You are on page 1of 1

Rabka-Zdrj, dnia 13.01.

2015 r

Ewa Przybyo
Burmistrz Rabki-Zdroju

Interpelacja
W imieniu mieszkacw osiedla Sdecka, skadam interpelacje w sprawie
parkingu na osiedlu Sdecka oraz drogi tam przebiegajcej. Jako radny Osiedla
Sdecka pytam, kiedy bdzie wykonane odwodnienie drogi, poniewa jego brak nawet
po niewielkich opadach deszczu uniemoliwia normalne poruszanie si drog
osiedlow tworzy si rozlewisko na caej drodze.
Jednoczenie prosz o przygotowanie przez Burmistrza Rabki-Zdroju p. Ew
Przybyo szczegowej odpowiedzi na pimie, na nastpujce pytania:
- czy odbyo si postpowanie przetargowe na wykonawstwo?,
- czy byo pozwolenie budowlane, a co wie si z tym projekt budowlany ?,
- czy by prowadzony dziennik budowy i czy by kierownik budowy?,
- kto by inspektorem nadzoru i kto dokona kocowego odbioru prac z dopuszczeniem
do uytkowania tego parkingu?
- jaki by koszt wykonania i jakie byo finansowanie?
Prosz o wskazanie osb odpowiedzialnych za taki stan rzeczy, ktry powyej
opisaem.
Prosz, aby odpowiedzi na te pytania byy udokumentowane powiadczonymi
za zgodno z oryginaami kompletnymi materiaami zwizanymi z ta spraw.

Radny Klubu Radnych NASZE MIASTO


Marek Ciepliski

You might also like