You are on page 1of 6

JU DESETA OSNOVNA KOLA

___________________________________________________________________________________
( naziv kole/ )

BIJELA
____________________________________________________
( sjedite / )

GODINJI PLAN RADA REDOVNE/REDOVITE NASTAVE PO PREDMETIMA



KOLSKA / 2014./ 2015.

Merdi Ivana
_____________________________________________________
( prezime i ime nastavnika /

Matematika
___________________________________________________
( nastavni predmet / )

VIII (osmi) a, b, c
__________________________
(razred-odjeljenje-odjel / -)

_____________________________

____________________________

( potpis nastavnika/ )

(potpis direktora-ravnatelja/ )

r / Rujan /Septemba

18

PLAN NASTAVNOG GRADIVA /


1.TEMA: REALNI BROJEVI


1.Upoznavanje sa programom i davanje uputa za rad (I)
2.Cijeli brojevi, operacije sa cijelim brojevima (P)
3.Racionalni brojevi, operacije sa racionalnim brojevima (P)
4.Kvadriranje cijelog i racionalnog broja (O);
5. Kvadriranje cijelog i racionalnog broja (U)
6.Rjeenje jednadbe x 2 a (a 0) .Kvadratni korijen racionalnog
broja (O);
7. Kvadratni korijen racionalnog broja (U)
8.Iracionalni brojevi. Realni brojevi. Brojevna pravac (O)
9.Ureenost u skupu realnih brojeva (O)
10.Iracionalni brojevi. Realni brojevi. Brojevni pravac. Ureenost u
skupu realnih brojeva. (U)
a 2 a (O)
11.Jednakost
a 2 a (U)
12. Jednakost
13.Pribline vrijednosti iracionalnog broja (O)
14.Pribline vrijednosti iracionalnog broja (U)
15.Osnovne raunske operacije u skupu realnih brojeva i njihova
svojstva (O)
16.Osnovne raunske operacije u skupu realnih brojeva i njihova
svojstva (U)
17.Realni brojevi (Kontrolni uradak)
18.Analiza kontrolnog uradaka

Napomena /

Ostvareno /

Sati /

Planirano/

Mjeseci /

Obrazac broj 4-GP


4-

Oktobar / Listopad /
/ Studeni /Novembar
/ Prosinac/Decembar

17

16

12

2.TEMA: PITAGORIN POUAK I NJEGOVA PRIMJENA


19.Pitagorin pouak (geometrijska formulacija i dokaz) (O)
20.Pitagorin pouak (U)
21.Obrat Pitagorinog pouka (O);
22. Obrat Pitagorinog pouka (U)
23.Primjena Pitagorinog pouka na kvadrat i pravkutnik (O);
24. Primjena Pitagorinog pouka na kvadrat i pravkutnik (U)
25.Primjena Pitagorinog pouka na jednakokrani i jednakostranini
trokut (O);
26. Primjena Pitagorinog pouka na jednakokrani i jednakostranini
trokut (U)
27.Kvadriranje cijelog i racionalnog broja, korjenovanje racionalnog
broja, iracionalni brojevi (P)
28.Priprema za prvu pismenu zadau
29.Prva kolska pismena zadaa
30. Analiza i ispravak prve pismene zadae
31.Primjena Pitagorinog pouka na romb (O)
32.Primjena Pitagorinog pouka na romb (U)
33.Primjena Pitagorinog pouka na jednakokrani i pravokutni trapez
(O);
34. Primjena Pitagorinog pouka na trapez (U)
35.Primjena Pitagorinog pouka na krug (O);
36. Primjena Pitagorinog pouka na krug (U)
37.Primjena Pitagorinog pouka na pravokutni trokut sa kutovima od
30, 60 i 45. (O)
38. Primjena Pitagorinog pouka na pravokutni trokut sa kutovima od
30, 60 i 45. (U);
39.Primjena Pitagorinog pouka (P)
40.Primjena Pitagorinog pouka (Kontrolni uradak)
41.Konstrukcija toaka na brojevnoj pravoj koje odgovaraju
iracionalnim brojevima (O)
42. Konstrukcija toaka na brojevnoj pravoj koje odgovaraju
iracionalnim brojevima (U)
3.TEMA: PROPORCIONALNOST I SLINOST.
FUNCIJA DIREKTNE I OBRNUTE PROPORCIONALNOSTI
43.Pravokutni sustav u ravnini. Rastojanje dvije toke (O);
44. Pravokutni sustav u ravnini. Rastojanje dvije toke (U)
45.Funkcija i njen graf (O);.
46. Funkcija i njen graf (U)
47.Funkcija direktne proporcionalnosti y=kx (O)
48.Funkcija direktne proporcionalnosti (U)
49.Funkcija obrnute proporcionalnosti y=k/x (O)
50.Funkcija obrnute proporcionalnosti (U)
51.Proporcionalne veliine. Proporcija i njena svojstva (O)
52.Proporcionalne veliine. Proporcija i njene osobine (U)
53.Primjena direktne i obrnute proporcionalnosti (srazmjerni r) (O)
54.Primjena direktne i obrnute proporcionalnosti (srazmjerni r) (U)
55.Funkcije direktne i obrnute proporcionalnosti (P)
56.Pitagorin pouak i njegovs primjena (P)
57.Priprema za drugu pismenu zadau
58.Druga kolska pismena zadaa
59.Analiza i ispravak druge pismene zadae
60.Procentni raun. Primjena procentnog rauna (O)
61.Procentni raun. Primjena procentnog rauna (U)
62.Mjerenje duine. Samjerljive i nesamjerljive duine (O)
63.Mjerenje duine. Samjerljive i nesamjerljive duine (U)

PLAN NASTAVNOG GURADAKIVA /


Napomena /

Ostvareno /

Sati /

Planirano/

Mjeseci /

Planirano asova sati / u / I polugoditu 63

Sijeanj / Januar /
Veljaa /Februar /
Oujak /Mart /

12

16

17

64.Razmjera duina. Proporcionalne duine (O)


65.Razmjera duine. Proporcionalne duine (U)
66.Talesov pouak i njegova primjena (O)
67. Talesov pouak i njegova primjena (U)
68. Talesov pouak i njegova primjena (U)
69.Dijeljenje duine na jednake dijelove u datoj razmjeri (O)
70. Dijeljenje duine na jednake dijelove u datoj razmjeri (U)
71.Slinost trokutova (O)
72.Slinost trokutova (U)
73.Procentni raun, razmjera duine, Talesov pouak (P)
74.Procentni raun, razmjera duine, Talesov pouak, slinost
trokutova (Kontrolni uradak)
4.TEMA: CIJELI RACIONALNI IZRAZI
75.Stepen iji je izloilac prirodan broj (O)
76.Operacije sa stepenima. Mnoenje stepena jednakih osnova (O);
77. Operacije sa stepenima. Mnoenje stepena jednakih osnova (U)
78.Dijeljenje stepena jednakih osnova (O);
79. Dijeljenje stepena jednakih osnova (U)
80.Stepen proizvoda. Proizvod stepena jednakih izloilaca (O);
81. Stepen proizvoda. Proizvod stepena jednakih izloilaca (U)
82.Stepen kolinika. Kolinik stepena jednakih izloilaca (O);
83. Stepen kolinika. Kolinik stepena jednakih izloilaca (U)
84.Stepen stepena. Konstante i promjenljive (O)
85.Cijeli racionalni izrazi. Brojevna vrijednost racionalnog
algebarskog izraza. (O)
86.Cijeli racionalni izrazi. Brojevna vrijednost racionalnog
algebarskog izraza. (U)
87.Polinom (monom, binom, trinom) (O); 88. (U)
89.Zbrajanje slinih monoma. Sreeni oblik polinoma. Stepen
polinoma. (O);
90. Zbrajanje slinih monoma. Sreeni oblik polinoma. Stepen
polinoma. (U)
91.Zbrajanje polinoma. Suprotni polinomi. Razlika polinoma (O)
92. Zbrajanje polinoma. Suprotni polinomi. Razlika polinoma (U)
93.Mnoenje monoma. Mnoenje polinoma monomom (O);
94. Mnoenje monoma. Mnoenje polinoma monomom (U)
95.Mnoenje polinoma polinomom (O);
96.Kvadrat binoma (O);
97. Kvadrat binoma (U)
98.Slinost trokutova, operacije sa stepenima, cijeli racionalni izrazi,
polinomi, operacije sa polinomima (P)
99.Priprema za treu pismenu zadau
100.Trea kolska pismena zadaa
101.Analiza i ispravak tree pismene zadae
102.Rastavljanje polinoma na faktore primjenom zakona
distributivnosti (O)
103.Razlika kvadrata. Rastavljanje polinoma oblika razlike kvadrata
na faktore (O);
104. Razlika kvadrata. (U)
105.Faktorizacija polinoma x22xy+y2 (O);
106.Faktorizacija polinoma x22xy+y2 (U)
5.TEMA: MNOGOKUT (POLIGON)
107.Mnogokut. Podjela mnogokutova. (O)
108.Zbroj unutranjih i zbroj vanjskih kutova mnogokuta (O)

Travanj /April /
Svibanj /Maj /
Lipanj / Juni /

13

16

109.Mnogokut, podjela,zbroj unutr. i vanjskih kutova mnogokuta (U)


110.Broj dijagonala mnogokuta (O);
111. Broj dijagonala mnogokuta (U)
112.Rastavljanje polinoma na faktore (P)
113.Rastavljanje polinoma na faktore, mnogokut (Kontrolni uradak)
114.Pravilni mnogokut i njegov karakteristini trokut (O)
115.Pravilni mnogokut (U)
116.Konstrukcija pravilnih mnogokutova (O)
117.Konstrukcija pravilnih mnogokutova (U)
118. Konstrukcija pravilnih mnogokutova (U)
119.Povrina i opseg pravilnih mnogokutova (O)
120.Povrina i opseg pravilnih mnogokutova (U)
6.TEMA: KRUNICA I KRUG
121.Krunica i krug. Sredinji i obodni kut (O);
122. Krunica i krug. Sredinji i obodni kut (U)
123.Meusobni poloaj krunice i pravca. Konstrukcija tangente na
krunicu (O);
124. Krunica i pravac.Konstrukcija tangente (U)
125.Omjer opsega kruga i promjera kruga-broj (O);
126. Omjer opsega kruga i promjera kruga-broj (U)
127.Duljina krunog luka (O);
128. Duljina krunog luka (U)
129.Povrina kruga (O);
130.Povrina krunog prstena i krunog isjeka (O);
131.Povrina kruga, krunog prstena i krunog isjeka (U)
132.Rastavljanje polinoma na faktore, mnogokut (P)
133.Konstrukcija pravilnog mnogokuta, krunica i krug (P)
134.Priprema za etvrtu pismenu zadau
135.etvrta pismena kolska zadaa
136.Analiza i ispravak etvrte pismene zadae
137.Pitagorin pouak (S)
138.Mnogokut (S)
139.Godinje usustavljivanje gradiva
140.Godinje usustavljivanje gradiva

Planirano asova sati / u / II polugoditu


Planirano asova- sati u toku kolske godine /

77
140