ការតាំងពីព៌ណស្នាដៃនិស្សិតជាំនាន់ទី២២ផ្នែកគាំនូរទាំននើប

GRADUATE SHOWCASE OF RUFA’S 22ND GENERATION OF PAINTING STUDENTS

សិលប្ ៈករ៖

សួ-គឹមសាន,ម៉ម-តុលា,អម
៊ី -ពិស,ី ប៉ាង-ដារិន,ធុន-ឌីណា,ទេព-ចនធ,ី យី-សុផានិត

និងអយ
ុ -សុភក្រ្័ តា

Artists: Sou Kimsan, Chheng Kimhong, Mom Tola, Em Pisey, Pang Darin, Sum Samnang, Thun Dina, Tep Chanthy, Yi
Sophanith, and Uy Sopheaktra
ជាតរតាំងពិព៌ណដែលប្រមូលផ្តាំតរងារគាំនូរប្រលងរញ្ចរ់ររិញ្ញា

ការតាំងពីព៌ណស្នាដៃនិស្សិតជាំនាន់ទី២២ផ្នែកគាំនរូ ទាំននើប

រ័ប្តររស់ និស្សិតទាំង៨រូរ
\

មកពីមហាវិេា
្ ល័យសិល្បៈសូនរូរ

ដផែកគាំនូរេាំទនើរននសាកលវិេ្ាល័យភូមន
ិ ទវិចិប្តសិល្បៈ

ទប្តមតរែឹកនាំររស់សាក្រ្សាាចារ្យតមប្រធានរេទរៀងៗខ្លួន។
GRADUATE SHOWCASE OF RUFA’S 22ND GENERATION OF PAINTING STUDENTS is a collection of paintings created by
eight graduating students from the Royal University of Fine Arts in Phnom Penh, who have worked on their own topic under the advice of
their lecturers.
និស្សិតទ្ែើមប្រចាាំជាំនន់ សួគឹមសាន
វត្មានននព៌ណពីរគឺ

កែតងសាានែគាំនូររស់គាត់បនរងាាញពី

ប្កហមនិងទខ្ៀវ កែតងប្រធានរេ

យ៉ាងច្ាស់កង
ែត តរទប្រើប្បស់ពណ

ទតានិងព៌ណប្តជាក់

កមមករសាំណង់ គឹមសានយល់
កែតងតររទងកើតពនលឺនិងប្សទមាល

កែតងផាទាំងគាំនូរររស់គាត់។

Our best student is Mr Sou Kimsan. His work presents blue and red colors. He
clearly understands about the playing of warm and cool color tones, in terms of creating
volume, in his work on “The Construction Workers.”
អីម

ពិសី

ជានិសស្ ិតដែលបនជ័យលាភីទលខ្មួយកែតងតរប្រលង

បនទប្ជើសទរើសប្រធានរេ
អាណានិគមបរាំង

សុីកលូ

មុខ្ដខ្មរ

ជាមទធ្ាបយទធវើែាំទណើរដែលរន្សល់េក
ុ ពីសម័យ

ដែលរចចតរ្បនែទនេះមានដតប្រទេសទវៀតណាមនិងកមពតជារ៉ុទណាណេះ

ដែលទៅទប្រើប្បស់សរ
ាំ រ់ជាមទធ្ាបយទធវើែាំទណើរសាធារណៈ។រចចតរ្បនែទនេះសុីកលូបនតាយ
ទៅជាមទធ្ាបយទធវើែាំទណើរកម្ាន្េីប្កុងភែាំទពញែ៏ទពញនិយមមួយពីសណា
ាំ
ក់ទភញៀវររទេស
ទយើងអាចទ


ើ រល់នងៃជាពិទសសទៅមុខ្សារៈមនទីជាតិ។

Mr Em Pisey, the student who won first prize in the “Khmer Faces” competition, chose the topic “Cyclo” for his work. A
cyclo is a kind of transportation introduced during the colonial time, and now only Vietnam and Cambodia still use cyclos as a
form of public transportation. The cyclo has now become famous transportation for city tours, as we can see every day in Phnom
Penh, especially in front of the National Museum.

ធុន

មាាស់ជ័យលាភីទលខ្ពីរ មុខ្ដខ្មរ បនទប្ជើសទរើសប្រធានរេ

ឌីណា

ទគានប្ព ដែលជានិមមិត្រូរសតវចតុបតុជាតិដែលសពវនងៃកព
ាំ ុងេេួលតរតរពារយ៉ាងយកចិត្
េុកដាក់ ពីសណា
ាំ
ក់រជរដាាភិបលកមពតជា ឌីណាបនទប្ជើសយកព៌ណប្តជាក់មកទប្រើកង
ែត តរ
រទងកើតផាទាំងគាំនូរររស់គាត់ទដាយទប្រើពណ

ទគាលគឺពណ

ទខ្ៀវនិងព៌ណនរតងរទងកើតបនជា
ទេសភាពនប្ពដែលជាជប្មកែ៏សុខ្សាន្មួយររស់សត្និករ។

Mr Thun Dina, the second-place winner of the “Khmer Faces” competition, chose the
topic “Kou Prey/The Wild Cow,” a type of cow which is known as a Cambodian national animal and is now under protection of
the government. Dina plays with cool color tones, using green and blue to create a peaceful forest scene.
ម៉ម

តុលា

សិល្បៈកដែលប្សឡាញ់គន
ាំ ូរដររប្បកែនិយមជានិស្សិតដែលបនទប្រើ

ប្បស់ទពលទវលាជាទប្ចើនសាំររ់គូរគាំនូរប្បែកនិយម
រើករយកែតងតរគូរ។

ទទេះជាពិបកដតតុលាគាត់

ប្រធានរេររស់តុលាគឺ ទពលឈរ់សរ
ាំ ក

គឺជាអវីដែលគាត់

បនទប្ជើសទរើសកែតងតររងាាញពីេឹកចិទត្រស់នយទហានតរពារេឹកែីដែលលេះរង់ជីវិត
ទែើម្បីជាតិកែតងទពលដែលមានចាំបាំងរវាងដខ្ែរនិងដង សថិតកែតងេីតាំងភូមសា
ិ ក្រ្ស្ប្បសាេប្ពេះ
វិហារ

គាំនូរររស់តុលាបនរងាាញពីេឹកចិត្នឹករលឹកររស់ឪពុកដែលបនឃ្លាតពីកូនប្សី

ជាេីប្សឡាញ់តាំងពីនងទេើរទកើតមករហូតែល់នងមានអាយុរឆ្
ី ាាំ

ទដាយវិនយ
័ ទហានតឹងរឹង

អែកទាំងពីរបនជួរគាាជា

ងមីកែតងទពលសាំរកែ៏ខ្លីមួយ។

Mr Mam Tola is a lover of realism: a student who focused a lot on realist techniques. It took some time for him to work,
but he struggled hard and enjoy his drawing time. Tola’s topic is “The Rest Time,” in which he chose to show the emotion of
Khmer soldiers who had risked their lives to protect the country’s border during the battle of Thai and Khmer at the area of Preah
Vihear temple. His painting shows the love of a father who has been away from his beloved daughter from her birth until she was
three years old, and they meet again during a short break for the father, under the strict rule of military.
អយ

សុភ័ក្រ្តា ជានិសស្ ិតដែលមានមាឌតូចនិងទពាទពញទដាយក្ីរើករយកែតងតសិក្ា

ភ័ក្រ្តាបនទប្ជើសទរើសតរផ្សរ
ាំ ញ្ចូលគាារវាងរទចចកទេសេាំទនើរនិងដររប្រនពណី
ទរើសយកប្រធានរេ

ជីវភាពប្រជាជនសម័យបយ័ន្

ទដាយ

មករងាាញសាំររ់សាាដែរញ្ចរ់

ទដាយទដាយែកប្សង់យកប្តង់ឈុតមួយននតរសាំរកររស់ប្រជាជនពីចាំលាក់ប្បសាេ។

Mr Uy Sopheaktra was a small and joyful student while studying. He choose to combine
traditional and new techniques, under the title of “Life of Bayon’s People.” He captured
a wall carving in Bayon temple that shows a group of villagers living during Bayon period while they were relaxing.

ទេព

ចនធី

ជានិសស្ ិតដែលចូលចិតជ
្ ីវភាពដររភាពសាមញ្ញ ទហើយបនទប្ជើសទរើស

ប្រធានរេមួយដែលាមនចាំណងទជើងថា អែកទនសាេ

ទដាយរងាាញពីជីវិតររស់អក

ទនសាេមួយប្កុមដែលរស់ទៅដផែកមាាងទេៀតននទប្តើយេទនល។

ចនធីបនទប្រើព៌ណប្តជាក់

និងរទចចកទេសជក់ទែើម្បីរទងកើតប្សទរ់ជិតឆ្ាយររស់ផាទាំងគាំនូរ។

Mr Tep Chanthy is student who like simple life and he choose the topic “Fisher men”
that show about life of a group of fisher man that live in the other side of the river. He
had using cool tune and play with some brush stoke to create the layers of painting

ប៉ាង
គាំនូរងមីៗ។

ដារិន

ជាសិលប្ ៈករវ័យទកែងនិងបនែកពិទសាធន៏រកវិធីសាក្រ្ស្

ទពលសិក្ាដារិនជានិស្សត
ិ ដែលសៃរសា
់ ាត់

េីររ់អាន

សលូតរូត និងជា

រនទរ់ ពីបនរញ្ចរ់តរសិក្ាដារិនបនចូលរាំទរើតរទៅ

ប្កុមហុន ឯកជនមួយទដាយទប្រើ

ជាំនញដែលខ្ែន
ួ បនទរៀនទៅប្រករតរងារជាប្កុមហុន

ដែលផលិតតុកកតសាំររ់កមា
ុ រ។

Mr Pang Darin is a young emerging artist who is experimenting with new styles. He was
a quiet, gentle and friendly student while studying; after graduating he began work with a media company that conducts work
with modern media, creating animation for kids.
យ៊ី

សុផានិត

ជានិសស្ ិតដែលរើករយជាងទគកែតងប្កុម

គាំនូរររស់វិចិប្តករសម័យទែើមទលាកញឹក ឌឹម
រនទយប្សី

ផានិតចូលចិត្

ទដាយទប្ជើសយកប្រធានរេប្បសាេ

ប្តង់រលង់គាំនូរមួយដែលមិនបនរញ្ចរម
់ ករាំទពញទអាយចរ់។

ព៌ណ

រទចចកទេសនិងសាាមជក់ររស់ផានិតរទងកើតជាគាំនូរមួយែ៏គូរទអាយចារ់អារមមណ។

Mr Yi Sophanith was a happy boy in the student group. He likes our local famous artist
Nhek Dim, so he decided to use a scene of “Banteay Srei Temple” as his topic, as he would like
to add the finished view to the painting that Nhek Dim had begun but not completed. The color
and style of brushstrokes creates an interesting painting.

និស្សិតជាំនន់េ២
ី ២ដផែកវិចិប្តកមមគឺជាប្កុមសិលប្ ៈករងមីមួយដែលទពាទពញទដាយមហិចឆតកែតងតរតាយខ្លួនទៅជាសិលប្ ៈករជាំនន់ងមី
ររស់រជាណាចប្ក។

ពួកទគជាទមាេនភាពររស់សាលកវិេ្ាល័យ សាក្រ្សាចា
ា រ្យនិងនិសស្ ត
ិ ទាំងឡាយប្គរ់ៗជាំនន់។

The 22nd generation of painting students is a young emerging group that are full of passion for being the next generation of artists in
the kingdom. They are the pride of all lecturers, and younger generations at the Royal University of Fine Arts.