz elli gurua (9) merkm Kostanti ve Vaslyuya bey ve
193

temlk ve teslm eylediimde anlar dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve


tesellm ve kabz (10) ve kabul idp semen olan mebla- mezkr sekiz yz elli guru
mteriyn- merkmn Kostanti ve Vaslyu (11) yedlerinden temmen ve kmilen
ahz ve kabz eyledikden sonra mebla- mezkrede tagrr ve gabn vukna
mteallika (12) mme-i dav ve mutlibtdan kfe-i mn ve muhsimtdan
tarafeynden her birimiz aherin zimmetini kabuli hb ibr ve iskt (13) eyledim
bade'l-yevm ecr- mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup
mteriyn- merkmn Kostanti (14) ve Vaslyunun mlk- mterlar ve hakk
sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun dedikde (15)
gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb ve imla' olund harrare fi'l-yevm'lrbii aer min ehri aban- muazzama sene ve tisa ve seba ve mieteyin ve elf

S.51/No: 139
Konu: Hane Sat
(1) Cezire-i Kbrsda vkiGirne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin
teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Ebgeri (2) bint-i Aci Hristoli nm
kimesne karye-i mezbrede vki Savann hnesinde akd olunan meclis-i er-i
lide (3) kaz-i mezkre muzfe Labta karyesi mahallatndan Ayanastasa
mahallesinde skin millet-i merkme (4) nisvnndan kz Tallu ve ggeyisi Cirkako
mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbre muhtar (5) ve ihtiyar
meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnme ile emlak kaleminden
tevrd iden (6) bir kta ilm haberde zikr ve beyn klnd zere akd-i t'zzikrin sudruna dein mstakilen yedimde (7) mlkm ve hakkm olup mahalle-i
mezbrede vki bir tarafdan el-Hc brahim Aann versesinin ya deirman (8)
ve bir tarafdan ankar Luka hnesi ve bir tarafdan ankar Araklidi hnesi ve taraf-
rbii tark-i m ile (9) mahdd bir bb tahtn ve bir bb fevkni oda ve bir aded
sundurma ve ecr- msmre ve gayr msmireli mtemil bir bb (10) menzilimi ve
Tomas suyundan behr sekiz gnde pazar gn yarm ayak m'-i crmi tarafeynden
icb ve kabuli hv (11) urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er
ile beyn merkme Tallu ve Cirkakoya bey (12) ve temlk ve teslm eylediimde
anlar dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp
(13) semeni olan mebla- mezkr bin guru mteriyan- merkmmn Talu ve
194

Cirkako yedinden temmen ve kmilen ahz (14) ve kabz itmemle akd- mezkrede
tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve mutlibtdan kfe-i mn (15) ve
muhsimtdan merkme Talu ve Cirkakonun zimmetlerinde urt- mfside ve
muvzaadan r (16) ve cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er ibr ve iskt
eyledim bade'l-yevm menzil-i mahdd- mezkre ile (17) m'- mezkrede benim
asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkme Tallu ve Cirkakonun
mlk- (18) mters ve hakk sarflar olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve
mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'- (19) er m vaka bi't-taleb ketb ve imla'
olund harrare fi'l-yevm't-tasi aere min ehri aban'l-muazzam li-sene sitte ve
semeniyetn ve mieteyn ve elf

S.51/No: 140
Konu: Aa Sat
(1) Cezire-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin
teba-i devlet-i aliyyenin Rum (2) millet nisvnndan Mariya bint-i Papaz nm
kimesne karye-i mezbrede vki Savann hnesinde akd (3) olunan meclis-i er-i
erifde yine karye-i mezbrede mtemekkin millet-i merkmeden Yorgi Aci Pedri
Clara mahzarnda (4) ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbre muhtar ve
ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta (5) ehdetnmede zikr ve beyn
klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde (6) mlkm ve
hakkm olup Flamoli nm mahalde merkm Yorgi tarlasnda be sk zeytn ecrm
(7) tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt-
sahh-i er ile (8) be yz gurua merkm Yorgiye bey ve temlk ve teslm
eylediimde ol-dahi itir ve temellk ve tesellm (9) ve kabz ve kabul idp semen
olan mebla- mezkr be yz guru mter-i merkm Yorgi yedinden (10)
temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna
mteallika mme-i dav ve mutlibtdan (11) ve kfe-i mn ve muhsimtdan
merkm Yorginin zimmetini urt- mfside ve muvzaadan (12) r cebr ve
kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm (13) ecr mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm
Yorginin (14) mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr

195

mlik ve mutasarrf olsun (15) didikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb


olund
19 aban sene 89

S.52/No: 141
Konu: Su Sat
(1) Cezire-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Aa Dikomo karyesinde
mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin (2) Rum milletinden Mihail veled-i Haci Sava
nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus (3) olan
odada makd meclis-i er-i erif-i enverde mahrse-i Lefkoa mahallatndan Ba
mahallede mtemekkin (4) millet-i merkmeden Yanko Zaharyari ve Hristoli
Sebderi taraflarndan ir'-i t'z-zikrde (5) tasdika vekili olduu Niko veled-i
Dimitri karye-i mezbreli Yanaci Aci veled-i Yorgaci nm kimesneler ehdetleriyle
(6) sbit ve sbt veklet ile hkm-i er lahk olan Deirmenlik karyesinde
mtemekkin millet-i merkmeden ibu (7) bis'l-vesika Haci Kostanti veled-i
Hristofi mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i (kelm) idp karye-i mezbr muhtar ve
ihtiyar (8) meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmeden zikr ve beyn
klnd zere akd-i t'z-zikrin (9) sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve
hakkm olup karye-i mezbreye cereyn iden m'-i crden beher on be (10) gnde
harkta tabiyetle drt saat m'-i crmi tarafeynden icb ve kabuli hv urt-
mfside ve muvzaadan (11) r bey-i bt- sahh-i er ile bin iki yz elli
gurua mvekkilelerine izfetle merkm Haci Kostantiye bey (12) ve temlk ve
teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz
ve kabul idp semen olan (13) mebla- mezkr bin iki yz elli guru mvekiln-
merkmn Panako ve Hristoli yedlerinden temmen ve kmilen (14) ahz ve kabz
itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve
mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan (15) muhakiyelerini izfetle merkm
Haci Kostantinin zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r cebr ve kerhden
(16) hl ibr-i m sahh-i er ile kabullerine hv ibr ve iskt eyledim bade'lyevm m'-i mezkrede benim asl ve (17) kat alaka ve medhalim kalmayup
mvekiln- merkmn Yanako Hristolinin mlk- mters (18) ve hakk sarf

196

olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun dedikde gbbe'ttasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 22 aban sene 89
uhdl-hl
Hac Hasan Efendi

Rstem Efendi
Efendi

Selim Efendi Mustafa Nazm

Banayod Aa ve gayruhum

S.52/No: 142
Konu: Aa Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Arab karyesi skinelerinden
Zeliha bint-i Hseyin nm Hatun (2) kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i
deviye mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i (3) enverde ibu bis'lvesika mm'l-haram Hazretlerinin hademesinden Dervi Halil bin el-Hc Mehmed
(4) mahzarnda ikrr- tm takrr-i kelm idp ba-ilm- er mutasarrf olduum
Kazabifan karyesinde (5) vki bir tarafdan vakf ve bir tarafdan Kabunolu Hseyin
ve bir tarafdan Alemdar Hseyin ve taraf- rbii Munla (6) Mehmed veresesi
hneleri ile mahdd olan hne dernunda mars iki sk zeytn ecrlarm
tarafeynden (7) icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt-
sahh-i er ile be yz gurua merkm (8) Dervi Halile bey ve temlk ve teslm ve
kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr be yz guru mter-i (9) merkm
Dervi Halil yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede
tagrr ve gabn (10) vukuna mteallika mme-i dav ve mutlibtdan ve kfe-i
mn ve muhsimtdan merkm kerhden hl (11) ibr-i m sahh-i er ile
kabullerine hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm ecere-i mezkrelerde (12)
benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm Dervi Halilin
mlk- mters (13) ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve
mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 22 aban sene 89

197

S.53/No: 143
Konu: Su Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Palyosofo karyesinde
mtemekkin teb-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Haci (2) Estasi veled-i
Cirkako nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye
mahsus olan odada makd (3) meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede
mtemekkin millet-i merkmeden ibu bis'l-vesika olu Toli mahzarnda ikrr-
tm (4) ve takrr-i kelm idp karye-i mezbre muhtar ve ihtiyar meclisleri
taraflarndan it klnan bir kta ilm haberde zikr ve beyn (5) klnd zere akdi t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup karye-i
mezbrenin emesinde (6) cereeyn iden m'-i crden beher sekiz gnde harka ve
havzna tabiyetle bir saat m'-i crmi tarafeynden icb (7) ve kabuli hv urt-
mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile yz gurua merkm Toliye
bey ve temlk (8) ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve
temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr yz guru
(9) mter-i merkm Toli yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd mezkrede tagrr ve gabn mteallika mme-i dav ve mutlibtdan (10) ve kfei mn ve muhsimtdan merkm Tolinin zimmetini urt- mfside ve
muvzaadan r cebr ve kerhden (11) hl ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv
ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm m'-i mezkrede benim asl ve kat (12) alaka ve
medhalim kalmayup mter-i merkm Tolinin mlk- mters ve hakk sarf
olmudur keyfe-m-ye (13) ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe'ttasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
23 aban sene 89

S.53/No: 144
Konu: Aa at
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Palyosofo karyesinde
mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Haci (2) Estasi veled-i
Cirkako nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye
mahsus olan odada (3) makd meclis-i er-i erife yine karye-i mezbrede
mtemekkin millet-i merkmeden ibu bis'l-vesika olu Toli mahzarnda (4)
198

ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbre muhtar ve ihtiyar meclisleri


taraflarndan it klnan ehdetnme (de) zikr (5) ve beyn klnd zere akd-
t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup karye-i
mezbrede vk (6) Eri nm mahalde mars on iki sk zeytn ve Lzruda on sk
zeytn ve bir sk harub ve Melis nm (7) mahalde mars bir sk harub ceman
yirmi iki sk zeytn drt sk harub ecrm bi-sfkate vahidetn (8) tarafeynden icb
ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile bin
gurua merkm Toliye (9) bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi
muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla-
mezkr (10) bin guru mter-i merkm Toli yedinden temmen ve kmilen ahz ve
kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallika (11) mme-i dav ve
mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkm Tolinin zimmetini urt-
mfside ve muvzaadan r (12) cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile
kabullerini hv ibr ve iskt eylediim bade'l-yevm ecr- mezkrede benim asl
(13) ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm Tolinin mlk-
mters ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr (14) mlik ve mutasarrf
olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
23 aban sene 89

S.53/No: 145
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Palyosofo karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i
aliyyenin (Rum milletinden) Haci Estasi veled-i Cirkako nm kimesne (2) kaz-i
mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus olan odada makd meclis-i
er-i erif-i enverde yine karye-i (3) mezbrede mtemekkin millet-i merkmeden
ibu bis'l-vesika olu Ebgeri mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp (4)
karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta
ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin (5) sudruna dein
mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup karye-i mezbrede vk bir tarafdan
Lambi veled-i Haralito tarlas ve bir tarafdan (6) Bapa Cirkako eytm tarlas ve bir
tarafdan Filippo veled-i Nikola tarlas ve taraf- rbii Lato eytam tarlas ile mahdd
ve Yazbau (7) nm mahalde bi-sfkate vahidetn tarafeynden marz drt sk harub
199

ve on alt sk zeytn ecrm bi-sfkate vahidetn (8) tarafeynden icb ve kabuli


hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile bin gurua
merkm (9) Ebgeriye bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi
muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla-
(10) mezkr bin guru mter-i merkm Ebgeri yedinden temmen ve kmilen ahz
ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabn vukuna (11) mteallika mme-i
dav ve mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkm Ebgerinin
zimmetini urt- mfside ve muvzaadan (12) r cebr ve kerhden hl ibr-i m
sahh-i er ile (kabullerini hv) ibr ve iskt eylediim bade'l-yevm ecr-
mezkrede benim asl ve kat (13) alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm
Ebgerinin mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik
(14) ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
23 aban sene 89
S.54/No: 146
Konu: Su Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Palyosofo karyesinde
mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Haci Estasi (2) veled-i
Cirkako nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye
mahsus olan odada makd meclis-i (3) er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede
mtemekkin millet-i merkmeden ibu bis'l-vesika olu Ebgeri mahzarnda ikrr-
tm ve takrr-i (4) kelm idp karye-i mezbre muhtar ve ihtiyar meclisleri
taraflarndan it klnan (5) bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere
akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve (6) hakkm olup
karye-i mezbrun emesinden cereyn iden m'-i crmi beher sekiz gnde harka ve
havzna tabiyen (7) bir saat m'-i crmi tarafeynden icb ve kabuli hv urt-
mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er (8) ile yz gurua merkm
Ebgeriye bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve
temellk ve tesellm ve kabz (9) ve kabul idp semen olan mebla- mezkr yz
guru mter-i merkm Ebgeri yedinden temmen ve kmilen (10) ahz ve kabz
itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve
mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan (11) merkm Ebgerinin zimmetini
urt- mfside ve muvzaadan r cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile
200

(12) (kabullerini hv) ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm m'-i mezkrede benim
asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup (13) mter-i merkm Ebgerinin mlk-
mters ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik (14) ve mutasarrf
olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
23 aban sene 89

S.54/No: 147
Konu: Su Sat
(1) Girne kazsna muzfe Palyosofo karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Haci Estasi (2) veled-i Cirkako nm kimesne kaz-i
mezkrede hkmet konanda meclis-i deviye mahsus olan odada (3) makd
meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede mtemekkin millet-i
merkmeden ibu bis'l-vesika olu (4) Banayi mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i
kelm idp cnib-i er-i erife it klnan bir kta ilm (haberde) olund vecihle
(5) ibu akd- t'z-zikrin sudruna dein yedimde malm ve mlkm olup karye-i
mezbrenin emesinden cereyn (6) iden beher sekiz gnde harka ve havzna
tabiyen bir saat m'-i crmi tarafeynden icb ve kabuli hv (7) urt- mfside ve
muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile yz gurua merkm Banayiye bey ve
temlk ve teslm (8) eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve
tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr yz guru (9) mter-i
merkm Banayi yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd-
mezkrede tagrr ve gabna mteallika mme-i (10) dav ve mutlibtdan ve kfe-i
mn ve muhsimtdan merkm Banayinin zimmetini urt- mfside ve
muvzaadan (11) r cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv
ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm (12) m'-i mezkrede benim asl ve kat alaka ve
medhalim kalmayup mter-i (merkm) Banayinin mlk- mters (13) ve hakk
sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe'ttasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
23 aban sene 89

201

S.54/No: 148
Konu: Hane Hibe
(1) Girne kazsna muzfe Asomato karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i
aliyyenin Rum millet nisvnndan Magdalina (2) bint-i Haci Zorzi nm kimesne
kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus olan (3) odada
makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede mtemekkin millet-i
merkme nisvnndan ibu (4) bs'l-vesika kz Mariyano tarafndan er-i t'zzikrde tasdika vekili er olan kariye-i mezbreli Haci (5) Elyas veled-i Yasefu ve
Haci Andriya Viyaridi nm kimesne ehdetleriyle sbit ve sbt ve kfe-i hkm-i
(6) er lahk olan mezbrenin zevci Haci Andriya veled-i Andriya nm kimesne
mahzarnda ikrr- tm (7) ve takrr-i kelm idp karye-i mezbre muhtar ve ihtiyar
meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede (8) zikr ve beyn
klnd zere akd- tz-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde malm ve
mlkm olup (9) karye-i mezbrede vkibir tarafdan Haci Elyas veled-i Yasefu
hnesi ve bir tarafdan zokak ve bir tarafdan mandra (10) ve taraf- rbii Talu bint-i
Zorzi hnesiyle mahdd ve bir mikdar havl-y mtemil bb tahtn hnemi (11)
tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt-
sahh-i er ile bin gurua (12) merkm mvekkilem mezbre Mariyanoya bey
ve temlk ve teslm eylediimde vekil-i mezbr Haci Andriya dahi mvekkilesini
(13) dahi izfetle ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul
(idp) ve semeni olan bin guru (14) zimmetinde iken kzm mvekile-i mezbre
Mariyanoya hibe itdiimde vekil-i mezbr dahi mvekilesini izfetle (15) meclis-i
hibede ol-vechle ihtisb ve kabul itmele akd- mezkrede tagrr ve gabn
mteallika mme-i dav (16) ve mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan
mvekile-i mezbre Mariyakonun zimmetini urt- mfside ve muvzaadan (17)
r ve cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile izfetle kabuli hv ibr ve iskt
eylediim (18) bade'l-yevm menzil-i mezkrede benim asl ve kat alaka ve
medhalim kalmayup kzm mvekile-i mezbre Mariyanonun (19) mlk- mters
(13) ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun
didikde (20) gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
27 aban sene 89

202

S.55/No: 149
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin
Rum milletinden Haci stavrino (2) veled-i Mavroli nm kimesne kaz-i mezkrun
hkmet konanda meclis-i deviye mahsus olan bir kta (3) odada makd
meclis-i er-i erif-i enverde yine kaz-i mezkre muzfe Palyosofo karyesinde
mtmekkin millet-i (4) merkmeden Ebgeri veled-i Estasi mahzarnda ikrr- tm ve
takrr-i kelm idp karye-i mezbre muhtar ve ihtiyar meclisleri (5) taraflarndan it
klnan ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna (6)
dein yedimde mstakilen yedimde malm ve mlkm olup Palyosofo karyesinde
Luko nm mahalde mars (7) yirmi sk zeytn ecrm tarafeynden icb ve kabuli
hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- (8) sahh-i er ile bin drt yz
gurua merkm Ebgeri(ye) bey ve temlk ve teslm eylediimde semen olan
mebla- mezkr (9) bin drt yz guru mter-i merkm Ebgeri yedinden temmen
ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede (10) tagrr ve gabn vukuna
mteallika mme-i dav ve mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkm
Ebgerinin (11) zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r cebr ve kerhden hl
ibr-i m sahh-i er ile ibr ve iskt (12) bade'l-yevm ecr- mezkrede benim
asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup merkm Ebgerinin mlk- (13) mters
ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde
gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
3 Ramazan sene 89

S.55/No: 150
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan Ayatodu mahallesinde
mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin (2) Rum milletinden Lediso veled-i Agusti
nm kimesne karye-i mezbrede vki Andirya veled-i Aci Konomedinnun
hnesinde (3) akd olunan meclis-i er-i erifde yine mahalle-i mezbrede
mtemekkin millet-i merkmeden olu Hristofi mahzrnda (4) ikrr- tm ve takrr-i
kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan (5)
bir kta ehdetnmede zikr ve beyn olund zere akd- t'z-zikrin sudruna
203

dein mstakilen (6) yedimde malm ve mlkm olan mahalle-i mezbrede vki bir
tarafdan Haci Hristofi ve bir tarafdan Haci Kalmura (7) hnesi ve bir tarafdan
Cirkako veled-i Hristofi baesi ve bir tarafdan Mihadelo bint-i Haci Loizu (8)
baesi ve taraf- rbii Brauko bint-i Agusto baesi ile mahdd tahminen (9)
yarm dnm bae dernunda mars on iki sk zeytn iki sk harub ve drt sk
(10) harub ecrm tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan
r (11) bey-i bt- sahh-i er ile bin alt yz gurua merkm Hristofiye bey ve
temlk ve teslm eylediimde ol-dahi (12) ber-vechi muharrer itir ve temellk ve
tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr bin (13) alt yz guru
mter-i merkm Hristofi yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle (14)
akd- mezkrede tagrr ve gabn vukuna mteallika mme-i dav ve
mutlibtdan kfe-i mn (15) ve muhsimtdan merkm Hristolinin zimmetini
urt- mfside ve muvzaadan r cebr ve kerhden (16) hl ibr-i m sahh-i er
ile ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm ecr- mezkrede benim asl (17) ve kat
alaka ve medhalim kalmayup merkm Hristolinin mlk- mters ve hakk sarf
olmudur (18) keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe'ttasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 4 Ramazan sene 89
Rstem Efendi

Mustafa bin Hac brahim

Hseyin Aa

S.56/No: 151
Konu: Aa Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Arab karyesi skinelerinden
Zeliha bint-i Hseyin nm Hatun kaz-i mezkrun (2) hkmet konanda meclis-i
deviye mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i enverde ibu bis'lvesika (3) mm'l-haram Hazretlerinin hademesinden Dervi Halil bin el-Hc
Mehmed mahzarnda ikrr- tm takrr-i kelm idp (4) ba-ilm- er mutasarrf
olduum Kazabifan karyesinde vki bir tarafdan vakf ve bir tarafdan Koyunolu (5)
Hseyin ve be bir tarafdan Alemdar Hseyin ve taraf- rbii Munla Mehmed
vereseleri hnelsi ile mahdd olan hne dernunda (6) mars iki sk zeytn
ecerelerimi tarafeynden icb ve kabuli (hv) urt- mfside ve muvzaadan r
bey-i bt- (7) sahh-i er ile be yz gurua merkm Dervi Halile bey ve temlk
204

ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi itir ve temlk (8) ve teslm eylediimde oldahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen
olan mebla- mezkr be yz (9) guru mter-i merkm Dervi Halil yedinden
temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabn (10)
vukuna mteallika mme-i dav ve mutlibtdan ve kfe-i mn ve
muhsimtdan merkm Dervi Halilin (11)zimmeti (ni) urt- mfside ve
muvzaadan r ve cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv
(12) ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm ecere-i mezkrelerde benim asl ve kat
alaka ve medhalim kalmayup (13) mter-i merkm Dervi Halilin mlk-
mters ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr (14) mlik ve mutasarrf
olsun dedikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb ve iml' olund
Fi 13 aban sene 89
uhdl-hl
Mmeyiz Hasan Faki Efendi

Nuh-zde Mustafa Efendi

Rstem EfendiDev Katibi Selim Efendi

Mahkeme Katibi

ve gayruhum

S.56/No: 152
Konu: Aa Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Vaslya karyesinde skin Rstem
bin Dervi nm kimesne Labta karyesinde (2) vki Andriyann hnesinde akd
olunan meclis-i er-i erifde yine Labta karyesi mtemekkin (lerinden) teba-i
devlet-i aliyyenin (3) Rum milletinden Nikola veled-i Aci Solomo mahzarnda ikrr-
tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbre muhtar ve ihtiyar (4) meclisleri
taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd-
t'z-zikrin (5) sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup Vaslya
karyesinde vki bir tarafdan yine Durmu (6) tarlas ve bir tarafdan Aci Elya veled-i
Toli tarlas ve bir tarafdan Glen bint-i Durmu tarlas ve taraf- (7) rbii dere ile
mahdd Nikola tarlas dimekle mehr nm mahalde mars altm alt sk (8) harub
ve drt sk zeytn ecrm bi-sfkate vahidetn tarafeynden icb ve kabuli hv
urt- mfside ve (9) muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile drt bin gurua
merkm Nikolaya bey ve temlk ve teslm (10) eylediimde ol-dahi ber-vechi itir
ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr (11) drt
205

bin guru mter-i merkm Nikola yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz
itmemle akd- mezkrede (12) tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve
mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkm Nikolann (13) zimmetini
urt- mfside ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile
kabullerini (14) hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm ecr- mezkrede benim
asl ve kat alaka ve medhalim (15) kalmayup mter-i merkm Nikolann mlk-
mters ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr (16) mlik ve mutasarrf
olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 17 Ramazan sene 89

S.57/No: 153
Konu: Hane Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vki nefsi Girne kazs mahallatndan Yazc-zade
mahallesinde skin Ali avu (2) Hasan ve karnda Ahmed Onba valideleri Penbe
Hatun nm kimesneler kaz-i mezkrun hkmet (3) konanda meclis-i deviye
mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine kaz-i mezbr (4)
mahallatndan Mara mahallesinde skin Hdayi Kapudan mahzrnda ikrr- tm ve
takrr-i kelm idp (5) kaz-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclislei taraflarndan it bir
kta ilm haberde zikr ve beyn klnd (6) zere akd- t'z-zikrin sudruna
dein mstakilen yedimizde mlk ve hakkmz olup Yazc-zde (7) mahallesinde
kin bir tarafdan brahim bin slam ve bir tarafdan mam Hseyin Efendi ve bir
tarafdan Munla Mustafa (8) eytm ve taraf- rbii merkm Hdayi Kapudan
Frahtisiyle mahdd bir mikdar havl-y mtemil bb (9) tahtni hnemizi
tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt-
sahh-i (10) er ile iki bin gurua merkm Hdayi Kapudana bey ve temlk ve
teslm eylediimizdede ol-dahi ber-vechi muharrer yedimizden (11) itir ve
temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr iki bin
guru mter-i (12) merkm Hdayi Kapudan yedinden temmen ve kmilen ahz ve
kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabn mteallika (13) mme-i dav ve
mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkm Hdayi Kapudan zimmetini
urt- mfside (14) ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i
er ile kabullerini hv ibr ve iskt (15) eyledik bade'l-yevm hne-i mahdd-
206

mezkrede bizim asl ve kat alaka ve medhalimiz kalmayup (16) mter-i merkm
Hdayi Kapudann mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve
yehtr mlik (17) ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi'ttaleb ketb olund
Fi 7 Ramazan sene 89
(uhd'l-hl)
Mmeyiz Hasan Naki Efendi
Rstem Efendi

Nuh-zde Mustafa Efendi

Devi Katibi Selim Efendi

Mahkeme Katibi

ve gayruhum

S.57 /No: 154


Konu: Aa Sat
(1)

Cezre-i

Kbrsda

vki

Girne

kazsna

muzfe

atalky

karyesi

mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i (2) aliyyenin Rum milletinden Banayi veled-i


Sava ve zevcesi uko bint-i Banayi nm kimesneler kaz-i (3) mezkrun hkmet
konanda meclis-i deviye mahsus olan odada makd meclis-i (4) er-i erif-i
enverde kaz-i mezkreye muzfe Manastr karyesinde mtemekkin millet-i
merkmeden ibu (5) bis'l-vesika Ceri veled-i Kostanti mahzarnda ikrr- tm ve
takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar (6) ihtiyar meclisleri taraflarndan it
klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd (7) zere akd- t'z-zikrin
sudruna dein mstakilen yedimizde mlk ve hakkmz olup (8) atal karyeside
vkibir tarafdan byi ve byia tarlalar mahdd Kakafalya mevkiinde (9) marz
yz be sk harub ecrlarmz bi-sfkate vahidetn tarafeynden icb ve kabuli hv
(10) urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile drt bin gurua
merkm Ceriye bey (11) ve temlk ve teslm eylediimizde ol-dahi ber-vechi
muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp (12) semen olan
mebla- mezkr drt bin guru mter-i merkm Ceri yedinden temmen ve
kmilen (13) ahz ve kabz itmemizle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallika
mme-i dav ve mutlibtdan (14) ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkm
Cerinin zimmetini urt- mfside ve muvzaadan (15) r ve kfe-i mn ve
muhasimattan merkm Cerinin zimmetini urt- mfside ve muvzadan r (16)
ve cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt
eyledik bade'l-yevm (17) ecr- mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim
207

kalmayup mter-i merkm Cerinin (18) mlk- mters ve hakk sarf olmudur
keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m
vaka bi't-taleb ketb olund
2 evval sene 89
Mmeyiz Hasan Faki Efendi Devi Katibi Rstem Efendi Hseyin avu

S.58/No: 155
Konu: Kayp Eek Davas
Marz- Dileridir ki
Cezre-i Kbrsda vkinefsi Girne kasabas mtemekkinlerinden shib-i arzuhl
Hasan bin Yusuf nm kimesne Karava (2) karyesinde mtemekkin Yakominin
yedinde olup ibu muayene olunan tonu siyah ve burguri beyaz bir re's (3) dii
merkeb tarih-i ilm alt mh mukaddem mlkmden zayi olmala bi'l-istihkk taleb
iderum (4) deyu bade'd-dav mezbr Yakomi civarnda merkeb-i mezkr tarih-i
ilmdan alt gn mukaddem Lefkoada (5) gaib ani'l-mahalli Elence karyesinde
mtemekkin millet-i merkmeden Toli veled-i Dimitri nm kimesneden yz yetmi
(6) gurua itir etmekle mlk- mters olup mdde merkm Hasann mlk-
mters olduu tbk'z-zahir (7) mdde mezbr Hasann ber-vechi muharrer
mddesn srren ve bade alenen bade'l-tadil ve'l-terkiye ehdetleriyle maktl
olan (8) Kaz-i mezbr ehlisinden Kirac smail bin rak Hasan ve Salih bin Hasan
nm kimesne ehdetleriyle bi'l-muvcehe (9) bade's-sebat ve't-tahlif bu vecihle
merkeb-i mezkr mdde mezbr Hasana erhen teslimi lzm gelmekle mezbr
Teodoriye tenbih olunduu tescil ve bi'-iltims huzr- lilerine ilm olund
Fi 15 evval sene 89

S.58/No: 156
Konu: Aa Sat
(1) Adana mlhktndan Anmurda mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin Rum
milletinden Argiro Aslan nm (2) kimesne kaz-i mezkr hkmet konanda
meclis-i deviye mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i (3) enverde nefsi
208

girne

kasabas

mahallatndan

Mara

mahallesinsinde

mtmekkin

millet-i

merkmeden Banayodi (4) veled-i Koino mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm


idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it (5) klnan bir
kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- tz-zikrin sudruna dein
mstakilen (6) yedimde mlk ve hakkm olup Tremit karyesinde vki bir tarafdan
Haci Zorzi veled-i (7) Hristoli tarlas ve bir tarafdan merkm Banayodi ve taraf-
rbii Ermeni dimekle mehur drt dnm (8) tarla dernunda mar elli sekiz sk
zeytn ve on bir sk harub ve yine bir tarafdan Yorgi veled-i Haci (9) Kostanti tarlas
ve bir tarafdan Haci Zaharka tarlas ve bir tarafdan Yanni veled-i Nikola Balasi
tarlas ve taraf- (10) rbii Osman Aa veresesi tarlas ile mahdd Selta nm
mahalde dere iinde mar yirmi (11) sk zeytn ve sekiz harub ceman yz otuz
sekiz ecrm bi-sfkate vahidetn (12) tarafeynden icb ve kabuli hv urt-
mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile drt (13) bin gurua merkm
Banayodiye bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir
ve temellk ve tesellm (14) ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr drt
bin guru mter-i merkm Banayodi yedinden temmen (15) ve kmilen ahz ve
kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabn mteallika mme-i dav ve
mutlibtdan merkm (16) Banayodinin zimmetini urt- mfside ve muvzaadan
r ve tagrr gabn fhiden beri ibr-i m (17) sahh-i er ile kabullerini hv ibr
ve iskt eyledim el-yevm ecr- mezkrede benim asl ve kat alaka (18) ve
medhalim kalmayup mter-i merkm Banayodinin mlk- mters ve hakk sarf
olmudur keyfe-m-ye ve yehtr (19) mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe'ttasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 2 evval sene 89
Mmeyiz Hasan Hakk Efendi
Katibi Selim Efendi

Mahkeme Katibi Rstem Efendi


Mukayid Nazm Efendi

Deavi

ve gayruhum

S.58/No: 157
Konu: Aa Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Vaslya karyesinde mtemekkin
teba-i devlet-i aliyyenin Rum millet-i (2) nisvnndan Resto ve kz karnda Leno
bint-i Luka nm Hatunlar kaz-i mezkrede hkmet konanda meclis-i deviye
209

(3) mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede
mtemekkin millet-i merkmeden ibu (4) bis'l-vesika Tofi veled-i Elye
mahzarnda mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve
ihtiyar meclisleri (5) taraflarndan it klnan bir kta ilm ehdetnmede zikr ve
beyn klnd zere akd- tz-zikrin sudruna (6) dein mstakilen yedimizde
mlk ve hakkmz olup karye-i mezbrede vki Kortro nm mahalde krk sk harub
ve iki (7) sk zeytn ecrm bi-sfkate vahidetn tarafeynden icb ve kabuli hv
urt- mfside ve muvzaadan (8) r bey-i bt- sahh-i er (ile) iki bin drt yz
gurua merkm lya(ya) bey ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer (9)
itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp ve semen olan semen olan
mebla- mezkr bin drt yz guru mter-i merkm (10) lya yedinden temmen
ve kmilen ahz ve kabz itmemizle akd- mezkrede tagrr ve gabn mteallika
mme-i dav (11) ve mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimatdan merkm
lyann zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve cebr (12) ve kerhden hl
ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt eyledik badel-yevm ecr-
mezkrede (13) benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm
lyann mlk- mters (14) ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr
mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb
olund
Fi 20 Ramazan sene 89
Mustafa Bican Nikola Haci Solomo Vaslyal Rstem Efendi
Yorgi Mihail ve gayruhum

S.59/No: 158
Konu: Aa Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe atal karyeli teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden (2) Cirkako veled-i Mihail kimesne kaz-i mezkr
hkmet konanda meclis-i deviye mahsus olan (3) odada makd meclis-i er-i
erif-i enverde kaz-i mezkre muzfe Manastr karyesinde mtemekkin millet-i (4)
merkmeden ibu bis'l-vesika Kostanti veled-i Mihail mahzarnda ikrr- tm ve
takrr-i kelm idp karye-i mezbre (5) muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it
klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere (6) akd- t'z-zikrin
210

sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup atal karyesi civarnda (7)
Bey Mandrasnda yirmi sk harub ve Landroza Tarlasnda alt sk ceman sekiz sk
(8) harub ecrlarm bi-sfkate vahidetn tarafeynden icb ve kabuli hv urt-
mfside ve muvzaadan r (9) bey-i bt- sahh-i er ile bin gurua merkm
Kostantiye bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir
(10) ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr bin
guru mter-i merkm Kostanti yedinden (11) temmen ve kmilen ahz ve kabz
itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve
mutlibtdan (12) ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkm Kostantinin zimmetini
urt- mfside ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden hl (13) ibr-i m sahh-i
er ile kabullerini hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm ecr- mezkrede benim
asl (14) ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm Kostantinin mlk mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye (15) ve yehtr mlik ve
mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 2 evval sene 89
Hazret-i mer eyhi el-Hc Mehmed Efendi Durmu

bin

Hasan

Haci ankar Yanni Haci Konomo ve gayruhum

S.59/No: 159
Konu: Aa Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Larnaka karyesinde mtemekkin
teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden (2) Yanko veled-i (Brauka) nm kimesne
kaz-i mezkr hkmet konanda meclis-i deviye mahsus olan odada (3) makd
meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede mtemekkin millet-i
merkmeden ibu bis'l-vesika Cibrano (4) veled-i Flippo mahzarnda ikrr- tm
ve takrr-i kelm idp cnib-i er-i erife it klnan bir kta ehdetnmede (5) zikr
ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein yedimde mlk ve hakkm
olup karye-i (6) mezbrede Deka bint-i Serka nm mahalde mefrz olan yedi sk
harub ecrm tarafeynden (7) icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan
211

r bey-i bt- sahh-i er ile alt yz gurua merkm (8) Cibranuya beyve temlk
ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve
kabz ve kabul idp (9) semen olan mebla- mezkr alt yz guru mter-i merkm
Cibriyano yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede
tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve mutlibtdan ve kfe-i mn ve
muhsimtdan merkm Cibriyanonun (11) zimmetini urt- mfside ve
muvzaadan r ve cebr (ve) kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile kabulleini hv
(12) ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm ecr- mezkrede benim asl ve kat alaka
ve medhalim (13) kalmayup mter-i merkm Cibriyanonun mlk- mters ve
hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik (14) ve mutasarrf olsun didikde
gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 2 eval sene 89
Hasan Faki Efendi

Mahkeme Katibi Rstem Efendi

Dev

Katibi Selim Efendi Banayodi

S.60/No: 160
Konu: Aa ve su Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Labta karyesinde skin Mustafa
bin Mehmed nm kimesne kaz-i (2) mezkrun hkmet konanda meclis-i
deviye mahsus olan (odada) makd meclis-i er-i erif-i enverde (3) yine karye-i
mezkreye muzfe Kazafana karyesinde skin ibu bis'l-vesika Ftvvetl Mesud
(4) Efendi ibn Ltfullah muvcehesinde ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i
mezbre muhtar ve ihtiyar meclisleri (5) taraflarndan it klnan bir kta
ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin (6) sudruna dein
mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup karye-i mezbr mahallatndan sfenar
mahallesinde (7) vki bir tarafdan Munla brahim ibn Ahmedin tarlas ve bir
tarafdan Cikla Osman vereselerinin ve taraf- (8) rbii tark-i m ile mahdd
tahminen iki dnm tarla dernunda marz on sk dut ve bir sk (9) zeytn
ecrm ve yine Koiya nm emede nb Tomas suyundan beher sekiz gnde
cumartesi (10) gn bir saat mlk- m'-i crmi tarafeynden icb ve kabuli hv
urt- mfside ve muvzaadan (11) r bey-i bt- sahh-i er ile be yz gurua
mm-ileyh Mesud Efendiye beyve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi (12) ber212

vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan
mebla- mezkr be yz guru mter-i mm-ileyh (13) Mesud Efendi yedinden
temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabn
mteallika mme-i (14) dav ve mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan
mm-ileyh Mesud Efendinin zimmetini urt- mfside (15) ve muvzaadan r ve
cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt (16)
eyledim bade'l-yevm ecr- mezkrede (ve) m'-i mezkrede benim asl ve kat
alaka ve medhalim kalmayup (17) mter-i mm-ileyh Mesud Efendinin mlk-
mters ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik (18) ve mutasarrf
olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 25 evval sene 89
(uhd'l-hl)
Hasan Faki Efendi

Selim Efendi Rstem Efendi

ve

gayruhum

S.60/No: 161
Konu: Aa Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Karmi karyesinde mtemekkin
teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Nikola (2) veled-i Pandeli nm (kimesne)
kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus olan odada makd
meclis-i er-i erif-i (3) enverde yine karye-i mezbrede mtemekkin millet-i
merkmeden ibu bis'l-vesika Haci Mavroli veled-i Hristoli mahzarnda ikrr-
(4) tm ve takrr-i kelm idp cnib-i er-i erife it klnan bir kta ehdetnmede
zikr ve beyn klnd zere (5) akd- t'z-zikrin sudruna dein yedimde mlk ve
hakkm olup karye-i mezbrede vki iki tarafdan merkm Nikola (6) tarlas ve bir
tarafdan Estasi veled-i Haci Kostanti tarlas ve taraf- rbii tark-i m ile mahdd
tahminen iki buuk dnm (7) tarla dernunda mefrz on iki sk harub ve krk iki
sk zeytn ecrm bi-sfkate vahidetn tarafeynden icb (8) ve kabuli hv urt-
213

mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile bin alt yz gurua merkm
Haci (9) Maroliye beyve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer
itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan (10) mebla-
mezkr bin alt yz guru mter-i merkm Haci Maroli yedinden temmen ve
kmilen ahz ve kabz itmemle (11) akd- mezkrede tagrr ve gabn mteallika
mme-i dav ve mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkm Haci (12)
Mavrolinin zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve cebr (ve) kerhden
(hl) ibr-i m sahh-i er ile kabulleini hv (13) ibr-i m ve iskt eylediim
bade'l-yevm ecr- mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup
mter-i merkm (14) Haci Mavrolinin mlk- mters ve hakk sarf olmudur
keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde (15) gbbe't-tasdik'er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 25 evval sene 89
Hasan Faki Efendi

Rstem Efendi

Sleyman Efendi

ve

gayruhum

S.60/No: 162
Konu: Hane Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vki mahrse-i Lefkoa mahallatndan Kala mahallesinde
mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin Rum millet-i (2) nisvnndan Haci Mirohora
bint-i Brauka nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye
(3) mahsus olan bir kta odada Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan
Ayanastasa mahallesinde mtemekkin (4) millet-i merkmeden ibu bis'l-vesika
Mariko bint-i Nikola mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp (5) b-ilm- er Mariko ile mtereken yedimizde mlk ve hakkmz olup karye-i mezbrede vki
bir tarafdan (6) Yorgi veled-i Hristoli hnesi ve bir tarafdan Estasi veled-i Hristoli
hnesi ve bir tarafdan Hristoli (7) Tahtac hnesi ve taraf- rbii Lorinci baesi ile
mahdd ecr- msmire ve gayr msmireli bir mikdar (8) havl-y mtemil bir bb
bil skf olan beytde bir hisse icb ve kabuli hv urt- mfside (9) ve
muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile merkm Marikoya be yz yirmi
214

gurua beyve temlk ve teslm (10) eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve
temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr be yz
(11) yirmi guru mter-i merkm Mariko yedinden temmen ve kmilen ahz ve
kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna (12) mteallika mme-i dav ve
mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkm Haci Marikonun zimmetini
urt- mfside ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile
kabullerini hv (14) ibr-i ve iskt eyledim bade'l-yevm hne-i mahdd-
mezkrede benim asl ve kat (15) alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm
Marikonun mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye (16) ve yehtr
mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb
olund
Fi 27 eval sene 89
Hasan Faki Efendi

Mahkeme Katibi Rstem Efendi

Katibi Selim Efendi Banayodagi

Dav

ve gayruhum

S.61/No: 163
Konu: Bor Karlnda Aalarn Rehin Olarak Veilmesi
(1) Cezre-i Kbrsda vki nefsi Girne kazs mahallatndan Mara mahallesinde
mtemekkin teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Haci (2) Nikola veled-i
Cirkako nm kimesne kaz-i mezkrn hkmet konanda meclis-i deviye
mahsus olan odada makd meclis-i (3) er-i erif-i enverde yine mahalle-i
mezbrede mtemekkin millet-i merkmeden ibu bis'l-vesika Banayodagi veledi Kubuzo mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i (4) kelm idp bundan akdem mezbr
Banyodagi yedinden ba-temesk istikrz ve umruma sarfla istimlak eylediim iki
bin yedi yz (5) altm guru anun zimmetinde deynim olmakla taht- tasarufumda
ibu yedimde mlk ve hakkm olup Temlus karyesinde vki bir tarafdan (6) mezbr
Haci Nikola tarlas ve bir tarafdan mezbr Banayodagi tarlas ve bir tarafdan hedek
ve taraf- rbii Agh Efendi tarlas ile (7) mahdd tahminen dnm tarla
dernunda marz krk sk harup ecrm mebla- mezkr iki bin yedi yz altm
guru (8) mukabilinde tarih-i kitabdan mh tmamna dein mezbr Banayodagiye
215

bey-i bi'l-vefa zere bey ve teslm eylediimde (9) ol-dahi ber-vechi muharrer itir
ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul iddi didikde gbbe't-tasdik'-er medyun merkm (10) yine meclis-i mezkrede dyin-i merkm Banayodagi mahzarnda
ikrr- tm ve takrr-i kelm idp mebla- mezkr hakikatde rehin (11) hkmnde
olman ecl-i mezkr hullunda deynim olan mebla- mezkr iki bin yedi yz
altm guru eda olunmayup (12) mlk- rehine mahkeme olmaz ise slif'z-zikr
ecr- mezkreyi semen misliyle ahere beye ve kabz- semen ve semenden (13)
deyn-i mezkr edya ve fazla kalur ise (bana) it ya ve bunlarn mtevakf olduu
umrun kllisine kllem uzleteke (14) fnet vekil-i mazmun zere azl- vakfndan
mdeven ve sulbi akd-i rehinde merta veklet-i devriye-i (15) sahh-i er ile
mezbr Banayodagiye tarafeynden vekil-i nib-i menb nasb ve tayn eyledim
didikde ol-dahi ber-vechi (16) veklet-i mezkreyi kem-yenbai edya teahd ve
ilzm itmein gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 22 eval sene 89
Mmeyiz Hasan Faki Efendi Devi Katibi Selim efendi

Mahkeme

Ktibi Rstem Efendi ve gayruhum


S.62/No: 164
Konu: Tereke
(1) Girne kzasna muzfe Asomato karyesinde mtemekkin iken bundan akdem fevt
olan devlet-i aliyyenin Maronit milletinden Bifani veled-i Haci (2) briminin
verset-i zevce-i metrkesi Enzo ve sulbi sagr oullar Mihail ve Antoni ve Hanni ve
sulbiye-i sagre kzlar Maryo ve Restina (3) ve Hamel mezbre mnhasire olduu
bi'l-ihbr inde'-er'l-enver zhir ve nmyan oldukdan sonra sgr- mezbrnun
babalarndan (4) mntakil mallarn hfz ve tesviye-i umrlarna r'yet-i kbel-i
erden vas nasb ve tayn klnan zevce-i metrkesi Anzo marifet-i ve marifet-i
(5) erle tahrr ve terkim ve beyne'l-veraset'l-merkme bi'l-farizet'-eriyye tevzi
ve taksim olunan mteveff-y mezbrun tereke (6) defterine ber-vechi t zikr ve
beyn olund
Fi 9 Zilkade sene 89
(6) Basma bohca penbe 20/20
penbe dolab 1/20

dekik mihriye 120/120


kz resi 2/600

kp

5/60

koyun /5 /kei 15 /500

216

(7) Merkeb 1/50

hnta ve r mezrt /100

karye-i mezbrede vki hne

/2000
(8) Yekn'l-mezkrt /3500
(9) Mine'l-ihrct / harc ksmet /87 delaliye /30

kaydiye /5

veraka beh /2

(10) Yekn'l-ihrct /124


(11) Sahh'l-bk /3377
(12) Hisse-i zevc-i mezbr Anzo /422,6,2

hisse-i ibn sagr mezbr Mihail /491,1,1

hisse-i ibn sagr mezbr Antoni /491,1,1


/491,1,1

hisse-i ibn sagr mezbr Hnn

hisse-i bint-i sagre mezbr Maryo /295,20,2 hisse-i

mezbr Restina /295,20,2

bint-i

sagre

hisse-i Hamel mezbr /491,1,1

S.62/No: 165
Konu: Hne ve Su Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin
teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden (2) Pavli veled-i Haci Hristofi nm
kimesne kaz-i mezkrn hkmet konanda meclis-i deviye mahsus (3) olan
odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede mtemekkin
millet-i merkmeden ibu (4) bis'l-vesika Baba Petro veled-i Haci Hristofi
mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp cnib-i karye-i mezbre (5) muhtar ve
ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
klnd zere (6) akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve
hakkm olup karye-i mezbrede vki bir tarafdan (7) Flahti veled-i Hristoli baesi
bir tarafdan Kostanti veled-i Yakomi ve bir tarafdan merkm Baba Petro (8) hnesi
taraf- rbii Toli veled-i Yanni hnesi ile mahdd iki bb tahtn ve bir bb (9)
fevkn odada ve bir mikdar havl-y mtemil bir bb menzilimi karye-i mezbreye
cereyan iden Komi suyundan (10) beher gnde pazar gn yarm saat m'-i crmi
tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan (11) r bey-i bt-
sahh-i er ile drt bin gurua merkm Baba Petroya bey ve temlk ve teslm
eylediimde ol-dahi (12) ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz
ve kabul idp semen olan mebla- mezkr drt bin guru mter-i merkm (13)
Baba Petronun yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede
tagrr ve gabna mteallika mme-i dav (14) ve muhsimtdan merkm Baba
217

Petronun zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden hl


ibr-i m (15) sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt eylediim bade'l-yevm
menzil-i mahdd- mezkr ile m'-i mezkrede (16) benim asl ve kat alaka ve
medhalim kalmayup mter-i merkm Baba Petronun mlk- mters ve hakk
(17) sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde
gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 13 Zilkade sene 89
Mmeyiz Hasan Faki Efendi Dav Katibi Selim Efendi

Mahkeme

Katibi Rstem Efendi ve gayruhum

S.64/No: 166
Konu: Tereke
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Harca karyesinde mtemekkin
teba-i devlet-i aliyyenin Rum millet nisvnndan Anastasu bint-i Zorzi (2) nm
zimminin verset-i zevce-i metrk- Sava veled-i Yorgi ve sulbiye-i sagre kz
Maristo ve Li-ebeveyin er karndalar Cirkako ve Valiyandiye (3) mnhasire
olduu bi'l-ihbr inde'-er'l-enver zhir ve nmyan oldukdan sonra sagre-i
mezbrenin anasndan mntakil maln hfza (4) ve tesviye-i umrun r'yete kbel-i
erden vas nasb ve tayn klnan zevci metrk Sava marifet ve marifet-i erle
tahrr ve terkim ve beyne'l-veresede (5) bi'l-farizet'-eriyye tevzi ve taksim
olunan mteveffiye-i mezbrenin tereke defteridir ki ber-vechi t zikr ve beyn
olund
Fi 25 Zilkade sene 89
(6) Alaca fistan 4/80 penbe fisdan 1/20

basma fisdan 2/40

iplii arab 2/50

Bez alaca zir 25/20

yn fisdan 1/50

(7) Maml bez ve hind iplii arab 5/225 idare gmlek 2/50

maml

penbe

hind

gynek

6/120 hind iplii maml ayakkab 5/75

218

(8) Cenger 18/30

penbe ipliinin dirhem 200/15

rubiye altun 7/70

nsf hayriye 2/20

(9) Ba yazmas 6/15 sandk kebr 1/100


1/25

mahdd- (?) 1/28

tencere evsat 1/60

iki

kuplu

tava

dek ve yorgan ve yasdk /135

(10) Hamur teknesi 1/10


1/3

kyl iplik dirhem 35/25

ekmek tahtas 1/5

sagr ayna 1/25

klabdan

yay yirmilik altun 15/300 tezgah maa takm /30 mteveffiye-i mezbrenin

zevci Savadan alaca /300


(11) Yekn'l-mezkrt /1933
(12) Mine'l-ihrct

/ harc ksmet /73,13 delliye /22

kaydiye /4

veraka

beh /1
(13) Yekn'l-ihrct /100,33
(14) Sahh'l-bk /2832,7
(15) Hisse-i vas mezbr Sava /708 hisse-i bint-i sagre-i mezbre Maristo /1416
hisse-i ahi mezbre Kako /354

hisse-i ahi mezbr Valiyandi /354

(16) Ber-vechi bl muharrer'l-isim olan sagre-i mezbrann hisse-i irsiyesine


isabet iden bin drt yz on alt guru eya olarak vas-i mezbr yeddine terk olund
bu mahalle erh verildi

S.64/No: 167
Konu: Tereke
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Aya rini karyesinde skin iken
bundan akdem veft (2) iden Hseyin bin Hasann verset-i zevce-i menkhe-i
metrkesi Dutsi bint-i Ali ile sulb kebr kzlar (3) Havva ve Kamile ve Fatma ve
sulbi sagr oullar Salih ve Osman mmhasire olduu bi'l-ihbr inde'-er'l-enver
(4) (zhir) ve nmyan oldukdan sonra sagre-i mezbrann babalarndan mntakil
mallarn hfza ve tesviye-i umrlarn (5) r'yete kbel-i erden vas nasb ve tayn
klnan ahi mezbr Mehmed Ali ma rifet ve marifet-i er ile tahrr ve terkim (6)
ve beyne'l-veris'l-merkm bi'l-vesika tevzi ve taksim olunan mteveff-y
mezbrun tereke defteridir ki ber-vechi t zikr (7) ve beyn olunur harrare fi'lyevmi't-tsi min ehri muharrem'l-haram sene tisn ve mieteyn ve elf
(8) Davar re's /171/573
re's 1/100

mtemel uval 2/10 khne heybe 1/5

merkeb

koyun makaras 1/5


219

(9) Zil aded 11/40

an aded 21/ 45

karye-i mezbrede vki iki bb tahtn

hne ve bir mikdar havl /1000


(10) Yekn'l-ihrct /6390
(11) Mine'l-ihrct /552

harc ksmet /150

Dutsinin mihri /151 techiz ve tekfinine /239

mteveff-y mezbrun zevcesi


kaydiye /9

veraka beh /3

(12) Yekn'l-ihrct /552


(13) Sahh'l-bk li't-taksim beyne'l-verese /5838
(14) Hisse-i zevce-i mezbre Dutsi hisse-i ibn mezbr Mehmed Ali
sagr mezbr Osman hisse-i ibn sagr mezbr Salih

hisse-i

bint-i

hisse-i ibn
mezbre

Havva hisse-i bint-i mezbre Fatma hisse-i bint-i mezbre Kmile

S.64/No: 168
Konu: Vasi Tayini
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Aya rini karyesinde skin iken
bundan akdem veft iden Hseyin bin Hasann sulb sagr oullar Salih ve Osman
babalar mteveff-y mezbr Hseyinden mntakil mallarn hfza (3) ve tesviye-i
umrlarna kbel-i erden bir vas nasb ve tayn olunmak ehemmi ve elzem olduu
eclilden sagrn- (4) mezbrnn karndalar Mehmed Ali maada vesyeti kabul
iden bulunmayup mezbr Mehmed Ali dahi vesayet-i (5) mezkrun r'yetine kadir
idi zeyli hccetde muharrer'l-esmi kimesnelerinin ihbarlaryla mtehakkik
olunmala mezbr (6) Mehmed Aliye hakim-i mevki sadr kttab tubaleh ve hsn
maab Efendi Hazretleri ref-i rest-i (7) resadetlerine dein babalar mteveff-y
mezbrdan mntakil mallarn hfz ve tesviye-i umurlarna vas nasb (8) ve tayn
buyruldukda mezkr Mehmed Ali dahi ber-vechi muharrer vesyet-i mezkr kabul
ve hidmet-i lazimesisine (9) kem yenbai edya teahhd itmein m-vka bi't-taleb
ketb ve imla' olund
Fi 7 Muharrem sene 1290

220

S.64-65/No: 169
Konu: Hne, Aa ve Su Sat
(1)

Cezre-i

Kbrsda

vki

Girne

kazsna

muzfe

Kazabifan

karyesi

mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin (2) Rum milletinden Haci Liguri


veled-i Anceli nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye
(3) mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i enverde ve yine karye-i mezbre
mtemekkin millet-i merkmeden ve millet-i merkme nisvnndan (4) Anna bint-i
Toli mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbre muhtar ve
ihtiyar meclisleri taraflarndan (5) it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna (6) dein mstakilen yedimde mlk ve
hakkm olup karye-i mezbrede vki tarafdan yol ve taraf- rbii (7) Nikola
veresesi hneleri ile yedi bb tahtni ve iki bb fevkni oda iki aded sundurma (8) ve
bir aded furun ve bir aded su kuyusu ve ecr- msmire ve gayr msmireli bir
mikdar havl-y mtemil bir bb (9) menzilimi dokuz bin gurua ve yine bir tarafdan
benim hnem ve bir tarafdan Haci Andoni baesi ve bir tarafdan (10) Haci Dimitri
baesi ve bir tarafdan tark-i m ile mahdd ecr- msmire ve gayr msmireli
tahminen (11) bir evlek bae dernunda on aded ar mahlu kovan iki bin gurua ve
Manastr nm (12) mahalde nnh iden m'-i crden beher on be gnde perembe
gecesi ifte suvarlmak zere (13) sarf ve havzna tabiyetle sekiz saat mlk- m'-i
cr ve yine Manastr mezkrede nb iden m'-i (14) crden beher on beer gnde
pazartesi gn ifte suvarlmak zere hark ve havzdan tebiyetiyle (15) iki saat mlk m'-i cr ve yine Manastr mezkrede nb iden m'-i crmi ve yine Manastr
mezkreden (16) nb iden m'-i crden beher on beer gnde pazartesi gn ifte
suvarlmak zere hark (17) ve havzna tebiyetle bir saat m'-i crmi on bir bin
gurua ve Katir mevkiinde Zeytnluk (18) nm mahalde mars yirmi sk zeytn
ve sk harup ecrn sekiz bin gurua ki (19) ceman otuz bin gurua tarafeynden
icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r (20) bey-i bt- sahh-i er
ile merkm Annaya beyve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer
itir ve temellk (21) ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla-
mezkr otuz bin guru zimmetinde iken merkme (22) Annaya hibe itdiimde oldahi meclis-i hibede ol-vechle inhya ve kabul itmekle akd- mezkrede takrr ve
gabna (23) mtehakkik amme-i dav ve mutlibtdan kfe-i mn ve muhsimtdan
221

merkm Annann zimmetini urt- mfside (24) (ve muvzaadan) r ve cebr (ve)
kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt eyledim bade'lyevm (25) mebiyt- mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup
mter-i merkm Annann mlk- mters (26) ve hakk sarf olmudur keyfem-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m vaka
bi't-taleb ketb ve imla olund
Fi 12 Zilhicce sene 89
Hasan Faki Efendi

Mesud Efendi Refetl Dav Katibi Selim

Efendi Mahkeme Ktibi Rstem Efendi

Mustafa Nazm Efendi

S.65 /No: 170


Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Karava karyesi mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Mihail (2) veled-i Aci Avrmi nm kimesne kaz-i
mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus olan odada (3) makd
meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbreye muzfe Karava karyesi
mtemekkinlerinden millet-i merkme nisvnndan (4) bis'l-vesika Ziba bint-i
Toli mahzarnda ikrr- tm takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar
(meclisleri) (5) taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
olunduu zere ibu akd- t'z-zikrin (6) sudruna dein yedimde mlk ve hakkm
olup Karmi karyesinde vki iki tarafdan Haci Yorgi eytm (7) tarlalar sak eytm-
tarlalar ve taraf- rbii Dimitri Estefani tarlalar ile mahdd (8) tahminen dnm
tarla dernunda mars krk sk zeytn ve yirmi sk harub (ecrlarm) tafeynden
icb (9) ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er
ile dokuz yz gurua (10) merkm Kaderinaya bey ve temlk ve teslm eylediimde
ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul (idp) ve
semen (11) olan mebla- mezkr dokuz yz guru mteriye-i merkme Kaderina
yedinden ahz ve kabz (12) itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallika
mme-i dav ve mutlibtdan ve kfe-i mn (13) ve muhsimtdan merkm
Kaderinann zimmetini urt- mfside ve muvzaadan ve cebr (ve) kerhden (14)
222

ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm ecr mezkrede (15) benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mteriye-i
merkme Kaderinann mlk- mters ve hakk sarf (16) olmudur keyfe-mye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi'ttaleb ketb olund
Fi 25 Muharrem sene 89
Mahkeme Katibi Rstem Efendi

Dav Ktibi Selim

Nazm

Efendi ve gayruhum

S.66/No:171
Konu: Tereke
(1)

Cezre-i

Kbrsda

vki

Girne

kazsna

muzfe

Labta

karyesi

mtemekkinelerinden Ayaluka mahallesi mtemekkinelerinden ve teba-i (2) devlet-i


aliyyenin Rum millet-i nisvnndan bundan akdem fevt olan Cirkako bint-i Haci
Kominin verset-i zevce-i metrkesi Nikola (3) veled-i Haci Brauka ve sadri sagr
olu Kostanti ve sadriye-i sagre kzlar Leonidisya ve Anna ve babas Haci Komi (4)
ve anas Haci Arosyaya mnhasire olduu bi'l-ihbr inde'-er'l-enver zhir ve
nmyan oldukdan sonra sagrn- (5) mezbrnn abalarndan mntakil mallarn
hfza ve tesviye-i umrlarna kbel-i erden nasb ve tayn klnan ve zevci (6) ve
mezbr Nikola marifet ve marifet-i erle tahrr ve terkim ve beyne'l-verese
merkme bi'l-farizet-eriyye tevzi ve taksim klnan (7) mteveffiye-i
mezbrenin tereke defteridir ki ber-vechi tz-zikrde ve beyn olunur harrare fi'lyevmi's-sni min ehri Muharrem'l-haram sene tisn ve mieteyn ve elf
(8) Kebr kazgan 1/165
5/50

leen ibrik 1/96

sim kak /31 sim atal 1/20,10

polat tepsi 1/28

tencere 1/ 16 ayna 1/12

sini 1/100

fisdan 3/101

zarf

sagr

eker mstamel

bez alaca fisdan 3/52

(11) Yedirme gynek 4/61 penbe gynek 2/11


arab /93

evst tencere 2/76

ipekli fisdan 1/100,20 uka hrka 1/81

basma fisdan 5/90

sim

altun maml krdanlk /122

(9) Altun kpe ift 1/63

(10) namusiye 1/16

kebr tencere 1/96

penbe arab 5/166

brnek

hmyn arab /25 hanedan ? 1/10


223

(12) Altun kpe ift 1/102

kebr tor 1/72 pekir 15/15-2 yedirme

gynek

1/25

yedirme arab 4/86 altun yzk 2/12,20


(13) Ekmek tahtas 1/10

maden kauk 2 atal 1 bak 3/30

ipekli

yorgan

1/101 dek 1 yasdk 2/150


(14) Aynal ekmece 1/30,10 iki kuplu bir kuplu tava /25
/100

kahve deirmeni 1/10 kebr sandk 1/111

bez alaca 1 yedirme top

bir bb ya deirmeni /3000

ecr- msmireli ve gayr msmireli bir mikdar bae dernunda marz on


sk zeytn /6330
(15) Yekn'l-mezkrat /12000
(16) Mine'l-ihrct

/ harc ksmet /300

delliye /52

kaydiye /18

veraka

beh /2
(17) Yekn'l-ihrcat /372
(18) Sahh'l-baky'l-taksim beyne'l-verese
(19) Hisse-i zevci mezbr Nikola /297

hisse-i ibn sagr mezbr Kostanti /2422

hisse-i bint-i sagre-i mezbre Anna /1211,10


Komi /1938

hisse-i ibn mezbre Haci

hisse-i mm-i mezbre Arosya /1938

(20) Ber-vechi bl muharrer'l-esmi olan sgr- mezbrn hisse-i irsiyelerine


isbet iden drt bin sekiz yz (21) krk be guru emlak ve eya olarak vas-i mezbr
yeddine terk olund bu mahale erh verildi

S.67/No: 172
Konu: Vasi Tayini
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan Ayaluka mahallesi
mtemekkinelerinden ve teba-i devlet-i (2) aliyyenin Rum millet-i nisvnndan
bundan akdem fevt olan Cirkako bint-i Haci Konomonun (3) sadri sagr olu
Kostanti ve sadriye-i sagre kzlar Teoodosi ve anas ve Annann babas ve velisi
olup (4) mazl'l-hal id zir-i hccetde mestr'l-esmi kesnlarn ihbrlaryla
mtehakkik olan ibu sahib'l- (5) iktisb Nikola veled-i Brauka nm kimesneyi
hkim mevki sadr kttb bi-terkm'r-ref'l-mstetab (6) Efendi Hazretleri sagr-i
mezbrnn vakti rd ve sedlarna dein vlideleri mtevefiye-i mezbreden
mntakil mallarn (7) hfza ve tesviye-i umrlarna vas nasb ve tayn buyruldukda
ol-dahi ber-vechi muharrer vesyet-i merkmeyi kabul-i (8) lzmasn edya tehd
224

ve iltizam eyledikden sora vas mezbr klliyle hkim mm-ileyh hazretleri sgr-
mezbrann (9) ber-vechi mbeyen valideleri mteveffiye-i mezbreden mntakil
mallarndan ibu tarih-i kitapdan beher yevm otuz para nafaka (10) beha farz ve
takdir buyrulup mebla- mefrz- mezkr sgr- mezbrunun nafaka ve kisve beh
ve sir (11) levzm- zaruriyelerine harc ve sarfa ve vakt-i hacetde istidneye sgr-
mezbrunun (12) malna rucua babalar vas-i mezbr Nikolaya izin vermele mvaka bi't-taleb ketb olund
Fi 2 Muharrem 1290

S.67/No:173
Konu: Aa ve Su Sat
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi skinelerinden Fatma bint-i Mustafa nm
Hatun tarafndan t'z-zikr (2) beyide takrr ve it-i hccetde vekil-i erisi olduu
zt mezbreyi bi'l-marifet'-eriyye rifan yine karye-i mezbre (3) skinlerinden
Hasan bin Osman ve Kazabifan karyesi skinlerinden Mesud Efendi ibn Ltfullah
nm kimesneler ehdetleriyle (4) sbit ve sbt veklete hkmi er lhk olan olan
zevci dahili brahim bin Veli kaz-i mezkrun hkmet (5) konanda meclis-i
deaviye mahsus olan odada makd meclis-i eri erif-i enverde karye-i mezbre
mahallatndan (6) Ayanastasa mahallatndan ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum
milletinden ibu bis'l-vesika Haci Dimitri (7) veled-i Sava mahzarnda bi'l-vekle
ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri (8)
taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd-
t'z-zikrin sudruna (9) dein mvekkilem mezbrenin mstakilen yedimde mlk
ve hakk olup mahalle-i mezbrede vki bir tarafdan (10) Mihail veled-i Nikola
baesi ve bir tarafdan Tofi veled-i Yerolimo baesi ve bir tarafdan erife bint-i
Mustafa baesi (11) ve taraf- rbii tark-i m ile mahdd bir buuk dnm tarla
dernunda marz olan bir sk zeytn ve sk (12) harub ve sir ecr-
mteneviasna Anadeliko emesinden beniden m'-i lezzden beher sekiz gnde
(13) harka tabiyetle pazar gn iki ayak m'-i crmi tarafeynden icb ve kabuli hv
urt- (14) mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile alt bin sekiz yz
gurua merkm Haci (15) Dimitriye bi'l-vekle bey ve temlk ve teslm
eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz (16)
225

ve kabul (idp) ve semen olan mebla- mezkr alt bin sekiz yz guru mter-i
merkm Haci Dimitri yedinden (17) temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd-
mezkrede takrr ve gabna mteallik amme-i dav ve mutlibtdan (18) kfe-i
mn ve muhsimtdan merkm Haci Dimitrinin zimmetini urt- mfside ve
muvzaadan r (19) ve cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile kabullerini
hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm (20) ecr- mezkre ile (m'-i mezkrede)
mvekkile-i mezbrenin asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup (21) mter-i
merkm Haci Dimitrinin mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye
ve yehtr (22) mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi'ttaleb ketb ve olund
Fi 22 Muharrem sene 89
uhd'l-hl
Mmeyiz Faki Hasan Efendi Rstem Efendi

Selim Efendi Osman Aa

ve

gayruhum

S.68/No: 174
Konu: Aa Sat
(1)

Cezire-i

Kbrsda

vki

Girne

kazsna

muzfe

Karava

karyesi

mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin (2) Rum milletinden Lavilli veled-i


Hristofi nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye (3)
mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede
mtemekkinlerinden ve millet-i merkmeden (4) ibu bis'l-vesika stavrino veledi Brauka mahzarnda ikrr- tm takrr-i kelm idp karye-i mezbre muhtar ve
ihtiyar (5) meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
klnd zere akd- t'z-zikrin (6) sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve
hakkm olup karye-i mezbrede vki Baliyozis nm mahalde marz alt sk (7)
harub ve Gogutan Kudide marz bir sk zeytn ceman yedi sk ecrm bi-sfkate
vahidetn (8) tafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r beyi bt- sahh-i er ile (yedi) yz gurua (9) merkm stavrinoya bey ve temlk ve
teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz
ve kabul (10) idp ve semen olan mebla- mezkr yedi yz guru mter-i merkm
226

stavrino yedinden temmen (11) ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede
tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve mutlibtdan ve kfe-i mn (12) ve
muhsimtdan merkm stavrinonun zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r
ve cebr ve kerhden (13) hl ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt
eyledim bade'l-yevm ecr- mezkrede benim asl (14) ve kat alaka ve
medhalim kalmayup mter-i merkm stavrinonun mlk- mters ve hakk sarf
olmudur (15) keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe'ttasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 5 Muharrem sene 89
Hasan Faki Efendi
Aa

Rstem Efendi

Selim Efendi Banayod

ve gayruhum

S.68/No: 175
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Larnaka karyesi mtemekkinleriden Hasan bin Mustafa
nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda (2) meclis-i deviye mahsus olan
odada makd meclis-i eri-i erif-i enverde yine karye-i mezbre skinlerinden ibu
bis'l-vesika Hasan (3) bin el-Hc Ahmed mahzarnda ikrar- tm takrir-i kelm
idp kareye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta
ehdetnmede (4) zikr ve beyn klnd zere akd-i ti'z-zikrin sudruna dein
mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup karye-i mezbrede vki (5) iki tarafdan
Ali Efendi ibn el-Hc Ahmed tarlas ve taraf- rbii merkm Hasan tarlas (6) ile
mahdd Knc dimekle mehr tahminen bir dnm tarla dernunda marz dokuz
sk zeytn erm (7) tarafeynden icb ve kabli hv urt- mfside ve
muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile bin gurua merkm Hasana bey ve
temlk ve teslm eylediimde ol-dah ber-vechi muharrer itir ve temlk ve teslm ve
kabz (9) idp semen olan mebla- mezkr bin guru mter-i merkm Hasan
yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle (10) akd- mezkrede tagrr ve
gabna mteallika mme-i dav ve mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimatdan
merkm Hasann zimmetini urt- mfside (11) ve muvzaadan r ve cebr ve
kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt (12) eylediim
227

bade'l-yevm ecr- mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup


mter-i merkm Hasann mlk- mters (13) ve hakk sarf olmudur keyfem-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m vaka
bi't-taleb ketb olund
Fi 5 Safer sene 89
Hasan Faki Efendi
Hc Ahmed

Selim Efendi Rstem Efendi

Osman bin Hasan

Ali bin el-

Salih bin Mustafa

S.69/No: 176
Konu: Aa Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Kazabifan karyesi skinelerinden
Hadice bint-i Mustafa ve kzlar Fati ve Fatma (2) nm Hatunlar kaz-i mezkrun
hkmet konanda meclis-i deviye mahsus olan odada makd meclis-i er-i
erif-i enverde (3) kza-i mezkreye muzfe Manastr karyesi mtemekkinlerinden
teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden ibu bis'l-vesika Haci Loizu (4) veledi Kostanti mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbre muhtar ve
ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede (5) zikr ve beyn
klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve
hakkmz olup karye-i mezbrede (6) vki Cirnikodi nm mahalde mar bir sk
zeytn eceremi tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan (7)
r bey-i bt- sahh-i er ile alt yz gurua merkm Haci Loyizuya beyve temlk
ve teslm eylediimizde ol-dahi ber-vechi muharrer itir (8) ve temellk ve tesellm
ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr alt yz guru mter-i merkm
Haci Loyizunun (9) yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd-
mezkrede tagrr ve gabn mteallika mme-i dav ve mutlibtdan ve kfe-i (10)
mn ve muhsimtdan merkm Haci Loyizunun zimmetini urt- mfside ve
muvzaadan r ve cebr kerhden hl ibr-i m (11) sahh-i er ile kabullerini hv
ibr ve iskt eylediim bade'l-yevm ecr- mezkrede benim asl ve kat alaka ve
medhalim (12) kalmayup mter-i merkm Loyizunun mlk- mters ve hakk
sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf (13) olsun didikde
gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
228

Fi 6 Safer sene 89
Hasan Faki Efendi

Rstem Efendi

Selim Efendi ve

gayruhum

S.69/No: 177
Konu: Hne Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vki nefsi Girne kasabas skinelerinden Zeliha bint-i Yusuf
Aa nm Hatunlar kaz-i mezkrede (2) hkmet konanda meclis-i deviye
mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine kza-i mezbre (3)
skinlerinden ibu bis'l-vesika nib-i esbak Mustafa Efendi ibn el-Hc Hasan
muvcehesinde ikrr- tm ve takrr-i kelm idp (4) kasaba-i mezbre muhtar ve
ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
klnd zere (5) akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve
hakkm olup kasaba-i mezbrede kin bir tarafdan benim (6) hnem ve bir tarafdan
mm-ileyh Mustafa Efendi hnesi ve bir tarfdan merkm Yzba Mustafa Efendi
hneleri ve taraf- (7) rbii tark-i m ile mahdd bir bb tahtn ve bir bb fevkni
hne ve bir aded nerdban- mtemil bir bb menzilimi (9) bin gurua mm-ileyh
Mustafa Efendiye beyve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer
itir ve temellk ve tesellm (10) ve kabz ve kabul idp semen olan mebla-
mezkr bin guru mter-i mm-ieyh Mustafa Efendi yedinden temmen (11) ve
kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabn vukuna mteallika
mme-i dav ve mutlibtdan ve kfe-i (12) mn ve muhsimtdan mm-ileyh
Mustafa Efendinin zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve cebr ve
kerhden (13) hl ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt eylediim
fi-m bad menzil-i mahdd- mezkrede benim (14) asl ve kat alaka ve medhalim
kalmayup mter-i mm-ileyh Mustafa Efendinin mlk- mters ve hakk (15)
sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe'ttasdik'-er m vaka bi't-taleb (16) ketb olund harrare fi'l-yevm semeni min ehri
Muharrem'l-haram sene tisn ve mieteyn ve elf
uhd'l-hl
Hasan Faki Efendi

Selim Efendi Rstem Efendi

Efendi Mehmed Ali Efendi

Nazm

ve gayruhum
229

S.70/No: 178
Konu: Aa Sat
(1)

Cezre-i

Kbrsda

vki

Girne

kazsna

muzfe

Tremit

karyesi

mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Yorgi Baci


(2) nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus
olan odada makd meclis-i er-i erif-i enverde (3) nefsi Girne kasabas
mtemekkinlerinden ve millet-i merkmeden ibu bis'l-vesika Yuri veled-i
Haci Dimitri mahzarnda (4) ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr
muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr
ve beyn klnd zere (5) akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen
yedimde mlk ve hakkm olup Temlus karyesi civarnda Haci Zorzi tarlasnda
mars sk (6) harub ve stavrino veled-i Hristofinin tarlasnda bir sk
ceman drt sk harub ecrm bi-sfkate vahidetn tarafeynden icb ve kabuli
(7) hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile alt yz
gurua merkm Yuriye bey ve temlk ve teslm eylediimde (8) ol-dahi bervechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan
mebla- mezkr alt yz guru mter-i merkm Yuri yedinden (9) temmen ve
kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallika
mme-i dav ve mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan (10) merkm
Ligurinin zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden hl
ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv (11) ibr-i m sahh-i er ile
kabullerini ibr ve iskt eylediim fi-m bad ecr- mezkrede benim asl ve
kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm (12) Yurinin mlk-
mters ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf
olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka (13) bi't-taleb ketb olund harrare
fi'l-yevm'l-hams ve'l-irin min ehri Zilkade sene tisa ve semenin ve mieteyn ve
elf
uhd'l-hl
Hasan Faki Efendi
Aa

Selim Efendi Rstem Efendi

Haci Sava Manastr

Banayod

ve gayruhum

230

S.70/No: 179
Konu: Arsa Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Dikomo karyesi
mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden (2) Haci Sava
nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus
olan odada makd meclis-i er-i erif-i (3) enverde mahrse-i Lefkoa
mahallatndan Ba mahallesi mtemekkinlerinden ve millet-i merkmeden ibu
bis'l-vesika Paskalli veled-i (4) Kostanti mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i
kelm idp karye-i mezbre muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan
bir kta (5) ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin
sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm (6) olup karye-i mezbrede
vki bir tarafdan Haci Mihail ve bir tarafdan Nikola ve dier tarafdan Mihail
veled-i Haci Sava hneleri (7) ve taraf- rbii tark-i m ile mahdud ve bir
mikdar arsa tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve ve muvzaadan
(8) r bey-i bt- sahh-i er ile merkm Paskalliye yedi yz elli gurua bey
ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer (9) itir ve temellk
ve tesellm ve kabz kabul idp semen olan mebla- mezkr yedi yz elli guru
mter-i merkm Paskalli (10) yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz
itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve
mutlibtdan (11) ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkm Paskallinin
zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden (12) hl ibr-i
m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm arsa-i
mahdd- mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i
merkm Paskallinin mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye
(13) ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka
bi't-taleb ketb olund
Fi 4 Zilkade sene 89
Hasan Faki

Rstem Efendi

Selim Efendi

231

S.70/No: 180
Konu: Aa Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Manastr karyesi
mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Ebgeri (2)
veled-i Zaharka nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i
deviye mahsus olan odada (makd) meclis-i er-i erif-i enverde (3) yine
karye-i mezbre mtemekkinlerinden ve millet-i merkmeden Haci Sava veled-i
Haci Hristofi mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm (4) idp cnib-i er erife it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'zzikrin (5) sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup karye-i
mezbrede vki bir tarafdan Haci Yannaci veled-i (6) Haci Dimitri tarlas ve bir
tarafdan Haci Babas tarlas ve bir tarafdan Yannicis veled-i Sava tarlas ve taraf-
rbi(7) dere ile mahdd tahminen drt dnm tarla dernunda mars elli yedi
sk harub ve on sk zeytn (8) cemn altm yedi sk ecrm bi-sfkate
vahidetn tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan (9)
r bey-i bt- sahh-i er ile bin sekiz yz gurua merkm Haci Savaya bey
ve temlk ve teslm eylediimde (10) ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve
temellk ve tesellm (11) ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr bin
sekizz yz guru mter-i (12) merkm Haci Sava yedinden temmen ve
kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallika
mme-i (13) dav ve mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkm
Haci Savann zimmetini urt- mfside (14) ve muvzaadan r ve cebr ve
kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt eyledimim
bade'l-yevm (15) ecr- mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim
kalmayup mter-i merkm HaciSavanin mlk- mters (16) ve hakk sarf
olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe'ttasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 26 Safer sene 89
Hasan Efendi Rstem Efendi

Selim Efendi Banayod Aa ve

gayruhum

232

S.71/No:181
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Manastr karyesinde mtemekkin teba-i devlet-i
aliyyenin Rum millet nisvnndan Haci Teo bint-i Solomo (2) nm htun tarafndan
t'z-zikr beyde takrr ve it-i hccete vekil-i erisi olduu zat- tarife bi'lmarifet'-(3) eriyye rifan yine karye-i mezbre mtemekkinlerinden ve millet-i
merkmeden Atnas veled-i Haci Hristofi ve Yasef veled-i (4) Haci Pavli
ehdetleriyle sbit ve sbt veklet-i hkmi er lhk olan yine karye-i mezbrede
mtemekkin (5) millet-i merkmeden Haci Sava veled-i Haci Hristofi nm kimesne
kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i (6) deviye mahsus olan odada
makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbrede mtemekkin millet-i
merkmeden olu (7) Haci Sava mahzarnda bi'l-vekle ikrr- tm ve takrr-i kelm
idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan (8) it klnan bir
kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein
mstakilen yedimde (9) mlkm ve hakkm olup karye-i mezbrede vki Pskopu
nm mahalde Koroniyo nahiyesinde mefrz iki sk zeytn (10) ve Kazabifan
karyesinde Dimitri tarlasnda sk cemn be sk zeytn ecrm bi-sfkate
vahidetn tarafeynden (11) icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r
bey-i bt- sahh-i er ile merkm Haci Solomoya (12) bin be yz gurua bi'lvekale bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve
temellk ve tesellm (13) ve kabz kabul idp semen olan mebla- mezkr bin be
yz guru mter-i merkm haci Solomo yedinden (14) temmen ve kmilen ahz ve
kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve
mutlibtdan ve kfe-i (15) mn ve muhsimtdan merkm Haci Solomonun
zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden (16) hl ibr-i m
sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt eylediim fi-m bad mvekkilem
mezbrenin (17) asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm Haci
Solomonun mlk- mters ve hakk (18) sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr
mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka (19) bi't-taleb ketb
olund harrare f'l-yevmi's-sdis aer min ehri Safer'l-hayr sene tisn mieteyn ve elf
uhd'l-hl
233

Hasan Faki Efendi Rstem Efendi


Aa

Selim Efendi Banayod

ve gayruhum

S.71/No: 182
Konu: Aa ve Su Sat
(1) Girne kazsna muzfe Karmi karyesi mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i
aliyyenin Rum millet nisvnndan Tallu (2) bint-i Antoni nm kimesne kaz-i
mezkrun hkmet konanda meclis-i deviye mahsus olan odada (makd)
meclis-i (3) er-i erif-i enverde yine karye-i mezbre mtemekkinlerinden
millet-i merkmeden ibu bis'l-vesika Toli veled-i Haci (4) Mavroli
mahzarnda ikrr- tm takrr-i kelm idp karye-i mezbre muhtar ve ihtiyar
meclisleri taraflarndan (5) it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein (6) mstakilen yedimde mlk
ve hakkm olup karye-i mezbrede kin bir tarafdan Araklidi veled-i Araklidu
hnesi (7) ve bir tarafdan Haci Borodo Papas veled-i Pavli deirman ve bir
tarafdan Hac Mihail veled-i Haci Avraili baesi (8) ve taraf- rbii stello
veled-i Andoni baesi ile mahdd tahminen bir evlek tarla dernunda mars
drt (9) sk zerdali ve bir sk can erii ve be sk nar ve yirmi be sk dut ve
karye-i mezbrede cereyn (10) iden m'-i crden beher on drt gnde hark ve
havzna tabyetle bir eyrek m'-i crmi tafeynden (11) icb ve kabuli hv urt mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile alt yz gurua (12)
merkm Haci Toliye bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi
muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul (13) idp semen olan
mebla- mezkr alt yz guru mter-i merkm Haci Toli yedinden temmen
ve kmilen (14) ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna
mteallika mme-i dav ve mutlibtdan ve kfe-i mn (15) ve muhsimtdan
merkm Haci Tolinin zimmetini urt- mfside ve muvzaadan (16) r ve
cebr (ve) kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt
eyledim (17) ecr- mezkre ile m'-i mezbrede benim asl ve kat alaka ve
medhalim kalmayup mter-i merkm (18) Haci Tolinin mlk- mters ve

234

hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde


(19) gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 4 Safer sene 89
Hasan Efendi

Rstem Efendi

Selim Efendi Nazm Efendi ve

gayruhum

S.72/No: 183
Konu: Aa ve Su Sat
Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Temlus karyesi skinelerinden
Emine Kadn bint-i smail Hatun (2) kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i
deviye mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i enverde nefsi Girne (3)
kasabas skinlerinden ibu bis'l-vesika Ahmed avu-zde Mehmed Efendi
muvcehesinde ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbre (4) muhtar ve
htiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
klnd zere akd- t'z-zikrin (5) sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve
hakkm olup karye-i mezbrede vkii bir tarafdan mm-ileyh Mehmed Efendi
tarlas ve bir tarafdan (6) Gnyeli Berber Mustafa veresesi tarlalar ve tarafeyni Agh
Efendi tarlas ile mahdd ve tahminen bir dnm(tarla) dernunda mefrz bir sk
harub (7) ve yine karye-i mezbre cereyn (iden) m'-i crden beher sekiz gnde
cumartesi gn be saat m'-i crmi be yz gurua ve yine karye-i mezbre (8)
skinlerinden brahim mam Munla smail nm kimesne meclis-i mezkrede mmileyh Mehmed Efendi muvcehesinde ikrr- tm ve takrr-i kelm idp (9) karye-i
mezbre muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta
ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-(10) zikrin sudruna dein
mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup yine karye-i mezbrede bir tarafdan
brahim el-Hc Aa veresesi tarlalar (11) ve bir tarafdan srncak ve tarafeyni tark-i
m ile mahdd Minabedira yeri dimekle mehr tahminen on iki dnm tarla
dernunda mefrz (12) dokuz sk harub ecrm yz elli gurua ki ceman alt yz
elli guru tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside (13) ve muvzaadan r
bey-i bt- sahh-i er ile mm-ileyh Mehmed Efendiye bey ve temlk ve teslm
ve kabz ve kabul idp semen olan (14) mebla- mezkr alt yz guru mter-i
235

merkm Mehmed Efendi yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd-
mezkrede (15) tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve mutlibtdan ve kfe-i
mn ve muhsimtdan mm-ileyh Mehmed Efendinin zimmetini urt- (16)
mfside ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile
kabullerini hv ibr ve iskt eylediim bade'l-yevm (17) ecr- mezkre ile m'-i
mezkrede bizim asl ve kat alaka ve medhalimiz kalmayup mter-i mm-ileyh
Mehmed Efendinin mlk- (18) mters ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye
ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb
(19) ketb olund
Harrare fi'l-yevmi's-samin aere Zilkade sene tisa ve semenin ve mieteyn ve elf
Hasan Faki Efendi Mustafa mam Munla smail Rstem Efendi Selim Efendi
Mehmed Ali Receb

ve gayruhum

S.72/No: 184
Konu: Aa Sat
(1) Cezre-i Kbrsda

vki Girne

kazsna

muzfe

Temlus karyesi

skinelerinden Zordo bint-i Receb nm Hatun (2) kaz-i mezkrun hkmet


konanda meclis-i deviye mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i
enverde (3) nefsi Girne kasabas skinlerinden ibu bis'l-vesika Ahmed
avu-zade Mehmed Efendi muvcehesinde ikrr- tm ve takrr-i kelm (4) idp
karye-i mezbre muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta
ehdetnmede zikr ve beyn (5) klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna
dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup karye-i mezbrede vki (5)
Mehmed Alinin penbe tarlasnda bir sk harub ve Haci Lukandiri tarlasnda drt
sk zeytn ve merkm Mehmed Alinin (7) aml tarlasnda bir sk harub ve
Haci Yorgi tarlasnda sk harub ve bir sk zeytn ve Uzun tarla nm mahalde

236

sk harub ve Amura nm mahalde bir sk zeytn Pene Ba el-Hc Mehmed


Efendi tarlasnda bir sk harub cemn dokuz (9) sk harub ve alt sk zeytn
ecrm bi-sfkate vahidetn tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve
muvzaadan (10) r bey-i bt- sahh-i er ile bin gurua merkm Mehmed
Efendiye bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir
(11) ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr
bin guru mter-i merkm Mehmed Efendi yedinden (12) temmen ve kmilen
ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallika mme-i dav
ve mutlibtdan ve kfe-i (13) mn ve muhsimtdan merkm Mehmed
Efendinin zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden hl
(14) ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt eylediim bade'lyevm ecr- mezkrede benim asl ve kat (15) alaka ve medhalim kalmayup
mter-i merkm Mehmed Alinin mlk- mters ve hakk sarf olmudur
keyfe-m-ye ve yehtr (16) mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 25 Zilkade sene 89
Hasan Faki Efendi

Mehmed Ali Temlus Hseyin bin Hasan

Selim Efendi Rstem Efendi

ve gayruhum

S.73/No: 185
Konu: Aa Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Labta karyesi skinelerinden
Ahmed Abdurrahman nm kimesne (2) kaz-i mezkrun hkmet konanda
meclis-i deviye mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i enverde (3)
yine karye-i mezbre mahallatndan Ayabraskevi mahallesi mtemekkinlerinden
ve teba-i devlet-i aliyenin Rum milletinden ibu (4) bis'l-vesika Liguri veled-i
Haci Dimitri mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbre
muhtar ve ihtiyar (5) meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede
zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin (6) sudruna dein mstakilen
yedimde mlk ve hakkm olup karye-i mezbre civarnda Eermuta nm mahalde

237

(7) cebel stnde yirmi sk zeytn ecrm bi-sfkate vahidetn tarafeynden icb
ve kabuli hv urt- (8) mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er
ile alt bin yedi yz elli gurua merkm Liguri ye (9) bey ve temlk ve teslm
eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve
kabul idp semen olan mebla- mezkr (10) alt bin yedi yz elli guru mter-i
merkm Liguri yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz (11) itmemle akd-
mezkrede tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve mutlibtdan ve kfe-i
mn ve muhsimtdan (12) merkm Ligurinin zimmetini urt- mfside ve
muvzaadan (r) ve cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile kabullerini
(13) hv ibr ve iskt eylediim bade'l-yevm ecr- mezkrede benim asl ve
kat alaka ve medhalim kalmayup (14) mter-i merkm Ligurinin mlk-
mters ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik (15) ve
mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m vaka bi'-taleb ketb olund (16)
vakt hacetde ibrz ve ihticc oluna harrare fi'l-yevm
Fi 18 Safer sene 89
Hasan Efendi Rstem Efendi

Selim Efendi Mustafa Nazm

Efendi ve gayruhum

S.74/No:186
Konu: Hane ve Su Sat
(1)

Cezre-i

Kbrsda

vki

Girne

kazsna

tbi

Labta

karyesi

mtemekkinlerinden ve teba-i devlert-i aliyyenin (2) Rum milletinden


Aleksandro veled-i Haci Avrami nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet
konanda (3) meclis-i deaviye mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i
enverde ve yine karye-i mezbrede mtemekkin ve (4) bis'l-vesika karnda
Dimitri mahzarnda ikrr- tm ve takrrir-i kelm idp cnib-i er-i erife (5)
it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'zzikrin sudruna (6) dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup karye-i
mezbrede vki iki tarafdan Dimitri Botsodi (7) hnesi ve bir tarafdan Hristantos
baesi ve taraf- rbii yol ile mahdd ecr- msmire (8) ve gayr msmireli
bir mikdar havl-y mtemil bir bb tahtn hnemi bin gurua ve bir tarafdan
yine (9) Tofi veled-i Andoni tarlas ve bir tarfdan Yanni veled-i Aardaci baesi
238

ve bir tarafdan dere ve taraf- (10) rbii Tallu bint-i Osfurana baesi ile mahdd
tahminen evlek bae ve Kako Petra emesinde (11) nb iden m'-i crmi
harka ve havzna tabiyetle beher sekiz gnde alt saat m'-i crmi yz (12)
elli gurua merkm Dimitriye bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi bervechi muharrer itir ve temellk ve tesellm (13) ve kabz ve kabul (idp) semen
olan mebla- mezkr yz (elli) guru mter-i merkm Dimitri yedinden
(14) temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna
mteallika mme-i dav ve mutlibtdan (15) ve kfe-i mn ve muhsimtdan
merkm Dimitrinin mlk- mters ve hakk sarf olmudur (16) keyfe-mye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m vaka
bi't-taleb ketb olund
Fi 22 Zilhicce sene 89
Hasan Faki Efendi

Rstem Efendi

Selim Efendi ve

gayruhum

S.74/No:187
Konu:Hane Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe atal karyesi skinlerinden
Abdullah bin Abdullah nm kimesne kaz-i (2) mezkrun hkmet konanda
meclis-i deaviye mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i enverde (3) yine
karye-i mezbre skinlerinden ibu bis'l-vesika Emete bin Abdullah mahzarnda
ikrr- tm ve takrrir-i kelm (4) idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri
taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd (5) zere
akd- t'z-zikrin (sudruna) dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup karyei mezbrede vkiiki tarafdan (6) Yalluri Ahmed Aa havls ve bir tarafdan Ali Guri
havls ve taraf- rbii tark ile mahdd bir kta havl-y (7) mtemil bir bb tahtn
hnemi tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i
(8) bt- sahh-i er ile be yz gurua merkm Emeteye bey ve temlk ve teslm
eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer (9) itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve
kabuli hv ve semeni olan mebla- mezkr be yz guru mter-i mezbre (10)
Emete yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve
239

gabna mteallika mme-i dav ve mutlibtdan (11) ve kfe-i mn ve


muhsimtdan merkme Emetenin zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve
cebr ve kerhden (12) hl ve ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt
eylediim bade'l-yevm hne-i mahdd- mezkrede (13) benim asl ve kat alaka
ve medhalim kalmayup mter-i merkme Emetenin mlk- mters ve hakk
sarf (14) olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde
gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb (15) ketb olund
harrare fi'l-yevm'l-hamse ve'l-irin mim ehri Safer'l-Haram sene tisun ve mieteyn
ve elf
uhd'l-hl
Mmeyiz Hasan Faki Efendi Osman Onba
Mehmed Efendi

eyh el-Hc

Topal Hseyin

S.75/No: 188
Konu: Su Sat
Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe atal karyesi skinelerinden Aie
ve Meryem ve Havva nm Hatunlar (2) kaz-i mezkrun hkmet konanda
meclis-i deaviye mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i (3) enverde
yine karye-i mezbre mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum
milletinden ibu bis'l-vesika Yorgi veled-i Cirkako (4) mahzarnda ikrr- tm
ve takrrir-i kelm idp karye-i mezbre muhtar ve ihtiyar meclisleri
taraflarndan it klnan (5) bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere
akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde (6) mlk ve hakkm olup
Ciko baesinde nb iden m'-i lezzden beher sekiz gnde yirmi drt saat m'i crmi (7) tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r
bey-i bt- sahh-i er ile yedi yz gurua (8) merkm Yorgiye bey ve temlk
ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm
ve kabz ve kabul idp (9) semen olan mebla- mezkr yedi yz guru mter-i
merkm Yorgi yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz ve kabul itmemizle
akd- mezkrede (10) tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve mutlibtdan
ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkm Yorginin zimmetini urt- mfside
(11) ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden hl ve ibr-i m sahh-i er ile
240

kabullerini hv ibr ve iskt (12) eyledik fi-m bad m'-i mezkrede bizm asl
ve kat alaka ve medhalimiz kalmayup mter-i (merkm) Yorginin (13)
mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve
mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er (14) m-vaka bi't-taleb ketb ve
imla' olund
Harrare fi'l-yevm'l-hams mim ehr'l-Ramazan'-erife li-sene semnin ve
mieteyn ve elf
uhd'l-hl
Mmeyiz Hasan Faki Efendi Selim Efendi Rstem Efendi
Banayod Aa

S.76/No: 189
Konu: Ev Hibe
Cezre-i Kbrsda vki nefsi Girne kasabas mahallatndan Cafer Paa mahallesi
skinelerinden Zeliha bint-i Yusuf Aa nm Hatun (2) kaz-i mezkrun hkmet
konanda meclis-i deaviye mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i
enverde yine (3) mahalle-i mezbre skinelerinden ibu bis'l-vesika kz
Behiye Hanm tarafndan itir t'z-zikr tasdika vekili-i erisi (4) olduu zt-
mezbreli bi'l-maarifet-i eriyye rifn kasaba-i mezbre skinlerinden
Merecan Ali bin Abdullah ve Mehmed bin Salih (5) avu nm kimesneler
ehdetleriyle sbit sbt ve kfe-i hkmi er lhk olan Hseyin bin Emin
mahzarnda (6) ikrr- tm ve takrrir-i kelm idp karye-i mezbre muhtar ve
ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede (7) zikr ve
beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde
mlk ve hakkm olup kasaba-i (8) mezbrede vki bir tarafdan Hseyin Reis
hnesi ve bir tarafdan Yzba Mustafa Efendi Hnesi ve bir tarafdan (9) Nuhzde Mustafa Efendi hnesi ve taraf- rbii Mehmed bin Salih avu ile mahdd
bir mikdar havl-y (10) mtemil bir bb tahtn bir bb fevkni hne ve bir aded
hel ve bir aded furun mtemil bir bb (11) menzilimi tarafeynden icb ve
kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er (12) ile
bin gurua mvekile-i mezbre Behiye Hanma bey ve temlk ve teslm
241

eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir (13) ve temellk ve tesellm ve


kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr bin guru zimmetinde iken
mvekile-i mezbre (14) Behiye Hanma hibe itdiimde ol-dahi meclis-i hibede
ol-vecihle hibeyi kabul itmekle akd- mezkrede tagrr (15) ve gabna mteallika
mme-i dav ve mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan ve kfe-i mn
mvekile-i mezbre (16) Behiye Hanmn zimmetini urt- mfside ve
muvzaadan r ve cebr (ve) kerhden hl ve ibr-i m sahh-i (17) er ile
kabullerini hv ibr ve iskt eylediim bade'l-yevm menzil-i mahdd-
mezkrede bizm asla (18) ve kata alaka ve medhalim kalmayup mvekile-i
mezbre Behiye Hanmn mlk- mters ve hakk (19) sarf olmudur keyfem-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er mvaka (20) bi't-taleb ketb olund
Harrare fi'l-yevm't-tasi irin mim ehri Safer'l-hayr li-sene tisn ve mieteyn
ve elf
uhd'l-hl
Mmeyiz Hasan Faki Efendi Selim Efendi Rstem Efendi
Nazm Efendi ve gayruhum

S.76-77/No: 190
Konu: Aalarda Olan Hisselerin Paylam
Maruz- Dileridir ki
(1) Cezre-i Kbrsda Lefkoa mahallatndan Ayasofya mahallesi skinlerinden
Mehmed Agh Efendi ibn Ahmed Efendi Girne kazsna (2) muzf Temlus
karyesinde vki Salih bin Munla Halil menzilinde hzr- msliminde makd
meclis-i er-i lide yine (3) Lefkoada Ebu Kavuk mahallesi skinelerinden
Zeliha bint-i Hseyin Aa tarafndan bi'l-asle (4) ve yine kaz-i mezkre
mlhak Labta karyesi skinelerinden Havva bint-i el-merkm Hseyin Aa nm
Hatun cnibinden bi'l-asle (5) hususat'l-beynda vekilleri olduu karye-i
mezbre skinlerinden Ahmed bin ilibelu Mehmed brahim bin mam Munla
smail (6) ehdetleriyle sbit ve sbt ve kfe-i hkmi er lhk olan karye-i
mezbre ehlisinden Abdurrahman avu (7) ibn Kasm Aa nm kimesne
242

mahzarnda ikrr- tm ve tkrr-i kelm idp mezkr Temls karyesinde


Zeytnlukda yirmi drt (8) sk ve Nazife Hatunun Lordez tarlasnda be sk ve
Ciralarda yedi sk ve ncedilim nm (9) tarla kenarnda bir sk ve bdiya nm
tarlada alt sk ve Harman Altnda bir sk ve Marzide drt (10) sk ve Kolina
dimekle mehr (yerde) bir sk ve Ylan Deresi kurbunda bir sk kebr zeytn ve
dere-i mezkr (11) dernunda ve civarnda maa atal zeytn yirmi drt sk ve
Kyleri Deresinde sekiz sk ve darki (12) baede iki sk ve Harubluk nm
mahalde ukurda bir sk ve Donaride Mehmed Ali tarlasnda iki sk el-Hc (13)
Salih tarlasnda bir sk ve mm-ileyh Agh Efendinin Abdlkadirde olan
fidanlnda bir sk cemn seksen (14) dokuz sk ecrndan yedi sk hissede
drt hisse ile bki olan hissede bir hissesini bundan akdem veft (15) iden Aie
bint-i el-merkm Hseyin Aadan mtevellid olup mezbre Zelihann vasleri
olduu sagr oullar (16) Kmil ve Hseyin bin Kasab Ba mteveffa
Mustafaya hak eyledikleri olu Ahmed bin Kasab Ba mteveffa Kavas
Hseyin (17) Aann olmakla bu hissede dahi drt sehimden bir sehmi merkm
Ahmedden mabya ile ve kusur sehmi eytm- (18) merkmenin ve yedi
hissede mtebk iki hissede bir hissesi Zelihann ve bir hissesi dah merkme
(19) Havvann bir hisse-i mlkiyet taht- tasarufumuzda olup ecr- mezkrenin
zerlerinde olan mahsulat dahi idrak (20) ve ecr- mezkre dahi kabil-i taksim
olunmala bir hisse mlkiyet syian mutasarrf olduum hisse-i mezkrum ve
taksim ve efrz (21) olunmak muradmdr didikde mahallerinde kef muyene
in taraf- er-i erifden gnderilen mahkeme ktibi Rstem Efendi (22) ile
karye-i mezbre ehlisinden ve erbb- vukf ve malmundan Abdlkadir bin
Tulum Hseyin ve brahim ibn mm Munla (23) smail ve brahim bin Sar
Halil Mehmed Ali bin Receb ve Ali bin ilibelu Mehmed vekil-i merkm
Abdurrahman avu ecr- (24) mezkrenin kin olduklar mahallerinde varup
kef ve muayene itdiklerinden ecr- mezkre kbil (25) taksim ve her biri
hissesi ile intif mahkeme olmala vekil-i merkm Abdurrahman avu bi'lvekle (26) taksimi rey itmekle ecr- mezkre bi'l-rey teaddd fiatca ve gerek
skca her hisse aherine muadel olarak(27) ala vechl-ibdal yedi hisse ve yedi
hssede bir hissesi drt olmak zere bi'l-efrz her biri hisseye (28) almet-i frika
vaz ile her bir hisse-i almet-i mfreze-i alamet her birileri kr'at olundkda
243

taksim keml-i adl (29) ve hakaniyetle olduu cmle hzzar- mslimin-i


mezkriyn ehdet etdikden sonra mezkr pusulalar civare iine (30) vazolunup
tatbiyen li'l-kulub mzea-i eriyye icr olundkda mezkr Zeytnlukda on
Lordez tarlasnda be (31) ve Sra Zeytnlarda be ve Munla Halil veresesinin
mezkr Marzi tarlasnda bir ve yine Marzide Kolina (32) Zeytun dimekle
mehr bir ve yine Marzi itibar olunan Ylan Deresinde kurbunda kebr zeytn
ve Ylan (33) Deresinde on drt ve bunlara Yamak Marzidei atal zeytn bir ve
Harman altnda bir ve Kpr (34) deresinde alt ve Donaride ukurda kebr
zeytn bir ceman krk sekiz zeytn ecrm mm-ileyh (35) Agh Efendinin
drt hissesine ve kezlik zeytunlukda alt ve Ciralarda bir bdiya da iki ve Ylan
Deresinde (36) bir ve mm-ileyh Agh Efendinin Abdlkadir de olan
fidanlkda bir el-Hac tarlasnda bir cemn on iki sk ecr- (37) mezkre
Havann bir hissesine ve yine zeytunlukda drt bidiya iki ve Ylan Deresinde
yedi ve Kpr (38) Deresinde bir ve dark baede iki cemn on alt sk
merkme Zeliha Hatunun bir hissesine ve kezlik (39) zeytunlukda ve
Ciralarda bir Marzi de bir ve nce tarla kenarnda bir ve Ylan Deresinde bir
Marzi de (40) Kpr Deresinde bir ve Donaride Mehmed Ali tarlasnda iki
cemn on sk dahi eytm- merkme (41) Kamil ve Hsetin ile mm-ileyh
Agh Efendi hisselerine isbet itdikden sonra ibu hisse dahi blda icr olunan
(42) muamele dahi vechiyle dernda taksim olundukda nce Dilim kenarnda bir
ve Zeytunlukda bir Mehmed Ali tarlasnda (43) bir Marzi de bir cemn bundan
dahi drt sk zeytun ecrm mm-ileyh Agah Efendinin drtde bir hissesine
(44) ve Minafi Kpr Deresinde ve Mehmed Ali tarlasnda bir ve Marzi de iki
ve Ylan Deresinde bir Cira zeytunlarda (45) bir ve Zeytunlukda iki bidiya da
bir cemn dokuz sk ecr dahi mezbr yetimlerin sehimde isbet (46) idp
vuka-i eriyyede yedlerine gelen pusulalarda tahrr olunduu vechiyle husus-
mfreze-i merkme (47) tarafeyn vechilesi dahi istif-y hak eylediklerinde
huzr- alileine ilm olund
Harrare fi'l-yevm'l-rbii ve'l-irin min ehri evval li-sene tisa ve semenin
ve mieteyn ve elf

244

S.77/No:191
Konu: Miras Davas
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Yefsu iftlii skinlerinden
iken bundan akdem veft (iden) (2) mer bin Ali bin Abdullah nm kimesnenin
verset zevce-i menkhe-i metrkesi Mahbube bin Abdullah ile kebre (3) kz
Hursiye ve li-ebeveyn kz karndalar Rabiye ve tashih-i mesele-i miraslar yirmi
drrt sehmden olup (4) Sihm- mezbreden sehmi zevce-i mezbre Mahbubeye
ve on iki sehmi mezbre Hursiyeye ve dokuz sehmi (5) mezbre Rebiyeye isbet
bade'l-tahakkuk'-er zt tarif-i er ile muarefe mezbre Mahbube tarfndan
tereke-i (6) mteveff-y mezbrede hisse-i eriyesine efrz ve sulh- mmkine
olduu suretde sulh ve ibrya ve bedel-i (7) sulha kabza vekil olduu Girne kasabas
skinlerinden Hasan Faki Efendi ibn Receb ve kasaba-i mezbreli Mehmed Efendi
(8) ibn Ahmed avu nm kimesne ehdetleriyle muhzr salihden sbit ve sbt ve
kfe-i hkm-i er lhk (9) olan Kazabifan karyesi skinlerinden el-Hc Hseyin
ibn Hafz Ahmed nm kimesne iftli-i mezkrda mezkrde (10) makd meclis-i
er lide tereke-i mteveff-y mezbre vaz yed olan ibu ba-is'l-vesika ztlar
tarif-i (11) er ile marifetn- mezbretn Hursiye ve Rebiye taraflarndan
mrisleri mteveff-y mezbrun kfe-i (12) terekesinden hisse-i mucibeleri taksim
ve frza ve iktiz ider ise sulh ve ibrya ve kabz vemakbuzatdan (13) didii
mahallere sarfa veklet-i mutlaka-i amme-i ile vekil-i musadklar Lefkoa
mahallatndan Haydar Paa mahallesi (14) skinlerinden Mehmed Efendi ibn
Hrrem nm kimesne mahzarnda ikrr-i tm ve takrir-i kelam idp mvekkile-i
mezbrenin (15) zevci mteveff-y mezbrun terekesi nukd ve arsa ve akar
olunduu mvekkiletan- mezbretn Hursiye ve Rebiye (16) mstakilen zabt
vaz-i yed idb mvekile-i hisse ben virmemeleriyle mteveff-y mezbrun
terekesinden tashih-i mezkr (17) hisse-i irsiye-i eriyyesine vekil mm-ileyh
Mehmed Efendiden mvekkilelerine izfetle bi'l-vekale taleb iderim deyu (18)
beynimizde bade vuk'l-mnzaa bi'l-tasassut mslimin beynimizde slh ve tevfik
olunup mebni vekil-i mezbr (19) Mehmed Efendi ile erit-i shhat- sulha hv
urt- mfsideden r terekede olan nukdan hisse-i irsiye-i (20) malmdan ezed-i
vafir yedi bin guru zerine al tark't-tahrir'-er sulh (21) eylediklerinden her
birimiz sulh-u mezbru yedi bin guru mvekkile-i mezbr Mehmed Efendi meclis-i
245

sulhde bana (22) def ve teslm eyledikde ben dahi yedinden bi't-temm ve'l-keml
ahz ve kabz itmemle fi-m bad mvekkile-i mezbrenin (23) zevci mteveff-y
mezbrun kalil ve kebr Halil ve sagr-i malm ve mehl cemi terekesine ve
mvekkilem mezbrun (24) hayatndan mal virdi deyu iddesna ve husus- miras
mteallika mme-i dav ve mutlibatdan (25) mvekkiletn- mezbretn Hursiye
ve Rebiye izfetle vekil-i mm-ileyh zimmetini ibr-i m sahih-i er ile ikrr-
(26) tm sarh-i mer ile bi'l-vekle ibr ve iskt eylediimde ol-dahi ibr-i mezkru
bi'l-vekle kabul eyledi didikde (27) inde't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb
olund
Harrare fi'l-yevm 's-semenin min ehri Rebiy'l-evvel li-sene tisn ve mieteyn ve
elf
uhd'l-hl
Girne Kaymakam zzetl Ahmed Hulisi Efendi
Sleyman Efendi

Mal Mdiri Ahmed Efendi

Cerrah Ftvetl akir Mehmed Efendi


Girneli Nuh-zade Mustafa Efendi

Anam Memuru Rifatl el-Hc


Anam Ktibi Ziya Efendi
Girneli Abdullah Efendi

Girneli Osman Aa

Efendi Hazret-i meriye eyhi Mehmed Efendi

Hasan Faki

Kazabifanl brahim Korkud

Kazabifanl Ahmed Korkud Kazabifanl Mehmed bin Deli Hasan


Kazabifanl Ahmed Kayyum Kazabifanl Ahmed Davutsa olu Kazabifanl
Salih bin Uzun Hasan Hafz Mustafa Efendi ibn el-Hac Hasan Efendi

Girne

Vukat Ktibi Feyzi Efendi ve gayruhum


S.78/No: 192
Konu:Aa Sat
(1) Deirmenlik kazsna muzfe Kaymakl karyesi skinlerinden Munla Mustafa bin
Hac Salih nm kimesne Girne kazsnda hkmet konanda (2) meclis-i deviye
mahsus olan odada makd meclis-i er-i erf-i enverde Girne kazsna muzfe
Temlus karyesi skinlerinden (3) Mehmed Ali bin Receb mahzarnda ikrr- tm ve
takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtr ve ihtiyr meclisleri taraflarndan it (4)
klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin
sudruna dein mstakilen yedimde (5) mlk ve hakkm olup Temlus karyesinde
vki rk Harubluk nm mahalde mars otuz sk harub ve sekiz sk zeytn (6)
cemn otuz sekiz sk ecrm bi-sfkate vahidetn tarafeynden icb ve kabuli hv
246

urt- mfside ve muvzaadan (7) r bey-i bt- sahh-i er ile bin gurua
merkm Mehmed Aliye bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi (8)
muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semeni olan mebla-
mezkr bin guru mter-i merkm (9) Mehmed Ali yedinden temmen ve kmilen
ahz ve kabz itmemle akd-i mezkrede tagrr ve gabna mteallika mme-i dav
(10) ve mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhasimtdan merkm Mehmed Alinin
zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r (11) ve cebr ve kerhden hl ibr-i
m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm (12) ecr-
mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm
Mehmed Alinin (13) mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe m ye' ve
yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde (14) gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi'ttaleb ketb ve olund
Fi 15 Rebiyy'l-evvel sene 90
uhd'l-hl
Hasan Efendi Mustafa Efendi

Munla Mehmed

Osman Aa

S.78/No: 193
Konu: Hane Sat
(1) Girne kazsna muzfe Ayguru karyesi mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Haci Yasm veled-i Yorgi nm kimesne (2) yine karye-i
mezbrede vki muhtar Haci Yanninin hnesinde akd olunan meclis-i er-i lide
yine karye-i mezbrede mtemekkin (3) millet-i merkmeden olu Cirkako
mahzarnda ikrr- tm takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar (4)
meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd
zere akd- t'z-zikrin sudruna dein (5) mstakilen yedimde mlk ve hakkm
olup karye-i mezbrede vkiiki tarafdan Haci Baba Sava hneleri ve tarafeyn (6)
tarki m ile mahdd iki bb tahtn hnemi tarafeynden icb ve kabuli (hv) urt-
mfside ve muvzaadan r (7) bey-i bt- sahh-i er ile bin gurua merkm
Cirkakoya bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer (8)
247

itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr bin
guru mter-i merkm Cirkako yedinden (9) temmen ve kmilen ahz ve kabz
etmemle akd- mezkrun tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve mutlibatdan
(10) ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkum Cirkakonun zimmetini urt-
mfside ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden (11) hl ibr-i m ve sahihi er ile
kabullerini ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm hne-i mahdd- mezkrede (12)
benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm Cirkakonun
mlk- mters ve hakk sarf (13) olmudur keyfe m ye' ve yehtr mlik ve
mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 25 Rebiyy'l-evvel sene 90

S.79/No: 194
Konu: Hane Sat
(1) Girne kazsna muzfe Ayguru karyesi mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Antoni veled-i (

)63 nm kimesne karye-i mezbrede

vki muhtar ve Haci Yanninin (2) hnesinde akd olunan meclis-i er-i lide yine
karye-i

mezbrede

mtemekkin

millet-i

merkmeden

Antoni

veled-i

)mahzarnda (3) ikrar- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar
meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede (4) zikr ve beyn
klnd zere akd- t'z-ziklrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve
hakkm olup karye-i karye-i mezbrede (5) vki bir tarafdan Haili veled-i Ebgeri
hnesi ve iki tarafdan Teodos hneleri ve taraf- rbii tark-i m ile mahdd (6)
ecr- msmire ve gayr msmireli bir mikdar havl-y mtemil bb tahtni
hnemi tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan (7) r
bey-i bt- sahh-i er ile iki bin gurua merkm Antoniye bey ve temlk ve teslm
eylediimde ol-dahi ber-vechi (8) muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve
kabul idp semen olan mebla- mezkr iki bin guru mter-i merkm Antoni (9)
yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz etmemle akd- mezkrede tagrr ve
gabna mteallika mme-i dav ve mutlibatdan ve kfe-i (10) mn ve
muhsimtdan merkm Antoninin zimmetini rt- mfside ve muvzaadan r ve

63

Isim eksik yazlmtr.

248

cebr ve kerhden hl ibr-i m ve sahh-i (11) er ile kabullerini hv ibr ve iskt


eyledim bade'l-yevm hne-i mahdd- mezkrede benim asla ve kat alaka (12) ve
medhalim kalmayup mter-i merkm Antoninin mlk- mters ve hakk sarf
olmudur keyfe m ye' ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe'ttasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 25 Rebiyy'l-evvel sene 90

S.79/No: 195
Konu: Bor Karl Olarak Bae ve Su Rehini
(1)

Cezre-i

Kbrsda

vki

Girne

kazsna

muzfe

Vaslya

karyesi

mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Petro veled-i


Luka nm kimesne (2) kaza-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deaviye
mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i enverde mahrse-i Lefkoa
mahallatndan Ba mahallesi mtemekkinlerinden millet-i merkmeden ibu bis'lvesika ekalli Mihail veled-i Yorgi tarafndan husus- (4) ti'l-beyn tasdika vekl-i
ersi olduu nefsi Girne kasabas mtemekkinlerinden ve millet-i merkmeden
Vasli Kardee ve Banayodagi veled-i Koino (5) nm kimesneler ehdetleriyle
sbit ve sbt vekletine hkmi er lahk olan Haci Ciryako veled-i Nikola
mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm (6) idp karye-i mezbr muhtr ve ihtiyr
meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd
zere akd-i (7) t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm
olup karye-i mezbrede vki bir tarafdan Haci Bragu bint-i Yanni (8) baesi ve bir
tarafdan Luka veled-i Petro baesi ve tarafeyn tark-i m ile mahdd ecr-
msmire ve gayri msmireli tahminen drt dnm bae (9) ve yine karye-i
mezbrede vki ve bir tarafdan iftlik-i Poli ve bir tarafdan Haci Bragu bint-i Yanni
baesi ve bir iftlik tarlalar (10) ve taraf- rbii Hristofi veled-i Yasefi baeleriyle
mahdd ecr- msmire ve gayr msmireli tahminen drt dnm bae ve iftlik
suyundan (11) cereyn iden m'-i crden beher sekiz gnde pazar gn alt saat m'i crmi bundan akdem mvekilem mezbr akalli yedinden (12) istikrz ve
umurma sarfla istihlak eylediim yetmi be osmanl liras eln zimmetimde deynim
olmala bae-i mezkr ile m'-i mezkr (13) mebla- mezkr yetmi be osmanl
249

liras mukabilesinde tarih-i vesikadan yz be gn temmna dein mvekkilne


izafetle mezbr Haci Cirkakoya (14) bey bi'l-vefa tark zere bey ve teslm
eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve tesellm ve kabz ve kabul eyledi
didikde gbbe't-tasdik'- (15) er merkm yine meclis-i mezkrede vekil mezbr
Haci Ciryako mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp mebla- mezkr
hakikatde (16) rehin hkmnde olmala ecl-i mezkr hullnda deynim olan
mebla- mezkr yetmi be osmanl liras ed olunmayup mlk- rehin mahkeme
(17) olmaz ise mar'l-beyn bae-i mezkre ile m'-i mezkr semeni misli ile it-i
beye ve kabz- semene ve semenden deyni mezkrum edya (18) ve fazla kalur ise
bana itya ve bunlarn mtevakf oldu umurn kllisine kllem uzleteke fnet
vekil-i mazmn zere (19) azl ve inizalden masn ve sulb-i akd- rehinde merta
veklet-i devriye-i sahhe-i er ile vekil-i mezbr Haci Cirkakoyu (20) tarafmdan
vekil-i nib-i menb nasb ve tayn eyledim didikde ol-dahi ber-vechi muharrer
veklet-i mezkreyi kem yenbai edya tehd itmein m-vaka bi't-talep ketb
olund
13 Rebiyy'l-evvel sene 90

S.79/No: 196
Konu: Hane Sat
(1) Girne kazsna muzfe Harca karyesi mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Sava veled-i Ebgeri nm kimesne (2) karye-i mezbrede
vki Cirkakollinin hnesinde akd olunan meclis-i er-i lide yine karye-i mezbre
mtemekkinlerinden ve millet-i merkmeden olu (3) Mihail mahzarnda ikrr- tm
ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtr ve ihtiyr meclisleri taraflarndan it
klnan bir kta (4) ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin
sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup (5) karye-i mezbrede
vki etraf erbaas Haci Antoni hnesi ve Pol ve Petri veled-i Mihail hnesi ve
Marko Sava hnesiyle (6) mahdd iki bb tahtn ve bir aded-i m'-i bir ve ecr-
msmire ve gayr msmireli bir mikdar havl-y mtemil bb menzilimi tarafeynden
icb (7) ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er
ile bin be yz gurua merkm Mihailiye bey ve temlk (8) ve teslm eylediimde
250

ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp


semen olan mebla- mezkr bin be yz guru (9) mter-i merkm Mihail
yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna
mteallika mme-i dav (10) ve mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan
merkum Mihailin zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden
hl ibr-i (11) m ve sahihi er ile kabullerini hv ibr ve iskt eyledim bade'lyevm hne-i mahdd- mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim (12)
kalmayup mter-i merkm Mihailin mlk- mters ve hakk sarf olmudur
keyfe m ye' ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun dedikde gbbe't-tasdik'-er
m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi Rebiyy'l-evvel sene 90

S.80/No: 197
Konu: Boanma
(1) Maruz- dileridir ki Girne kazsna muzfe Kazabifan karyesi skinelerinden
zt tarif-i er ile Emine bint-i Mustafa nm Hatun (2) yine karye-i mezbre
skilerinden zevci Receb bin smet nm kimesne ile kaz-i mezbr hkmet
dairesinde meclis-i deviye mahsus (3) odada bi'l-muvcehe taraflarnda mezbr
Receb zevc-i dahilim olup beynimizde hakaret vukuna mebni mezbr zimmetinde
mutekarir (4) ve makd- aliye olan yz guru mihri meccelem ile nafaka-i
mera sknm nm zevci mezbr Receb ile mahkeme-i sahha-i eriyye ile (5)
hal eylediimde ol-dahi hal-i mezbr kabul etmekle ben kenduden mbne
olmamla sual olunup beynimiz ern tefrik olunmak (6) matlubumdur deyu bade'ddava ve'l-inkr mddeiyye-i mezbreden ber-vechi muharrer mddesna muvaffk
beyine talep olundkda ba-veraka-i mestre (7) srren ve badehu alelen lede'l-tezkiye
ehdetleri makbul olan Munla Dervi bin Mustafa ve Abdulaziz bin Abdullatif nm
kimesneler (8) ehadetleriyle bi'l-muvacehe isbt etmekle mucibince zevc-i mezbr
251

Receb ile mddeiyy-i mezbre beyinlerinde kin olan nikahn (9) feshi ve tefrk
olduu huzr- lilerine ilm olund
Fi 2 Safer sene 90

S.81/No: 198
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan Ayaluka mahallesi
mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Sava veled-i
Anastas (2) nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deaviye
mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i (3) enverde yine karye-i mezbr
mahallatndan Ayabrasgeve mahallesi mtemekkinlerinden ve millet-i merkmeden
ibu bis'l-vesika Banayodi (4) veled-i Hristofi mahzarnda ikrr- tm ve takrir-i
kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan (5) it klnan
bir kta ehdetnmede zikr be beyn klnd zere akd- ti'z-zikrin sudruna
dein (6) mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup Borodoso nm mahalde mars
on sk zeytn ve bir sk harub (7) cemn on bir sk ecrm bi-sfkate vahidetn
tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan (8) r bey-i bt-
sahh-i er ile alt yz gurua merkm Banayodiye beyve temlk ve teslm (9)
eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve
kabul idp semeni olan mebla- mezkr (10) alt yz guru mter-i merkm
Banayodi yedinden b-temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd-i (11)
mezkrede tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve mutlibtdan ve kfe-i
mn ve muhasimtdan merkm (12) Banayodinin zimmetini urt- mfside ve
muvzaadan r ve cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile (13) kabullerini
hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm ecr- mezkrede benim asl ve kat alaka
(14) ve medhalim kalmayup mter-i merkm Banayodinin mlk- mters ve
hakk sarf olmudur keyfe m ye' (15) ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun dedikde
gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 28 Rabiyy'l-evvel sene 90
uhd'l-hl
Hasan Faki Efendi

Rstem Efendi

Selim Efendi Banayod Aa


252

S.80/No: 199
Konu: Hane Sat
Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Kazabifan karyesi skinelerinden
Fatma bint-i Hac Abdllatif nm Hatun kaz-i mezkrun (2) hukmet konanda
meclis-i deviye mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine
karye-i mezbre skinelerinden (3) ibu bis'l-vesika kz Emine ve ggeyisi Arif
mahzarnda ikrr- tm takrir-i kelm idp (4) karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar
meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd
zere (5) akd- ti'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm
olup karye-i mezbrede vkietraf- erbaas Osman Aa (6) ibn Dede Aa baesi
Abdlaziz bin Abdllatif baesi ve havz- kebr ve frn ile mahdd bir bb tahtn
hne ve ecr- (7) msmire ve gayr msmireli tahminen bir dnm havl-y
mtemil bir bb tarlas tarafeynden icb ve kabli hv urt- mfside (8) ve
muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile bin be yz gurua merkme
Emineye ve merkm Arife beyve temlk (9) ve teslm eylediimde anlar dahi bervechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semeni olan
mebla- mezkr bin (10) be yz guru mteriyn- merkmn Emine ve Arif
yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd-i mezkrede tagrr (11) ve
gabna mteallika mme-i dav ve mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhasimtdan
merkmn Emine ve Arifin zimmetlerini (12) urt- mfside ve muvzaadan r
ve cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt (13)
eyledim bade'l-yevm menzil-i mahdd- mezkrede benim asl ve katan alaka ve
medhalim kalmayup mteryan- merkmn Emine ve Arifin mlk- mteralar ve
hakk sarf olmudur keyfe m ye' ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun dedikde
gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 15 Safer sene 90
uhd'l-hl
Hasan Efendi Rstem Efendi

Selim Efendi Nazm Efendi

253

S.81/No: 200
Konu: Hane ve Su Sat
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan Ayabrasgeve mahallesi
skinlerinden Yusuf Efendi ibn Hac brahim nm kimesne kaz-i (2) mezkrun
hkmet konanda meclis-i deviye mahsus olan odada makd meclis-i er-i
erif-i enverde yine mahalle-i mezbre (3) skinlerinden Mustafa Efendi ibn Hac
brahim Aa mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve
ihtiyar (4) meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
klnd zre akd- ti'z-zikrin sudruna (5) dein mstakilen yedimizde mlk ve
hakkmz olup mahalle-i mezbrede vki bir tarafdan Hac Munla Etyas baesi ve
bir tarafdan dere (6) ve bir tafafdan Banayodi baesi ve taraf- rbi tark-i m ile
mahdud bb fevkn oda (7) ve ecr- msmire ve gayr msmireli bir mikdar
havl-y mtemil bir bb menzilde bulunan beher seksende on drt hissemi (8) ben
iden m'-i lezzden dahi kezlik beher seksende on drt hissemi tarafeynden icb ve
kabli (9) hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile iki bin
be yz gurua merkm Mustafa (10) Efendiye bey ve temlk ve teslm
eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve
kabul idp semeni olan (11) mebla- mezkr iki bin be yz guru mter-i
merkm Mustafa Efendi yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz (12) itmemle
akd-i mezkrede tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve mutlibtdan ve
kfe-i mn ve muhasimtdan (13) merkm Mustafa Efendinin zimmetini urt-
mfside ve muvzaadan r ve cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile (14)
kabullerini hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm menzil-i mahdd- mezkre ile
m'-i mezkrede benim (15) asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i
merkm Mustafa Efendinin mlk- mters (16) ve hakk sarf olmudur keyfe m
ye' ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka
bi't-taleb ketb olund
Fi 18 Rabiyy'l-evvel sene 90
uhd'l-hl
Faki Hasan Efendi

Rstem Efendi
Mehmed Efendi

Mesud Efendi Ahmed avu-zde


Selim Efendi

254

S.81/No: 201
Konu: Tereke
(1) Cezire-i Kbrsda

vki Girne

kazsna muzfe

Kazabifan karyesi

skinelerinden iken bundan akdem veft iden Emine bint-i brahimin (2) verset-i
zevc-i metrk Osman bin Mustafa ve li-ebeveyn er karndann sulbi sagr olu
brahim mnhazire (3) olduu bi'l-ihbr inde-er'l-enver zhir ve nmyan
oldukdan sonra (4) sagr-i mezbrenin halas mteveffiye-i mezbre Emineden
mntakil maln hfza ve ve tesviye-i umrun r'yete kbel-i erden vas (5) nasb ve
tayn klnan sagr-i mezbrun validesi erife bin Salih marifet ve marifet-i erle
tahrr ve terkim (6) ve beyne'l-verasete'l-merkme bi'l-farizet'-eriyye tevzi ve
taksim olunan mteveffiye-i mezbrenin tereke (7) defteridir ki ber-vechi t zikr ve
beyn olunur
Fi 5 Zilhicce sene 89
(8) Padem kiye 10/30 rugan- zeyt litre 6/84 harub kantar /50

sahan

1/18

tencere maa kapak 1/30


(9) Sagr tencere maa kapak 1/21
karavana 1/3 kazgan 1/40
(10) Kilim 1/34

dek 1/110

gm tarak 1/250

tencere maa kapak 1/40

bir kuplu tava /12

sandk kebr 1/31


yorgan maa yasdk 1/30

eked entari /20

(11) rankomi nm mahalde harupluk /3000

uval

1/22

gm kpe ift 1/16


ecr-

msmire

msmireli bir mikdar havl-y mtemil iki bb tahtn hne /2507 nakdi

ve

gayr

mevcudu

/1000
(12) Nakden sandkda bulunan /36,35

Manastrl Kostanti veled-i Kara Loizi

zimmetinde b-tahvil alaca /1704 Manastr mezkreli Lanbi veled-i Agusti


zimmetinde b-tahvil alaca /460
(13) Termiyal Brauka zimmetinde b-tahvil alaca /1760 Baba

Hristolu

zimmetinde b-tahvil alaca /1215 Termiyal Nikoli zimmetinde b-tahvil alaca


/1944 Gnyeli mer zimmetinde b-tahvil alaca /600

255

(14) Kazabifanl Mustafa bin Alemdr zimmetinde b- tahvil alaca /2500


Abohorlu Arif zimmetinde b-tahvil alaca /835

Manastrl Hac Tolya

zimmetinde b-tahvil alaca / 1277


(15) Yekn'l-mezkrat /19790
(16) Mine'l-ihract
(17) Techiz ve tekvin mteveffiye-i mezbrenin mihri /251 Aie bint-i Zaliha deyni
/400

Mevlde erife zimmetine

(18) Harc ksmet /375

/3000

delaliye /124,25 para mukayide mahsus kaydiye /32

veraka beh /7
(19) Yekn'l-ihract /4790
(20) Sahh'l-bk

li't-taksim beyne'l-verese /15000

(21) Hisse-i zevc-i mezbre Osman /7500

hisse-i sagr mezbr brahim /7500

S.82/No: 202
Konu: Tereke
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Melanko karyesi skinlerinden
iken bundan akdem veft iden (2) Mehmed bin Hseyin bin Halil nm kimesnenin
verset-i zevce-i menkhe-i metrkesi Aie ve sulbi sagr oullar Hseyin ve
Mehmed ve sulbiye-i (3) sagre kz Aieye mnhazire olduu bi'l-ihbr inde'er'l-enver zhir ve nmyan oldukdan sonra sigr- (4) mezbrenin babalarndan
mntakil mallarn hfza ve tesviye-i umurlarn r'yete kbel-i erden vas nasb ve
tayn klnan (5) Ahmed bin Abdullahn marifet ve marifet-i erle tahrr ve
terkim ve beyne'l-verasete'l-merkme bi'l-farizet'-eriyye tevzi (6) ve taksim
olunan mteveff-y mezbrun tereke defteridir ki ber-vechi t zikr beyn olunur
14 Zilkade sene 89
(7) Tencere 1/20
uval 1/20
(8) Hne 1/1000

dakik kye 20/20

ir kile 15/120

kp

zeytn sk 5/300

harub sk 1/50

keci res 88/4576

ebi ve koraya 37/962

2/20

(9) Yekn'l-mezkrt /7088


(10) Mine'l-ihrct

256

(11) Harc ksmet /23, delliye /131 mukayde mahsus kaydiye /11

vereka

beh /1
(12) Yekn'l-ihrct /166,17
(13) Sahh'l-bk /6921,23
(14) Mteveff-y mezbrun duyun- msbetesi
(15) Harca karyeli Yorgi veled-i Cirkakoya /950
i Hristoliye /2000

Deirmenlik karyeli Sava veled-

atz karyeli el-Hc Hseyine /1800

(16) Mteveff-y mezbrun olu Hseyine ve kz Aieye /800 Harca


Toli Cirkakoya /100

karyeli

mteveff-y mezbrun zevcesi Aienin mihri /501

(17) Yekn'l-duyun'l-msbete /6151


(18) Mteveff-y mezbrun duyunundan bk /770,23
(19) Hisse-i zevce-i mezbre Aie /96,11, 2 ake

hisse-i ibn sagr mezbr Hseyin

/269,24,2 ake hisse-i ibn sagr mezbr Mehmed 269,24,2 ake

hisse-i

bint-i

sagre-i mezbre Aie 134,32,1 ake


Kesir ake/29
(20) ber-vechi bl muharrerl-ism olan sgr- mezbrenin hisse-i irsiyelerine isbet
iden alt yz yetmi drt guru ake emlk ve eya olarak vas-i mezbr yeddine terk
olunduu bu mahale erh verildi

S.83/No: 203
Konu: Aa at
(1) Girne kazsna muzfe Harca karyesi mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Haci Ancelli veled-i Hristofi nm kimesne yine
karye-i (2) mezbrede vki Cirkallinin menzilinde akd olunan meclis-i er-i
lide yine karye-i mezbre mtemekkinlerinden ve millet-i merkmeden (3) ibu
bis'l-vesika olu Anastasi mahzarnda ikrr- tm ve takrir-i kelm idp karyei mezbr muhtar ve ihtiyar (4) meclisleri taraflarndan it klnan bir kta
ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd-i t'z-zikrin sudruna (5)
dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup karye-i mezbre snurnda Lora
veled-i Haci Antoni tarlasnda mars dokuz sk (6) harub ve altm yedi zeytn
ecrm iki bin gurua ve Drahona tarlas dernunda mars (7) krk yedi sk
257

harub ve iki sk zeytn ecarm bin gurua ki cemn altm dokuz zeytn ve elli
alt sk (8) harub ecrm bi-sfkate vahidetn tarafeynden icb ve kabuli hv
urt- mfside ve muvzaadan ri bey-i bt- (9) sahh-i er- ile cemn bin
gurua merkm Anastasiye beyve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi bervechi muharrer (10) itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semeni
olan mebla- mezkr bin guru mter-i merkm Anastasi (11) yedinden
temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna
mteallik amme-i dav ve mutalibtdan (12) ve kfe-i mn ve muhsimtdan
merkm Anastasinin zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve cebir ve
kerhden (13) hli ibr-i m sahh-i er ile kabullerine hv ibr ve iskt eyledim
bade'l-yevm ecr- ecr- mezkrede (14) benim asl ve kat alaka ve
medhalim kalmayup mteri merkum Anastasinin mlk- mters (15) ve
hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde
gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 8 Rabiy'l-ahir sene 90
uhd'l-hl
Hasan Efendi

Kamil Efendi eyh Efendi

Banayodagi

Cirkalli

Harcal

S.83/No:204
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Harca karyesi mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinde Haci Ancelli veled-i Hristofi nm kimesne (2) yine
karye-i mezbrede vki Cirkallinin menzilinde akd olunan meclis-i er-i lide
yine karye-i mezbre mtemekkinlerinden ve millet-i (3) merkmeden ibu
bis'l-vesika olu Hristofi mahzarnda ikrr- tm ve takrir-i kelm idp karye-i
mezbr muhtar (4) ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta
ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin (5) sudruna
dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup karye-i mezbre snurnda
Kadarahti ve Lora tarlas dernunda (6) mars yirmi drt sk harub ve on dokuz
sk zeytn ve bir sk armut ve yine karye-i mezbrede Ttn tarlasnda (7) yirmi
258

sk harub ve on sekiz sk zeytun cemn seksen iki (sk) ecrm bi-sfkate


vahidetn tarafeynden (8) icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan ri
bey-i bt- sahh-i er- ile cemn be bin gurua (9) merkm Hristofiye beyve
temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve
tesellm ve kabz (10) ve kabul idp semeni olan mebla- mezkr be bin guru
mter-i merkm Hristofi yedinden temmen ve kmilen (11) ahz ve kabz
itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallik amme-i dav ve
mutalibtdan ve kfe-i mn (12) ve muhsimtdan merkm Hristofinin
zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve cebir ve kerhden hli (13) ibr-i
m sahh-i er ile kabullerine hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm ecr-
mezkrede benim asl (14) ve kat alaka ve medhalim kalmayup mteri
merkm Hristofinin mlk- mters ve hakk (15) sarf olmudur keyfe mye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka
bi't-taleb ketb olund
Fi 8 Rebiyy'l-ahir sene 90
uhd'l-hl'
Hasan Efendi

Kamil Efendi eyh Efendi

Banayodagi

Cirgalli

ve

gayruhum

S.85/No: 205
Konu: Hane Sat
(1) Girne kazsna muzfe Karava karyesi skinelerinden Fatma bint-i Hac
Abdullatif nm Hatun kaz-i mezkrun hkmet konanda (2) meclis-i er-i erif-i
enverde yine karye-i mezbre skinelerinden ibu bais'l-vesika (3) kz Emine ve
ggeyi Arif mahzarnda ikrr- tm ve takrir-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve
ihtiyar meclisleri taraflarndan (4) it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein irsen mstakilen (5) yedimde mlk
ve hakkm olup karye-i mezbrede vki etraf- erbaas Osman Dede Aa baesi ve
Abdlaziz bin Hac Abdllatif (6) baesi ve havz kebr ve tarla ile mahdd bir bb
tahtni hne ve ecr- msmre ve gayr msmireli tahminen bir dnm havl-y
mtemil bir bb menzilimi (7) tarafeynden icb ve kabuli hv rt- mfside ve
muvazaadan r bey-i bt- sahh-i er ile bin be yz (8) gurua merkme
259

Emineye ve merkm Arife beyve temlk ve teslm eylediimde anlar dahi bervechi muharrer itir ve temellk ve tesellm (9) ve kabz ve kabul idp semen olan
mebla- mezkr bin be yz guru mteriyn- merkman Emine ve Arif (10)
yedlerinden temmen ve kmilen kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede
tagrr ve gabna mteallik amme-i dav ve mutalibtdan (11) ve kfe-i mn ve
muhsimtdan merkman Emine ve Arifin zimmetlerini urt- mfside ve
muvzaadan r ve cebir (12) ve kerhden hli ibr-i m sahh-i er ile kabullerini
hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm menzil-i mahdd- (13) mezkrede benim
asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mteriyn- merkman Emine ve Arifin
mlk- mteralar (14) ve hakk sarflar olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve
mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 15 Safer sene 90
uhd'l-hl
Mmeyiz Fakih Hasan Efendi
Dav Ktibi Selim Efendi

Mahkeme Ktibi Rstem Efendi


Nazm Efendi

S.84/No: 206
Konu: Tereke
(1) Cezre-i Kbrsda vki nefsi Girne kasabas mahallatndan Acemzde Mahallesi
skinelerinden bundan akdem veft iden Zehra bint-i (2) Mustafann verset-i
vlidesi Tevhide bint-i Halil li-ebeveyn sulbiye-i sagre kz karnda Atiye ve
ammileri (3) Hasan ve Mehmed bin Salih avu mnhazire olduu bi'l-ihbr inde'er'l-enver zhir ve nmyan oldukdan sonra (4) sagre-i mezbrenin mteveffiye-i
mezbre kz karnda Zehradan mntakil maln hfza ve tesviye-i umrn r'yete
(5) kbel-i erden vas nasb ve tayn klnan (5) ammisi Hasan marifet-i ve
marifet-i erle (6) seksen yedi tarihinde nib bulunan Mehmed Emin Efendinin
imza (7) hatemini mil defter-i kasamda zikri vechle hisse-i mteveffiye-i
mezbrenin taksimidir ki ber-vechi t zikr ve beyn olunur
Fi 9 Rebiy'l-ahir sene 90
(8) Yekn'l-mezkrt /1729,30

260

(9) Mine'l-ihrct /harc ksmet/43,10

delliye /20

kaydiye 3

vas

hcceti /15
(10) Yekn'l-ihrct /81,30
(11) Sahh'l-bk /1649,38
(12) Hisse-i mezbre Tevhide /549,131

hisse-i ahzi mezbre Emine /10824,2


1729,3

25539
Hisse-i

ammi

mezbr

Mehmed

/138,31,1

hisse-i ammi mezbr Hasan /138,31,1

S.85/No: 207
Konu: Bor Karl Aa Rehini
(1)

Cezre-i

Kbrsda

vki

Girne

kazsna

muzfe

Karava

karyesi

mtemekkinelerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum millet nisvnndan (2)


Desbino bint-i Haci Hristofi nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda
meclis-i deaviye mahsus olan (3) odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine
karye-i mezbr mtemekkinlerinden ve millet-i merkmeden ibu bis'l- (4) vesika
Atnas veled-i Haci Hristolu tarafndan husus-u t'l-beynda tasdika vekil-i erisi
olduu olduu nefsi (5) Girne kasabas mtemekkinlerinden ve millet-i merkmeden
Vasli veled-i Karaca ve Banayodagi nm kimesneler ehdetleriyle sbit (6) ve
sbt vekletine hkmi er lhk olan nefsi Girne kasabas mtemekkinlerinden ve
millet-i merkmeden Yuri veled-i Haci (7) Dimitri nm kimesne mahzarnda ikrr-
tm takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan (8)
it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin
sudruna dein mstakilen (9) yedimde mlk ve hakkm olup karye-i mezbrede
vki benim bahemde bir sk Lisu nm mahalde Lotyu (10) ve Vunnosunda on alt
sk cemn on yedi ecrm bundan akdem mvekile-i mezbr Atnas yedinden
istikrz (11) ve umrma sarfla istihlak eylediim bin yz seksen drt buuk guru
elan zimmetimde deynim olmala ecr- (12) mezkreyi mebla- mezkr bin yz
seksen guru mukabilinde tarih-i kitabdan bir sene temmna dein mvekkilesine
261

(13) izfetle mezbr Yuriye bey-i bi'l-vef tark zere bey ve teslm eylediimde
ol-dahi ber-vechi muharrer itir (14) ve tesellm ve kabz ve kabul eyledim didikde
gbbe't-tasdik'-er medyn- merkme yine meclis-i mezkrede vekil-i mezbr
(15) Yuri mahzarnda ikrr- tm takrr-i kelam idp mebla- mezbr hakikatde
rehin hkmnde olmala ecl-i hullunda (16) deynim olan mebla- mezkr bin yz
seksen drt buuk guru ed olunmayup mlk- rehin mahkeme olmaz ise (17)
mar'l-beyn ecr- mezkre semeni misli ile ahere bey ve kabz semen ve
semenden deyni mezkrm edya ve fazla kalur ise (18) bana it ya ve bunlarn
mtevakf olduu umrun kllisine kllema uzleteke fa'net vekil-i mazmn zre
(19) azl inizalden masn ve sulbi akd- rehine merta veklet-i devriye-i sahha-i
eriyye ile vekil-i mezbr (20) Yuriyi tarafmdan vekil ve nib-i menb nasb ve
tayn eyledim didikde ol-dahi ber-vechi muharrer veklet-i mezkreyi (21) kemyenbai edya teahhd etmein m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 10 Zilhicce sene 89
uhd'l-hl
Faki Hasan Efendi Rstem Efendi, Selim Efendi, Nazm Efendi, Banayod Aa

S.85/No: 208
Konu: Hane Sat
(1) Nefsi Girne mahallatndan Mara mahallesi mtemekkinelerinden Haci Kostanti
veled-i Yanni nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda (2) meclis-i
deaviye mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine mahalle-i
mezbre mtemekkinlerinden ve millet-i merkme nisvannfan (3) Haci Maryo bint-i
Haci Yanni mahzarnda ikrr- tm takrr-i kelm idp kasaba-i mezbr muhtar ve
ihtiyar meclisleri taraflarndan it (4) klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve
hakkm (5) olup mahalle-i mezbrede vki bir tarafdan Antoni veled-i Haci Kostanti
hnesi ve bir tarfdan Haci Luka veled-i Haci Yorgi hnesi (6) ve bir tarafdan hendek
ve taraf- rbii tark-i m ile mahdd bir bb tahtn hne ve bir aded m'-i bir ve
bir mikdar havl-y mtemil bir bb (7) menzilimi tarafeynden icb ve kabuli hv
urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile bin gurua (8)
262

merkme Haci Mariyoya bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi


muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul (9) idp semen olan mebla-
mezkr bin guru mteriye-i merkme Haci Maryo yedinden temmen ve kmilen
ahz ve kabz (10) itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallik mme-i dav
ve mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkm (11) Haci Mariyonun
zimmetini urt- mfside ve muvazaadan r ve cebr ve kerhden hl ibr-i m
sahh-i er ile (12) kabullerini hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm menzil-i
mahdd- mezkrede benim asl ve kat alaka (13) ve medhalim kalmayup
mteriye-i merkme Haci Mariyonun mlk- mters ve hakk sarf olmudur
keyfe m-ye ve yehtr (14) mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er
m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 9 Rebiyy'l-evvel sene 90
uhd'l-hl
Faki Hasan Efendi, Rstem Efendi, Selim Efendi, Banayod Aa, ve gayruhum

S.86/No: 209
Konu: Hane ve Su Sat
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi skinlerinden Mustafa Efendi ibn Hac
brahim nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda (2) meclis-i deaviye
mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbre
skinlerinden karnda (3) Yusuf Efendi muvcehesinde ikrr- tm takrr-i kelm
idp kasaba-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it (4) klnan bir
kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein
mtereken yedimde mlk (5) ve hakkm olup karye-i mezbrede vki bir tarafdan
Sleyman bin Hseyin hnesi ve bir tarafdan Krmz Hseyin Aa baesi (6) ve bir
tarafdan Hasan Aa ibn Hseyin Aa baesi ve taraf- rbii tark-i m ile mahdd
drt bb tahtn ve drt bb (7) fevkn oda ve ecar- msmire ve gayr msmireli
bir mikdar havl-y mtemil bir bb menzilde bulunan beher sekizde on drt hissemi
(8) Ba Pnardan nb iden m'-i lezizden beher sekiz gnde cumartesi gn
kezalik hissemi tarafeynden icb ve kabuli hv (9) urt- mfside ve muvzaadan
r bey-i bt- sahh-i er ile yedi yz gurua merkm Yusuf Efendiye bey ve
263

temlk (10) ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve


tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr (11) yedi yz guru
mter-i merkm Yusuf Efendi yedinden yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz
itmemle akd- mezkrede (12) tagrr ve gabna mteallik mme-i dav ve
mutlibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkm Yusuf Efendinin (13)
zimmetini urt- mfside ve muvazaadan r ve cebr ve kerhden hl ibr-i m
sahh-i er ile (14) kabullerini hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm menzil-i
mahdd- mezkre ile m'-i mezkrede benim asl ve kat (15) alaka ve medhalim
kalmayup mter-i merkm Yusuf Efendinin mlk- mters ve hakk sarf (16)
olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe'ttasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 18 Rebiyy'l-evvel sene 90
uhd'l-hl
Mesud Efendi Ahmed avu-zde Mehmed Efendi eyh Efendi, Rstem Efendi,
Selim Efendi

ve gayruhum

S.86/No: 210
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Kazabifan karyesi skinlerinden Kapudan olu
Hseyin nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i (2) deaviye
mahsus olan odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine kaz-i mezkre
muzfe Balabays karyesi mtemekkinlerinden (3) ve teba-i devlet-i aliyyenin
Rum milletinden Nikola veled-i Kostanti mahzarnda ikrr- tm takrr-i kelm
idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar (4) meclisleri taraflarndan it klnan bir
kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna
dein mstakilen (5) yedimde mlk ve hakkm olup karye-i mezbre civarnda
Vuno nm mahalde merkm Haci Nikola tarlasnda on yedi sk harub ecarm
bi-sfkate vahidetn tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve
muvzaadan ri bey-i bt- sahh-i er- ile merkm (7) Hac Nikolaya bin
gurua bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve
temellk ve tesellm ve kabz ve kabul (8) idp semen olan mebla- mezkr bin
264

guru mter-i merkm Haci Nikola yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz
itmemle akd- (9) mezkrede tagrr ve gabna mteallik amme-i dav ve
mutalibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkm Haci Nikolann
zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve cebir ve kerhden hli ibr-i m
sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt (11) eyledim bade'l-yevm ecr-
mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mteri merkum
Haci Nikolann mlk- (12) mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve
yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi'ttaleb ketb olund
Fi 18 Rebiyy'l-ahir sene 90
uhd'l-hl
Hasan Efendi

Rstem Efendi
Kayyum

Selim Efendi Kopca Hasan Mahmud

Osman-zde Aa

ve gayruhum

S.86/No: 211
Konu: Aa Sat
(1) Nefsi Girne kasabas skinelerinden Aie bint-i Hseyin ve kz karnda
erife nm Hatunlar taraflarndan t'z-zikr-i beyide takrr ve it-i hccete (2)
ve kabz- semene vekil-i erileri olduu zt mezbreyi bi'l-marifet'-eriyye
rifan yine kasaba-i mezbre skinlerinden Halil (3) bin Ahmed ve Pamukcu Ali
nm kimesneler ehdetleriyle sbit ve sbt vekletine hkm er lhk olan
Kazabifan karyeli Abdlaziz (4) bin Hac Abdllatif nm kimesne ve kaz-i
mezbr skinlerinden Mesud bin Hseyin nm kimesneler kaz-i mezkrun
hkmet konanda meclis-i deaviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i
(5) enverde Karava karyesi mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin
Rum milletinden Haci Nikola veled-i Hristoli mahzarnda ikrr- tm (6) ve
takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it
klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn (7) klnd zere akd- t'zzikrin sudruna dein mtereken yedimizde mlk ve hakkmz olup kasaba-i
mezbr civarnda Kakafaroyez (8) nm mahalde mars yirmi be harub ecrn
tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan ri (9) bey-i bt265

sahh-i er- ile iki yz gurua merkm Haci Nikolaya bi'l-asle ve bi'l-vekle
bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi (10) ber-vechi muharrer itir ve
temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr iki yz
guru mter-i merkm Haci Nikola (11) yedinden temmen ve kmilen ahz ve
kabz itmemizle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallik amme-i dav ve
mutalibtdan ve kfe-i (12) mn ve muhsimtdan merkm Haci Nikolann
zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve cebir ve kerhden hli ibr-i m
sahh-i er ile (13) kabullerini hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm ecr-
mezkrede bizim asl ve kat alaka ve medhalimiz kalmayup (14) mteri
merkum Haci Nikolann mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe mye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun (15) didikde gbbe't-tasdik'-er mvaka bi't-taleb ketb olund
Fi 9 Rabiy'l-ahir sene 90
uhd'l-hl
Hasan Efendi

Rstem Efendi

Hac Mehmed Aa

Kamil Efendi

Banayod Aa

S.87/No: 212
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Vaslya karyesi skinlerinden Emrullah bin Ahmed nm
kimesne kaz-i mezkrun hkmet (2) konanda meclis-i deaviye mahsus olan
odada makd meclis-i er-i erf-i enverde yine karye-i mezbrede mtemekkin
teba-i (3) ve devlet-i aliyyenin Rum milletinden ibu bis'l-vesika Yanni veled-i
Dimitri mahzarnda ikrr- tm takrr-i kelm idp (4) karye-i mezbr muhtar ve
ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
klnd (5) zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve
hakkm olup karye-i mezbrede vki bir tarafdan (6) Hac brahim Aa eytm
baeleri ve iki tarafdan meerkm Yanni baesi ve taraf-i rbii Fatme bint-i Hac
Mstk ) baesiyle mahdd (7) tahminen yarm dnm baemi tarafeynden icb ve
kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan ri bey-i bt- sahh-i (8) er- ile drt
yz elli gurua merkm Yanniye bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber266

vechi muharrer itir ve temellk (9) ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan
mebla- mezkr drt yz elli guru mter-i merkm Yanni (10) yedinden temmen
ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallik amme-i
dav (11) ve mutalibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkm Yanninn
zimmetini urt- mfside ve muvzaadan (12) r ve cebir ve kerhden hli ibr-i
m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt (13) eyledim bade'l-yevm bae-i
mahdd- mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup (14) mter-i
merkum Yanninin mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve
yehtr (15) mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi'ttaleb ketb olund
Fi 18 Cemazie'l-evvel sene 90
uhd'l-hl
Faki Hasan Efend Selim Efendi Rstem Efendi

Mesud Efendi

S.87/No:213
Konu: Hane Sat
(1) Cezre-i Kbrsda vkinefsi Girne kasabas mahallatndan Acem-zde
mahallesi skinelerinden Zeliha bint-i Hasan nm kimesne kaz-i mezkr
hkmet (2) konanda meclis-i deaviye mahsus olan odada makd meclis-i
er-i erif-i enverde yine mahalle-i mezbrede skin olu kr (3) bin Halil
mahzarnda ikrr- tm takrr-i kelm idp kasaba-i mezbr muhtar ve ihtiyar
meclisleri taraflarndan it (4) klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk (5)
ve hakkm olup mahalle-i mezbrede vki bir tarafdan Yuri hnesi bir tarafdan
Pastac Nikola hnesi ve bir tarafdan merkm (6) kr hnesi ve taraf-i rbii
tark-i m ile mahddbir mikdar havl-y mtemil bir bb tahtn hnemi
tarafeynden (7) icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan ri bey-i bt sahh-i er- ile be yz gurua merkm krye (8) bey ve temlk ve teslm
eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve
kabul idp semeni olan mebla- (9) mezkr be yz guru mter-i merkm
kr yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr
267

ve gabna mteallika (10) amme-i dav ve mutalibtdan ve kfe-i mn ve


muhsimtdan merkm krnn zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r
ve cebir ve (11) kerhden hli ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve
iskt eyledim bade'l-yevm hne-i mahdd- (12) mezkrede benim asl ve kat
alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkum krnn mlk- mters
(13) ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun
didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 17 Cemazie'l-ahir sene 90
uhd'l-hl

Mmeyiz Faki HasanEfendi

Rstem Efendi

Hseyin

Selim Efendi Munla

ve gayruhum

S.8/No: 214
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Vaslya karyesi skinlerinden Hseyin bin Osman
nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deaviye (2) mahsus
odada

makd

meclis-i

er-i

erif-i

enverde

yine

karye-i

mezbre

mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Petro veled-i


Yorgi (3) mahzarnda ikrr- tm takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve
ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta (4) ehdetnmede zikr ve
beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde
mlk ve hakkm olup (5) karye-i mezbrede vki Lagumava deresinde mars
on sk zeytn ecrm tarafeynden icb ve kabuli hv urt- (6) mfside ve
muvzaadan ri bey-i bt- sahh-i er- ile merkm Petroya (sekiz yz gurua )
bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi (7) muharrer itir ve
temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr sekiz
yz guru mter-i merkm Petro (8) yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz
itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallik amme-i dav ve
mutalibtdan (9) ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkm Petronun zimmetini
urt- mfside ve muvzaadan r ve cebir ve kerhden hli ibr-i m (10)
268

sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm ecr-


mezkrede benim asl ve kat alaka (11) ve medhalim kalmayup mter-i
merkum Petronun mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve
yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi'ttaleb ketb olund 64
Fi 3 Receb sene 90
uhd'l-hl
Hasan Efendi

Selim Efendi Rstem Efendi

Banayod Aa

S.88/No: 215
Konu: Tereke
(1)

Cezre-i

Kbrsda

vki

Girne

kazsna

muzfe

Karava

karyesi

mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum millet nisvnndan (2)


Teogora bint-i Baba Hristolunun verset-i zevc-i metrku Kostanti veled-i Haci
Konomo ve babas Baba Hristolu (3) ve validesi Kaderina bint-i Haci Kostanti ve
sulb-i sagr olu Covaniye mnhasire olduu bi'l-ihbr inde'-er'l-enver (4) zhir
ve nmyen oldukdan sonra sagr-i mezbrun validesinden mntakil maln hfza
tesviye-i umrun r'yete (5) kbel-i erden vas nasb ve tayn klnan zevc-i mezbr
Kostanti marifet ve marifet-i erle tahrr ve terkm (6) ve beyne'l-verasete'lmerkme bi'l-farizet'-eriyye tevzi ve taksim klnan mteveffiye-i mezbrenin
tereke defteridir ki ber-vechi t zikr ve beyn olunur
Fi 5 Muharrem sene 90
(7) Gazgan 1/150
1/15

kebr tencere 1/80

evsat tencere 3/75

iki

kuplu

tava

bir kuplu tava 1/5

(8) Sini 1/75 kevgir 1/2

srtecek

amdan 1/30 kebr

tekne

1/15

sagr tekne 1/8 elek tahtas 2/10


(9) El deirmeni 1/10 krk 1/7
yasdk 5/25

64

sandalye 6/25 yatak 1/180

yorgan

1/20

darak 3/10

Metnin sonunda gereksiz tekrar yaplmtr.

269

(10) Sa aya 1/1

frun demiri 1/10

sisto 2/2

dezgah maa takm /100

rubiyye 1/5

altun

tabak 6/7
(11) Altun yaldzl sim bilezik ift 1/150
maden kak /14
(12) Drabeza rts /1

yzk

1/10

atal /7
sagr arab 1/5

alaca arab 2/ 20

brncek

gynek 3/120 penbe arab 4/50


(13) Hakir fisdan 1/50 merinoz fisdan 2/20 fes 1/10

uka

hrka

1/40

Mandova 1/1 ipekli fisdan 1/60


(14) Basma fisdan 8/120

alaca fisdan /25

fisdan 1/30

ufak yasdk torbas /2

yazma 6/6

(15) Yedirme i donu 6/60

ora 1/10

hmayun fisdan 2/20 yedirme

hmayun hrka 3/10 pekir

13/13

yedirme gynek 2/4 keten iplii dirhem 50/2


(16) Sandk kebr 1/80
gynek 1/30

yedirme arab 2/65 hmayun arab 1/25 brmcek

uka hrka 1/100

(17) Altun kpe 1/50 kasteni 1/1

pinot 2/10

tas 1/1 Labta karyesinde bir bb

tahtn ve bir bb fevkn hne ve bir ahur ve ecr- msmire ve gayr msmireli
bae maa m'-i cr /6500
(18) Karava karyesinde mars harub sk 35/2000

karye-i mezkrede zeytn sk

25/1000
(19) Yekn'l-mezkrat /11627
(20) Mine'l-ihrct

harc ksmet/291,27

delaliye /50

kaydiye /18

veraka

beh /1
(21) Yekn'l-ihrct /360,17
(22) Sahh'l-bk li't-taksim'l-verase /11266,33
/2816,28

hisse-i zevc-i mezbr Kostanti

hisse-i eb mezbr Baba Hristolu /1877,32 hisse-i mm-i mezbre

Kaderina 1877,32

hisse-i ibn sagr mezbr Covanni /4694,20

(23) Ber-vechi bl muharrer'-ism olan sagr mezbrun hisse-i irsiyesine isabet iden
drt bin alt yz doksan drt guru yirmi bin (24) Emlak ve eya olarak vas-i mezbr
yeddine terk olundu bu mahale erh verildi
Fi 7 Muharrem sene 90

270

S.89/No: 216
Konu: Su cras
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan Ayaluka mahallesi
mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Hristofi veled-i
(2) Haci Vasli nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deaviye
mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i (3) enverde mahalle-i mezbrede
mtemekkin millet-i merkmeden Toli Molunda mahzarnda ikrr- tm ve takrir-i
kelm idp karye-i mezbr (4) muhtar ve ihtiyar meclisleri tarafndan it klnan bir
kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin (5) sudruna
dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup mahalle-i mezbrede vki bir
tarafdan Haci Elyas tarlas ve bir tarafdan (6) Haralanbu Sodiri tarlas ve tark-i m
ile mahdd mahalden tlen on ve arzen iki ayak beher haftada bir buuk saat (7)su
icrsna mlk zere tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan
r bey-i bt- sahh-i (8) er ile yz gurua merkmToliye beyve temlk ve
teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk (9) ve tesellm ve
kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr yz guru mter-i merkm Toli
yedinden (10) temmen ve-kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve
gabna mteallika mme-i dav ve mutlibtdan (11) ve kfe-i mn ve
muhasimtdan merkm Tolinin zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve
cebr ve kerhden hl (12) ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv ibr ve iskt
eyledim bade'l-yevm hark- mezkrede benim (13) asl ve kat alaka ve medhalim
kalmayup mter-i merkm Tolinin mlk- mters (14) ve hakk sarf
olmudur keyfe m ye' ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe'ttasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 5 Cemazie'l-evvel sene 90
uhd'l-hl
Hasan Efendi Rstem Efendi

Selim Efendi Banayod Aa ve gayruhum

271

S.89/No: 217
Konu: Aa Sat
(1) Nefsi Girne kasabas skinelerinden Penbe Hac Ali nm kimesne kaz-i
mezkr hkmet konanda meclis-i deaviye mahsus odada makd (2) meclis-i
er-i erif-i enverde Kazabifan karyesi skinlerinden Mesud Efendi ibn Ltfullah
muvcehesinde ikrr- tm ve takrr-i (3) kelm idp kasaba-i mezkr muhtar ve
ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
(4) klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk
ve hakkm olup kasaba-i mezbre civarnda (5) vki iki tarafdan benim tarlam
ve bir tarafdan Kalayc Luka tarlas ve taraf- rbii Mehmed bin Hac brahim
tarlasyla mahdd (6) Endezik deresi dimekle mehur tahminen drt dnm tarla
derununda mars altm sk zeytn ve altm sk (7) harub ceman seksen iki
sk ecrm bi-sfkate vahidetn tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside
(8) ve muvzaadan ri bey-i bt- sahh-i er- ile alt bin (9) sekiz yz gurua
mm-ileyh Mesud Efendiye bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi bervechi muharrer (10) itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semeni
olan mebla- mezkr alt bin sekiz yz guru (11) mter-i mm-ileyh Mesud
Efendi yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede
tagrr (12) ve gabna mteallik amme-i dav ve mutalibtdan ve kfe-i mn ve
muhsimtdan mm-ileyh (13) Mesud Efendinin zimmetini urt- mfside ve
muvzaadan r ve cebir ve kerhden hli ibr-i m sahh-i (14) er ile
kabullerini hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm ecr- ecr- mezkrede
benim asl ve kat (15) alaka ve medhalim kalmayup mter mm-ileyh
Mesud Efendinin mlk- mters ve hakk (16) sarf olmudur keyfe m-ye
ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi'ttaleb ketb olund
Fi 25 Cemazie'l-evvel sene 90
uhd'l-hl
Hasan Faki Efendi

Mehmed Ali Efendi Mehmed bin Hac brahim Aa


dare Azasndan Osman

Abdullah Efendi

272

S.90/No: 218
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazasna muzfe Karava karyesinde mtemekkinelerinden ve teba-i
devlet-i aliyyenin Rum milletinden Haci Antoni veled-i Haci Yakomo nm
kimesne karye-i mezbrede vki Yorgo veled-i Haci Banayinin hnesinde akd
olunan meclis-i er-i lide yine karye-i mezbrede (3) mtemekkin millet-i
merkmeden olu Hac Tofa mahzarnda ikrr- tm takrr-i kelm idp karye-i
mezbr muhtar ve ihtiyar (4) meclisleri taraflarndan it klnan bir kta
ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- tz-zikrin (5) sudruna
dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup karye-i mezbrede vki bir
tarafdan Hac Franzisko veled-i Haci Yanni (6) tarlas ve bir tarafdan Brauka
veled-i Yorgi tarlas Tofa veled-i Sava tarlas ve bazen dere (7) ve taraf- rbii
Luka veled-i Hac Ebgeri ve bazen karnda Haralanbu tarlasyla mahdd
tahminen drt dnm (8) tarla dernunda mars altm sk zeytn ecrm ve
altm sk harub ceman yz yirmi (9) sk ecrm bi-sfkate vahidetn
tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan ri (10) bey-i
bt- sahh-i er- ile be bin gurua merkm Haci Tofa ya bey ve temlk ve
teslm eylediimde (11) ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm
ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr be bin (12) guru mter-i
merkm Hac Tofa yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd-
mezkrede tagrr (13) ve gabna mteallik amme-i dav ve mutalibtdan ve
kfe-i mn ve muhsimtdan merkm Hac Tofann zimmetini (14) urt-
mfside ve muvzaadan r ve cebir ve kerhden hli ibr-i m sahh-i er ile
kabullerini hv (15) ibr ve iskt eyledim badel-yevm ecr- mezkrede
benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup (16) mter merkm Hac
Tofann mlk- mters ve hakk sarf olmudur (17) keyfe m-ye ve yehtr
mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb
olund
Fi 15 Cemazie'l-evvel sene 90
uhd'l-hl
Hac Nikola veled-i Hac Dimitri Mihai Loizu

Sava Haci Mihail

Kostanti

Haci Mihail
273

S.90/No: 219
Konu: Hane ve Su Sat
(1) Girne kazasna muzfe Karava karyesi mahallatndan Ayluka mahallesi
mtemekkinelerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Yorgi veled-i (2)
Papa Rakgosi nm kimesne kaz-i mezkr hkmet konanda meclis-i deaviye
mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i (3) enverde yine karye-i mezbre
mtemekkinlerinden

millet-i

merkmeden

ibu

bis'l-vesika

olu

Vasli

mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i (4) kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar
meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn (5)
klnd zere akd- ti'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve
hakkm olup karye-i mezbrede vki (6) bir tarafdan Hac Franzisko haremi Haci
Eleni baesi ve taraf-i slsesi tark-i m ile mahdd bir bb tahtn hne ve bir bb
(7) viran hne ve ecr-i msmire ve gayr msmireli bir dnm bae ve Komi
tabr olunan m'-i crden beher sekiz gnde bir saat m'-i (8) crmi tarafeynden
icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan ri bey-i bt- sahh-i er- ile
iki bin (9) gurua merkm Vasliye bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi
ber-vechi muharrer itir ve temellk (10) ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen
olan mebla- mezkr iki bin guru mter-i merkm Vasli yedinden temmen (11)
ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallik amme-i
dav ve mutalibtdan ve kfe-i mn (12) ve muhsimtdan merkm Vaslinin
zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve cebir ve kerhden hli ibr-i m
sahh-i (13) er ile kabullerini hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm hne-i
mahdd- mezkre ile m'-i mezkrede benim asl ve kat (14) alaka ve medhalim
kalmayup mter merkm Vaslinin mlk- mters ve hakk sarf olmudur
keyfe m-ye (15) ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er
m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 24 Cemazie'l-evvel sene 90
uhd'l-hl
Faki Hasan Efendi Hasan bin Osman

Hac mer bin Munla Mustafa

Mustafa bin Halil


274

S.90/No: 220
Konu: Aa Sat
(1)

Cezre-i

Kbrsda

vki

Girne

kazsna

muzfe

Karava

karyesi

mtemekkinlerinden Yorgaci veled-i Haci Babas nm kimesne (2) karye-i


mezbrede vki Yorko (3) veled-i Haci Banayinin hnesinde akd olunan meclis-i
eri lide yine karye-i mezbrede mtemekkin millet merkme nisvnndan (4) kz
Haralanbu mahzarndan ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve
ihtiyar meclisleri taraflarndan (5) it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen (6) yedimde mlk ve
hakkm olup karye-i mezbrede vki Mdiriz nm mahalde mars otuz sk zeytn
(7) ecrm bi-sfkate vahidetn tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve
muvzaadan ri bey-i (8) bt- sahh-i er- ile bin be yz gurua merkme
Haralanbuya bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi (9) ber-vechi muharrer
itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr bin
be yz guru (10) mteriye-i merkme Haralanbu yedinden temmen ve kmilen
ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallik amme-i (11) dav
ve mutalibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkme Haralanbunun
zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r (12) ve cebir ve kerhden hli ibr ve
iskt eyledim bade'l-yevm ecr- mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim
kalmayup (13) mteriye-i merkme Haralanbunun mlk- mters ve hakk sarf
olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun (14) didikde gbbe'ttasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 24 Cemazie'l-evvel sene 90
uhd'l-hl
Hasan Efendi

Rstem Efendi

Nikola veled-i Dimitri

Kmil Efendi Banayod Aa Haci


Mihail Loizu Sava Haci Mihail

S.91/No: 221
Konu: Aaa Sat
275

(1) Girne kazasna muzfe Karava karyesi mtemekkinelerinden ve teba-i devlet-i


aliyyenin Rum milletinden Haci Yorgi veled-i Haci stafani nm kimesne karye-i
mezbrede vki Dimitri veled-i Konomu Midinin hnesinde akd olunan meclis-i
er-i lide yine karye-i (3) mezbre mtemekkinlerinden ve millet-i merkmeden
ibu bis'l-vesika Yakomi veled-i Haci Franzisko mahzarnda ikrr- tm (4) ve
takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it
klnan bir kta ehdetnmede (5) zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin
sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup (6) karye-i mezbrede
vki bir tarafdan K deresi ve bir tarafdan Kostanti veled-i Yuri tarlas ve bir
tarafdan Kostanti (7) Kakura Mandras taraf- rbii Beyaz Tepe ile mahdd
tahminen sekiz dnm tarla dernunda mars (8) on drt sk harub ve elli alt sk
zeytn ve yine bir tarafdan Eftemiya bint-i Hristoli tarlas ve bir tarafdan (9)
Cirkako bint-i Hristoli tarlas ve bir tarafdan Sirohora bint-i Hristoli tarlas ve
taraf-i rbii Anastasya (10) bint-i Haci stefani tarlasyla mahdd nm mahalde
mars krk sk zeytn ve on sekiz sk harub cemn (11) yz yirmi sk ecrm bisfkate vahidetn tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan ri
(12) bey-i bt- sahh-i er- ile alt bin gurua merkm Yakomiye bey ve temlk ve
teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi (13) muharrer itir ve temellk ve tesellm ve
kabz ve kabul idp semeni olan mebla- mezkr alt bin guru mter-i (14)
merkm Yakomi yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd-
mezkrede tagrr ve gabna mteallik (15) amme-i dav ve mutalibtdan ve kfe-i
mn ve muhsimtdan merkm Yakominin zimmetini urt- (16) mfside ve
muvzaadan r ve cebir ve kerhden hli ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv
(17) ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm ecr- mezkrede benim asl ve kat alaka
ve medhalim (18) kalmayup mter merkm Yakominin mlk- mters ve hakk
sarf olmudur keyfe m-ye (19) ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde
gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 24 Cemazie'l-evvel sene 90
uhd'l-hl
Hasan Efendi Rstem Efendi

Toli Elyas

Hristofi stavrino

Papa

PiyenciYakomi Hristofi

276

S.91/No: 222
Konu Aa ve Hne Sat
(1) Girne kazasna muzfe Karava karyesi mtemekkinelerinden ve teba-i devlet-i
aliyyenin Rum millet nisvnndan Leno bint-i Antoni nm kimesne karye-i
mezbrede vki Dimitri veled-i Konomidiin hnesinde akd olunan meclis-i er-i
lide yine karye-i mezbre mtemekkinlerinden ve millet-i merkmeden ibu
bis'l-vesika Yorgi veled-i Petri mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp
karye-i mezbr muhtar (4) ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta
ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin (5) sudruna dein
mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup karye-i mezbrede vki Aladursa nm
mahalde mars (6) on iki sk zeytn ecrm yedi yz elli gurua ve Toli
harmannda bir sk harub eceremi elli gurua (7) ve Begri Bilazeri baesinde
mars sk zeytn ecrm yz elli gurua ve yine karye-i mezbrede (8) vki
bir tarafdan Toli veled-i Petri hnesi ve iki tarafdan stavrino veled-i Petri hnesi ve
taraf-i (9) rbii yol ile mahdd ecr-i msmire ve gayr msmireli bir mikdar havly mtemil bir bb tahtn hneden (10) ayian hissemi be yz gurua ki cemn
bin iki yz elli gurua tarafeynden icb ve kabuli hv (11) urt- mfside ve
muvzaadan ri bey-i bt- sahh-i er- ile merkm Yorgiye bey ve temlk ve
teslm (12) eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve
kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr (13) bin iki yz elli guru mter-i
merkm Yorgi yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede
(14) tagrr ve gabna mteallika amme-i dav ve mutalibtdan ve kfe-i mn ve
muhsimtdan merkm Yorginin (15) zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r
ve cebir ve kerhden hli ibr-i m sahh-i er ile kabullerini (16) hv ibr ve iskt
eyledim bade'l-yevm ecr- mezkre ile hne-i mahdd- mezkrede olan hisse-i
(17) mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter merkm
Yorginin mlk- mters (18) ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr
mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb
olund
Fi 24 Cemazie'l-evvel sene 90
uhd'l-hl
277

Kal Haci Ebgeri

Hac Nikola Piyenyo Matefo Haci Yorgi

Dimitri Konomidi

S.92/No: 223
Konu Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin ve teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Avram veled-i Sava nm kimesne kaz-i mezkr hkmet
(2) konanda meclis-i deaviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde
kaz-i mezkre muzfe Fota karyesi skinlerinden (3) Mustafa bin Kara Hseyin
mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar
meclisleri (4) taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein (5) mstakilen yedimde mlk ve
hakkm olup Balyosofo karyesinde Mersineri nm mahalde on sekiz sk zeytn
ecrm (6) tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan ri bey-i
bt- sahh-i er- ile bin gurua (7) merkm Mustafaya bey ve temlk ve teslm
eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve
kabul (8) idp semen olan mebla- mezkr bin guru mter-i merkm Mustafa
yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz (9) itmemle akd- mezkrede tagrr ve
gabna (mteallik) amme-i dav ve mutalibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan
merkm (10) Mustafann zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve cebir ve
kerhden hli ibr-i m sahh-i er (11) ile kabullerini hv ibr ve iskt eyledim
bade'l-yevm ecr- mezkrede benim asla ve kat alaka (12) ve medhalim
kalmayup mter merkm Mustafann mlk- mters ve hakk sarf olmudur
keyfe m-ye (13) ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er
m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 26 Cemazie'l-evvel sene 90
uhd'l-hl
Basmac Hac brahim Aa

Foteli Hac Hseyin karnda Abdulkerim

Kara Hseyin ibn Munla Mustafa


278

S.92/No: 224
Konu: Aaa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi skinelerinden Emine bint-i Hseyin nm
Hatun tarafndan t'z-zikr-i beyide takrr ve it-i hccetde (2) vekil-i erisi
olduu zt mezbre-yi bi'l-marifet'-eriyye rifn yine karye-i mezbre
skinelerinden Hasan bin Osman ve Mustafa (3) bin Halil nm kimesnelerin
ehdetleriyle sbit ve sbut vekletine hkm erisi lhk olan karnda Hasan nm
kimesne kaz-i (4) mezkrun hkmet (2) konanda meclis-i deaviye mahsus
odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i (5) mezbre
mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin rum milletinden Haci Komi veled-i
Haralanbu mahzarnda ikrr-i tm ve takrr-i (6) kelm idp karye-i mezbr muhtar
ve ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede (7) zikr ve
beyn klnd zere akd- ti'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk
ve hakkm olup (8) karye-i mezbrede vki Hadimi nm mahalde mars yirmi be
sk zeytn ve yirmi be sk harub ecarm (9) tarafeynden icb ve kabuli hv urt mfside ve muvzaadan ri bey-i bt- sahh-i er- ile bin yedi yz (10) gurua
mvekilem mezbreye izafetle merkm Haci Komiye bey ve temlk ve teslm
eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer (11) itir ve temellk ve tesellm ve kabz
ve kabul idp semen olan mebla- mezkr bin yedi yz guru mter-i (12)
merkm Haci Komi yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd-
mezkrede tagrr ve gabna mteallika amme-i dav ve mutalibtdan ve kfe-i mn
ve muhsimtdan merkm Haci Kominin zimmetini urt- mfside (14) ve
muvzaadan r ve cebir ve kerhden hli ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv
ibr ve iskt (15) eyledim bade'l-yevm ecr- mezkrede mvekilem mezbrenin
asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm (16) Haci Kominin
mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve
mutasarrf olsun (17) didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 25 Cemazie'l-evvel sene 90
uhd'l-hl
279

Hasan bin Osman Hac mer

Hac Mehmed ibn Halil

Mustafa Efendi

S.92/No: 225
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Karava karyesinde mtemekkin ve teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Efsam veled-i Sava nm kimesne kaz-i mezkrun (2)
hkmet konanda meclis-i deaviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i
enverde kaz-i mezkre muzfe (3) Fota karyesi skinlerinden Mustafa bin Kara
Hseyin mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr (4) nib-i
esbak Mustafa Efendinin imza ve hatemine hv yedimde bulunan bir kta hccet-i
eriye mantukunca mstakilen (5) yedimde mlk ve hakkm olup Karava karyesinde
vki Voler nm mahalde mars sk harub ve drt sk zeytn (6) ecrm
tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan ri bey-i bt- sahhi er- ile alt yz gurua (7) merkm Mustafaya bey ve temlk ve teslm
eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve
kabul idp (8) semen olan mebla- mezkr alt yz guru mter-i merkm Mustafa
yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- (9) mezkrede tagrr ve
gabna mteallika amme-i dav ve mutalibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan
merkm Mustafann (10) zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ve cebir ve
kerhden hli ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv (11) ibr ve iskt eyledim
bade'l-yevm ecr- mezkrede benim asl ve kat alaka ve medhalim kalmayup
mter (12) merkm Mustafann mlk- mters ve hakk sarf olmudur keyfe
m-ye ve yehtr mlik (13) ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er mvaka bi't-taleb ketb olund
Fi 25 Cemazie'l-evvel sene 90
uhd'l-hl
Hasan Efendi Rstem Efendi

Selim Efendi Hasan Bin Osman

S.93/No: 226
280

Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Kazabifan karyesi mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Haci Toli veled-i Pavlo nm kimesne kaz-i mezkrun
(2) hkmet konanda meclis-i deaviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i
enverde yine karye-i mezbre mtemekkinlerinden ve millet-i merkmeden (3) ibu
bis'l-vesika Dimitri veled-i Luyi mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp
karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri (4) taraflarndan it klnan bir kta
ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein
mstakilen (5) yedimde mlk ve hakkm olup karye-i mezbre civarnda Landozgi
nm mahalde mars alt sk harub ve bir sk zeytn ecrm tarafeynden (6) icb ve
kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan ri bey-i bt- sahh-i er- ile yz
krk gurua merkm Dimitriye (7) bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi bervechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan
mebla- (8) (mezkr) yz guru mter-i merkm Dimitri yedinden temmen ve
kmilen ahz ve kabz itmemle akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallika (9)
amme-i dav ve mutalibtdan ve kfe-i mn ve muhsimtdan merkm Dimitrinin
zimmetini urt- mfside ve muvzaadan r ibr-i (10) m sahh-i er ile
kabullerini hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm ecr- mezkrede benim asl ve
kat (11) alaka ve medhalim kalmayup mter merkm Dimitrinin mlk-
mters ve hakk sarf olmudur keyfe m-ye (12) ve yehtr mlik ve mutasarrf
olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 24 Cemazie'l-ahir sene 90
uhd'l-hl
Rstem Efendi

Selim Efendi Hasan Efendi Banayod Aa

S.93/No: 227
Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Labta karyesi mahallatndan Ayaluka mahallesi
mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Haci Yorgi veledi Yorgi (2) nm kimesne kaz-i mezkr hkmet konanda meclis-i deaviye
mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine mahalle-i mezbre (3)
281

mtemekkinlerinden millet-i merkmeden ibu bis'l-vesika Teofari veled-i Haci


Sava mahzarnda ikrr- tm ve takrir-i kelm idp (4) karye-i mezbr muhtar ve
ihtiyar meclisleri tarafndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
klnd zere (5) akd- t'z-zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve
hakkm olup karye-i mezbrede vki Ayayorgi nm mahalde mars (6) yirmi yedi
sk harub ecrm tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan
r bey-i bt- sahh-i er ile (7) bin yz otuz gurua merkm Teofariye bey
ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk (8) ve
tesellm ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr bin yz otuz guru
mter-i merkm Teofari (9) yedinden temmen ve-kmilen ahz ve kabz itmemle
akd- mezkrede tagrr ve gabna mteallika mme-i dav ve mutlibtdan (10) ve
kfe-i mn ve muhasimtdan merkm Teofarinin zimmetini urt- mfside ve
muvzaadan r ve cebr ve kerhden hl (11) ibr-i m sahh-i er ile kabullerini
hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm ecr mezkrede (12) benim asl ve kat
alaka ve medhalim kalmayup mter-i merkm Teofarinin mlk- mters ve
hakk (13) sarf olmudur keyfe m-ye' ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun
dedikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 5 Cemazie'l-ahir sene 90
uhd'l-hl
Hasan Efendi Selim Efendi Banayod Aa Tofi Haralanbu
Haralanbi

Haci Komi

Fiyori Andiriya

S.93/No: 228
Konu: Borca Karlk Rehin Verilen Gazino
(1) Nefsi Girne kasabas mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum
milletinden Banayi veled-i Pavlo nm kimesne kaz-i mezkr hkmet konanda
(2) meclis-i deaviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine
kasaba-i mezbre mtemekkinlerinden ve millet-i merkmeden (3) ibu bis'lvesika Raskolmo Dimitri veled-i Mihail mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm
idp bundan akdem mezbr (4) Dimitri yedinden istikrz ve umrma sarfla istimlak
eylediim bin yedi yz seksen guru mukabilinde karye-i (5) mezbrede vki bir
282

tarafdan dere ve bir tarafdan Haci Nikola veled-i Cirkako tarlas ve bir tarafdan Haci
Sava (6) havls ve taraf-i rbii tark-i m ile mahdd bb oda mtemel bir bb
gazinomu mezbr Dimitriye (7) bir sene temmna bey bi'l-vef tark zere bey ve
teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve tesellm ve kabz ve kabul (8)
eyledi didikde gbbe't-tasdik'-er medyun- merkm yine meclis-i mezkrede
dyin-i merkm Dimitri mahzarnda (9) ikrr- tm ve takrr-i kelm idp mebla-
mezkr hakikatde rehin hkmnde olmala ecl-i mezkr hullunda ve benim (10)
olan mebla- mezkr bin yedi yz seksen guru ed olunmayup mlk- rehin
mahkeme olmaz ise salif'z- (11) zikr gazinoyu semen misli ahere bey ve kabz-
semene ve semenden deyni mezkrum edya ve fazla kalur ise (12) bana it ya ve
bunlarn mtevakf olduu umrun kllisine kllem uzleteke f'net vekil-i (13)
mazmn zere azl ve inkirazdan masn ve sulb-i akd- rehinde merta veklet-i
devriye-i sahihe-i (14) er ile mezbr Dimitriye tarafmdan vekil ve nib-i menb
nasb ve tayn eyledim didikde ol-dahi ber- vechi (15) muharrer veklet-i mezkre-yi
kem yenbi edya tehd etmein m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 6 Cemazie'l-ahir sene 90
uhd'l-hl
Hasan Efendi Rstem Efendi

Selim Efendi Nuh-zde Mustafa Efendi


Banayod Aa

S.94/No: 229
Konu: Aa Sat
(1)

Cezire-i

Kbrsda

vki

Girne

kazsna

muzfe

Karava

karyesi

mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin (2) Rum milletinden Avram veled-i


Sava nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i deaviye (3)
mahsus olan (odada makd) meclis-i er-i erif-i enverde kaz-i mezkreye muzfe
Fote karyesi skinlerinden (4) ibu bis'l-vesika Mustafa bin Kara Hseyin
mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp nib-i esbak (5) Mustafa Efendinin
imza ve hatemine hv yedimde bulunan bir kta hccet-i eriye (6) mantukunca
mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup Karava karyesinde vki Volez nm (7)
mahalde mars sk harub ve drt sk zeytn cemn yedi sk ecrm bi-sfkate
283

(8) muvahiden tarafeynden icb ve kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan ri


(9) bey-i bt- sahh-i er- ile alt yz gurua merkm Mustafa(ya) bey ve temlk
ve teslm eylediimde ol-dahi (10) ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm
ve kabz ve kabul idp semen olan mebla- mezkr alt yz guru (11) mter-i
merkm Mustafa yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd-
mezkrede (12) tagrr ve gabna mteallika amme-i dav ve mutalibtdan ve kfe-i
mn ve muhsimtdan (13) merkm Mustafann zimmetini urt- mfside ve
muvzaadan r ve cebir ve kerhden (14) hli ibr-i m sahh-i er ile kabullerini
hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm ecr- (15) mezkrede benim asl ve kat
alaka ve medhalim kalmayup mter merkm Mustafann (16) mlk- mters ve
hakk sarf olmudur keyfe m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun (17) didikde
gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 15 Cemazie'l-ahir sene 89
uhd'l-hl
Hasan Faki Efendi

Rstem Efendi

Selim Efendi ve gayruhum

S.94/No: 230
Konu: Bor Davas
Cezire-i Kbrsda vki nefsi Girne kasabas skinlerinden iken bundan akdem veft
iden el-Hc brahim Aa ibn (

)65 nm (2) kimesnenin verset zevce-i menkhe-i

metrkesi Emete bint-i Hseyin ile nm Hatun ile kebr olu Munla Mehmed ve
kebre kz Penbeye mnhasire (3) olduu lede'l-er'l-enver zhir ve nmyan
oldukdan sonra verese-i mezbreden mezbr Munla Mehmed bi'l-asle ve zevce-i
mezbre ile (4) kebre kz mezbre taraflarndan hususu- t'l-beynda muhkime
ve muhasime ve redd-i cevaba ve kabz vekilleri olduu zt mezbrtan (5) rifn
kasaba-i mezbre skinlerinden Hseyin bin Halil ve brahim mam nm kimesneler
ehdetleriyle sbit ve sbt veklete hkm-i er lhk (6) olan kasaba-i mezbre
skinlerinden Mustafa Efendi ibn Nuh nm kimesne kasaba-i mezbr hkmet
dairesinde meclis-i deaviye mahsus olan (7) odada makd meclis-i er-i erif-i

65

sim yeri bo braklmtr.

284

enverde kasaba-i mezbre muzfe Karmi karyesi mtemekkinlerinden ve teba-i


devlet-i aliyyenin Rum (8) milletinden Nikola veled-i Yorgi muvcehesinde zerine
dav ve takrr-i kelm idp dirlerki mteveffa-y mezbr mrisimiz ve pederimizin
(9) karye-i mezbr mtemekkinlerinden Antoni veled-i Yorgi harub ecr
semeninden olarak alaca olan malmu'l-mikdar mebaladan mezbr (10)
Nikolaya havale-i sahha ile bin guru havale idp ve mezbr Nikola dahi havale-i
mezbre-i bi'l-muvcehe bde'l-kabul zimmeti (11) olduu cihetle mezbr Nikolie
cihet-i mezkrede bin gurua ve bil devr devr iden eyym- gzetesi olan yz elli
guru (12) cemn bin yz elli guru hakk sarihi olup bade veftihi mebla-
mezbr bi'l-verse mezbr Nikoliden taleb olundkda (13) mebla-i mezbr cihet-i
mezbreden zimmetinde deyni olduu ikrr etmi iken hl virmekde taannd
eylediinden mebla- mezbr Nikoliden (14) ahz ve bize teslm olunmas
muradmzdr deyu bade'd-dav ve's-sul mezbr Nikoli cevabnda mezkre-yi
eylediini itirf idp (15) ancak mrisleri olan mteveff-y mezbr el-Hc brahim
Aa hayatnda iken mebla- mezbr mukabilinde harub mahsulu virup (16) ve
bedelinden mebla- msted-y temmen mteveff-y mezbr el-Hc brahim
Aaya teslm eyledim deyu defa tesaddi ve mteveff-y mezbr (17) el-Hc
brahim Aann veftndan sonra mebla- mezbr zimmetinde deyni olduu ikrr
eyledi deyu ird olunan davy inkar (18) idicek olan verese-i mezbrelerin
mrisleri veftndan sonra mezbr Nikolinin cihet-i mezkreden bin guru deyni
(19) olduunu ikrr eylediine beyine talep olundkda sbt- beyineden izhr- acz
ile tahlife talibler olman bade'l-tahlif mezbr (20) Nikoliden dahi defi
meruhasna muvffk beyine taleb olundkda sbt- beyineden izhr- acz ile tahlife
dahi talib olunman verase-i (21) mezbrundan Munla Mehmed tahlif olunup ve
mvekkiletn mezbretan muhtediran olduklarndan ve taraflarndan Molla ile
hanelerinde tahlif (22) olunmalar vfi mezbre teklif olundkda mahkemede
tahlifine talib olup hanelerine gitmekden istintak eylediinden (?) (23) muhtediran-
mahkemeye ihtar- merolman mucibiyle asl mal olan mebla- mezbr bin
guru medyn- (24) mezbr Nikolinin mddeiyn- mezbrn asl olan Munla
Mehmed ile vekil olan Mustafa Efendiye ed ve teslim ve tebeyn ve mtebk (25)
yz elli guru bil devr-i er merolman mebla- mezbr yz elli guru
hakknda mddeiyn- (26) mezbrnn mdde aleyh mezbr Nikoli ile bi-vechi
285

er murzalarndan men olund tescil ve bi'l-iltimas huzr- lilerine ilm


olunur
Fi 26 Cemazie'l-ahir sene 90

95/No: 231
Konu: Hane ve Aa Sat
(1) Nefsi Girne kasabas skinlerinden mam Hseyin Efendi ibn Kahveci nm
kimesne kaz-i mezkr hkmet konanda meclis-i deaviye (2) mahsus odada
makd meclis-i er-i erif-i enverde kasaba-i mezbre skinlerinden sagre kz
Afet Hanmn (3) kbeli er-i erifiden umrna tesviye ve iktiz eyledii halde bey
ve irye kbel-i er-i erifden hususen (4) Fakih Hasan Efendi ibn Receb mahzarnda
ikrr- tm ve takrr-i kelm idp kasaba-i mezbr muhtar ve ihtiyar meclisleri (5)
tarafndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd-
t'z-zikrin sudruna dein (6) mtereken yedimde mlk ve hakkm olup kasaba-i
mezbre civarnda Sarn deresinde mars dokuz sk zeytn (7) ve on bir sk harub
ve ehir yolunda Mustafa Deli Hasan tarlasnda mars iki sk zeytn ve mmileyh (8) Fakih Hasan Efendi tarlasnda mars iki sk padem ve Temlus karyesi
civarnda Lasanya nm mahalde (9) mars on bir sk zeytn ki cemn yirmi iki sk
zeytn ve on bir sk harub ve iki sk padem (10) ecrnda olan on iki sehimden
iyan hisseyi bin be yz gurua ve yine kasaba-i mezbrede vki (11) bir
tarafdan Mahmud hanesi tarafdan benim hnem ve bazen havlm ile mahdd bir
mikdar havl-y mtemil bir bb (12) tahtni hnemi be yz gurua tarafeynden
icb kabuli hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i (13) bt- sahh-i er ile
cemn iki bin gurua vas-i merkm Hasan Efendiye sagre-i mezbre in bey
(14) ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer bi'l-vesye itir ve
temellk ve tesellm ve kabz ve kabul (15) idp semeni olan iki bin guru merkm
Hasan Efendi yedinden temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd- (16)
mezkrede tagrr ve gabna mteallika amme-i dav ve mutalibtdan ve kfe-i mn
ve muhsimtdan merkm Hasan (17) Efendinn zimmetini urt- mfside ve
muvzaadan r ve cebir ve kerhden hli ibr-i m sahh-i er ile kabullerini (18)
hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm ecr- mezkre ile hne-i mahdd-
286

mezkrede benim asl ve kat (19) alaka ve medhalim kalmayup mterye-


merkme Afet Hanmn mlk- mters ve hakk sarf olmudur (20) keyfe mye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi'ttaleb ketb olund
Fi 28 Cemazie'l-ahir sene 90
uhd'l-hl
Rstem Efendi

Selim Efendi Mira kr Efendi

Abdullah Efendi

S.96/N0: 232
Konu: Tereke
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Vasilya karyesi skinlerinden
iken bundan akdem veft iden brahim bin Mehmed (2) bin Kalloncu mer nm
kimesnenin verset-i zevce-i menkhe-i metrkesi Zeliha bint-i Receb ve sulbi kebr
olu Hseyin (3) sulbiye-i kebre kz Fatma ve sulbiye-i sagre kz Penbeye
mnhasire olduu bi'l-ihbr inde'-er'l-enver zhir (4) ve nmyan oldukdan
sonra sagre-i mezbrenin babasndan mntakil maln hfza ve tesviye-i umrun
r'yete kbel-i (5) erden vas nasb ve tayn klnan Receb bin brahim marifet ve
marifet-i erle tahrr ve terkim ve beyne'l-verasete'l- (6) merkme bi'l-farizet'eriyye tevzi ve taksim olunan mteveff-y mezbrun tereke defteridir ki ber-vechi
t zikr (7) ve beyn olunur
Harrare fi'l-yevmi't-tsi ve'l-irin min ehri Cemazie'l-ahir li-sene tisn ve
mieteyin ve elf
(8) Saman uval 3/200
aded 1/5

ir /30/450

Hnta /10/300 burak/1/20

ya destisi

tava aded1/10

(9) Ya kp 3/60

balta 1/15

tahra 1/5

inek res 1/300 merkeb res 1/300

kei res 8/300


(10) Karye-i mezbre civarnda Beybanhola nm mahalde mars zeytn sk 9/2000
Siribelli mahalde mars zeytn sk 8/2000 Lefya deresinde mars zeytn
sk 2/500
(11) Kafkalya tarlasnda mars harub sk 100/8000

karye-i mezbrede vki

bir bb tahtni ve bir bb fevkni hne ve bir aded mandra /500


287

(12) Yekn'l-mezkrt /14965


(13) Mine'l-ihract/ harc ksmet /375,5
kaydiye /22

delliye /140 mukayide

mahsus

veraka beh /4

(14) Yekn'l-ihrct /541,25


(15) Sahh'l-bk /14423,15
(16) Hisse-i zevce-i mezbre Zeliha hisse-i ibn mezbr Hseyin
mezbre Fatma

hisse-i

bint-i

hisse-i bint-i sagre mezbr Penbe

S.96-97/No: 233
Konu: Miras Davas
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Labta karyesi skinelerinden iken
ibu sene-i mubrekede (2) Cemazie'l-ahirenin on nc gn veft iden Fatma
Munla ibnete Abdlaziz Mehmed nm Hatunun verset zevce-i (3) metrk el-Hc
Mehmed Aa ibn el-Hc brahim Aa ve validesi Hanife bint-i diger el-H brahim
nm Hatun ile (4) zevc-i mm-ileyhin ferndan hsl sadr sagr olu brahim
Hakkya mnhazire olduu bi'l-ihbr (5) inde'-er'l-enver zhir ve mtehakkik
oldukdan sonra zt tarif-i er ile marife mezbre Hanife Hatun (6) meclis-i er-i
erif-i enverde ibu bis'l-ilm mm-ileyh el-Hc Mehmed Aa muvcehesinde
kzm (7) mresemiz mtevefft- mezbrenin kfe-i terekesi nukd ve ve guru ve
akar ve menkl (8) olup ve terekesini damadm mm-ileyh el-Hc Mehmed Aa
mstakilen zabt ve vaz- yed idp olmala (9) sul olunup kzm mrisemiz
mtevefft- mezbrenin cmle terekesinden sds hisse-i irsiye-i (10) eriyemi
bana teslme damadm mm-ileyh el-Hc Mehmed Aaya kbel-i erden tenbih
olunmak muradmdr (11) deyu bi'l-verse dav itdikde gbbe's-sul mm-ileyh elHc Mehmed Aa dahi cevabnda zevcesi mtevefft- mezbre (12) Fatma
Munlann hayatda yedinde olan emvl ve emlak vaz-i yedini ikrr idp lakin
zevcem mrise-i kzm (13) mtevefft- mezbre Fatma Munlann doksan be aded
rubiyye altun ve yirmi bir aded hayriye altun ve drt aded ashab- keyf (14) altun
ile ve iki aded mahmudiye altun ve bir aded nsf mahmudiye ve drt aded cezair
altun ve bir aded fndk altun (15) ve on miskal inc ve simden maml bir aded
gulubdan ve bir aded incden ve on dokuz aded koyun ve zerinde labis (16) olduu
288

libasdan mad emvl ve emlk ve eya velisi olduum olum sagr-i mezbr
brahim (17) brahim Hakknn mallar ve mlkidir hatta zevcem ve mrisemiz
mtevefft- mezbre Fatma Munla ibnete'l-Hc Abdlaziz (18) ibn el-Hc Mehmed
mr'z-zikr fevti tarihinden sekiz mh mukaddem hli hayatnda ve keml-i akl ve
shatte doksan be aded (19) rubiyye altun ve yirmi bir aded hayriye altun ve drt
aded eshb- keyf altun ve iki aded mahmudiye altun ve bir aded nsf (20)
mahmudiye altun ve drt aded hayriye altun ve bir aded fndk altun ve on miskl
inc ve simden maml bir aded (21) glbdan ve aded buhurdan ve on dokuz aded
koyun ve zerinde lbis olduu beyndan mada yedinde olan (22) emlak ve emvl
ve eya olu sagr-i mezbr in sadr sagr olum brahim Hakknn (23) mal ve
mlkidir bu zikr olunan rubiyye ve hayriye ve eshb- kehf vasyetli ve nsf
mahmudiye ve hayriye ve fndk altunlaryle (24) on miskl inc ve bir aded simden
maml glbdan ve buhurdan ve on dokuz koyundan mad (25) yedimde olan
emvl ve emlak ve eyada benim asl ve kat alaka ve medhalim yokdur deyu
kararen ve merren (26) merrete li-bade uhra bi'd-defat- tabiaten ve katiyen ikrr
ve itiraf ve ihd eyledi deyu bi'l-velye bade'l-def (27) ve'l-inkar ve fi vki
mm-ileyh el-Hc Mehmed Aadan def-i mezkruna mutbk beyine talep
olundkda slif'z-zikr (28) Labta karyesi ehlisinden olup mtevefft- mezbrenin
zimmetini marifet-i erle rifn olan karnda (29) Munla brahim bin el-Hc
Abdlaziz ibn el Hc Mehmed ve mer bin veli bin Abdullah nm kimesneler liicli'-ehde melis-i (30) ere haziran olup eser'l-istiehde fi'l-hakika mtevefft-
mezbre Fatma Munla ibnete el-Hc Abdlaziz (31) ibn el-Hc Mehmed fevtinden
sekiz mh mukaddem hl-i hayatda ve kemli akl ve shatde doksan be rubiyye
(32) altun ve yirmi bir aded hayriye altun ve drt aded eshb- kehf altun ve iki
aded mahmudiye altun ve bir aded (33) nsf mahahmudiye ve drt aded cezair
altun ve bir aded fndk altun ve on miskl inc ve simden (34) maml bir aded
glbden bir aded inc ve on dokuz aded koyundan ve zerinde lbis olduu (35)
libsdan mada yedimde olan emlak ve emvl ve eya sadr sagr olum brahim
(36) Hakknn mal ve mlkdr bu zikr olunan rubiyye ve hayriye ve eshb- kehf
ve mahmudiye ve nsf- (37) mahmudiye cezyir ve fndk ve on miskl inc ve bir
aded glbden incden ve bohurdan ve koyunlardan (38) mada yedinde olan amlk
ve emvl ve eyada benim asl ve kat alaka ve medhlim (39) yokdur deyu keraren
289

ve merren merrete bade uhra bi'l-defeat karye-i mezbrede skin olduu menzilde
(40) bizim huzurumuzda tabiaten ve katiyen ikrar ve itiraf eyledi biz bu hususa bu
vecih zere hidlerine (41) ehdet dahi ideriz deyu her biri mtekakik'l-lafz ve'lmana bi'l-muvcehe ber nehc-i ere ed-i ehdet-i (42) eriyye eylediklerinde
hidn- mezbrn Munla brahim ve mer bin Veli mahallinde b-veraka-
mesture (43) olan srren lede'l-tezkiye adl ve makbul'-ehde olduklar slif'zzikr Labta karyesi mm Osman Efendi (44) ibn Ltfullah ve meclis-i ihtiyar
azalarndan Hseyin Aa ibn Mehmed Aa ve Ahmed emseddin bin Abdurrahman
(45) ve Abdurahman bin mer Aa ve Hasan bin Osman ve muteberan ehliden
Hseyin bin Hac Hasan ve Hseyin bin mer Aa ve Yusuf Aa ibn (46) el-Hc
brahim Aa nm kimesneler veraka-i mestureyi terkim ve temhir ve imza ve cnib-i
ere it eyledikden sonra (47) alenen dahi lede'l-tezkiye kezlik adl ve makbulu'ehde olduklar karye-i mezbre ehlisinden Ali Day ibn smail (48) ve Hasan bin
Osman ve Mustafa Bican ve Mustafa bin Abdurrahman ve Hseyin bin el-Hc Hasan
ve Abdurrahman ibn Hseyin Aa ve Ahmed (49) bin Tayfur ve Ali bin Bekir ve
Hseyin bin Bekir ve Ahmed bin Abdurrahman ve Mehmed bin Abdurrahman ile
sir cezre-i mezkrede (50) muharrer'l-esmi mslimin haberleriyle zhir ve
mtehakkik olmala mcebince mddeiye-i mezbre Hanife Hatun kz (51) ve
mresesi mtevefft- mezbre Fatma Munlann mr'z-zikr doksan be rubiyye ve
yirmi bir aded hayriye (52) drt aded ehb- kehf ve iki aded mahmudiye ve bir aded
nsf mahmudiye ve drt aded hayriye ve bir aded fndk (53) altun ile on miskl inc
ve bir aded glbden be bir aded bohurdan ve on dokuz aded koyun ve zerinde (54)
lbis olduu libasdan md yerinde olan emlak ve emvl ve eyadan hisse-i
mutalebesiyle (55) mm-ileyh el-Hc Mehmed Aaya bi-vechi er marizadan
men olduu tescil ve huzur-u lilerine ilm olund
Fi 15 Cemazie'l-ahir sene 90

Konu: Aa Sat
(1) Girne kazsna muzfe Vaslya karyesi skinlerinden Ahmed bin Mehmed ve
karnda Hseyin nm kimesneler kaz-i mezkrun hkmet konanda (2) meclis-i
deviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine karye-i mezbre
290

mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden (3) Petro veled-i


Luka mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar
meclisleri taraflarndan it klnan (4) bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
klnd zere akd- t'z-zikrin sudruna dein mtereken yedimizde mlk ve
hakkmz (5) olup karye-i mezbrede vki Yorgi veled-i Hristofi Estasi tarlasnda
mars alt sk ve Domuz marasnda (6) on sekiz sk ve benim tarlamda sk ki
cemn yirmi yedi sk harub ecrm bi-sfkate vahidetn tarafeynden icb ve kabuli
hv urt- mfside ve muvzaadan r bey-i bt- sahh-i er ile iki bin gurua
merkm Petroya bey ve temlk ve teslm eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer
itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve kabul idp ve semen olan mebla- mezkr
iki guru merkm Petro yedinden (7) temmen ve kmilen ahz ve kabz itmemle akd-
mezkrede tagrr (ve gabn mteallika mme-i dav ve mutlibtdan ve kfe-i
mn ve muhsimatdan merkm Petronun zimmetini urt- mfside ve
muvzaadan r) ve cebr ve kerhden hl ibr-i m sahh-i er ile kabullerini hv
ibr (8) ve iskt eyledik bade'l-yevm ecr- mezkrede bizim asl ve kat alaka ve
medhalimiz kalmayup mter-i merkm (9) Petronun mlk- mters ve hakk
sarf olmudur keyfe-m-ye ve yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe'ttasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi Receb sene 90
uhd'l-hl
Mmeyiz Fakih Hasan Efendi

Rstem Efendi

Selim Efendi Banayod

Aa

S.98/No: 235
Konu: Miras Anlamazl
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Kazabifan karyesi skinlerinden
iken bundan akdem veft iden (2) Halil avu bin Abdullahn verset-i zevce-i
menkhe-i metrkesi Hadice bint-i Mustafa ile kebre kzlar (3) Havva ve Fati ve liebeveyin kz karnda Zelihaya mnhasire ve tashih-i mesele-i mirslar yirmi drt
sehimden olup sihm- (4) mezbreden sehm mezbre Hadiceye ve sekiz sehm
mezbrtn Hava ile Fatiye ve be sehm (5) Zelihaya isbeti bade't-tahkik'-er
291

zt marifet'-er ile maruf mezbre Zeliha tarafndan tereke-i mteveff-y (6)


mezbre hisse-i eriyesini frz ve sulh-u mmkine olduu suretde sulh ve ibrya ve
bedel-i sulhmu kabza vekil-i mseccel-i erisi (7) olan ibu bis'l-ilm Halil bin
Kara Receb nm kimesne meclis-i er-i lide tereke-i mteveff-y mezbrun- vz yed olan (8) miraslar tarif-i er ile marift- mezbrn Hadice ve Havva ve Fati
taraflarndan mrisleri mteveff-y mezbrun kfe-i (9) terekesinden hisse-i
mucibemiz taksim ve ikrara iktiz ider ise sulh ve ibrya ve kabza veklet-i mutlak-
m ile vekil (10) musadklar yine karye-i mezbre skinlerinden Kele bin Rstem
mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp mvekilem mezbrenin (11) karnda
mteveff-y mezbrun terekesi aruz ve akar olup mvekkilt- mezbrt Hadice ve
Havva ve Fati mstakilen (12) zabt ve vaz- yed iderek mvekileme hisse
vermemeleriyle mahalleri ile ben mteveff-y mezbrun terekesinden tashih-i
mezkr zere hisse-i irsiye-i (13) eriyyesini vekil-i merkm Mehmedden
mvekkileleri yine izafetle bi'l-vekle taleb iderim deyu beyanda ? bade vukb'lmnaza (14) ba-tavasut- mslimin slah ve tevfik olunup ben vekil-i mezbr
Mehmed ile erite shhat- sulha hv rut- (15) mfsideden r tereke-i mteveffy mezbrun olarak karye-i mezbrede vkibir tarafdan Koyunolu Hseyin baesi
(16) ve bir tarafdan Cezar Ahmed eytm baeleri ve bir tarafdan vakf-erif
tarlas ve taraf- rabii verese-i merkmetna terk olan (17) bae ile mahdd
tahminen evlek mikdr baeyi mtemil bir bb tahtni hne vedernunda
mars sk (18) zeytn ve sk nr ve bir sk incir ve iki sk limon ve iki sk
turun zerine ale'l-haric'-er (19) sulh eylediklerinde bidr olan hne-i mahdd-
mezkr vekil-i mezbr Mehmed meclis-i sulh sulhmde bana def ve teslm bir daha
(20) bedel-i sulh-u mezkr ahz ve kabz itmemle fim-bad mvekiltm olan Hadice
ve Havva ve Fatinin mrisleri mteveff-y (21) mezbr Halil avuun kalil ve
kesr-i celil sagr-i malm ve mechl cemi terekesine ve mvekilem mezbrenin
(22) ibu miras mteallika mme-i dav ve mutlibatdan mvekilt- mezbrt
Hadice ve Havva ve Fatiye izfetle (23) vekil-i mezbrun zimmetini ibr-i m ile
sahh-i ve kfe-i mn ve muhasimtdan er ile ibr ve iskt nm- har- (24) mer
ile bi'l-vekle ibr ve iskt eylediinde ol-dahi ibr-i mezkr bi'l-vekle kabul eyledi
didikde (25) gbbe't-tasdik'-er m vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 15 Cemazie'l-ahir sene 290
292

VM

S.99/No: 236
Konu: Tereke
(1) Cezre-i Kbrsda vki nefsi Girne kasabas skinlerinden iken bundan akdem
veft iden Mehmed bin Ahmed nm kimesnenin (2) verset-i zevce-i menkhe-i
metrkesi Aie bint-i Hasan ile sulbi sagr ollar Abdullah ve Mustafa (3) ve
brahim sulbiye-i sagre kz Penbeye mnhazire olduu bi'l-ihbar inde'-er'lenver zhir ve nmyan (4) oldukdan sonra sagre-i mezbrunun babalarndan
mntakil maln hfza ve tesviye-i umrun r'yete kbel-i erden (5) vas nasb ve
tayn klnan ah mezbr brahim marifet ve marifet-i erle tahrr ve terkim ve
beyne'l-verasete'l- (6) merkme bi'l-farizet'-eriyye tevzi ve taksim olunan
mteveff-y mezbrun tereke defteridir ki ber-vechi t zikr ve beyn olunur
6 Cemazie'l-ahir sene 90
(7) Tmenlik 1/70

kabur ift 1/45

palaska 1/18 ya kp 1/30 hellim

kp 1/20 mstamel kp 1/10


(8) Mstamel tencere maa kapak 2/20
1/7

uval 1/20

(9) Ar aded 27/540

tahra 1/2

sagr sahan 3/11

mstamel sandk

palta 1/7

entari maa yelek /56 sko 1/150

fes 1/41

davar maa

olak 51/ 2907saman 2/40


(10) Tencere maa kapak /60 kazgan 1/100 sini 1/51

bir

mikdar

havl-y

mtemel iki bb tahtn hne/1500


(11) Ardal Havva ve mer zimmetlerinde ba-temesk alaca /460
Halil Onba zimmetinde /410

Girneli

Ardal Topal Mustafa zimmetinde /230

(12) Kalayc Burokobi tarlasnda mars harub sk 5/ 200 brahim

bin

oban

Ahmed tarlasnda mars harub sk 11/400 mteveff-y mezbrun kendi tarlasnda


mars harub sk 14/500
(13) Tamara deresinde mars zeytn sk 21/500
zeytnlarnda zeytn sk 2/100

Hac

Dervi

karsnn

Mercan Alinin tarlasnn stnde mars harup

sk 16/500 /zeytn sk 7/150

293

(14) Mteveff-y mezbrun fidanlnda mars harub sk 60/1200 /zeytn sk


8/200 baelerde mars zeytn sk 5/500 /padem sk 1/20 /nar sk 1/5 mer
olu tarlasnda mars zeytn sk 2/150
(15) Ceri eytmnn tarlasnda mars zeytn sk 6/300
(16) Yekn'l-mezkrt /22532
(17) Mteveff-y mezbrun duyn- msbetesi /deyn-i msbet Girneli Fakih Hasan
Efendi b-ehdet Mehmed Ali Efendi ibn Berber Mustafa ve Osman Aa bade'ttezkiye ve't-tahlife

deyn-i msbete Girneli Mehmed bin Salih avu b-ehdet

Mehmed Ali Efendi ibn Berber Mustafa ve smail bin Raid bade't-tezkiye ve'ttahlife /860

deyn-i msbete Girneli Mehmed bin el-Hc brahim bi-ehdet

Mehmed Salih avu ve Mustafa bade't-tezkiye ve't-tahlife /2277


(18) Deyn-i msbet Girneli Abdullah Efendi bi-ehdet Danko Mehmed ve
Mehmed Hoca badet-tezkiye ve't-tahlife /1180

deyn-i msbete Vasli Karyesi

Mehmed bin Salih avu bi-ehdett Berbeer Ahmed Fakih Hasan Efendi badettezkiye ve't-tahlife /110

deyn-i msbet Kazabifanl Mesud Efendi bi-ehadet

Osman Aa ve kazabifanl Ahmed Tevfik bade!t-tezkiye /465


(19) Deyn-i msbet brahim bin oban Ahmed bi-ehdet Ali Tereli ve brahim bin
Musa bade't-tezkiye ve't-tahlife /1180

koan paras /72

anm

paras

in ....../152
(20) Deyn-i msbete zeyl-i murbuta bi'-ehdet Osman Aa ve Mehmed Ali Efendi
badet-tezkiye ve't-tahlif /170

techiz ve tekfine /147 mteveff-y

mezbrun

zevcesi Aienin beherine /251


(21) Harc Ksmet /110

delliye /120 kaydiye/18

veraka beh

(22) Mine'l-ihrct /7090


(23) Sahh'l-bk /14442
(24) Li't-taksim'l-verese
mezbr /1772,16

hisse-i zevce-i mezbre Aie /886,8 hisse-i ibn sagr-i

hisse-i ibn sagr mezbr Mustafa /1772,16

mezbr brahim 1772,16

hisse-i ibn sagr

hisse-i bint-i sagre-i mezbr /886,8

(25) Ber-vechi bl muharrer'l-esmi olan sgr- mezbrunun hisse-i irsiyelerine


isabet iden be bin yz guru (26) on alt para emlak ve eya olarak vas-i mezbr
yeddine terk olduu bu mahale erh verildi
6 Cemazie'l-ahir sene 90
294

S.100/No: 237
Konu: Dkkan Sat
(1)

Cezre-i

Kbrsda

vki

Girne

kazsna

muzfe

Karava

karyesi

mtemekkinlerinden ve teb-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Kalasni (2)


veled-i Haci Hristolu nm kimesne kaz-i mezkrun hkmet konanda
meclis-i deaviye mahsus odada makd (3) meclis-i er-i erif-i enverde kaza-i
mezkre muzfe Labta karyesi mtemekkinlerinden ve millet-i merkmeden ibu
bis'l- (4) vesika Nikola veled-i Haci Brauka mahzarndan ikrr- tm ve
takrr-i kelm idp karye-i mezbr muhtar ve ihtiyar (5) meclisleri taraflarndan
gnderilen bir kta ehdetnmede zikr ve beyn klnd zere akd- t'zzikrin (6) sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve hakkm olup Karava
karyesinde vki bir tarafdan Haci Aleksandro veled-i Haci (7) Kostanti ve gene
iki tarafdan Ciryako veled-i Kaandoni hnesi ve taraf- rbii tark-i m ile
mahdd kemerli bir bb (8) dkkanm tarafeynden icb ve kabuli hv urt-
mfside ve muvzaadan ri ve cebir ve kerhden hli ibr-i m sahh-i (9) er
ile kabullerine hv ibr ve iskt eyledim bade'l-yevm dkkan- mezkrede
benim asl ve kat alaka (10) ve medhalim kalmayup mter merkm
Nikolann mlk- mters ve hakk sarf olmudur66 keyfe m-ye (11) ve
yehtr mlik ve mutasarrf olsun didikde gbbe't-tasdik'-er m-vaka bi'ttaleb ketb olund
Fi 6 Receb sene 90
uhd'l-hl
Fakih Hasan Efendi

Rstem Efendi

Selim Efendi Zabta Munla brahim


Banayod Aa

S.100/No: 238
Konu: Tereke

66

Dkkann sat mebla belirtilmemitir.

295

(1) Cezre-i Kbrsda vki nefsi Girne kasabas mtemekkinlerinden iken bundan
akdem fevt olan teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Ceri (2) veled-i Kori
Yanni nm kimesnenin verset-i zevce-i metrkesi Anna bint-i Yanni ile sulbi kebr
olu Yanni ve sulbi sagr ollar (3) Banayi ve Yorgi sulbiye-i kebre kz Fano ve
sulbiye-i sagre kz Annastaya mnhazire olduu bi'l-ihbr inde'-er'l-enver (4)
zhir ve nmyan oldukdan sonra sgr- mezbrunun babalarndan mntakil
mallarn hfza ve tesviye-i umrun r'yete (5) kbel-i erden vas nasb ve tayn
klnan zevce-i mezbre Anna marifet ve marifet-i erle tahrr ve terkim ve
beyne'l-verasete'l- (6) merkme bi'l-farizet'-eriyye tevzi ve taksim olunan
mteveff-y mezbrun tereke defteridir ki ber-vechi t zikr ve beyn olunur
8 Receb sene 90
(7) Dakik kye 30/30 rugan zeyt kye 15/120
2/12

kebr sandk 1/50

sandk 1/20

ekmek

tahtas

inek ve kz 1/500

kanck

merkeb

kp aded 5/100

(8) Tekne 2/ 20

merkeb re's 2/559

1/maa seviye /270

merkeb maa seviye /265

(9) r kiye 54/850

hnta kile 4/100

kz re's 2/1000

burak kiye 36/40

harub sk 5/500

Ebgeri veled-i Yanni tarlasnda mars zeytn sk 1/100 /mezib sk 1/50


(10) Mteveff-y mezbrun kendi tarlasnda mars harub sk 80/7500

zeytn sk

5/1000 kasaba-i mezbrede vki malumu'l-hudud iki bb tahtni hne /2000


(11) Yekn'l-mezkrt /16646
(12) Mteveff-y mezbrun duyn- msbetesi /duyun- msbet Yazc Mescidi biehadet mahdd bi-ehdet Mehmed bin Salih avu ve Kele Mehmed badettezkiye ve't-tahlif /414

duyun- msbet dare Azasndan Osman aa bi-

ehdet Kele Mehmed ve Mercan Ali badet-tezkiye ve't-tahlif /2470

duyun-

msbet Abdullah Efendi bi'-ehadet Mehmed Salih avu bade't-tezkiye ve't-tahlif


/682

duyun- msbet Kazabifanl Mesud Efendi bi-ehadet Osman Aa ve

Mehmed Ali Efendi badet-tezkiye ve't-tahlif /1080


(13) Harc ksmet /300

delliye /200 mukayide

mahsus

kaydiye

/25

veraka beh /4
(14) Mine'l-ihrct /5175
(15) Sahh'l-bk

li't-taksim'l-verse

hisse-i ibn mezbre Yanni 2509

hisse-i zevce-i mezbre Anna /1434


hisse-i ibn sagr-i mezbr Banayi /2509
296

hisse-i ibn sagr-i mezbr Yorgi /2509

hisse-i

bint-i

mezbre

Fano

/1254 hisse-i bint-i mezbre Anasta /1254

S.101/No: 239
Konu: Bor Karlnda Aa Rehin verilmesi
(1)

Cezre-i

Kbrsda

vki

Girne

kazsna

muzfe

Karmi

karyesi

mtemekkinlerinden ve teba-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Haci Baba Yorgi


veled-i Pavli nm kimesne (2) kaz-i mezkrun hkmet konanda meclis-i
deviye mahsus odada makd meclis-i er-i erif-i enverde yine kaz-i mezkre
muzfe (3) Tremit karyesi skinlerinden ibu bis'l-vesika brahim Aa ibn
Mehmed mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i kelm idp karye-i (4) mezbr muhtar ve
ihtiyar meclisleri taraflarndan it klnan bir kta ehdetnmede zikr ve beyn
klnd zere akd-i t'z- (5) zikrin sudruna dein mstakilen yedimde mlk ve
hakkm olup Karmi karyesi civarnda vki bir tarafdan dere ve bir tarafdan (6) Haci
Yorgi Kalobori ve bir tarafdan Haci stefani ve taraf- rbii Haci Banayi tarlasyla
mahdd Ba Yeri dimekle mehr tahminen on (7) be dnm tarla dernunda
mars seksen sk zeytn ve iki sk harub cemn seksen iki ecrm bundan akdem
mezbr (8) brahim Aa yedinden istikrz ve umrma sarfla istimlak eylediim alt
bin yz yirmi guru eln zimmetimde deynim (9) olmala ecr- mezkreyi
mebla- mezkr alt bin yz yirmi guru mukabilinde tarih-i kitabdan bir sene
temamna dein (10) bey bi'l-vef tark zere mezbr brahim Aaya bey ve teslm
eylediimde ol-dahi ber-vechi muharrer itir ve temellk ve tesellm ve kabz ve
kabul eyledi (11) gbbe't-tasdik'-er medyun- merkm yine meclis-i mezkrede
dyin-i mezbr brahim Aa mahzarnda ikrr- tm ve takrr-i (12) kelm idp
mebla- mezkr hakikatde rehin hkmnde olmala ecl-i mezkrun hullunda
deynim olan mebla- mezkr (13) ed olunmayup mlk- rehin mahkeme olmaz ise
slif'z-zikr ecr- mezkre deynim misli ile ita-i beye ve kabz semen ve semenden
(14) deyni mezkrum edya ve fazla kalur ise bana it ya ve bunlarn mtevakf
olduu umrun kllisine kllem uzleteke (15) fnet vekil-i mazmn zere azl ve
297

inizalden masn ve sulbi akd-i rehinde merta veklet-i devriye-i (16) sahha-i
eriyye ile mezbr brahim Aay tarafmdan vekil-i nib-i menb nasb ve tayn
eyledim dedikde ol-dahi veklet-i (17) mezkreyi kem-yenbai edya teahd it
mein m-vaka bi't-taleb ketb olund
Fi 2 Receb sene 90
uhd'l-hl
Fakih Hasan Efendi

Selim Efendi Rstem Efendi

Zabta Munla brahim

Zabta Hasan Efendi Banayod Aa

S.101/No: 240
Konu: Tereke
(1) Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe atal karyesinde skin iken
bundan akdem veft iden Sleyman bin Abdullahn (2) verset-i zevce-i menkhe-i
metrkesi erife bint-i Hasan ve sulbi sagr olu Hseyin ve sulbiye-i sagre kz
Aieye mnhasire (3) olduu bi'l-ihbr inde'-er'l-enver zhir ve nmyan
oldukdan sonra sagrn- mezbrann babalarndan mntakil (4) maln hfza ve
tesviye-i umrun r'yete kbel-i erden vas nasb ve tayn klnan zevce-i mezbre
erife marifet (5) ve marifet-i erle tahrr ve terkim ve beyne'l-verasete'l-merkme
bi'l-farizet'-eriyye tevzi ve taksim olunan mteveff-y (6) mezbrun tereke
defteridir ki ber-vechi t zikr ve beyn olunur
14 Rabiy'l-ahir sene 90
(7) Balta 1/10 tahra 1/5
1/70

tencere 1/30

kp 2/20

tekne 1/5

gazgan

harubluk sk 27/1300

(8) Hatem yzk 1/10 sagr pala sahan 1/5 bir kuplu tava 1/5

eyh

Efendide

alaca /855
(9) Yekn'l-mezkrt /2315
(10) Mine'l-ihract

/techiz ve tekfine /150

/40

veraka beh /1

kaydiye /3

harc ksmet /57,75

delliye

(11) Yekn'l-ihrct /252,15


(13) Balda muharrer'l-esmi olan sagran- mezbrann ber-vechi bil bin sekiz yz
drt guru yirmi dokuz para alt ake emlakn ve eya olarak vas mezbre yeddine
terk olund bu mahale erh verildi
298

14 Rebiyy'l-ahir sene 89
SONU

eriyye sicilleri muhteva bakmndan yazldklar dnemde Kbrsn


toplumsal ekonomik, idari ve askeri hayatna k tutmaktadrlar. O dmenmle ilgili
merak ettiklerimize cevap vermektedir.
Konumuz olan 1871-1873 yllar aras Girne eriyye Mahkemesine ait
kaytlar incelediimizde, Girnenin corafik, ekonomik demorafik ve sosyal yaps
hakknda bilgi ediniriz.
Kaytlarn ounluun mlk alm satmnn oluturmas toplumun ilerliini,
ilikilerinin boyutunu ve eidini gsterir. Buradan hareketle her iki toplum (TrkRum) arasnda karlkl iletiim olduunu rahatlkla syleyebiliriz.
Yine sicilden toplumun yapsn (rf ve adetleri, meslelkleri vb.), nfusunun
younluuna gre yerleim yerlerinin etnik ounluunu belirleyebiliriz. Kaytlarda
en fazla grlen aa ve su alm satm gibi davalarda bize Girnenin corafik
yapsn vermektedir.
Netice olarak er-i siciller, yazldklar dnem ve yer bakmndan o dmem
ve blgenin genel yaps hakknda bilgi edinmemizi salar. Girne blgesini kapsayan
bu almada Osmanl iktidarnn sonlarna doru Girne kazas hakknda genel
bilgiler iermektedir.

299

KAYNAKCA

AKGNDZ, Ahmet, Osmanl Kanunnameleri, stanbul 1990


BARKAN, mer Ltfi, Tmar mad., slam Ansiklopedisi, XII, MEB yay., Ankara
1979
BARKAN, mer Ltfi, Trkiyede Toprak Meselesi, Gzlem yay., stanbul 1980
BAYKARA, Tuncer, II Mahmudun Islahatnda Temeller (1826-1839),
Tanzimatn 150 Yldnmnde Uluslararas Sempozyumu (Ankara 31- Ekim-3
Kasm),TTK yay., Ankara 1994
BEDEV, Vergi H, Kbrs er` Mahkeme Sicilleri zerine Aratrmalar, Milletler
Aras Birinci Kbrs Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969) Trk Heyeti
Teblileri, Trk Kltr Aratrmalar Enstits yay., Ankara 1971
Belgelerle Arivcilik Tarihimiz (Osmanl Dnemi), I, Ankara 2000
BOZKURT, Glnihal, Bat Hukukunun Trkiyede Benimsenmesi, TTK yay.,
Ankara 1996
BOZKURT, Glnihal, Gayrimslim Osmanl Vatandalarnn Hukuki Durumu
(1839-1914), 2.b., TTK yay., Ankara 1996
1882 Muhakeme-i Adliyesi Kanunu, (ev. Apisoghom ticiyan), Hkmet
Matbas, Lefkoa 1883
1927 senesi Mahkeme-i Diniye-i slamiye Nizamat, Ceride-i Resmiye, 9 Aralk
1927
EVKEL, KKTC Milli Arivi eriye Sicilleri, Toplumsal Tarih, Haziran 2000
EVKEL, Nuri, Kbrs Eyaleti, Dou Akdeniz nv. Yay. , KKTC 2000

300

INAR, Ali Osman, Osmanl mparatorluunda Tanzimattan Sonra Kurulan Tara


Arivleri, I. Milli Ariv ras (Tebliler-Tartmalar), Ankara 1998
EK, Kemal, Osmanl Adliye Tekilatnda Mahkeme Tercmanlar, Toplumsal Tarih,
V, 30 , 1996
DEVELLOLU. Ferit, Osmanlca-Trke Ansiklopedik Lgat, Ankara 1998
Doutan Gnmze Byk slam Tarihi, stanbul 1992
DURMU, Mehmet Ali, Hicri 1120-1121 Tarihli Lefkoann 7 Numaral
er`iyye Sicili, E. S.B.E., Baslmam Yksek Lisans Tezi, zmir 1997
DNDAR, Receb, Kbrs Beylerbeylii (1570-1670) .. S.E.B., Baslmam
Doktora Tezi, Malatya 1998
GAZOLU, Ahmed C., Kbrsta Trkler (1570-1878), Lefkoa 1994
GLENSOY, Ufuk, 1856 Islahat Fermanna Tepkiler ve Mara Olaylar, stanbul
niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih Aratrma Merkezi Prof. Bekir Ktkoluna
Armaan, Edebiyat Fakltesi yay. stanbul 1991
HALLAOLU, Yusuf, Osmanllarda Devlet Tekilat ve Sosyal Yap, 3.b., TTK
yay. , Ankara 1996
NALCIK, Halil, Mahkeme mad., slam Ansiklopedisi, VII, stanbul 1977
JENNINGS, Ronald C., Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the
Mediterranean World (1571-1640), New York Universitiy Press, New York 1993
KARAL, Enver Ziya, Osmanl Tarihi, V, 6.b., TTK yay., Ankara 1994
..............................., Osmanl Tarihi, VII, Ankara 1977
KAZICI, Ziya , slam Kltr ve Medeniyeti, Tima yay., stanbul 1996

KODAMAN, Bayram, ark Meselesi, Trk Yurdu, XVII, nr, 122, Ankara 1997,
MERKELBACH, Jakob, Die Protokolle des Kadiamtes Nikosia ausden Jahren
1105/06 (1693-1695), Germany 1990

301

ONGAN, Halit, Ankarann I Numaral eriye Sicili, Ankara 1958


ORHONLU, Cengiz, Tercman, mad., slam Ansiklopedisi, XII/1,stanbul 1979
Osmanl daresinde Kbrs (Nfusu-Arazi Dalm ve Trk Vakflar), T.C.
Babakanlk Devlet Arivleri Genel Mdrl Osmanl Arivi Daire Bakanl
yay., Ankara 2000
ZON, Mustafa Nihat, Osmanlca-Trke Szlk, 5.b., stanbul 1973
Redhouse Yeni Trke-ngilizce Szlk, 2.b. stanbul 1974
RICHARDS, T. H. Hatton, Cyprus Cvl Lst (1908) Nicosia 1908
SARI, Mevlt, Arapa Trke Lgat, stanbul 1984
SAM, emseddin, Kms- Trk, stanbul 1989
Seksen ki Senesi Evamirname Kayd,.Orjinal No: 12, MUT. Osm., Milli Ariv
Girne
SERTOLU, Midhat, Osmanl Tarih Lgat, 2.b., Enderun Kitabevi, stanbul 1986
ULUAY, M. aatay, Manisa eriyye Sicillerine Dair Bir Aratrma, Trkiyat
Mecmuas, X (1951-53)
UNAT, Faik Reit, Hicri Tarihleri Miladi Tarihe evirme Klavuzu, 4.b., Ankara
1974
UZUNARILI, . H., Osmanl Devletinin Merkez ve Bahriye Tekilat, 3.b.,
TTK yay., Ankara 1986
UZUNARILI, . H., Osmanl Devletinin lmiye Tekilt, TTK yay., Ankara
1988
YEDYILDIZ, Bahaeddin, Vakf Messeselerinin XVIII. Asr Trk Toplumundaki
Rol, Vakflar Dergisi, XIV, Ankara l982

302

YILMAZELK, brahim, eriyye Sicillerinin Bir Merkezde Toplanmas zerine


Baz Mlahazalar, I. Milli Ariv ras (Tebliler-Tartmalar), Ankara 1998
YOLAK, Seyit, 1571den Gnmze Kbrs Trk Ynetimleri, KKTC Milli
Eitim ve Kltr Bakanl yay., Lefkoa 1989
YKSEL, Hasan, Vakfiyelere gre Osmanl Toplumunda Aile, Sosyo-Kltrel Deime
sresinde Trk Ailesi, Ankara l992

ZEKA, M., Kbrsn Sivil ve Ar Ceza Mahkemelerinde Osmanl Devrinde


(1571-1878) Tatbik Edilen Kanunlara ve bu Mahkemelerin Yaps ve Tarihesine
Ksa bir Bak, Milletler Aras Birinci Kbrs Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan
1969) Trk Heyeti Teblileri, Trk Kltr Aratrmalar Enstits yay., Ankara
1971

303

K SMLER NDEKS
A
Abatos bint-i Haci Yorgi, 55
Abdulaziz bin Abdullatif, 40, 256
Abdulkadir bin Hseyin bin Hasan, 105
Abdullah bin Abdullah, 242
Abdullah Efendi, 177, 278, 293
Abdullah ve Mustafa ve brahim, 299
Abdurrahman avu bin Kasm ve brahim bin Sar Halil, 62
Abdurrahman bin mer Aa, 76
Abdurrahman avu, 106, 247
Abdlaziz bin Hac Abdllatif, 270
Abdlkadir bin Sleyman bin Salih, 123
Abdlkadir bin Tulum Hseyin, 247
Abdlkadir avu bin Ahmed bin Osman, 133
Abohorlu Arif, 260
Aci Manoli veled-i Aci Baba Hristolu, 193
Aci Eleni bint-i Aci Hristolu, 188
Aci Elya veled-i Toli, 207
Afet Hanm, 292
Agah Efendi, 168
Agh Efendi, 218, 238
Agh Efendi ibn Ahmed Efendi, 168
Agh Efendi ibn Ahmed Efendi, 59, 152, 170
Ardal Havva, 300

304

Anam Ktibi Ziya, 250


Anam MRifatl el-Hc Sleyman Efendi, 250
Ahmed, 104, 111
Ahmed Abdurrahman, 240
Ahmed Aa, 82, 156
Ahmed Aziz, 186
Ahmed Bila ibn brahim bin Ahmed, 132
Ahmed bin Abdullah, 261
Ahmed bin Dede Aa, 180
Ahmed bin Kara Mehmed, 128
Ahmed bin Kara Mehmed bin Ahmed, 130
Ahmed bin Kasab Ba mteveffa Kavas Hseyin Aa, 247
Ahmed bin Mehmed, 297
Ahmed bin Mehmed bin Hasan, 94
Ahmed avu-zde, 259
Ahmed avu-zade Mehmed Efendi, 168, 239
Ahmed avu-zde Mehmed Efendi, 238, 269
Ahmed Efendi, 139
Ahmed Efendi ibn el-Hc brahim Aa ibn Mehmed Aa, 138, 140, 158, 160, 163
Ahmed Efendi ibn Hac brahim Aa ibn Mehmed Aa, 165
Ahmed Hoca ibn Hac Hasan, 146
Ahmed Onba, 132, 208
Ahmed ve Havva bint-i Mustafa, 132
Aie, 104, 186, 260
Aie bint-i Abdlkerim bin Abdullah, 179
Aie bint-i Hasan, 299
Aie bint-i Hseyin, 270
Aie bint-i mm Munl smail, 62
Aie bint-i Mehmed, 82
Aie bint-i Mustafa bin Abdullah, 113
Aie bint-i Salih, 45
Aie ve Meryem, 243
305

Akom veled-i Sava, 285


Aleksandro, 97
Aleksandro veled-i Haci Avrami, 241
Alemdar Hseyin, 198, 206
Ali Aa ibn Mustafa bin Halil, 94
Ali bin el-Hc Ahmed, 230
Ali bin Mustafa ve Sleyman, 79
Ali bin Remzi Efendi, 82
Ali bin ilibelu Mehmed, 247
Ali avu, 208
Ali Efendi, 123
Ali Efendi bin haci Hseyin bin Haci Ali, 122
Ali Efendi ibn el-Hc Ahmed, 230
Ali Guri, 243
Aliye, 186
Anasta bint-i Hristoli veled-i Mihail, 150
Anastas veled-i Hristofi, 154
Anastasi, 262
Anastasu bint-i Zorzi, 221
Anastasya, 47
Anastasya bint-i Haci stefani, 281
Anceli, 109
Andiriya, 288
Andirya veled-i Aci Konomed, 205
Andoni Ravlo, 46
Andoni veled-i Dolomi, 47
Andoni veled-i Haci Mihail veled-i Zavro, 87
Andriya, 207
Andriya veled-i Sava, 125
Angolem Hseyin Mehmed, 67
Angolem olu Hseyin bin Mehmed bin Osman, 77
Anna, 226, 302
306

Anna bint-i Toli, 223


Anna bint-i Yanni, 302
Anton, 253
Antoni, 48
Araklidi veled-i Araklidu, 237
Araklidi veled-i Haci Sava, 50
Argiro Aslan, 211
Arif, 101
Atiye, 265
Atnas Haci Hristoli, 116, 122
Atnas Haci Hristolu, 107
Atnas veled-i Haci Hristofi ve Yasef veled-i Haci Pavli, 236
Avraimi, 154
Avram veled-i Sava, 283, 289
B
Baba Ciryako, 109, 136
Baba Hristolu, 274
Baba Petro, 116
Baba Petro veled-i Haci Hristofi, 220
Babas Hac Konomo, 100
Bbucuolu Mustafa, 77
Bafomi veled-i Yorgaci, 47
Banayi, 203
Banayi Ciryako, 128
Banayi ve Babas, 99
Banayi ve Yorgi, 302
Banayi veled-i Anastasi, 152
Banayi veled-i Pavlo, 288
Banayi veled-i Sava, 209
Banayod, 235
Banayod Aa, 56, 73, 146, 198, 297

307

Banayodagi, 218, 263


Banayodi, 256
Banayodi veled-i Koino, 211
Banoyadagi veled-i Koino, 174
Basmac Hac brahim Aa, 284
Behiye, 111
Behiye Hanm, 175, 244
Bekir Efendi, 51
Bekir Usta, 168
Berber Hseyin bin Mustafa bin Tayfur smail, 124
Bezirgan Haci Mihail veled-i Yorgi, 86
Bican Mustafa, 76
Bifani veled-i Haci brimi, 219
Bileli Kbrs skinlerinden Haci Ahmed bin Haci Hasan bin Ali, 96
Brauka veled-i Haci Mihail veled-i Brauka, 144
Brauka veled-i Kostanti, 86
Brauka veled-i Yorgi, 69
Brauko, 137
C
Camc Dimitri Karnici, 46
Cebri veled-i Kori Yanni, 302
Celali Mustafa bin Abdullah, 45
Ceri veled-i Kostanti, 209
Cezar Ahmed, 298
Cezre-i Kbrs, 304
Cibrano veled-i Flippo, 214
Cibriyano Babas veled-i Hristofi, 93
Cibriyanu veled-i Simyu veled-i Cibriyano, 84
Cirkako, 179, 221
Cirkako bint-i Haci Komi, 225
Cirkako bint-i Haci Konomo, 226

308

Cirkako bint-i Hristoli, 281


Cirkako veled-i Hristofi, 205
Cirkako veled-i Mihail, 213
Cirkakolli, 254
Cirkalli Harcal, 263
Ciryako, 131, 154
Ciryako veled-i Kaandoni, 302
Covani, 274

ankar Luka, 195


ankar Nikola, 85
D
Dav Katibi Selim Efendi Banayodagi ve gayruhum, 218
Danko Mehmed, 300
Danko Mehmed bin Mustafa, 58
devi azasndan Haci Sava veled-i Hristoli veled-i Cirgaci, 126
Devi Katibi Bekir Efendi, 59
Devi Katibi Selim Efendi, 209
Dev Katibi Selim Efendi, 207
Deli Ali, 170
Dervi Ali, 180
Dervi Ali bin Hac Mehmed, 179
Dervi Halil, 206
Dervi Halil bin el-Hc Mehmed, 198
Desbino, 100
Desbino bint-i Haci Hristofi, 266
Desbino bint-i Haci Konomo, 81
Dikomidi veled-i Pandeli, 70
Dimitri, 150, 236
Dimitri Botsodi, 242
Dimitri stefani, 224
309

Dimitri Konomidi, 283


Dimitri Mavridi, 50
Dimitri Mavro, 57
Dimitri veled-i Antoni, 86
Dimitri veled-i Brasgeve, 81
Dimitri veled-i Ebgeri veled-i Yerolemo, 149
Dimitri veled-i Konomidi, 282
Dimitri veled-i Konomu Midi, 281
Dimitri veled-i Luyi, 286
Dimitriyu veled-i Mihail veled-i Dimiri, 130
Denci Yanni, 168
Durmu, 207
Durmu Ali bin Receb, 182
Durmu bin Hasan, 214
Durmu olu Rstem, 79
E
Ebgeri, 201
Ebgeri bint-i Aci Hristoli, 195
Ebgeri veled-i Zaharka, 234
Ebgeri veled-i Estasi, 204
Eftemiya, 109
Eftemiya bint-i Hristoli, 281
Eftemiyo veled-i Dimitri veled-i Haci Yakomi, 89
Ehina Banayodi, 52
Ehina bint-i Banayodi, 53
Eksino, 62
Elen, 101
Eleni, 145, 154
Eleni bint-i Mihail veled-i Yorgi, 109
Eleniko, 47
el-Hc Hafz Efendi ibn Kazaz Mehmed Efendi, 169

310

el-Hc Halil bin Veli bin el-Hc Hseyin, 104


el-Hc brahim Aa, 195
el-Hc Mehmed Aa, 140, 295
el-Hc Mehmed Aa ibn el-Hc brahim Aa, 294
el-Hc Mehmed Aa ibne'l-mezbr el-Hc brahim Aa, 138
el-Hc Mehmed Efendi, 58
el-Hc Mehmed Yusuf Aalar, 167
el-Hc Mustafa Akil Bekir, 71
el-Hc Mustafa Nazif Efendi, 160
el-Hc Mustafa Nazif Efendi ibn Dervi Efendi, 138
el-Hc Mustafa Nazif Efendi ibn Dervi Efendi, 141
el-H brahim, 294
Elif bint-i Haci Banayi, 97
Elsine bint-i Banayodi, 53
Emete, 104, 111
Emete bin Abdullah, 242
Emete bin Mehmed bin Adbdullah, 132
Emete bint-i Hseyin, 290
Emete bint-i Tulum Hseyin bin Sar Sleyman, 88
Emete Hatun, 106
Emete Munla, 170
Emine, 76, 111, 257, 264
Emine bint-i Ahmed, 156
Emine bint-i Hseyin, 284
Emine bint-i brahim, 259
Emine bint-i Kara Mehmed, 128
Emine bint-i Mustafa, 39, 255
Emine bint-i Sleyman bin Abdullah, 104
Emine Hatun, 104
Emine Kadn bint-i smail, 238
Emrullah bin Ahmed, 271
Emte Hatun bint-i smail bin Munla mer, 105
311

En, 81
Eno, 157
Enzo, 183
Estasi veled-i Haci Kostanti, 216
Etimeki Sava, 59
F
F. Mustafa, 97
Faki Hasan Efendi, 280
Fakih Hasan Efendi, 66, 155
Fakih Hasan Efendi ibn Receb, 292
Fakullu, 157
Fano, 100, 302
Fatme bint-i Hac Mstk, 271
Fati, 230, 298
Fati bint-i Halil bin Hasan, 38, 148
Fatma, 230, 293
Fatma bint-i Hac Abdullatif, 264
Fatma bint-i Hac Abdllatif, 257
Fatma bint-i Mustafa nm Hatun, 227
Fatma Munla, 294
Fatma Munla ibnete Abdlaziz Mehmed, 294
Fatma Munla ibnete el-Hc Abdlaziz ibn el-Hc Mehmed, 295
Feli, 151
Feli veled-i Haci Hristofi, 150
Feyzi Efendi ibn Mehmed bin Feyzullah, 145
Fiyori, 288
Fiyoro veled-i Solomo, 178
Foteli Hac Hseyin karnda Abdulkerim, 284
Franzisko, 115
Franzisko veled-i Haci Ebgeri, 116, 119
Franzisko veled-i Haci Ebgeri veled-i Yakomo, 116

312

Fudi veled-i Banayi veled-i Atnas, 99


G
Girino bint-i Yni veled-i Zahary, 46
Girne, 304
Girne Kaymakam zzetl Ahmed Hulisi Efendi, 250
Girne Kazas Kaymakam zzetl Kamil Bey, 59
Girneli Mehmed bin Salih avu, 300
Girneli Nuh-zade Mustafa Efendi, 250
Gnyeli Berber Mustafa, 238
Gnyeli mer, 260
Gll, 101
Glsn bint-i Ahmet bin Hasan, 103
Glen bint-i Durmu, 207
H
Hc brahim Aa, 290
Hac Mustafa bin Durmu, 143
Hac angar veled-i Zendeli, 52
Hac Dervi, 300
Hac Ebgeri, 182
Hac Halil, 45
Hac Hasan, 97
Hac Hasan Efendi, 198
Hac Hseyin bin smail Dede Aa, 169
Hac Hseyin Munla Hasan bin Alemdar, 172
Hac brahim Aa, 271
Hac brahim Aa ibn Mehmed Aa, 175
Hac Kostanti, 97
Hac Mehme Aa, 175
Hac Mehmed Aa, 111
Hac Mehmed ibn Halil, 285
Hac Munla Etyas, 258
313

Hac Mustafa, 143


Hac Nikola veled-i Hac Dimitri, 279
Hac mer, 285
Hac mer bin Munla Mustafa, 280
Hac Tallu, 52
Hac Tallu bint-i Hac Giryako, 52
Hac Tofa, 278
Hac Yannako veled-i Andiriya, 97
Haci Estasi veled-i Cirkako, 199, 200
Haci Nikola veled-i Cirkako, 218
Haci Arosya, 225
Haci Aleksandro veled-i Haci Kostanti, 301
Haci Anastasi veled-i Haci Dimitri, 86
Haci Ancelli veled-i Hristofi, 262, 263
Haci Andriya Dorantes, 97
Haci Andriya veled-i Andriya, 203
Haci Antoni veled-i Haci Yakomo, 278
Haci Araklidi, 65
Haci Baba Cirkako, 151
Haci Baba Ciryako veled-i Hristofi, 155
Haci Baba Ciryako veled-i Hristofi veled-i Peter, 151
Haci Babas, 58
Haci Bavl veled-i Ebgeri veled-i Bavl, 106
Haci Borodo Papas veled-i Pavli, 237
Haci Bragu bint-i Yanni, 253
Haci Brauka, 73
Haci Brauka veled-i Ebgeri Lanbaska veled-i Brauka, 98
Haci Brauka veled-i Haci Loizu, 65
Haci Cirkako, 51
Haci Cirkalli, 62
Haci Ciryako veled-i Nikola, 80
Haci ankar, 214
314

Haci Dimitri, 126, 128, 223, 228


Haci Dimitri veled-i Sava, 227
Haci Dimitri Sava, 111
Haci Dimitri veled-i Sava ve Petri veled-i Antoni, 154
Haci Ebgeri veled-i Franzisko veled-i Yakomo, 115, 117, 119, 120, 121
Haci Eno, 55
Haci Estasi veled-i Cirkako, 202
Haci Estasi veled-i Cirkako, 201
Haci Estasi veled-i Ciryako veled-i Teosyo, 98
Haci Hristofi veled-i Brauka, 91
Haci Hristofidi, 116
Haci Hristoli, 52
Haci Hristoli veled-i Filipo, 53
Haci Hristolu, 127
Haci Hseyin Ardal, 97
Haci stelisyano veled-i Yanni veled-i stelisyano, 90
Haci Komi, 225, 285
Haci Komi Haralanbi, 288
Haci Komi veled-i Dimitri Luzgodi, 135
Haci Komi veled-i Dimitri veled-i Yakomi, 125
Haci Komi veled-i Haralanbu, 284
Haci Kostandi, 75
Haci Kostandinu veled-i Nikola, 53
Haci Kostanti, 110, 197
Haci Kostanti veled-i Yanni, 81, 267
Haci Kostantino, 127
Haci Kostantino veled-i Nikola veld-i Hristol, 126
Haci Kubridi, 74
Haci Kubridi veled-i Brauka, 74
Haci Leno bint-i Lora, 54
Haci Liguri veled-i Ancelis veled-i Dimitri, 106
Haci Loizi, 75, 148
315

Haci Loizi Dimitriyu, 128


Haci Loizi veled-i Baba Hristoli, 148
Haci Loizi veled-i Haci Dimitri veled-i Nikola, 150
Haci Loizi veled-i Yorgi, 109
Haci Luka veled-i Haci Yorgi, 267
Haci Mariko, 122
Haci Mariyo, 267
Haci Marko, 61, 62
Haci Marko bint-i Haci Omorfaci, 61
Haci Maroli, 216
Haci Maryo bint-i Haci Yorgi veled-i Kostanti, 145
Haci Mavroli veled-i Hristoli, 216
Haci Mihail, 84, 234
Haci Mihail veled-i Gavrilli veled-i Mihail, 137
Haci Mihail veled-i Eroli veled-i Hristofi, 84
Haci Naster veled-i Loronzo, 87
Haci Nikola, 114, 128, 270, 271
Haci Nikola Bebeko, 49
Haci Nikola Mihail, 128
Haci Nikola Vasll, 122
Haci Nikola veled-i Hristoli veled-i Yanni, 114
Haci Nikola veledi Kel Yorgi, 129
Haci Nikola veledi Loizu veledi Zorzi, 129
Haci Nikola veled-i Yorgi veled-i Agamo, 102
Haci Niyaci, 97, 143
Haci olu Haci Zaharka, 57
Haci Orosni, 61, 62
Haci Pavli, 65
Haci Petri, 135
Haci Porodo Papas, 62
Haci Sava, 64, 107, 235
Haci Sava veled-i Franzu veled-i Yuri, 84
316

Haci Sava veled-i Haci Hristofi, 235, 236


Haci Sava veled-i Loronzo, 85
Haci Sava veled-i Yakomi, 90
Haci Takulino bint-i Mihail (2) veled-i Yorgi olu Haci Petri, 149
Haci Teo bint-i Solomo, 235
Haci Tofi Brasgeve, 89
Haci Toli, 237
Haci Toli veled-i Ancelli veled-i Toli, 92
Haci Toli veled-i Brauka, 64
Haci Toli veled-i Pavlo, 286
Haci Vasli, 75
Haci Yakomi veled-i Luyi veled-i Yakomi, 124
Haci Yanko, 100, 101
Haci Yanko veled-i Andiriya Zenaili, 100
Haci Yannaci veled-i Haci Dimitri, 235
Haci Yanni, 251, 252
Haci Yanni veled-i Yorgi, 152
Haci Yasm veled-i Yorgi, 251
Haci Yorgi, 62, 224
Haci Yorgi Baba Hristoli, 178
Haci Yorgi ve Pavli, 61
Haci Yorgi veled-i Baba Hristoli, 190
Haci Yorgi veled-i Baba Hristolu, 184
Haci Yorgi veled-i Haci stafani, 281
Haci Yorgi veled-i Haci Nikola veled-i Yorgi, 79
Haci Yorgi veled-i Mihail veled-i Yorgi, 85
Haci Yorgi veled-i Toli, 46
Haci Yorgi veled-i Yorgi, 287
Haci Yuri veled-i Ancelli Kazabifan, 80
Haci Zaharka, 211
Haci Zorzi, 233
Hadice bint-i Hseyin, 45
317

Hadice bint-i brahim, 156


Hadice bint-i Mustafa, 230
Hafz Mustafa Efendi ibn el-Hac Hasan Efendi, 250
Haili veled-i Ebgeri, 252
Halil, 173
Halil bin Ahmed ve Pamukcu Ali, 270
Halil bin Hseyin bin Mehmed, 133
Halil bin Hseyin bin Abdullah bin Durmu bin Osman bin Abdullah, 123
Halil Onba bin mer bin Ali, 102
Hanife Hatun kz, 296
Haralanb, 280
Haralanbu, 48
Haralanbu veled-i Haci Mihil, 50
Haralanbu veled-i Hristofi veled-i Haci Sava, 92
Haralanbu veled-i Sava, 46
Haralanbu veled-i Yanni veled-i Baba Mihail, 98
Haralanbu veled-i Yorgi, 63
Haridu veled-i Cirkako, 65
Haridu veled-i Ciryako, 125
Hasan bin Ahmed, 95
Hasan bin Mustafa, 229
Hasan bin Mustafa bin Abdullah, 87
Hasan bin Mustafa bin Abdlkerim, 136
Hasan bin Osman, 280, 285
Hasan Bin Osman, 286
Hasan bin Osman bin Abdullah, 138, 161
Hasan bin Sleyman, 156
Hasan bin Yusuf, 210
Hasan Efendi, 129, 146, 235
Hasan Efendi ibn Receb bin Eyyub, 145
Hasan Faki Efendi, 216, 229
Hasan Kasm, 106
318

Hasan Onba, 67, 77


Hasan Reis bin Sleyman, 83
Hasan ve Mehmed bin Salih avu, 265
Havva, 104, 243, 298
Havva bint-i el-merkm Hseyin Aa, 246
Hayreddin El-Remli Efen, 133
Hazret-i meriye eyhi Mehmed Efendi, 250
Hekim Yovani Eflidi, 70
Hiristoli veled-i Mihil, 48
Hristantos, 242
Hristofi, 263
Hristofi stavrino, 282
Hristofi veled-i Haci Vasli, 276
Hristofi veled-i Haci ko veled-i Ebgeri, 85
Hursiye, 248
Hdayi Kapudan, 208
Hseyin, 104
Hseyin Aa, 45, 206
Hseyin bin Haci Osman, 95
Hseyin bin Halil ve brahim mam, 290
Hseyin bin Hasan, 41, 222
Hseyin bin Kasab Ba mteveffa Mustafa, 246
Hseyin bin Osman bin Hasan, 114
Hseyin Reis, 245

brahim, 69, 132, 158, 163, 259


brahim Aa, 304
brahim Aa ibn Mehmed, 304
brahim bin oban Ahmed, 301
brahim bin Hseyin, 95
brahim bin Hseyin Efendi bin Kahveci Ali, 128

319

brahim bin mam, 84


brahim bin mam Munla smail, 107
brahim bin slam, 208
brahim bin Mehmed bin Kalloncu mer, 293
brahim bin Nizam Ali, 107
brahim bin Sar Halil, 84
brahim bin Sar Halil Mehmed Ali bin Receb, 247
brahim Halil, 106
brahim Hasan, 96
brahim ibn mm Munla smail, 247
brahim mam, 106
dare azasndan Atnas, 126
dare Azasndan Osman, 278
kbal bint-i Abdullah, 177
kbal Kadn, 184
kbl Kadn bint-i Abdullah, 183
lya veled-i Yorgi veled-i lya, 135
mam Ahmed Efendi bin Ahmed bin Abdullah, 114
mam Hseyin Efendi, 208
mam Hseyin Efendi ibn Kahveci, 292
mm Osman Efendi ibn Ltfullah, 296
rini, 115
skuri veled-i Avraimi, 85
smail bin Hulusi Hasan bin smail, 88
smail rak, 104
smail Receb, 84
smet, 67, 123
smet Hanm, 123
spot vekili Aleksandr, 75
stavrino veled-i Mavroli, 204
stavrino veled-i Brauka, 229
stavrino veled-i Hristofi, 233
320

stavrino veled-i Toli, 72


K
Kabunolu Hseyin, 198
Kadelu, 92
Kaderina, 137, 224
Kaderina bint-i Yanni Kalavaodi, 157
Kaderina bint-i Haci Kostanti, 274
Kaderina bint-i Yeni Halil, 57
Kahveci Hac Mehmed bin Hasan bin Abdurrahman, 133
Kalasni veled-i Haci Hristolu, 301
Kalayc Luka, 277
Kmil, 246
Kamil Bey Efendi ibn Hseyin Efendi ibn el-Hc Mehmed Aa, 145
Kamil Efendi, 129, 155, 263
Kmil Efendi, 281
Kamil Efendi ibn Mustafa bin Halil, 135
Kantarc Yani veled-i Cirbriyano, 70
Kapudan olu Hseyin, 269
Kara Hseyin ibn Munla Mustafa, 284
Kara Mehmed bin Mehmed, 132
Kara Yanni Toofani, 89
Kara Yorgi Mesaridi, 122
Karaval Yalluri, 168
Karmi, 304
Karpasidi veled-i Haci Kostandi, 75
Kasab Hasan bin Hseyin Mustafa, 83
Kal Haci Ebgeri, 283
Ktip Rstem Efendi, 51, 59
Kazabifanl Ahmed Davutsa olu Kazabifanl Salih bin Uzun Hasan, 250
Kazabifanl Ahmed Kayyum, 250
Kazabifanl brahim Korkud, 250

321

Kazabifanl Mehmed bin Deli Hasan, 250


Kazabifanl Mustafa bin Alemdr, 260
Kel Mehmed bin Rstem ve Termiya iftlii, 144
Kele Mehmed bin Rstem ve Termiya iftlii, 144
Krmz Hseyin Aa, 268
Kirac smail bin rak Hasan, 210
Kopca Hasan, 270
Korkud Mustafa, 64
Kostandi veled-i Dimitri, 52
Kostanti, 154, 189, 194, 211, 234
Kostanti Haci Mihail, 279
Kostanti veled-i Anastasa, 194
Kostanti veled-i Haci Konomo, 274
Kostanti veled-i Mihail, 213
Kostanti veled-i Yuri tarlas, 281
Koyunolu Hseyin, 206
Koyunolu Hseyin, 298
Kk Mehmed ve Mustafa, 158
L
Lavi veled-i Fani veled-i Eroli, 124
Lavilli veled-i Hristofi, 228
Lediso veled-i Agusti, 205
Lefkoa ehlisinden Yorganc Ba Ahmed Aa ibn el-Hc Mustafa, 156
Lefkoal Zuhuri Dede Mustafa Ahmed Efendi bin Osman Efendi, 123
Leno, 137, 179
Leno bint-i Luka, 212
Leonidisya, 225
Ligur, 144
Liguri, 102, 120, 144
Liguri veled-i Anceli, 223
Liguri veled-i Dimitri Cilanyodi veled-i Haci Antoni, 157

322

Liguri veled-i Dimitri veled-i Nikola, 102, 144


Liguri veled-i Haci Dimitri, 240
Liguri veled-i Haci Komi, 131
Liguri veled-i Kocaba, 58
Loizi veled-i Dimitri veled-i Nikola, 116
Lora, 263
Loriza, 54
Loyizu, 231
Luka, 93, 103
M
Magdalina bint-i Haci Zorzi, 203
Mahbube bin Abdullah, 248
Mahkeme Katibi Rstem Efendi, 207, 209, 225
Mahkeme Ktibi Rstem Efendi, 88, 265
Mahmud Kayyum, 270
Mal Mdiri Ahmed Efendi, 59, 250
Mal Mdiri Ahmed Efendi ibn el-Hc brahim bin Abdullah, 145
Manastrl Hac Tolya, 260
Manoli veled-i Haci Sava veled-i Yorgi, 91
Mariko bint-i Nikola, 217
Maristo, 221
Mariya, 55
Mariya bint-i Tofi veled-i Dimitri, 91
Mariya bint-i Elya, 72
Mariya bint-i Papaz, 196
Mariyano, 204
Mariyo, 137
Maronit, 219
Marta, 56
Marto veled-i Pavli, 49
Maryo, 219

323

Maryo bint-i Haci Konomo veled-i Atnas, 100


Matefo Haci Yorgi, 283
Matefu Haci Yorgi, 49
Mehmed, 76, 158
Mehmed Agh Efendi ibn Ahmed Efendi, 246
Mehmed Ali, 42, 222, 239
Mehmed Ali bin Receb, 250
Mehmed Ali Efendi, 301
Mehmed Ali Efendi ibn Berber Mustafa, 300
Mehmed Ali Hasan Efendi, 61
Mehmed Ali Receb, 239
Mehmed Ali Temlus, 240
Mehmed bin Ali Usta bin Mehmed, 148
Mehmed bin Ahmed, 299
Mehmed bin Hac brahim, 277
Mehmed bin Hac brahim Aa, 278
Mehmed bin Hasan Dayi, 87
Mehmed bin Hseyin bin Halil, 260
Mehmed bin brahim bin Mahmud, 114
Mehmed bin Salih avu, 245
Mehmed bin Salih avu, 245
Mehmed avu bin Abdullah, 159
Mehmed avu ibn Abdullah nm, 140
Mehmed Efendi, 171, 177, 238, 240, 259
Mehmed Efendi ibn Ahmed Cavu, 151
Mehmed Efendi ibn Ahmed avu, 59
Mehmed Efendi ibn Hrrem, 249
Mehmed Emin Efendi, 55, 265
Mehmed olu Osman, 96
Mehmed Salih avu, 303
Mehmed ve Mercan Ali, 303
Merecan Ali bin Abdullah, 245
324

Meryem, 95
Mesud Efendi ibn Ltfullah, 215
Mesud bin Hseyin, 270
Mesud Efendi, 109, 145, 215, 224, 269, 277
Mesud Efendi ibn Ltfullah Efendi, 58
Mesud Efendi ibn Ltfullah, 277
Mesud Efendi ibn Mustafa ibn Abdullah, 88
Mevlana Ebu Bekr Efendi, 153
Mihai Loizu, 279
Mihail, 185, 255
Mihail veled-i Aci Avrmi, 224
Mihail Papa Petro, 69
Mihail veled-i Haci Sava, 197
Mihail veled-i Niyori, 79
Mina, 154
Mira kr Efendi, 293
Molla smail bin Tavac Mustafa, 82
Morfiye, 116
Morfiye bint-i Haci Ebgeri, 115
Muhzr Fakih Hasan, 63
Munla Mehmed, 198
Munla Halil, 152
Munla Hasan, 45
Munla Hasan bin Alemdar, 179
Munla Hasan bin Alemdr Hseyin, 183
Munla Hseyin, 45, 273
Munla Hseyin bin el-Hc Halil bin Veli, 148
Munla Hseyin bin Hac Halil bin Veli, 130
Munla brahim, 54
Munla brahim bin el-Hc Abdlaziz ibn el Hc Mehmed, 295
Munla dris bin Mustafa, 40, 256
Munla Mehmed, 251, 290
325

Munla Mustafa bin Hac Salih, 250


Munla Mustafa bin brahim, 132
Mustafa, 67, 186
Mustafa Bican, 213
Mustafa bin Bican bin Ahmed Kaval brahim bin Veli bin Munla Hasan, 124
Mustafa bin Emrullah, 79
Mustafa bin Hac brahim, 206
Mustafa bin Halil, 280
Mustafa bin Halil bin el-Hc brahim, 108
Mustafa bin Halil bin Haci mer brahim, 112
Mustafa bin Hasan bin Ahmed, 114
Mustafa bin mam Munla smail, 60
Mustafa bin Kanad, 152
Mustafa bin Kara Hseyin, 283, 285, 289
Mustafa bin Mehmed Efendi, 176
Mustafa Efendi, 47, 113, 146, 291
Mustafa Efendi ibn Ahmed bin Nuh Aa, 131
Mustafa Efendi ibn Hac brahim, 268
Mustafa Efendi ibn Hac brahim Aa, 258
Mustafa Emrullah, 95
Mustafa Hfz Efendi, 160
Mustafa mam Munla smail, 239
Mustafa Nazm Efendi, 198, 224
Mlazm bin Mustafa, 125
Mmeyiz Faki Hasan Efendi, 192, 265
Mmeyiz Fakih Hasan Efendi, 297
Mmeyiz Hasan Efendi, 46
Mmeyiz Hasan Faki Efendi, 207
Mmeyiz Hasan Naki Efendi, 209
Mnadi Bbuccolu Mustafa, 68
Mrid Efendi, 175
Mtevasta Mihail, 107
326

N
nib-i esbak Mustafa Efendi, 103, 285
nib-i esbak Mustafa Efendi bin el-Hc mer, 108
Naim Efendi, 71
Nakri veled-i lyamilyofi, 69
Nasiye, 67
Nazm Efendi, 225, 246, 258, 265
Nazm Efendi Mehmed Ali Efend, 232
Nazife bint-i Osman, 181
Nazife Hanm, 138, 162
Nazife Hanm ibnete el-Hc Mustafa Nazif Efendi, 158
Nazm Efendi, 238
Niko veled-i Dimitri, 197
Nikola, 70, 191, 207, 208
Nikola veled-i Pandeli, 216
Nikola veled-i Haci Brauka, 225
Nikola Aa, 51
Nikola Haci Ebgeri, 50, 57
Nikola Haci Solomo, 213
Nikola veled-i Aci Solomo, 207
Nikola veled-i Brauka, 227
Nikola veled-i ankar Toli veled-i Pedri, 86
Nikola veled-i Haci Brauka, 301
Nikola veled-i Haci Mihail, 152
Nikola veled-i Kostandi, 64
Nikola veled-i Kostant, 269
Nikola veled-i Petri, 184, 190
Nikola veled-i Sava, 65
Nikola veled-i Toli, 64
Nikolid, 291
Niyaci veled-i Hristofi veled-i Ciryako, 125
Niyaci veled-i Hristoli veled-i Atam, 145
327

Nuhzade Mustafa Efendi, 129


Nuh-zade Mustafa Efendi, 59, 155
Nuh-zde Mustafa Efendi, 207, 245
O
Odokiya, 54
Sofi Mustafa Efendi, 170
Ogenya, 46
Ogenya bint-i Baba Hristolu veled-i Haci Kostanti, 110
Ogenyo veled-i Papa Elya, 79
Orosni, 157
Osman Aa, 49, 66, 211
Osman Aa ibn Dede Aa, 257
Osman Aa ibn Hasan bin Osman, 145
Osman bin Hasan, 230
Osman bin Mustafa, 259
Osman Dede Aa, 264, 270
Osman Kasab, 97
Osman Yaluga Mustafa bin Ali, 72
Otcuolu Mehmed, 130

mer bin Ali bin Abdullah nm, 248


mer bin veli bin Abdullah, 295
mer bin Veli bin Abdurrezak, 161
mer olu Salih, 158
P
Papa Piyenci, 282
Paskalli, 234
Pastac Nikola, 272
Pavli veled-i Dimitri, 74
Pavli veled-i Haci Hristofi, 220

328

Pavli veled-i Loizi veled-i Hristofi, 89


Pedri Venodi, 109
Penbe, 101, 299
Penbe Hac Ali, 277
Penbe Haci Ali, 104
Penbe Hatun, 138, 208
Penbe Hatun ibnete brahim, 138
Penbe Hatun ibnete brahim, 165
Penbeci Ali bin Hasan bin Abdurrahman, 114
Petro, 273, 297
Petro veled-i Luka, 297
Prokobi veled-i Cirillu veled-i Prokobi, 146
R
Raskamo Dimitri veled-i Mihail, 288
Rebiye, 248
Receb bin Abdullah, 111
Receb bin Durmu, 83
Receb bin brahim, 293
Receb bin smet, 39, 255
Resafto, 46
Restina, 219
Restino, 46
Resto, 212
Ros, 52
Rstem bin Dervi, 207
Rstem bin Durmu bin Hseyin, 95
Rstem Efendi, 45, 51, 146, 155, 198, 206, 216, 247, 257, 297
S
Salih, 42, 152, 222
Salih bin Ali bin Abdurrahman, 161
329

Salih bin Hasan, 210


Salih bin Karpuzcu, 84
Salih bin Mustafa, 230
Samur Aa, 51
Sar Yorgi, 75
Sava, 144, 151
Sava bint-i Mehmed, 128
Sava Haci Mihail, 49, 279, 281
Sava veled-i Anastas, 256
Sava veled-i Ciryako, 155
Sava veled-i Ebgeri, 254
Sava veled-i Haci Mihil, 48
Sava veled-i Yorgi, 221
Savakiya bint-i Hristolu, 192
Selim Efendi, 198, 216, 235, 297
Ser Tccar zzetl el-Hc Mehmed Efendi, 58
Sergi Mihil, 128
Sirohora bint-i Hristoli, 281
Sofi bint-i Haci Ebgeri, 122
Sofi Mustafa Efendi ibn Mehmed Aa, 169
Sofi Mustafa-zade, 50
Sofiya, 193
Sultan bint-i Ahmed bin Abdullah, 96
Sultan bint-i Ahmed bin Ali, 142
Sleyman, 76
Sleyman bin Hseyin, 268
Sleyman Efendi, 217
Sleyman el-Hc Hseyin bin Mustafa, 83

ekalli Mihail veled-i Yorgi, 253


erife, 77, 168, 270

330

erife bint-i Ahmed, 67, 112


erife bint-i Mustafa, 186, 187, 228
erife bint-i Osman bin brahim, 111
erife Nuh bin Hseyin bin Mustafa, 103
eyh Efendi, 180, 263
eyh el-Hc Mehmed Efendi, 243
eyh'l-slam Ali Efendi, 133
kr bin Halil, 272
kr Efendi bin Mehmed Efendi, 172
T
Tahrirat Ktibi Hasan Efendi bin Emir Hseyin bin Hasan, 145
Tallu, 137, 195
Tallu bint-i Osfurana, 242
Tallu ve Cirkako, 196
Tefofano bint-i Aci Yorgi, 192
Tefofano bint-i Hristoli, 189
Tefofanu bint-i Hristolu, 182
Tefofosya Babas Haci Konomo, 81
Tefonosya, 118
Teodoro, 179
Teodos, 252
Teofari veled-i Haci Sava, 287
Teogora bint-i Baba Hristolu, 274
Teonosya, 120
Termiyal Brauka, 260
Termiyal Nikoli, 260
Terzi Brauka veled-i Yorgi veled-i Basbalya, 125
Terzi Yanni veled-i Dimitri veled-i Haci Yakomi, 94
Tevhide, 67
Tevhide bint-i Halil, 265
Tofi Haralanbu, 64, 288

331

Tofi Veled-i Cirkako, 65


Tofi veled-i Elye, 212
Tofi veled-i Fani veled-i Eroli, 124
Tofi veled-i lya, 69
Tofi veled-i Yerolimo, 228
Tofi veled-i Yorgi, 65
Toli, 199, 276
Toli Elyas, 282
Toli veled-i Antoni, 154
Toli veled-i Haci Mavroli, 237
Toli veled-i Haci Babas, 85
Toli veled-i Haci Dimitri veled-i Ciryako, 134
Toli veled-i Petri, 282
Tolu, 157
Toofani, 146
Toonosya, 117
Topal Hseyin, 243
Tremit, 304
Tccarba Hac Mehmed Efendi, 105

mm'l-haram, 198, 206


V
Valiyandi, 221
Vasli, 279
Vasli Kardee, 253
Vaslu, 194
Vaslu bint-i Hristolu, 154
Vaslyal Rstem Efendi, 213
Vaslyu, 194
ve Hasan bin Koca Hseyin, 156

332

Y
Yakomi, 78, 282
Yakomi Hristofi, 282
Yakomi veled-i Haci Franzisko, 281
Yalluri Ahmed Aa, 243
Yanaci Aci veled-i Yorgaci, 197
Yannagi veled-i Kocandoni, 73
Yanni, 122, 271
Yanni Dimitriyu, 48
Yanni Haci Konomo, 214
Yanni Haci Mbaso, 48
Yanni veled-i Aardaci, 242
Yann veled-i Haci Nikolagi, 48
Yanni veled-i Kostandi, 75
Yanni veled-i Kuzman, 80
Yanni veled-i Nikola Balasi, 211
Yasefu ve Haci Andriya, 203
Yorgaci veled-i Haci Babas, 280
Yorgi, 244, 303
Yorgi Aci Pedri Clara, 196
Yorgi Baci, 232
Yorgi Bati, 57
Yorgi Mesaridi, 116
Yorgi Mihail, 213
Yorgi Pedri, 111
Yorgi veled-i Papa Rakgosi, 279
Yorgi veled-i Cirkako, 261
Yorgi veled-i Dimitri veled-i Haci Yakomi, 90
Yorgi veled-i Haci Pedri, 191
Yorgi veled-i Haci Yakomi veled-i Yorgi, 89
Yorgi veled-i Haralanbu, 152
Yorgi veled-i Hristofi Estasi, 297
333

Yorgi veled-i Hristoli, 217


Yorgi veled-i Yanni, 194
Yorgi Yannis, 107
Yorgo veled-i Haci Banayi, 278
Yorgo veled-i Haci Yanni veled-i Yorgo, 115
Yorko veled-i Haci Banayi, 280
Yorkoyi veled-i Dimitri, 89
Yurdani veled-i Antoni, 191
Yuri veled-i Haci Dimitri, 266
Yuri veled-i Haci Dimitri, 233
Yusuf Aa, 165
Yusuf bin Rstem, 59
Yusuf Efendi, 268
Yusuf Efendi ibn Hac brahim, 258
Yzba Mustafa Efendi, 232
Yzba Mustafa Efendi Hnesi, 245
Z
Zabta Hasan Efend, 305
Zabta Munla brahim, 305
Zabta-zade Mehmed Efendi, 104
Zaliha bint-i Hseyin bin Mehmed, 133
Zehra bint-i Mustafa, 265
Zeliha, 179, 298
Zeliha bint-i Hasan, 272
Zeliha bint-i Hasan bin el-Hc Nuh nm, 102
Zeliha bint-i Hseyin, 206
Zeliha bint-i Hseyin Aa, 246
Zeliha bint-i Hseyin bin Abdullah, 101
Zeliha bint-i Hseyin nm Hatun, 198
Zeliha bint-i mm Munl smail, 59
Zeliha bint-i Receb, 293

334

Zeliha bint-i Yusuf Aa, 35, 231, 244


Zenaili veled-i Yakomi veled-i Zenaili, 133
Ziba bint-i Toli, 224
Zordo bint-i Receb, 239

YERLEM YER NDEKS


A
Acemzde mahallesi, 103
335

336

Arda karyesi, 95, 139


Arda karyesin, 167
Ardaci karyesi, 92
Ardaci karyesi, 85
Arab karyesi, 145, 193
Arkaca karyesi, 82
Asomato karyesi, 213
Asomato karyesinde, 198
Aa Dikomo karyesi, 192
Aya rini karyesi, 216, 217
Ayabraskevi mahallesi, 234
Ayaluka mahallesi, 221
Ayanastasa mahallesi, 52, 132
Ayatod mahalles, 69
Ayatodu mahallesi, 65, 88, 200
Ayguru karyesi, 245
Ayluka mahallesi, 79
Ayluka mahallesinde, 109
Ayyarmola karyesi, 160
Ayyorgi, 54
B
Balyosofo (Palyosofo-Malatya), 180
Balyosofo karyesi, 97, 275
Ba mahallesi, 246
Bellapayis karyesi, 124
C
Cafer Paa mahallesi, 83
Cezre-i Kbrs, 110, 227
Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Karava karyesi, 120
Cezre-i Kbrsda vki Girne kazsna muzfe Larnaka karyesi, 208

336

337

atal karyesi, 53, 143


atalky karyesi, 204
iftlik-i Poli, 247
D
Deirmenlik karye, 254
Dikomo karyesi, 228
E
Ebu Kavuk, 175
Ebu Kavuk Mescidi, 68, 111
Elence karyesi, 205
Elya karyesi, 77
Ermo karye, 48
F
Fati bint-i Halil bin Hasan, 42
Fota karyesi, 277
G
Girne Boaz, 143
Girne kasabas mahallatndan Acemzde Mahallesi, 257
Girne kasabas mahallatndan Cafer Paa mahallesi, 238
Girne kasabasnda, 59
Girne Kaymakml, 128
Girne kazs mahallatndan Yazc-zade mahallesi, 203
Girne kazsna muzfe Ayguru karyesi, 245
Girne kazsna muzfe atal karyesi, 236
Girne kazsna muzfe Karava karyesi, 73
Girne kazsna muzfe Karmi karyesi, 62, 70, 231
Girne kazsna muzfe Kazabifan karyesi, 87
Girne kazsna muzfe Lapta karyesi, 64
Girne kazsna muzfe Larnaka karyesi, 87
337

338

Girne kazsna muzfe Melanko karyesi, 253


Girne kazsna muzfe Temls karyesi, 61
Girne kazsna muzfe Tremit karyesi, 57, 58
Girne kazsna muzfe Vaslya karyesi, 74, 202
Gnye, 253
H
Harca karyesi, 215, 254
Hseyin bin Hasan, 45

sfenar mahallesi, 209


sfenr mahallesi, 48
K
Kallurga karyesi, 98
Kambilli karyesi, 152
Kanbilli Da, 85
Kanbilli karyesi, 82, 100
Karava karye-i mahallatndan Ta mahallesi, 72
Karava karyesi, 117, 258
Karava karyesi mahallatndan Ayluka mahallesi, 271
Karava karyesi mahallatndan Ba mahalle, 147
Karava karyesinde, 50
Karmi karyesi, 210
Karmi karyesinde, 57
Kazabifan karyesi, 128, 168, 179, 201, 218, 222
Kazafana karyesi, 209
Krn karyesi, 121
Krn karyesin, 72
Kmrc karyesi, 169

338

339

L
Labta karyesi, 220
Labta karyesi mahallatndan Ayabrasgeve, 251
Labta karyesi mahallatndan Ayabrasgevi, 122
Labta karyesi mahallatndan Ayanastasa mahallesi, 183
Labta karyesi mahallatndan Ayanatasa, 91
Lapta karyesi, 48
Larnaka karyesi, 84
Lefkoa mahallatndan Ayandoni mahallesi, 89
Lefkoa mahallatndan Arab Ahmed Paa mahallesi, 59, 165
Lefkoa mahallatndan Arabahmed Paa mahallesi, 179
Lefkoa mahallatndan Ayasofya mahallesi, 166
Lefkoa mahallatndan Ba mahallesi, 246
Lefkoa mahallatndan Kala mahallesi, 211
Lefkoa mahallatndan meriye mahallesi, 173
M
mahrse-i Lefkoa, 63
mahrse-i Lefkoa mahallatndan Ayasofya mahallesi, 155
Mahrse-i Lefkoa mahallatndan Arab Ahmed Paa mahallesi, 71
Manastr, 218
Manastr karyesi, 105, 229
Mara mahallesi, 75, 96, 206
Mara mahallesinde, 57
Marta karyesinde, 49
Mehmed Ali, 45
Melanko karyesi, 253
Mudiz iftlii, 174
N
Nefsi Deirmenlikde, 131
Nefsi Girne kasabas, 164, 280
Nefsi Girne kasabas mahallatndan Mara mahallesi, 75
339

340

O
Omorfa nahiyesi, 82
P
Palyomodoho, 152
T
Temlus karyesi, 104, 170, 212
Termiya iftlii, 52
Termiya iftlii, 141
Trabeze, 112
Tremit karyesi, 66, 294
Tremit karyesinde, 51
Tuzla skelesi kasabas, 141
V
Vaslya karyesi, 206, 263
Vaslya karyesin, 70
Y
Yefsu iftlii, 242
Yukar Dikomo, 146
Z

340

341

YER SMLER NDEKS


A
Ada deresi

66

Akrna , 39
Aladursa

227

Anadoliko

111

Arvnozga

62

Aa Cmii 135
Aya Yanni baesi

62

Ayamarina Kilisesi

77

Ayavarvara

111

Ayyorgi Kilisesi

31

Ayyorgi tarlas

Ayyorkudise baeler 110


B
Ba Yeri

247

Bae-i Larnaka
Baliyozis

106

176

Barai deresi 7
Barai Deresi 9
Beparmak

138

Bey Mandra 7
Beyaz Tepe

226

Beybanhola

237

Bodamozga tarlas

Bosbula tarlas7
Boza Dere

223
341

342

Bozbelenk

49

Byk Evgad kuyusu 17


C
Cennet Baesi
Cevizlik

49

53

Ciralar 194
Cirnikofi

178

elebi tarlas 49
ukur Dere

138

ukr Tarla

37
D

Deirman Kuyusu
Dere

125

182

Dolap kuyusu 118


E
Efendiko tarlas
Eksarko

111

Elye tepesi

134

Ermenoz tarlas
Eski Ba

105

38

Eski Manastr 140


F
Flamoli

145
G

Gazino 233
Girne Cami-i erif vakf
Gogutan Kudide

49

176

342

343

H
Hamostirge

17

Harman Alt 193


Harub Gks 49
Hkmet kona

202

ksendoloni tarlas

57

sboris 111
K
Kahhara deresi
Kakafaliya

157

Kakkaroiz

215

Kanbilli Da 38
Karakz

83

Katsikoruniz 134
Kaya 47
Kesme Kayalar
K Deresi

31, 100

Kolina 193
Komi suyu

69

Koroniyo

183

Kortro 160
Kyleri Deresi 193
L
Ladanya baesi
Landozgi

231

Lasaniriz

59

Lefya deresi

237

Lisu

106

211

Lordez tarlas 194

343

344

Lorota 193
M
Mamula ba 138
Manastr

171

Marzi 193
Meyan 33
Minafi Kpr Deresi 194
Mizada32
O
Oskodomeno 17
P
bdiya 193
Petra emesi 189
Peyan tarlas

Pirellzga

62

Piskopu

183
R

Rakonda emesi
Ri

17
S

Saparih deresi 236


Sarn tarlas 57
Siribelli

237

Sivri Tepe

98

ehir Yolu

104
T

Tarabeza dolap kuyusu

16

344

345

Ta

99

Trabeze Dolap Kuyusu


Tremit emesi

18

17

Kpr Deresi

194
V

bidya, 194
Vikla tarlas

Volez 233
Vudamo

21

Vunes 230
Y
Ya deirman127
Yahne

62

Ylan Deresi 193


Z
Zeytnluk

171

345

346

EYA SMLER NDEKS


A
alaca elbise kat, 99
alaca fisdan, 79,
altun kpe, 218, 265
altun kpe ift, 218
altun maml krdanlk, 218
altun yaldzl sim bilezik, 264
amdan, 264
arazi, 127
ar, 106
ayakkab, 79
ayna, 97
aynal ekmece, 218
B
bakla, 102
balk sepedi, 106
balta, 282
basma elbise kat, 99
basma endaze, 89
basma entari, 108
basma fisdan, 213
basma fistan, 89
ba rts, 79
ba yemenisi, 89
Bez alaca, 213
346

347

bez ayakkab, 89
bez tara, 108
bir kuplu tava, 264
buhurdan, 284
bulgur deirman, 101
bulgur kiye, 101
burak, 102, 282
brmcek arab, 97
brncek gynek, 264
brnek arab, 218
C
canfes sark, 79
enger, 213

an, 214
arab, 79
atal, 264
eked entari, 250
evre, 89
krk, 89, 264
krk, 99
iftkal inc, 283
ora, 265
uka hrka, 265
uka sark, 79
uval, 61
D
dakik kye, 291
darak, 264
davar, 214

347

348

desti, 101
desti ve kp, 108
dezgah maa takm, 264
dek, 79
dek arab, 98
drabeza rts, 264
dkkan, 87
E
ekmek tahtas, 108, 213
el deirmeni, 264
el tavas, 97
elek tahtas, 264
emerinoz fisdan, 79

endiz mertei, 106


entari, 108
F
farisi fistan, 98
fndk altun, 283
frun demiri, 264
G
gmlek, 99
gynek, 79
guru, 47
glabdan, 213
glmdan, 89
gm bilezik, 97
gm kpe, 250
gm kpe ift, 98
gm krdanlk, 98

348

349

gm tarak, 250
H
hamur teknesi, 213
hne, 74
harub kantar, 250
hatem yzk, 293
havuz, 161
hellim kp, 288
heybe, 106
hnta, 46
hnta ve r, 132
hind iplii arab, 97
hmayun arab, 265
hmyn arab, 218
hmayun fisdan, 265
hseyin bin Hasan, 41

iki kuplu tava, 79


inc, 283
inek res, 282
ipekli fisdan, 218, 265
ipekli yorgan, 218
K
kahve deirmeni, 218
kantar, 74
karavana, 250
kazgan, 79
kebr tor, 218
kei res, 101
kevgir, 89, 264

349

350

kilim, 250
koyun makaras, 214
koyun res, 101
khne heybe, 214
kuzu res, 101
kp, 61, 101, 251
kp sagr, 74
L
leen ibrik, 218
libas, 283
M
maden kauk, 218
mahmudiye altun, 283
mandova, 265
mecidiye fisdan, 79
menzil, 47, 102
merinoz fisdan, 265
merkeb res, 282
merkeb re's, 214
merkeb res, 101
N
namisiye hmayun, 97
nsf hayriye, 213
O
olak res, 101
osmanl liras, 129

kz res, 74
nge, 132

350

351

P
pabu takm, 106
padem, 250
palaska, 288
pamuk arab, 97
pamuk dolab, 101
para, 47
penbe, 74
penbe arab, 264
penbe dolab, 74
penbe fisdan, 213
pekir, 79
polat tepsi, 218
R
rubiye altun, 98
rugan zeyt, 132
rugan- zeyt litre, 250
S
sabanc takm, 132
sa aya, 264
sahan, 99
saman, 282
sandalye, 61
sandk, 79, 291
sandk, 265
sim, 283
sim atal, 218
sim kak, 218
sim zarf, 218
sini, 218
Sini, 264
351

352

sundurma, 74
srtecek, 264

ir kile, 101, 251


T
tabak, 89
tahra, 282
tahta, 132
tahtn, 118
tahtn hne, 46
tekne, 98, 108
tencer kebr, 99
tencere, 79
tezgah maa takm, 213
tfenk, 106
tmenlik, 288
Y
ya destisi, 132
ya kp, 288
ya kp, 132, 282
yahne, 106
yasdk, 79
yatak, 264
yazma, 265
yedirme arab, 218
yedirme gynek, 218
yedirme gynek, 218
yirmilik altun, 46, 98, 213
yorgan, 79, 250
yk, 99

352

353

yn fisdan, 213
zeytn, 60
zhr, 108
Zil, 214
zir, 213

353

354

SZLK
A
m: sene, yl,genel, umum
mme: umuma mahsus olan, umum
A`z: organlar, yeler
A`zam: (daha, pek, ok) byk
dile: doruluk gsteren, doru
her: baka dier gayr
ide: kar kazan , birisine ait olan hisse
riyet: dn, ereti
t: gelecek, gelen, istikbal, gelecek zaman
Azmet: gitme gidi
B
Ba`deh: ondan sonra
Ba`de-t-tahkk: tahkikten sonra
Beh`: kymet, bedel, deer
Bli: bulua eren
Batnen ba`de batnn: nesilden nesile
Ber-vech-i t: aada olduu gibi
Ber-vech-i bl: yukarda olduu gibi
Bey`: satma, sat, satlma satnalma
Beynehm: ikisi arasna
Bih: o, onu, ona, ondan, onunla
Bi-l-muvcehe: yz yze, yzletirerek
Bi-l-vekle : veklet ederek
C
Ceddt: nineler
Cezre: ada
D
Dav: ikayeti olarak mahkemeye bavurma
Dev: mahkemeye bavurmalar, mdfaa edilen fikirler, meseleler, dvlar
Der-miyn: ortada, arada
Der-sadet: stanbul
Dern: i, ieri, dahil, gnl, kalp, yrek
Deyn: bor
Dyn: borlar
E
Esbak: bundan evvelkinden eski olan, ncekinden nceki, daha eski, daha evvel
354

355

Ecdd: dedeler, byk babalar, atalar


El yevm: bugn, hl, henz, imdi
El-hc: hac
Emn: ikayet, eminlik, korkusuzluk
Emvl: Mlkler, para ile alnan eyler
Enm: btn mahluklar, yaradlmlar
Enfa: daha, faydal, pek ok
Ervh: canlar, hayatn cevherleri
Erzk: yiyecek, iecek
Esm: namlar, adlar
Esmn: bedel, deer
Ecr: aalar
Eytm: kszler ve yetimler
F
Fasl: ayrnt, ayrma
Fer: vazgeme, brakp terketme
G
Gbbet-tahkk: gn ar, iki gnde bir
H
Hasbeten-en-lillah: Allah rzs iin
Hsl: husle gelen, kan, reyen
Hatemt: hatim etmeler
Hfz: Saklama, ezberleme
Hrset: bekleme, koruma
Hisse-i yia: hissedarlarn, ayrlmam, blnmemi maldaki hisseleri
Husmet: hasmlk, dmanlk, kskanlk

t: verme verilme
zm: yollama, gnderme
net: yardm
br-i skat: birisinden hakkn ksmen veya tamamen terk etme, balama
brz: meydana karma gsterme
btid: ilk derece
czet: izin, ruhsat
f: deme yerine getirme
krr: saklayp syleme, dil ile syleme, onaylayarak kabul etme
mtin`: ekinme, geri durma, imkanszlk, olamay.
nfk: nafaka verip geindirme
nfisl: ayrlma, yerini brakp gitme
nh`: ulatrma, yetitirme
nkz`: nihayet bulma sona erme
ntif: menfaatlenme, faydalanma
nzimm: zam olunma, katlma

355

356

rsl: varma, ulama, gnderme, yollama


sti`ml: kullanma
stidne: bor alma
stihkak: hakk olma, hak kazanma
stihlk: harcamak suretiyle bitirme, tketmek
stihsl : hasl etme meydana getirme
stikml: ikmal etme, tamamlama bitirme
stikrz: dn para alma
stirbh: faizle para verme
stirdd: geri alma, alnma
tir`: satn alma
K
Kffe: hep, btn, cmle.
Kin: mevcut olan, bulunan, var olan
Karb: yakn, yakn olan
Karz: dn verme, alma, bor
Kayyum: mtevelli
Kebr: byk, ulu
Kelm: sz, lakrd
Kelimt: kelimeler lakrdlar
Ksmet-i dile: eit olar yaplan paylam
Kt`a: para, blk
L
Ledel-hce: ihtiya grld zaman, lazm olduu zaman
Li-eclil maslaha: i iin
Levhik: ilave, zeyl
M
Ma`, maa: ile, birlikte, beraber.
Marife: mana ve mefhmu belirtilmi olan sz
Marf: herkese bilinen, tannm, belli
M-ad: -den baka
Magrs: topraa dikilmi
Mahcr: hacr altna alnm, haczolunmu, kullanmaktan men edilmi
Mahdd: snrl, snrlanm
M-i cr: akar su
M-vaka`: vuku bulmu olup gemi
Merhn: rehin edilmi
Merh: aklanm, uzun uzadya anlatlan
Metrk: terk edilmi braklm
Mevrs: miras kalm, ana babadan gemi
Mezkr: zikr olunmu ad gemi anlm
Mu`teber: itibarl saygn, gvenilirinanlr.

356

357

Muraza: birbirine kar gelme


Mris: miras brakan
Musaddk: tasdik eden geerliliini resmi olacak yaz ile bildiren
Muvcehe: yzleme, yz yze gelme
Muvfakat: uygunluk bulma
Mcb: icabet eden, teklifi kabul eden, istenileni yapan, sorulara cevap veren
Mdde: dvc iddia eden
Mnhasra: snrlanm, her yan evrili, yalnz bir kimseye veya bir eye mahsus
olan
Mnkaz, mnkaziyye: biten bitmi ard kesilmi
Mrr: geme, bir yandan girip te yandan geme, sona erme, geip gitme
Mrr- eyyam : gnlerin geip gitmesi
Mstagn: gerekli bulmayan
Mhede: bir eyi gzle grme
Mrif-i harab: yklmaya yz tutmu.
Mtekben: sonra, ard sra
Mteallik: asl, bal
Mtehakkk: tahakkk eden, doruluu meydana kan
Mtekarrir: kararlaan, yerleip kuvvet bulan
Mteveff: vefat etmi olan len lm, l
Mverrah: tarihli, tarihi atlm
N
Nib: vekil, kad vekili
Nsf: yarm, yar,
Nisb: bir maln zekatn vermek zere varlmass gereken miktar
Nmyn: grnc, grnen, meydanda
R
Red: doru yol tutan,
Ryet: grme, bakma, grlme
Rc: dnme geri dnme cayma, szn geri alma
Rd, rdiyye: ergenlie ait, ergenlikle ilgili
S
Sahh: gerek, doru
Skin: bir yerde oturan, ikamet eden
Sedd: doruluk, hataszlk, doru ve hakl ey
T
Ta`kbt: kovuturma
Tarf: anlatp anlatlma
Tahlf : yemin verme
Tahsl: hasl etme

357

358

Takrr: yerletirme, anlatma, salamlatrma, tapuda mlkn bakasna sattn


syleme nerge, resmi olarak yaz ile bildirme
Takrr-i kelm: konuma
Talk- selse: den dokuza bo ol demekle kadn baka erkekle evlenmeden eski
kocasna dnmesine imkan vermeyen talk
Tatlk: boama brakma
Tediye: deme, denilme, borcunu deme
Tedrik: hazrlama, aratrp bulma
Tekrr: tekrarlama, tekrar etme
Terhn: rehin olarak verme, emanet brakma
Tesviye: beraber etme, dz etme, dzleme.
Tesviye-i umr: lerin grlp neticelendirilmesi
Tezhr: meydana kma, belirme
U
Umr: ler, hususlar, maddeler, eyler
V
Vka: vuku bulmu, olmu bir i, gerek
Vas: bir yetimin veya aklca zayf, hasta birinin maln yneten kimse
Vaz`- yed: el koyma, tayin etme, kurma
Vz`l-yed: el koyan, eline alan
Vesyet: vasilik, vasiyet, emir, tavsiye

Y
Yed: El
Z
Zuhr: meydana kma, grnme
Zkr: erkekler

358

359

359