You are on page 1of 1

KEY

PARTNER

KEY ACTIVITY

- Ngi cung cp
nguyn liu
- Ngi cho thu
mt bng
- u bp chnh
kim chuyn gia
dinh dng

- Tp trung vo h
thng qun l tn tin
c kim nghim
ti chui ca hng
M

KEY REOURCES
- Con ngi
- T vn dinh dng
t chuyn gia

COST STRUCTURE

VALUE
PROPOSITION

- Cung cp thc
n chay y
cht dinh dng
- To ra cm gic
nh nhng, thoi
mi
- Cht lng phc
v tt

CUSTOMER
RELATIONSHIP

- Phc v mn n i
km vi t vn sc
khe

CHANNEL

- Website
REVENUE STREAM

- Trang b ni tht, my mc.

- Nguyn ph liu ban u


- Marketing

- Ngi n chay
c thu nhp t 8
triu ng tr ln

- Facebook

- Mt bng

- Nhn vin

CUSTOMER
SEGMENT

- Gi tin mn n chay phc v