You are on page 1of 26

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU

2013-2015

PERANCANGAN STRATEGIK SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH

ANJAKAN
TERAS
STRATEGIK
(ASPIRASI)

1
5
6
8

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkuaitii bertaraf antarabangsa


Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
Mengupaya JPN,PPD & sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan
Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan

Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi

BI
L

ISU
STRATEGIK

S1

Kualiti
pendidikan di
daerah
Jempol dan
Jelebu belum
mencapai
tahap
antarabangs
a

MATLAMAT
Meningkatkan
kualiti
pendidikan
untuk
melahirkan
modal insan
yang
menguasai
pengetahuan
dan
kemahiran
abad ke 21

OBJEKTIF

KPI

Meningkatkan
kualiti
kepimpinan
sekolah

Bilangan
sekolah
memperolehi
skor Standard 1
pada tahap
cemerlang

Meningkatkan
kuantiti
pencerapan

Peratus guru
yang dicerap
oleh para
pegawai dari
Sektor
Pengurusan
Sekolah PPDJJ

Meningkatkan
kualiti
pengajaran
dan
pembelajaran
di bilik darjah

Peratus guru
mendapat skor
80 % ke atas
dalam Standard
4 SKPM 2010

TOV
SR
3
SM
3

48

SASARAN
201 201
3
4

201
5

50

53

56

12

15

STRATEGI
S1. Pemantauan
pengurusan dan
kepimpinan
sekolah
serta melaksana
pencerapan p d
p
guru.

PELAKSA
NA
Sektor
Pengurus
an
Sekolah
PPDJJ

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU

BI
L
S2

ISU
STRATEGIK
Kepimpinan
dan
pengurusan
barisan
hadapan
yang kurang
mantap

2013-2015

SASARAN
MATLAMAT

OBJEKTIF

Meningkatkan
tahap
kemahiran
kepimpinan
dalam
memberi
perkhidmatan
yang
cemerlang.

- Sekolah
dipimpin oleh
pengurus
sekolah yang
mengamalkan
kepimpinan
instruksional,
cemerlang
dan
berkualiti .

Meningkatkan
tahap
kemahiran
komunikasi
dalam
mengatasi
konflik antara
pengurusan
dan guru.

- Peningkatan
bilangan
sekolah yang
mencapai
band yang
lebih baik.

KPI
Peratus
Pengetua
Cemerlang

TO
V
7
16

201
3
9

201
4
11

201
5
14

19

22

25

Peratus Guru
Besar
Cemerlang.

S1 :
Perkongsian
ilmu tentang
`best practices
dan kepimpinan
instruksional .
S2 : `Coaching
dan Mentoring
untuk
kepimpinan
sekolah

Bilangan
sekolah yang
mencapai band
1 , 2 atau 3.
1

57

60

62

65

Sek Men (25)


Sek Ren (74)

STRATEGI

PELAKSA
NA
Sektor
Pengurusa
n Sekolah
PPDJJ
Sektor
Pengurusa
n Sekolah
Unit
Pengurusa
n Kualiti
bersama
Unit
Jaminan
Kualiti
JPNS

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU

2013-2015

PELAN TINDAKAN S1

S1

STRATEGI

Pemantauan pengurusan dan kepimpinan sekolah serta melaksana pencerapan p d p guru.

OBJEKTIF

Dapat meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah, kuantiti pencerapan guru dan kualiti
pengajaran dan pembelajaran guru.

Bil Program/Projek
1

Pemantauan Mesra
Gemilang PPDJJ dan
Pemantauan Khas
Bertema.

Jadual 1

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/Sumber

Output

KPI

Sektor Pengurusan
Sekolah

Bulan
Februari
hingga
Oktober

OS 21000
RM30,000
OS 29000
RM2,400
OS 27000 -RM
450

Pemimpin
sekolah yang
kompeten

Bilangan
sekolah yang
pantau.

Pengajaran
Bilangan dan
dan
skor guru
Pembelajaran yang dicerap
yang
berkualiti

JADUAL 1

Pelan
Kontigensi
Mesyuarat
Pengurusan
PPDJJ
bersamasama
Pengetua/
Guru Besar

: PELAN OPERASI S1_1

Nama Projek : Pemantauan Mesra Gemilang PPDJJ dan Pemantaun Khas Sektor Pengurusan Sekolah.
Rasional :
Pengurusan sekolah serta guru-guru perlu dipantau dan dibimbing bagi menghasilkan kepimpinan yang
berkualiti dan PdP guru yang berkesan.
Objektif:
Dapat mempertingkatkan kemahiran pengurus sekolah sebagai pemimpin instruksional dan meniingkatkan
kualiti pengajaran dan
pembelajaran yang berkualiti dan berkesan.
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Bulan Februaru hingga Oktober
3

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU

2013-2015

Kumpulan Sasaran : Pengetua/Guru Besar/GPK/Ketua Bidang/Ketua Panitia dan guru mata pelajaran.
BI
L
1
2
3
4
5
6

PROSES KERJA
Bengkel penyediaan kertas konsep program dan
pembinaan instrumen
Mesyuarat penyelarasan program.- pembentangan
kertas konsep program dan agihan tugas
Pelaksanaan program penyediaan laporan dapatan
pemantauan
Pemantauan tindakan susulan jika perlu
Penyediaan pelaporan penuh untuk diserah kepada
PPD
Pembentangan laporan program dalam Mesyuarat
Pengurusann PPDJJ

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Peg Sektor P Sekolah

1 minggu
Disember 2012

Urusetia program

1 hari

Sektor Peng Sekolah

1 hari Feb hingga


Oktober
1 hari

Urusetia Program

1 minggu Januari

Urusetia Program

1 Hari

Sektor Peng Sekolah

STATUS /
PELAN
KONTIGENSI

Membekalkan
bahan
Mengedar
laporan

PELAN TINDAKAN S2

S1

STRATEGI

Perkongsian ilmu tentang `best practices dan kepimpinan instruksional .

OBJEKTIF

Sekolah dipimpin oleh pengurus sekolah dan kepimpinan barisan hadapan yang mantap,
cemerlang dan berkualiti

Bil Program/Projek

Tanggungjawab

Sektor Pengurusan
Sekolah

Seminar kepimpinan
instruksional dan `bestpractices.

Jadual 2

Tempoh/
Kos/Sumber
hari
2 hari

OS 21000
RM30,000
OS 29000
RM2,400
OS 27000 -RM
450

JADUAL 2

Output

KPI

Pemimpin
sekolah yang
kompeten

Bilangan
pemimpin
sekolah yang
menghadiri
seminar

Pelan
Kontigensi
Mesyuarat
PPDJJ
bersamasama
Pengetua/
Guru Besar

: PELAN OPERASI S2_1


4

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU

2013-2015

Nama Projek : Seminar kepimpinan instruksional untuk pemimpin sekolah


Rasional :
Pemimpin sekolah perlu didedahkan tentang strategi dan gaya kepimpinan yang berkesan.
Objektif:
Dapat mempertingkatkan kemahiran pengurus sekolah supaya mereka menjadi pemimpin sekolah yang
berkesan.
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : 2 hari ( 8.00 pagi 04.30 petang ( Bulan April dan Ogos )
Kumpulan Sasaran : Pengetua/Guru Besar/GPK 1

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

Mesyuarat penyelarasan program.

Sektor Pengurusan
Sekolah

1 hari
Awal
Februari

Mesyuarat bersama
PPDJJ

Sektor Pengurusan
Sekolah

1 hari
Awal Mac

Memilih pengurus
sekolah yang perlu
diberi pendedahan.

Sektor Pengurusan
Sekolah
Sektor Pengurusan
Sekolah
Sektor Pengurusan
Sekolah
Sektor Pengurusan
Sekolah
Sektor Pengurusan
Sekolah

1 minggu
Bulan Mac
1 minggu
Bulan Mac
Bulan April
dan Ogos

2
3
4

Mesyuarat penyelarasan pengisian program


bersama dengan semua pegawai Sektor
Pengurusan Sekolah.
Menyediakan bahan bengkel yang diperoleh
daripada penceramah jemputan
Pemakluman program kepada semua pengetua/
guru besar/GPK 1 yang terlibat.

Pelaksanaan program

Menjadi urusetia sepanjang program


berlangsung

Menyediakan laporan setelah selesai program

Membekalkan bahan
Melalui faks/ e-mail/
serahan tangan
Edar bahan berkaitan
pengurusan sekolah

2 hari
1 minggu

PELAN TINDAKAN S2

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU

S2

STRATEGI

Coaching dan Mentoring untuk barisan kepimpinan sekolah

OBJEKTIF

Sekolah dipimpin oleh pengurus sekolah dan kepimpinan barisan hadapan yang mantap,
cemerlang dan berkualiti

Bil Program/Projek
1

2013-2015

`Coaching and
Mentoring

Jadual 3

Tanggungjawab
PPD dan Timbalan
PPD
Sektor Pengurusan
Sekolah
Sektor Pengurusan
Akademik

JADUAL 3

Tempoh/
Kos/Sumber
hari

Output

KPI

Pelan
Kontigensi

Sepanjan OS 21000-RM
g tahun
30,000

Pemimpin
Instruksional

Bilangan
Pemantauan
Pengetua dan Berkelompok
Guru Besar
PPDJJ

: PELAN OPERASI S2_1

Nama Projek : `Coaching and mentoring


Rasional :
Pemimpin sekolah perlu diberi bimbingan dan sokongan agar dapat memimpin sekolah dengan berkesan.
Objektif:
Dapat mempertingkatkan kemahiran pengurus sekolah supaya mereka menjadi pemimpin sekolah yang
berkesan.
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran : Pengetua/Guru Besar
BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

Mesyuarat penyelarasan program.

Mesyuarat penyelarasan pengisian program


bersama dengan semua pegawai dalam
PPDJJ.

Sektor Pengurusan
Sekolah
Sektor Pengurusan
Sekolah, Akademik dan
SPPK.

Pemakluman program kepada semua


pengetua dan guru besar yang terlibat.

Sektor Pengurusan
Sekolah

Menyediakan laporan penyeliaan dan


pemantauan

Sektor Pengurusan
Sekolah, Akademik dan
Pembanguan

TEMPOH
1 hari
Awal Januari
1 hari
Pertengahan
Januari
Seminggu
sebelum
program
1 minggu
selepas lawatan

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Mesyuarat bersama
PPDJJ
Mengenal pasti
pengetua/ guru besar
perlu dibimbingan
Melalui faks/ e-mail/
serahan tangan

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU

Membuat tindakan susulan

Menyediakan laporan penuh

Kemanusiaan.
Sektor Pengurusan
Sekolah
Sektor Pengurusan
Sekolah

2013-2015
Selepas maklum
balas diterima.
1 minggu

UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN


ANJAKAN
TERAS
STRATEGIK
(ASPIRASI)

6
8

Mengupaya JPN,PPD & sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan
Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan

Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi

BI
L

ISU
STRATEGIK

S1

% bilangan
pegawai & AKS
yang
melengkapkan
7 hari
berkursus

SASARAN
MATLAMAT

OBJEKTIF

Meningkatkan
kompetensi
pegawai &
AKS.

Meningkatkan
% bilangan
pegawai & AKS
yang
melengkapkan 7

KPI
% bilangan
pegawai yang
melengkapkan
7 hari
berkursus
setahun.

TO
V
76
%

201 201
3
4
85
%

95
%

201
5

STRATEGI

100
%

S1Melaksanakan
latihan
personel
(LDP)

PELAKSAN
A
-SPA
-SPS
-SPPK
-Unit
Latihan
-UPP
7

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU


setahun masih
rendah.

hari berkursus
setahun.

% bilangan AKS
yang
melengkapkan
7 hari
berkursus
setahun.

67
%

2013-2015

70
%

75
%

80%

** Nota:
SPA : Sektor Pengurusan Akademik
SPS : Sektor Pengurusan Sekolah
SPPK : Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

BI
L

ISU
STRATEGIK

S2

Tahap
pelaksanaan
Program
Pembanguna
n Guru
Baharu(PPGB
) masih tidak
menyeluruh.

UPP

: Unit Perkhidmatan & Pentadbiran

SASARAN
MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI

Memastikan
pelaksanaan
PPGB ke
semua
sekolah.

Setiap Guru
Baharu
terlibat
dengan PPGB
& mendapat
bimbingan
yang
sewajarnya
dari pihak
sekolah.

Bilangan
sekolah yang
melaksanakan
sekurangkurangnya
80% daripada
keperluan
pengurusan
PPGB.

TO
V

201
3

201
4

201
5

55

60

75

99

STRATEGI
S1-Taklimat
penyelarasan
pengurusan
PPGB

PELAKSAN
A
-Unit
Latihan

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU


S3

S4

Pelaksanaan
kemaskini
eProfil
di sekolahsekolah
masih tidak
menyeluruh.

Membudayak
an
pengemaskin
ian maklumat
diri guruguru dalam
eProfil.

1.Setiap guru
sentiasa
mengemaski
ni maklumat
dirinya.

Tahap
pengurusan
fail &
dokumentasi
LDP di
sekolah
masih
kurang
memuaskan.

Pengurusan
LDP di
sekolah
sentiasa
berada di
tahap
terbaik.

Mewujudkan
pengurusan
fail &
dokumentasi
LDP lebih
bersistematik
.

Bilangan
sekolah yang
semua
gurunya telah
lengkap
mengemaskini
eProfil.

2.Meningkatk
an komitmen
ketua jabatan
terhadap
pelaksanaan
eProfil.

Bilangan
sekolah yang
melaksanakan
sekurangkurangnya
80% daripada
keperluan
penyediaan
dokumentasi
LDP.

55

2013-2015

65

80

99

S1-Taklimat
pelaksanaan &
kemaskini
eProfil.

-Unit
Latihan

S2-Lawatan
kerja

55

60

80

99

S1-Taklimat
khas
pengurusan fail
& dokumentasi
LDP

-Unit
Latihan

S2-Lawatan
kerja

PELAN TINDAKAN S1
S1
Bil
1

STRATEGI

Melaksanakan latihan personel (LDP)

OBJEKTIF

Meningkatkan % bilangan pegawai & AKS yang melengkapkan 7 hari berkursus setahun.

Program/Projek
Latihan Personel (LDP) 4 kali

Tanggungjawab
Unit Latihan

Tempoh
Februari
hingga
Oktober

JADUAL 1

Kos/Sumber
OS29000:
Makan & minum = RM2,400
Penceramah = RM2,100

Output
Pegawai & AKS yang
kompeten
Perkhidmatan yang

KPI
% bilangan
pegawai & AKS
yang
melengkapkan 7

Pelan Kontigensi
Mod latihan BookReview

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU


STRATEGI

2013-2015

Melaksanakan latihan personel (LDP)

JADUAL 1
berkualiti dan berintegriti. hari berkursus
setahun.

S1

Jadual 1 : PELAN OPERASI S1_1


Nama Projek
Rasional
Objektif
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
BIL

:
:
:
:
:

Latihan Personel (LDP)


Peningkatan kompetensi pegawai dan AKS ke arah perkhidmatan berkualiti & berintegriti.
Dapat mempertingkatkan % bilangan pegawai & AKS yang melengkapkan 7 hari berkursus setahun.
Bulan Februari hingga Oktober
Pegawai & AKS
PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Menghantar jemputan LDP
melalui emel .

TEMPOH

Menyediakan senarai peserta dan mengedarkan surat/memo jemputan LDP

Pegawai Latihan

1 hari

Menyediakan surat jemputan penceramah

Pegawai Latihan

1 hari

Menyediakan nota minta pembekal

Pegawai Latihan

1 hari

Melaksanakan LDP

Pegawai Latihan

1 hari

Pembentangan laporan LDP kepada PPD/Timbalan PPD

Pegawai Latihan

1 hari

Menghantar pelaporan
melalui emel.

PELAN TINDAKAN S2
STRATEGI
S2

Bil

OBJEKTIF

Taklimat penyelarasan pengurusan PPGB

JADUAL 2

Setiap Guru Baharu terlibat dengan PPGB & mendapat bimbingan yang sewajarnya dari pihak sekolah.

Program/Projek

Tanggungjawab

Tempoh/
hari

Kos/Sumber

Output

KPI

Pelan Kontigensi

10

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU


STRATEGI
1

2013-2015

Taklimat penyelarasan pengurusan PPGB

Taklimat khas PPGB

Unit Latihan

S2

1 hari

JADUAL 2
OS29000:
RM297

Membangunkan
guru yang
berkualiti

Bilangan sekolah yang


melaksanakan sekurangkurangnya 80% daripada
keperluan pengurusan
PPGB.

-Pemantauan
Kelompok PPDJJ
-Mesyuarat PPDJJ
bersama-sama
dengan
Pengetua/Guru
Besar

Jadual 2 : PELAN OPERASI S2_1


Nama Projek
Rasional

Objektif
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
BIL

: Taklimat khas PPGB


: Pelaksanaan PPGB secara menyeluruh ke semua sekolah
: Setiap Guru Baharu terlibat dengan PPGB & mendapat bimbingan yang sewajarnya dari pihak sekolah.
: April
: Penyelaras PPGB sekolah
PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Menyediakan instrumen pengurusan PPGB

Pegawai Latihan

2 hari

Mengedar instrumen ke sekolah-sekolah

Pegawai Latihan

1 hari

Mengedar surat/memo panggilan taklimat khas PPGB

Pegawai Latihan

1 hari

Melaksanakan taklimat

Pegawai Latihan

1 hari

Analisis instrumen pengurusan PPGB

Pegawai Latihan

2 hari

Menyediakan dapatan dari instrumen

Pegawai Latihan

2 hari

Membentangkan laporan dapatan kepada PPD/Timbalan PPD

Pegawai Latihan

1 hari

STATUS / PELAN KONTIGENSI


Perjumpaan khas Pegawai
Latihan PPD
Memuat naik instrumen ke laman
sesawang PPDJJ
Mesyuarat PPDJJ bersamasama dengan Pengetua/ Guru
Besar

Menghantar pelaporan melalui


emel.
11

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU

2013-2015

PELAN TINDAKAN S3
ISU STRATEGI
S3
OBJEKTIF
Bil
1

Pelaksanaan kemaskini eProfil di sekolah-sekolah masih tidak menyeluruh.

JADUAL 3

1.Setiap guru sentiasa mengemaskini maklumat dirinya.


2.Meningkatkan komitmen ketua jabatan terhadap pelaksanaan eProfil.

Program/Projek

Tanggungjawab

Taklimat pelaksanaan &


kemaskini eProfil.

Tempoh/
hari
1 hari

Kos/Sumber
OS29000:
RM297

Output
Profil guru-guru
sentiasa terkini

Unit Latihan
2

Lawatan kerja

KPI
Bilangan sekolah yang
semua gurunya telah
lengkap mengemaskini
eProfil.

Sepanjang
tahun
(1 hari)

Pelan Kontigensi
-Mesyuarat PPDJJ
bersama-sama
dengan Pengetua/
Guru Besar
-Semakan secara
online eProfil

Jadual 3 : PELAN OPERASI S3_1


Nama Projek
Rasional
Objektif
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
BIL

: Taklimat pelaksanaan & kemaskini eProfil


: eProfil guru-guru sentiasa dikemaskini
: Setiap guru sentiasa mengemaskini maklumat dirinya dan meningkatkan komitmen ketua jabatan terhadap pelaksanaan eProfil.
: Mac
: Setiausaha LDP
PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN KONTIGENSI


12

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU

2013-2015

Mengedar surat/memo panggilan taklimat kemaskini eProfil

Pegawai Latihan

1 hari

Melaksanakan taklimat

Pegawai Latihan

1 hari

Pegawai Latihan

1 hari

Pegawai Latihan

1 hari

Mengumpul data bilangan sekolah yang semua gurunya telah


lengkap mengemaskini eProfil.
Mengeluarkan surat siaran arahan kemaskini eProfil kepada
sekolah yang gurunya belum membuat kemaskini

3
4

Edaran melalui emel

Edaran melalui emel

Jadual 3 : PELAN OPERASI S3_2


Nama Projek
Rasional
Objektif
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
BIL

: Lawatan kerja
: eProfil guru-guru sentiasa dikemaskini
: Setiap guru sentiasa mengemaskini maklumat dirinya dan Meningkatkan komitmen ketua jabatan terhadap pelaksanaan eProfil.
: Mac
: Setiausaha LDP
PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Membuat temu janji dengan pihak sekolah

Pegawai Latihan

1 hari

Membuat lawatan kerja

Pegawai Latihan

1 hari

Perbincangan dengan pentadbir & SU LDP ke arah peningkatan


kualiti pengurusan LDP

Pegawai Latihan

1 hari

STATUS / PELAN KONTIGENSI


Edaran melalui emel

PELAN TINDAKAN S4
S4
Bil
1

ISU STRATEGI

Tahap pengurusan fail & dokumentasi LDP di sekolah masih kurang memuaskan.

OBJEKTIF

Mewujudkan pengurusan fail & dokumentasi LDP lebih bersistematik.

Program/Projek
Taklimat khas pengurusan fail &
dokumentasi LDP

Tanggungjawab
Unit Latihan

Tempoh
Feb

Kos/Sumber
OS 29000:
Makan & minum = RM297

JADUAL 4

Output
-Keberkesanan
pengurusan latihan

KPI

Pelan Kontigensi

Bilangan sekolah yang Makluman melalui


melaksanakan
laman sesawang

13

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU


S4

ISU STRATEGI

2013-2015

Tahap pengurusan fail & dokumentasi LDP di sekolah masih kurang memuaskan.
Unit Latihan

Lawatan kerja

Sepanjang
tahun

JADUAL 4
sekurang-kurangnya
80% daripada
keperluan penyediaan
dokumentasi LDP.

OS21000 RM 1,000

PPDJJ

Jadual 4 : PELAN OPERASI S4_1


Nama Projek
Rasional
Objektif
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran

: Taklimat khas pengurusan fail & dokumentasi LDP


: Pengurusan LDP yang lebih berkesan dan bersistematik
: Mewujudkan pengurusan fail & dokumentasi LDP lebih bersistematik.
: Februari
: Setiausaha LDP

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Mewujudkan instrumen senarai semak pengurusan fail & dokumentasi LDP

Pegawai Latihan

1 hari

Pegawai Latihan

1 hari

Pegawai Latihan

1 hari

Mengedar surat/memo panggilan taklimat khas pengurusan fail &


dokumentasi LDP ke sekolah
Melaksanakan taklimat

Analisis senarai semak

Pegawai Latihan

1 hari

Menyediakan laporan analisis kepada PPD/Timb.PPD

Pegawai Latihan

2 hari

STATUS / PELAN KONTIGENSI

Edaran melalui emel

Laporan melalui emel

Jadual 4 : PELAN OPERASI S4_2


Nama Projek
Rasional
Objektif
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran

: Lawatan kerja
: Pengurusan LDP yang lebih berkesan dan bersistematik
: Mewujudkan pengurusan fail & dokumentasi LDP lebih bersistematik.
: Sepanjang tahun
: Setiausaha LDP
14

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU

BIL

PROSES KERJA

2013-2015

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Membuat temu janji dengan pihak sekolah

Pegawai Latihan

1 hari

Membuat lawatan kerja

Pegawai Latihan

1 hari

Perbincangan dengan pentadbir & SU LDP ke arah peningkatan


kualiti pengurusan LDP

Pegawai Latihan

1 hari

STATUS / PELAN KONTIGENSI


Edaran melalui emel

UNIT KGSK / GURU GANTI


ANJAKAN
TERAS
STRATEGIK

1
6
8
Kualiti

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkuaitii bertaraf antarabangsa


Mengupaya JPN,PPD & sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan
Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan
Standard Antarabangsa Yang Tinggi

15

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU

2013-2015

(ASPIRASI)

BI
L

1.

ISU
STRATEGIK
Kekurangan
guru ganti
dalam
subjeksubjek
tertentu di
sekolah

SASARAN
MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI

TO
V

201 201
3
4

201
5

Menambah
bilangan guru
ganti dalam
subjek-subjek
tertentu di
sekolah
Rendah dan
Menengah

Menambah
bilangan guru
ganti untuk
mata pelajaran
tertentu
seperti
Pend.Islam dan
Bahasa Cina

Peratusan guru
ganti yang
ditempatkan
dapat
memenuhi 70%
mengikut
Subjek

40%

50%

70%

60%

STRATEGI
S1.Menambah
bilangan guru
ganti mengikut
Subjek
S2.Hebahan
jawatan guru
ganti untuk
subjek Bahasa
Cina dan
Pend.Islam

PELAKSA
NA

Sektor
pengurus
an
Sekolah

PELAN TINDAKAN S1

16

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU

S1

STRATEGI

Menambah Bilangan Guru Ganti Mengikut Subjek

OBJEKTIF

Dapat Menempatkan Guru Ganti Mengikut Subjek yang diminta

Bil

Program/Projek

Tanggungjawab

Tempoh

Program penyebaran
maklumat tentang Guru
Ganti

Pegawai KGSK

Sepanjang
tahun

2013-2015
JADUAL 1

Kos/Sumber
-

Output

KPI

Pelan Kontigensi

Penambahan
bilangan guru
Ganti

Peratus Guru
Ganti mengikut
Subjek dapat
ditempatkan
dalam tempoh
yang
ditetapkan.

Taklimat
Pengurusan
Hebahan ke
sekolahsekolah
Hebahan
melalui laman
web PPDJJ

Jadual 1 : PELAN OPERASI S1_1


Nama Projek : Program penyebaran maklumat tentang Guru Ganti
Rasional
: Maklumat dapat disampaikan bagi tujuan hebahan
Objektif
: Menambah bilangan guru KGSK/GG untuk semua mata pelajaran .
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan: Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran : Calon-calon Guru Ganti yang berminat dan berkelayakan
BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1.

Pengumpulan data Guru Ganti / KGSK

Pegawai KGSK

Sepanjang tahun

2.

Mengurus keperluan guru ganti sekolah

Pegawai KGSK

Sepanjang tahun

3.

Pelaksanaan program

Pegawai KGSK

Sepanjang tahun

4.

Analisis program

Pegawai KGSK

Sepanjang tahun

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Pematuhan terhadap
prosedur
Pematuhan terhadap
prosedur
Pematuhan terhadap
prosedur
Pematuhan terhadap
prosedur

PELAN TINDAKAN S2
17

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU

S2

2013-2015

STRATEGI

Hebahan jawatan guru ganti untuk subjek Bahasa Cina dan Pend.Islam

OBJEKTIF

Dapat Menempatkan Guru Ganti Mengikut Subjek Bahasa Cina dan Pend.Islam yang diminta

Bil

Program/Projek

Tanggungjawab

Tempoh

Program penyebaran
maklumat tentang Guru
Ganti Bahasa Cina dan
Pendidikan Islam

Pegawai KGSK

Sepanjang
tahun

Kos/Sumber
-

JADUAL 1

Output

KPI

Pelan Kontigensi

Penambahan
bilangan Guru
Ganti Bahjasa
Cina da
Pendidikan
Islam

Peratus Guru
Ganti mengikut
Subjek Bahasa
Cina dan Pend
Islam dapat
ditempatkan
dalam tempoh
yang
ditetapkan

Taklimat
Pengurusan
Hebahan ke
sekolahsekolah
Hebahan
melalui laman
web PPDJJ

Jadual 1 : PELAN OPERASI S1_1


Nama Projek : Program penyebaran maklumat tentang Guru Ganti Bahasa Cina dan Pendidikan Islam
Rasional
: Maklumat dapat disampaikan bagi tujuan hebahan
Objektif
: Menambah bilangan guru KGSK/GG untuk mata pelajaran Pend.Islam dan Bahasa Cina
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan: Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran : Calon-calon Guru Ganti yang berminat dan berkelayakan
BIL

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Pegawai KGSK

Sepanjang tahun

2.

Pengumpulan data Guru Ganti / KGSK


Bahasa Cina dan Pendidkan Islam
Mengurus keperluan guru ganti sekolah

Pegawai KGSK

Sepanjang tahun

3.

Pelaksanaan program

Pegawai KGSK

Sepanjang tahun

4.

Analisis program

Pegawai KGSK

Sepanjang tahun

1.

PROSES KERJA

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Pematuhan terhadap
prosedur
Pematuhan terhadap
prosedur
Pematuhan terhadap
prosedur
Pematuhan terhadap
prosedur
18

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU

2013-2015

UNIT SIASATAN DAN ADUAN

ANJAKAN

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkuaitii bertaraf antarabangsa

Mengupaya JPN,PPD & sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan

Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan

11
TERAS
STRATEGIK
(ASPIRASI)

Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi

BI
L

ISU
STRATEGIK

S1

Tahap
kecekapan
pengendali
aduan kurang
mantap

MATLAMAT

OBJEKTIF

Meningkatka
n tahap
kecekapan
pegawai
dalam
mengendalik
an Aduan.

Memastikan
aduan akan
dapat
dikendalikan
dengan cekap
dan baik.

KPI
Peratusan
aduan yang
dapat
diselesaikan
dalam tempoh
masa yang
ditetapkan.

TOV
70
%

SASARAN
201 201
3
4

201
5

80
%

100
%

90%

STRATEGI
S1
Pendedahan
tentang
tatacara
pengendalian
aduan melalui
kursus, seminar
kepada pegawai
siasatan aduan.

PELAKSA
NA
Unit
Aduan
Sektor
Pengurus
an
Sekolah
PPDJJ

S2 Taklimat
Penyelarasan
Siasatan Aduan

19

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU

2013-2015

PELAN TINDAKAN S1

S1

STRATEGI

Pendedahan tentang tatacara pengendalian aduan melalui kursus, seminar kepada pegawai
siasatan aduan.

OBJEKTIF

Meningkatkan Kualiti pengurusan Siasatan dan Aduan

Bil

Program/Projek

Bengkel penyelarasan
mengenalpasti
kekangan dan tindakan
bersepadu antara
Pegawa-pegawai di
PPDJJ

Jadual 1

Tanggungjaw
ab
Pegawai
Siasatan dan
Aduan PPD.

Tempoh/ hari Kos/Sumber

Output

KPI

Mac / 1 hari

Kefahaman
pegawai tentang
proses prosedur
Siasatan dan
Aduan dan cara
menanganinya.

Bilangan
aduan yang
dapat
diselesaikan
tempoh masa
yang
ditetapkan.

OS29000
RM120
OS21000
RM800
OS27000
RM150

JADUAL 1

Pelan
Kontigensi
1.Edaran
bahan kepada
semua
pegawai.

: PELAN OPERASI S1_1

Nama Projek
: BENGKEL PENYELARASAN PENGURUSAN PROSEDUR S IASATAN.
Rasional
: Meningkatkan kemahiran menyiasat dan prosedur pengurusan aduan kepada para pegawai di PPDJJ
Objektif
: Meningkatkan pengurusan siasatan dan aduan
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Bulan Februari 2013 /1 hari
Kumpulan Sasaran
: Para pegawai dan penyelia di PPDJJ.
BI
L
1
2
3
4

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Menyediakan kertas konsep.

Penolong PPD Aduan

10 Januari 2013

Penubuhan JK Pengelola dan agihann tugas

Penolong PPD Aduan

15 Januari 2013

Penolong PPD Aduan

20 Januari 2011

Semua Pegawai dan


penyelia

10 Februari 2011

Penyediaan surat panggilan peserta,


penceramah dan penyediaan bahan.
Pelaksanaan aktiviti.

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Edarkan kertas konsep
dan bahan bacaan dan
rujukan

20

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU


5

Pelaporan dan Penilaian

Penolong PPD Aduan

2013-2015

12 Februari 2011

PELAN TINDAKAN S2

S2

STRATEG
Penyelarasan Siasatan Aduan
I

JADUAL 1

OBJEKTIF Meningkatkan kualiti pengurusan siasatan aduan oleh para pegawai dan penyelia PPDJJ
Bil
1

Program/Projek
Taklimat
penyelarasan
siasatan aduan

Jadual 1

Tanggungjawab

Tempoh/ hari

Pegawai Siasatan
dan Aduan PPD.

Mac / 1 hari
Jun / 1 hari
Sept / 1 hari
Dis / 1 hari

Kos/Sumber
OS29000
RM120
OS21000
RM800
OS27000
RM150

Output
Setiap kes aduan
disiasat dan
ditangani dalam
tempoh yang
ditetapkan.

KPI

Pelan
Kontigensi

Bilangan aduan 1.Bahan


yang dapat
edaran
diselesaikan
tempoh masa
yang
ditetapkan.

: PELAN OPERASI S2_1

Nama Projek
: Taklimat penyelarasan siasatan aduan.
Rasional
: Mengenal pasti, menyelaras dan menangani kekangan-kekangan yang timbul semasa proses
siasatan dan aduan.
Objektif
: Meningkatkan kualiti pengurusan siasatan dan aduan
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : 3 kali setahun / 1 hari
Kumpulan Sasaran
: Semua pegawai dan penyelia di PPDJJ.
BIL
1

PROSES KERJA
Menyediakan kertas konsep dan bahan.

TANGGUNGJAWAB
Penolong PPD Aduan

TEMPOH
1 Minggu

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Membaca laporan

21

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU

2013-2015

Pelaksanaan aktiviti.

3 kali setahun / sehari

Pelaporan dan Penilaian

Selepas sesi taklimat 1


minggu

dan mengadakan
perjumpaan dengan
pegawai terlibat

UNIT PENDIDIKAN KHAS

ANJAKAN

1
2
3
5

TERAS
STRATEGIK
(ASPIRASI)

Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa


Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah

SASARAN

BI
L

ISU
STRATEGIK

MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI

Kualiti PdP
guru
Pendidikan
Khas agak
lemah
terutama pada
guru yang
bukan opsyen

Meningkatkan
kualiti PdP
Pendidikan
Khas PPDJJ ke
arah mencapai
standard
antarabangsa

Meningkatkan
kualiti
pengajaran dan
pembelajaran di
bilik darjah

Peratus guru
mendapat skor
40 ke atas
dalam Elemen 7
Instrumen
Pemantauan PPKI
(berdasarkan
pemantauan)

Meningkatkan
kuantiti
pencerapan

Peratus guru
yang dicerap
oleh para
pegawai dari
Sektor
Pengurusan

TO
V

201 201
3
4

201
5

STRATEGI
S1. Pemantauan
PengurusanPPKI
dan p d p guru
PPKI di bilik
darjah

PELAKSA
NA
Jabatan
Pelajaran
Negeri
Sembilan
dan
Pejabat
Pelajaran
Daerah

22

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU

2013-2015

Sekolah PPDJJ

PELAN TINDAKAN S1

S1

STRATEGI
OBJEKTIF

Pemantauan pengurusan serta pengajaran dan pembelajaran guru PPKI di bilik darjah
Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah

Bil Program/Projek
1

JADUAL 1

Tanggungjawab

Pemantauan
SPSPK JPNNS dan
Mesra Program
PPD
Pendidikan Khas
Integrasi (PMPPKI) JPNNS
dan PPD

Tempoh

Kos/Sumber

Output

Mengikut
jadual
pemantau
an

OS 21000
RM30,000
OS 29000
RM2,400
OS 27000 -RM
450

Guru PPKI
yang
kompeten

KPI

Pelan
Kontigensi

Bilangan guru Mesyuarat


yang dicerap. Pengurusan
PPDJJ
Skor guru
bersamaPengajaran
yang dicerap sama
dan
Pengetua/
Pembelajaran
Guru Besar
yang
berkualiti

23

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU


STRATEGI
2

Pemantauan pengurusan serta pengajaran dan pembelajaran guru PPKI di bilik darjah

Pencerapan P&P Guru


PPKI oleh pentadbir
sekolah

PPD dan Sekolah


yang mempunyai
PPKI

Sepanjan
g tahun

Tiada

S1

Jadual 1

2013-2015
JADUAL 1

Semua guru
Bilangan guru Surat
dapat dicerap yang dicerap makluman
kepada
Pengetua/
Guru Besar
melaksana
pencerapan
P&P guru dan
menghantar
laporan ke
SPSPK, JPNS

: PELAN OPERASI S1_1

Nama Projek : Pemantauan Mesra Program Pendidikan Khas Integrasi (PMPPKI) JPNNS dan PPD
Rasional :
Guru-guru PPKI perlu dipantau dan dibimbing bagi menghasilkan kepimpinan yang berkualiti dan PdP guru
yang berkesan.
Objektif:
Dapat mempertingkatkan kemahiran guru sebagai pendidik,pembimbing dan meningkatkan kualiti p d p n
yang berkualiti dan berkesan.
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Mengikut jadual pemantauan
Kumpulan Sasaran : Guru Pendidikan Khas
BI
L
1

PROSES KERJA
Bengkel penyediaan kertas konsep program dan
pembinaan instrumen pemantauan Sumbangsaran

TANGGUNGJAWA
B
Pegawai JPN dan
PPD

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

1 minggu akhir
Disember 2012

24

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU

2013-2015

Mesyuarat penyelarasan program.- pembentangan


kertas konsep program dan agihan tugas

Urusetia program

1 hari

Pelaksanaan program pemantauan penyediaan laporan


dapatan pemantauan

JPN dan PPD

Mengikut jadual
pemantauan

Pemantauan tindakan susulan jika perlu

PPD

1 hari

Penyediaan pelaporan penuh untuk diserah kepada


Ketua Sektor, Unit Pendidikan Khas

Urusetia Program

1 minggu Januari

Membekalkan
bahan

Pembentangan laporan program dalam Mesyuarat


Pengurusan Unit Pendidikan Khas

Urusetia Program

1 Hari

Mengedar laporan

Jadual 1

Mesyuarat
bersama PPDJJ

: PELAN OPERASI S1_2

Nama Projek : Pencerapan P d P Guru PPKI oleh pentadbir sekolah


Rasional :
Guru-guru PPKI perlu dicerap selalu supaya dapat menghasilkan PdP yang berkesan dan mendapat skor yang
tinggi
Objektif:
Dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berkesan.
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran : Pentadbir sekolah dan Guru Pendidikan Khas
BI
L

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWA
B

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

25

PELAN STRATEGIK PPD JEMPOL DAN JELEBU

2013-2015

Surat makluman kepada Pengetua/ Guru Besar


melaksana pencerapan P&P guru dan menghantar
laporan ke SPSPK, JPNS

Pengetua/Guru
Besar

Sepanjang tahun

Menyemak skor yang diperolehi oleh guru-guru


berdasarkan pencerapan

Urusetia program

Sepanjang tahun

Pelaporan kepada pihak PPD

Urusetia program

Akhir Tahun

26