You are on page 1of 112

TEKNIK SIMULASI (AKTIVITI LAKONAN) DALAM

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


BAHASA CINA DAPAT MENINGKATKAN
PEMAHAMAN TEKS BAGI
MURID-MURID TAHUN LIMA

BONG SHU YNG

LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI


SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH
SARJANA MUDA PERGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA


KAMPUS MIRI
2014

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tarikh:_______________

Tandatangan :_____________
Nama Calon : BONG SHU YNG
Nombor Matrik: 761205135344001

ii

PENGHARGAAN

Di sini, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada
sesiapa sahaja yang telah mendorong dan membantu saya dalam menjayakan kajian
tindakan ini.

Yang terutama, Puan Chua Geok Kwee iaitu penyelia kaijan tindakan saya. Beliau telah
bertungkus-lumus memberikan tunjuk ajar dan bimbingan sehingga saya berjaya
menyempurnakan kajian tindakan ini. Beliau juga meluangkan masa yang berharga
dalam kerja menyelia.

Seterusnya ialah rakan seperjuangan saya, mereka telah memberikan pendapat dan idea
yang amat berharga serta bermaafaat kepada saya sepanjang tempoh menyempurnakan
kertas kajian ini. Di samping itu, mereka juga meluangkan masa dan berbincang serta
bertukar pendapat bersama-sama dengan saya.

Akhir sekali ialah keluarga tersayang saya atas sokongan padu, nasihat, semangat serta
galakan yang diberikan kepada saya sepanjang tempoh masa menyiapkan kertas kajian
ini.

iii

Abstrak
Kajian ini dilakukan untuk melihat permasalahan bahasa dan sikap responden bukan
Cina
menerusi teknik simulasi (aktiviti lakonan). Aktiviti lakonan merupakan strategi
pengajaran yang berpusatkan murid dan memberi lebih ruang kepada responden untuk
meneroka kemahiran bahasa. Bagi mendapatkan data kajian, pemerhatian, temu bual,
penilaian, dan soal selidik digunakan.

Responden kajian melibatkan 14 murid sekolah di sekolah rendah di sekitar Bandar


Bintulu. Melalui aktiviti ini dapat dikenal pasti kesukaran yang dihadapi oleh responden
dalam pemahaman teks Bahasa Cina. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa para
responden bersikap positif terhadap aktiviti lakonan (teknik simulasi) digunakan dalam
pembelajaran Bahasa Cina.

Kata kunci: sikap, berpusatkan pelajar, teknik simulasi (aktiviti lakonan) kemahiran
memahami teks, pembelajaran , Bahasa Cina.

iv

ISI KANDUNGAN

PENGAKUAN

PENGHARGAAN

Ii

ABSTRAK

Iii

SENARAI JADUAL

iv

SENARAI RAJAH

SENARAI LAMPIRAN

vi

1.0

PERNYATAAN MASALAH KAJIAN

1.1

Pengenalan

1.2

Latar Belakang Masalah Kajian

1.3

Pernyataan Masalah

1.4

Kerangka Kajian

1.5

Objektif Kajian

1.6

Persoalan Kajian

10

1.7

Kepentingan Kajian

10

1.8

Batasan Kajian

12

1.9

Definisi Kajian

12

1.10

Rumusan

10

2.0

TINJAUAN LITERATUR

15

2.1

Pengenalan

15

2.2

Literatur Berkaitan

15

2.2.1

Model sosial

15

2.2.2

Kaedah Simulasi

17

2.2.3

Cara Melaksanaan Simulasi

21

2.3

Pemahaman Teks

23

2.4

Kajian-Kajian Yang Berkaitan

24

2.4.1

Kajian Dalam Negara

24

2.4.2

Kajian Luar Negara

28

2.5
3.0

Kesimpulan

30

METODOLOGI PENYELIDIKAN

31

3.1

Pengenalan

31

3.2

Reka Bentuk Kajian

32

3.3

Jadual Kerja

35

3.4

Reka Bentuk Penyelidikan

36

3.5

Kumpulan Sasaran

36

3.6

Pengumpulan Data

38

3.6.1

Penilaian

39

3.6.2

Soal selidik

41

3.6.3

Temu Bual

41

3.6.4

4.0

5.0

Pemerhatian

42

3.7

Prosedur Pengumpulan Data

44

3.8

Prosedur Analisis Data

45

3.9

Kesahan Instrumen

46

3.10

Kebolehpercayaan Instrumen

46

3.11

Kesimpulan

46

HASIL DAPATAN

41

4.1

Pengenalan

41

4.2

Profil Repoden

41

4.3

Dapatan Kajian

49

4.4

Rumusan

68

PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI

69

5.1

Pengenalan

69

5.2

Ringkasan Kajian

69

5.3

Perbincangan Hasil Kajian

71

5.4

Masalah-Masalah Dihadapi

73

5.5

Kesimpulan Hasil Kajian

74

5.6

Implikasi Dapatan Kajian

75

5.7

Cadangan Kajian Lanjutan

76

5.8

Rumusan

77

Senarai Rujukan

78

Lampiran

80

SENARAI JADUAL

No.
Jadual

Halaman

Perancangan Pelaksanaan Kajian Tindakan yang


dijalankan

35

Buir-butir mengenai Kemampuan dan Jantina terhadap


Murid

37

Rumusan Murid-murid tentang Kaum, Agama dan Taraf


Sosioekonomi melalui Jantina

38

Persoalan Kajian, Pemalar Pembolehubah, Cara


Pengumpulan Data, dan Sumber Data

38

Butiran soalan-soalan dalam set ujian

40

Butir-butir mengenai Kemampuan dan Jantina Respoden


Kajian

48

Responden Kajian Aspek Kaum, Agama dan Taraf


Sosioekonomi

49

Pemilihan Skala Dan Peratusan Penglibatan Responden


Pada Kajian Dalam Penggunaan Teknik Simulasi

51

Pemilihan Skala Dan Peratusan Penglibatan Responden


Pada Kajian Dalam Penggunaan Teknik Simulasi

52

10

Data Penglibatan Responden Semasa Kajian Dijalankan

58

11

Pemilihan Skala Dan Peratusan Minat Responden Pada


Kajian Dalam Penggunaan Teknik Simulasi

60

12

Data Minat Responden Semasa Kajian Dijalankan

66

13

Kekerapan dan Peratusan bagi Setiap Set Penilaian

67

SENARAI RAJAH

No.
Rajah

Halaman

Model Pengajaran Reiser dan Dick

Kerangka Teoritikal Simulasi

26

Model Kajian Tindakan

32

Butir-butir mengenai Kemampuan dan Jantina Respoden


Kajian

48

Responden Kajian Aspek Kaum, Agama dan Taraf


Sosioekonomi

49

Keseluruhan Peratusan Responden dalam Pemilihan


Skala Ya pada Penglibatan Responden Pada Kajian
Dalam Penggunaan Teknik Simulasi

54

Keseluruhan Peratusan Responden dalam Pemilihan


Skala Ya pada Tahap Minat Responden Pada Kajian
Dalam Penggunaan Teknik Simulasi

63

SENARAI LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

Senarai Nama Latar Belakang Murid

80

Jadual Spesifikasi Ujian Unit 3 dan Soalan Ujian

81

Jadual Spesifikasi Ujian Unit 4 dan Soalan Ujian

84

Jadual Spesifikasi Ujian Unit 7 dan Soalan Ujian

87

Jadual Spesifikasi Ujian Unit 8 dan Soalan Ujian

90

Jadual Spesifikasi Ujian Unit 9 dan Soalan Ujian

93

Jadual Spesifikasi Ujian Unit 12 dan Soalan Ujian

96

Soal Selidik

99

Temu Bual

100

Borang Senarai Semak Pemerhatian

101

Borang Pandangan Pemerhatian

102

BAB 1
PERNYATAAN MASALAH KAJIAN
1.1 Pengenalan
Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam reformasi kurikulum perlu
memberikan pertimbangan seimbang dari segi akademik dan bukan akademik
berpaksikan ilmu pengetahuan, teori dan aplikasi secara kontekstual dalam kehidupan
mengikut kebolehan dan keupayaan pelajar (Kementerian Pelajaran Malaysia 2002).
Perubahan yang dapat membawa kepada pencapaian standard yangdiharapkan dalam
mata pelajaran Bahasa Cina dapat dimulakan dengan pedagogi pendidikan iaitu
pelaksanaan model pengajaran simulasi.

Dalam kajian ini, saya telah memilih teknik simulasi aktiviti lakonan yang mana
responden diberikan peranan dan watak yang melakonkan watak dalam enam unit yang
telah dipilih iaitu unit 3 Terkandas dalam Peperiksaan(), unit 4 Tiga
Nasihat (), unit 7 Catatan Harian (), unit 8 Rimba bukubuku(), unit 9 Kapitan Yap Ya Lai(), unit 12
Alang-alang Mandi , Biarlah Menjadi Basah () dalam mata pelajaran
Bahasa Cina Tahun Lima.

Kesimpulannya , jika dilihat kepada tuntutan terhadap perkembangan kualiti pendidikan


negara, semestinya para pendidik sama-sama menyahut cabaran tersebut untuk
membentuk pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan, inovatif dan kreatif agar
murid yang dihasilkan nanti juga bersifat kreatif dan inovatif.
1

1.2 Latar Belakang Masalah Kajian


Pengajaran kemahiran membaca meliputi sebanyak 40.3% dalam Sukatan Pelajaran
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Bahasa Cina. Peratusan ini merangkumi masa
proses pengajaran dan pembelajaran yang paling tinggi. Pengajaran kemahiran membaca
merupakan teras yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina.
Kurukulum baru sekolah rendah yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR) yang diperkenalkan pada 2011 ,dalam mata pelajaran Bahasa Cina ,
pengajaran Bahasa Cina merangkumi sebanyak 36.1% (Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR) , 2011 ) . Oleh itu, boleh dikatakan, peningkatan penguasaan dalam
kemahiran membaca adalah selaras dengan peningkatan prestasi dalam penguasaan
Bahasa Cina.
Menurut Zhang Wei Xin (1998), penguasaan kemahiran membaca merupakan elemen
yang penting dalam penguasaan satu-satunya bahasa. Kemahiran membaca meliputi
keupayaan

mengenal

perkataan,

keupayaan

memahami,

keupayaan

memberi

penghargaan dan keupayaan membaca dengan nada dan intonasi yang betul. Oleh itu,
keupayaan memahami teks merupakan aktiviti utama dalam kemahiran membaca.
Melalui daya kreativiti guru, pengubahsuaian strategi dan teknik mengajar dapat
dilakukan untuk menjadikan pengajarannya lebih menarik, bermakna dan membawa
kesan yang maksimum lebih-lebih lagi berdepan dengan murid-murid yang bermasalah.
Salah satu teknik yang mampu memenuhi ciri tersebut adalah melalui pelaksanaan
teknik lakonan dalam amalan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Cina

Pendekatan bersifat student centered learning dalam menangani melalui kaedah simulasi
lakonan dicadangan dalam kajian tindakan tersebut. Pendekatan tersebut memastikan
aktiviti yang dijalankan di dalam kelas melibatkan murid dengan guru bersifat dua hala
dan secara tidak langsung menjana motivasi yang tinggi dalam kalangan responden
berbanding dengan sistem lama yang berpusatkan guru. Sistem berpusatkan murid,
murid turut memberikan tanggungjawab di dalam menyediakan sendiri dan
menyampaikan maklumat isi kandungan dengan lebih kreatif.

1.3 Pernyataan Masalah

Dalam memperkatakan isu tentang pengajaran pembelajaran yang berlaku di dalam


kelas terutamanya, guru dilihat sebagai prospek besar dalam mempengaruhi proses P&P
yang dijalankan.
Kecenderungan guru dalam memilih kaedah pengajarannya menentukan sejauhmana
berkesannya proses P&P tersebut. Jikalau guru tidak mementingkan aspek variasi dalam
pengajarannya, ianya mencernakan kebosanan dan tidak mampu menarik perhatian
murid-murid.
Situasi berlaku dalam kelas 5B yang mempunyai bilangan murid sebanyak 32 orang.
Kebanyakan terdiri daripada murid bukan berbangsa Cina. Kebanyakan murid dalam
kelas 5B sangat lemah dalam pemahaman teks Bahasa Cina. Hanya beberapa orang
murid yang berbangsa Cina menunjukkan prestasi yang agak memuaskan. Kebanyakan
murid-murid kelas 5B hanya dapat menjawab soalan-soalan pemahaman teks yang
3

beraras rendah. Semasa menjawab soalan pemahaman teks, mereka didapati terus
mencari jawapan secara bulat-bulat dalam teks tanpa memahami teks secara mendalam.
Untuk membuat tinjauan dalam masalah ini , saya membuat pemerhatian terhadap
murid-murid kelas 5B. Saya mendapati murid-murid tidak dapat menghayati isi tersirat
dalam teks secara mendalam.
Bruce Joyce dan Marsha Weil (1986) menyatakan bahawa model simulasi memberi
faedah kepada pelajar seperti pembelajaran akan lebih mudah kerana pelajar belajar
dalam suasana dan situasi sebenar, pelajar juga akan dapat maklum balas hasil
pembelajaran secara mendalam dan pelajar dapat mengikuti proses pembelajaran melalui
penggunaan pancaindera mereka sendiri.
Satu inovasi ke arah mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif
bagi menimbulkan minat dan rasa seronok murid dengan melibatkan diri secara aktif
perlu dilaksanakan. Penekanan terhadap penguasaan ilmu, kemahiran dan nilai menuntut
kepada perubahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Model pengajaran
simulasi adalah salah satu model yang dicadangkan oleh Pusat Perkembangan
Kurikulum.

Pengajaran tidak berkesan tanpa adanya kaedah yang sesuai dan menarik minat murid.
Kesesuaian kaedah tersebut pula perlu diteliti supaya tidak membebankan guru dan tidak
pula membosankan murid. Oleh itu masalah utama kajian ini ialah untuk melihat tahap
penguasaan pemahaman teks bagi murid-murid kelas 5B untuk mata pelajaran Bahasa
Cina.
4

Dengan penyelesaian masalah ini nanti dapat membantu murid mempertingkatkan


prestasi secara tidak langsung terdedah kepada lebih banyak maklumat dan pemahaman
terhadap isi kandungan dalam teks dengan lebih mendalam.

1.4 Kerangka Kajian


Reiser dan Dick (1996) mencadangkan di dalam merancang proses pengajaran, perkara
pertama yang perlu dilakukan ialah mengenalpasti matlamat, diikuti dengan
mengenalpasti objektif, seterusnya merancang aktiviti pengajaran, memilih media
pengajaran, membina persoalan, proses pelaksanaan pengajaran dan semakan pengajaran
atau pembaikan.
Model Reiser dan Dick et.al, (1996) ini telah diubah suai oleh pengkaji untuk tujuan
kajian berdasarkan pendekatan kajian pengakaji dengan memasukan model peringkat
perkembangan simulasi oleh Bruce Joyce dan MarshaWeil et.al, (1986) di dalam
bahagian merancang aktiviti pengajaran.

Mengenalpasti
Matlamat
Tajuk/Topik
Tujuan Umum
Penekanan
Yang
Hendak Dicapai
Dalam Sesuatu
Tajuk/Topik

Mengenalpasti Objektif
Melihat Penerimaan
Pelajar:
1.Matlamat/Objektif/
Tajuk
2.Pengunaan Bahan
3.Proses Pelaksanaan
4.Aktiviti Dijalankan
5.Pengurusan
6.Peranan Pelajar
Pelajar
Aktiviti Pengajaran
Model Simulasi
1.Orientasi
2.Latihan
3.Pelaksanaan
4.Soal Jawab /Analisis

1.Faham
2.Minat
3.Seronok
4.Interaksi

Pilih Media Pengajaran


Alat Media
Tempat
Komputer/LCD

Bina Soalan
Lisan / Formatif
Pemahman / Pengukuhan

Semakan
Pengajaran
(Pembaikan)

Laksana Pengajaran
Mengikut Tajuk
Sub Tajuk
Isi Kandungan

Rajah 1: Model Pengajaran Reiser dan Dick


(Sumber : Adaptasi dari Model Pengajaran Reiser dan Dick (1996) dan Bruce Joyce dan
Marsha Weil (1986) )

Mengikut kerangka teori kajian, mengenalpasti matlamat ialah proses pertama memilih
tajuk-tajuk yang akan diajar, melihat kepada tujuan umum apa yang hendak dicapai
daripada pelajar tersebut dan meninjau apakah bentuk-bentuk penekanan yang perlu
dititikberatkan. Bagi mengenalpasti objektif pula ialah melihat kepada penerimaan
murid terhadap matlamat yang dicadangkan, penggunaan bahan yang berkesan, proses
pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan, aktiviti yang dipilih, pengurusan yang
dilaksanakan dan sebagainya.

Pemilihan media pengajaran pula merupakan peralatan yang akan digunakan dalam
proses pengajaran dnn pembelajaran melalui model pengajaran simulasi, ianya
berdasarkan kepada topik-topik yang telah dipilih bagi mata pelajaran Bahasa Cina.
Bagi memastikan murid dapat memahami dan melakukan proses simulasi dengan lebih
berkesan, guru perlu mengemukakan persoalan-persoalan sebagai menguji pengetahuan
dan kefahaman murid di sepanjang poses simulasi berjalan.

Proses penambahbaikan atau semakan pengajaran perlu dilakukan sebagai proses


mengemaskini dan melihat kekuatan serta kekurangan hasil daripada pelaksanaan model
pengajaran ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Adalah diharapkan dengan terlaksananya model pengajaran simulasi ini dapat


melahirkan murid yang memahami teks yang diajar, berminat dan seronok untuk
mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran seterusnya dapat menghasilkan suasana
pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan berkesan.
7

Berdasarkan rajah di atas, model pengajaran Reiser dan Dick telah digabungkan dengan
model simulasi oleh Bruce Joyce dan Marsha Weil ke dalam aktiviti pengajaran
mengikut supaya ianya lebih berkesan dengan memberi penekanan kepada perkaraperkara yang berkaitan.

Peringkat pertama ialah proses orientasi atau pengenalan kepada murid di mana setiap
murid akan didedahkan kepada konsep dan elemen-elemen penting yang berkaitan
dalam pelaksanaan kaedah simulasi. Guru harus memastikan murid-murid dapat
memahami dan meghayati perjalanan aktiviti dari segi proses, penggunaan bahan
peralatan, peranan mereka, faktor keselamatan dan perkara-perkara lain yang berkaitan.
Murid juga perlu diberi peluang untuk bertanya dan memberi respon mereka.

Peringkat kedua ialah sesi latihan iaitu penyertaan murid di dalam aktiviti. Guru akan
cuba mewujudkan satu situasi atau senario atau peristiwa yang akan dilakukan dan cuba
diselesaikan oleh murid-murid. Guru akan menetapkan kepada murid dalam aspek
peraturan, peranan, matlamat yang hendak dicapai serta penggunaan bahan peralatan dan
tahap keselamatan mereka.

Seterusnya pada peringkat ketiga ialah pelaksanaan aktiviti simulasi. Pada peringkat ini
guru bertindak sebagai pembimbing aktiviti murid, cuba mendapat maklum balas
daripada pergerakan dan aktiviti murid, menilai serta memberi penjelasan mengenai
kesilapan .

Peringkat seterusnya ialah peringkat terakhir, di mana guru akan mengadakan sesi dialog
atau soal jawab bersama murid bagi mendapatkan maklumat tentang penyertaan,
membuat rumusan mengenai acara atau aktiviti yang telah dijalankan dan melihat
persepsi murid. Guru juga akan menganalisis proses dan membuat perbandingan aktiviti
simulasi dengan suasana sebenar. Guru juga akan menghubung aktiviti simulasi dengan
isi kandungan kurikulum yang telah dipilih, samada ianya telah mencapai objektif dan
matlamat atau sebaliknya. Seterusnya guru akan membuat penilaian dan membina
semula aktiviti simulasi .

1.5 Objektif Kajian


Objektif am
Untuk meningkatkan penglibatan murid dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)
supaya kualiti PEMBELAJARAN murid dipertingkat sewaktu dalam kelas.
Objektif khusus

Untuk meningkatkan pemahaman teks bagi murid bukan Cina dalam Bahasa
Cina

Untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dalam


penglibatan murid secara aktif dalam kelas semasa P&P berlangsung.

Untuk memperbaiki pencapaian murid dalam pemahaman teks Bahasa Cina

1.6

Persoalan Kajian

Soalan-soalan kajian adalah seperti berikut :


1. Adakah kaedah simulasi dapat membantu murid bukan Cina meningkatkan
pemahaman teks dalam Bahasa Cina?
2. Sejauh manakah kaedah simulasi dapat membangkitkan minat murid bukan
Cina dalam mempelajari Bahasa Cina dan mewujudkan suanana pembelajaran
yang menyeronokkan dalam kelas?
3. Adakah kaedah simulasi dapat meningkatkan pencapaian murid bukan Cina
dalam pemahaman teks Bahasa Cina?

1.7 Kepentingan Kajian


Model pengajaran simulasi merupakan salah satu model pengajaran penting bagi
membantu guru membimbing murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan
lebih berkesan. Biasanya sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berkualiti adalah
sangat berkaitan dengan isi kandungan kurikulum dan strategi pelaksanaan yang
berkesan.

Bruce Joyce dan Marsha Weil et.al, (1986) menyebut bahawa model simulasi
menjadikan seorang guru itu berperanan sebagai penerang kepada pelajar sebelum
aktiviti dijalankan, guru sebagai pengadil dengan mengadili pengelibatan setiap pelajar,
sebagai jurulatih yang menasihati dan memberi sokongan kepada pelajar seterusnya guru
sebagai rakan untuk berbincang sepanjang simulasi dijalankan.

10

Kajian ini juga diharapkan memberi manfaat kepada para guru dalam memurnikan lagi
kaedah pengajaran simulasi mereka, membantu guru mengatasi masalah murid yang
cepat bosan semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina.

Bagi murid, model pengajaran ini memberi peluang yang lebih luas kepada mereka
untuk lebih memahami apa yang sedang mereka pelajari dan mampu menguji kefahaman
melalui aktiviti pengukuhan yang disediakan. Manakala melalui aktiviti simulasi pula,
memupuk semangat berani tampil ke hadapan tanpa malu dan segan, sekaligus
menjadikan seorang murid yang bersikap yakin diri, bertolak ansur dan seterusnya
berupaya mencorakkan pembinaan personaliti diri yang mantap. Model ini juga mampu
memberikan motivasi kepada para murid. Pembelajaran Bahasa Cina diharapkan akan
dapat menarik minat murid seterusnya membimbing mereka ke arah pencapaian dalam
memahami teks serta ke arah pencapaian akademik yang lebih cemerlang. Adalah
diharapkan, murid dapat mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang telah dipelajari
dalam kehidupan harian mereka.

Murid juga boleh memainkan peranan yang berkesan ke arah keberkesanan dan
kecemerlangan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran simulasi di dalam bilik darjah.
Sokongan, minat yang tinggi serta usaha gigih para murid diperlukan untuk menjayakan
matlamat dan cita, sekaligus ke arah pencapaian wawasan Kementerian Pelajaran
Malaysia untuk melahirkan insan murid yang cemerlang dan aktif, di samping mereka
dapat memberi sumbangan kepada agama, bangsa dan negara.

11

1.8 Batasan Kajian


Kajian ini merupakan kajian kuantitatif dan kuailitatif yang berbentuk tinjauan untuk
melihat teknik simulasi dapat membantu murid bukan Cina dalam pemahaman teks
Bahasa Cina, seterusnya membangkitkan minat dan sikap murid bukan Cina semasa dan
selepas mengikuti set pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina yang mengaplikasikan
teknik simulasi. Oleh itu, populasi kajian ialah murid-murid bukan Cina dalam kelas
Tahun 5 dalam bahagian Bintulu.

Kajian juga dibataskan kepada perkara-perkara berikut:


1. Murid-murid bukan Cina dalam kelas 5B yang dijadikan kumpulan sasaran di
sebuah sekolah sahaja.
2. Kelas 5B telah dipilih sahaja yang akan dibuat pemerhatian dan pencerapan
proses pengajaran dan pembelajaran.
3.

Hanya aplikasi teknik simulasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran


Bahasa Cina sahaja yang dicerap.

4. Dua aspek yang dikaji iaitu proses pengajaran guru dan pembelajaran murid

1.9 Definisi Kajian


1.9.1 Simulasi
Menurut Donn Byrne(1988) simulasi ialah satu aktiviti yang mana sesuatu
masalah (topik untuk diajar) telah dibincangkan dan dilakukan di suatu tempat
yang disediakan. Menurutnya lagi simulasi mempunyai elemen-elemen penting
seperti adanya aktiviti, perbincangan dan pelaksanaan di tempat yang disediakan.
12

1.9.2 Aktiviti Lakonan


Dalam sistem pengajaran dan pembelajaran(P&P), lakonan memainkan peranan
yang penting dalam memberi gambaran dan maklumat kepada murid dalam
memahami dan menguasai kemahiran terutama kemahiran membaca.Teknik
lakonan sesuai digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam
kelas kerana ia mempunyai kekuatan yang dapat menarik perhatian murid dalam
menyertai aktiviti pembelajaran. Di samping itu juga, lakonan dapat melatih
murid dalam aktiviti membaca yang melibatkan watak-watak yang dilakonkan.
Apabila teknik lakonan digunakan dalam proses Pengajaran & Pembelajaran,
murid akan mendapat pelbagai kemahiran dari aspek mental dan emosi. Lakonan
juga ialah pengendalian suatu perancangan untuk menyampaikan bahan-bahan
pengajaran yang telah dipilih untuk mencapai sesuatu objektif. Teknik lakonan
yang digunakan di sekolah dapat dikendalikan dengan perancangan yang lebih
baik dalam proses penyampaian ilmu pengetahuan.

1.9.3 Pengajaran
Pengajaran dalam kajian ini bermaksud satu proses atau aktiviti yang berusaha
untuk memperkembangkan fizikal, inetelek, rohani dan emosi seseorang individu.
Pengajaran dalam konteks kajian ini ialah pengajaran yang dilakukan oleh guru
dalam bilik darjah bagi menambah kemahiran, kebolehan, pengetahuan dan
pengalaman murid.

13

1.9.4 Pembelajaran
Pembelajaran ialah satu proses perolehan maklumat dan pengetahuan,
penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap kepercayaan.Proses
ini merupakan perkembangan sikap, emosi, nilai dan estetika serta kesenian.

1.9.5 Teknik
Merupakan tindakan yang dijalankan oleh guru semasa proses pengajaran dan
pembelajaran. Guru mestilah menguasai teknik pengajaran yang pelbagai supaya
mereka dapat menyesuaikan diri teknik tersebut dengan objektif pengajaran dan
pembelajaran.

1.9.6 Memahami teks


Rangkai kata ini membawa maksud sejauhmana murid dapat menghayati
pengalaman penulis melalui teks yang dibaca. Keupayaan mengaitkan
pengalaman dengan isi karya yang dikaji. Kebolehan memahami dahulu isi cerita
atau maksud petikan sebelum mengkaji secara terperinci aspek-aspek struktur
sesebuah karya. Keupayaan memberikan pendapat dan menilai aspek-aspek
struktur yang tertentu dalam sesebuah karya sastera.

1.10

Rumusan
Bahagian ini telah membincangkan latar belakang masalah kajian, pernyataan
masalah kajian, kerangka konsep, objektif kajian, batasan kajian dan definisi
kajian.
14

BAB 2
TINJAUAN LITERATUR
2.1 Pengenalan
Bab ini membincangkan tentang kajian-kajian literatur yang berkaitan dengan kajian
yang dijalankan terutamanya kaedah simulasi sebagai satu kaedah untuk meningkatkan
tahap pemahaman teks murid dalam mata pelajaran Bahasa Cina. Perbincangan bahagian
ini merujuk kepada kajian lepas sama ada dalam atau luar negara yang mengenai kaedah
simulasi dan teori-teori yang berkaitan dalam kajian kes ini.

2.2

Literatur Berkaitan

2.2.1 Model sosial


Mengikut Joyce et al. (2001) model sosial ini melatih pelajar menggunakan kemahiran
mendengar dan memahami konteks, berkebolehan menyusun maklumat serta merta dan
merangka soalan untuk memperoleh data serta dapat menggabung semua maklumat
untuk menyelesaikan masalah.

Sebagaimana istilah sosial, model ini membantu pelajar mengenal pasti pelbagai
perspektif sesuatu masalah dan memahami penaakulan di sebalik pelbagai pemikiran,
berbanding dengan diri sendiri. Berbekalkan pandangan ini, seseorang dapat membentuk
perdebatan untuk membuat justifikasi terhadap hujahnya. Mod interaktif ini mendorong

15

pelajar mengumpulkan maklumat dan berbincang dengan menggunakan kemahiran


sosial.

Model Pengajaran sosial merupakan model yang diterbitkan melalui teori Pembelajaran
Sosial oleh Albert Bandura. Menurut ahli teori sosial, tingkah laku koperatif bukan
sahaja merangsangkan murid-murid kita secara sosial, bahkan turut merangang secara
inteletek. Guru-guru memberi tugas pengajaran dan pembelajaran yang memerlukan
interaksi sosial bagi mencapai matlamat tersebut. Model-model yang terkandung dalam
kumpulan model sosial ialah pembelajaran koperatif, main peranan dan simulasi.

Model sosial direka cipta untuk mengambil peluang demi membina komuniti
pembelajaran. Model pengajaran sosial bertujuan untuk membantu pelajar menajamkan
pemikiran melalui interaksi dengan orang lain serta cara bekerjasama dengan individu
lain secara produktif dan bagaimana dapat berfungsi sebagai seorang ahli dalam pasukan
atau kumpulan.

Model sosial dapat mengembangkan kreativiti murid-murid kerana mereka dapat


melakukan sesuatu atau memain peranan dalam sesuatu tajuk yang disimulasikan kepada
mereka. Model ini juga memupuk keyakinan dalam diri pelajar apabila melakukan
sesuatu aktiviti sebagai contoh membaca petikan secara kuat dalam kelas. Melalui
pembelajaran sosial juga, murid-murid dapat memperkaya pengetahuan dan sikap
mereka semasa berhadapan dalam sesuatu situasi sosial.

16

2.2.2

Kaedah Simulasi

2.2.2.1 Definisi dan Konsep Simulasi


Kementerian Pelajaran Malaysia (1990) telah mengariskan antara teknik-teknik dan
kaedah-kaedah pembelajaran yang boleh digunakan oleh guru sekolah ialah kaedah
simulasi. Dalam proses simulasi ini pelajar dikehendaki menganalisis situasi, menaakul
dan berfikir secara kritikal tentang cara mengatasi sesuatu masalah itu. Selain itu, pelajar
juga dapat menguasai kemahiran seperti soal jawab dan penggunaan bahan sumber.

Simulasi bermaksud perbuatan yang berasaskan atau dibuat-buat tetapi mirip kepada
atau hamper kepada yang sebenarnya. Selain daripada itu, ia bermaksud menghasilkan
semula kaedah tertentu untuk tujuan kajian atau latihan. (Kamus Dewan Bahasa Edisi
Keempat, Dewan Bahasa Dan Pustaka).

Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, definisi bagi simulasi islah suatu
situasi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah yang terkawal dan sengaja
diwujudkan sama ada dengan situasi yang sebenar dengan tujuan menjalankan latihan
penyelesaian masalah tertentu.

Menurut R.E. Shannon (2005), simulasi adalah proses merancang sebuah model dari
system yang nyata dan melakukan eksperiman dengan model tersebut untuk memahami
perilaku sistem atau mengevaluasi berbagai strategi (dalam batas-batas yang ditentukan
oleh suatu kriteria atau serangkaian kriteria untuk operasi system).

17

Simulasi adalah satu simplifikasi akan beberapa situasi sebenar ataupun proses. Dalam
simulasi, peserta-peserta memainkan berbagai-bagai peranan yang melibatkan mereka
berinteraksi dengan orang lain atau dengan unsur-unsur persekitaran yang diwujudkan
(Heinich, et. al 1993).

Menurut Buku Panduan Am Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (1981) simulasi


dinyatakan sebagai:
Satu teknik pengajaran dan pembelajaran di mana murid-murid mengajak dan
melakukan sesuatu secara pura-pura , tetapi dalam keadaan tersusun . Perkara-perkara
yang boleh diajukan atau dilakukan secara pura-pura adalah seperti sesuatu peristiwa,
masalah dan situasi dalam konteks yang sebenar . Simulasi boleh menunjukkan keadaan
yang berbagai-bagai seperti yang terdapat dalam kehidupan manusia atau situasi
sebenarnya.

Secara rumusannya, daripada pernyataan-pernyataan yang diberi telah menyebabkan


bahawa simulasi membantu manusia mendalami sesuatu dengan lebih jelas dan mudah
untuk difahami.

2.2.2.2 Jenis-jenis simulasi


Jenis-jenis simulasi yang biasa digunakan dalam aktiviti pembelajaran di dalam bilik
darjah terbahagi kepada dua:
- Sosiodrama
- Main peranan
18

(a) Sosiodrama
Sosiodrama ialah suatu aktiviti lakonan yang menarik. Biasanya, aktiviti lakonan dalam
sosiodrama adalah berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi atau
isu berkonflik.

Disebabkan sosiodrama adalah aktiviti lakonan yang berdasarkan cerita yang lengkap,
skrip lakonan biasanya disediakan terlebih dahulu untuk murid-murid supaya muridmurid dapat membuat persediaan awal.

Selain itu, sosiodrama melibatkan situasi yang berkonflik, maka ini dapat menggalakkan
murid untuk berfikir secara langsung mahupun tidak langsung tentang cara penyelesaian
masalah berkonflik itu secara rasional.

Kelebihan sosiodrama ini adalah membolehkan murid-murid menunjukkan sikap dan


perasaan melalui lakonan, melatih mereka bertindak balas secara spontan apabila
berhadapan dengan situasi berkonflik yang sama.

Selepas aktiviti lakonan, guru akan meminta murid untuk mangadakan aktiviti
perbincangan bagi menganalisis dan menilai watak-watak lakonan sertamembuat
rumusan tentang apa yang telah dilakonkan.

19

(b) Main Peranan


Menurut Mok Soon Sang dalam bukunya yang bertajuk Psikologi Pendidikan dan
Pedagogi Murid dan Alam Belajar, main peranan merujuk kepada satu teknik mengajar
dalam bilik darjah. Main peranan merupakan lakonan spontan yang melibatkan
sekumpulan murid tanpa manggunakan sebarang skrip.

Aktiviti lakonan ini adalah berdasarkan kepada sesuatu atau masalah yang timbul. Selain
itu, dalam aktiviti main peranan ini, murid biasanya akan membayangkan sesuatu situasi
yang timbul, kemudian melakonkannya mengikut situasi yang dibayangkan secara
spontan.

Menurut buku Siri Pendidikan Guru Murid Dan Alam Belajar, (Noriati A. Rashidet. al),
main peranan adalah bertujuan untuk memberikan peluang kepada murid untuk
melibatkan diri dalam lakonan serta perbincangan selain daripada melatih mereka untuk
melakonkan pelbagai watak dan mengalami sendiri sesuatu situasi. Murid-murid akan
belajar memahami tingkah laku orang lain dalam aktiviti main peranan ini.

Guru akan menerangkan secara ringkas mengenai objektif lakonan dan watak-watak
yang terlibat dalam situasi itu kepada murid-murid dalam terlebih dahulu. Murid-murid
yang terlibat dalam lakonan dikehendaki memikirkan serta mengemukakan idea tentang
cara penyelesaian masalah yang timbul itu. Disebabkan aktiviti main peranan ini adalah
bertujuan untuk menyelesaikan satu masalah sahaja, kebiasaannya lakonan main peranan

20

ini mengambil masa selama 8 hingga 10 minit sahaja. Selepas aktiviti main peranan
dijalankan, penilaian terhadap prestasi para pelakon perlu dibuat oleh guru.

Aktiviti main peranan ini sebenarnya dapat mambantu murid yang pasif melibatkan diri
dalam aktiviti main peranan serta seterusnya membina keyakinan diri mereka serta dapat
memupuk sifat-sifat sosial. Selain itu, para murid juga boleh berinteraksi sesama mereka
dan berkomunikasi secara berkesan dengan watak-watak lain.

2.2.3

Cara Melaksanaan Simulasi

Simulasi merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif yang memerlukan penglibatan
aktif pelajar. Menurut Abdul Ghafar Md. Din (2003) perkara-perkara berikut perlu diberi
perhatian sebelum dan simulasi dijalankan :
1)

Memilih Peristiwa Yang Sesuai


Memilih tajuk yang sesuai amat penting dalam pelaksanaan kaedah simulasi
kerana bukan semua perkara atau episod sesuai dilakonkan. Peristiwa yang
benar-benar signifikan dan berkaitan boleh dipilih untuk dijadikan isi pelajaran,
dalam kaedah simulasi.

2)

Pengenalan Kepada Pelajar


Guru berperanan sebagai fasilitator. Guru perlu menjelaskan kepada pelajar
tentang tujuan atau objektif aktiviti simulasi. Pelajar mesti betul-betul memahami
konsep dan perkara berkaitan simulasi dan jelas tentang apa yang mereka akan
lakukan berkaitan dengan tajuk yang telah dipilih.
21

3)

Penyediaan Bahan
Bahan yang diperlukan dalam aktiviti mesti disediakan sebelum aktiviti
dimulakan, Jika seseorang guru memilih tajuk aktiviti lakonan yang berkaitan
dengan kehidupan harian, maka penyediaan teks bacaan-bacaan, pakaian, begitu
juga latar belakang yang sesuai dan berkaitan dengan tajuk perlu disediakan.

4)

Pemilihan Peserta
Pelajar yang berperanan sebagai peserta boleh dipilih secara sukarela atau dipilih
oleh guru, pelajar tersebut mesti jelas akan apa yang mereka lakukan.

5)

Perbincangan Pada Akhir Simulasi


Guru dan pelajar perlu berbincang tentang peristiwa yang telah mereka saksi dan
lakukan. Hasil daripada sesi perbincangan ini akan dapat membantu pelajar
supaya lebih memahami peristiwa yang mereka alami dalam situasi yang sebenar
nanti.

Sebagai kesimpulannya, dengan menggunakan teknik simulasi ini dalam aktiviti


pengajaran dan pembelajaran, murid akan menjalankan aktiviti pembelajaran dengan
cara melakon sesuatu peristiwa situasi mahupun peristiwa dalam sesuatu keadaan yang
telah diaturkan. Murid dapat mengemukakan cara penyelesaian sesuatu masalah yang
telah ditimbulkan melalui aktiviti lakonan ini.

22

2.3

Pemahaman Teks

Menurut kamus dewan edisi keempat pemahaman bererti perihal memahami, apa yang
difahami tentang sesuatu atau sejauh mana sesuatu itu difahami, tanggapan. Dalam hal
ini pemahaman dapat diertikan sebagai proses pembelajaran yang diikuti hasil belajar
sesuai dengan tujuan tujuan pembelajaran. Suharsimi (2009) menyatakan bahwa
pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seorang mempertahankan,, menduga
(estimates),

menerangkan,

memperluas,

menyimpulkan,

menggeneralisasikan,

memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.

Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Bahasa Cina (2003)


mengatakan bahawa Kemahiran Membaca merupakan kebolehan murid membaca bahan
sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta
memahami bahan yang dibaca. Penekanan diberikan kepada aspek pemahaman dan
penaakulan kandungan teks secara kritis. Kemahiran membaca ialah membaca kuat,
memahami maklumat ,menaakul , dan menghayati teks. Melalui huraian di atas, kita
dapat merumuskan pemahaman adalah satu aspek yang sangat penting dalam kemahiran
membaca.

Yahya Othma (2005) mengatakan bahawa pemahaman pada kandungan teks yang
dibaca adalah matlamat utama yang dicapai oleh pelajar. Pelajar bukan sahaja
mengetahui mesej yang disampai oleh penulis juga dapat menjawab soalan yang
ditimbul daripada teks, di samping mampu merumuskan kandungannya. Kemampuan
23

pelajar memahami sangat perlu diberi perhatian terumatanya dalam meningkatkan


pengetahuan isi kandungan secara optimum.

2.4

Kajian-Kajian Yang Berkaitan

2.4.1

Kajian Dalam Negara

Terdapat kajian-kajian tentang keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran


melalui kaedah simulasi dijalankan oleh pengkaji sama ada di dalam negara atau luar
negara. Namun begitu di negara kita, kajian berkaitan keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran melalui kaedah simulasi khususnya dalam Bahasa Cina amat kurang
dijalankan.

Anuar Ahmad, Siti Haishah Abd Rahman, dan Nur Atiqah T. Abdullah (2009), telah
menjalankan kajian terhadap kaedah simulasi terhadap

mata pelajaran Sejarah,

menyatakan bahawa kaedah simulasi memainkan peranan penting dalam merealisasikan


hasrat dan aspirasi negara khususnya dalam pembentukan masyarakat yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani di samping mempunyai daya
fikir yang tinggi. Oleh yang demikian, penggunaan kaedah simulasi dalam pengajaran
dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah ini adalah penting dan dapat meningkatkan
prestasi pelajar di samping menarik minat pelajar dalam mata pelajaran tersebut. Ini
dapat dilihat dari definisi simulasi itu sendiri yang mana simulasi memainkan peranan
penting dalam melaksanakan percubaan dengan menggunakan model dari satu system
nyata (Siagan, 1987).
24

Dalam kajian yang dijalankan oleh Norazura Yahya, Norhaslina Rosli, Nur Amira Noor
Ali dan AbdolRahim Ahmad, yang bertajukKajian Tindakan Dalam Pendidikan
Mempertingkatkan Penguasaan Sebutan dan Perbendaharaan Kata Bahasa Inggeris
Menggunakan Simulasi, mereka telah menyimpulkan simulasi merupakan

satu

pengajaran yang amat berkesan yang dapat membantu guru-guru mencapai objektif
pembelajaran dari segi isi kandungan, konsep, kemahiran , sikap dan memudahkan
kreativiti. Kumpulan pengkaji ini menyatakan bahawa, dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah, kaedah simulasi digunakan untuk membolehkan
para pelajar berlatih sendiri aktiviti lakonan dalam keadaan yang teratur dan terkawal
dengan tujuan mengemukakan cara penyelesaian untuk satu-satu masalah yang
ditimbulkan yang mana masalah-masalah yang ditimbulkan itu melibatkan satu kajian
yang rumit, masalah disiplin atau peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan
seharian.

Noraini Ishak (2009) dalam karyanya bertajuk Teori-teori, Strategi Yang Boleh
Digunakan atau Diadaptasi Bagi Setiap Masalah menulis bahawa kaedah simulasi itu
sendiri mampu meningkatkan minat pelajar terhadap pembelajaran, pelajar akan
bergerak dengan aktif serta maningkatkan tahap pencapaian pelajar dalam satu satu mata
pelajaran atau kemahiran. Kenyataan ini disokong oleh satu kerangka teoritikal yang
berkaitan dengan simulasi iaitu kerangka teoritikal terbahagi kepada dua pembolehubah,
iaitu pembolehubah bersandar dan pembolehubah tidak bersandar. Berdasarkan kajian
yang dijalankan, pembolehubah tidak bersandar adalah kaedah pengajaran guru iaitu
kaedah simulasi, manakala pembolehubah bersandar pula adalah minat pelajar terhadap
25

pengajaran guru. Ini bermaksud pemboleh ubah bersandar iaitu minat bergantung kepada
pemboleh ubah tidak bersandar iaitu (kaedah simulasi) kaedah yang digunakan oleh guru.
minat
simulasi

aktif
pencapaian

Rajah 2: Kerangka Teoritikal Simulasi

Kajian Yang dijalankan oleh Ling Ka San (2010) yang bertajuk Kesan Teknik Berlakon
Terhadap Kemahiran

Membaca Teks Murid Tahun Dua kajian dijalankan kepada

pelajar tahun dua. Beliau berpendat bahawa aktiviti lakonan adalah berkesan dalam
meningkatkan kemahiran membaca.

Ting Kiew Hung (2009) dalam kajiannya yang bertajuk Kesan Penggunaan Kaedah
Lakonan Terhadap Murid Tahun Lima Dalam Memahami Cerita Dongeng. Daripada
kajian, beliau mendapat teknik simulasi bukan saja meningkatkan tahap pemahaman
pelajar terhadap cerita dogeng, juga meningkatan keupayaan pelajar untuk menerangkan
isi kandungan yang telah disimulasikan.

Kajian oleh Lim Chien Yee (2002) dalam kajiannya yang bertajuk Pengajaran Dan
Pembelajaran Komputer Berasaskan Video Interaktif Dan Simulasi, mendapati bahawa
pembelajaran lebih mudah difahami dan lebih berkesan di samping dapat meningkatkan
kemahiran penggunaan

komputer dan penyebaran maklumat kepada pelajar.


26

Pembelajaran berkesan melalui simulasi juga dapat dipersembahkan melalui system


berkomputer unutk menarik minat untuk belajar. Kenyataan ini disokong oleh De Jong
(1991) yang menyatakan bahawa terdapat banyak pendekatandan pembelajaran
menerusi simulasi ini seperti pendekatan dan pembelajaran menerusi simulasi
berkomputer seperti analisis, eksperimen dan pengajaran.

Rosdi (2000) dalam kajiannya yang bertajuk Kaedah Simulasi : Suatu Tinjauan
Terhadap KefahamanDan Masalah Guru-guru Sains Di Sekolah Rendah Daerah Kuantan,
Pahang. Kajian dijalankan kepada seramai 182 orang guru mata pelajaran sains di
sekolah rendah di daerah Kuantan. Beliau mendapati bahawa kaedah simulasi kurang
diaplikasikan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Antara sebabnya ialah
masalah masa, peralatan, kos, pengalaman guru, saiz bilik darjah dan pihak pengurusan
sekolah. Kajian ini menunjukkan bahawa guru mempunyai kekangan dan masalah dari
segi proses pelaksanaannya seperti guru kurang memahami kaedah simulasi, peralatan
yang tidak mencukupi dan terpaksa disediakan sendiri oleh guru, peruntukan masa yang
terhad, saiz bilik darjah yang tidak sesuai, aktiviti yang melibatkan kos dan masalah
daripada pihak pentadbir sekolah sendiri.

Menurut Noraini Ishak dalam tulisan beliau bertajuk Teori-teori Yang Boleh Diguna
Atau Diadapasti Bagi Setiap Masalah bertarikh 5 Disember 2009, pengajaran dan
pembelajaran dengan menggunakan keadah simulasi ini adalah satu gambaran abstrak
tentang situasi sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan
peranan masing-masing untuk menyelesaikan masalah atau isu-isu yang berkaitan. Ia
27

juga merupakan satu situasi yang diwujudkan untuk menyerupai keadaan sebenar
dengan cara menggunakan masalah-masalah yang benar-benar wujud atau menyediakan
situasi-situasi yang benar-benar wujud di dalam keadaan yang terkawal.

2.4.2

Kajian Luar Negara

Chen Fang (2012) dalam penulisan beliau yang bertajuk Mencungkil Bakat
Persembahan Pelajar, Membantu Pelajar Memahami Kandungan Teks. Pada pendapat
beliau, penglibatan pelajar dalam aktiviti simulasi (lakonan) dapat menggalakkan
pembelajaran secara aktif, di mana pelajar akan melibatkan diri dengan aktif dalam
aktivti yang dijalankan, pelajar juga berinisiatif untuk mendapatkan maklumat dan juga
dapat mengembangkan kemahiran berbahasa.

Chen Jie Jing (2010) dalam penulisannya menyatakan bahawa mengaplikasikan kaedah
simulasi dalam proses pembelajaran dan pengajaran dapat membantu murid-murid
memahami kandungan teks secara mendalam, membangkitkan minat pelajar untuk
belajar terutamaya pelajar yang berada di tahap satu, sekali gus juga dapat meningkatkan
penguasaan sesuatu bahasa.

Westling & Floyd (1990) dalam kajiannya menyatakan Pengajaran berasaskan simulasi
juga merupakan satu pendekatan ke arah melahirkan pelajar yang dapat menguasai
sesuatu pengajaran.
Menurut beliau juga pelaksanaan simulasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran
akan lebih berkesan jika pelajar dapat mempelajari dan memahami proses simulasi
28

secara terperinci, merasai suasana sebenar dengan penggunaan bahan dan peralatan yang
berkaitan.

Curvin & Furnival (1994) dalam kajiannya ke atas peserta-peserta yang akan bekerja di
dalam bidang perniagaan mendapati, melalui latihan simulasi dalam proses pelaksanaan
perniagaan dapat meningkatkan tahap kecergasan dan kecekapan ahli pekerja,
terutamanya dalam penyertaan dan pengelibatan menjalankan tugas.

Kajian Morse (1996) pula mengemukakan dapatannya, walaupun pelajar agak susah
untuk melakukan aktiviti simulasi pada tahap yang sebenar, namun kaedah ini amat
berfaedah dan berkesan jika ianya dapat dilaksanakan.

Menurut LesPang & Hodson (1999), menyatakan bahawa simulasi dapat menghasilkan
tindakbalas yang betul serta teratur yang mana lebih fleksibel dan jimat jika
dibandingkan dengan mengupah seorang guru bagi setiap pelajar, membolehkan pelajar
meningkatkan serta melakukan banyak aktiviti yang mana jika dilakukan pada dunia
nyata akan meningkatkan kos serta mungkin membahayakan pelajar serta dapat
menyediakan peralatan bagi membantu dan membimbing pelajar dalam menyediakan
struktur kajian kes. Ini terbukti dengan peningkatan pembelajaran yang efektif yang
merupakan sesuatu yang penting dalam menyelesaikan kes-kes kerana menerusi simulasi
pelajar dengan mudah dapat mengaitkan kes dengan pengalaman yang telah dilalui.
Simulasi juga telah terbukti sebagai satu cara pembelajaran yang efektif, yang mana
membolehkan pelajar lebih inovatif dan kreatif.
29

2.5

Kesimpulan

Sebagai kesimpulannya, dapat dinyatakan di sini bahawa kaedah simulasi adalah satu
kaedah yang paling sesuai dalam membantu guru meningkatkan prestasi pelajar dalam
pengajaran dan pembelajaran. Selain itu simulasi ini juga

dapat membantu untuk

menarik minat pelajar dalam mempelajari satu-satu mata pelajaran atau kemahiran
dengan lebih baik dan efisien. Pemilihan kaedah simulasi dalam kajian ini digunakan
sebagai satu kaedah untuk meningkatkan prestasi pelajar dan menarik minat pelajar
dalam pemahaman teks bahasa cina di kalangan pelajar Tahun Lima. Memandangkan
pemahaman teks merupakan satu kemahiran yang dianggap membosankan dan langsung
tidak menarik minat pelajar jika semata-mata memahami isi kandungan melalui aktivti
membaca dan Chalk &Talk sahaja.

Hakikatnya dari segi teori, pelaksanaan teknik simulasi dalam amalan pengajaran dan
pembelajaran Bahasa Cina di bilik darjah mampu menyuburkan daya kognitif dan
kemahiran sosial murid-murid. Apa yang diharapkan agar strategi yang dirancang
dengan mengaplikasikan teknik lakonan mampu memberi semangat dan dimensi baru
kepada murid-murid dalam pemahaman teks Bahasa Cina terhadap subjek Bahasa Cina.
Sesungguhnya usaha murni ini diharap dapat mengubah senario amalan pedagogi
Bahasa Cina ke arah yang lebih mantap, kemas dan tersusun .

30

BAB 3
METODOLOGI PENYELIDIKAN
3.1

Pengenalan

Menurut Saat Md. Yasin. (2006), metodologi kajian ini merujuk kepada cara
memperolehi maklumat bagi mencapai sesuatu matlamat penyelidikan.
Kajian ini dijalankan untuk menjawab soalan kajian. Kajian ini memerlukan kerjasama
daripada pihak sekolah dan murid-murid yang dipilih agar dapat memastikan
pelaksanaan kajian dengan lancar. Penggunaan kaedah simulasi digunakan dalam
tempoh yang ditetapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.
Data-data yang dikumpulkan dengan cara yang sesuai dan dianalisiskan untuk menjawab
persoalan-persoalan kajian ini.
Kaedah kajian ini menjelaskan reka bentuk kajian, alat yang telah digunakan untuk
menjalankan kajian, populasi

dan persampelan kajian. Selain itu,

bab ini

membincangkan tatacara pengumpulan dan penganalisisan data yang diperolehi daripada


responden.

31

3.2

Reka Bentuk Kajian

Kajian ini dijalankan mengikut gelung kajian tindakan Kurt Lewin seperti berikut:

Mengenalpasti isu dan masalah kajian

Menganalisis masalah
-Perbincangan penyelidik dengan tutor penyelia.
-Tinjauan karya

Konseptualisasi Masalah:
Refleksi dan penilaian

Prinsip/Teori Berhubung
Dengan Masalah

Mengutip dan

Pembentukan pelan tindakan &

Manganalisis data

Penetapan alat kajian/kaedah

penilaian

Pelaksanaan tindakan

Rajah 3: Model Kajian Tindakan

32

Kajian ini dilaksanakan mengikut proses dan prosedur kajian tindakan mengikut model
Somekh (1989) seperti berikut:
Langkah 1- Mengenalpasti masalah/ fokus yang diminati
Penyelidik mengenalpasti masalah yang berlaku dan memfokuskan kajian yang ingin
dijalankan. Setelah masalah dikenalpasti, penyelidik meneruskan kajian kepada langkah
2.
Langkah 2- Mengumpul data
Penyelidik berbincang dengan guru kelas dan ketua panitia Bahasa Cina yang terlibat
dengan sampel yang dikaji. Sampel kajian merupakan responden dari kelas 5B di sebuah
sekolah jenis Kebangsaan (Cina)
Langkah 3- Menganalisis data/ membentuk hipotesis
Penyelidik membuat analisis keputusan peperiksaan pertengahan Semester. Peperiksaan
pertengahan semester merupakan penilaian yang telah dilakukan sebelum aktiviti
dijalankan terhadap responden-responden tersebut. Analisis ini dibuat bagi mengetahui
tahap pencapaian responden kelas ini dalam pemahaman teks dalam kertas pemahaman
Bahasa Cina Tahun 5.
Langkah 4- Merancang pelan tindakan
Setelah membuat peninjauan, kaedah yang berpusatkan pelajar dalam pengajaran dan
pembelajaran iaitu kaedah lakonan atau simulasi watak digunakan untuk membantu
responden-responden dalam pemahaman teks Bahasa Cina.
33

Langkah 5- Melaksanakan pelan tindakan


Simulasi watak (Role Play Simulation) dilakukan:
Aktiviti 1: Mengenalpasti ciri-ciri watak dalam teks
Aktiviti 2: Lakonan dalam Kumpulan
Akticiti 3: Perbincangan tentang isi-isi tersurat dan tersirat dalam teks Bahasa Cina
Langkah 6- Mengumpul data untuk mengesahkan perubahan
Penilaian dijalankan selepas aktiviti dilaksanakan terhadap responden-responden
tersebut. Penilaian dijalankan bagi mengetahui tahap peningkatan responden setelah
kaedah lakon dijalankan terhadap responden ini melalui proses pengajaran &
pembelajaran. Soalan berbentuk aneka pilihan dan soalan jawapan terbuka ini
melibatkan soalan-soalan berkaitan teks bertujuan menguji sejauhmana kemampuan
responden menghayati teks Bahasa Cina.
Langkah 7- Menganalisis dan menilai
Analisis dan penilaian dilakukan berdasarkan perbandingan keputusan ujian dengan
keputusan peperiksaan pertengahan bagi menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti
simulasi watak.
Langkah 8- Refleksi
Refleksi dilakukan bagi membuat penilaian bagi keseluruhan keberkesanan kajian ini.

34

3.3

Jadual Kerja

Sebelum menjalankan sesuatu kajian tindakan, penyelidik mestilah merancang dan


meneliti jadual pelaksanaan kajiannya. Hal ini penting bagi memberikan pendedahan
awal kepada pihak-pihak yang terlibat dengan kajian tindakan ini seperti ketua panitia
Bahasa Cina, pihak pentadbiran termasuk guru besar dan penolong kanan sekolah dan
murid-murid yang digunakan sebagai sampel utama kajian.
Maka, dengan itu, pihak-pihak ini tersedia maklum mengenai peruntukan masa dan
takwim kajian tindakan ini untuk suatu tempoh tertentu agar mereka dapat membuat
perancangan masa yang baik dan turut serta secara aktif dalam kajian tindakan ini.
Jadual 1 menunjukkan perancangan pelaksanaan kajiaan tindakan yang dijalankan.

Jadual 1:Perancangan Pelaksanaan Kajian Tindakan yang dijalankan.


BIL
1
2
3

4
5
6
7
8
9

PERKARA
Buat peninjauan yang lebih lanjut tentang maklumat
kursus HBEF 2103 dan kerja kursus yang wajib dibuat.
Menilai situsai P&P yang sedang/telah dibuat di bilik
darjah sendiri
Tajuk/permasalahan kajian yang dikenalpasti berkaitan
dengan inovasi dalam P&P dimana pengetahuan dan
kemahiran yang telah diperolehi selama belajar di OUM
akan diaplikasikan.
Perbincangan tajuk kajian tindakan dengan tutor
penyelia
Mengumpul maklumat dan membuat draf kajian
tindakan
Perbincangan antara tutor penyelia tentang draf kajian
tindakan (Bab satu) yang dibuat
Perbincangan Antara tutor penyelia tentang draf kajian
tindakan (Bab satu, Dua & Tiga) yang dibuat.
Menghantar kerja kursus (Bab satu, Bab 2 & Bab)
kepada tutor penyelia
Menganalisis keputusan dalam penilaian responden
yang dipilih

TARIKH
20 Mei 2013
23 Mei 2013
25 Mei 2013

10 Jun 2013
13 Jun 2013
14 Jun 2013
29 Jun 2013
6 Julai 2013
20 Julai 2013
2 September 2013 hingga
5 September 2013

35

10
11

12
13

3.4

Menjalankan teknik simulasi(lakonan) dalam


pembelajaran dan pengajaran bagi teks yang dipilih
Analisis data secara kualitatif dan kuantitatif setelah
teknik simulasi yang dijalankan dalam pemahaman teks
Bahasa Cina
Menyiapkan laporan kajian tindakan
Hantar Laporan kajian tindakan
Salinan kepada tutor peyelia kajian tindakan
Salinan OUM ( CD)

21 Mac 2014 hingga


25 April 2014
26 April 2014 hingga
1 Mei 2014
1 Julai 2014
sebelum 16 Julai 2014

Reka Bentuk Penyelidikan

Reka bentuk dalam kajian ini adalah menggunakan gabungan kualitatif dan kuantitatif.
Gabungan kualitatif dan kuantitatif ini adalah untuk mengumpul data untuk
mendapatkan kesahan kebolehpercayaan dalam menganalisi maklumat. Oleh itu, kaedah
triagulasi data digunakan untuk menganalisi persoalan-persoalan kajian ini.

3.5

Kumpulan Sasaran

Dalam kajian ini, saya memilih kelas 5B sebagai kumpulan sasaran saya. Hal ini
demikian kerana saya mengajar kelas 5B Bahasa Cina dan senang untuk saya
menjalankan kajian saya. Dalam kajian ini, saya telah memilih 14 oarang murid daripada
32 oarang murid dijadikan sebagai responden kajian ini.
14 orang murid adalah terdiri daripada responden bukan berbangsa Cina. Jadual 2
menunjukkan buir-butir mengenai kemampuan dan jantina terhadap murid.

36

Jadual 2: Buir-butir mengenai Kemampuan dan Jantina terhadap Murid


Kemampuan
Jantina
Lelaki
Perempuan
Jumlah

Rendah

Sederhana

Tinggi

Jumlah

2
4
6

2
5
7

0
1
1

4
10
14

Dalam 14 orang murid, terdapat seorang murid dipertimbangkan sebagai penguasaan


yang tinggi, tujuh orang murid ialah penguasaan sederhana dan enam orang murid
merupakan penguasaan rendah.
Ukuran ini dibuat berdasarkan markah peperiksaan pertengahan semester satu. Murid
yang mendapat markah lebih daripada 79% dipertimbangkan sebagai kemampuan tinggi.
Bagi mereka yang mendapat markah di antara 40% hingga 79% dipertimbangkan
sebagai kemampuan sederhana. Murid yang mendapat markah kurang daripada 40%
telah dipertimbangkan sebagai kemampuan rendah.
Jadual 3 menunjukkan rumusan murid-murid tentang kaum, agama dan taraf
sosioekonomi. Lampiran A menunjukkan senarai nama murid tentang latar belakang dan
maklumat.

37

Jadual 3: Rumusan Murid-murid tentang Kaum, Agama dan Taraf Sosioekonomi


melalui Jantina
Kaum, Agama dan TSE
Kaum
Melayu

Agama

Taraf Sosioekonomi

3.6

Cina
Iban
Bidayuh
Melanau
Lun Bawang
Muslim
Kristian
Buddha
Tinggi
Sederhana
Rendah

Lelaki Perempuan
1
3
0
0
1
4
0
1
0
2
0
0
1
4
3
7
0
0
1
1
1
2
2
7

Pengumpulan Data

Dalam kajian ini, saya menggunakan kaedah triangulasi untuk menggumpul data.
Menurut Gay dan Airasian (2000), trinagulasi digunakan untuk mengesahkan hasil
dapatan dan keputusan penyelidikan serta meningkatkan kesahan dan kepercayaan.
Dengan ini, terdapat tiga jenis data perlu dikumpul untuk membantu saya menjawab
persoalan kajian. Data-data ini termasuk pembelajaran murid, penglibatan murid dan
minat murid dalam mempelajari Bahasa Cina. Data-data ini dikumpul menggunakan
beberapa kaedah seperti soal selidik, penilanan, pemerhatian dan temu bual. Jadual 4
menunjukkan maklumat tentang persoalan kajian dan cara mengumpul data yang
digunakan dalam kajian.

38

Jadual 4: Persoalan Kajian, Pemalar Pembolehubah, Cara Pengumpulan Data, dan


Sumber Data
Persoalan Kajian

Pemalar
Pembolehubah

Adakah kaedah simulasi (lakonan) dapat


membantu murid bukan Cina dalam
meningkatkan pemahaman teks Bahasa
Cina ?

Pembelajaran
murid

Sejauh manakah kaedah simulasi


(lakonan) dapat mewujudkan suasana
pembelajaran yang menyeronokkan
dalam kelas?

Penglibatan murid

Cara

Sumber

Penilaian

Murid

Murid

Soalan
selidik
Temu Bual
Pemerhatian

Ketua
Panitia
penyelidik

Adakah kaedah simulasi (lakonan) dapat


membangkit minat murid bukan Cina
dalam mempelajari Bahasa Cina?

Minat murid

Murid

Soalan
selidik
Temu Bual

Pemerhatian

Ketua
Panitia

Semasa menjalankan kajian ini, saya menggunakan data yang dikumpulkan untuk
menyokong hasil dapatan kajian. Jadual 4 menunjukkan empat cara pengumpulan data
dalam kajian ini. Soalan selidik, penilaian, pemerhatian, dan temu bual diguankan
dengan seluasnya untuk mendapat data yang diperlukan.
3.6.1

Penilaian

Penilaian merupakan satu cara yang dapat menunjukkan pencapaian murid dalam
pembelajaran. Penilaian telah dijalankan selepas setiap tajuk untuk memperolehi data
pembelajaran murid dalam aspek pemahaman Bahasa Cina.

39

Penilaian ini adalah berdasarkan kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari oleh mereka
dan soalan-soalan dibina berdasarkan tahap kesukaran yang ditetapkan. Dalam kajian ini,
saya mengajar enam tajuk dan memberi enam set penilanan kepada mereka. Markahmarkah bagi enam set penilaian dicatatkan. Jadual tahap kesukaran dan kertas ujian
ditunjukkan mengikut topik telah disertakan dalam Lampiran B, C, D, E, F dan G.
Setiap set ujian (alat pengukuran pemahaman teks Bahasa Cina) mempunyai enam
soalan iaitu 4 soalan beraneka pilihan dan 2 soalan dengan jawapan terbuka. Jadual 5
menunjukkan butiran soalan-soalan dalam set ujian
Jadual 5: Butiran soalan-soalan dalam set ujian
Bil
1

Jenis-jenis soalan
Empat soalan aneka
pilihan (aras rendah
dan sederhana)

tujuan
Menguji penguasaan
murid-murid dalam
isi-isi tersurat dalam
petikan

Markah
4 soalan x 2.5 markah = 10 markah

Dua soalan dengan


jawapan terbuka (aras
sederhana dan tinggi)

Menguji penguasaan
murid-murid dalam
isi-isi tersirat dalam
petikan

2 soalan x 5 markah = 10 markah

Jumlah

20 markah
(untuk menjadikan 100%,markah
yang diperoleh perlu didarabkan 5)

40

3.6.2

Soal selidik

Soal selidik ini mengandungi dua bahagian dengan setiap bahagian mempunyai lima
soalan yang berbentu pernyataan. Pernyataan-pernyataan yang spesifik telah disusun
secara sistematik dengan mengikut suatu pengaliran pemikiran yang tertentu. Soal
selidik ini berbentuk Ya atau Tidak. Dalam soal selidik ini, bahagian A adalah untuk
mendapat data penglibatan murid dan bahagian B adalah untuk mendapat data minat
murid. Murid-murid hanya perlu memilih Ya atau Tidak dalam setiap pernyataan
yang diberikan. Pra soal selidik telah dijalankan sebelum menggunakan kaedah simulasi
dalam pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Cina. Pasca soal selidik dijalankan
pada akhir kajian ini. Contoh borang soal selidik terdapat dalam Lampiran H.
Tuckman (1995) berpendapat bahawa soal selidik merupakan satu cara berkesan untuk
mendapat maklumat daripada responden selain daripada pemerhatian terhadap tingkat
laku. Dengan ini, soal selidik dapat membantu saya untuk mendapat data yang
diperlukan dengan berkesan. Penerangan ringkas telah diberikan kepada murid-murid
sebelum mereka menjawab dan diberi lima minit untuk menjawab soal selidik.

3.6.3

Temu Bual

Temu bual merupakan satu cara yang amat berkesan untuk memerhati tingkat laku
seseorang dari segi pemikiran, sikap dan pendapatntya apabila menjawab soalan temu
bual. Melalui temu bual, saya dapat memerhati perlakuan murid-murid apabila
menjawab soalan temu bual. Temu bual ini dijalankan secara tidak rasmi terhadap tiga

41

murid yang dipilih. Murid-murid diminta datang ke perpustakaan pada waktu rehat
untuk menyiapkan sesi temu bual. Murid-murid ini dipilih berdasarkan pencapaian
mereka dalam Bahasa Cina. Murid pertama merupakan pencapaian yang baik dalam
Bahasa Cina. Dia selalu mendapat markah yang tinggi dalam penilaian. Murid yang
kedua adalah murid yang berpencapaian sederhana dan murid yang ketiga ialah
pencapaian yang lemah. Dalam kajian ini, jantina murid tidak terdapat dalam
pertimbangan pemilihan murid. Temu bual ini dijalankan dengan perbualan Bahasa Cina.
Contoh soalan temu bual terdapat dalam Lampiran I.

3.6.4

Pemerhatian

Pemerhatian merupakan satu kaedah yang digunakan untuk mengukur pembolehubah


kajian. Pemerhatian ini dijalankan oleh ketua panitia dan penyelidik dengan
menggunakan borang pemerhatian dan pandangan yang disediakan.
Borang pemerhatian yang digunakan dalam kajian ini ialah Borang Senarai Semak
Pemerhatian dan Borang Pandangan Pemerhatian. Borang Pemerhatian ini adalah untuk
mengukur penglibatan murid dan minat murid. Borang senarai semak pemerhatian ini
mengandungi senarai semak dan borang pandangan pemerhatian mengandungi pandang
pemerhatian. Senarai semak yang terdapat dalam borang senarai semak pemerhatian
mengandungi 9 pernyataan yang berkaitan dengan teori sosial. Senarai semak ini dapat
mengukur penglibatan murid dan minat murid dalam proses pengajaran dan
pembelajaran serta dapat mengetahui kaedah yang mana satu adalah lebih sesuai
digunakan dalam kelas ini.
42

Pandangan yang terdapat dalam boring pandangan pemerhatian ini mempunyai tiga
aspek yang berkaitan dengan kaedah simulasi. Aspek pertama ialah kekuatan
menggunakan kaedah simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Aspek kedua ialah
kelemahan menggunakan kaedah simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Aspek
ketiga ialah cadangan penambahbaikan kaedah simulasi dalam pengajaran dan
pembelajaran. Kaedah pemerhatian dijalankan apabila kaedah simulasi digunakan dalam
proses pengajaran dan pembelajaran. Contoh Borang Senarai Semak Pemerhatian
ditunjukkan dalam Lampiran J dan contoh Borang Pemerhatian ditunjukkan dalam
Lampiran K.

43

3.7

Prosedur Pengumpulan Data

Sebelum kajian dijalankan, saya menggunakan markah pertengahan semester untuk


mencari sampel kajian saya. Selepas itu, saya memberi taklimat ringkas tentang prosedur
kerja yang perlu dilaksanakan dalam kajian saya kepada murid-murid yang terlibat.
Sebelum menggunakan kaedah simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran, saya
menjalankan soal selidik kepada murid-murid yang dipilih sebagai pra soal selidik. Di
samping itu, saya juga menjalankan sesi temu bual terhadap tiga murid yang dipilih.
Hasil dapatan ini dijadikan asas untuk memperolehi maklumat yang seterusnya.
Semasa kajian dijalankan, kaedah simulasi digunakan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Borang Pemerhatian I dan II diberikan kepada ketua panitia untuk
membuat pemerhatian terhadap kaedah simulasi yang digunakan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Borang-borang ini dikembalikan selepas proses
pengajaran dan pembelajaran. Perbincangan bersama ketua panita dijalankan agar dapat
mengetahui kekuatan dan kelemahan dengan lebih jelas.
Setelah itu, penyelidik membuat refleksi dengan boring pemerhatian I dan II supaya
memperbaiki kelemahan dalam pembelajaran dan pengajaran dan juga mengembangkan
kekuatan yang ada untuk mencapai objektif yang ditetapkan dengan optimum.
Di samping itu, penilaian dijalankan selepas setiap tajuk yang diajar. Penilaian ini dapat
menguji murid terhadap pemahaman teks dalam Bahasa Cina.
Proses pengumpulan data dijalankan selepas cara pengumpulan data digunakan.
Maklumat-maklumat yang diperoleh adalah sebagai maklum balas terhadap persoalan44

persoalan kajian dengan menggunakan kaedah simulasi dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
3.8

Prosedur Analisis Data

Semua data kajian yang menggunakan penilaian, soal selidik dan senarai semak
dianalisis dengan menggunakan kaedah kuantitatif. Penilaian dianalisis untuk mendapat
kekerapan dan peratusan dengan jumlah sampel kajian. Soal selidik telah direkodkan
dan pengiraan kekerapan iaitu frekuensi bagi setiap pernyataan digunakan. Di samping
itu, senarai semak juga menggunakan pengiraan kekerapan bagi setiap pernyataan.
Data kajian yang menggunakan temu bual dan pemerhatian dianalisis dengan
menggunakan kaedah kualitatif. Hasil temu bual dengan murid dianalisis dalam bentuk
transkrip temu bual. Aspek-aspek yang penting dianalsis agar dapat menjawab persoalan
kajian. Pandangan dalam Borang Pemerhatian I dan II yang dijalankan telah dianalisis
dengan cara membuat perbandingan seterusnya membuat rumusan terhadap pandangan
ini.
Data-data yang dikumpul melalui kaedah kauntitatif dan kualitatif dalam kajian ini
adalah digunakan untuk tujuan triagulasi data. Hal ini adalah untuk membantu saya
mendapat hasil dapatan yang mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi.

45

3.9

Kesahan Instrumen

Soalan-soalan bagi penilaian dalam kajian ini telah diuji kesahannya oleh tiga orang
guru Bahasa Cina yang berpengalaman termasuk ketua panitia. Selain itu, soalan-soalan
soal selidik dan temu bual telah diuji kesahannya oleh guru-guru yang mahir dalam
bidang penyelidikan agar soalan-soalan yang dibina adalah sesuai dengan tahap muridmurid yang terlibat.

3.10

Kebolehpercayaan Instrumen

Kajian ini telah dijalankan ke atas 14 orang murid. Instrumen-instrumen yang digunakan
dalam sepanjang kajian adalah sama. Oleh itu, dapatan menunjukkan kebolehpercayaan
instrumen adalah kebolehpercayaan yang tinggi.

3.11

Kesimpulan

Kaedah kuantitatif dan kualitatif telah digunakan untuk mengumpul data yang berkaitan
dengan persoalan kajian. Kaedah kuantitatif yang digunakan dalam kajian ini ialah
penilaian dan soal selidik. Kaedah kualitatif yang digunakan dalam kajian ini ialah temu
bual dan pemerhatian. Cara menganalisis juga menggunakan kaedah menganalisis
kuantitatif dan kualitatif. Kaedah triagulasi data digunakan untuk memastikan dapatan
kajian menpunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi.

46

Bab 4

HASIL DAPATAN

4.1

Pengenalan

Bab empat merupakan bab yang membincangkan hasil dapatan daripada kajian yang
dijalankan oleh penyelidik. Hasil keputusan daripada setiap instrumen dianalisis
mengikut objektif kajian yang telah ditentukan. Bab ini turut menyentuh tentang profil
responden, dapatan kajian, soal selidik, temu bual respoden tentang persepsi terhadap
penggunaan teknik simulasi(lakonan) dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina
mempertingkatkan pemahaman teks Tahun Lima.

4.2

Profil Repoden

Dalam kajian ini, saya telah memilih sebuah sekolah rendah jenis kebangsaan di
bahagian Bintulu, Sarawak untuk menjalankan kajian saya tentang pendekatan
penggunaan teknik simulasi (lakonan) dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina
untuk mempertingkatkan pemahaman teks Tahun Lima. Responden kajian 14 orang
murid bukan berbangsa Cina dari Kelas 5B yang terdiri 32 orang murid. Pemilihan
responden kajian adalah berasaskan kepada markah peperiksaan pertengahan Semester
Satu. Dalam 14 orang murid, terdapat seorang murid dipertimbangkan sebagai
47

penguasaan yang tinggi, tujuh orang murid adalah penguasaan sederhana dan enam
orang murid merupakan penguasaan rendah. Ringkasan profil responden saya boleh
dirujuk dalam Jadual 6 dan Rajah 4.

Jadual 6: Butir-butir mengenai Kemampuan dan Jantina Respoden Kajian


Jantina
Lelaki
Perempuan
Jumlah

Kemampuan/ Markah
Rendah
Sederhana
Tinggi
(kurang 40%)
(40% 79%)
( melebihi 79%)
2
2
0
4
5
1
6
7
1

5
4.5

Bilangan Responden

3.5
3
2.5

Lelaki

Perempuan

1.5
1
0.5
0
Rendah(kurang
40%)

Sederhana(40%
79%)

Tinggi( melebihi
79%)

Kemampuan/ Markah

Rajah 4: Butir-butir mengenai Kemampuan dan Jantina Respoden Kajian

Kerana responden kajian saya adalah bukan berbangsa Cina dan tahap akademik
hampir setara, maka, saya tidak perlu bimbang tahap penguasaan semasa

48

menjalankan kajian. Ini kerana responden kajian saya mula mempelajari Bahasa
Cina sejak Tahun Satu pada sekolah rendah tersebut. Berasaskan kepada maklumat
responden kajian saya, kekerapan perempuan responden kajian adalah tinggi, iaitu
71.43%. Manakala taraf sosioekonomi responden kajian mempunyai kekerapan
tinggi pada taraf rendah, iaitu 64.23%. Kekerapan, taraf sosioekonomi dan agama
untuk responden kajian dapat dirujuk kepada Jadual 7 dan Rajah 5.
Jadual 7: Responden Kajian Aspek Kaum, Agama dan Taraf Sosioekonomi
Etnik
Kekerapan
Taraf sosioekonomi
Agama
Lelaki Perempuan Rendah Sederhana Tinggi Islam Kristian
Melayu
1
3
0
2
2
4
0
Iban
3
4
6
1
0
0
7
Bidayuh
0
1
1
0
0
0
1
Melanau
0
2
2
0
0
0
2
4
10
9
3
2
4
10
Jumlah

6
5
4
3

Melayu

Iban

Bidayuh
Melanau

Kekerapan

Taraf sosioekonomi

Kristian

Islam

Tinggi

Sederhana

Rendah

Perempuan

0
Lelaki

Bilangan Responden

Agama

Rajah 5: Responden Kajian Aspek Kaum, Agama dan Taraf Sosioekonomi

49

4.3

Dapatan Kajian

Pengumpulan data daripada soal selidik, pemerhatian dan temubual merupakan maklum
balas dari aspek penglibatan dan minat daripada responden kajian dianalisis. Manakala
penilaian merupakan keputusan ujian yang diberikan selepas responden kajian
didedahkan dengan teknik simulasi dikumpul dan dianalisis dengan menggunakan
kekerapan dan peratusan. Hasil kajian yang dianalisis disusun dan dijadualkan mengikut
persoalan kajian yang diuji.

4.3.1

Penglibatan Responden Dalam Penggunaan Teknik Simulasi Dalam


Pengajaran

Dan

Pembelajaran

Bahasa

Cina

Mempertingkatkan

Pemahaman Teks Tahun Lima

Untuk menguji penglibatan responden dalam penggunaan teknik simulasi, tiga


instrumen kajian telah ditetapkan, iaitu soal selidik, borang pemerhatian dan temu bual.
Sebelum memulakan kajian, penyelidik telah mengumpul maklum balas melalui soal
selidik dan temu bual daripada responden dijadikan sebagai sumber mentah (data
kuantitatif) pra kajian. Semasa kajian dijalankan penglibatan murid direkodkan dalam
borang pemerhatian. Dan pada akhir kajian, penyelidik telah mengedarkan soal selidik
dan menemubual responden sebagai sumber data akhir kajian yang dijadikan
perbandingan yang kuantitatif.

50

4.3.1.1 Soal Selidik Respoden


Maklumbalas tentang penglibatan telah diuji pada item yang terdapat di Bahagian A
borang soal selidik. Soal selidik ini diedarkan pada akhir kajian selama enam minggu
kajian. Pemilihan skala dan peratusan serta kekerapan responden dalam penglibatan
mereka telah dikumpul, dianalisis, dirumuskan dan dijadualkan dalam Jadual 8 dan
Jadual 9 serta Rajah 6.

Jadual 8: Pemilihan Skala Dan Peratusan Penglibatan Responden Pada Kajian Dalam
Penggunaan Teknik Simulasi
Bil

Perkara

Minggu
2

1
Y

K %
Adakah anda 3 21.4
suka
belajar
Bahasa Cina?
Adakah anda 3 21.4
melibatkan diri
dalam aktiviti
pembelajaran?
Adakah anda 5 35.7
suka
kaedah
pengajaran
guru?
Adakah kaedah 5 35.7
guru
dapat
membantu anda
dalam
pemahaman
teks?
Adakah kaedah 4 28.6
guru
mewujudkan
suasana yang
menyeronokkan
dalam kelas?

3
T

K % K % K % K % K %
11 78.6 4 28.6 10 71.4 6 42.9 8 57.1

11 78.6 4

28.6 10 71.4 6

42.9 8

57.1

64.3 6

42.9 8

57.1 8

57.1 6

42.9

64.3 6

42.9 8

57.1 8

57.1 6

42.9

10 71.4 5

35.7 9

64.3 5

35.7 9

64.3

51

Jadual 9: Pemilihan Skala Dan Peratusan Penglibatan Responden Pada Kajian Dalam
Penggunaan Teknik Simulasi
Bil

Perkara

Minggu
5

4
Y

K %
Adakah anda 6 42.9
suka
belajar
Bahasa Cina?
Adakah anda 6 42.9
melibatkan diri
dalam aktiviti
pembelajaran?
Adakah anda 8 57.1
suka
kaedah
pengajaran
guru?
Adakah kaedah 8 57.1
guru
dapat
membantu anda
dalam
pemahaman
teks?
Adakah kaedah 6 42.9
guru
mewujudkan
suasana yang
menyeronokkan
dalam kelas?

T
K %
8 57.1

6
T

K % K % K % K %
9 64.3 5 35.7 11 78.6 3 21.4

57.1

9 64.3

5 35.7 11 78.6

3 21.4

42.9 11 78.6

3 21.4 12 85.7

2 14.3

42.9 11 78.6

3 21.4 12 85.7

2 14.3

57.1 10 71.4

4 28.6 12 85.7

2 14.3

Melalui maklum balas yang telah diberikan oleh responden mengikut setiap minggu
kajian, didapati pada minggu 1 hanya 21.4% responden adalah suka belajar Bahasa Cina
dan 78.6% tidak berpendapat sedemikian. Akan tetapi, pada minggu-minggu kemudian
telah nampak dengan jelas peningkatan maklum balas yang positif daripada responden
terhadap suka belajar Bahasa Cina apabila pendedahan teknik simulasi diteruskan iaitu
28.6% (minggu 2), 42.9% (minggu 3), 42.9% (minggu 4), 64.3% (minggu 5) dan 78.6%
(minggu 6). Ini telah menunjukkan teknik simulasi mampu mempertingkatkan sikap
ingin dan suka terhadap pembelajaran Bahasa Cina di kalangan responden. Penglibatan
52

responden dalam aktiviti pembelajaran turut dipengaruhi oleh sikap ingin dan suka
terhadap pembelajaran Bahasa Cina yang boleh nampak dengan jelas pada Jadual 4.3
iaitu 21.4% (minggu 1), 28.6% (minggu 2), 42.9% (minggu 3), 42.9% (minggu 4),
64.3% (minggu 5) dan 78.6% (minggu 6).

Seterusnya, apabila responden berasa suka dengan kaedah simulasi adalah sesuai, maka
ia turut mempengaruhi tahap pemahaman responden dalam teks Bahasa Cina. Melalui
Jadual 8 dan Jadual 9, kedua-dua item ini telah memberikan maklum balas positif
dengan memilih skala Ya yang setara iaitu 35.7% (minggu 1), 42.9% (minggu 2),
57.1% (minggu 3), 57.1% (minggu 4), 78.6% (minggu 5) dan 85.7% (minggu 6). Dalam
maklum balas responden dalam pemilihan skala Ya terhadap teknik simulasi
mewujudkan suasana yang menyeronokkan dalam kelas iaitu 28.6% (minggu 1), 35.7%
(minggu 2), 35.7% (minggu 3), 42.9% (minggu 4), 71.4% (minggu 5) dan 85.7%
(minggu

6).

Melalui

maklum

balas

ini

dapat

dirumuskan

bahawa

teknik

simulasi(lakoanan) telah mendorong penglibatan responden dalam pemahaman teks


semasa pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina Tahun Lima adalah berkesan.
Keseluruhannya, hampir 70% responden telah memberikan maklum balas yang positif
dalam penglibatan responden dalam penggunaan teknik simulasi(lakonan) pemahaman
teks Bahasa Cina Tahun Lima.

53

Peratusan
Responden
90

Rajah 4.3: Keseluruhan Peratusan Responden dalam Pemilihan Skala Ya pada


Penglibatan Responden Pada Kajian Dalam Penggunaan Teknik Simulasi

82.9

80
70

71.4

60
50

48.6

40

47.1
35.7

30
28.6

20
10

0
1

Minggu

Rajah 6: Keseluruhan Peratusan Responden dalam Pemilihan Skala Ya pada


Penglibatan Responden Pada Kajian Dalam Penggunaan Teknik Simulasi
(lakonan)

Sehubungan itu, dengan merujuk kepada Rajah 6 telah memberikan bahawa pada
permulaan kaedah simulasi minggu pertama hanya mampu menarik 28.6% responden
terhadap pembelajaran Bahasa Cina. Ini kemungkinan responden masih berasa janggal
dan tidak biasa dengan kaedah teknik simulasi. Apabila teknik telah diteruskan pada
minggu 2, terdapat peningkatan yang tidak ketara iaitu hanya 35.7% yang melibatkan
diri dalam teknik simulasi. Namun ini telah memberikan respon yang positif.
Penglibatan responden pada minggu 3 dan 4 adalah hampir setara iaitu 47.1% dan 48.6%
telah menunjukkan responden mula dapat biasakan diri dengan teknik simulasi(lakonan).
Dan peningkatan penglibatan responden dengan teknik simulasi(lakonan) pada minggu 5
dan minggu 6 iaitu 71.4% dan 82.9% responden suka dengan kaedah teknik simulasi
(lakonan) dalam pembelajaran pemahaman teks Bahasa Cina Tahun Lima.

54

Maka dapat disimpulakan bahawa teknik simulasi (lakonan) mewujudkan suasana yang
menyeronokkan dalam kelas telah mendorong penglibatan responden dalam pemahaman
teks semasa pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina Tahun Lima adalah berkesan.

4.3.1.2 Temu Bual

Data yang telah dikumpul melalui temu bual separuh berstruktur merupakan data
berbentuk kualitatif mengenai teknik simulasi(lakonan) yang telah dipilih oleh
penyelidik. Temu bual ini dijalankan pada setiap minggu iaitu enam minggu selepas
kaedah simulasi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Dalam kajian ini, penyelidik
hanya menemubual tiga responden selepas pendedahan teknik simulasi (lakonan) dalam
pemahaman teks Bahasa Cina Tahun Lima.

Maklum balas yang diterima oleh penyelidik pada temu bual selepas pendedahan teknik
simulasi pada minggu pertama, responden-responden berasa agak janggal dengan
penggunaan teknik simulasi (lakonan) pada pengajaran dan pembelajaran pemahaman
teks. Responden menyatakan arahan yang diberikan agak jelas. Namun demikian
kemungkinan tidak pernah melibatkan diri dalam aktiviti lakonan maka tidak tahu cara
memulakan lakonan. Dengan itu, responden tidak berani melibatkan diri dengan spontan
dalam aktiviti lakonan pada minggu pertama. Pada temu bual minggu 2, penyelidik mula
terima responden mula bercakap dengan muka reaksi yang berminat. Responden telah
menyatakan bahawa aktiviti lakonan agak menyeronokkan setelah didedahkan pada
minggu 2. Ini kerana responden berasa dapat membiasakan diri dengan teknik simulasi.
55

Responden turut menyatakan bahawa ia dapat merasa minat yang ingin mencuba dalam
aktiviti lakonan. Pada temu bual yang dijalankan untuk minggu 3 telah memberikan satu
gambaran yang memberangsangkan kepada penyelidik. Responden telah menyatakan
kaedah pengajaran yang menggunakan kaedah pengajaran biasa tidak dapat
menimbulkan minat yang tinggi terhadap pembelajaran pemahaman teks Bahasa Cina.
Akan tetapi dengan pendedahan teknik simulasi, responden berasa menarik serta berani
mencuba untuk melibatkan diri secara keseluruhan dan berasa seronok apabila dapat
memainkan peranan.

Begitu juga dengan temu bual pada minggu 4, minggu 5 dan minggu 6. Keseluruhan
pada dalam temu bual pada tiga minggu yang akhir kajian, responden telah menyatakan
teknik simulasi(lakonan) memberikan satu kesan yang mendalam dalam memahami teks
Bahasa Cina. Ini kerana responden sendiri telah menyatakan bahawa sebelum ini kaedah
pengajaran guru yang lebih cenderung kepada bentuk ceramah tidak mendorong tahap
pemahaman mereka semasa penyampaian teks. Kaedah pengajaran ini telah menyekat
penglibatan responden yang mengakibatkan komunikasi dua hala tidak efektif. Malahan,
responden turut menyatakan diri terasa tercicir apabila tidak dapat mengikuti pengajaran
guru. Dengan teknik simulasi, responden dapat memahami teks Bahasa Cina dengan
mudah dengan senang. Selain itu, responden turut menyatakan bahawa melalui teknik
simulasi telah dapat memperolehi pengalaman, bertukar-tukar pengetahuan atau
pendapat dalam aktiviti lakonan yang diarahkan oleh penyelidik. Mereka terasa diri
mereka telah dihargai dan berasa sebenarnya pembelajaran pemahaman teks Bahasa
Cina adalah tidak menyukarkan. Dengan itu, pada hasil temu bual, telah menunjukkan
56

penglibatan responden yang aktif dan dapat mengikuti pengajaran dengan teknik
simulasi melalui aktiviti lakonan dalam pemahaman teks Bahasa Cina.

Maka, dapat diringkaskan bahawa penglibatan responden adalah aktif setelah


didedahkan dalam teknik simulasi (lakonan) dalam pemahaman teks Bahasa Cina
berbanding dengan kaedah berbentuk ceramah. Kaedah yang digunakan telah dapat
menwujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang konduksif yang telah menarik
penglibatan responden terutama melibatkan responden yang menghasilkan komunikasi
yang efektif. Dengan itu, dapat disimpulkan bahawa penggunaan teknik simulasi
lakonan dalam pemahaman teks Bahasa Cina Tahun Lima adalah berkesan.

4.3.1.3 Pemerhatian

Kaedah pemerhatian turut dijalankan bagi mendapatkan maklumat penglibatan


responden semasa pengajaran dan pembelajaran pemahaman teks Bahasa Cina dengan
menggunakan teknik simulasi(lakonan). Data pemerhatian ini dikumpulkan melalui
jadual tinjauan semasa menjalankan proses pemerhatian. Walaupun dalam jadual
tinjauan mempunyai sembilan item, hanya lima item yang berkaitan dengan menguji
penglibatan respoden semasa kajian dijalankan. Proses pemerhatian yang dikumpulkan
dan dianalisis telah dijadualkan pada Jadual 10.

57

Jadual 10: Data Penglibatan Responden Semasa Kajian Dijalankan.


Bil
2

Aspek Teori
Sosial
Penglibatan murid

Aktiviti

Arahan yang
diberi

Kemahiran
berasaskan aktiviti

Pengawalan kelas

Kandungan Kriteria
Banyak murid melibatkan diri dalam
aktiviti
Sebahagian murid melibatkan diri dalam
aktiviti
Sedikit murid melibatkan diri dalam
aktiviti
Sangat cabar
Cabar
Kurang cabar
Murid jelas dengan arahan yang diberi.
Murid berasa keliru dengan arahan yang
diberi.
Murid dapat menggunakan kemahiran
dalam menyiapkan tugas.
Murid tidak dapat menggunakan
kemahiran dalam menyiapkan tugas.
Baik
Sederhana
Lemah

Unit
7 8 9 10

Berdasarkan kepada Jadual 10, penglibatan responden pada setiap unit yang ditetapkan
dalam kajian amatlah memberangsangkan. Dapat diperhatikan bahawa apabila arahan
yang diberikan jelas dan dapat difahami oleh responden maka responden berupaya
menyiapkan tugasan berasaskan kemahiran mereka. Aktiviti yang dijalankan pada unit 3
adalah sangat mencabar yang merupakan kelemahan pada kajian ini dijalankan. Namun
demikian responden masih melibatkan diri dalam aktiviti tersebut. Ini kemungkinan
merupakan kali pertama responden menggunakan teknik simulasi (lakonan) maka dapat
diperhatikan penyusunan aktiviti lakonan responden pada unit ini agak lemah. Aktiviti
lakonan pada unit 3, unit 4, unit 7, unit 8, unit 9 dan unit 10 adalah pada aras cabar yang
telah dapat melibatkan responden dengan aktif dalam menjalankan aktiviti tersebut.
Pengawalan kelas semasa tiga unit dijalankan adalah baik dan ini memberikan iklim
kelas yang kondusif kepada responden menjalankan aktiviti mereka.
58

4.3.2

Minat Responden Dalam Penggunaan Teknik Simulasi Dalam Pengajaran


Dan Pembelajaran Bahasa Cina Mempertingkatkan Pemahaman Teks
Tahun Lima

Untuk menguji minat responden dalam penggunaan teknik simulasi, data dapatan
diperoleh daripada soal selidik, pemerhatian dan temu bual. Sebelum memulakan kajian,
penyelidik telah mengumpul maklum balas melalui soal selidik dan temu bual dari
responden dijadikan sebagai sumber mentah (data kuantitatif) pra kajian.

Seperti yang dilakukan dalam pengumpulan dapatan penglibatan responden, semasa


kajian dijalankan minat responden diperhatikan dan direkodkan dalam pemerhatian
melalui jadual tinjauan. Dan mengakhiri kajian dengan mengedarkan soal selidik dan
menemubual responden sebagai hasil dapatan akhir kajian dijadikan perbandingan.

4.3.2.1 Soal Selidik Respoden

Maklumbalas tentang minat responden telah diuji pada item yang terdapat di Bahagian B
borang soal selidik. Soal selidik ini diedarkan pada akhir kajian. Pemilihan skala dan
peratusan serta kekerapan responden dalam penglibatan mereka telah dikumpul,
dianalisis, dirumuskan dan dijadualkan dalam Jadual 11 dan Rajah 7.

59

Jadual 11: Pemilihan Skala Dan Peratusan Minat Responden Pada Kajian Dalam Penggunaan Teknik Simulasi
Minggu
1

Y
Bil
1

Perkara
Adakah
anda suka
Bahasa
Cina?
Adakah
anda
memahami
kefahaman
teks?
Adakah
anda
berfikir
Bahasa
Cina
senang
dipelajari?
Adakah
anda rasa
bosan
dalam
waktu
Bahasa
Cina?
Adakah
anda minat
belajar
Bahasa
Cina?

35.7

64.3

42.9

57.1

50

42.9

57.1

50

50

57.1

35.7

64.3

50

50

57.1

42.9

35.7

64.3

50

50

50.0

50.0

Y
%

50

57.1

42.9

42.9

57.1

42.9

50

50

57.1

28.6

10

71.4

28.6

50

50

64.3

57.1

42.9

64.3

35.7

64.3

35.7

10

71.4

28.6

42.9

64.3

35.7

10

71.4

28.6

10

71.4

28.6

10

71.4

28.6

10

71.4

35.7

10

71.4

28.6

12

85.7

14.3

60

Berdasarkan kepada dapatan di Jadual 11, maklum balas yang diberikan adalah amat
memberangsangkan secara keseluruhan pada tahap minat responden dengan kaedah
simulasi( lakonan) pada pembelajaran pemahaman teks Bahasa Cina. Pada minggu 1,
didapati pada 35.7% responden adalah suka belajar Bahasa Cina dan 64.3% tidak
berpendapat sedemikian. Namun demikian, minggu 2 hingga minggu 6 telah
menunjukkan tahap minat meningkat pada pemilihan skala Yauntuk responden
suka belajar Bahasa Cina iaitu 42.9% , 50%, 57.1%, 57.1% dan 64.3% masingmasing. Malahan ini turut mempengaruhi tahap minat responden untuk memahami
teks Bahasa Cina yang telah ditunjukkan pada perkara 2 (rujuk pada Jadual 4.5).
Maklum balas yang diberikan pada pemilihan skala Ya item 2 adalah minggu 1
42.9%, minggu 2 50%, minggu 3 57.1%, minggu 4 57.1%, minggu 5 64.3%
dan minggu 6 71.4%.

Seterusnya, apabila melalui teknik simulasi boleh memberikan satu situasi iaitu
responden berasa Bahasa Cina merupakan subjek yang senang dipelajari maka minat
dalam memahami teks turut meningkat. Penggunaan teknik simulasi telah
menunjukkan responden berasa senang mempelajari kefahaman teks Bahasa Cina
pada pemilihan skala Ya iaitu 35.7% pada minggu 1 dan terus meningkat ke
minggu 6 iaitu minggu 2 50%, minggu 3 50%, minggu 4 57.1%, minggu 5
64.3% dan minggu 6 71.4%. Maka maklum balas responden terhadap tahap
kebosanan adalah terbalik jika dibandingkan kepada kesenangan pembelajaran
kefahaman teks Bahasa Cina. Melalui maklum balas ini dapat dirumuskan bahawa
teknik simulasi dapat mempertingkatkan tahap minat responden dalam pemahaman
teks semasa pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina Tahun Lima adalah berkesan.

61

Pengajaran dan pembelajaran mempertingkatkan minat responden untuk memahami


teks Bahasa Cina. Selepas didedahkan dengan penggunaan teknik simulasi dalam
pemahaman teks Bahasa Cina Tahun Lima, maklum balas responden melebihi 70%
menyatakan mereka tidak bosan pada waktu Bahasa Cina. Ini sejajar dengan maklum
balas pada lebih 70% responden memilih skala Ya bahawa mereka minat kepada
Bahasa Cina.

Sehubungan itu, berasaskan kepada dapatan yang diperoleh dari minggu 1 hingga
minggu 6 telah menunjukkan peningkatan peratusan responden berasa kaedah teknik
simulasi dapat membantu responden dalam pemahaman teks Bahasa Cina melalui
kaedah teknik simulasi. Ini turut disokong oleh data daripada responden menyatakan
teknik simulasi telah memberikan pengalaman baru dan telah memberikan imej
bahawa pembelajaran pemahaman teks Bahasa Cina adalah senang. Dengan itu,
mewujudkan iklim kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran pemahaman teks
Bahasa Cina Tahun Lima yang seterusnya dapat penyelidik merumuskan bahawa
teknik simulasi dapat mempertingkatkan minat secara berkesan.

62

Peratusan
Responde
70
64.3

60
57.1

50

52.9
47.1

45.7

44.3

40
30
20
10
0
1

Minggu

Rajah 7: Keseluruhan Peratusan Responden dalam Pemilihan Skala Ya pada


Tahap Minat Responden Pada Kajian Dalam Penggunaan Teknik Simulasi

Berdasarkan kepada dapatan Rajah 7, ia menyatakan bahawa teknik simulasi(lakonan)


dalam pengajaran dan pembelajaran mempertingkatkan minat responden untuk
memahami teks Bahasa Cina. Selepas didedahkan dengan penggunaan Teknik
Simulasi (lakonan) dalam pemahaman teks Bahasa Cina Tahun Lima, maklum balas
responden telah mula menunjukkan peningkatan pada minggu 2 hingga ke minggu 6.
Peningkatan yang ketara pada tahap minat responden adalah bermula pada minggu 4
hingga minggu 6 iaitu 52.9%, 57.1% dan 64.3% masing-masing.Peningkatan tahap
minat telah memberikan satu gambaran bahawa teknik simulasi dapat membantu
responden dalam pemahaman teks Bahasa Cina dan turut memberikan pengalaman
baru dan telah memberikan imej bahawa pembelajaran pemahaman teks Bahasa Cina
adalah senang. Dengan itu, mewujudkan iklim kondusif bagi pengajaran dan
pembelajaran pemahaman teks Bahasa Cina Tahun Lima yang seterusnya dapat
penyelidik merumuskan bahawa teknik simulasi dapat mempertingkatkan minat
secara berkesan.

63

4.3.2.2 Temu Bual

Data yang telah dikumpul melalui temubual separuh berstruktur mengenai teknik
simulasi yang telah dipilih oleh penyelidik. Untuk mendapatkan gambaran
keseluruhan tahap minat responden terhadap kaedah digunapakai dalam kajian,
penyelidik telah menjalankan temu bual selama enam minggu berterusan selepas
pengajaran dan pembelajaran.

Setelah didedahkan kepada teknik simulasi (lakonan) pada minggu 1, maklum balas
dari temu bual yang diterima oleh penyelidik adalah responden mempunyai perasaan
ingin tahu penggunaan teknik simulasi yang seterusnya. Ini mungkin merupakan
peluang pertama responden berpeluang membuat lakonan. Pendedahan teknik
simulasi ini telah mencungkil perasaan ingin mencuba pada responden. Maka pada
temu bual minggu 2, responden-responden sendiri menyatakan kaedah pengajaran
biasa kadang-kadang berasa bosan dan seolah-olah hanya mendengar sahaja dan
tidak perlu berfikir banyak. Melalui teknik simulasi, responden menyatakan peluang
penglibatan diri adalah tinggi dalam aktiviti lakonan telah mengikiskan pandangan
Bahasa Cina hanya boleh diajar dalam bentuk ceramah.

Pendedahan teknik simulasi yang berterusan kepada minggu 3 telah memberikan


pernyataan responden pada pengalaman yang bermakna. Selain itu, dalam temu bual
minggu 3 jelas responden menyatakan teknik simulasi telah membuka peluang
kepada mereka meneroka maksud teks diberikan.Ini kerana sebelum ini, responden
memaklumkan kepada penyelidik bahawa kaedah pengajaran bentuk ceramah
memberikan satu pandangan bahawa Bahasa Cina hanya subjek bahasa sahaja.
64

Merupakan satu faktor menyekatkan peningkatan tahap minat responden terhadap


pembelajaran Bahasa Cina. Maklum balas yang diterima pada temubual pada minggu
4 hingga minggu 6 juga menunjukkan respon yang positif daripada responden.
Ringkasnya, kaedah teknik simulasi( lakonan) telah mempertingkatkan tahap minat
responden terhadap pemahaman teks Bahasa Cina kerana berasa seronok apabila
dapat memainkan peranan. Dalam teknik simulasi, responden telah menyatakan
mereka berpeluang berkongsi pengalaman, bertukar-tukar pengetahuan atau pendapat
sesama kawan dalam aktiviti lakonan.

Keseluruhan daripada dapatan temu bual pada kajian, telah menunjukkan minat
responden telah dipertingkatkan dan dapat mengikuti pengajaran dengan teknik
simulasi melalui aktiviti lakonan dalam pemahaman teks Bahasa Cina Tahun Lima.
Kesimpulannya, minat responden dipertingkatkan dengan pendedahan teknik
simulasi (lakonan) dalam pemahaman teks Bahasa Cina berbanding dengan kaedah
berbentuk ceramah. Pengajaran yang melibatkan responden telah membuka iklim
pengajaran dan pembelajaran yang konduksif. Dengan itu, dapat disimpulkan bahawa
penggunaan teknik simulasi dalam pemahaman teks Bahasa Cina Tahun Lima adalah
berkesan.

4.3.2.3 Pemerhatian

Kaedah pemerhatian turut dijalankan bagi mendapatkan maklumat minat responden


semasa pengajaran dan pembelajaran pemahaman teks Bahasa Cina dengan
menggunakan teknik simulasi (lakonan). Data pemerhatian ini dikumpulkan melalui
jadual tinjauan semasa menjalankan proses pemerhatian. Walaupun dalam jadual
65

tinjauan mempunyai sembilan item, hanya lima item yang berkaitan dengan menguji
penglibatan respoden semasa kajian dijalankan. Proses pemerhatian yang
dikumpulkan dan dianalisis telah dijadualkan pada Jadual 12.
Jadual 12: Data Minat Responden Semasa Kajian Dijalankan
Bil
4

Aspek Teori
Sosial
Minat murid

Kandungan Kriteria

Banyak murid minat dalam aktiviti


Sebahagian murid minat dalam
aktiviti
Sedikit murid minat dalam aktiviti
Kelakuan Murid Baik
Sederhana
Lemah
Pencapaian dalam Ya
hasil
Tidak
Pembelajaran

Unit
7
8

10

.
Berdasarkan kepada Jadual 12, minat responden pada setiap unit adalah banyak.
Akan tetapi, pada unit 3, kelakuan responden adalah sederhana yang kemungkinan
disebabkan aktiviti tersebut adalah mencabar dan tidak biasa membuat lakonan.
Dengan itu, penyelidik telah memperbaiki aktiviti lakonan pada unit-unit seterusnya
dan ini telah memberikan kelakuan yang baik daripada responden.Pencapaian hasil
pembelajaran dalam enam unit adalah tercapai melalui teknik simulasi untuk
mempertingkatkan pemahaman teks Bahasa Cina Tahun Lima. Dengan itu, maka
dapat

disimpulkan

penggunaan

teknik

simulasi

adalah

berkesan

dalam

mempertingkatkan pemahaman teks Bahasa Cina Tahun Lima.

66

4.3.3

Pencapaian Dan Keberkesanan Responden Dalam Pemahaman Teks


Bahasa Cina Selepas Pendedahan Teknik Simulasi Dalam Pengajaran
Dan Pembelajaran.

Penilaian terhadap para responden berkaitan dengan teknik simulasi dalam


pengajaran dan pembelajaran pemahaman teks bahasa cinatelah diuji dengan
menggunakan tiga set penilaian yang terdiri 4 soalan beraneka pilihan dan 2 soalan
dengan jawapan terbuka bagi setiap set. Penilaian adalah berdasarkan penguasaan
responden dalam isi-isi tersirat dan tersurat dalam petikan Bahasa Cina. Markah
penilaian setiap set direkodkan. Setiap keperincian telah dirumuskan dan dijadualkan
pada Jadual 13.
Jadual 13: Kekerapan dan Peratusan bagi Setiap Set Penilaian
Markah
41 60
61 80
81 100

3
K
4
2
8

P
28.57
14.29
57.14

4
K
3
3
8

P
21.43
21.43
57.14

Set Penilaian
8
P
K
P
14.29
2
14.29
21.43
3
21.43
64.29
9
64.29

7
K
2
3
9

9
K
1
3
10

10
P
7.15
21.43
71.45

K
0
2
12

P
0
14.29
86.74

Petunjuk: K Kekerapan, P Peratusan

Pada Jadual 13, setiap penilaian adalah bermula dengan lingkungan markah 41
hingga 60. Keenam-enam set penilaian, responden mempunyai kekerapan yang
tinggi pada lingkungan markah 81 hingga 100 iaitu 57.14% set penilaian 3, 57.14%
set penilaian 4,64.29% set penilaian 7 dan 8, 71.45% pada set penilaian 9 dan 86.7%
pada set penilaian 10. Di sini jelas menunjukkan peningkatan responden dalam
lingkungan markah 81 100 pada set penilaian 9 dan 100. Dapatan penilaian ini
turut menunjukkan penurunan bilangan responden mendapat markah lingkungan 41
60, iaitu 28.57% (set penilaian 3) kepada 21.43% (set penilaian 4) kepada 14.29%
(set penilaian 7 dan 8), 7.15% (set penilaian 9) dan 0% pada set penilaian 10.

67

Penurunan peratusan dalam lingkungan markah 41 60 telah menunjukkan bahawa


penguasaan responden pada pemahaman teks adalah meningkat. Ini telah
menunjukkan penggunaan teknik simulasi (lakonan) dapat mempertingkatkan
pemahaman teks adalah memberangsangkan dalam pengajaran dan pembelajaran
Bahasa Cina Tahun Lima.

4.4

Rumusan

Bab ini membincangkan profil responden dan hasil dapatan daripada penilaian,
pemerhatian, temu bual dan soal selidik dengan responden. 14 responden yang bukan
bangsa Cina dari sebuah sekolah rendah jenis kebangsaan di bahagian Bintulu,
Sarawak telah dipilih untuk menjalankan kajian saya mengenai teknik simulasi
dalam

pengajaran

dan

pembelajaran

Bahasa

Cina

Tahun

Lima

untuk

mempertingkatkan kemahiran pemahaman teks. Maklumat yang telah diambil kira


ialah jantina, etnik, agama serta status ekonomi. Maklum balas dari aspek
penglibatan dan minat daripada responden kajian diperoleh daripada soal selidik,
pemerhatian dan temubual. Dapatan dari penilaian telah dianalisis menguji
penguasaan responden dalam pemahaman teks Bahasa Cina setelah didedahkan
dengan teknik simulasi. Maka, penyelidik dapat merumuskan dapatan yang telah
diperoleh telah memberikan keputusan yang positif pada kajian. Teknik simulasi
dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina dapat mempertingkatkan
pemahaman teks di kalangan responden kajian.

68

Bab 5

PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI

5.1

Pengenalan

Dalam bab perbincangan dan implikasi, perbincangan terhadap hasil dapatan atas
teknik simulasi (aktiviti lakonan) dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina
Tahun Lima dalam mempertingkatkan kemahiran pemahaman teks. Pendapat atau
cadangan yang bersesuaian mengikut keperluan untuk mendapat keputusan yang
mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi, tepat dan juga jitu turut
dikemukakan. Seterusnya, bab ini diakhiri dengan huraian dan kesimpulan
keseluruhan kajian.

5.2

Ringkasan Kajian

Tujuan kajian ini dijalankan untuk mengkaji teknik simulasi dalam pengajaran dan
pembelajaran Bahasa Cina Tahun Lima untuk mempertingkatkan kemahiran
pemahaman teks. Sehubungan itu, kajian ini turut meninjau tahap penguasaan murid
setelah didedahkan dengan teknik simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran
pemahaman teks Bahasa Cina Tahun Lima. Maka, keseluruhannya kajian ini ingin
mencapai objektif seperti berikut:

69

Objektif am:
Untuk

meningkatkan

penglibatan

murid

dalam

Pengajaran

dan

Pembelajaran supaya kualiti pembelajaran murid meningkat sewaktu


dalam kelas.

Objektif khusus:
Meningkatkan kefahaman murid, memperbaiki Pencapaian murid dan
penglibatan murid dalam kelas semasa pengajaran dan pembelajaran
berlangsung

Dengan berasaskan objektif yang telah ditetapkan, hasil dapatan pada kajian ini
diperoleh dengan menjawab soalan-soalan yang telah diubahsuai seperti yang
dinyatakan di bawah:

Adakah kaedah simulasi dapat membantu murid bukan Cina


meningkatkan pemahaman teks dalam Bahasa Cina?

Sejauh manakah kaedah simulasi dapat membangkitkan minat murid


bukan Cina dalam mempelajari Bahasa Cina dan mewujudkan suasana
pembelajaran yang menyeronakkan dalam kelas?

Adakah kaedah simulasi dapat meningkatkan pencapaian murid bukan


Cina dalam Bahasa Cina?

Dalam kajian yang saya jalankan, 14 responden bukan bangsa Cina dipilih dari kelas
4B untuk menjalankan teknik simulasi dengan bimbingan saya dalam aktiviti
pengajaran dan pembelajaran. Instrumen-instrumen yang telah saya pilih dalam
kajian saya ialah penilaian, temu bual, pemerhatian dan soal selidik. Sebelum

70

memulakan kajian saya, soal selidik diedarkan dan temubual pada tiga responden
untuk mendapatkan hasil pra kajian. Semasa menjalankan kajian saya, pemerhatian
dilakukan dengan merekodkan pada jadual tinjauan. Apabila tamat setiap unit
pengajaran, penilaian dijalankan dan dicatatkan markah perolehan responden. Pada
akhir kajian saya, soal selidik diedarkan dan temubual pada tiga responden untuk
mendapatkan dapatan akhir kajian saya.

5.3

Perbincangan Hasil Kajian

Data-data yang diperoleh, dikumpul, disusun, disemak dan dirumuskan mengikut


objektif yang telah ditetapkan pada awal kajian. Hasil dapatan dari kajian ini
dikenalpasti dan diringkaskan mengikut keutamaan seperti berikut:

Penggunaan teknik simulasi(aktiviti lakonan) dalam pengajaran dan


pembelajaran Bahasa Cina memberikan penglibatan responden yang aktif.
Melalui soal selidik yang telah diedarkan, penglibatan responden adalah
tinggi dan aktif iaitu 78.57% pada akhir kajian yang berbanding dengan
awal kajian adalah 14.29%.Sehubungan itu, responden berasa kaedah
teknik simulasi dapat membantu responden dalam pemahaman teks iaitu
71.43% pada akhir kajian. 85.71% daripada responden menyatakan teknik
simulasi mewujudkan suasana yang menyeronokkan dalam kelas telah
mendorong penglibatan responden dalam pemahaman teks semasa
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina Tahun Lima adalah berkesan.
Malahan dapatan temu bual, responden turut bersetuju bahawa teknik
simulasi memberikan peluang kepada mereka berkongsi pengetahuan dan
71

pengalaman sesama mereka. Ini turut disokong oleh dapatan pemerhatian


yang sejajar dengannya.

Selain itu, tahap minat responden dalam teknik simulasi( aktiviti lakonan)
dalam pengajaran dan pembelajaran mempertingkatkan pemahaman teks
Bahasa Cina. Melalui pendedahan teknik Simulasi (aktiviti lakonan) telah
menunjukkan minat responden telah meningkat iaitu 85.71% pada akhir
kajian yang melebihi 50% pada permulaan kajian.71.43% daripada
responden menyatakan teknik simulasi mewujudkan keadaan yang tidak
bosan semasa pengajaran dan pembelajaran pemahaman teks Bahasa Cina
Tahun Lima adalah berkesan. Begitu juga dalam dapatan temu bual serta
pemerhatian, responden bersetuju bahawa teknik simulasi mampu menarik
perhatian mereka yang seterusnya meningkatkan minat mereka untuk
mempelajari pemahaman teks Bahasa Cina.

Penggunaan teknik simulasi dalam pemahaman teks Bahasa Cina Tahun


Lima menunjukkan peningkatan setiap penilaian mempunyai kekerapan
yang tinggi pada lingkungan markah 81 hingga 100. Peningkatan yang
berterusan dari lingkungan 10% hingga 20% dengan menggunakan teknik
simulasi pada setiap penilaian yang dijalankan. bahawa penguasaan
responden pada pemahaman teks adalah meningkat. Ini telah menunjukkan
penggunaan teknik simulasi (aktiviti lakonan) dapat mempertingkatkan
pemahaman teks adalah memberangsangkan dalam pengajaran dan
pembelajaran Bahasa Cina Tahun Lima.

72

Melalui perbincangan hasil kajian, dikatakan terbukti teknik simulasi (aktiviti


lakonan) dalam pemahaman teks Bahasa Cina dapat meningkatkan penglibatan
murid dalam pengajaran pemahaman teks Bahasa Cina yang seterusnya mendorong
minat responden mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina Tahun Lima
dalam mempertingkatkan kemahiran pemahaman teks.

5.4

Masalah-Masalah Dihadapi

Semasa menjalankan kajian ini, terdapat beberapa masalah yang saya hadapi. Di
antaranya ialah responden, masa dan tempat kajian. Masalah responden ialah
responden tidak pernah menjalankan lakonan sebelum ini maka saya perlu
menggunakan sedikit masa untuk memastikan responden memahami arahan saya. Ini
bertujuan mengelakkan ralat pada data dikecilkan

Masalah kedua yang saya hadapi ialah masa. Kadang-kadang waktu menjalankan
kajian adalah waktu pertama atau waktu pertama selepas rehat atau waktu terakhir
selalunya responden tidak dapat memberikan penumpuan yang sepenuhnya. Hal ini
kerana waktu pertama, responden masih mengantuk siang manakala waktu pertama
selepas rehat, responden rasa letih kerana kenyang makan dan bermain dengan
kawan, pada waktu terakhir, responden sudah tidak sabar ingin balik. Ini kesemua
menjadi faktor secara tidak langsung menganggu dapatan kajian saya.

Pengajaran dan pembelajaran selalunya dijalankan di dalam bilik darjah sahaja. Iklim
bilik darjah yang sama akan mendorong sebilangan responden termenung atau mimpi
siang sebelum aktiviti lakonan dijalankan. Keadaan ini secara tidak langsung
73

menganggu fokus responden tersebut dan ini turut menjadi salah satu sumbangan
kepada faktor mempengaruhi dapatan kajian yang diperolehi.

5.5

Kesimpulan Hasil Kajian

Berdasarkan kepada dapatan kajian saya yang telah dianalisis, dapat disimpulkan
bahawa teknik simulasi (aktiviti lakonan) dalam pengajaran dan pembelajaran
Bahasa Cina dapat mempertingkatkan kemahiran pemahaman teks. Dengan teknik
simulasi yang diaplikasikan, tahap penguasaan pemahaman teks telah memberikan
pencapaian terutama dari segi keputusan yang diperoleh ialah lebih tinggi dan
memuaskan. Hal ini disokong dengan perbezaan yang signifikan ke atas penilaian
yang dijalankan selepas pembelajaran dan pengajaran pada setiap unit.

Dapatan

kajian

yang

saya

turut

telah

mengesahkan

teknik

simulasi

memperkembangkan daya pemikiran responden terutama pada penglibatan murid


dalam aktiviti lakonan. Dalam aktiviti tersebut, murid berkesempatan berkongsi
pendapat atau pengalaman sesama mereka. Maka, sejajar dengan daya pemikiran
yang disimulasi, kefahamana konsep murid terutama mengesan isi tersirat turut
diasah dan dimantapkan sebagai kesan sampingan penggunaan teknik simulasi dalam
pemahaman teks Bahasa Cina. Hal ini berkaitan dengan tahap pemahaman dan
pembinaan konsep ialah berbentuk jaringan yang serasi dengan otak. Keserasian ini
membantu pembelajaran menjadi mudah dan senang.

74

5.6

Implikasi Dapatan Kajian

Berdasarkan hasil dapatan pada kajian teknik simulasi dalam pengajaran dan
pembelajaran Bahasa Cina Tahun Lima dalam meningkatkan tahap
pemahaman teks terutama isi tersirat. Di sini, penyelidik mencadangkan
beberapa implikasi terhadap kurikulum sekolah dan kaedah mengajar guru
seperti berikut:

Sebagai rujukan atau panduan kepada guru-guru atau pihak-pihak yang


berkenaan yang berminat untuk membangunkan pengajaran pembelajaran
dengan teknik simulasi dengan lebih terperinci. Hal ini kerana
penglibatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dapat memberi
peluang mengemukakan pelbagai pendapat dan pengalaman.

Hasil kajian sebagai motivasi kepada guru-guru yang mengajar muridmurid bukan bangsa cina. Guru-guruboleh mengubahsuai teknik simulasi
yang bersesuaian dengan tahap kebolehan murid-murid mereka.Selain itu,
teknik simulasi turut boleh diperkembangkan kepada aktivti-aktiviti yang
lain seperti lakonan boneka.

Sumber

kepada

Kementerian

Pendidikan,

Pusat

Perkembangan

Kurikulum dan Bahagian Pendidikan dalam usaha menggubal suatu


sistem pendidikan yang bertepatan dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.Usaha-usaha yang berterusan dan penglibatan aktif pelbagai

75

pihak amat diperlukan untuk mempertingkatkan mutu proses pengajaran


dan pembelajaran Bahasa Cina di Malaysia.

5.7

Cadangan Kajian Lanjutan

Dalam memantapkan lagi kajian ini, beberapa cadangan kajian lanjutan boleh
dicadangkan dan dijalankan seperti ini pada masa akan datang seperti berikut:

Kajian menggunakan teknik simulasi (aktiviti lakonan) dalam pengajaran


dan pembelajaran Bahasa Cina boleh dilanjutkan di kalangan pendidik
pada institut pendidikan yang tidak kira sekolah rendah atau menengah
atau kolej atau universiti.

Kajian turut dicadangkan diperincikan ke atas murid-murid bandar dan


luar bandar. Hal ini demikian untuk mendapatkan perbezaan penggunaan
teknik simulasi dalam mempertingkatkan kemahiran pemahaman teks
Bahasa Cina di kedua-dua kawasan yang berbeza tersebut.

Kajian ini turut boleh dilanjutkan dengan tanpa bimbingan guru untuk menguji
penguasaan murid-murid terhadap teknik simulasi (aktiviti lakonan) dalam
pembelajaran Bahasa Cina.

76

5.8

Rumusan

Tujuan utama pada kajian ini ialah menguji penggunaan teknik simulasi dalam
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina Tahun Lima untuk mempertingkatkan
kemahiran pemahaman teks. Dapatan kajian yang diperoleh dan dianalisis, secara
ringkasnya tahap pencapaian responden adalah memuaskan. Secara keseluruhannya,
hampir kesemua responden memberi komen yang positif pada penggunaan teknik
simulasi(aktiviti lakonan) dalam pengajaran dan pembelajaran bahagian pemahaman
teks Bahasa Cina yang telah dijalankan. Maka, guru-guru Bahasa Cina digalakkan
menggunakan teknik simulasi (aktiviti lakonan) dalam pengajaran dan pembelajaran
Bahasa Cina yang bersesuaian dengan tahap pemahaman responden mereka.

77

Senarai Rujukan
Daripada Buku
Abdul Rahim. (1999). Professionalisme Motivasi Pengurusan Bilik Darjah. Kuala
Lumpur. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
Abdul Rashid Johar. (2006). Kaedah Kajian Dalam Pendidikan. Selangor Darul
Ehsan: Meteor Doc. Sdn. Bhd.
Gay, L.R. & Airasian, P. (2000). Educational Research : Competencies for analysis
and application. Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall, Inc.
Juliana bt. Jarudin. (2003). Kesan Program Kecergasan Fizikal Dalam Melakukan
Aktiviti Simulasi Saie. Projek Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains
Sukan). UTM.
Lim Chien Yee. (2002). Pengajaran Dan Pembelajaran Komputer Berasaskan Video
Interaktif Dan Simulasi. Projek Sarjana Muda Teknologi Pendidikan
(Kejuruteraan Awam). UTM
Norjiah Bt. Sulaiman, (1996), Kajian Tindakan: Penyelidikan Dalam Bilik Darjah,
Kementerian Pendidikan Malaysia
Rosdi bin Md.Din . (2000). Kaedah Simulasi : Suatu Tinjauan Terhadap Kefahaman
Dan Masalah Guru- guru Sains Di Sekolah Rendah Daerah Kuantan,
Pahang.Projek Sarjana Muda. UTM.
Reiser and Dick. (1996). Instructional Plainning A Guide for Teachers.Needham
Heights, Massachusetts : Allyn and Bacon.Rio
Ting Kiew Hung. Kesan Penggunaan Kaedah Lakonan Terhadap Murid Tahun
Empat Dalam Memahami Cerita Dongeng .Koleksi Artikel Penyelidikan
Tindakan PISMP Bahasa Cina amb. Januari 2009, Seminar Penyelidikan
Tindakan IPG KBL Tahun 2012, ms 125-137.
Tuckman (1995). Conducting educational research, 2nd edition. Harcourt Brace
Jovanovich. Inc.: New York.
Yahya Othman (2005) Trend Dalam Pengajaran Bahasa Melayu .PTS Professiona
Amazon.com
2011.

78

1998.
Daripada Internet :
Ling Ka San. (2010) .Kesan Teknik Berlakom Terhadap Kemahiran Membaca Teks
Murid Tahun Dua . Buku Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan Seminar
Penyelidikan Tindakan Tahun 2010 IPG KBL .Diperolehi October 25, 2011,
daripada http://www.ipbl.edu.my/BM/penyelidikan/seminarpapers/2010/PIS
MP/11%20LingKaSan.pdf
Kaerul Asraf . Model Pengajaran Sosial,
http://kaerulashraf90.blogspot.com/

Diperolehi Jun 25, 2013, daripada

Suhaimi Bin Hj. Muhamad . Tahap Kesediaan Guru Terhadap Pelaksanaan Model
Pengajaran Simulasi Bagi Mata Pelajaran Pendidikan Islam . Diperolehi
Jun 15, 2013, daripada eprints.utm.my/6575/2/SuhaimiMFPABS.pdf
Syed Ismail. Murid dan alam belajar,
Diperolehi Jun 15, 2013, daripada:
http://cikgusemasa.blogspot.com/2011/05/murid-dan-alam-belajar-bab-4.html
R.E.

Shannon. Definisi simulasi, Diperolehi Jun 15, 2013,


http://www.comp.nus.edu.sg/~teoym/cs6205/9900/L1/s1d003.htm

daripada:

(2012) . . 2013 6 15
http://www.ktxx.net/blog2012/article.php?type=b
log&itemid=325


2013 6
15
http://www.txzmuseum.org.cn/bsxt/xzx2010_2_9.htm
2011. . 2013 6 15
http://www.blzg.net.cn/newsdetail979-biao-yan-fa-jie -ru-zhong-xue.aspx
. () .
2013 6 15 http://www.naer.edu.tw/files/15-1000924,c140-1.php

79

Lampiran A
Senarai Nama Latar Belakang Murid

Bil

Murid

Jantina

Kaum

Agama

Pekerjaan
Ibu bapa

P1

Iban

Kristian

Buruh kasar

Taraf
Sosio
ekonomi
Rendah

P2

Iban

Kristian

Buruh kasar

Rendah

P3

Iban

Kristian

Pemandu lori

Sederhana

P4

Melayu

Islam

Juruteknik

Tinggi

P5

Iban

Kristian

Buruh kasar

Rendah

P6

Melayu

Islam

Peniaga

Tinggi

P7

Iban

Kristian

Buruh kasar

Rendah

P8

Melayu

Islam

Penjaja

Sederhana

P9

Iban

Kristian

Buruh kasar

Rendah

10

P10

Iban

Kristian

Buruh kasar

Rendah

11

P11

Bidayuh

Kristian

Buruh kasar

Rendah

12

P12

Melayu

Islam

Pemandu bas

Sederhana

13

P13

Melanau

Kristian

Mekanik

Rendah

14

P14

Melanau

Kristian

Buruh kasar

Rendah

80

LAMPIRAN B
Jadual Spesifikasi Ujian Unit 3 dan Soalan Ujian
KONSTRUK: MEMBACA & MEMAHAMI
(PETIKAN)

KONTEKS
Petikan
Topik 3

NO. ITEM &


ARAS
/

R
S
T

JUMLAH

Soalan beraneka pilihan dan


soalan kefahaman

1.
?
2.

3.

4.

5.

6.

Jumlah

81


()
1.

A.
B.
C.
D.

2.

A
B
C
D

3.

A.
B
C
D

4.

A.
B.
C.
D.

82

5.

6.

83

Lampiran C
Jadual Spesifikasi Ujian Unit 4 dan Soalan Ujian

KONSTRUK: MEMBACA & MEMAHAMI


(PETIKAN)

KONTEKS
Petikan
Topik 4

NO. ITEM &


ARAS
/

R
S
T

JUMLAH

Soalan beraneka pilihan dan


soalan kefahaman

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Jumlah

1
2

1
1
3

84


( )
1.

A
B
C
D

2.

A.
B.
C.
D.

3.

A.
B.
C.
D.

4.

A.
B.
C.
D.

85

5.

6.

86

Lampiran D
Jadual Spesifikasi Ujian Unit 7 dan Soalan Ujian

KONSTRUK: MEMBACA & MEMAHAMI


(PETIKAN)

KONTEKS
Petikan
Topik 7

NO. ITEM &


ARAS
/

R
S
T

JUMLAH

Soalan beraneka pilihan dan


soalan kefahaman

?

6.

Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.

1
2

1
1
1
1
1

3
4

87


()
1. ?
A.
B.
C.
D.

2.
A.
B.
C.
D.

3.
A.
B.
C.
D.

4.
A.
B.
C.
D.

88

5.

6.

89

Lampiran E
Jadual Spesifikasi Ujian Unit 8 dan Soalan Ujian

KONSTRUK: MEMBACA & MEMAHAMI


(PETIKAN)

KONTEKS
Petikan
Topik 8

NO. ITEM &


ARAS
/

R
S
T

JUMLAH

Soalan beraneka pilihan dan


soalan kefahaman

1.

2.

3.

4.

1
3

5.

6. ?
Jumlah

90


()
1.
A.
B.
C.
D.

2.
A.
B.
C.
D.

3.

A
B
C
D

4.
A.
B.
C.
D.

91

6. ?

92

Lampiran F
Jadual Spesifikasi Ujian Unit 9 dan Soalan Ujian

KONSTRUK: MEMBACA & MEMAHAMI


(PETIKAN)

KONTEKS
Petikan
Topik 9
9

NO. ITEM &


ARAS
/

R
S
T

JUMLAH

Soalan beraneka pilihan dan


soalan kefahaman

1.

2.

3.

4.

1
3

5.

6.

?
Jumlah

93


()
1.
A.
B.
C.
D.

2.
A.
B.
C.
D.

3.
A.
B.
C.
D.

4.
A.
B.
C.
D.

94

6. ?

95

Lampiran G
Jadual Spesifikasi Ujian Unit 12 dan Soalan Ujian

KONSTRUK: MEMBACA & MEMAHAMI


(PETIKAN)

KONTEKS
Petikan
Topik 12

NO. ITEM &


ARAS
/

R
S
T

JUMLAH

Soalan beraneka pilihan dan


soalan kefahaman

1.

2.
3.

4.

2
3

1
1

5.

6.

?
Jumlah

96


()
1.
A
E.
F.
G.

2.
A.
B.
C.
D.

3.
A.
B.

C.
D.

4.
A.
B.
C.
D.

97

6.?

98

Lampiran H
Soal Selidik

Jantina: Lelaki / Perempuan

Kelas:________

Sila tanda () pada setiap pernyataan di bawah:


Pernyataan

Ya

Tidak

1. Adakah anda suka belajar Bahasa Cina?

Bahagian A

Bahagian B

2. Adakah anda melibatkan diri dalam


aktiviti pembelajaran?
3. Adakah anda suka kaedah pengajaran
guru?
4. Adakah kaedah guru dapat membantu
anda dalam pemahaman teks?
5. Adakah kaedah guru mewujudkan
suasana yang menyeronokkan dalam
kelas?
6. Adakah anda suka Bahasa Cina?
7. Adakah anda memahami kefahaman
teks?
8. Adakah anda berfikir Bahasa Cina
senang dipelajari?
9. Adakah anda rasa bosan dalam waktu
Bahasa Cina?
10. Adakah anda minat belajar Bahasa
Cina?

99

Lampiran I
Temu Bual

1.

Adakah anda suka Bahasa Cina? Mengapa?

2.

Adakah anda berasa seronok dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran?


Mengapa?

3.

Adakah anda suka guru mengunakan kaedah guru sekarang? Mengapa?

4.

Adakah anda melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran?


Bagaimana anda melibatkan diri?

5.

Adakah anda bekerjasama dengan rakan lain dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran? Mengapa?

6.

Adakah kaedah guru membantu anda memahami teks? Mengapa?

7.

Adakah anda mempunyai cadangan yang perlu beritahu kepada guru?

100

Lampiran J
Borang Senarai Semak Pemerhatian
Kelas: ________

Tarikh: ___________

Tajuk: ____________________________________________________
Tanda

()

jika

terdapat

kandungan

kriteria

dinyatakan

dalam

pemerhatian:
Bil

Aspek Teori Soaial

Kandungan Kriteria

Bilangan ahli
kumpulan

Penglibatan murid

Aktiviti

Minat Murid

Sesuai
Terlalu banyak murid dalam kumpulan
Banyak murid melibatkan diri dalam
aktiviti
Sebahagian murid melibatkan diri
dalam aktiviti
Sedikit murid melibatkan diri dalam
aktiviti
Sangat cabar
Cabar
Kurang cabar
Banyak murid minat dalam aktiviti
Sebahagian murid minat dalam aktiviti
Sedikit murid minat dalam aktiviti
Murid jelas dengan arahan yang diberi.

Arahan yang diberi

Kemahiran
berasaskan aktiviti

Kelakuan murid

Pengawalan kelas

Pencapaian dalam
hasil pembelajaran

Catatan

Murid berasa keliru dengan arahan


yang diberi.
Murid dapat menggunakan kemahiran
dalam menyiapkan tugas.
Murid tidak dapat menggunakan
kemahiran dalam menyiapkan tugas.
Baik
Sederhana
Lemah
Baik
Sederhana
Lemah
Ya
Tidak

Tandatangan: _______________ Tandatangan: ___________________


Pemerhati: _________________

Presenter: _________________

101

Lampiran K
Borang Pandangan Pemerhatian
Kelas: _____________

Tarikh: _____________

Tajuk: _____________________________________________________

1. Kekuatan menggunakan kaedah simulasi dalam pengajaran dan


pembelajaran.

2. Kelemahan menggunakan kaedah simulasi dalam pengajaran dan


pembelajaran

3. Cadangan penambahbaikan kaedah simulasi dalam pengajaran dan


pembelajaran.

Tandatangan

: _____________________

Pemerhati

: _____________________

102