ก 

ก ก  
 กก ! " 
# $

ลําดับที่

ประเภทของธุรกิจ

1

รายชื่อนักลงทุนไทยในสหภาพพมา

ชื่อ-สกุล (ไทย)

ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)

ที่อยู / เบอรโทรศัพท

เกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร
1

Agriculture, foods

นายดิลก ศิริเพ็ญโสภา

Dilok Siripensopa

C.P. Yangon 01-660546,651324

2

Fishing net

นายวิมาน แสนแกว

Viman Seankeaw

Decha Panich 01-223321

3

Foods

นายวิชิต กรวิศิษฎวาทิน

Vichit Kornvisitvatin

Myanmar Interfood (Mr.Cook) 01-727444

4

Instant noodles

นายประจวบ เสือทับ

Prajub Seauntub

Ayeyarwaddy Food Ind,Co.,Ltd. 01-726666,685233 Ma Ma noodles
factory

5

Marine

น.ส.เกศิณี สุทธิสาร

Kesinee Sutthisan

K.marine Corp&Myanmar Modtech 01-67898,662614,211443

6

Sugar manufac

นายวัฒนา ชมชาน

Wattana Chomchan

Myanmar Sutech 01-650585

นายพิทักษ ชัยประสิทธ

Pitak Chaiprasit

Gold-Uni Jewellery 01-544438,545990

อุตสาหกรรมเบา
7

Gems, jade

เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก
8

Cosmetics

นายธงชัย

Thongchai

Mistine Cosmetics 558-007 ext 1705

9

Cosmetics

น.ส.เพลินนภา กิตติสุธิวงศ

Pleannapa Kittisuthiwong

Myanmar Ahla Gon Co.,Ltd. MAG 01-684681,558046

10

Cosmetics

น.ส.พรรณรัตน สุรวิโรจน

Punnarat Suraviroj

Myanmar Lay Nyint Co.,Ltd. 558-046; 722-863

11

Cosmetics

น.ส.โสภี ธงไธสง

Sopee Tongtisong

Pias Myanmar 01-558046,722863

2 

ก 
ก ก  
 กก ! " 
# $ รายชื่อนักลงทุนไทยในสหภาพพมา (ตอ)
ลําดับที่

ประเภทของธุรกิจ

ชื่อ-สกุล (ไทย)

ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)

ที่อยู / เบอรโทรศัพท

ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร อุปกรณขนสง
12

Construction

นายปฎิคม จารุจินดา

Patikom Jarujinda

Italian-Thai Yangon 01-525970,527448 ,0999-23604

13

Construc mater

นายวิวัฒน ตีระวนิชพงศ

Wiwat Teerawanichpong

Siam Cement Myanmar Trading 01-246134,245545,0980-22003

14

Steel roofing

นายวิชาติ เมฆตระการ

Wichart Mektrakarn

Myanmar Nouveau Steel 01-636551,244968

15

Cement

นายชัชวาล ศรีศิลป

Chatchawan Srisin

CPAC 09-5014702, 01-703720,723-785

บริการและสาธารณูปโภค
16

Airlines

นายมนันย บุณยะชัย

Manan Boonyachai

Thai International Airways 01-255112,255113

17

Airlines

นายสุวิทย ศรีสารคาม

Suvit Srisarakarm

Bangkok Airways 0980-33821,01-255-119

18

Advertising

นายวิชา จันทรวิสุทธ

Vicha Chantaravisut

Prakit AD 01,557-531

19

Beverage

นายสุมิตร อัครปรีด

Sumitr Akrapreedee

Osotspa Co 01-222340

20

Can factory

นายพิเชษฐ จันทะลือ

Pichet Juntalue

Machanic Can Ltd. 01-684047

21

Hotel

นายชัย ชัยแจมเลิศ

Chai Chaijaemlert
(Mr. Robert )

Kandawkyi Palace Hotel 01-249255,249-256,249257

22

H2O treatment

นายอภิชัย เจียมจํารัสศิลป

Apichai jiamjumratsin

Loi Seng Kham Co.,Ltd. 0980-22992,664-380

23

Imp & Exp

นายมนูญ ปยะปญญาวงศ

Manoon Piyapanyawong

Green Line Myanmar Group 01-524083

24

Imp & Exp

นายเปรมจิตร สัจเดย

Premjit Sachdev

Baby Joy 01-663636

3 

ก 
ก ก  
 กก ! " 
# $ รายชื่อนักลงทุนไทยในสหภาพพมา (ตอ)

ลําดับที่

ประเภทของธุรกิจ

ชื่อ-สกุล (ไทย)

ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)

ที่อยู / เบอรโทรศัพท

25

Logistics

นายธีรเศรษฐ วิรยศิริ

Teeraseth Viryasiri

Schenker Co.,Ltd. 01-667686,651250, 0950-00409

26

Natural res explor

น.ส.กัทลี ศีตะจิตต

Kathlee Sitachit

PTTEP chief admin officer 01-661814,667782, 0980-25277

27

Restaur& travel

นายภิษณุ แกวพิชัย

Phisanu Kaewpichai

Sabai-Sabai Restaurant 01-544724

28

Restaurant

นายวิจิตร เมธีนันท (แดง)

Vijit Matenand

Reflections Restaurant ครัวจามจุร 01-246701

29

Restaurant

นายวินัย

Vinai

ระเบียงไทย 283-271

30

Restaurant

นายสมนึก พุมพวง

Somnuk Phumphaung

Lagacy Thai Restaurant 01-709748

31

Trading

น.ส.ประภาศรี
ธีระเศรษฐนันท

Prapasri teerasetanun

Nestle 01-525901,535768

32

Trading

นายภาณุ สุขุมพานิช

Phanu Sukumphanit

Beri Juker 01-226-658,221-598

33

Tele Communicat

นายบุญเลิศ จิตตปร

BoonLeard Chitrapeera

Shwe Zin Yaw (GSM 900) 01-383383 ,09-5000023

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful