You are on page 1of 1

ANAFILAKTIKI OK

(Uputstvo za terapijske postupke)


1) Postaviti bolesnika u Trendelenburgov poloaj glava nia od nogu
2) Odmah dati amp. ADRENALINA od 0.5 - 1.0 ml IM
Ako nema poboljanja razblaiti ADRENALIN sa 10 ml fiziolokog rastvora i dati
intravenski polako do 0.5 ml.
3) Odravati prolaznost disajnih puteva (Defleksija glave, Safarov tubus) O2 dati to pre
(maska ili nosni kateter). Kod dugotrajnog laringealnog edema dolazi u obzir
endotrahealna intubacija ili traheotomija.
4) Uvesti I.V. braunilu
5) Kod produene hipotenzije koristiti infuzije fiziolokog rastvora, Glukoze, Ringer laktata
ili koloidnih rastvora Dextran sa Adrenalinom ili Dopaminom. Vazopresorni lekovi se
daju samo u sluaju ekstremne hipotenzije (Dopamin 50-100 mg u 500 ml 5% Glukoze
sporo u infuziji
6) Antihistaminik daje se odmah iza Adrenalina ovim redom:
a) Ampula Dimidril Calcium-a 10 ml I.M. ili I.V. polako ili
b) Ampula Phenergan-a 2 ml 1 2 ampule I.M. ili
c) Ampula Sandosten Calcium-a 5 ml 2 ampule I.V. polako ili
d) Ampula Synopen-a 2 ml 1 ampula I.M. ili I.V. polako.
7) Kod produenog ili pojaanog bronhospazma 10 minuta posle Adrenalina dati ampulu
Aminophillin-a 1 2 ampule od 250 mg razblaeno u 10 20 ml fiziolokog rastvora
polako I.V. (pazi na TA).
8) Kortikosteroidi daju se kod produene reakcije u suprafarmakolokim dozama ali uvek
posle Adrenalina i Antihistaminika (Dexason, Methilprednizolon, Urbazon, Lemod
Solu...).
9) Kod nastanka artimija u toku davanja Adrenalina dozu smanjiti a poremeden ritam lediti
antiaritmicima (2% XYLOCAIN 50 100 mg u bolusu ili 500 mg u 500 ml 5% Glukoze.
10) Kod pojave prestanka rada srca i pluda zapoeti sa KPR.
11) Adrenalin ponoviti po potrebi na 10 20 minuta jo jedan do dva puta.

NOTA BENE! NEMA ANAFILAKTIKOG OKA BEZ GUBITKA TENZIJE I PULSA! SVE OSTALO JE
ANAFILAKTIKA REAKCIJA ILI EKVIVALENT, ZATO IM MOE, PROVERI TA I PULS!