You are on page 1of 6

PARA: 0 <= X <= a

P=
b=
x=
L=

10
15
12
31

PARA: a <= X <= L


P=
a=
x=
L=

10
16
12
31

PARA: 0 <= X <= a


w=
2
a=
12
x=
12
L=
31

PARA: a <= X <= L


w=
a=
x=
L=

PARA TODO:
M=
x=
L=

2
12
12
31

-21
12
31

PARA: 0 <= X <= a


M=
a=
x=
L=

-14
12
12
31

PARA: 0 <= X <= a


w=
2
a=
12
x=
12
L=
31

PARA: a <= X <= L


w=
a=
x=
L=

2
12
12
31

PARA: 0 <= X <= a


p=
2
a=
12
x=
12

PARA: a <= X <= L


p=
a=
x=

2
12
12

PARA: 0 <= X <= a


M=

x=

12

PARA: a <= X <= L


M=
a=
x=

2
12
12

y=
giro =

-5729.03226 / EI
-245.16129 / EI

y=
giro =

-5622.36559 / EI
25.8064516 / EI

y=
giro =

-7766.70968 / EI
-150.193548 / EI

y=
giro =

-7766.70968 / EI
-150.193548 / EI

y=
giro =

1287.09677 / EI
13.7741935 / EI

y=
giro =

240.258065 / EI
41.6989247 / EI

giro =

-576 / EI

giro =

-576 / EI

giro =

-144 / EI

giro =

-144 / EI

giro =

-24 / EI

giro =

-24 / EI