You are on page 1of 2

Klub Radnych ,, NASZE MIASTO

Rabka-Zdrj, 13.01.2015r.

STANOWISKO KLUBU RADNYCH ,,NASZE MIASTO


dot. projektu uchway w sprawie: uchwalenia budetu Gminy Rabka Zdrj
na rok 2015 oraz w sprawie: przyjcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Rabka-Zdrj na lata 2015-2025

Radni Klubu Radnych ,,NASZE MIASTO po analizie zapisw


projektw uchwa oraz trybu wprowadzania zmian, ich
czstotliwoci, sposobu procedowania uznali, e tak przygotowane
projekty nie zasuguj na poparcie.
Wniosek jest logiczn konsekwencj ograniczanego dostpu
do informacji niezbdnych do waciwej oceny projektu, braku
zapisw dugofalowej polityki rozwoju inwestycyjnego
praktycznie wszystkie inwestycje kocz sie na etapie
projektowania w roku 2015. Jedyn inwestycj rozplanowan do
roku 2017 jest Rozbudowa budynku Szkoy Podstawowej
i Gimnazjum w Ponicach. To utwierdza nas w przekonaniu o braku
pomysu na rozwj naszej Gminy na najblisze lata. Nie ma
perspektywicznego planowania realizacji projektw, na ktre maj
by wydane rodki publiczne w tym roku. Objanienia do WPF na
lata 2015-2025 wyranie wskazuja, e w najbliszych latach nie
bdzie realizacji inwestycji, dla ktrych w roku budetowym 2015
wykonane zostan projekty. Budzi to powane wtpliwoci czy
rodki publiczne wydane w roku 2015 zostan wydatkowane
w sposb gospodarny i celowy. Ponadto zupenie pominito
kompleksowe zagadnienia zwizane z infrastruktur miejsk (brak
ujcia w WPF oraz budecie na rok 2015 sieci kanalizacyjnej
i wodocigowej oprcz projektu wodocigu w ul. Tetmajera ),

kompleksowych zagadnie zwizanych z ochron powietrza


w naszym uzdrowisku oraz inwestycji, o ktrych zapewniaa Pani
Burmistrz w trakcie swojej kampanii wyborczej. Wszystko to
wiadczy o saboci tych uchwa, oraz braku profesjonalizmu
i krtkowzrocznej polityce inwestycyjnej.
Stanowisko Klubu w rozbudowanej formie - zawarte zostao
w uzasadnieniu wniosku zoonego w dniu dzisiejszym
o przygotowanie przez autora projektu uchway budetowej na rok
2015, kompleksowych i rzetelnych informacji.

Klub Radnych ,,NASZE MIASTO


Rafa Hajdya
Katarzyna Karkula
Janusz Wjciak
Marek Ciepliski
Rafa Wjtowicz

You might also like